ENERGIBESPARELSER I BUTIKSBELYSNING I ROSKILDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIBESPARELSER I BUTIKSBELYSNING I ROSKILDE"

Transkript

1 ENERGIBESPARELSER I BUTIKSBELYSNING I ROSKILDE Slutrapport Roskilde)Universitet) ENSPAC'TEKSAM Aske%Palsberg% Tyge%Kjær Thomas'Budde'Christensen'

2 Energibesparelser#i#butiksbelysning#i#Roskilde Forord% Denneslutrapportindeholderenbeskrivelseafforsknings6ogudviklingsprojektet Energibesparelser-i-butiksbelysning-og-julebelysning-i-Roskilde. ProjekteterudførtietsamarbejdemellemRoskildeHandel&Stjernebutikkerog RoskildeUniversitetogprojekteterfinansieretafRoskildeKlimaråd. Formåletmedprojekteteratidentificerepotentialerforatreducereenergiforbruget, (ogdenmedfølgendeco2udledning),frabutiksbelysningiroskildecentrum.iprojektet undersøges1)energibesparelsespotentialetvedudskiftningafbyensjulebelysning1og 2)energibesparelsespotentialervedudskiftningafbutiksbelysning,somhovedsageligt erbaseretpåhalogenteknologi,tilledbelysning. Formåletmeddenneslutrapporteratskabeetoverblikover,hvordemedvirkende butikkerkanrealisereenergibesparelserogco2reduktion,samtatinformereom belysningsvalgafoptimalelyskilderogbenyttelseafenergieffektiveenheder. Derudoverindeholderslutrapportenenopsummeringafenergianalysernederer udarbejdetforde11medvirkendebutikker.denneopsummeringindeholderenanalyse afdengennemsnitligebutikmedhenblikpåatkunneopstillenoglemeregenerelledata forenergi,økonomiogeffekterpåklimaregnskabet.derudovervilengrafisk præsentationafelforbrugetførogefterinstallationafledbelysning,samtden gennemsnitligtilbagebetalingsperiodemm.indgåsomendelafdenneanalyse. Energistyrelsenharudarbejdetetstandardværdikatalogforenergibesparelsersomet lediaftalenmellemklima6ogenergiministerenogenergiselskaberne. Butiksrapporternesresultaterbliversammenlignetmedværdierfra standardværdikataloget. Tilsidstindeholderslutrapportenenanalyseafperspektiverneforenergibesparelserog dedertilhørendeco26reduktionerforroskildecentrum,hvisflerebutikkerforetog udskiftningafbutiksbelysningbaseretpåeksempelvishalogenteknologitilmere energirigtigledbelysning. 1Energianalysernefrajulebelysningenerikkebehandletislutrapporten. 1

3 Indholdsfortegnelse % LISTE%OVER%FORKORTELSER% 3 OPSUMMERING%OG%KONKLUSIONER% 4 HVORFOR%LED% OPSUMMERING%AF%BUTIKSANALYSER% 4 4 LED%BELYSNING% 6 LED%UDSKIFTNINGSPRODUKTER% LED%ARMATUR% LYSKVALITET% LED%VS.%HALOGEN% LIVSCYKLUS%ANALYSE% LED%BELYSNINGSMARKED% ANALYSE%AF%ENERGIBESPARELSER%I%DE%11%MEDVIRKENDE%BUTIKKER% 11 GENNEMSNITSANALYSE% ENERGIFORBRUG% INVESTERING% TILBAGEBETALINGSPERIODE% FINANSIERING% STØTTE%TIL%ENERGIBESPARELSESTILTAG% STANDARDVÆRDIKATALOGET% KLIMAREGNSKAB% KILDER% 20 BILAG%1% 21 2

4 Listeoverforkortelser Watt Lumens Kelvin Farvegengivelse Standartværdikatalog LED W Lm K Ra Svk Light6emittingdiode(Lysdiode) 3

5 OpsummeringogKonklusioner HvorforLed LEDspoternusågode,atdekanerstattekonventionellehalogenspoti butiksbelysningen.ledteknologiharetvæsentligtlavereenergiforbrugend konventionellehalogenspots,daled6spotspå6wkanerstatte35whalogenspots. LEDsomlyskildebliverderformereogmereudbredttilalmindeligindendørsbelysning ogudviklingengårstærkt.detforventesatopimod70%afbutiksbelysningeni2020vil væreudskiftettilledbelysning(mckinsey:2012).detteforventesogsåatmedføre størrekonkurrencepåledmarkedetogdermedetprisfald,hvilketvilhavepositiv indflydelsepåtilbagebetalingsperiodenforinvesteringeriledbelysningi butiksinstallationer. LEDarmaturergivermereoptimalbelysningendLEDudskiftningspærer,fordi ydeevnenkanoptimeresogdererfærrebegrænsningerpåformfaktorer,(f.eks. montering).desudenharintegrationenaflyskildeniarmaturetenmindrebetydning mht.ledprodukter,endandrelyskildergrundetdenlængerelevetid.armaturethar dogdenulempeatværemarkantdyrereendudskiftningslamper,hvilketharennegativ effektpåtilbagebetalingstiden. DetervigtigtatvælgeLEDprodukterefterbehovogdelystekniskebegreberlm,RaogK ervigtigeiforholdtilatvælgerigtigtførstegang.dereftererdetvæsentligtat undersøgedeenergitekniskeparametreforatopnådestørstefordelevedomstillingtil LED. Opsummeringafbutiksanalyser Elforbrugettilbelysningiforholdtilbutikkernesstørrelsevarierer,deterdog gennemgåendeibutiksrapporterne,atsalgs6ogudstillingsarealerharenmarkant højereinstallereteffektendf.eks.lagerarealer,ogdeterderforpådissearealer,derer denstørstegevinstvedinstallationafledteknologiogherderbørprioriteres. Dererentendenstil,atdemindrebutikkerharetmindrekWh/år/m2forbrugendde storeogmellemstorebutikker.dettekanskyldes,atdemindrebutikkerharmere vinduesareal/m2ogderforharhøjereindstrålingafnaturligtsollys.detskalogså nævnes,atderformangeafdesmåbutikkersvedkommendealleredeertagetinitiativer, dersænkkerenergiforbrugettilbelysningen. Tilbagebetalingsperiodenfordengennemsnitligebutikerca.8,8år.Detteerenhøj tilbagebetalingsperiodeforbutikkerne,oginvesteringilederderforikkeattraktivtfor dengennemsnitligebutik. 4

6 Debutikkerdervedenudskiftningafdereseksisterendebelysningikkeskaludskifte armatur,menidagharbelysningssystemer,hvordetermuligt/hensigtsmæssigtat udskiftepærerneideteksisterendearmatur,skalforetageenmarkantlavere investeringpr.kvadratmeter,vedopgraderingtilled,hvilketresultererienvæsentlig korteretilbagebetalingsperiode. Analyserestilbagebetalingsperiodeniensituation,hvorudskiftningaflyssystemer væsentligtellernærtforestående,kan50%til75%afprisentiletnytledsystem fratrækkesvedatmodregneprisenforetnythalogensystem.dettevilsænke tilbagebetalingsperiodenmellem2og4årogmedfører,atinvesteringiledbelysning vilværeattraktivtforalledeanalyseredebutikker. Energiselskaberneharindgåetenaftalemedklima6,energi6,ogbygningsministeren, hvordeforpligtersigtilatgennemføreenårligenergibesparelse.energiselskaberne støtterderforenergisparetiltagmedmellem25 40ørepr.sparetkWh/år.Dettegiver enstøttepåca.2.000til3.500dkkfordengennemsnitligebutik.støttebeløbetudgør ikkemegetafdengennemsnitligeinvesteringssumpå70.812dkk,menerværdattage med. CO26udledningenfrade11medvirkendebutikkereridag55tonCO2eq/år.Ved installationafnyled6belysningkandettenedbringestil26tonco2eq/år,hvilketeren reduceretco26udledningpå52% Detrelativereduktionspotentialeeraltsåhøjtforbelysningidetailhandlenogudfraet feje6for6egen6dørprincip,vilinitiativermht.energieffektiviseringkunnebidragemed mærbareco26reduktionerisektoren.ide11medvirkendebutikkererden gennemsnitligeco26reduktionpr.årca.2,6tonco2eq./år. Vedenomlægningiallede300butikkerderfindesiRoskildeerreduktionspotentialet beregnettillidtover700tonco2eq/åroganalysernepegerpåetrelativthøjt reduktionspotentialeforbutiksbelysningisoleretset.co26reduktionerneersetiforhold tilroskildekommunessamledereduktionsmålbegrænsede,mensetiforholdtil størrelsenpåbutikkernesudledningbetydelige,daenergiforbrugettilbelysningnæsten kanhalveresvedudskiftningtilenergirigtigbelysning.reduktionspotentialetved fornyelseafbutiksbelysningkansamtidigtværeengodforretning,hvislyssystemeteri ensituationhvorudskiftningervæsentligellernærtforestående. 5

7 LEDbelysning EnLEDlampeeretLEDprodukt,derersamletienlampe(ellerpære)tilbrugi lysarmaturer.led6lamperhargenereltenlanglevetidogerenergieffektive,særligtnår desammenlignesmedglødepærerellerhalogenspots. KvalitetenafLEDprodukterforbedreskonstant,ogprisernefortsættermedatfalde. DettekombineretmedLEDprodukterslængerelevetidgør,atLEDprodukterudfordrer detkonventionellebelysningsmarkedienstadigstørregrad. DetervigtigenårmanskaludvælgeLEDprodukter,atmanharstyrpåenrække lystekniskebegreber,såmankanvælgeenlyskilde,dermatcherdetbehovmanhar. Dissebegrebervilblivenærmereuddybetiafsnittetlyskvalitet.Nårlysmængde, lyskvalitetogfarvesammensætningerbestemt,kanmanderudfraundersøge,hvordan manopnårdebedsteenergitekniskeparametre. LEDudskiftningsprodukter LEDudskiftningspæreromfatteridagdenstørsteandelafLEDmarkedet,hvorA6type pærermed 360gradersudstrålingsvinkel,evt.medretningsbestemmendeparabolsk aluminiseretreflektor,erdenmestalmindelige.led6baseredeprodukterforventesat tegnesigfor44%afdetglobalea6typeproduktmarkedi2020,(doe:2013). Idetail6ogdisplayapplikationererLEDudskiftningspæreralleredeinstalleretiet betydeligtomfangglobalt,hvilketogsåpåvirkerledprodukternealleredeobserveresi mangesammenhængidag,(doe:2013). LEDArmatur LEDarmaturererdefineretsometarmaturintegreretmedenikke6udskifteligLED lyskilde.ialmindelighedgiverledarmaturerenbedrebelysningendled udskiftningspærer,fordielektrisk,termiskogoptiskydeevnekanoptimeres,ogderer færrebegrænsningerpåformfaktor,(f.eks.montering),(doe:2013).desudenhar integrationenaflyskildeniarmaturetenmindrebetydningmht.ledprodukter,end andrelyskildergrundetdenlængerelevetid.ledarmaturererenvoksendedelafled belysningsmarkedetogudgørbrugbarealternativertiltraditionelbelysningtilenrække kommerciellebelysningsydelser,(doe:2013). Lyskvalitet Lysetidetailhandlenharstorbetydningforkundensvelværeogdermed helhedsoplevelseafbutikken.deterderforvigtigt,atdertageshensyntilde grundlæggendekravtiletgodtvisueltmiljø,nårdenmestenergieffektivebelysningi butikkenskalvælges,(f.eks.kontrastforholdmv.).foratvælgedenrigtigelyskilde behøvermankendskabtil3lystekniskebegreber;lysmængdenlumen(lm), farvegengivelse(ra)ogfarvetemperaturkelvin(k). 6

8 Værdienlumen(lm)opgivesital højereværdiergiverstørrelysmængde.tabel1viser dennesammenhængforhalogenpærermellemwattoglumens. Tabel 1: sammenhæng mellem Watt og Lumens 50whalogen 35whalogen 20whalogen ca lumen ca lumen ca lumen Detoandrevigtigeparametreerfarvegengivelseogfarvetemperatur.Deterforbundne parametre,mendeteralligeveltoforskelligebegreber. Rabeskriver,hvorgodlyskildensevneertilatgengivefarver.Enoptimal farvegengivelsepåra100svaretildagslys.følgeneraværdiergørsiggældendeforde mestalmindeligelyskilder:gløde6oghalogenpærensra99,sparepærensra80690og LED6pærensRa Spektrummetforhalogenbelysningviser,athalogenharensærdelesgod farvegengivelseogdermedethøjtra.derudoverviserspektrummetogsåathalogen udsenderetvarmtlysmedenstormængdeafgultogrødtlys,hvilketgiveretbehageligt blødtlys.derafgivesdogogsåendelinfrarødstråling,somikkekanopfangesafdet menneskeligeøje,menbidragermedenbetydeligopvarmningafdetderoplyses.led teknologiensspektrumgiverenmindreraværdioglysetertilsammenligningmed halogenteknologienlidtkoldere.spektrummerneviserdogogså,atledteknologiener entilstrækkeliggoderstatningforhalogenteknologien.samtidigafgiverledproduktet stortsetikkeinfrarødstrålingogopvarmerderforhellerikkedet,sombliveroplyst. Figur 1 og 2: Spektrummet for henholdsvis halogen og LED (Videnskab.dk: 2014) 7

9 KelvinerlysetsfarvetemperaturogerforbundetmedfarvegengivelsenRa. Farvetemperaturengåroftestunderbegrebernekold6ellervarmhvid.LEDprodukter kananskaffesivarmogkoldhvid,typiskmellem kelvin,menkanikkehelt opnåsammelavekelvinværdi,altsåvarmefarvetemperatur,somf.eks.halogen6og glødepærer,somtypiskliggermellem kelvin(seogsåfigur3). Figur 3: viser kelvinskalaen fra varm- til kold. Kilde:sparenergi.dk:energistyrelsen. Nårdelystekniskebegrebererpåplads,kanmankiggepådeenergitekniskeparametre, derharbetydningforlyskildensperformance.lumens/watt(lm/w),denøkonomiske levetidogudstrålingsvinkel. Effektivitet:Lumens/Wattharenhedenlm/Wogeretmålfor,hvorgodtenlyskilde omdannerelektriskenergitilsynligtlysaltsålyskildenseffektivitet. Levetid:Denøkonomiskelevetidforlyskilderervigtigforlyskildensperformance,daen laverelevetidgiverhøjereomkostningertiludskiftning.denøkonomiskelevetid defineressomdettidspunkt,hvorefterlyskildenudsender<70%aflyskildenoptimale totalelysmængde. Tabel 2: Viser levetid i timer, for forskellige teknologier. Kilde: DOE: 2012 Type% Glødepærer Halogen Sparepærer LED Levetid%(timer)% Udstrålingsvinkel:Udstrålingsvinkelenervinklenmellemlyskildens/armaturets horisontaleakseogdensynsretning,vedhvilkenlyskilden,ellerdeleafdenbliversynlig. Entypisk230V6halogenspotpå20wattmedenudstrålingsvinkelpå35 vilkunne erstattesafen4wattled6pærermedsammeudstrålingsvinkel.udstrålingsvinklenkan havebetydningforerstatningenafhalogenteknologimedled6teknologi.hvisderikke tageshøjdeforudstrålingsvinklenkan1:1udskiftningafhalogentilledbetydemindre belysningpga.smallerelyskeglefraledproduktet.detteskyldesatlederen retningsbestemtlyskilde,hvilketogsåbetyder,atderikkeerbrugforen reflektorskærm.imodsætningtilledudsenderhalogenlysi 360grader,men anvenderderforretningsbestemmendereflektorskærm. 8

10 DererstorforskelpåLEDprodukteriforholdtilenergiperformance.Deterderfor vigtigtatvælgedetprodukt,derpasserbedsttilformålet,udfraovenståendebegreber ogparametre. LEDvs.Halogen Ienergianalyserneforde11medvirkendebutikkerblevdetobserveret,atsamtlige butikkerhavdeenovervejendemængdehalogenlampersomlyskildeisalgs6og udstillingsarealerne.ensimpelkomparativanalyseafled6oghalogenbelysningvil derfordannerammenomdetfølgendeafsnit. Livscyklusanalyse Nårmanskalvurdereogsammenholdelyskildersenergiforbrugoverdereslivscyklus viserdetsig,atenergiforbrugethovedsageligtliggeribrugsfasen,menfaktorersom produktionogtransportskalogsåmedtagesidenneanalyse.usdepartmentofenergy hari2012udarbejdetenlivscyklusanalyseogifigur4præsenteresresultaterne. DetgennemsnitligeenergiforbrugoverLEDlamperslivscykluserca.4.000MJper20 millionerlumen6timer.deteromkringentredjedelafhalogenlampenmedet energiforbrugpåca mjper20millionerlumen6timer.desudenviseranalysen, atenergiforbrugetibrugsfasentegnersigfor>90%afdensamledelivscyklus energiforbrug.fremstillings6ogtransportfaser,udgørmindreendénprocentaf livscyklusenergiforbrugetforallelampetyperogharderforlavbetydningfordet samledelivscyklusresultat,(doe:2012).derudoverviseranalyserne,atdetforventes, atledlamperi2015vilhalverelivscyklusenergiforbrugettilca.2000mjper20 millionerlumen6timer,(doe:2012). Figur 4: Sammenligning livscyklusenergiforbruget for halogen, sparepærer (CFL) og LED. Kilde DOE:

11 LEDbelysningsmarked MarkedetforinstallationafLEDibutiksbelysningforventesatstigekraftigtoverde kommende5år.vedatsammenligneudviklingenforledbelysningsteknologimed andrehightechprodukter,såsomfladskærmstv,digitalekameraer,ellersmart Phonessesdet,atudviklingenfølgerensåkaldts6kurve,hvormarkesandelenstiger signifikanthurtigereefter5610%markedspenetrering.figur5viserudviklingenforde ovennævntesammenligneligeteknologier.hersesdet,atf.eks.fladskærmstvopnår10 %markedspenetrering7årefterintroduktiontilmarked,menopnår20% markedspenetrering1årsenere.nårdetteogsåantagesgenereltforledbelysning forventesledbelysningatværedominerendei2020,hvilketvisespåfigur6(mckinsey: 2012). Figur 5: viser Skurverne for fladskærms TV, Digital Kamera og Smart Phones (Kilde: Mckinsey: 2012) Figur 6: LED forventes at udgøre over 60% af belysningsmarked i 2020 (Kilde: Mckinsey: 2012) UdviklingenimarkedsandelenforLEDbelysningforventesatmedførestørre konkurrenceogdermedetprisfald,somvilhaveenmarkantindflydelsepå tilbagebetalingsperiodenforinvesteringeriledbelysningibutiksinstallationer.en reduktionitilbagebetalingsperiodenvilbetyde,atflerebutikkervilvælgeatfå installeretledbelysning.idagermarkedsandelenforledinstalleretibutiksbelysning estimerettilca.7%,menfremskrivningerneifigur7viseratopimod70%af 10

12 butiksbelysningeni2020vilværeudskiftettilledbelysning,ogatmarkedsværdienfor LEDbutiksbelysningglobaltvilvære6mia.EUR(Mckinsey:2012). Figur 7: viser udviklingen i markedspenetrerin g for LED lyskilder fordelt på brancher fra 2011 til (Kilde: McKinsey 2012) Analyseafenergibesparelseride11medvirkendebutikker Butiksrapporterneerdetaljeredeoggåridybdenmeddetnuværendeforbrugog illustrererpotentialetforenergireduktioneride11medvirkendebutikker.derer udarbejdetdetaljeredeløsningsforslag,samtberegnetøkonomiskeogenergimæssige konsekvenserheraf.manvilderforkunnefindenøgletalsom;tilbagebetalingstid, elforbrugperm²,mv.idensamledeanalyseafbutiksrapporterne,sompræsenteresi detteafsnitvilenmindredetaljeretgennemsnitsanalysetegneetstørrebilledeaf potentialerneforenergibesparelseributiksbelysningeniroskildecentrum. Gennemsnitsanalyse Idetfølgendeafsnitbliverresultaternefrabutiksrapporternepræsenteretveden gennemsnitsanalyse.(datagrundlagetfindesibilag1) Energiforbrug Ideundersøgtebutikkerudgørelforbrugettilbelysningca.70%afdetsamlede gennemsnitligeelforbrugpå24.654kwh/år.deterderforhérdetstørste energibesparelsespotentialepåelfindesforbutikkerne. 11

13 Figur 8: Det samlede elforbrug ved den eksisterende belysning for den gennemsnitlige butik Eksisterende%=%24.654%kWh% , 30% ,70% Elforbrug6fratrukket belysning Eleksisterende belysning VedinvesteringinyenergirigtigLEDkanelforbrugetibutikkernenedbringesbetydeligt. DettesesigennemsnitsanalysenvedinvesteringiLED,hvorelforbrugettilbelysning halveresogdetsamledeelforbrugnedbringestil16.067kwh/år.derudoversesdet,at elforbrugettilbelysningreducerestil53%afdetsamledeelforbrug. Figur 9: Det samlede elforbrug ved investering i ny LED belysning beregnet på gennemsnittet fra butiksrapporterne. LED%=%15.509%kWh% , 47% , 53% Elforbrug6 Fratrukketbelysning ElLEDbelysning Elforbrugettilbelysningiforholdtilbutikkernesstørrelseervarierende,deterdog gennemgåendeibutiksrapporterne,atsalgs6ogudstillingsarealerharenmarkant højereinstallereteffekt.deterderforpådissearealer,dererdenstørstegevinstved installationafledteknologi.detlavereforbrugpåkontor6oglagerarealergørdet mindreattraktivtaterstattedeneksisterendebelysningmedledbelysning.herkandet visesigatopsætningafbevægelsessensorervilhaveenstørreeffekt. Bevægelsessensorerkannedbringedenunødvendigebelysningogdervedmindskespild ielforbruget. Detgennemsnitligeelforbrugpr.m2tilbelysningvilogsåkunnereduceresbetydeligt vedudskiftningafdeneksisterendebelysningmedledbelysning.gennemsnitsanalysen 12

14 viser,atdetgennemsnitligeenergiforbrugtilbelysningpr.m2kanreduceresmedca. 50%fra49kWh/m2til23kWh/m2. Figur 10: Det samlede elforbrug pr. kvadratmeter for den gennemsnitlige butik 60 kwh/m2% Elforbrug%til%belysning%pr.%m2% 40 Eksisterende=49 kwh/m2 20 LED=23kWh/m2 0 FordelingenafkWh/år/m2pådemedvirkendebutikkervisesifigur6.Dererentendens tilatdemindrebutikkerharetmindrekwh/år/m2forbrugenddestoreogmellemstore butikker.dettekanskyldes,atdemindrebutikkerharmerevinduesareal/m2endde storeogmellemstorebutikkerogderforfårenstørredelnaturligtlysindibutikken, plusdetfaktum,atderfordesmåbutikkersvedkommendealleredeertagetinitiativer, dersænkkerenergiforbrugettilbelysningen.hvadangårbutikkenringdahlogregitze, skyldesdethøjekwh/år/m2,atbutikkenharmegetsmålagerarealerogderforikkehar arealermedlysstofrør,derharetmarkantlavereenergiforbrugenddealmindelige halogenspotstilbelysningafsalgsarealerne.butikkernebutik4ogbutik5skillersigud vedatliggeunderdesammenligneligestoreogmellemstorebutikker.forbutik5gør detsiggældende,atdereretstørreantalovenlysvinduer,somreducererbehovetfor kunstigbelysningogdermedkwh/år/m2forbruget.forbutik4gørdetsiggældende,at størstedelenafdeninstalleredebelysningersparepærerpå16w.hvorimod størstedelenafdeninstalleredebelysningideøvrigestoreogmellemstorebutikkerer 50670Whalogenspots. Figur 11: Viser energiforbruget fordelt på kvadratmeter for de medvirkende butikker kwh/år/m2%% 80 EksisterendeBelysning LEDBelysning GennemsnitEksisterende GennemsnitLED

15 Investering Figur12visersammenhængenmellemkvadratmeteroginvesteringssumogherskiller 4butikkersigmarkantud;Butik4,Butik8,Butik9ogTheButik10.Dissebutikkerhar dettilfældes,atdeallevedenudskiftningafdereseksisterendebelysningikkeskal udskiftearmatur,menidagharbelysningssystemer,hvordeter muligt/hensigtsmæssigtatudskiftepærerneideteksisterendearmatur.dettebetyder, atinvesteringenpr.kvadratmeterfaldermarkanttilunder100ddk/m2.butik6skiller sigogsåudvedenmindreendgennemsnitliginvesteringssumpr.kvadratmeter.dette skyldes,atbutik6,sælgerlamperogudelukkendeforetagerenudskiftningafpæreri udstillingslamper,dadetteerdenprimærebelysningenibutikken.dettemedførerbl.a., atudgifternetilopsætningogmonteringerlig0dkkforbutik6,hvilketsænker investeringssummen.butik11 shøjeinvesteringssumpr.kvadratmeterskyldes,atder ikkeerlagerarealersomkantrækkeinvesteringssummenpr.kvadratmeterned,samtat det,meddeteksisterendeinstalleredelyssystem,ikkevilværehensigtsmæssigtat foretageenudskiftningudelukkendeafpærerne,menogsåafarmatur.den gennemsnitligeinvesteringssumerligeunder200dkkfordengennemsnitligebutik. Figur 12: Sammenhængen mellem investering og kvadratmeter DKK% Besparelsepåelregning: Gennemsnitliginvestering/m2 14

16 Tilbagebetalingsperiode Tilbagebetalingsperiodenerafstorbetydningforbutikkernesvillighedtilatinvesterei nyenergirigtigbelysning.figur13visertilbagebetalingsperiodenfordeltpåde medvirkendebutikker,samtdengennemsnitligetilbagebetalingsperiodeforalle butikkerneoggennemsnittetfordenhalvdelafbutikkernemeddenkorteste tilbagebetalingsperiode(denbedstehalvdel.sefigur13).debutikker,hvordeter hensigtsmæssigtatudskiftepærerogdervedikkenødvendigtatudskiftearmatur,har enmarkantlaveretilbagebetalingsperiode.herkanbl.a.nævnesbutikkernebutik4, Butik9ogButik8.Samtidigsesdet,atButik1harentilbagebetalingsperiode,derligger etstykkeundergennemsnittet,herskyldesdetenrelativhøjenergibesparelseved installationafledgrundetethøjtenergiforbrugideteksisterendelyssystem. Figur 13: Tilbagebetalingsperioden fordelt på de medvirkende butikker, samt den gennemsnitlige tilbagebetalingsperiode for alle butikkerne og den bedste halvdel År% Tilbagebetalingsperiode Gennemsnit Gennemsnitbedste halvdel 1 0 Stårenbutikoverforenuundgåelig,ellernødvendigudskiftning,hvorderskal prioriteresmellemreinvesteringeniethalogensystemellerinvesteringenietnytled systemet,kantotalcostassesment(tca)giveetøkonomiskoverblikift. levetidsomkostningernefordetosystemer. TCAbelyserdesamledeudgifterforengiveninvestering,hvilketgivermulighedforat sammenholdeinvesteringietnytenergirigtigtledlyssystemmedreinvesteringiet konventionelthalogenbaseretlyssystem.tcaindeholderudgiftervedinvestering (bindingafkapital)samtdriftsudgifteroverlyssystemetslevetid2. 2ArbejdsRapportfraMiljøstyrelsen,no.51TotalCostAssessment,

17 Finansiering Investeringssummenogafskrivningsperioden(lyssystemetslevetid)eri butiksrapporternefastsatisamarbejdemedel6installatøribsenel6anlæg.derforventes enlevetidpå20år(ellermere)forbeggelyssystemer,dadertagesudgangspunkti armaturogikkeilyskilden.deranvendesendiskonteringsrentepå5%og driftsudgifterneopgøressomdesamledeudgiftertilelpr.årplusdetestimerede vedligeholdpr.år. Konklusionenfraanalyserneafde11medvirkendebutikkerviser,atinvesteringiny LEDbelysningkanindfrietårligtbesparelsespotentialeoverinvesteringenslevetidialle butikkernestilfælde,sefigur14.dettebetyder,atdeterattraktivtforallede medvirkendebutikkeratinvestereietledsystemfremforethalogensystem,når butikkenståroverforennaturligudskiftningaflyssystemet. 3 Figur 14: Besparelsespotential /m for de 11 med virkende butikker. DKK/m3% Totalt besparelsespotentiale/ 16

18 Støttetilenergibesparelsestiltag Energiselskaberneharindgåetenaftalemedklima6,energi6,ogbygningsministeren, hvordeforpligtersigtilatgennemføreenårligenergibesparelse.energiselskabernekan entengennemføreenergibesparelsestiltagideresdistributionsnet,ellerkøbe energibesparelserafprivate6ellererhvervsaktører,(ens:2014a). Detervigtigt,atbutikkernetagerkontakttilet,ellerflereenergiselskaberfrastartenog indhentermereendettilbudtilstøtteafprojektet.derskalværeindgåetenaftalefør arbejdetmedenergibesparelsernepåbegyndesforatkunneopnåstøttettildetgivne projekt. Figur 16 viser forløbet for indgåelse af aftale og udførelse af energispare tiltag. Kilde: ENS: 2014A Energiselskaberneafgørselv,hvilkenbetaling,herundertilskud,rådgivningm.m.devil giveforrettentilindberetningafdeenergibesparelser,deharmedvirkettil realiseringenaf,(ens:2014b).støttenudgøroftestmellem25 40ørepr.sparetkWh. Hvilketgiverenstøttepå2286til3657DKKfordengennemsnitligebutik.Støttebeløbet udgørikkemegetafdengennemsnitligeinvesteringssumpå70.812dkk,menerværd attagemed. 17

19 Standardværdikataloget Energistyrelensharudarbejdetetstandardværdikatalog(svk),somværktøjtil udregningafstandardenergibesparelservedenergibesparelsestiltag.idetfølgendevil derforeliggeensammenligningmellemdeudregnedeenergibesparelserfra butiksrapporterneogværdierneisvk. Destandardiseredeenergibesparelseropgøresvedhjælpafenstandardværdi. Formåletmedatfastlæggestandardværdierforenergibesparelsereratforenkleog simplificereopgørelsenafderealiseredeenergibesparelser.opgørelsenafbesparelsen skersåledesvedensimpelmultiplikationafstandardværdienmedantalgennemførte initiativer,f.eks.udskiftningaf50whalogenpæretil7,169wled6pære,somgiveren årligenergibesparelsepå37kwh/år Standardværdierneeretgennemsnitafdetenkelteenergiforbedrendetiltag.Således kandekonkreteenergibesparelsesværdierværebådemindreogstørreenddenfaktiske energibesparelse,(ens:2014c).dettegørsigogsågældendeforudregningernei butiksrapporterne. Udregningerafstøttepotentialerfordemedvirkendebutikker,udfrasvk6værdierne,er ikkemuligtatberegne,dasvkikkeharstandardiseredeværdierforhalogenspotsover 50W.Deberegnedeværdierforenergibesparelserliggerdogmegettætpåværdiernei svkmht.halogenbelysning.forglødepærerliggerdeberegnedeværdierhøjereendde standardiseredeværdierfrasvk.dettehardogikkedenstorebetydningfor butiksrapporterne,daglødepæreributikkerneudgørenmegetlilledelafdensamlede belysning. Tabel 3: Sammenligning af værdier fra beregninger og standardværdikataloget Kortlægning af butiksbelysning Sammenligning af beregnede energibesparelser og standardværdikataloget installeret Erstatning Erstatning Antal effekt Driftstid Beregnet svk (butiksrapport) (Svk) (komp.) (stk.) [W] [timer/år] [W] [W] [kwh/år] [kwh/år] Glødepære 1 60, ,0 7,1R9W Glødepære 1 40, ,0 4,1R5W Halogenspot 1 200, ,0 NA 175* NA Halogenspot 1 75, ,0 NA 50* NA Halogenspot 1 70, ,0 NA 45* NA Halogenspot 1 50, ,0 7,1R9W Halogenspot 1 35, ,0 5,1R7W Halogenspot 1 20, ,0 2,51R4W

20 Klimaregnskab Roskildekommuneharforpligtetsigvia borgmesterpagten tilatreducere udledningenafco2eq.med20%inden2020(roskildekommune:2011).hvisdette skalopnås,skalenrækkeinitiativerigangsættesidekommendeår.idetteafsnitvilder derforforeliggeenvurderingafprojektetsco26reduktionspotentiale. CO26udledningenfrade11medvirkendebutikkereridag55tonCO2eq/år.Ved installationafnyled6belysningkandettenedbringestil26tonco2eq/år,hvilketeren reduceretco26udledningpå52%. Figur 17: CO2-reduktionspotentialet for den gennemsnitlige butik Fordebutikkerderharenhøjtilbagebetalingsperiode(jf.figur13,s.15)vilCO26 reduktionspotentialetvurderestilatværerelativtdyrt,medmindrebutikkenstår overforennaturligellernødvendigudskiftningaflyssystem.hervilværeenklarfordel atinvestereiledbelysningfremforkonventionelbelysningogdermedrealisereco2 reduktionspotentialet.idennesituation,hvorlyssystemetståroverforenudskiftningvil tilbagebetalingsperiodenblivereducerettilmellem264år(jf.figur15,s.16)ogco26 reduktionspotentialetvilkunneindfriesrelativtbilligt. Detrelativereduktionspotentialeerisoleretsethøjtforbelysningidetailhandlenogud fraetfeje6for6egen6dørprincipvilinitiativermht.tilenergieffektiviseringkunnebidrage medco26reduktionerfrasektoren. 19

21 Kilder DOE:2012 USDepartmentofEnergy;-Life=Cycle-Assessment-of-Energy-and-Environmental-Impacts-ofLED-Lighting-Products,-Part-I:-Review-of-the-Life=Cycle-Energy-Consumption-ofIncandescent,-Compact-Fluorescent,-and-LED-Lamps:-Februar2012 DOE: 2013 US Department of Energy; Solid=State-Lighting-Research-and-Development,-Multi=YearProgram-Plan;April2013 ENS: 2014A Energistyrelsen: Energiforbedring af mindre erhvervsvirksomheder Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne: 2014 Link: ENS: 2014B Energistyrelsen: OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGI SPAREORDNINGEN ENERGI SPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012: Marts 2014 ENS:2014C Energistyrelsen: Mckinsey: 2012 Mckinsey&Company; Lighting the way: Perspectives on the globallighting market; second edition; August 2012 Vidensakb.dk:

22 Bilag1 enhed Butik1 Butik2 Butik3 Butik4 Butik5 m kwh/år ? NA?? Årligt%elforbrug% til%belysning:% kwh/år Årlig% belysningsomkos tning:% DKK/år Størrelse% Eksisterende% belysning% Årligt%elforbrug:% LED%belysning% Investeringssum% LED%belysning:% DKK , ,00 DKK Årligt%elforbrug:% kwh/år Årlig% belysningsomkos tning%led:% DKK/år Besparelse%på% elregning:% Tilbagebetalings periode:% DKK/år År 3,8 7,2 4,7 2,6 7,9 DKK/år TonCO2 eq./år tonco2eq 9 4,4 5,4 3,3 1, Total%Cost% Assesment% Totalt% besparelsespote ntiale:% Klimaregnskab% CO2% %Reduktion% CO2% %Reduktion% over%levetid% 21

23 enhed Butik6 Butik7 Butik8 Butik10 Butik11 Gennemsnit 171 Andersen& Enig 170 m % % kwh/år ? kwh/år DKK/år DKK kwh/år DKK/år DKK/år År 6,8 4,7 2,08 2,3 2,25 6,4 8,8 DKK/år TonCO2 eq./år tonco2 eq 0,8 1,9 0,4 0,6 0,5 1,1 2, ,5 Størrelse Eksisterende% belysning Årligt%elforbrug: Årligt%elforbrug% til%belysning: Årlig% belysningsomkos tning: LED%belysning Investeringssum% LED%belysning: Årligt%elforbrug: Årlig% belysningsomkos tning%led: Besparelse%på% elregning: Tilbagebetalingsb periode: Total%Cost% Assesment Totalt% besparelsesb potentiale: Klimaregnskab CO2% %Reduktion CO2% %Reduktion% over%levetid 22

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Vær sikker på, at lysstyrken (målt i lumen) passer til dit formål. Se oversigten Farvel til watt - Goddag til lumen

Læs mere

Energigennemgang af Matas, Amagercentret

Energigennemgang af Matas, Amagercentret 0 Energigennemgang af Matas, Amagercentret Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Energigennemgang af Harders Boghandel

Energigennemgang af Harders Boghandel 0 Energigennemgang af Harders Boghandel Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hent appen Lysguiden Læs mere på bagsiden NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Gå efter en -pære med energimærke A+, når du køber ny pære. -pærer bruger

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Energigennemgang af Den Glade Gris

Energigennemgang af Den Glade Gris 0 Energigennemgang af Den Glade Gris Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og

Læs mere

Energigennemgang af Souranatural

Energigennemgang af Souranatural 0 Energigennemgang af Souranatural Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at

Læs mere

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning Beslutning 7 ændrede værdier belysning Vedr. udskiftning til stifter, pærer eller spots ringere end A+ samles under 0-værdi. Der udarbejdes ikke dokumentationsark, men udelukkende en læs let tekst. se

Læs mere

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER Aikaterini Argyraki, Carsten Dam-Hansen, Jakob Munkgaard Andersen, Anders Thorseth, Dennis Corell, Søren S. Hansen, Peter Poulsen, Jesper Wollf og Paul

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Rødekro Andelsboligforening H v a d s k a l j e g k i k k e p å, f o r a t s p a r e p e n g e p å e l f o r b r u g e t t i l l y s Få mere at vide om de nye sparepærer og LED Belysning 2 Sådan vælger

Læs mere

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper?

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Indhold Formål med udfasning

Læs mere

Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S

Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S 0 Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Energigennemgang af Onur Frugt

Energigennemgang af Onur Frugt Energigennemgang af Onur Frugt Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Center for Miljø Københavns miljønetværk Kalvebod Brygge 45, Postboks 259, 1502 København K, 3366 5800

Læs mere

Energigennemgang af Solspejlet

Energigennemgang af Solspejlet 0 Energigennemgang af Solspejlet Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

Energigennemgang af Conditori La Glace

Energigennemgang af Conditori La Glace 0 Energigennemgang af Conditori La Glace Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Onsdag den 29.02.2012 viste DR Penge en udsendelse om De Dyre Sparepærer. Baggrunden for udsendelsen er den kommende udfasning af glødepæren, hvor det pr. 1/9-2012

Læs mere

Jeg viste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst!

Jeg viste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst! Indholdsfortegnelse: Forord Side 1 Hvad betyder lys for fisk, mig og planter? Side 1 Lysstyrke og beregning! Side 2 LUX Side 3 Lumen! Side 3 PAR Side 3 Farve temperatur! Side 4 Farvegengivelse Side 5 Ra

Læs mere

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Belysningskampagnen 2009 De gamle pærer har mistet gløden Elsparefonden vil gerne hjælpe med at gøre den kommende udfasning

Læs mere

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED GUIDE LYSKILDE www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED fremtidens belysning LED fremtidens belysning LED Sparer energi LED pærer

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Skift nu! Vejledning til alternativer ved udskiftning af almindelige elpærer

Skift nu! Vejledning til alternativer ved udskiftning af almindelige elpærer Skift nu! Vejledning til alternativer ved udskiftning af almindelige elpærer Sådan bruger du brochuren Du skal blot bladre gennem brochuren og finde den type elpære du søger. Her finder du vore anbefalinger

Læs mere

Senest opdateret: JUBOLIGHT.DK - SPOLEN 1, 9000 AALBORG - CVR:

Senest opdateret: JUBOLIGHT.DK - SPOLEN 1, 9000 AALBORG - CVR: E14 LED PÆRER Doled K2 ENVILAR 1W ENVILAR G45 3W Det flotte klassiske design gør, at pæren kan sidde fremme hvor den er synlig. Doled K2 er en meget alsidig LED pære der passer ind rigtig mange steder,

Læs mere

Om halogenglødelamper. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller

Om halogenglødelamper. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller Glødepærens udfasning Om halogenglødelamper Overalt. Halogen lamper anvendes som belysning overalt i og udenfor hjemmet Indendørs: d Baggrundsbelysning Arbejdspladsbelysning Køkken belysning Belysning

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Energiresultat Transportministeriets Departement

Energiresultat Transportministeriets Departement Energiresultat Transportministeriets Departement Resultat af energiforbedringer foretaget i Transportministeriets Departement i perioden 2008 og 2009 Beregninger udført af Lene Kuszon, Dansk Standard maj

Læs mere

Informationsseminar. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller

Informationsseminar. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller Glødepærens udfasning Informationsseminar Samarbejde med Phips lys Program 19. august: Odense 20. august: Vejen 24. august: Ålborg 26. august: København 27. august: København 3. september: Århus Program

Læs mere

Trends i boligforbrugets udvikling

Trends i boligforbrugets udvikling Trends i boligforbrugets udvikling EU projekt REMODECE 2006-2008 Temadag hos Dansk Energi 24. sep. 2008 Casper Kofod, Energy piano ck@energypiano.dk REMODECE Team ISR-University of Coimbra, Portugal ENERTECH,

Læs mere

CoreLine LED-armaturer

CoreLine LED-armaturer LED-armaturer Det oplagte valg inden for LED-belysning Maj 2014 LED-armaturer 1 Det oplagte valg inden for LED-belysning Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne belysningsløsninger,

Læs mere

Jeg vidste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst!

Jeg vidste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst! Indholdsfortegnelse: Forord Side 1 Hvad betyder lys for fisk, mig og planter? Side 1 Lysstyrke og beregning! Side 3 LUX Side 3 Lumen! Side 3 PAR Side 3 Farve temperatur! Side 4 Farvegengivelse Side 5 Ra

Læs mere

FIGHTING ENERGY WASTE IN NEW WAYS

FIGHTING ENERGY WASTE IN NEW WAYS FIGHTING ENERGY WASTE IN NEW WAYS IKKE BLOT EN GOD IDÉ EN NY MÅDE AT TÆNKE MILJØ OG ØKONOMI Hos Fischer Lighting går vi forrest med de nyeste energirigtige løsninger. Vi er en dansk virksomhed, der har

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Lighting the future...

Lighting the future... Lighting the future... LITE A/S (Light Innovation Technology) er et af GF-INVECO koncernens nyeste satsningsområder indenfor LED Belysning. Koncernen har sine hovedaktiviteter inden for byggevarer, ejendom

Læs mere

Din vej til smartere energiforbrug og store besparelser

Din vej til smartere energiforbrug og store besparelser Din vej til smartere energiforbrug og store besparelser få screenet din virksomheds energiforbrug Er det dyrt? Det kan være dyrere at lade være. Se, hvad IVECO fik ud af deres EnergiTjek [ side 5 ] 7 gode

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Skovsgaard Multihus. Energirenovering

Jammerbugt Kommune. Skovsgaard Multihus. Energirenovering Jammerbugt Kommune Skovsgaard Multihus Energirenovering Kommunale Ejendomme Jammerbugt Kommune 01-04-2015 Generelt Der ønskes en energirenovering af Skovsgaard Hallen samt Multihus. Nærværende gennemgår

Læs mere

LED-lysrør. Case Study. Dansk Supermarked. sparer 53% af el-forbruget til belysning i over 500 butikker. Supermarked

LED-lysrør. Case Study. Dansk Supermarked. sparer 53% af el-forbruget til belysning i over 500 butikker. Supermarked LED-lysrør Dansk Case Study Dansk sparer 53% af el-forbruget til belysning i over 500 butikker Baggrund I september 2014 begyndte Dansk en udskiftning af mere end 80.000 lysrør til Philips MASTER LED-lysrør.

Læs mere

Politiske initiativer i DK og EU, afgiftsændringer mm for belysning

Politiske initiativer i DK og EU, afgiftsændringer mm for belysning Politiske initiativer i DK og EU, afgiftsændringer mm for belysning Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Potentialer for besparelser i belysning Hvis al belysning globalt blev skiftet til energieffektiv

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Kontorer Lejlighedsarbejde Vedvarende arbejde Gange og trappe 200 lux 500 lux 50 lux Rengøring af

Læs mere

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god Positivlisten Resultatet af projektet er en demonstrationsversion af LED positivlisten og der er udviklet en hjemmeside til listen, hvortil der er adgang fra www.lednet.dk. Det er i princippet en sortérbar

Læs mere

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Glødepærens udfasning Lys Kvalitet Energi Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Hvad er lys? Lyskildetyper Hvad skal man vælge? Lovstof og energibestemmelser Udskiftningsmuligheder i d Spektralfordeling

Læs mere

Industri Lagerhal TCO RAPPORT

Industri Lagerhal TCO RAPPORT Industri Lagerhal TCO RAPPORT jbh / 05-05-2015 Indholdsfortegnelse Total Cost of Ownership... 3 Total resultat for projekt - Graf / Projekt: Industri Lagerhal... 4 Total resultat for projekt - Tabel /

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Fødevareministeriets energiforbrug

Læs mere

Energibesparelser i SMV er

Energibesparelser i SMV er Energibesparelser i SMV er - sådan kommer du i gang! Kåre Press-Kristensen Don t tell it show it! www.showit.dk Don t tell it show it TV-Bella har udført finansieret af Dansk Energi. Seks små film om energibesparelser

Læs mere

HILUXLED.DK HILUX LED SORTIMENT. HiluX er et Dansk mærke der specialisere sig i LED produkter i Danmark og i Norden.

HILUXLED.DK HILUX LED SORTIMENT. HiluX er et Dansk mærke der specialisere sig i LED produkter i Danmark og i Norden. PRODUKT KATALOG 2016 Produktkataloget 2016 byder på mange nye og specielt udvalgte produkter som overholder alle krav og giver kunden garanti for de bedste produkter på markedet. HILUX LED SORTIMENT HiluX

Læs mere

Klasselokale dage á 10 timer. Input data Drifttid / timer Pris / Kr./kWh Drifttid / timer Pris / Kr./kWh

Klasselokale dage á 10 timer. Input data Drifttid / timer Pris / Kr./kWh Drifttid / timer Pris / Kr./kWh Vrøndingvej 7-8700 Horsens - Tlf.: 76 26 67 00 - Fax.: 76 26 67 01 www.luminex.dk - e-mail.: info@luminex.dk lokale 42-43 - 44-141 - 142-143 Projektbeskrivelse: Klasselokale - 200 dage á 10 timer Økonomisk

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

LED-lyskilder. Prisliste. Philips LED lyskilder. 16 Oktober

LED-lyskilder. Prisliste. Philips LED lyskilder. 16 Oktober LED-lyskilder Prisliste Philips LED lyskilder 6 Oktober Philips LED lyskilde EU garantipolitik LED lysrør År Totalt antal garrantitimer MASTER 5 43,800 CorePro 3 0,000 LED lyskilder År Totalt antal garrantitimer

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Philips LED-lamper. Se, hvad lys kan gøre. www.philips.com/masterled. 1. halvår 2011

Philips LED-lamper. Se, hvad lys kan gøre. www.philips.com/masterled. 1. halvår 2011 Philips LE-lamper 1. halvår 2011 Se, hvad lys kan gøre www.philips.com/masterled MASTER LEspot LV AR111 G53 Ideel løsning til spotbelysning i butikker Lavt energiforbrug: 10 W = 50 W. Til opgradering af

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

En beregning uden beregning

En beregning uden beregning Produktkatalog LED INDUS Produktkatalog OM CO2LIGHT: Med CO2LIGHT LED-belysning får man et mere behageligt og naturligt lys, som tænder/slukker øjeblikkeligt. CO2LIGHTs LED-lys giver fuld lysmængde, i

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

LEDVANCE fra OSRAM Høj lyskvalitet, lavt energiforbrug

LEDVANCE fra OSRAM Høj lyskvalitet, lavt energiforbrug www.osram.dk LEDVANCE fra OSRAM Høj lyskvalitet, lavt energiforbrug 1 INDHOLD LEDVANCE Downlight M... 3 LEDVANCE Downlight L... 4 LEDVANCE Downlight XL... 5 LEDVANCE SPOTLIGHT... 6 LEDVANCE POWERSPOT...

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Vejledning til valg af belysning

Vejledning til valg af belysning Vejledning til valg af belysning Indhold INDLEDNING... 3 LOVKRAV OG ANBEFALINGER... 4 Lovkrav... 4 Arbejdstilsynets anbefalinger... 5 SÆRLIGE BEHOV... 5 Kontormiljøer... 5 Daginstitutioner... 5 Skoler...

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Klar besked om godt lys Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at erstatte glødepærer

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

DIOLUX. produktoversigt. August 2016 NEM AT HANDLE MED. Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

DIOLUX. produktoversigt. August 2016 NEM AT HANDLE MED. Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed DIOLUX produktoversigt August 2016 NEM AT HANDLE MED Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed Guide til valg af lysdæmper MEK-D 300CR MEK-S 300CR MEK-S 300LR TOUCH IR 350 UNI LED S-120VA DIOSPOT 30 Min. 2

Læs mere

Den nye klassiske glødepære

Den nye klassiske glødepære en nye klassiske glødepære EcoClassic P45 Philips EcoClassic glødepærer giver dig den klassiske form, du er vant til, men med større energieffektivitet. Med denne "nye klassiker" får du en fremragende

Læs mere

Status for Program LED til belysning

Status for Program LED til belysning Status for Program LED til belysning Kenneth Munck, direktør er et videncenter, der indsamler og formidler viden om lys og belysning. Vi giver uvildige svar og gode råd samt afholder kurser, seminarer

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen 1 N.H. Stål 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er

Læs mere

FABA informationsmøde

FABA informationsmøde FABA informationsmøde Lyn og torden i LED belysninger Installatørens rolle, ved ny teknologi /Mads Risgaard Knudsen Ny teknologi kan gøre mange ting nemmere, smartere, effektive og billigere! Ny teknologi

Læs mere

Det rigtige LED-lysrør hver gang. LED-lyskilder

Det rigtige LED-lysrør hver gang. LED-lyskilder LED-lyskilder LED-lysrør Det rigtige LED-lysrør hver gang Philips MASTER LED-lysrør-sortimentet er den idelle løsning. Hvad enten du vil have høj energieffektivtet eller det bedste lysudbytte. Det rigtige

Læs mere

Grønne udfordringer "

Grønne udfordringer Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 43 Offentligt Grønne udfordringer Folketingets Klima- Energi- og Bygningsudvalg 26 oktober, 2011 Belysning som omkostningsområde Belysning

Læs mere

LED PÆRER. Ecodal Erhverv & Ecodal Privat Sjællandsgade 84 st th, 9000 Aalborg

LED PÆRER. Ecodal Erhverv & Ecodal Privat Sjællandsgade 84 st th, 9000 Aalborg LED PÆRER Ecodal Erhverv & Ecodal Privat Sjællandsgade 84 st th, 9000 Aalborg ENVILAR GU10 4.5W Watt: 4.5W (Erstatter 35W) (1110) 3000K (1111) 220lm Farvegengivelse: 83Ra Lysspredning: 70 eller 30 Ja ENVILAR

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Energieffektiv belysning og god lyskvalitet. Øget anvendelse af mere energieffektive lyskilder. v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden

Energieffektiv belysning og god lyskvalitet. Øget anvendelse af mere energieffektive lyskilder. v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Energieffektiv belysning og god lyskvalitet Øget anvendelse af mere energieffektive lyskilder v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Elforbruget i husholdningssektoren Fordeling på slutanvendelser (ekskl.

Læs mere

Lysets effekt på arkitektur og funktioner

Lysets effekt på arkitektur og funktioner Lysets effekt på arkitektur og funktioner 35 og Lys projektering på hospitaler helhedsorienteret belysningsrådgivning og projektering Merete Madsen, Belysningsarkitekt maa., Ph.D. Lighting, Grontmij, Denmark.

Læs mere

Produktnavn: 12W spiral E27

Produktnavn: 12W spiral E27 Produktnavn: 12W spiral E27 EAN 13: 7340011369042 Nominel effekt: 715 Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: 30 Diameter i mm: 53 Længde i mm: 100 Erstatter glødepære (w): 58 Nominel (wattage): 12 Effekt

Læs mere

Hvorfor vælge Philips til LED-lyskilder

Hvorfor vælge Philips til LED-lyskilder Philips LED lyskilder oktober 06 Philips LED lyskilde EU garantipolitik LED-lysrør År Totalt antal garrantitimer MASTER 5 43,800 CorePro 3 0,000 LED-lyskilder År Totalt antal garrantitimer MASTER 5 0,000

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

LED. Fremtidens lyskilde! En kort introduktion til LED-teknologi

LED. Fremtidens lyskilde! En kort introduktion til LED-teknologi LED Fremtidens lyskilde! En kort introduktion til LED-teknologi Lysdioder giver skiftende stemninger i et moderne skolemiljø. En varm gul farve på kolde vinterdage En kølig farve på varme sommerdage

Læs mere

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt Energi optimering Ved Teknisk chef Stig Tofteberg Baggrunden for ESCO Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer

Læs mere

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning Energibesparelser i Praksis Rådgivning Program for i dag Hvorfor spare på energien? Walk and Talk hos IRON Pump Hvor kan I spare? Kom godt i gang Opsamling og tak for i dag IRON Pump A/S er en 105 år gammel

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte Emhætter skal nu have EU s energimærke. Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER INDLEDNING INDHOLD Velkommen til God Energi er God Økonomi Et fælles ansvar om at hjælpe miljøet Udfordringerne med

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

LEASING AF LED-BELYSNING

LEASING AF LED-BELYSNING LEASING AF LED-BELYSNING HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER I KØBENHAVN Projektet er udført som del af KBH 2025 Klimaplanen Projektnummer: P1227 Version: 15. februar 2016 Introduktion På baggrund af Københavns

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter Intelligente indkøb gevinster og omkostninger ved grønne produkter En ny metode er kommet til Myndigheder, erhvervslivet og forbrugere har en fælles interesse i at skabe et grønt marked. Men hvad er de

Læs mere

Energigennemgang af Heidi s Bier Bar

Energigennemgang af Heidi s Bier Bar 0 Energigennemgang af Heidi s Bier Bar Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og

Læs mere

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune CO2LIGHT A/S præsenterer Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune Carsten Tilm 16.11.2012 FORTROLIGT - må ikke videresendes uden CO2LIGHT s tilladelse Foreslålet

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg og Morten Torp Hendricks Industries 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse AR B E J DS P AP I R 17. marts 2014 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse 1. Indledning I forbindelse med konkrete virkemidler til at fremme

Læs mere

Paneler Side 3. Spots Side 4. Pærer Side 5. Svinerør Side 7. Tracklight Side 8. Rør Side 9 Side 9. Downlight Side 10 Side 10.

Paneler Side 3. Spots Side 4. Pærer Side 5. Svinerør Side 7. Tracklight Side 8. Rør Side 9 Side 9. Downlight Side 10 Side 10. Indhold Med CO2LIGHT LED-belysning får man et mere behageligt og naturligt lys, som tænder/slukker øjeblikkeligt, hvorved du ikke længere har en blinkende lagerhal, der tager tid om at tænde. Vi leverer

Læs mere

IKEA lyskilder teknisk information

IKEA lyskilder teknisk information IKEA lyskilder teknisk information Art. nr. Art. navn Opdatering sdato 10175914 HALOGEN pærer G9 40W, klare, 2 stk. 13-02-2013 20152808 HALOGEN pærer E14 28W, klare, 2 stk. 13-02-2013 20168381 HALOGEN

Læs mere

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Renoveringskatalog DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Udarbejdet af Jens Nelleberg og Tine Byskov Søndergaard DONG Energy Udendørsbelysning September 2012 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

PUNKTLAMPEN 110 Design: focus lighting

PUNKTLAMPEN 110 Design: focus lighting PUNKTLAMPEN 110 Punktlampens rene linier og enkle materialer har gjort den til en klassiker inden for loftsbelysning. Det enkle design er domineret af inderrøret i mundblæst opalglas, som giver en smuk

Læs mere