Forslag til Naturstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Naturstrategi 2012-2021"

Transkript

1 Forslag til Naturstrategi

2 2

3 Naturstrategi Forord. Byrådet er ambitiøst på naturområdet. Det er vi fordi en rig og mangfoldig natur er med til at gøre Fredensborg Kommune til et attraktivt sted at bo og besøge. For borgerne er nærheden til naturen og muligheden for at færdes i den en vigtig kvalitet i hverdagen. Kommunen har en forpligtelse til at værne om naturen og sikre at den biologiske mangfoldighed bevares og styrkes. Samtidig er naturen nødvendig for at borgerne kan leve et aktivt friluftsliv med plads til fordybelse, socialt samvær og fysiske udfoldelser. Naturstrategien konkretiserer kommunens politik på naturområdet. Med konkrete mål og handlinger sikrer vi, at naturen i kommunen bevares til gavn for kommunens borgere og gæster. Naturoplevelser og gode muligheder for at færdes i naturen er vigtig for både børn og voksnes fysiske og psykiske trivsel. Det er en stor opgave og et stort ansvar, som vi ikke kan opfylde alene. Hvis vi skal nå målet, er det afgørende, at indsatsen ikke kun ses som et kommunalt ansvar, men i høj grad også som et ansvar for interesseorganisationer og den enkelte borger. Sammen har vi et fælles ansvar for, at naturen i Fredensborg Kommune bliver bevaret. Uanset hvor der findes natur i kommunen hvad enten det er på private eller offentlige arealer - skal vi drage omsorg for, at områderne sikres for nutidens og fremtidens borgere. Thomas Lykke Pedersen Borgmester Flemming Rømer Formand for Miljø- og Teknikudvalget 1 En periode på 10 år gør det muligt, at arbejde med langsigtede mål og planlægning. Indenfor perioden skal de statslige vand- og Natura 2000 planer revideres i både 2015 og 2021, og regeringen har en målsætning om at tab af biodiversitet skal stoppes inden Endelig vil der også være 2 kommende kommuneplan revisioner hhv. i 2013 og 2017 indenfor planperioden. 3

4 Indledning Naturen i Danmark er trængt. Den mangler plads og pleje. Bebyggelse, infrastruktur og opdyrkning har betydet, at naturarealerne i dag er små og fragmenterede. De store afstande i mellem naturområderne gør bestandene af vilde dyr og planter sårbare overfor forstyrrelser og forhindrer spredning af dyr og planter fra andre arealer. Samtidig har ændringer i landbrugsdriften betydet, at den ekstensive landbrugsdrift med græsning og høslæt er ophørt på mange naturarealer. Samlet set betyder det, at den biologiske mangfoldighed biodiversitet - af planter og dyr er faldende. Naturen har en stor rekreativ værdi og det er vigtigt at fastholde og udvikle borgernes muligheder for at færdes i og opleve naturen. Kommunen har derfor en ambition om at videreudvikle kommunens som en grøn friluftskommunen ved at arbejde for at bevare og forbedre naturen og samtidig sikre borgerne adgang til naturoplevelser. Fredensborg Kommunes Natur- og Miljøpolitik understøtter kommunens vision 2 om, at naturen skal være righoldig og sammenhængende og der skal være god adgang til naturoplevelser for alle borgere. Natur- og Miljøpolitikken har 4 hovedpunkter: Vi arbejder for et rent vandmiljø. Vi vil sikre en mangfoldig natur og et rigt plante- og dyreliv. Vi vil sikre varierede naturoplevelser og sikre borgere bedre mulighed for at færdes i naturen. Vi vil sikre et rent miljø. Fredensborg Kommune vil med denne naturstrategi styrke og prioritere indsatsen for naturen fremover. Vores mål er at vende den negative udvikling og skabe betingelser for, at den biologiske mangfoldighed bevares og styrkes. Vores mål er også at skabe flere og bedre muligheder for at opleve og forstå naturen til gavn for borgere og brugere af naturen i Fredensborg. Naturstrategien konkretiserer naturindsatsen indenfor rammerne af Natur- og Miljøpolitikken. Det kræver en lang og vedholdende indsats. Det gøres ved at formulere klare mål og handlinger for naturindsatsen og prioritere ressourcer til realisering af handlingerne. Naturstrategien er dynamisk og vil blive opdateret i hver byrådsperiode samtidig med Naturog miljøpolitikken. På den måde sikrer vi, at såvel politik som strategi afspejler de aktuelle politiske og samfundsmæssige interesser og udviklingen på naturområdet. Naturstrategien fra vision til mål og handlinger. Byrådet har i kommuneplanstrategi 2011 vedtaget nogle overordnede målsætninger for kommunens arbejde med naturen: At bevare, beskytte, genoprette og etablere natur, så grundlaget for et rigt dyre- og planteliv sikres (brandmandens lov, se faktaboks). 2 Fredensborg Kommunes vision er beskrevet i Kommuneplan 2009 og Planstrategi

5 At kombinere benyttelse og beskyttelse af naturen i videst mulig omfang, men i respekt for naturens sårbarhed/robusthed. At tilbyde varierende naturoplevelser med variation i skala og tilgængelighed både bynært og på landet. Understøtte initiativer, der sikrer og styrker borgernes aktive deltagelse i naturpleje. Fremme kendskabet til naturen blandt lodsejere og andre brugere. Kommunen arbejder med naturen ud fra princippet om brandmandens lov, da det er den mest omkostningseffektive måde at bevare og forbedre det samlede naturindhold. Det betyder, at vi først og fremmest vil bevare og beskytte de mest værdifulde beskyttede naturområder først. Det gør vi ved at lave naturpleje og genoprette eksisterende naturområder, så de får en større biologisk mangfoldighed. Når vi laver nye naturområder gør vi det især for at skabe sammenhænge med andre naturområder og dermed sikre bedre muligheder for dyr og planter. Brandmandens Lov: 1. Bevar det endnu uskadte. Eksisterende naturområder med god naturtilstand. 2. Beskyt sårbare naturarealer mod negative påvirkninger. Reducer den skadelig virkning fra f.eks. dyrkning. 3. Genopret delvist ødelagte områder. Naturmæssigt forringede naturarealer. 4. Nyetabler - naturområder i sammenhæng med eksisterende. Med denne indsats skaber vi betingelser for at biodiversiteten bevares og styrkes ved at beskytte de vilde dyr og planter og deres levesteder. Biodiversiteten styrkes desuden ved at informere om, opfordre til og iværksætte naturpleje af lysåbne naturtyper og gøre en særlig indsats for truede eller særlige ansvarsarter (EU habitatdirektivets bilag 4a arter) i tæt dialog med lodsejere og interesseorganisationer. Samtidig vil vi styrke mulighederne for at borgerne kan opleve kommunens forskellige landskaber og give adgang til naturen på naturens præmisser. Der skal både være plads til vilde aktive naturoplevelser for f.eks. sportsudøveren på mountainbiken og til stille, uforstyrrede naturoplevelser for f.eks. ornitologen med sin kikkert. 5

6 Ved at udvikle samarbejdet med organisationer og borgere kan formidlingen styrkes. Det vil virke fremmende for forståelsen og respekten for naturen, og for den indsats for naturen der udføres i Fredensborg Kommune og dermed sikre naturen for kommende generationer. Naturstrategien Blomsten. Naturområdet kan karakteriseres ved en blomst. Naturstrategien er blomstens midte. Naturstrategien koordinerer de forskellige indsatsområder, som udgør blomstens kronblade. De grønne blade giver blomsten energi. Det er ressourcerne til naturområdet. Blomstens størrelse og antallet af kronblade afhænger af hvor store blade og hvor mange ressourcer blomsten har. Naturprojekter vil oftest have betydning for flere indsatsområder. F.eks. vil oprensning af en tilgroet sø være en indsats ift. naturpleje- og naturgenopretning, biodiversitet, bilag 4a arter og beskyttede naturtyper og korridorer. Det overordnede indsatsområde delområdeplanlægning vil inddrager alle indsatsområder samt afklare evt. synergieffekter med sundhed og klima. 6

7 Indsatsområder, mål og handlinger. Naturstrategien omfatter flere indsatsområder. Status, mål og handlinger er beskrevet indenfor det enkelte indsatsområde. Handlinger som fremgår af kommuneplanstrategi 2011 er markeret med stjerne*. Indsatsområdernes handlinger frem til 2021 er oplistet i bilag 1. Indsatsområde Vandmiljø. Status: Staten har fastlagt krav til vandløb, søer, kystvande og grundvand i vandplan Øresund. Det fremgår af planen hvilke tiltag kommunen skal gennemføre for at opnå den ønskede kvalitet. Kommunen har prioriteret denne indsats i den kommunale vandhandleplan. Vandløbene i Fredensborg Kommune er generelt relativ små og ofte med meget svingende vandføring. Enkelte af vandløbene udtørrer i tørre somre. Der er 60 km kommunale vandløb, heraf er 20 km rørlagt (2012). Desuden er der en lang række private småvandløb eller grøfter. De kommunale vandløb opfylder ikke kravene til om god økologisk kvalitet på grund af spildevandstilledning, dårlige fysiske forhold og ringe sommervandføring. Fredensborg Kommune har udover Esrum Sø nogle få større søer og over 1000 småsøer og vandhuller. Det er statens ansvar at overvåge miljøtilstanden i søer, vandløb og havet. Den økologiske tilstand kendes kun for Esrum Sø og lergravssøerne ved Nivå hvor den er god og Donse dammene, hvor den er mindre god. Tilstanden i de øvrige søer kendes ikke. 7

8 Staten kortlægger grundvandet i kommunen i Kommunen skal herefter udarbejde en indsatsplan for grundvandet for at sikre god og tilstrækkelig vandforsyning. I de kommende revisioner af den statslige vandplan forventes der at blive stillet krav til indsatser overfor grundvand og kystvande. Mål: At vandområder omfattet af vandplanen opfylder vandplanens krav i overensstemmelse indenfor den fastsatte tidsramme. At der generelt er et godt vandmiljø i kommunens øvrige vandområder. Handlinger: De krævede tiltag i vandhandleplanen gennemføres. Det vil sige, at der skal åbnes ca. 2 km rørlagte vandløb og ske ændret vedligeholdelse af ca. 15 km vandløb samt forbedret spildevandsrensning af ca. 200 ukloakerede ejendomme i landområdet. Der udpeges robuste naturområder til tilbageholdelse og forsinkelse af regnvand f.eks. våde enge, som kan oversvømmes midlertidigt ved store skybrud.* Der udvikles områder til håndtering af regnvand ved at etablere nye naturområder og omdanne eksisterende grønne områder i forbindelse med klimasikring af kommunens afløbssystem.* Indsatsområde Natura Status: Staten har på baggrund af habitatdirektivet udpeget en række Natura 2000 områder i Danmark, som indeholder store og værdifulde naturområder. Det er målet med udpegningen af Natura 2000 områderne at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og de tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000 områderne. Fredensborg Kommune er berørt af et Natura 2000 område, Natura 2000 område nr. 133 for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, som omfatter en del af Esrum Sø og nogle mindre naturarealer langs med Esrum Søs syd- og østside. Staten har udarbejdet en Natura 2000 plan med et indsatsprogram med bindende retningslinjer som er indarbejdet i kommunens Natura 2000 handleplan. Kommunen har sammen med Gribskov, Helsingør og Hillerød kommuner samt Naturstyrelsen Nordsjælland udarbejdet en naturhandleplan som skal sikre pleje af de privatejede, lysåbne naturarealer indenfor Natura 2000 området, mens de statslige plejeplaner skal sikre pleje af de statsejede, fredskovspligtige arealer. Den konkrete plejeindsats i Fredensborg Kommune drejer sig i første planperiode om rydning af uønsket opvækst af træer og buske og iværksættelse af høslæt eller græsning på tilsammen 0,9 hektar på 2 udpegede engarealer. Natura 2000 planerne skal revideres igen i 2015, 2021 og 2027, hvor der kan komme flere krav til naturindsatser indenfor Natura 2000 området. Mål: 8

9 At udpegningsgrundlaget af naturarealerne og arter indenfor Natura 2000 området ved Esrum Sø opfylder Natura 2000 planens krav til arealernes tilstand og arternes vilkår inden for den fastsatte tidsramme. Handlinger: At naturarealer indenfor Natura 2000 området indgår og er prioriteret i kommunens naturkvalitetsplan. Indsatsområde - Beskyttede naturtyper. Status: Naturbeskyttelseslovens sikring af de vilde dyr og planters levesteder udgør rygraden i den danske naturbeskyttelse. Naturområder som særligt udpegede vandløb, søer, vandhuller, moser, ferske enge, strandenge og overdrev over en vis størrelse er særlig beskyttet af naturbeskyttelsesloven - de såkaldte 3 arealer. Det betyder, at man ikke må ændre deres tilstand uden kommunens tilladelse. Kommunen har en særlig forpligtelse til at sikre disse. Naturen i Fredensborg Kommune er kendetegnet ved de våde naturtyper (søer, moser og ferske enge og strandenge), hvor især de mange vandhuller og mindre søer er dominerende med over 1000 registrerede søer (figur 1). De tørre naturtyper er meget sparsomt repræsenteret med kun 10 registrerede overdrev. I alt er der registreret 1339 naturarealer i kommunen, som udgør 10 % af kommunens areal. Skovene medregnes ikke som beskyttede naturarealer, men udgør yderligere ca. 15 af kommunens areal. Antal 3 arealer i Fredensborg Moser Ferske enge 6 Strandenge og strandsumpe Søer og vandhuller 1017 Overdrev Figur 1. Antalsmæssig fordeling af 3 naturarealer i Fredensborg Kommune, baseret på data fra Miljøportalens Arealinformation Kommunen overtog en mangelfuld registrering af naturområder fra det tidligere Frederiksborg Amt. Kommunen har derfor i fået kortlagt og registreret de beskyttede naturområder, for at få et bedre grundlag for den fremtidige prioritering og indsats. Det er vigtigt at understrege, at registrering af de beskyttede naturtyper kun giver et øjebliksbillede af naturområdernes indhold af vilde planter. Registrering og oplysninger om dyrelivet f.eks. særligt truede, fredede eller europæiske ansvarsarter som insekter, padder og flagermus indgår ikke i 3 registreringen. Det er derfor også nødvendigt at supplere kortlægningen med disse oplysninger. 9

10 Naturområderne har forskellig robusthed og de dyr og planter som er i områder kan være følsomme overfor slid og forstyrrelser. Friluftslivet og naturbeskyttelsen går ofte hånd i hånd, men der opstår også konflikter mellem de to interesser. Derfor er det nødvendigt at man i forbindelse med planlægning for rekreativ udnyttelse af naturområder forinden har vurderet det pågældende områdes robusthed. Mål: Oplysningerne om naturområderne er ajourført og registreret i en kommunal naturdatabase. Der er udarbejdet en naturkvalitetsplan, som kategoriserer naturområderne efter deres naturindhold. Andre områder, der har potentiale til at udvikle sig til et naturområde, indgår i det omfang, hvor de kan skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder. Endvidere indgår områder der kan medvirke til at bevare og beskytte eksisterende naturområder.* Handlinger: Opbygning af naturdatabase og løbende ajourføring af denne. Kortlægge naturen sårbarhed/robusthed, så der kan differentieres mellem rekreativ natur og sårbar natur, som baggrund for en konkret sagsbehandling.* Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan bygges op omkring de 4 trin i brandmandens lov bevarelse, beskyttelse, genopretning og etablering. Naturområderne kategoriseres i forhold til den aktuelle naturtilstand på registreringstidspunktet:* Bevar de værdifulde, eksisterende naturområder (biotoper). Arealer, der vurderes at være i den ønskede tilstand. Beskyt velbevarede naturområder (biotoper) mod påvirkninger fra omgivelserne. Arealer, der er ved at bevæge sig bort fra den ønskede tilstand. Genopret naturmæssigt forringede naturområder (biotoper) ved naturpleje. Arealer, der har bevæget sig bort fra den ønskede tilstand. Etabler nye naturområder i sammenhæng med eksisterende arealer, hvor der ikke er noget egentlig natur, men hvor det er hensigtsmæssigt at skabe sammenhæng med eksisterende natur. På næste side ses et eksempel på hvordan registreringer af positiv arter, kan bruges til at skabe sig et overblik over naturarealernes naturtilstand. 10

11 11

12 Indsatsområde - Biodiversitet. Status: I Danmark er mange naturligt hjemmehørende dyr og planter truede. Der skyldes, at deres levesteder er forsvundet eller forringet. Denne udvikling er ikke stoppet. EU har en målsætning om at stoppe tabet af biodiversitet inden EU udarbejder en biodiversitetsstrategi og Danmark vil herefter være forpligtet til at udarbejde en statslig plan der sikrer biodiversiteten. Naturovervågning er en statslig opgave, der primært koncentrerer sig om overvågning af internationale naturbeskyttelsesområder de såkaldte Natura områder - og særlige europæiske ansvarsarter (arter på EU's habitatdirektiv). I Fredensborg Kommune er der ingen samlet registrering af biodiversiteten. For at kunne prioritere kommunens naturindsats er det imidlertid vigtigt at have et overblik over naturindholdet og status for de truede dyr og planter i kommunen. Det er derfor vigtigt, at en naturdatabase også indeholder oplysninger om levesteder for truede og sjældne arter, både i og udenfor områder, der ifølge lovgivningen er registreret som beskyttet natur. Truede og sjældne planter og dyr f.eks. flagermus lever ikke kun på arealer, som er beskyttet. Kommunen vil derfor i de kommende år prioritere en fortsat registrering og kortlægning af de naturligt hjemmehørende dyr og planter i kommunen. Det vil vi fordi, det er nødvendigt at vide, hvad man har for at kunne beskytte, pleje og værne om dem. Fundamentet for registreringen skal være en systematiseret registrering af udvalgte dyr og planter. Registreringen kan gennemføres ad flere forskellige spor. Dels ved arbejde udført af egne medarbejdere, dels ved konsulentarbejde og dels ved inddragelse af relevante organisationer og borgere med engagement i og viden om naturen i Fredensborg. Mål: Det overordnede mål er, at vi skal kortlægge, bevare og styrke biodiversiteten i kommunen. Handlinger: Kortlægning af biodiversitet. Særlig indsats for kortlægning af truede, fredede og EU habitatdirektivets bilag 4a arter f.eks. frøer, insekter og flagermus. Naturdatabasen og naturkvalitetsplanen suppleres med oplysninger om biodiversitet. Særlige indsatser i forhold til truede og sjældne dyr og planter f.eks. ved: Indberetning til kommunen - Indberet en sjælden plante eller et dyr til kommunen, f.eks. en ansvars- eller fokus-art. F.eks. Grøn Mosaik Guldsmed og Krebseklo. En særlig vandhulskampagne med fokus på at bevare, beskytte og forbedre de mange vandhuller og småsøer. Dermed kan man sikre padde-levesteder for f.eks. spidssnudet frø og stor vandsalamander.* 12

13 Indsatsområde - Invasive arter. Status: Invasive arter er dyr og planter fra andre lande, som har spredt sig ud i den danske natur, hvor de fortrænger de hjemmehørende dyr og planter. Lovgivningen giver mulighed for at kommunen gennem en indsatsplan for bjørneklo kan pålægge private grundejere at bekæmpe bjørneklo på deres ejendomme. Kommunen har i 2011 vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo og der foregår en aktiv tilsynsindsats. Der er ikke tilsvarende lovgivning for andre invasive arter. For at kortlægge de invasive planter har kommunen gjort det muligt at indberette bjørneklo og andre invasive planter via kommunens hjemmeside. Der er stadig begrænset viden om forekomster af andre invasive planter og dyr. F.eks. udgør vilde mink en trussel for vores fugleliv. Mål: Kæmpe-bjørneklo skal være udryddet eller reduceret til et minimum i Fredensborg Kommune i Andre invasive planter skal være kortlagt og overvåget for at vurdere behovet for bekæmpelse. Handlinger: Udvikling af eksisterende database, som kan fungere som et arbejdsredskab i forbindelse med sagsbehandling, kortlægning og bekæmpelse af invasive dyr- og planter. Mulighed for indberetning af invasive arter ved hjælp af Giv kommunen et tip på hjemmesiden. Kortlægning og bekæmpelse med hjælp fra interesserede grundejere og interesseorganisationer. F.eks. samarbejde med jægerne om aflivning af mink. Information til borgerne om invasive dyr og planter og bekæmpelse af disse.* Afgræsning af kommunale arealer med store bestande af kæmpe-bjørneklo. Indsatsområde - Naturpleje og naturgenopretning. Status: Naturen i Fredensborg Kommune udgøres af mange mindre områder, som i stort omfang kræver en plejeindsats for at kunne bevares. Uden en naturplejeindsats vil arealerne blive dækket af krat og skov. Overdrev, enge og strandenge også kaldt halvkultur naturtyper er betinget af og afhængige af en fortsat ekstensiv landbrugsdrift med høslæt eller græsning for at kunne bevare en god naturtilstand. Mange småsøer har også løbende behov for oprensning for at kunne opretholdes. På nedenstående kort er der registeret hvilke områder, som kræver aktiv pleje. 13

14 14

15 Fredensborg Kommune har siden 2007 prioriteret at pleje kommunalt ejede naturarealer med afgræsning. Der er etableret hegninger ved Kratbjerg, Sørup, Nivå fredningen og Storemosen og arealerne afgræsses med får og kvæg. Der er fjernet og udtyndet træer og buske inden opsætning af hegn og for at opretholde de åbne landskaber i Nivå fredningen. En del private naturområder afgræsses med især heste og undgår dermed tilgroning. Et øget kendskab til naturområdernes vilde planter vil gøre det muligt for kommunen at prioritere plejeindsatsen ud fra hvor vi får mest natur for pengene. Derudover kommer at nogle moser kan være tilgroede gamle enge, hvor naturgenopretning vil kunne forbedre naturkvaliteten. Mål: Naturindholdet og naturkvaliteten øges i kommunen ved en løbende naturplejeindsats. Handlinger: Der gennemføres et antal naturpleje- og naturgenopretningsprojekter årligt på kommunale eller private arealer. Naturpleje og naturgenopretning prioriteres i naturkvalitetsplanen. Vi plejer hvor vi får mest natur for pengene eller for at bevare værdifulde landskaber f.eks. fredninger. Det betyder, at kommunen kan vælge at lave naturpleje på private arealer, hvis det tilgodeser et værdifuldt naturområde, en sjælden art eller andet, men der kan også gennemføres naturpleje på arealer, der kan medvirke til at skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder. Herunder prioriteres områder hvor der er lokal forankring og interesse for at gøre en frivillig indsats i forbindelse med naturprojekter.* Der oprettes en pulje til støtte af naturpleje og naturgenopretningsprojekter. Private grundejere og ildsjæle kan søge støtte til naturpleje på værdifulde, beskyttede naturområder f.eks. hegningsaftaler, oprensning af vandhuller, høslæts- eller kogræsserlaug.* Der gennemføres målrettede kampagner med information til borgerne om hvordan man bedst plejer naturen på sin ejendom f.eks. oprensning af eksisterende vandhuller og etablering af nye vandhuller.* Der skal gennemføres naturpleje og evt. naturgenopretningsprojekter med henblik på at sikre at spredningskorridorernes og landskabsstrøgenes naturindhold bevares og øges.* Indsatsområde - Formidling og naturvejledning. Status: I dag sker der kun formidling via kommunens hjemmeside eller i forbindelse med vedtagelse af indsatsplaner f.eks. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Der er ansat en naturvejleder til den matrikelløse naturskole for en 3 årig periode på skoleområdet. Mål: 15

16 Fredensborg Kommune formidler aktivt naturen til børn og voksne både digitalt og ved arrangementer i kommunen. Der er en fastansat naturvejleder i kommunen. Handling: At naturen formidles på forskellige platforme f.eks. hjemmeside, kortborde, barrcodes på udvalgte steder, evt. mobilguide, apps mm. Muligheden for at ansætte en permanent kommunal naturvejleder undersøges Der gennemføres et formidlingsprojekt, hvor borgerne fortæller om deres yndlingstur i kommunen og spændende og gode naturoplevelser formidles til andre og nye borgere. Kan evt. suppleres med ældre borgeres historier om deres barndom i kommunen. Der gennemføres årlige naturvandringer til naturplejeprojekter mm. i samarbejde med de grønne organisationer. Indsatsområde - Offentlighedens adgang Status: Lovgivningen sikrer offentlighedens adgang til stier og veje i landområder og til skove, visse naturområder og udyrkede arealer. Desuden er der adgang til gamle kirkestier og stier med tinglyste adgangsrettigheder. Undersøgelser har vist, at der i stigende omfang nedlægges veje og stier eller opsættes adgang forbudt skilte der hindrer offentlighedens færdsel. Der er lavet et stikort over kommunen med hovedvægt på stier med et sundhedsfremmende indhold f.eks. løbe- og cykelruter. Kommunens stiregister indeholder information om cykel- og gangstier i byzone samt enkelte stier i landområdet. Kommunen mangler en samlet stifortegnelse over stier, veje og trampestier, hvor offentligheden har adgangsrettigheder i forhold til naturbeskyttelsesloven. Der foretages ikke systematisk tilsyn med ulovlig skiltning der hindrer offentlighedens adgang. Mål: De eksisterende stier er registreret. Der er etableret et sammenhængende, delvist differentieret stinet til gavn for forskellige brugere f.eks. Fodgængere, cyklister og ryttere. Der er nem adgang fra bysamfundene til statsskovene. Handlinger: Der udarbejdes en samlet stiplan, der viser de stier, som der er offentlig adgang til herunder registreringer af gamle kirkestier, stier mellem landsbyer, rekreative stier, markveje, og tinglyste adgangsrettigheder. Stiplanen vil give et overblik over evt. potentielle muligheder for at etablere nye stier, som forbinder naturområder eller områder med landskabelige værdier til gavn for rekreativ udnyttelse for kommunens borgere. 16

17 Der gennemføres en systematisk indsats i forhold til skræmmeskilte, så offentlighedens adgang til naturen og det åbne land sikres f.eks. ved kampagne. Der etableres nye stiforbindelser som sikre borgernes adgang til naturen, statsskovene, det åbne land og forbinder eksisterende stier.* Indsatsområde - Fredninger Status: Kommunen indeholder store omfattende landskabsfredninger, Usserød og Nivå Ådal, Kirkeltefredningen, fredningen af Esrum Søs omgivelser og Kellerisfredningen. Derudover er der flere mindre fredninger og fredede træer mm. Der foreligger ikke en samlet oversigt over disse. Der føres ikke systematisk tilsyn med fredningernes bestemmelser. Dermed sker der et tab af de værdier som områderne oprindeligt er fredet for og ejerne har fået erstatning for. Kommunen kan foretage naturpleje af de fredede arealer hvis der foreligger en plejeplan. Der er kun udarbejdet 2 plejeplaner, Usserød og Nivå Ådal samt Mikkelborg. Kommunen har i de senere foretaget pleje af arealer efter plejeplanen for Usserød og Nivå Ådal. Mål: Der er plejeplaner for kommunens store landskabsfredninger, Esrum Søs omgivelser, Kirkeltefredningen, Kellerisfredningen, Nivå og Usserød Ådale. Der foreligger en oversigt over fredninger i kommunen med beskrivelse af plejebehov. Handlinger: Der skal laves plejeplaner for kommunens store landskabsfredninger. Pleje af fredede arealer indgår og prioriteres i en naturkvalitetsplan. Der udarbejdes en oversigt over fredninger i kommunen. Indsatsområde - Kommunale grønne arealer. Status: Kommunen ejer en del grønne arealer. Nogle af disse arealer har et vist naturindhold og bruges rekreativt f.eks. ejer kommunen store arealer i det fredede område mellem Kokkedal og Nivå, ved lergravssøerne i Nivå og byparken i Fredensborg. Der mangler imidlertid en samlet oversigt over naturindholdet og de rekreative muligheder i de grønne arealer f.eks. forbedring af bynær natur med etablering af stier og naturlegepladser. Oversigten vil gøre det muligt at prioritere udvikling og pleje af områder med natur og rekreativt potentiale og evt. afhændelse af ukurante arealer, som ikke giver merværdi for kommunens borgere. Mål: Der er gennemført en kortlægning af naturindhold og rekreative på de grønne, ubebyggede kommunale arealer. Der er etableret naturlegepladser i de 4 bysamfund. 17

18 Der er gennemført naturforbedringer på grønne arealer med naturpotentiale. Handlinger: Der udarbejdes en oversigt over grønne, ubebyggede kommunale arealer med angivelse af naturindhold, rekreative muligheder og potentiale f.eks. naturfremmende drift. Der etableres en naturlegeplads i hvert af de 4 bysamfund på kommunale arealer. f.eks. ved lergravssøerne i Nivå. Indsatsområde - Fortidsminder Status: Fortidsminder fungerer ofte som småbiotoper i det åbne land. Gravhøje, sten- og jorddiger er levesteder for dyr og planter og kan rumme interessante og evt. særligt beskyttede arter, som stor vandsalamander, markfirben mm. Fortidsminderne er også interessante formidlingsmæssigt og giver mulighed for rekreative oplevelser. Kroppedal Museum fører tilsyn med kommunens fortidsminder. Kommunen har ingen samlet registrering af beskyttede fortidsminder i kommunen. Mål: Der er udarbejdet en oversigt over fortidsminder med beskrivelse af plejebehov. De vigtigste fortidsminder er formidlet til kommunens borgere. Handlinger: Der udarbejdes en oversigt over fortidsminder med beskrivelse af eventuelt plejebehov. Formidling af fortidsminder som en del af delområdeplanlægning, etablering af stier, mm. Indsatsområde - Landskabsstrøg og spredningskorridorer: Status: Der er udlagt 2 biologiske spredningskorridorer, 4 kerneområder og 3 landskabsstrøg i kommuneplanen. Kerneområderne omfatter større sammenhængende områder med skove, søer, kystvande samt eng, mose og overdrev. De 4 kerneområder i Fredensborg kommune er Esrum Sø, Nivå Bugt, arealer ved Kirkelte og Tokkekøb Hegn og areal ved Danstrup Hegn og Uglesø Mosen. Spredningskorridorerne forbinder kerneområderne og teorien er at dyr og planter skal kunne sprede sig gennem dyrkede områder via spredningskorridorerne. Nogle steder indeholder spredningskorridorerne flere beskyttede naturområder, mens spredningskorridorerne andre steder har et mere begrænset naturindhold. Deres værdi er her at reservere mulighederne for fremtidig naturgenopretning og nye levesteder. 18

19 Der er udpeget en spredningskorridor fra Esrum Sø over Grønholt Vang og Grønholt Hegn, langs Nivåen og gennem Langstrup Mose til Nivå Bugt. En anden spredningskorridor går fra Esrum Sø til Danstrup Hegn. I kommuneplanen er der udlagt 3 landskabsstrøg for at sikre potentielle sammenhængende naturområder på tværs af kommunens landområde. Endvidere skal de sikre rekreative forbindelser gennem oplevelsesrige landskaber med natur og kulturværdier på tværs af landområdet og omkring Esrum Sø. Mål: Spredningskorridorer og landskabsstrøg er gennemgået og revideret så afgrænsningerne afspejler naturindhold og potentiale. Spredningskorridorer og landskabsstrøg er styrket ved at prioritere naturpleje og naturgenopretningsindsatserne, så naturen har mulighed for at brede sig og der er mulighed for færdsel og naturoplevelser på naturens præmisser. Handling: Udpegningen af spredningskorridorer og landskabsstrøg revideres med udgangspunkt i kommuneplanens øvrige udpegninger i landområdet, naturkvalitetsplan, vand- og natura 2000 handleplaner, fredninger og bynær natur.* Indsatsområde - Helhedsplanlægning - synergi med andre områder Ved at arbejde tværfagligt og inddrage kommunens forskellige kompetencer, kan klima-, sundhed- og naturindsatserne integreres i helhedsplaner, så der opnås synergieffekter. En tværfaglig planlægning kan tilgodese og foretage en afvejning af de forskellige interesser, og dermed give projekterne merværdi. Frederiksborg Amts delområdeplanlægning for Nivå er et godt eksempel på dette, se næste side. Projekterne kan realiseres løbende enten enkeltvis eller i større fyrtårnsprojekter. Et enkelt projekt kan sikre beskyttelsen af en fredet plante eller en sjælden frø. Omvendt vil etablering af et større sammenhængende stinet for gående og cyklister kæde adgangen til forskellige natur- og/eller kulturoplevelser sammen. Der kan etableres afstikkere i form af trampestier til sårbare naturområder og fortidsminder, som rummer mere uforstyrrede naturoplevelser. Formidling til borgere og brugere vil gøre det muligt for flere at få rekreative naturoplevelser og udfoldelsesmuligheder i kommunen. Mål: Der foreligger 2 delområdeplaner for henholdsvis den nordlige og sydlige del af kommunen med integrerede forslag til konkrete projekter for kulturhistorie, natur, friluftsliv, klima og sundhedsfremme. Handlinger: Den eksisterende Nivå delområdeplan revideres, så den afspejler kommunegrænsen. Der udarbejdes en delområdeplan for den nordlige del af kommunen. 19

20 20

21 Ressourcer økonomi og årsværk. Økonomi. Driftsmidlerne på området omfatter naturforvaltningsmidler via statsligt bloktilskud og DUT midler f.eks. i forhold til vand- og natura 2000 handleplaner samt eventuelle driftsmidler til kommunale arealer mm. I driftsbudgettet er der afsat: Tabel. Budget Vand og Natur Naturforvaltning Vandløb Natur DUT vand og naturplaner Kommunale arealer Årsværk. Den praktiske drift foretages af to deltidsansatte åmænd, ca. 1,4 årsværk, som udfører vandløbsvedligeholdelse om sommeren og foretager naturpleje f.eks. fældning af træer i søer og moser udenfor vandløbssæsonen. Åmændene er tilknyttet Park og Vej og laver andre Park og Vej opgaver om vinteren f.eks. vintertjeneste og ad hoc opgaver, når der er behov for det. De administrative årsværk estimeres til ca. 2,9 årsværk til administration af lovgivning på natur- og miljøområdet. De fordeler sig således: Team Vand og Natur 1 årsværk til natur, 1,5 til vand, 0,1 øvrige naturopgaver. Team Plan, Byg og Trafik 0,3 årsværk i forbindelse med sagsbehandling ift. byggesager, fredninger, beskyttelseslinjer og offentlighedens adgang. Den nuværende administrative bemanding bruges til lovbestemte tilsynsaktiviteter, behandling af henvendelser, ansøgninger og overtrædelser, øvrig administration af lovgivningen og enkelte udviklingsopgaver. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Naturstrategien vil administrationen fremlægge en vurdering af ressourcer i forhold til at realisere strategiens målsætninger. Eventuelle ændringer i forhold til kommuneplanens temaer indarbejdes i forslag til kommuneplan Fundraising Der er flere muligheder for at søge ekstern støtte via fonde og statslige puljer til naturprojekter, rekreative formål, formidling mm. En del fonde og statslige puljer er målrettet privatpersoner og organisationer. Der er dermed en oplagt mulighed for at søge støtte til projekter i samarbejde med interesserede borger og organisationer. 21

22 Der er derfor oplagt at etablere et netværk af interesserede borger og organisationer, så vi kan hjælpe hinanden til at søge relevante fonde og puljer og dermed få flere midler til at naturprojekter. Frivillig indsats og samarbejde med eksterne. Kommunen kan med fordel styrke den frivillige indsats og samarbejde med eksterne parter. F.eks. har Fugleværnsfonden i samarbejde med kommunen etableret hegning og fugletårn ved Nivå Bugt. Området plejes og overvåges og formidles af de lokale ornitologer. Danmarks Naturfredningsforening foretager efter aftale med kommune naturpleje af sydvendte vejskrænter, gravhøj og Højsager møllehøj for at genskabe en mere varieret flora. Opfølgning på strategien. Hvert år afrapporteres de resultater der er nået på området herunder opfølgning på ny lovgivning, som kan nødvendiggøre en ændring af mål og prioritering. Naturstrategien vil derudover blive opdateret i hver byrådsperiode samtidig med Natur- og Miljøpolitikken, så den afspejler de aktuelle politiske og samfundsmæssige interesser og udviklingen på området. 22

23 23

24 24

Naturstrategi

Naturstrategi Naturstrategi 2013-2021 1 2 Naturstrategi 2013 2021 1 Forord. Byrådet er ambitiøst på naturområdet. Det er vi fordi en rig og mangfoldig natur er med til at gøre Fredensborg Kommune til et attraktivt sted

Læs mere

Natur- og Miljøpolitik

Natur- og Miljøpolitik Natur- og Miljøpolitik 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for det vigtige indsatsområde Natur og Miljø. Politikken vil fremover

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

STRATEGI FOR BIODIVERSITET

STRATEGI FOR BIODIVERSITET STRATEGI FOR BIODIVERSITET Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet: November 2014 INDHOLD 1. Formål 3 2. Baggrund 3 3. Indhold 4 4. Forankring

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

STRATEGI FOR BIODIVERSITET

STRATEGI FOR BIODIVERSITET STRATEGI FOR BIODIVERSITET Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet: November 2014 INDHOLD 1. Formål 3 2. Baggrund 3 3. Indhold 4 4. Forankring

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Udgivere:

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Naturpolitikken. 1556165 Sønderborg Kommune - Naturpolitik hæfte.indd 1

Naturpolitikken. 1556165 Sønderborg Kommune - Naturpolitik hæfte.indd 1 Naturpolitikken 1556165 Sønderborg Kommune - Naturpolitik hæfte.indd 1 30-06-2015 11:10:31 Forord Med denne naturpolitik ønsker Sønderborg Kommune at sætte scenen for en måde at bruge naturen på, der samtidig

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Kommunale naturhandleplaner

Kommunale naturhandleplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Dato 13. marts 2017 Kommunale naturhandleplaner 2016-2021 Forslag om kommunale naturhandleplaner for 2016-2021. Planerne

Læs mere

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan VISION 3: SÆT NATUREN FRI Artsrigdom, vild natur og natur i byen Naturen i Hjørring Kommune rummer stor biologisk mangfoldighed og kan bryste sig af naturområder i international klasse. Samtidig er den

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2013

Naturkvalitetsplan 2013 Naturkvalitetsplan 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Relevant lovgivning for kommunens administration på naturområdet Registrering af naturarealer (samt beskrivelse af 3-naturtyperne) Principperne i

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk Dato: 8. marts 2012 Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Høringssvar Planstrategi 2011 2014 Fredensborg Byråd har med Planstrategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Naturforvaltning 2007 2012

Naturforvaltning 2007 2012 Naturforvaltning 2007 2012 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Naturovervågning Naturpleje og naturgenopretning Pleje af fortidsminder Guidede naturture Formidling og skiltning Svendborg Kommune ønsker med

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Storplettet perlemorssommerfugl Løvfrø Overdrev ved stråruplund i nærheden af Skamlingsbanken Dagsorden Kl. 15.00 kl. 15.05 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Status for Naturplaner 2016-2021

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer

Læs mere

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik Danmark er et dejligt land en radikal naturpolitik 2 Det Radikale Venstre, august 2004 Danmark er et dejligt land. Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Den enkelte

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr.

Læs mere

Oustrup Hede og Røjen Bæk

Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-handleplan 2016 2021 Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-område nr. 225 Habitatområde H249 Høringsudgave Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021- Oustrup Hede og Røjen Bæk Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lild Strand og Lild Strandkær Natura 2000-område nr. 44 Habitatområde H185 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 for Natura

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur NATURSYN Vi arbejder for RASKnatur RASKnatur 2 INDLEDNING Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del af naturforvaltningen,

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Odense Kommunes plan for biodiversitet. Lene Holm Kontorchef Park & Natur

Odense Kommunes plan for biodiversitet. Lene Holm Kontorchef Park & Natur Odense Kommunes plan for biodiversitet Lene Holm Kontorchef Park & Natur Disposition Faktuelt om Odense Lokale mål Planlægning Handlinger Udfordringer Faktuelt Areal: 304,3 m 2 Landbrug: 14.500 ha i årlig

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 Natura 2000 handleplan 2016-2021 Tislum Møllebæk Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 September 2016 U T S DKA Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Tislum Møllebæk Udgiver: Hjørring

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2017 Kort:

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

Natura Status og proces

Natura Status og proces Natura 2000 - Status og proces Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Natura 2000 Områder i EU med særlig værdifuld natur Fuglebeskyttelsesområder og habitatområder Målet er at standse tilbagegangen

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Naturstrategi udkast 2

Naturstrategi udkast 2 Naturstrategi udkast 2 6. februar 2012 Forord Faaborg-Midtfyn kommune Øhavet, de store skove og søer, de bakkede landskaber og de mange kulturhistoriske perler er måske kommunens største aktiver. Kommunen

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og

Læs mere

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Odder Kommune Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 KYSING FJORD Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Grøn Plan Oversigt over idéer og forslag i idéfasen 1. juli 31. december 2011

Grøn Plan Oversigt over idéer og forslag i idéfasen 1. juli 31. december 2011 Grøn Plan Oversigt over idéer og forslag i idéfasen 1. juli 31. december 2011 Grøn Plan for Furesø kommune er sat i gang med en idéfase fra 1. juli til 31. december 2011. I den periode har Status og idéoplæg

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune

beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune Vedtaget af byrådet den 9. oktober 2008 1 Wilhjelm-udvalgets konklusion I 2001 udkom den såkaldte Wilhjelm-rapport En rig natur i et rigt samfund.

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vangså Hede Natura 2000-område nr. 25 Habitatområde H25 Fuglebeskyttelsesområde F18 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Internationale naturbeskyttelsesområder

Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale naturbeskyttelsesområder Mål Gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000 områder i kommunen, skal genoprettes og/eller bevares

Læs mere

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen 2012-11-01 Naturplan Danmark SIDE 1 Natur- og landbrugskommissionen Rapport april 2013 44

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening

Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 1 Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 2 Hvordan får naturen plads? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 125 Vestlige

Læs mere

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Oplæg på kursus for fåreavlere den 30. oktober 2015 i Ribe. Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Af Bo Levesen, Vejle Kommune Overordnet strategi for naturpleje og naturudvikling

Læs mere

Natura 2000 planlægning

Natura 2000 planlægning Natura 2000 planlægning 2016-21 Naturstyrelsen: Vadehavet, Trekantsområdet, Sønderjylland og Blåvandshuk Dagsorden Velkomst Hvad er Natura 2000? En kort introduktion til Natura 2000 og begreberne. Hvem

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland I første planperiode, som løber fra 2009 til 2012, skal naturtilstanden af eksisterende naturtyper og arter sikres via en naturplan for de enkelte områder.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm.

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for Dueodde Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2016

Læs mere

Naturplan Danmark Muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand

Naturplan Danmark Muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand Naturplan Danmark Muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand Elementer i natur- og miljøforvaltningen Hvem gør hvad? Amt Overvågning (vidensindsamling)

Læs mere

Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne

Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne Natura 2000-område nr. 210 Habitatområde H159 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Spællinge

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 167, Skovene ved Vemmetofte. Habitatområde H 144. Fuglebeskyttelsesområde F 92. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hesselø med omliggende stenrev. Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112

Natura 2000-handleplan Hesselø med omliggende stenrev. Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hesselø med omliggende stenrev Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112 Titel: Hesselø med omliggende stenrev Udgiver: Halsnæs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Habitatnaturtype

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Titel: Rikke Storm-Ringström Intern høringsfrist: Ekstern høringsfrist: Sags.nr.: 15/6419 Matrikler:

Titel: Rikke Storm-Ringström Intern høringsfrist: Ekstern høringsfrist: Sags.nr.: 15/6419 Matrikler: Miljøvurderings-screeningskema af Udkast til Natura 2000- handleplan for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015)

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere