Sartorius WM-modeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sartorius WM-modeller"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG

2 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden maskinen tilsluttes og tages i brug, at strømforsyningen på stedet har den rette spænding og frekvens i overensstemmelse med oplysningerne på maskinens typeskilt. Typeskiltet sidder på siden af styreskabet og på venstre inderside af el-kabinettet. Forklaring af typeskiltet Oplysning WM bbb. cccccc ddd eee 2xxx Betydning Type Maks. belastning i kg Transportbåndets mål og materiale Serienummer Ordrenummer Ændring Produktionsår Hav venligst følgende ved hånden i forbindelse med alle telefoniske eller skriftlige henvendelser eller bestillinger, for at sikre sagkundig behandling af sagen: Typebetegnelse Ordrenummer og Serienummer Alle disse oplysninger findes på typeskiltet. Typeskiltet sidder på siden af styreskabet og på venstre inderside af el-kabinettet. 2 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

3 Indholdsfortegnelse Brugeroplysninger Indholdsfortegnelse Typeskilt Indholdsfortegnelse Brugerhenvisninger Om denne betjeningsvejledning Grundlæggende henvisninger Medfølgende dokumenter Brug Brugergruppe Generelle sikkerhedsanvisninger Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsudstyr Sikkerhedsmærkning på maskinen Udpakning og transport Leveringsomfang og kontrol for transportskader Transportregler Fjernelse montering af vejecellens transportsikring Tekniske data Tekniske data, egenskaber - WM Tekniske data, egenskaber - WM Tekniske data, egenskaber - WM Tekniske data, egenskaber - WM Målskitser Produktbeskrivelse Anvendelsesområde, beskrivelse Oversigt Maskinens opbygning Funktionsprincip, arbejdsmetoder Installation, montering Betjeningsposition betjeningsplads Værktøj og kontroludstyr Mekanisk installation, opstilling Forudsætninger Områder, der skal sikres Opstillingssted - henvisninger Håndtering af vejeplatformen Justering af kontrolvægten El-installation El-tilslutning Installation Sorteringsanlæg Motorkabel Opstart, første ibrugtagning Klargøring til ibrugtagning Kontrol og justering efter første ibrugtagning Båndhastighed Produktregistrering Kontrolvejning (kontrol, justering) Statisk kontrolvejning Dynamisk kontrolvejning Betjening Indstilling Display og betjeningsenhed Kontrol af indstillingen af klassificeringstyper i anvendelsesprogrammet Produktdatalager Lagring af produktdata Aktivering af lagrede produktdata Annullering af lagring og sletning af produktdata Visning af tolerancer og korrekturfaktorer Indstilling af den digitale I/O YDO01M-IO Indgange Udgange Korrekturfaktor Tastatur Indstilling af interfacet COM1 datprot dataprotokoller, - sbi SBI-standardversion Serielt datainterface Pleje af maskinen Rengøring Vedligeholdelse Kontroller efter hver 500. driftstime Transportmedium Elektrisk vedligeholdelse Udskiftning af transportbåndet Gnidende eller berørende dele Reservedele WM35GEP + WM35IEP Istandsættelse, reparation Fejl, mulige årsager og afhjælpning Opbevaring Opbevaringsanvisninger Nedlukning, afmontering Bortskaffelse Bilag Certifikater Overensstemmelseserklæring Ordliste, liste over forkortelser Kundeservice, hotline og teknisk support Følgende symboler anvendes i denne vejledning: betyder håndteringsanvisninger $ betyder håndteringsanvisninger, som kun skal følges under visse forudsætninger > beskriver, hvad der sker efter en udført handling står for et punkt i en punktopstilling! gør opmærksom på en risiko Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 3

4 Brugerhenvisninger 1. Brugerhenvisninger 1.1 Om denne betjeningsvejledning Formål Denne betjeningsvejledning giver de praktiske brugere en god basis til vellykket anvendelse af maskinen. Denne betjeningsvejledning oplyser på klar og omfattende vis om sikker og korrekt håndtering, vedligeholdelse og pleje af maskinen. Vi vil gerne oplyse dig om betjening af maskinen og dens konfigurationsindstillinger samt anvendelsesmulighederne og de mange anvendelsesområder. Betjeningsvejledningen beskriver bl.a. alle maskinens standardfunktioner under drift. Hvilke funktioner, maskinen reelt er udstyret med, afhænger af det ordrespecifikke design, idet hver maskine konstrueres og projekteres i henhold til dens fremtidige anvendelse. Illustrationer og billeder i betjeningsvejledningen er repræsentative for alle maskintyper (standard- og specialmodeller). Dette gælder ligeledes for alle handlinger, henvisninger og forklaringer, der findes i vejledningen. Målgruppe Betjeningsvejledningen er rettet mod alle brugergrupper, som udfører handlinger på maskinen i løbet af hele dens levetid. Alle emner og spørgsmål, som er relevante for de forskellige brugergrupper, gennemgås. Inddeling Kapitelinddelingen følger maskinens livs- og driftsfaser kronologisk. Dermed er det muligt, at udvælge bestemte temaer og gennemlæse de relevante afsnit for hurtigt at finde svar på bestemte spørgsmål. Udover afsnittet om generelle sikkerhedsanvisninger angives der om nødvendigt relevante sikkerhedsanvisninger og advarsler i begyndelsen af hvert kapitel, inden de tilhørende handlinger beskrives. De to første kapitler oplyser om generelle og grundlæggende forskrifter samt vigtige sikkerhedsanvisninger. Læs venligst disse kapitler grundigt igennem. I de efterfølgende kapitler 3, 4 og 5 findes en omfattende produktbeskrivelse med oversigt over de tekniske egenskaber. Nærmere vejledning om udførelse af de nødvendige trin til betjening af maskinen findes i de efterfølgende kapitler. Bilaget indeholder vigtige adresser, en ordliste med oversigt over vigtige forkortelser og grundlæggende begreber samt yderligere oplysninger. Typografiske konventioner Følgende symboler og typografiske konventioner letter arbejdet med dokumentet og sørger for et godt overblik: 1.), 2.), 3.) Fortløbende nummerering af de enkelte trin, hvis handlingen kræver mere end ét trin. Du bliver anvist til at gøre noget. Courier New Tegn, som kan indtastes i indtastningsfelterne ved hjælp af tastaturet, fremhæves med denne skrifttype. XXXX hovedmenu XXXX undermenu, dialog, option t Mulighed for at afhjælpe problemer, forstyrrelser, fejl, etc. h Anvendelsestip, nyttige oplysninger og henvisninger Vi står naturligvis til enhver tid til rådighed i forbindelse med yderligere henvendelser, og vi glæder os til at høre dine kommentarer, din kritik eller dine ønsker om tilføjelser i forbindelse med nærværende betjeningsvejledning og dine erfaringer i forbindelse med drift af maskinen. Hvis der opstår problemer i forbindelse med driften af maskinen eller gennerelle spørgsmål om arbejdet med maskinen, som betjeningsvejledningen ikke kan give svar på, bedes du kontakte os. Indholdet af denne betjeningsvejledning blev udarbejdet med største omhu og er i overensstemmelse med vores nuværende oplysninger. Betjeningsvejledningen offentliggøres af Sartorius AG uden nogen form for garanti. Korrektur samt tekniske og indholdsmæssige ændringer af betjeningsvejledningen til afhjælpning af typografiske fejl og redaktionelle unøjagtigheder samt til forbedring af maskinen og eller programmer, kan foretages til enhver tid uden forudgående varsel. Sådanne ændringer tilføjes løbende til betjeningsvejledningen. 4 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

5 Brugerhenvisninger 1.2 Grundlæggende henvisninger Som hovedregel gælder alle bestemmelser for levering og service, som findes i den aktuelle udgave af Generelle vilkår og betingelser for Sartorius AG. Afsnittene Garanti Ansvar Software Montering i de generelle vilkår og betingelser angår særligt driften af maskinen i løbet af hele dens livstid, og vi opfordrer endnu engang udtrykkeligt til at bestemmelserne i denne aftale overholdes i forbindelse med håndteringen af maskinen. 1.3 Medfølgende dokumenter I sammenhæng med denne betjeningsvejledning gælder også yderligere dokumenter. Afhængigt af det ordrespecifikke design: Betjeningsvejledninger til ekstraudstyr Oplysninger om reservedele Dokumenter for det elektriske system Dokumenter for de mekaniske dele Testrapporter Certifikater Sikkerhedsanvisninger Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger. Læs det venligst grundigt igennem inden maskinen tages i brug. 1.4 Brug Korrekt anvendelse Begrænsning af anvendelsen: Hvis maskinen ikke anvendes i overensstemmelse med ordrebekræftelsen og de tekniske specifikationer, kan det medføre suboptimale resultater. Maskinen skal anvendes korrekt i teknisk fejlfri stand og med omtanke for sikkerhed og farer i henhold til betjeningsvejledningen. Maskinen anlægget er udelukkende beregnet til vejning. Produktet bruges til vejning og klassifikation samt fjernelse af materialer, som er i overenstemmelse med de mål og vægtangivelser, der findes i de tekniske data. Det kontrolleres om de vejede emner (f.eks. formdele) ligger inden for et bestemt vægtinterval. Den programmerede vægt klassificerer emnerne ud fra de indstillede tolerancer < = > og afgiver et spændingsløst signal (korrekt mængde forkert mængde). Der registreres og vises én vægt pr. vejet emne. Enhver anden brug defineres som ukorrekt anvendelse. Vægten er et måleinstrument og skal håndteres som sådan. Der må ikke opbevares genstande på vejebordet. Slag og stød på og mod vejebordet skal undgås. Maskinen er beregnet til industriel brug. Fødevarer levnedsmidler må kun vejes i indpakket tilstand. Ikke-solide produkter kan kun vejes i indpakket tilstand. Maskinoperatøren har ansvaret for vurderingen af vejningen. Fysiske begrænsninger: Maskinen er udelukkende beregnet til brug i lukkede rum. Tidsmæssige begrænsinger: Maskinens forventede levetid: ubegrænset. I forbindelse med korrekt anvendelse skal betjningsvejledningen samt alle medfølgende dokumenter, herunder også anbefalinger regler for vedligeholdelse, overholdes. Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 5

6 Brugerhenvisninger Ukorrekt anvendelse foudseligt misbrug Maskinen forlod fabrikken i sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand efter at være blevet afprøvet. Den blev fremstillet med moderne teknik og i henhold til gældende sikkerhedstekniske bestemmelser. Alligevel kan der under driften opstå fare for brugerens eller tredjemands liv og levned eller skade på maskinen eller andre ting. Ukorrekt anvendelse og forudseligt misbrug defineres som alle andre anvendelser end de, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, især transport af personer eller andre levende væsner. Hvis der opstår beskadigelser som resultat af ovenstående, hæfter Sartorius ikke. Der må kun indføres det produkt de produkter i maskinen, som er beskrevet i kontrakten, for at sikre optimal og fejlfri drift af maskinen. Produkt- eller tilstandsændringer, som vi ikke har godkendt, kan have en negativ påvirkning på maskinens præstationer, idet den er tilpasset brugerens ønsker. Maskinen er ikke beregnet til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser. 1.5 Brugergruppe Arbejder på maskinen må kun udføres af pålideligt, uddannedt og oplært personale, som har modtaget den nødvendige sikkerhedsundervisning. Arbejder på maskinens elektriske udstyr må kun udføres af en faguddannet elektriker eller uddannet personale under vejledning og opsyn af en faguddannet elektriker i henhold til gældende elektrotekniske bestemmelser. Kvalificeret personale er personer, som har kendskab til opstilling, montering, ibrugtagning og betjening af maskinen, og som har en uddannelse inden for det relevante område. En faguddannet elektriker er en person, der på baggrund af sin faglige uddannelse, viden og erfaring samt viden om de nyeste relevante standarder for elektroteknik og elektronik, er i stand til at vurdere arbejdsopgaver og eventuelle risici. Der er opsynspligt i forbindelse med personale, der uddannes eller oplæres. Køber er ansvarlig for at uddanne personalet i brugen af maskinen: Det skal sikres, at betjeningspersonalet har kendskab til sikkerhedsforskrifterne og korrekt anvendelse af udstyret. Sikkerhedsundervisningen skal gentages med jævne mellemrum. Det kvalificerede personale skal have adgang til de nødvendige dokumenter og anvisninger samt have en relevant uddannelse. Ansvaret for de forskellige arbejdsopgaver på maskinen skal være klart fastlagt og følges nøje Der må ikke opstå tvivl om ansvarsfordelingen, da der dermed kan opstå fare for brugerens sikkerhed. Udfærdig en nøjagtig arbejdspladsanvisning, hvis flere personer arbejder på maskinen. Garantien bortfalder ved ukorrekt anvendelse og eller forkert betjening foretaget af uatoriserede personer. Køber hæfter for alle skader på personalet og maskinen, som opstår som følge af ukorrekt håndtering af maskinen eller manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne. 6 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

7 Brugerhenvisninger 1.6 Generelle sikkerhedsanvisninger De generelle sikkerhedsanvisninger vedrører ikke bestemte aktiviteter, men henviser til sikkerhedsrelevante oplysninger. De skal altid følges i alle faser af maskinens liv og angives derfor sammenfattet i begyndelsen af denne betjeningsvejledning. I forbindelse med udvikling, konstruktion og fremstilling af maskinen blev der lagt særlig vægt på at garantere sikker drift, problemløs vedligeholdelse og nem rengøring. På trods af disse forholdsregler skal følgende sikkerhedsanvisninger følges til forebyggelse af kvæstelser eller dødsfald. Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne medfører, at alle garantier bortfalder. Maskinen skal anvendes korrekt i teknisk fejlfri stand og med omtanke for sikkerhed og farer i henhold til betjeningsvejledningen. Foreskrevne intervaller eller intervaller, som angives i betjeningsvejledningen, for rutinemæssige kontroller inspektioner og vedligeholdelsesarbejder skal overholdes. Virksomhedsinterne sikkerhedsregler regional national lovgivning Gældende nationale sikkerhedsbestemmelser og eventuelle virksomhedsinterne arbejds-, drifts- og sikkerhedsbestemmelser skal overholdes. I Tyskland gælder brancheorganisationens sikkerhedsbestemmelse Elektrische Maschinen und Betriebsmittel nach BGV A2" (tidligere VBG 4) for elektroteknik. I alle andre lande skal gældende nationale forskrifter, bestemmelser og lovgivning overholdes. Bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt alle andre relevante sikkerhedsbestemmelser, som er gældende på tidspunktet for arbejdet på maskinen, skal under alle omstændigheder overholdes. Den driftansvarliges forpligtelser Den driftsansvarlige er forpligtet til at sørge for, at alle foranstaltninger til forebyggelse af ulykker, erhvervssygdomme og erhvervsrelaterede sundhedsrisici træffes samt for at arbejdet og arbejdspladsen tilpasses menneskeligt personale. Den driftsansvarlige er forpligtet til at oplyse om særlige virksomhedsinterne funktioner og krav til personalet. Derudover skal den driftsansvarlige sørge for, at maskinens elektriske udstyr og driftsmidler anvendes i overenstemmelse med gældende elektrotekniske bestemmelser. Hvis der konstateres fejl på elektrisk udstyr eller et elektrisk driftsmiddel, dvs. de er ikke eller ikke længere i overensstemmelse med de elektrotekniske bestemmelser, så skal den driftsansvarlige sørge for, at manglen omgående afhjælpes. Hvis der består overhængde fare, indtil fejlen er blevet afhjulpet, skal den driftsansvarlige sørge for, at det elektriske udstyr eller det elektriske driftsmiddel ikke anvendes i mangelfuld tilstand. Derudover skal den driftsansvarlige sørge for, at tilstanden af maskinens elektriske udstyr og driftsmidler kontrolleres. Særligt fejl, som kan nedsætte sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Teknisk dokumentation Betjeningsvejledningen og alle medfølgende dokumenter skal opbevares et sted, hvor de om nødvendigt er let tilgængelige. På den måde kan eventuelle problemer omgående løses. I tilfælde af at betjeningsvejledningen går tabt, bedes du bestille en ny hos os. Hvis maskinen videregives eller sælges, skal betjeningsvejledningen og alle medfølgende dokumenter gives til den nye ejer. Personalet skal læse og forstå betjeningsvejledningen inden arbejdet påbegyndes. Sartorius påtager sig ikke ansvaret for skader, som opstår som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning ikke overholdes. I tilfælde af at arbejdsanvisninger, deres rækkefølge, sikkerhedsanvisninger eller sikkehedsmærkningen ikke følges, er der ingen garanti for at maskinen kan anvendes sikkert, og alt erstatningsansvar bortfalder. Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 7

8 Brugerhenvisninger Beskyttelse af personalet Om nødvendigt skal personalet anvende personligt beskyttelsesudstyr. Den driftsansvarlige er ansvarlig for at udvælge egnet beskyttelsesbeklædning (temperaturbestandig) og personligt beskyttelsesudstyr, samt for at stille det til rådighed for operatøren. Om nødvendigt er der påsat sikkerhedsmærkning på maskinen med påbud om anvendelsen af personligt beskyttelsesudstyr. Der må kun udføres arbejde på maskinen under tilstrækkelig belysning. 1.7 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Afsnittet grundlæggende sikkerhedsanvisninger er en tematisk sammenfatning af de vigtigste sikkerheds anvisninger, som vedrører flere forskellige handlinger, og som skal følges i alle faser af maskinens liv. Formålet med dette afsnit er at give brugerne en vejledning om sikkerheds mæssigt korrekt adfærd, uden løbende at gentage anvisningerne gennem hele dokumentet. Anvendte signalord, piktogrammer og symboler Signalord Alle sikkerhedsrelevante anvisninger markeres med et af signalordene fra nedenstående tabel. Signalordene angiver, hvor alvorlig den potentielle risiko er, hvis de nødvendige forebyggende sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. Signalordsfelt FARE ADVARSEL FORSIGTIG BEMÆRK 1. kriterie: Følger 2. kriterie: Sandsynlighed Død alvorlige Nært forestående kvæstelser (irreversible) Død alvorlige Mulig kvæstelser (irreversible) Lette kvæstelser (reversible) Mulig Betydning Fare, som er nært forestående, og som kan forårsage død eller alvorlige, irreversible kvæstelser, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. Advarsel om en situation, som muligvis kan opstå, og som kan forårsage død og eller alvorlige, irreversible kvæstelser, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. Forsigtig angiver, at der skal udvises forsigtighed i en situation, som muligvis kan opstå, og som kan forårsage reversible kvæstelser og eller tingskade, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. Tingskader Mulig Bemærk angiver, at man skal være opmærksom på en situation, som muligvis kan opstå, og som kan forårsage tingskade, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. 8 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

9 Brugerhenvisninger Faresymboler, forbuds- og påbudsmærkning I modsætning til signalordene angiver faresymboler, forbuds- og påbudsmærkning hvilken type fare, der kan opstå, men ikke hvor alvorlig den er. Faresymboler, forbuds- og påbudsmærkning advarer om fare for kvæstelser. Træf alle foranstaltninger, der er forsynet med denne mærkning, for at forebygge kvæstelser og dødsfald. Faresymbolerne anvendes altid i sammenhæng med et signalord. Symbol Betydning Advarsel om et farligt sted Advarsel om håndskader Advarsel om farlig elektrisk spænding Advarsel om fare for at glide Advarsel om fare for at komme i klemme Forbud mod personer med pacemaker Opbygning og indhold Faresymbol Faremærkning med SIGNALORD Farens type og årsag, betegnelse af faren Følge(r) hvis faren ignoreres hvis faresituationen opstår Foranstaltning(er) til forebyggelse af faren, eventuelle opfordringer til handling Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 9

10 Brugerhenvisninger Elektriske farer ADVARSEL Elektriske farer ved alle arbejder på maskinen: Montering og installation Ibrugtagning Rengøring og vedligeholdelse Istandsættelse og reparation Afmontering Tilstedeværende elektrisk spænding kan medføre alvorlige kvæstelser og under visse omstændigheder forårsage dødsfald og eller skade på maskinen. Inden der udføres arbejde på maskinen, skal den som supplement til opstrøms- og nedstrømskomponenter gøres strømløs i overenstemmelse med brancheorganisationen VDEs retningslinjer. Afbryd trykluftforsyningen (ekstraudstyr). Træf sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet genindkobling. ADVARSEL Elektrisk fare ved åbning af maskinen. Tilstedeværende elektrisk spænding kan medføre alvorlige kvæstelser og under visse omstændigheder forårsage dødsfald og eller skade på maskinen. Inden el-kabinettet åbnes, skal hovedafbryderen instilles til OFF". El-kabinettet skal efter endt arbejde lukkes forsvarligt. El-kabinettet skal være forsvarligt lukket under normal drift. Maskinen må udelukkende åbnes, monteres og tilsluttes af faguddannet og kvalificeret personale. ADVARSEL Elektrisk fare hvis personer berører dele, som på grund af fejl er blevet spændingsførende. Elektrisk fare ved tilslutning af ekstern højspænding (forkert betjening). Tilstedeværende elektrisk spænding kan medføre alvorlige kvæstelser og under visse omstændigheder forårsage dødsfald og eller skade på maskinen. Ekstern højspænding kan forårsage alvorlige strømstød og derigennem medføre forbrændinger, kvæstelser og i visse tilfælde dødsfald. Alle metaldele, som operatøren eller vedligeholdelsespersonalet kan komme til at berøre, er del af det jordforbundne system. Den driftsansvarlige skal sørge for, at det jordforbundne system tilsluttes korrekt af en faguddannet elektriker. Derudover skal den driftsansvarlige sørge for, at det jordforbundne system i hele anlægget kontrolleres inden for de regelmæssige intervaller. FORSIGTIG Elektrisk fare på grund af elektrostatiske processer, dvs. gnister eller overslag, som forårsages af store spændingsforskelle i et elektrisk isolerende materiale, og som medfører en meget kort og høj elektrisk spændingsimpuls. Kvæstelser forårsaget af elektriske udladninger og eller skade på elektroniske komponenter. Anvend kun transportmedier, som er godkendt af Sartorius. Arbejde på de elektriske dele skal udføres af en faguddannet elektriker. 10 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

11 Brugerhenvisninger Mekaniske farer FORSIGTIG Fare på grund af uventet opstart eller uventede funktionsforløb i forbindelse med: planmæssig maskinfunktion kontrolfejl og eller betjeningsfejl Kvæstelser forårsaget af forskydning. Kvæstelser forårsaget af indtrækning og indklemning, f. eks. i transportmediet. Kvæstelser forårsaget af klemning og stød. Der skal træffes nødvendige foranstaltninger til sikring af eventuelle udskilningsanordninger, så det ikke er muligt at foretage indgreb i udskilningsområdet. Hvis det ikke er muligt at sikre udskilningsområdet, skal der sørges for, at kun uddannet personale, som har modtaget sikkerhedsundervisning, betjener maskinen. Operatørerne skal have læst og forstået den tekniske dokumentation. FORSIGTIG Fare på grund af elektromagnetiske felter forårsaget af manglende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Uventede eller forkerte funktionsforløb. Fejl på forbundne maskiner. EMC-kompatibel konstruktion af maskinen. EMC-kontrol af maskinen. FORSIGTIG Fare på grund af tilslutningspunkter og overgange, som opstår mellem maskinen og kundens anlæg. Kvæstelser forårsaget af klemning af hænderne. Den driftsansvarlige skal sikre farlige steder. Overgangene skal sikres: Det må ikke være muligt at få hånden derind, og hvis det ikke kan forhindres ved hjælp af konstruktive foranstaltninger, skal der tilsluttes beskyttelsesanordninger. FORSIGTIG Fare på grund af indfangning eller oprulning af beklædningsgenstande f. eks. i maskinens transportmedier. Kvæstelser forårsaget af indfangning af beklædningsgenstande. Tætsiddende beklædning forebygger risikoen for indfangning eller oprulning. Ved alt arbejde: Bær sikkerhedssko og tætsiddende beklædning. Smykker og hår skal sikres, så det ikke kan blive indfanget i maskinens bevægelige dele. Om nødvendigt skal personalet anvende personligt beskyttelsesudstyr. FORSIGTIG Fare for at glide, falde eller snuble på grund af en uordentlig arbejdsplads, genstande der ligger og flyder, beskidte og våde gulve etc. Kvæstelser forårsaget af glidning, fald eller snublen. Sørg ved hjælp af relevante virksomhedsinterne anvisninger og kontroller for, at arbejdspladsen og det omgivende område altid er rent og opryddet. Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 11

12 Brugerhenvisninger BEMÆRK Tingskade forårsaget af modifikationer og ændringer af maskinen. Beskadigelse af maskinen og eller forringelse af dens funktion. Den driftsansvarlige bærer det fulde ansvar for modifikationer og ændringer af maskinen og de tilhørende sikkerhedsanordninger, programmerede kontrolsystemer og alle former for hardware og software. Sartorius hæfter ikke for person- eller tingskader. Vores produkter må kun anvendes med originalt tilbehør originale reservedele eller med tilbehør eller reservedele, som er godkendt af Sartorius, da kun disse komponenter er blevet afprøvet for sikkerhed og egnethed til vores maskiner. Termiske farer FORSIGTIG Fare på grund af varme overflader eller produkter. Hudforbrændinger. Grib ikke ind i produktionsstrømmen. Følg advarselsskiltene. Biologiske eller mikrobiologiske farer FORSIGTIG Hygiejniske farer på grund af kontaminering forårsaget af aflejringer fra produktionen og produktrester med bakterier. Sundhedsrisiko på grund af kontaminering af produktet forårsaget af aflejringer fra produktionen og produktrester med bakterier. Sundhedsrisiko på grund af biologiske eller mikrobiologiske substanser. Sundhedsrisiko ved indtagning af et kontamineret produkt. Forringelse af maskinens funktion. Følg rengøringsanvisningerne - især oplysningerne om rengøringsintervallerne. Grundig kontrol af rengøringen. Lad regelmæssigt maskinen inspicere af faguddannet personale. FORSIGTIG Hygiejnisk fare på grund af kontaminering af produktet forårsaget af kontakt med driftsmidler (f.eks. fedt, olie). Sundhedsrisiko på grund af kontaminering af produktet. Kvæstelser forårsaget af glidning, fald eller snublen. Regelmæssig vedligeholdelse og inspektion af maskinen for lækage af smøremidler. Regelmæssig kontrol af lejestedernes tilstand. Idet vægtens funktion er stærkt afhængig af lejestedernes tilstand, bliver funktionsfejl også synlige for den driftsansvarlige i forbindelse med mangelfuld vedligeholdelse. 12 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

13 Brugerhenvisninger 1.8 Sikkerhedsudstyr Mulige farer forebygges så godt som muligt ved hjælp af sikkerhedsudstyr. ADVARSEL Farer på grund af usikkert, mangelfuldt eller manglende sikkerhedsudstyr i alle faser af maskinens liv. Alvorlige kvæstelser eller død og eller skade på maskinen. Start aldrig maskinen, hvis sikkerhedsudstyret mangler eller er defekt. Det skal regelmæssigt kontrolleres, om sikkerhedsudstyret er forsvarligt fastgjort, fungerer korrekt og er fuldstændigt. Defekt sikkerhedsudstyr skal repareres, manglende sikkerhedsudstyr skal erstattes. Sikkerhedsudstyret må ikke ændres, tilsidesættes eller deaktiveres. Alle sikkerhedsskærme og beskyttelsesdæksler, som afmonteres i forbindelse med rengøring, vedligeholdelse eller reparation, skal genmonteres inden maskinen tages i brug igen. Den driftsansvarlige er ansvarlig for, at sikkerhedsudstyret fungerer korrekt. Sikkerhedsudstyret skal kontrolleres: ved begyndelsen af hvert skift (ved afbrudt drift) en gang om ugen (ved uafbrudt drift) efter alle vedligeholdelses-, inspektions- og istandsættelsesarbejder Kontroller ved denne lejlighed, at sikkerhedsudstyret: er i den foreskrevne tilstand. er placeret som foreskrevet. er forsvarligt fastgjort. fungerer korrekt. 1.9 Sikkerhedsmærkning på maskinen De anvisninger, der findes i sikkerhedsmærkningen på maskinen, skal til enhver tid følges. Sikkerhedsanvisninger på maskinen skal altid være læselige, fuldstændige og anbragt på maskinen i hele dens driftslevetid. Hvis sikkerhedsmærkningen i løbet af maskinens driftslevetid falmer eller beskadiges, skal der omgående bestilles nye skilter. Fra det tidspunkt hvor skiltene ikke længere kan læses ved første øjekast, skal maskinen tages ud af drift, indtil de nye skilte er blevet monteret. Må ikke løftes Vejebåndet må ikke løftes, skubbes eller trækkes. Det kan forårsage permanent beskadigelse af vejecellen eller forringelse af vægtens nøjagtighed. Advarselsskiltet (20 mm i diameter) er placeret på pladen foran vejecellen, bag den forreste afskærmning. Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 13

14 Udpakning og transport 2. Udpakning og transport 2.1 Leveringsomfang og kontrol for transportskader For at sikre at maskinen fungerer fejlfrit, skal det kontrolleres, at leveringen er fuldstændig og fri for transportskader. Følgende dokumenter udstyr medfølger som standard til maskinen ved levering: Afhængigt af det ordrespecifikke design: Betjeningsvejledninger til ekstraudstyr Dokumenter for det elektriske system Certifikater Hvis der er bestilt tilbehør, forbrugsmaterialer etc. skal det ligeledes kontrolleres, at disse er omfattet af leveringen, og at de er fuldstændige. I tilfælde af mangler skal der rettes henvendelse direkte til Sartorius AG, Göttingen. Kontrol for transportskader omfatter: Synlig beskadigelse af maskinen Synlig beskadigelse af periferiudstyr Synlig beskadigelse af kabler etc. Tilstanden af mærkningen på maskinen Transportskader skal omgående meldes til den ansvarlige speditør. 2.2 Transportregler ADVARSEL Fare på grund af last eller maskindele, som vipper, vælter eller falder ved bevægelse eller løft. Fare for at maskinen vælter under transport på grund af det højere tyngdepunkt. Alvorlige kvæstelser og eller skade på maskinen. Transporten skal foretages af fagguddannet personale. Der skal anvendes personligt beskyttelsesudstyr i forbindelse med transport. Maskinen skal sikres mod at vælte eller falde ned under transporten. Der skal tages højde for maskinens tyngdepunkt i forbindelse med transport af maskinen. Maskinen må kun transporteres i lodret tilstand. Gå aldrig ind under en hængende last. Kun autoriseret personale må transportere maskinen ved hjælp af en gaffeltruck eller lavtløftende platformløftetruck. Frigør maskinen fra pallen eller bunden af kassen, og løft den med en gaffeltruck. Transporter derefter maskinen til opstillingsstedet ved hjælp af en gaffeltruck eller lavtløftende platformløftetruck. Anvend nødvendige beskyttelsesanordninger for at forhindre, at der opstår direkte kontakt mellem gaflerne og vægtens stel. Opstil ikke maskinen på en ujævn eller skrå overflade. 14 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

15 Udpakning og transport BEMÆRK BEMÆRK Tingskade ved forkert bevægelse transport af maskinen. Beskadigelse af maskinen vejecellen. Slag og stød på og mod transportbordet skal undgås. I forbindelse med transport af maskinen er det yderst vigtigt, at kontrolvægten kun løftes i bærebjælkerne på understellet. Der må ikke ske nogen kraftindvirkning på transportbordet. Transportbordet må ikke løftes eller skubbes, og maskinen må ikke løftes i transportsystemet. Tingskade ved bevægelse transport forårsaget af stikforbindelser, som ikke er frakoblede. Skader på kabler og tilslutninger. Inden transport skal alle elektriske stikforbindelser mellem maskinen og eventuelle opstrøms- eller nedstrømsmaskiner fjernes. Strømforsyningen til maskinen skal frakobles inden transport. Transportsikring Der er til transport af maskinen monteret transportsikring af vejecellen fra fabrikken. BEMÆRK BEMÆRK Tingsskade ved bevægelse transport forårsaget af rystelser på grund af manglende transportsikring af vejecellen. Beskadigelse af rammen og vejecellen. Enhver form for bevægelse eller transport af maskinen må kun udføres, når transportsikringen overbelastningessikringen (skruer) er monteret. Tingsskade forårsaget af forkert rækkefølge og placering af skruerne ved montering af transportsikringen. Beskadigelse af maskinen. Placeringen af skruerne og monteringsrækkefølgen skal følges, og de skal monteres som vist i figurerne i kapitlet Montering af vejecellens transportsikring". Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 15

16 Udpakning og transport 2.3 Fjernelse montering af vejecellens transportsikring 0,3 mm Vejeenheden på modellerne WM6..., WM35GEP... og WM35IEP.. er udstyret med 1 overbelastningssikring. Vejeenheden på modellerne WM60..., WM og WM35LFP...er udstyret med 4 overbelastningssikringer. Overbelastningssikringerne skal frigøres inden opstilling og ibrugtagning af maskinen. Løsn dækslerne (henholdsvis med en nøgle af str. 13 eller 19), og tag dem af. Brug den metalstrimmel, der følger med WM35GEP, WM35IEP (tykkelse: 0,3 mm) afstand (0,3 mm) WM35LFP (tykkelse: 0,3 mm) afstand (0,3 mm) WM60 (tykkelse: 0,3 mm) afstand (0,3 mm) WM120 (tykkelse: 0,3 mm) afstand (0,3 mm) til at indstille afstanden mellem skruen og vejeenheden. Fastgør indstillingen ved hjælp af kontramøtrikken. Under normal drift fungerer det mellemrum, der indstilles ved hjælp af metalstrimlen, som overbelastningssikring. Bemærk: Metalstrimlen er anbragt i en plastikpose i el-kabinettet. Sæt dækslerne på plads, og fastgør dem med skruerne. Inden enhver form for transport af maskinen skal det kontrolleres, at vejeenheden er sikret med overbelastningssikringerne (skruer). Transport til opstillingsstedet BEMÆRK Maskinen må ikke løftes i transportbåndet. Brug udelukkende ophængningspunkterne (se figur) til transport. Første gang maskinen tages i brug - efter virksomhedsintern transport eller en længere stilstandsperiode - skal der gennemføres prøvekørsel af alle driftsformer, som maskinen er indstillet til. Afprøv maskinens overordnede funktion og funktionen af alt maskinens ekstraudstyr med produkter. 16 Betjeningsvejledning Combics CAAPP.., CAAPS..

17 Tekniske data 3. Tekniske data 3.1 Tekniske data, egenskaber - WM6... De resultater, som i praksis kan opnås f.eks. for standardafvigelsen af målefejl eller gennemløbshastigheden, afhænger af den pågældende anvendelse og er derfor ikke nogen absolutte værdier. Den nøjagtige konstruktion af den leverede maskine beskrives i ordrebekræftelsen. Karakteristika Oplysninger WM-modul WM6DCP.. WM6ECP.. WM6EDP.. WM6FCP.. WM6FDP.. Vejeområde (maks. belastning) [g] 25 g g g g g Maks. produktvægt [g] Dynamisk nøjagtighed ± [g] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Afhænger af produkt, gennemløbshastighed og de omgivende forhold Gennemløbshastighed [stk min] Afhænger af produkt, tilladt uskarphed og de omgivende forhold Hastighedsintervaller [m min] Akselafstand [mm] Båndbredde [mm] Rullernes diameter [mm] Transportmedium Bælte Bælte Bælte Bælte Bælte Drev Netspænding Effektforbrug Bevægelsesretning Arbejdshøjde [mm] Vedligeholdelsesfri 230 V-AC-motorer med konisk drev Motorstyring via frekvensomformer 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ca. 300 VA Frihøjde [mm] 100 (± 25) Temperaturområde [ C] -10 til +40 fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre (angives ved bestilling) Tilladt driftstemperaturområde [ C] +2 til +40 (MID +5 til +40) Produkttemperatur [ C] Beskyttelsesklasse IP 65 Maskinsikkerhed Mål (kan indstilles i intervaller på 50 mm), justeringsinterval for fødderne: ± 25 mm. -10 til +60 (bælte) Konstruktionen er i overenstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv EF (maskiner) se målskitserne Rammemateriale Pulverlakeret stål RAL 7043, som ekstraudstyr i rustfrit stål Vægt Støjniveau Interface Udgange ca. 50 kg Det A-vægtede lydtrykniveau på arbejdspladsen ligger for denne maskine på under 80 db(a). RS232, som ekstraudstyr RS 422, RS485; Ethernet, Profibus 1 udgang for start-stop af båndet som spændingsfri skiftekontakt Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 17

18 Tekniske data 3.2 Tekniske data, egenskaber - WM35... De resultater, som i praksis kan opnås f.eks. for standardafvigelsen af målefejl eller gennemløbshastigheden, afhænger af den pågældende anvendelse og er derfor ikke nogen absolutte værdier. Den nøjagtige konstruktion af den leverede maskine beskrives i ordrebekræftelsen. Karakteristika Oplysninger WM-modul WM35GEP WM35IEP WM35LFP Vejeområde (maks. belastning) [g] Maks. produktvægt [g] Dynamisk nøjagtighed ± [g] < 25 < 25 < 25 Afhænger af produkt, gennemløbshastighed og de omgivende forhold Gennemløbshastighed [stk/min] Hastighedsintervaller [m/min] Afhænger af produkt, tilladt uskarphed og de omgivende forhold Akselafstand [mm] Båndbredde [mm] Rullernes diameter [mm] Transportmedium Bælte Bælte Bælte Drev Netspænding Effektforbrug Bevægelsesretning Arbejdshøjde [mm] Vedligeholdelsesfri konisk 230 V-AC tandhjulsmotor, motorstyring via frekvensomformer 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ca. 600 VA Frihøjde [mm] 100 (± 25) Temperaturområde [ C] -10 til +40 fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre (angives ved bestilling) Tilladt driftstemperaturområde [ C] +2 til +40 (MID +5 til +40) Produkttemperatur [ C] Beskyttelsesklasse IP 65 Maskinsikkerhed Mål (kan indstilles i intervaller på 50 mm), justeringsinterval for fødderne: ± 25 mm. -10 til +60 (bælte) Konstruktionen er i overenstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv EF (maskiner) se målskitserne Rammemateriale Pulverlakeret stål RAL 7043, som ekstraudstyr i rustfrit stål Vægt Støjniveau Interface Udgange ca. 90 kg Det A-vægtede lydtrykniveau på arbejdspladsen ligger for denne maskine på under 80 db(a). RS232, som ekstraudstyr RS 422, RS485; Ethernet, Profibus 1 udgang for start-stop af båndet som spændingsfri skiftekontakt 18 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

19 Tekniske data 3.3 Tekniske data, egenskaber - WM60... De resultater, som i praksis kan opnås f.eks. for standardafvigelsen af målefejl eller gennemløbshastigheden, afhænger af den pågældende anvendelse og er derfor ikke nogen absolutte værdier. Den nøjagtige konstruktion af den leverede maskine beskrives i ordrebekræftelsen. Karakteristika Oplysninger WM-modul WM60MHE WM60OHE WM60RHE Vejeområde (maks. belastning) [g] Maks. produktvægt [g] Dynamisk nøjagtighed ± [g] < 50 < 50 < 50 Afhænger af produkt, gennemløbshastighed og de omgivende forhold Gennemløbshastighed [stk/min] Hastighedsintervaller [m/min] Afhænger af produkt, tilladt uskarphed og de omgivende forhold Båndlængde [mm] Båndbredde [mm] Rullernes diameter [mm] Transportmedium Bælte Bælte Bælte Drev Netspænding Effektforbrug Bevægelsesretning Arbejdshøjde [mm] Vedligeholdelsesfri konisk 230 V-AC tandhjulsmotor, motorstyring via frekvensomformer 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ca. 900 VA Frihøjde [mm] 100 (± 25) Temperaturområde [ C] -10 til +40 Tilladt driftstemperaturområde [ C] +2 til +40 (MID +5 til +40) Produkttemperatur [ C] Beskyttelsesklasse IP 65 Maskinsikkerhed Mål fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre (angives ved bestilling) (kan indstilles i intervaller på 50 mm), justeringsinterval for fødderne: ± 25 mm. -10 til +60 (bælte) Konstruktionen er i overenstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv EF (maskiner) se målskitserne Rammemateriale Pulverlakeret stål RAL 7043, som ekstraudstyr i rustfrit stål Vægt Støjniveau Interface Udgange ca. 180 kg Det A-vægtede lydtrykniveau på arbejdspladsen ligger for denne maskine på under 80 db(a). RS232, som ekstraudstyr RS 422, RS485; Ethernet, Profibus 1 udgang for start-stop af båndet som spændingsfri skiftekontakt Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 19

20 Tekniske data Karakteristika Oplysninger WM-modul WM60RKE.. WM60TKE.. WM60WKE.. WM60YKE.. Vejeområde (maks. belastning) [g] Maks. produktvægt [g] Dynamisk nøjagtighed ± [g] < 50 < 50 < 50 < 50 Afhænger af produkt, gennemløbshastighed og de omgivende forhold Gennemløbshastighed [stk/min] Maks. 23 Maks. 20 Maks. 18 Maks. 17 Hastighedsintervaller [m/min] Afhænger af produkt, tilladt uskarphed og de omgivende forhold Båndlængde [mm] Båndbredde [mm] Rullernes diameter [mm] Transportmedium Bælte Bælte Bælte Bælte Drev Netspænding Effektforbrug Bevægelsesretning Arbejdshøjde [mm] Vedligeholdelsesfri konisk 230 V-AC tandhjulsmotor, motorstyring via frekvensomformer 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ca. 900 VA Frihøjde [mm] 100 (± 25) Temperaturområde [ C] -10 til +40 Tilladt driftstemperaturområde [ C] +2 til +40 (MID +5 til +40) Produkttemperatur [ C] Beskyttelsesklasse IP 65 Maskinsikkerhed Mål fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre (angives ved bestilling) (kan indstilles i intervaller på 50 mm), justeringsinterval for fødderne: ± 25 mm. -10 til +60 (bælte) Konstruktionen er i overenstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv EF (maskiner) se målskitserne Rammemateriale Pulverlakeret stål RAL 7043, som ekstraudstyr i rustfrit stål Vægt Støjniveau Interface Udgange ca. 180 kg Det A-vægtede lydtrykniveau på arbejdspladsen ligger for denne maskine på under 80 db(a). RS232, som ekstraudstyr RS 422, RS485; Ethernet, Profibus 1 udgang for start-stop af båndet som spændingsfri skiftekontakt 20 Betjeningsvejledning Combics CAAPP.., CAAPS..

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere