ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse

2 FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for Resultatopgørelse Balance pr Tab og nedskrivninger på udlån Anvendt regnskabspraksis Regnskab på godt gammeldags dansk Puljepensionsregnskab Budget Pressen skrev Året i billeder Lokale aktiviteter Frøs Lederpris Garantmøde og Initiativpris Ledelse i Frøs Medarbejdere i Frøs Kurt Jensen, adm. direktør Siden vi i Frøs i 1990 åbnede vores første nye filial i Vejen, har vores strategi været at væksten skulle ske i det tempo vi ønskede og uden at indgå i risikofyldte engagementer. I Frøs har vi altid haft en forsigtig kreditpolitik og vil f.eks. ikke være med til ejendomsspekulationer. I de sidste 6 år har vores udlånsvækst ligget mellem 6 pct. og 20 pct. og vi har ved udgangen af 2007 en udlånsgrad på 88, hvilket betyder, at vi står godt rustet til yderligere kontrolleret vækst. Vi tror på, at en sund vækst bedst sker ved en kombination af respekten for gamle kreditmæssige dyder og en rådgivning, der tager udgangspunkt i kundernes behov. Som et selvejende pengeinstitut, har vi ingen aktionærer, der skal have del i vores overskud. Det betyder, at vi kan kanalisere en del af vores overskud tilbage til lokalsamfundet. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde en vækstpakke til vores erhvervskunder, der ønsker at investere i nye arbejdspladser i lokalsamfundet. I 2007 udviklede vi et nyt produkt, nemlig Frøs CO2 lån, der henvender sig til alle, der ønsker at investere i CO2 besparende foranstaltninger i bestående ejendomme. Dette lån tilbydes på særlige fordelagtige vilkår til sparekassens kunder. I Frøs vil vi gerne give kunderne gode oplevelser. Derfor arrangerer vi hvert år en række aktiviteter for alle vores kunder. Det strækker sig lige fra børneuge og cirkus for de mindste til senioraften og seniorrejse for de ældste af vores kunder. Men også de unge kunder nød i 2007 godt af et stort Stand Up arrangement, ligesom omkring mennesker deltog i vores 2 arrangementer Et liv i balance. Frøs årsrapport 2007 Den vigtigste oplevelse er dog kundernes møde med vores rådgivere og øvrige medarbejdere. Derfor lægger vi meget stor vægt på, at vores kunder f.eks. ikke skal opleve et call center, men altid kan komme i direkte kontakt med deres rådgiver. I Frøs arbejder vi ud fra den filosofi, at kunden skal være i centrum og rådgivningen skal tage udgangspunkt i kundens behov. Derfor gør vi en dyd ud af, at vores rådgivningsmøder både har en høj faglig kvalitet og afvikles med respekt for kundens ønsker og ideer. Med venlig hilsen Kurt Jensen adm. direktør

3 BERETNING OM SPAREKASSENS VIRKSOMHED FOR 2007 Hoved- og nøgletal RESULTATOPGØRELSE i mio. kr INDLÅNSUDVIKLINGEN DE SENESTE 10 ÅR Index 325 Renteindtægter mv. 248,9 204,6 184,8 168,8 161,3 Renteudgifter mv. 78,7 47,1 35,8 28,4 34,1 Netto rente- og gebyrindtægter 170,2 157,5 149,0 140,4 127,2 Kursreguleringer -2,5 19,6-0,2-9,3 13,9 Andre driftsindtægter 2,0 2,0 1,8 1,9 1,5 Resultat af finansielle poster 169,7 179,1 150,6 133,0 142,6 Udgifter til personale og administration 120,6 111,6 97,5 95,0 82,7 Afskrivning på aktiver 6,4 8,2 8,3 8,2 6,6 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 8,7 5,2 5,5 4,3 14,7 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1,7-3,3 1,1-0,8-1,1 Skat 6,5 9,6 9,3 5,0 5,8 Årets resultat 29,2 41,2 31,1 19,7 31, BALANCETAL Indlån + puljer Udlån Egenkapital Aktiver i alt Frøs Herreds Sparekasse Pengeinstitutter, landsplan NØGLETAL Solvensprocent 16,1% 14,1% 13,8% 15,0% 16,4% Kernekapitalprocent 13,6% 15,1% 15,3% 15,9% 17,4% Egenkapitalforrentning før skat 8,0% 12,9% 11,7% 8,0% 14,2% Egenkapitalforrentning efter skat 6,5% 10,4% 9,0% 6,4% 12,0% Indtjening pr. omkostningskrone kr 1,26 kr 1,41 kr 1,36 kr 1,23 kr 1,36 Renterisiko 1,6% 2,8% 2,5% 0,9% 2,1% Valutaposition 18,9% 5,7% 0,4% 1,6% 1,4% Valutarisiko 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Udlån i forhold til indlån 78,4% 73,3% 68,8% 72,2% 72,0% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 51,7% 101,5% 119,6% 173,4% 129,4% Summen af store engagementer 0,0% 12,8% 23,2% 39,5% 0,0% Andel af tilgodehavender med nedsat rente 0,7% 0,7% 1,0% 1,4% 1,5% Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,0% 1,2% 1,5% 2,0% 2,8% Årets nedskrivningsprocent 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,9% Årets udlånsvækst 20,5% 15,4% 13,2% 20,2% 12,8% Udlån i forhold til egenkapital 4,4 4,1 4,1 4,1 3,8 Antal medarbejdere/ gennemsnit Reglerne for udarbejdelse af regnskaber er ændret markant i Oversigten over hoved- og nøgletal for 2005, 2006 og 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med de ændrede regler. Sammenligningstal for 2005 er tilrettet for så vidt angår effekten af renter på nedskrevne fordringer, øvrige år er ikke tilrettet. Nøgletal er ikke tilpasset for 2003 og For nøgletal gældende fra 2005 henvises til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber mv. (bilag 6). FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >>>>> 3

4 Beretning For Frøs Herreds Sparekasse blev 2007 igen et år, hvor vi fik mange nye kunder. Det resulterede i en meget flot vækst, og vi fik overskud for 20. år i træk. Vi fik stor opbakning i vores lokalområde, og vores nye afdeling i Sønderborg kom flot fra start. Vi levede op til vores mål om ikke at gøre os sårbare på enkeltkunder og -brancher. pris på. Så meget, at vi i årets løb har fået nye kunder. Det betyder, at den kraftige tilstrømning af nye kunder er fortsat i Vi har således hver eneste dag året igennem, hvor vi har haft åbent, fået 16 nye kunder. Det er vi meget glade for, og det styrker sparekassens muligheder for at klare sig godt i konkurrencen fremover. De mange nye kunder kommer hovedsageligt fra vores lokalområde. Frøs årsrapport Sparekassens hovedaktivitet Sparekassens hovedaktivitet er at udbyde finansielle produkter til privat- og erhvervskunder. Kunderne er primært bosiddende i sparekassens lokalområde. Frøs mål er at kunne tilbyde sparekassens kunder et bredt sortiment af produkter kombineret med professionel rådgivning. Ny afdeling i Sønderborg fik forrygende flot start Frøs etablerede i november 2006 en ny drive-in afdeling i Sønderborg. Da Sønderborg området er inde i en rivende udvikling, har vi store forventninger til denne afdeling. Vi har fået en meget flot modtagelse i Sønderborg, idet afdelingens resultater det første år overgik vores forventninger. Mange nye kunder Vi er områdets lokale selvstændige pengeinstitut. Det betyder, at vi kan træffe beslutningerne lidt hurtigere end de fleste af vores konkurrenter, og det sætter kunderne Overskud for 20. år i træk Overskuddet før skat blev på 35,7 mio. kroner mod 50,8 mio. kroner i At resultatet blev mindre end året før skyldes, at vi i 2006 havde ekstraordinære indtægter fra salget af Totalkredit aktier på 15 mio. kroner. Resultatet før skat blev godt 8 mio. kroner bedre end forventet, hvilket i væsentlig grad skyldes lavere nedskrivninger på udlån end budgetteret. Fonds Frøs fører en forsigtig fondspolitik, hvor der hovedsageligt investeres i danske børsnoterede obligationer. Dette medførte et naturligt kurstab, der blev modsvaret af en pæn renteindtægt. Danske og europæiske aktier indgår nu også som en naturlig del af beholdningen var et år med generelt negativ udvikling på værdipapirmarkederne. Under disse vanskelige forhold endte de samlede kursreguleringer med et minus på 2,5 mio. kroner. Nedskrivninger på udlån Tab og nedskrivninger på udlån og garantier beløb sig til 8,7 mio. kroner mod 5,2 mio. kroner året før, svarende til en tabsprocent på 0,3. Vi har en målsætning om, at tabene skal ligge under 1 pct. Et mål vi levede op til i Hvis vi ser tabene over en femårig periode, har den gennemsnitlige tabsprocent været på 0,4, hvilket er tilfredsstillende, ikke mindst set i relation til den vækst vi har haft. 12 pct. vækst i indlån Penge er vores vigtigste råvare, og derfor er indlån så at sige vores hjerteblod. Derfor er det glædeligt, at vores vækst er fortsat i 2007 med 12 pct. af det samlede indlån. Vores indlån er vokset med 297 mio. kroner

5 inkl. puljer og slutter på i alt mio. kroner ved udgangen af pct. vækst i udlån De mange nye kunder har betydet, at vi har haft en pæn kontrolleret vækst i udlån. Det er steget med 20 pct. og var ved årets udgang mio. kroner mod mio. kroner i Udlånsgrad på 88 Vores udlånsgrad ligger på 88, hvilket er meget tilfredsstillende i forhold til andre pengeinstitutter. Det betyder, at vi har udlånt 88 øre af hver indlånskrone og vi har derfor et flot indlånsoverskud på 286 mio. kroner ultimo Hvis vi indregner vores puljer er udlånsgraden 78. Byggelån til lav rente I lighed med forrige år tilbød vi også i 2007 byggelån til en meget fordelagtig rente, nemlig kun 2,5 pct. det første år. Vores kunder, der skulle bygge eller bygge om, var igen glade for dette tilbud, som dog udløb Frøs DreamVækstlån til nye arbejdspladser For at bakke skabelsen af nye lokale arbejdspladser op, tilbød vi også i 2007 virksomheder, der etablerer nye arbejdspladser, attraktive VækstLån til en lav rente de første to år. Desuden tilbød vi samtidig Optimist- Lån til iværksættere. Største engagement udgør kun 8 pct. af egenkapitalen Vi har i Frøs den politik, at et engagement med en enkelt kunde ikke må overstige 10 pct. af sparekassens egenkapital. Ifølge loven må vi egentlig gå helt op til 25 pct., men vi ønsker at være forsigtige på dette område. Og vi lever helt op til politikken, da det største engagement kun udgør 8 pct. af sparekassens egenkapital. Heller ikke sårbar på enkeltbrancher Vi ønsker også at have en spredning på brancher, så vi kun i meget begrænset omfang er sårbare overfor konjunkturændringer i samfundet. Vi har derfor sat os det mål, at der ikke må placeres mere end 15 pct. af de samlede udlån og garantier i en enkelt branche. Vores største branche, handel, restaurations- og hotelvirksomhed, tegner sig i dag for 10 pct. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Sparekassen arbejder til stadighed med udvikling af systemer og metoder for indregning og måling heraf. Sparekassen har kun begrænset erfaring med de nye opgørelsesregler ved måling af gruppevise nedskrivninger, hvilket betyder, at der må påregnes en vis usikkerhed ved indregning og måling af gruppevise nedskrivninger. Sparekassens ledelse er dog af den opfattelse, at regnskabsbekendtgørelsens regler er blevet fulgt, således at usikkerheden ikke kan anses at have betydning for årsrapporten. Nye kapitaldækningsregler - Basel II Sparekassen har i 2007 benyttet sig af overgangsbestemmelserne for opgørelsen af solvens. Det er fortsat sparekassens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >>>>> 5

6 Frøs årsrapport vil være behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Sparekassen anvender fra standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Sparekassen vil løbende vurdere behovet, og samtidig arbejde med, at der i risikostyringen gradvist indføres mere avancerede modeller. Sparekassen skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger. Sparekassen har valgt at vise Risikorapport 2007 på hjemmesiden hvortil der henvises. Risikostyring Sparekassen er eksponeret mod forskellige typer af risici, der kan opstå på grund af uforudsigelige udviklinger på de finansielle markeder. Sparekassens bestyrelse har fastlagt de overordnede rammer for styring af de risici, som sparekassen kan blive udsat for. De væstentligste risici i sparekassen vedrører kreditrisiko. Sparekassen risikostyringsværktøjer og politikker er derfor tilrettelagt med henblik på at sikre, at transaktioner med kunder til stadighed ligger indenfor de af bestyrelsen vedtagne rammer og politikker. Retningslinierne giver fortsat vide muligheder for en god og forsvarlig drift, samtidig med at de er med til at sikre sparekassens gode soliditet. Kredit- og administrationsafdelingen er ansvarlig for løbende styring af kredit-, markeds- og likviditetsrisici samt for at forretningsgangene og kontrolrutinerne på områderne løbende udvikles og optimeres. Sparekassen følger løbende alle engagementer over 7,5 mio. kroner på individuel basis. Øvrige udlån og grupper overvåges gruppevis. Hvis der registreres tegn på, at der kan opstå problemer med et engagement, overgår dette dog til vurdering på individuel basis. Sparekassen klassificerer kunderne i 5

7 grupper i overensstemmelse med den risiko, der vurderes at være forbundet med lån til netop denne kunde. Klassificeringen sker for privatkunder på baggrund af rådighedsbeløb, sikkerhed og reel formue, mens erhvervskunder klassificeres efter indtjening, egenkapital og sikkerhed. Sparekassen har i 2007 udarbejdet flere politikker med henblik på at mindske tab som følge af operationelle risici, herunder it-sikkerhedspolitik og en beredskabsplan til håndtering af kriser og katastrofer. SOLVENS ,1% UDVIKLINGEN I ANTAL MEDARBEJDERE I DE SENESTE 10 ÅR Store skattebetalinger Vi betalte 6,5 mio. kroner i skat for Vi har de seneste 5 år betalt i alt 36 mio. kroner i skat og dermed ydet vores store direkte bidrag til samfundshusholdningen - ikke mindst til de kommuner, hvor vi er repræsenteret. Lokalsamfundene har således glæde af, at vi ikke har hovedkontor i København eller Stockholm, idet en del af provenuet i så fald ville være gået til disse hovedstæder. I den forbindelse er det værd at bemærke, at en del af de lønninger vi udbetaler, ligeledes ender i de kommunale kasser. 8% Frøs Herreds Sparekasse Lovens krav Frøs Herreds Sparekasse Pengeinstitutter, landsplan Solid med solvens på 16,1 pct. Efter at årets nettooverskud på 29,2 mio. kroner er henlagt til egenkapitalen, udgør denne 473 mio. kroner. Vi har således et meget sundt kapitalgrundlag og en solvens på 16,1 pct. langt over lovens mindstekrav på 8 pct ambassadører Vi har i årets løb fået mange nye garanter og har nu ambassadører spredt ud over landsdelen. Det er et meget godt udtryk for, at vi stadig nyder stor opbakning i vores lokalområde. Vi er utrolig glade for denne opbakning og loyalitet. Vi tror dette blandt andet skyldes, at sparekassens kunder værdsætter, at vi træffer beslutninger på stedet uden at skulle spørge i København først. Nu 119 medarbejdere Vi har i årets løb udvidet antallet af medarbejdere til nu i alt 119. Dette er primært en konsekvens af den store kundetilvækst, da vi lægger meget stor vægt på den personlige kontakt med vores kunder. Derfor må antallet af medarbejdere nødvendigvis også øges, når vi får flere kunder. Danmarks 4. bedste arbejdsplads Frøs har en vision om at være Danmarks mest attraktive pengeinstitut for kunder og medarbejdere, og 2007 var året, hvor vi igen kom ind på TOP-10 listen over Danmarks Bedste Arbejdspladser, idet medarbejderne stemte Frøs ind på en flot 4. plads. Desuden var vi nomineret til Livslang Læring prisen sammen med blandt andre Novozymes, som løb af med sejren. FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >>>>> 7

8 Engagerede medarbejdere Vores medarbejdere er dygtige og engagerede. De er sparekassens største aktiv i et marked, hvor konkurrencen hele tiden skærpes. Vi ligger vægt på, at medarbejderne tager aktiv del i lokalsamfundets liv på mange forskellige måder. På den måde kommer de til at kende lokalsamfundet rigtig godt, og den viden kan de bruge i deres arbejde, hvor de skal træffe hurtige og rigtige beslutninger. Hviler ikke på laurbærrene De fleste pengeinstitutter har stort set de samme produkter på hylderne. Forskellen er kvaliteten på de medarbejdere, der arbejder i det enkelte pengeinstitut. Og her føler vi, at vi står rigtig godt, men vi hviler ikke på laurbærrene. Vores holdning er, at stilstand er lig med tilbagegang. Derfor bruger vi mange kræfter på at udvikle medarbejderne gennem såvel intern som ekstern uddannelse. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra 31. december 2007 og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. og for os selv. Fremtiden skaber vi selv. Frøs vil være med til at påvirke lokalområdet gennem et stort engagement samt bidrage til væksten lokalt ved at give fordelagtige lån til erhvervslivet. På den måde kan Frøs være med til at skabe nye arbejdspladser. Vores mange sponsorater bidrager til lokalområdet og skaber sunde interesser. Desuden giver de os synlighed og dynamik i de byer, hvor vi er repræsenteret. Vi ville aldrig have opnået en så stor kundetilgang og vækst, hvis vi ikke havde gjort en forskel her. Frøs - fri som fuglen Frøs Herreds Sparekasse er selvejende og skal ikke tjene penge til nogle aktionærer. Vi holder fast i en kontrolleret vækst, så kunderne trygt kan have tillid til os som et solidt pengeinstitut. Tak til kunder og medarbejdere Til sidst en stor og varm tak til alle vores kunder og garanter for den tillid de igen har vist os i år 2007 og til medarbejderne for en stor og engageret indsats. Ledelsen Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet for en periode på 4 år ad gangen. Frøs årsrapport 2007 Forventninger til 2008 I det nye år forventer Frøs en fortsat kontrolleret vækst. Med åbningen af vores nye afdeling i Sønderborg i 2006 sammen med de 8 andre velkørende afdelinger, skulle grundlaget herfor også være til stede. Frøs er naturligvis fortsat parat til at bakke op om tiltag, der gavner beskæftigelsen og udviklingen i vores lokalområde. Resultatet forventes at ligge i størrelsesordenen mio. kroner før skat. Vi forudsætter et svagt stigende renteniveau samt fortsat aftagende konjunkturer. Vi vil skabe muligheder I Frøs har vi et stort ønske om at skabe muligheder for vores kunder i lokalområdet 8

9 RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE i kr ÅRS VÆKST I FRØS I mio. kroner 3500 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat OVERSKUDSFORDELING Årets resultat I alt til disposition Henlagt til egenkapital I alt anvendt Balance Balancen steg i 2007 med 461 mio. kroner, hvilket er en stigning på 15 pct. Indlån Indlån og puljer voksede med 297 mio. kroner svarende til en stigning på 12 pct. Udlån Udlån voksede med 356 mio. kroner, hvilket giver en stigning på 20 pct. LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2007 for Frøs Herreds Sparekasse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i Frøs Herreds Sparekasses aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Rødding, den 19. februar 2008 Direktion Kurt Jensen, adm. direktør Bestyrelse Jørgen Kring Jensen, formand Jørn Bechmann Gerda Feddern Joan Kjær Mai-Britt Fig Søren Tang Sørensen Leif Bolvig Tage Holm Sven Ravn Ole V. B. Andersen

10 BALANCE PR BALANCE AKTIVER i kr Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger: Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Garantikapital Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Årsrapport i sammendrag Den fuldstændige årsrapport med noter kan rekvireres i sparekassen eller på

11 TAB OG NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN i kr INDIVIDUELLE NEDSKRIVNINGER Nedskrivninger primo Tilgang af nedskrivninger netto Tab, hvorpå der har været nedskrivninger Individuelle nedskrivninger ultimo GRUPPEVISE NEDSKRIVNINGER Nedskrivninger primo Tilgang af nedskrivninger netto Afgang af nedskrivninger Individuelle nedskrivninger ultimo ENDELIG TABT Endelig tabt, ikke tidligere individuelt nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer Andre bevægelser: Renter af nedskrivninger I alt nedskrevet og tabt på udlån NØGLETAL FOR TAB OG NEDSKRIVNINGER Tab og nedskrivninger i pct. af årets gennemsnitlige udlån og garantier 0,28% 0,20% 0,23% 0,25% 0,98% Nedskrivningssaldo i pct. af udlån og garantier ultimo året 1,02% 1,20% 1,51% 2,00% 2,76% Bogførte tab i pct. af hensættelseskontoen primo året 29,89% 23,14% 18,97% 23,48% 9,13% DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til repræsentantskabet i Frøs Herreds Sparekasse. Vi har revideret årsrapporten for Frøs Herreds Sparekasse for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Frøs Herreds Sparekasses udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Frøs Herreds Sparekasses aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af Frøs Herreds Sparekasses aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Esbjerg, den 19. februar 2008 Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Flemming Kühl statsautoriseret revisor 11

12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sparekassen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når sparekassen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sparekassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- og afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger i domicilejendomme direkte på egenkapitalen. Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen. Regnskabsmæssige skøn Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån, hensættelse på garantier, opgørelse af dagsværdier for unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. Herudover er sparekassen påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens lukkekurs for valutaen. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som kursreguleringer. Udarbejdelse af koncernregnskab Sparekassen har valgt ikke at udarbejde koncernregnskab, idet dattervirksomhederne driver en i forhold til sparekassen ubetydelig virksomhed. RESULTATOPGØRELSEN Renter, gebyrer og provisioner Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Provisioner og gebyrer, der er en integreret del af den effektive rente af et udlån, indregnes som en del af amortiseret kostpris og dermed som en integreret del af det finansielle instrument (udlån) under renteindtægter. Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til sparekassens personale. Pensionsordninger Sparekassen har indgået bidragsbaserede pensionsordninger med hovedparten af medarbejderne. I de bidragsbaserede ordninger indbetales faste bidrag til en uafhængig pensionskasse. Sparekassen har ingen forpligtelse til at indbetale yderligere bidrag. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver. Frøs Herreds Sparekasse er sambeskattet med Frøs Bolig A/S og Ejendomsselskabet Frøs A/S. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem selskaberne i forhold til disses skattepligtige indkomster. (Fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). BALANCE Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker omfatter kontantbeholdning i danske kroner, fremmed valuta og anfordringstilgodehavender hos centralbanker. Regnskabsposten måles til dagsværdi. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitutter samt tidsindskud i centralbanker. Regnskabsposten måles til dagsværdi.

13 Udlån Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetaling er sket direkte til låntager. Udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesgebyrer mv., og nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender foretages såvel individuelt som gruppevist. Nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. For individuelle nedskrivninger anses objektiv indikation som indtruffet, f.eks. når låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder, hvorved forstås underskud og negativ egenkapital, kontraktbrud som restancer og overtræk, eller det er sandsynligt, at kunden vil gå konkurs eller blive underlagt anden økonomisk rekonstruktion. Nedskrivninger foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet. De forventede fremtidige betalinger er opgjort med udgangspunkt i de mest sandsynlige udfald. Som diskonteringsfaktor anvendes lånetypens effektive rentesats. Sparekassen gennemgår erhvervsengagementer over 800 t.kr. og privatkundeengagementer over 500 t.kr. individuelt. Udlån, der ikke er nedskrevet individuelt, indgår i de gruppevise nedskrivninger. Gruppevise nedskrivninger For udlån og tilgodehavende, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 16 grupper fordelt på én gruppe af offentlige myndigheder, 6 grupper af privatkunder og 9 grupper af erhvervskunder, idet erhvervskunderne er underopdelt i branchegrupper og privatkunder i regioner (geografisk). Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er som udgangspunkt beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Sparekassen har derfor vurderet om modelestimaterne skal tilpasses kreditrisikoen for sparekassens egen udlånsportefølje. Sparekassen har vurderet, at modellens estimater passer på egne forhold. Modellens estimater danner baggrund for beregningen af de gruppevise nedskrivninger. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, som udtrykker den procentuelle værdiforringelse, som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne med det enkelte udlåns oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko ultimo den aktuelle regnskabsperiode fremkommer det enkelte udlånsbidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. Obligationer Obligationer, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen for det pågældende marked på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien. Aktier Aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien for aktier, der handles på aktive markeder, opgøres efter lukkekursen på balancedagen. Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder En tilknyttet virksomhed er en virksomhed, hvor sparekassen kan udøve bestemmende indflydelse. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode, hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. I resultatopgørelsen indregnes sparekassens andel af resultatet efter skat. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Domicilejendomme er ejendomme som sparekassen selv benytter til administration, filial eller øvrig servicevirksomhed. Domicilejendomme måles efter første indregning til omvurderet værdi. Omvurdering foretages så hyppigt, at der ikke forekommer væsentlige forskelle i dagsværdien. Måling af dagsværdi foretages via afkastmodel. Stigninger i domicilejendommenes omvurderede værdi indregnes under opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Fald i værdien indregnes i resultatopgørelsen, medmindre der er tale om tilbageførsler af tidligere foretagne opskrivninger. Domicilejendomme afskrives over en periode på 50 år. Øvrige materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over en forventet brugstid på mellem 3 og 7 år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indtægter, der er indgået før balancetidspunktet, men som vedrører senere regnskabsperioder. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Øvrige finansielle forpligtelser Øvrige finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Hensatte forpligtelser Forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på sparekassens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Forpligtelsen opgøres til nutidsværdien af de omkostninger, som er nødvendige for at indfri forpligtelsen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi, der som udgangspunkt er baseret på noterede markedspriser. I det omfang der er tale om unoterede instrumenter, opgøres dagsværdien efter almindelig anerkendte principper, der bygger på markedsbaserede parametre. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre aktiver, henholdsvis andre passiver. 13

14 REGNSKAB PÅ GODT GAMMELDAGS DANSK 2007 HVILKE PENGE HAVDE VI AT ARBEJDE MED? i kr. De fleste penge, sparekassen havde at arbejde med, var indlån fra kunderne. Ved udgangen af 2007 havde sparekassen indlån på forskellige opsparingsformer for i alt 2.379,5 mio. kroner og pension placeret i puljer for 333,8 mio. kroner. Indlån og puljer i alt ,3 Ligesom kunderne lånte os penge, havde andre pengeinstitutter også lånt os nogle penge, det hedder. Gæld til kreditinstitutter ,1 Sparekassen havde også nogle penge, som den skyldte væk, men som ikke er forfaldne, f.eks. checks der ikke er indløst, feriepenge, skat og regninger fra leverandører. Andre passiver... 48,9 HVORDAN LOD VI PENGENE ARBEJDE? i kr. Først og fremmest lånte sparekassens kunder penge af os, både som kassekreditter og bil- og boliglån. Udlån i alt ,7 14 For at regnskabet kan blive korrekt, er der beregnet hvor meget, der er forudbetalt i garantiprovision. Periodeafgrænsningsposter i alt... 0,8 Til nogle af vores gode indlånsprodukter, forventer vi at udbetale mere i rente i de kommende år. Det har vi hensat penge til. Vi har også hensat et mindre beløb til tab på garantier. Hensættelser til forpligtelser i alt... 2,7 Sparekassen optog i 2007 ansvarlig kapital for 96,9 mio. kroner for at styrke kapitalgrundlaget. Ansvarlig kapital i alt... 96,9 Egenkapitalen er også et betydeligt beløb. Sparekassens kunder havde ved udgangen af år 2007 købt garantbeviser for 201,4 mio. kroner. Hertil skal lægges de opsparede overskud fra i år og tidligere år. Det er i alt blevet til 271,7 mio. kroner. Egenkapital i alt ,1 PENGE AT ARBEJDE MED I ALT ,8 De penge, vi ikke lånte ud placerede vi, så de gav den bedst mulige forrentning. Vi havde ved udgangen af 2007 placeret 439,0 mio. kroner i obligationer og 127,1 mio. kroner i aktier og 8,4 mio. i datterselskaber. Obligationer og aktier i alt ,5 De penge, vores kunder har placeret i pensionspuljer er investeret separat i forskellige papirer, se på side 16 hvordan. Aktiver tilknyttet puljeordninger ,8 Helt kort havde vi også placeret penge i andre pengeinstitutter, som vi hurtigt kan hæve og bruge til udlån eller til at købe obligationer for. Tilgodehavender hos andre pengeinstitutter ,7 Vi skal også have nogle penge i kassen og i pengeautomaterne, så vores kunder kan få kontanter, når de ønsker det, eller hvis de ønsker at købe valuta. I alt havde vi 20,8 mio. kroner i kassen samt 0,3 mio. kroner i Nationalbanken. Kassebeholdning i alt... 21,1 Sparekassens ejendomme står i regnskabet opført til 25,7 mio. kroner. Edb-udstyr, maskiner og inventar står opført til 10,1 mio. kroner inkl. ombygning af ejendomme i lejede lokaler. Ejendomme, inventar m.m ,8 Vi har også nogle penge til gode ved forskellige debitorer, som først bliver indbetalt i For at få et korrekt regnskab har vi også beregnet tilgodehavende renter på sparekassens obligationsbeholdning og udlån. Andre aktiver i alt... 28,1 Endelig er der en periodiseringspost på forudbetalt løn. Periodeafgrænsningsposter i alt... 2,1 PENGE ANVENDT TIL I ALT ,8

15 25 ører 30 ører ører HVOR GODE VAR VI TIL AT LADE PENGENE ARBEJDE? i kr. 6 ører 27 ører Pengene vi havde lånt ud til kunderne, gav en rente- og provisionsindtægt. Rente og provision af udlån i alt ,7 Sparekassens obligationsbeholdning gav en renteindtægt på 22,2 mio. kroner, og aktierne gav et udbytte på 1,2 mio. kroner. Hertil skal fratrækkes et samlet kurstab på 2,5 mio. kroner på værdipapirerne og valutabeholdningen. Samlet afkast af værdipapirbeholdningen... 20,9 De penge vi havde lånt ud til andre pengeinstitutter, gav en renteindtægt på 8,0 mio. kroner. Andre renteindtægter i alt... 8,0 Garantierne vi lavede til vores kunder gav 4,7 mio. kroner i provision. Gebyrer for at hjemtage kreditforeningslån, udfærdige lånedokumenter, gebyrer for værdipapirhandel, porteføljepleje og opbevaring af værdipapirer m.m. gav i alt 48,6 mio. kroner. Frøs betalte også gebyrer for at andre lavede noget for os, i alt 4,8 mio. kroner. Gebyrer og provisioner i alt... 48,5 Drift af sparekassens ejendomme og udlejning af medarbejdere til sparekassens datacenter gav en indtægt på 2,0 mio. kroner. Andre ordinære indtægter... 2,0 Sparekassens datterselskab Frøs Bolig direct gav i 2007 et overskud på 1,6 mio. kroner og Ejendomsselskabet Frøs gav 0,1 mio. kroner. Resultat af tilknyttede virksomheder... 1,7 PENGENE VI ARBEJDEDE MED GAV EN INDTÆGT PÅ ,8 i kr. Sådan brugte vi hver krone Lønninger Afskrivning, tab og nedskrivninger Omkostninger og skat Henlæggelse til fremtiden Renter af indlån + ansvarlig kapitel HVILKE PENGE GAV VI UD? Til de kunder der havde indsat penge på konti, havde vi en renteudgift på 62,2 mio. kroner. Ligeledes skulle vores garanter have renter, hvilket blev til 7,0 mio. kroner. Til ansvarlig kapital brugte vi 4,2 mio. kroner. Renteudgifter i alt... 73,4 Til at betjene vores kunder og i det hele taget drive sparekassen, har vi dygtige medarbejdere ansat. De skal selvfølgelige have løn, ligesom der skal betales feriepenge, lønsumsafgift m.m. Personaleudgifter i alt... 65,9 Der er også andre omkostninger ved at drive sparekassen, f.eks. udgifter til bogføring, papir, telefon, porto, kurser, annoncer m.m. i alt 54,7 mio. kroner. Udgifter til drift i alt... 54,7 Efterhånden som vores inventar, edb-udstyr og ejendomme bliver slidt og forældet, afskriver vi det som en udgift. I 2007 afskrev vi 5,6 mio. kroner på inventar, edb-udstyr og ombygning af lejede lokaler. På ejendomme afskrev vi 0,8 mio. kroner. Afskrivninger i alt... 6,4 SAMLEDE UDGIFTER I ALT ,4 67 ører 21 ører 12 ører MED INDTÆGTER PÅ I ALT 244,8 MIO. KRONER ER DER ET OVERSKUD TIL SPAREKASSEN PÅ I ALT... 44,4 Når vi låner penge ud, er der altid en risiko for at tabe penge. Derfor nedskriver vi hvert år et beløb på udlån, og i 2007 blev dette beløb 8,7 mio. kroner. Nedskrivninger og tab på udlån i alt... 8,7 Af vores overskud skal vi betale skat. Skat af årets indkomst... 6,5 Sådan tjente vi hver krone Afkast af likviditet og værdipapirbeholdningen Gebyrer og provisionsindtægter Renter af udlån HEREFTER BLIVER DER ET OVERSKUD, SOM VI HAR HENLAGT TIL SPAREKASSENS FREMTID PÅ I ALT... 29,2

16 16 PULJEPENSIONS- REGNSKAB 2007 BUDGET 2008 PENSIONSPULJER BUDGET 2008 RESULATATOPGØRELSE i kr Renteindtægter/terminspræmie af: Kontantindestående Indeksobligationer Øvrige obligationer I alt renteindtægter Udbytte af: Udbytte af aktier mv I alt udbytte Kursregulering af: Indeksobligationer 0-99 Øvrige obligationer mv Aktier mv Investeringsforeningsandele Valuta I alt kursregulering Gebyrer og provisionsudgifter Pensionspuljer i alt mio. kr 2008 Renteindtægter mv. 297,8 Renteudgifter mv. 101,1 Netto rente- og gebyrindtægter 196,7 Kursreguleringer 0,0 Andre driftsindtægter 1,6 Resultat af finansielle poster 198,3 Udgifter til personale og administration 130,5 Afskrivning på aktiver 6,3 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 27,3 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0,5 Skat 8,7 Årets resultat 26,0 BALANCETAL Indlån + puljer Udlån Egenkapital 520 Aktiver i alt BALANCE AKTIVER i kr Pensionspuljer placeret i: Kontantindestående Indeksobligationer 0 93 Øvrige obligationer Aktier Investeringsforeningsandele Andet I alt PASSIVER Indlån i puljer I alt

17 PRESSEN SKREV 17

18 ÅRET I BILLEDER Pernille Aalund og Gitte Koldtoft 18 Under titlen Et liv i balance afholdte Frøs først i Sønderborg og siden i Kolding et arrangement med Pernille Aalund og Gitte Koldtoft. Ikke færre end mennnesker fik en stor oplevelse og en aften fuld af energi. I pausen blev der serveret en let anretning i de smukke omgivelser i det nye Alsion i Sønderborg. Igen i 2007 deltog Frøs i vurderingen af Danmarks bedste arbejdspladser, og igen blev resultatet en flot 4. plads. På billedet ses et udsnit af medarbejderne ved overrækkelsen af diplomet på Hotel D'Angleterre i København. >>>>> Frøs årsrapport 2007 I foråret, var der i samarbejde med 3 af de store sportsklubber i vores lokalområde: EfB, KIF og SønderJyskE, lavet en aftale om at vores unge kunder kunne prøve at træne med de professionelle for en dag. På billedet ses en flok glade unge Frøs kunder, der trænede med SønderJyskE.

19 Frøs var igen i 2007 hovedsponsor på årets udgivelse af æ'rummelpot. Præsentationen af bladet blev foretaget under muntre former i sparekassens Aabenraa afdeling, hvor Kent Nissen her modtager det første eksemplar fra redaktør Sven-Erik Ravn. >>>>> 175 meget interesserede kunder var samlet til investeringsaften på Kongres Hotellet i Vejen, hvor de blandt andet kunne høre sparekassens likviditetschef Michael Clausen fortælle om de mange investeringsmuligheder. På billedet ses indlægsholderne på investeringsaftenen i februar på Kongres Hotellet i Vejen. Igen i 2007 var Frøs Hovedsponsor for KIF Vejens kvindehold i håndbold ligaen. På billedet ses holdets topscorer Jelena Eric, der sammen med holdet gør det rigtig godt og er med i kampen om en plads i slutspillet. I marts deltog 855 seniorkunder i årets seniormøde, hvor Leif Maibom fra Sønderborg Sommerrevy fortalte om Revyens historie i mere end 25 år. Efter en lynomklædning på scenen sluttede han af med et festligt indlæg som revyens traditionsrige figur: Thorleif. Den 23. september var ca børn over 2 forestillinger til cirkusforestilling som afslutningen på en festlig børneuge, hvor børnere havde været inde i afdelingerne for at tømme sparebøssen og få en flot gave til gengæld. 19

20 LOKALE AKTIVITETER I sommeren 2007 deltog Vejen afdeling i Open by Night og havde sat fokus på sundhed, som det ses på billedet. På billedet ses også den tyske landsholdsspiller i håndbold, Stephanie Melbeck, der både er ansat deltids i Vejen afdeling og en af de helt store profiler på KIF Vejens hold i håndboldligaen. I efteråret afholdte Esbjerg afdeling et arrangement for sparekassens erhvervskunder. Omkring 150 erhvervsfolk var samlet for at få et spændende foredrag samt lidt godt at spise. Efterfølgende var der arrangeret fodboldkamp på Esbjerg Stadion. En kamp mellem EfB og OB der desværre endte 0-0. Frøs i Ribe har i flere år været indsamlingssted for Kræftens bekæmpelse. For at hjælpe sagen meldte Gitte Zimmer Nielsen og Bodil Haas sig for nogle år siden som kampagneledere for indsamlingen i Ribe. Blandt de mange ideer de har fået, er en auktion om et maleri sponseret af en lokal kunster. På billedet ses de to medarbejdere med et maleri malet af den lokale kunster Lars Bollerslev. Frøs årsrapport >>>>> Igen i 2007 var Frøs hovedsponsor for Sønderborg Sommerrevy. I forbindelse med præsentationen af årets revyhold blev der afholdt et pressemøde i Frøs nye flotte lokaler i Sønderborg. På billedet ses revydirektør Leif Maibom og privatkundechef Annemette Thorsted foran indgangen til Frøs afdeling i Sønderborg.

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2008

Halvårsrapport. pr. 30-06-2008 Frøs Herreds Sparekasse Halvårsrapport pr. 30-06-2008 137. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 1. halvår

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr Årsrapport 2012

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr Årsrapport 2012 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2012 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr Jaguar Import Danmark AS CVR-nr. 18 49 32 92 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. maj 2013 Jørn Qviste Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere