Sartorius WM-modeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sartorius WM-modeller"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG

2 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden maskinen tilsluttes og tages i brug, at strømforsyningen på stedet har den rette spænding og frekvens i overensstemmelse med oplysningerne på maskinens typeskilt. Typeskiltet sidder på siden af styreskabet og på venstre inderside af el-kabinettet. Forklaring af typeskiltet Oplysning WM bbb. cccccc ddd eee 2xxx Betydning Type Maks. belastning i kg Transportbåndets mål og materiale Serienummer Ordrenummer Ændring Produktionsår Hav venligst følgende ved hånden i forbindelse med alle telefoniske eller skriftlige henvendelser eller bestillinger, for at sikre sagkundig behandling af sagen: Typebetegnelse Ordrenummer og Serienummer Alle disse oplysninger findes på typeskiltet. Typeskiltet sidder på siden af styreskabet og på venstre inderside af el-kabinettet. 2 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

3 Indholdsfortegnelse Brugeroplysninger Indholdsfortegnelse Typeskilt Indholdsfortegnelse Brugerhenvisninger Om denne betjeningsvejledning Grundlæggende henvisninger Medfølgende dokumenter Brug Brugergruppe Generelle sikkerhedsanvisninger Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsudstyr Sikkerhedsmærkning på maskinen Udpakning og transport Leveringsomfang og kontrol for transportskader Transportregler Fjernelse montering af vejecellens transportsikring Tekniske data Tekniske data, egenskaber - WM Tekniske data, egenskaber - WM Tekniske data, egenskaber - WM Tekniske data, egenskaber - WM Målskitser Produktbeskrivelse Anvendelsesområde, beskrivelse Oversigt Maskinens opbygning Funktionsprincip, arbejdsmetoder Installation, montering Betjeningsposition betjeningsplads Værktøj og kontroludstyr Mekanisk installation, opstilling Forudsætninger Områder, der skal sikres Opstillingssted - henvisninger Håndtering af vejeplatformen Justering af kontrolvægten El-installation El-tilslutning Installation Sorteringsanlæg Motorkabel Opstart, første ibrugtagning Klargøring til ibrugtagning Kontrol og justering efter første ibrugtagning Båndhastighed Produktregistrering Kontrolvejning (kontrol, justering) Statisk kontrolvejning Dynamisk kontrolvejning Betjening Indstilling Display og betjeningsenhed Kontrol af indstillingen af klassificeringstyper i anvendelsesprogrammet Produktdatalager Lagring af produktdata Aktivering af lagrede produktdata Annullering af lagring og sletning af produktdata Visning af tolerancer og korrekturfaktorer Indstilling af den digitale I/O YDO01M-IO Indgange Udgange Korrekturfaktor Tastatur Indstilling af interfacet COM1 datprot dataprotokoller, - sbi SBI-standardversion Serielt datainterface Pleje af maskinen Rengøring Vedligeholdelse Kontroller efter hver 500. driftstime Transportmedium Elektrisk vedligeholdelse Udskiftning af transportbåndet Gnidende eller berørende dele Reservedele WM35GEP + WM35IEP Istandsættelse, reparation Fejl, mulige årsager og afhjælpning Opbevaring Opbevaringsanvisninger Nedlukning, afmontering Bortskaffelse Bilag Certifikater Overensstemmelseserklæring Ordliste, liste over forkortelser Kundeservice, hotline og teknisk support Følgende symboler anvendes i denne vejledning: betyder håndteringsanvisninger $ betyder håndteringsanvisninger, som kun skal følges under visse forudsætninger > beskriver, hvad der sker efter en udført handling står for et punkt i en punktopstilling! gør opmærksom på en risiko Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 3

4 Brugerhenvisninger 1. Brugerhenvisninger 1.1 Om denne betjeningsvejledning Formål Denne betjeningsvejledning giver de praktiske brugere en god basis til vellykket anvendelse af maskinen. Denne betjeningsvejledning oplyser på klar og omfattende vis om sikker og korrekt håndtering, vedligeholdelse og pleje af maskinen. Vi vil gerne oplyse dig om betjening af maskinen og dens konfigurationsindstillinger samt anvendelsesmulighederne og de mange anvendelsesområder. Betjeningsvejledningen beskriver bl.a. alle maskinens standardfunktioner under drift. Hvilke funktioner, maskinen reelt er udstyret med, afhænger af det ordrespecifikke design, idet hver maskine konstrueres og projekteres i henhold til dens fremtidige anvendelse. Illustrationer og billeder i betjeningsvejledningen er repræsentative for alle maskintyper (standard- og specialmodeller). Dette gælder ligeledes for alle handlinger, henvisninger og forklaringer, der findes i vejledningen. Målgruppe Betjeningsvejledningen er rettet mod alle brugergrupper, som udfører handlinger på maskinen i løbet af hele dens levetid. Alle emner og spørgsmål, som er relevante for de forskellige brugergrupper, gennemgås. Inddeling Kapitelinddelingen følger maskinens livs- og driftsfaser kronologisk. Dermed er det muligt, at udvælge bestemte temaer og gennemlæse de relevante afsnit for hurtigt at finde svar på bestemte spørgsmål. Udover afsnittet om generelle sikkerhedsanvisninger angives der om nødvendigt relevante sikkerhedsanvisninger og advarsler i begyndelsen af hvert kapitel, inden de tilhørende handlinger beskrives. De to første kapitler oplyser om generelle og grundlæggende forskrifter samt vigtige sikkerhedsanvisninger. Læs venligst disse kapitler grundigt igennem. I de efterfølgende kapitler 3, 4 og 5 findes en omfattende produktbeskrivelse med oversigt over de tekniske egenskaber. Nærmere vejledning om udførelse af de nødvendige trin til betjening af maskinen findes i de efterfølgende kapitler. Bilaget indeholder vigtige adresser, en ordliste med oversigt over vigtige forkortelser og grundlæggende begreber samt yderligere oplysninger. Typografiske konventioner Følgende symboler og typografiske konventioner letter arbejdet med dokumentet og sørger for et godt overblik: 1.), 2.), 3.) Fortløbende nummerering af de enkelte trin, hvis handlingen kræver mere end ét trin. Du bliver anvist til at gøre noget. Courier New Tegn, som kan indtastes i indtastningsfelterne ved hjælp af tastaturet, fremhæves med denne skrifttype. XXXX hovedmenu XXXX undermenu, dialog, option t Mulighed for at afhjælpe problemer, forstyrrelser, fejl, etc. h Anvendelsestip, nyttige oplysninger og henvisninger Vi står naturligvis til enhver tid til rådighed i forbindelse med yderligere henvendelser, og vi glæder os til at høre dine kommentarer, din kritik eller dine ønsker om tilføjelser i forbindelse med nærværende betjeningsvejledning og dine erfaringer i forbindelse med drift af maskinen. Hvis der opstår problemer i forbindelse med driften af maskinen eller gennerelle spørgsmål om arbejdet med maskinen, som betjeningsvejledningen ikke kan give svar på, bedes du kontakte os. Indholdet af denne betjeningsvejledning blev udarbejdet med største omhu og er i overensstemmelse med vores nuværende oplysninger. Betjeningsvejledningen offentliggøres af Sartorius AG uden nogen form for garanti. Korrektur samt tekniske og indholdsmæssige ændringer af betjeningsvejledningen til afhjælpning af typografiske fejl og redaktionelle unøjagtigheder samt til forbedring af maskinen og eller programmer, kan foretages til enhver tid uden forudgående varsel. Sådanne ændringer tilføjes løbende til betjeningsvejledningen. 4 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

5 Brugerhenvisninger 1.2 Grundlæggende henvisninger Som hovedregel gælder alle bestemmelser for levering og service, som findes i den aktuelle udgave af Generelle vilkår og betingelser for Sartorius AG. Afsnittene Garanti Ansvar Software Montering i de generelle vilkår og betingelser angår særligt driften af maskinen i løbet af hele dens livstid, og vi opfordrer endnu engang udtrykkeligt til at bestemmelserne i denne aftale overholdes i forbindelse med håndteringen af maskinen. 1.3 Medfølgende dokumenter I sammenhæng med denne betjeningsvejledning gælder også yderligere dokumenter. Afhængigt af det ordrespecifikke design: Betjeningsvejledninger til ekstraudstyr Oplysninger om reservedele Dokumenter for det elektriske system Dokumenter for de mekaniske dele Testrapporter Certifikater Sikkerhedsanvisninger Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger. Læs det venligst grundigt igennem inden maskinen tages i brug. 1.4 Brug Korrekt anvendelse Begrænsning af anvendelsen: Hvis maskinen ikke anvendes i overensstemmelse med ordrebekræftelsen og de tekniske specifikationer, kan det medføre suboptimale resultater. Maskinen skal anvendes korrekt i teknisk fejlfri stand og med omtanke for sikkerhed og farer i henhold til betjeningsvejledningen. Maskinen anlægget er udelukkende beregnet til vejning. Produktet bruges til vejning og klassifikation samt fjernelse af materialer, som er i overenstemmelse med de mål og vægtangivelser, der findes i de tekniske data. Det kontrolleres om de vejede emner (f.eks. formdele) ligger inden for et bestemt vægtinterval. Den programmerede vægt klassificerer emnerne ud fra de indstillede tolerancer < = > og afgiver et spændingsløst signal (korrekt mængde forkert mængde). Der registreres og vises én vægt pr. vejet emne. Enhver anden brug defineres som ukorrekt anvendelse. Vægten er et måleinstrument og skal håndteres som sådan. Der må ikke opbevares genstande på vejebordet. Slag og stød på og mod vejebordet skal undgås. Maskinen er beregnet til industriel brug. Fødevarer levnedsmidler må kun vejes i indpakket tilstand. Ikke-solide produkter kan kun vejes i indpakket tilstand. Maskinoperatøren har ansvaret for vurderingen af vejningen. Fysiske begrænsninger: Maskinen er udelukkende beregnet til brug i lukkede rum. Tidsmæssige begrænsinger: Maskinens forventede levetid: ubegrænset. I forbindelse med korrekt anvendelse skal betjningsvejledningen samt alle medfølgende dokumenter, herunder også anbefalinger regler for vedligeholdelse, overholdes. Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 5

6 Brugerhenvisninger Ukorrekt anvendelse foudseligt misbrug Maskinen forlod fabrikken i sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand efter at være blevet afprøvet. Den blev fremstillet med moderne teknik og i henhold til gældende sikkerhedstekniske bestemmelser. Alligevel kan der under driften opstå fare for brugerens eller tredjemands liv og levned eller skade på maskinen eller andre ting. Ukorrekt anvendelse og forudseligt misbrug defineres som alle andre anvendelser end de, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, især transport af personer eller andre levende væsner. Hvis der opstår beskadigelser som resultat af ovenstående, hæfter Sartorius ikke. Der må kun indføres det produkt de produkter i maskinen, som er beskrevet i kontrakten, for at sikre optimal og fejlfri drift af maskinen. Produkt- eller tilstandsændringer, som vi ikke har godkendt, kan have en negativ påvirkning på maskinens præstationer, idet den er tilpasset brugerens ønsker. Maskinen er ikke beregnet til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser. 1.5 Brugergruppe Arbejder på maskinen må kun udføres af pålideligt, uddannedt og oplært personale, som har modtaget den nødvendige sikkerhedsundervisning. Arbejder på maskinens elektriske udstyr må kun udføres af en faguddannet elektriker eller uddannet personale under vejledning og opsyn af en faguddannet elektriker i henhold til gældende elektrotekniske bestemmelser. Kvalificeret personale er personer, som har kendskab til opstilling, montering, ibrugtagning og betjening af maskinen, og som har en uddannelse inden for det relevante område. En faguddannet elektriker er en person, der på baggrund af sin faglige uddannelse, viden og erfaring samt viden om de nyeste relevante standarder for elektroteknik og elektronik, er i stand til at vurdere arbejdsopgaver og eventuelle risici. Der er opsynspligt i forbindelse med personale, der uddannes eller oplæres. Køber er ansvarlig for at uddanne personalet i brugen af maskinen: Det skal sikres, at betjeningspersonalet har kendskab til sikkerhedsforskrifterne og korrekt anvendelse af udstyret. Sikkerhedsundervisningen skal gentages med jævne mellemrum. Det kvalificerede personale skal have adgang til de nødvendige dokumenter og anvisninger samt have en relevant uddannelse. Ansvaret for de forskellige arbejdsopgaver på maskinen skal være klart fastlagt og følges nøje Der må ikke opstå tvivl om ansvarsfordelingen, da der dermed kan opstå fare for brugerens sikkerhed. Udfærdig en nøjagtig arbejdspladsanvisning, hvis flere personer arbejder på maskinen. Garantien bortfalder ved ukorrekt anvendelse og eller forkert betjening foretaget af uatoriserede personer. Køber hæfter for alle skader på personalet og maskinen, som opstår som følge af ukorrekt håndtering af maskinen eller manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne. 6 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

7 Brugerhenvisninger 1.6 Generelle sikkerhedsanvisninger De generelle sikkerhedsanvisninger vedrører ikke bestemte aktiviteter, men henviser til sikkerhedsrelevante oplysninger. De skal altid følges i alle faser af maskinens liv og angives derfor sammenfattet i begyndelsen af denne betjeningsvejledning. I forbindelse med udvikling, konstruktion og fremstilling af maskinen blev der lagt særlig vægt på at garantere sikker drift, problemløs vedligeholdelse og nem rengøring. På trods af disse forholdsregler skal følgende sikkerhedsanvisninger følges til forebyggelse af kvæstelser eller dødsfald. Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne medfører, at alle garantier bortfalder. Maskinen skal anvendes korrekt i teknisk fejlfri stand og med omtanke for sikkerhed og farer i henhold til betjeningsvejledningen. Foreskrevne intervaller eller intervaller, som angives i betjeningsvejledningen, for rutinemæssige kontroller inspektioner og vedligeholdelsesarbejder skal overholdes. Virksomhedsinterne sikkerhedsregler regional national lovgivning Gældende nationale sikkerhedsbestemmelser og eventuelle virksomhedsinterne arbejds-, drifts- og sikkerhedsbestemmelser skal overholdes. I Tyskland gælder brancheorganisationens sikkerhedsbestemmelse Elektrische Maschinen und Betriebsmittel nach BGV A2" (tidligere VBG 4) for elektroteknik. I alle andre lande skal gældende nationale forskrifter, bestemmelser og lovgivning overholdes. Bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt alle andre relevante sikkerhedsbestemmelser, som er gældende på tidspunktet for arbejdet på maskinen, skal under alle omstændigheder overholdes. Den driftansvarliges forpligtelser Den driftsansvarlige er forpligtet til at sørge for, at alle foranstaltninger til forebyggelse af ulykker, erhvervssygdomme og erhvervsrelaterede sundhedsrisici træffes samt for at arbejdet og arbejdspladsen tilpasses menneskeligt personale. Den driftsansvarlige er forpligtet til at oplyse om særlige virksomhedsinterne funktioner og krav til personalet. Derudover skal den driftsansvarlige sørge for, at maskinens elektriske udstyr og driftsmidler anvendes i overenstemmelse med gældende elektrotekniske bestemmelser. Hvis der konstateres fejl på elektrisk udstyr eller et elektrisk driftsmiddel, dvs. de er ikke eller ikke længere i overensstemmelse med de elektrotekniske bestemmelser, så skal den driftsansvarlige sørge for, at manglen omgående afhjælpes. Hvis der består overhængde fare, indtil fejlen er blevet afhjulpet, skal den driftsansvarlige sørge for, at det elektriske udstyr eller det elektriske driftsmiddel ikke anvendes i mangelfuld tilstand. Derudover skal den driftsansvarlige sørge for, at tilstanden af maskinens elektriske udstyr og driftsmidler kontrolleres. Særligt fejl, som kan nedsætte sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Teknisk dokumentation Betjeningsvejledningen og alle medfølgende dokumenter skal opbevares et sted, hvor de om nødvendigt er let tilgængelige. På den måde kan eventuelle problemer omgående løses. I tilfælde af at betjeningsvejledningen går tabt, bedes du bestille en ny hos os. Hvis maskinen videregives eller sælges, skal betjeningsvejledningen og alle medfølgende dokumenter gives til den nye ejer. Personalet skal læse og forstå betjeningsvejledningen inden arbejdet påbegyndes. Sartorius påtager sig ikke ansvaret for skader, som opstår som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning ikke overholdes. I tilfælde af at arbejdsanvisninger, deres rækkefølge, sikkerhedsanvisninger eller sikkehedsmærkningen ikke følges, er der ingen garanti for at maskinen kan anvendes sikkert, og alt erstatningsansvar bortfalder. Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 7

8 Brugerhenvisninger Beskyttelse af personalet Om nødvendigt skal personalet anvende personligt beskyttelsesudstyr. Den driftsansvarlige er ansvarlig for at udvælge egnet beskyttelsesbeklædning (temperaturbestandig) og personligt beskyttelsesudstyr, samt for at stille det til rådighed for operatøren. Om nødvendigt er der påsat sikkerhedsmærkning på maskinen med påbud om anvendelsen af personligt beskyttelsesudstyr. Der må kun udføres arbejde på maskinen under tilstrækkelig belysning. 1.7 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Afsnittet grundlæggende sikkerhedsanvisninger er en tematisk sammenfatning af de vigtigste sikkerheds anvisninger, som vedrører flere forskellige handlinger, og som skal følges i alle faser af maskinens liv. Formålet med dette afsnit er at give brugerne en vejledning om sikkerheds mæssigt korrekt adfærd, uden løbende at gentage anvisningerne gennem hele dokumentet. Anvendte signalord, piktogrammer og symboler Signalord Alle sikkerhedsrelevante anvisninger markeres med et af signalordene fra nedenstående tabel. Signalordene angiver, hvor alvorlig den potentielle risiko er, hvis de nødvendige forebyggende sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. Signalordsfelt FARE ADVARSEL FORSIGTIG BEMÆRK 1. kriterie: Følger 2. kriterie: Sandsynlighed Død alvorlige Nært forestående kvæstelser (irreversible) Død alvorlige Mulig kvæstelser (irreversible) Lette kvæstelser (reversible) Mulig Betydning Fare, som er nært forestående, og som kan forårsage død eller alvorlige, irreversible kvæstelser, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. Advarsel om en situation, som muligvis kan opstå, og som kan forårsage død og eller alvorlige, irreversible kvæstelser, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. Forsigtig angiver, at der skal udvises forsigtighed i en situation, som muligvis kan opstå, og som kan forårsage reversible kvæstelser og eller tingskade, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. Tingskader Mulig Bemærk angiver, at man skal være opmærksom på en situation, som muligvis kan opstå, og som kan forårsage tingskade, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. 8 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

9 Brugerhenvisninger Faresymboler, forbuds- og påbudsmærkning I modsætning til signalordene angiver faresymboler, forbuds- og påbudsmærkning hvilken type fare, der kan opstå, men ikke hvor alvorlig den er. Faresymboler, forbuds- og påbudsmærkning advarer om fare for kvæstelser. Træf alle foranstaltninger, der er forsynet med denne mærkning, for at forebygge kvæstelser og dødsfald. Faresymbolerne anvendes altid i sammenhæng med et signalord. Symbol Betydning Advarsel om et farligt sted Advarsel om håndskader Advarsel om farlig elektrisk spænding Advarsel om fare for at glide Advarsel om fare for at komme i klemme Forbud mod personer med pacemaker Opbygning og indhold Faresymbol Faremærkning med SIGNALORD Farens type og årsag, betegnelse af faren Følge(r) hvis faren ignoreres hvis faresituationen opstår Foranstaltning(er) til forebyggelse af faren, eventuelle opfordringer til handling Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 9

10 Brugerhenvisninger Elektriske farer ADVARSEL Elektriske farer ved alle arbejder på maskinen: Montering og installation Ibrugtagning Rengøring og vedligeholdelse Istandsættelse og reparation Afmontering Tilstedeværende elektrisk spænding kan medføre alvorlige kvæstelser og under visse omstændigheder forårsage dødsfald og eller skade på maskinen. Inden der udføres arbejde på maskinen, skal den som supplement til opstrøms- og nedstrømskomponenter gøres strømløs i overenstemmelse med brancheorganisationen VDEs retningslinjer. Afbryd trykluftforsyningen (ekstraudstyr). Træf sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet genindkobling. ADVARSEL Elektrisk fare ved åbning af maskinen. Tilstedeværende elektrisk spænding kan medføre alvorlige kvæstelser og under visse omstændigheder forårsage dødsfald og eller skade på maskinen. Inden el-kabinettet åbnes, skal hovedafbryderen instilles til OFF". El-kabinettet skal efter endt arbejde lukkes forsvarligt. El-kabinettet skal være forsvarligt lukket under normal drift. Maskinen må udelukkende åbnes, monteres og tilsluttes af faguddannet og kvalificeret personale. ADVARSEL Elektrisk fare hvis personer berører dele, som på grund af fejl er blevet spændingsførende. Elektrisk fare ved tilslutning af ekstern højspænding (forkert betjening). Tilstedeværende elektrisk spænding kan medføre alvorlige kvæstelser og under visse omstændigheder forårsage dødsfald og eller skade på maskinen. Ekstern højspænding kan forårsage alvorlige strømstød og derigennem medføre forbrændinger, kvæstelser og i visse tilfælde dødsfald. Alle metaldele, som operatøren eller vedligeholdelsespersonalet kan komme til at berøre, er del af det jordforbundne system. Den driftsansvarlige skal sørge for, at det jordforbundne system tilsluttes korrekt af en faguddannet elektriker. Derudover skal den driftsansvarlige sørge for, at det jordforbundne system i hele anlægget kontrolleres inden for de regelmæssige intervaller. FORSIGTIG Elektrisk fare på grund af elektrostatiske processer, dvs. gnister eller overslag, som forårsages af store spændingsforskelle i et elektrisk isolerende materiale, og som medfører en meget kort og høj elektrisk spændingsimpuls. Kvæstelser forårsaget af elektriske udladninger og eller skade på elektroniske komponenter. Anvend kun transportmedier, som er godkendt af Sartorius. Arbejde på de elektriske dele skal udføres af en faguddannet elektriker. 10 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

11 Brugerhenvisninger Mekaniske farer FORSIGTIG Fare på grund af uventet opstart eller uventede funktionsforløb i forbindelse med: planmæssig maskinfunktion kontrolfejl og eller betjeningsfejl Kvæstelser forårsaget af forskydning. Kvæstelser forårsaget af indtrækning og indklemning, f. eks. i transportmediet. Kvæstelser forårsaget af klemning og stød. Der skal træffes nødvendige foranstaltninger til sikring af eventuelle udskilningsanordninger, så det ikke er muligt at foretage indgreb i udskilningsområdet. Hvis det ikke er muligt at sikre udskilningsområdet, skal der sørges for, at kun uddannet personale, som har modtaget sikkerhedsundervisning, betjener maskinen. Operatørerne skal have læst og forstået den tekniske dokumentation. FORSIGTIG Fare på grund af elektromagnetiske felter forårsaget af manglende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Uventede eller forkerte funktionsforløb. Fejl på forbundne maskiner. EMC-kompatibel konstruktion af maskinen. EMC-kontrol af maskinen. FORSIGTIG Fare på grund af tilslutningspunkter og overgange, som opstår mellem maskinen og kundens anlæg. Kvæstelser forårsaget af klemning af hænderne. Den driftsansvarlige skal sikre farlige steder. Overgangene skal sikres: Det må ikke være muligt at få hånden derind, og hvis det ikke kan forhindres ved hjælp af konstruktive foranstaltninger, skal der tilsluttes beskyttelsesanordninger. FORSIGTIG Fare på grund af indfangning eller oprulning af beklædningsgenstande f. eks. i maskinens transportmedier. Kvæstelser forårsaget af indfangning af beklædningsgenstande. Tætsiddende beklædning forebygger risikoen for indfangning eller oprulning. Ved alt arbejde: Bær sikkerhedssko og tætsiddende beklædning. Smykker og hår skal sikres, så det ikke kan blive indfanget i maskinens bevægelige dele. Om nødvendigt skal personalet anvende personligt beskyttelsesudstyr. FORSIGTIG Fare for at glide, falde eller snuble på grund af en uordentlig arbejdsplads, genstande der ligger og flyder, beskidte og våde gulve etc. Kvæstelser forårsaget af glidning, fald eller snublen. Sørg ved hjælp af relevante virksomhedsinterne anvisninger og kontroller for, at arbejdspladsen og det omgivende område altid er rent og opryddet. Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 11

12 Brugerhenvisninger BEMÆRK Tingskade forårsaget af modifikationer og ændringer af maskinen. Beskadigelse af maskinen og eller forringelse af dens funktion. Den driftsansvarlige bærer det fulde ansvar for modifikationer og ændringer af maskinen og de tilhørende sikkerhedsanordninger, programmerede kontrolsystemer og alle former for hardware og software. Sartorius hæfter ikke for person- eller tingskader. Vores produkter må kun anvendes med originalt tilbehør originale reservedele eller med tilbehør eller reservedele, som er godkendt af Sartorius, da kun disse komponenter er blevet afprøvet for sikkerhed og egnethed til vores maskiner. Termiske farer FORSIGTIG Fare på grund af varme overflader eller produkter. Hudforbrændinger. Grib ikke ind i produktionsstrømmen. Følg advarselsskiltene. Biologiske eller mikrobiologiske farer FORSIGTIG Hygiejniske farer på grund af kontaminering forårsaget af aflejringer fra produktionen og produktrester med bakterier. Sundhedsrisiko på grund af kontaminering af produktet forårsaget af aflejringer fra produktionen og produktrester med bakterier. Sundhedsrisiko på grund af biologiske eller mikrobiologiske substanser. Sundhedsrisiko ved indtagning af et kontamineret produkt. Forringelse af maskinens funktion. Følg rengøringsanvisningerne - især oplysningerne om rengøringsintervallerne. Grundig kontrol af rengøringen. Lad regelmæssigt maskinen inspicere af faguddannet personale. FORSIGTIG Hygiejnisk fare på grund af kontaminering af produktet forårsaget af kontakt med driftsmidler (f.eks. fedt, olie). Sundhedsrisiko på grund af kontaminering af produktet. Kvæstelser forårsaget af glidning, fald eller snublen. Regelmæssig vedligeholdelse og inspektion af maskinen for lækage af smøremidler. Regelmæssig kontrol af lejestedernes tilstand. Idet vægtens funktion er stærkt afhængig af lejestedernes tilstand, bliver funktionsfejl også synlige for den driftsansvarlige i forbindelse med mangelfuld vedligeholdelse. 12 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

13 Brugerhenvisninger 1.8 Sikkerhedsudstyr Mulige farer forebygges så godt som muligt ved hjælp af sikkerhedsudstyr. ADVARSEL Farer på grund af usikkert, mangelfuldt eller manglende sikkerhedsudstyr i alle faser af maskinens liv. Alvorlige kvæstelser eller død og eller skade på maskinen. Start aldrig maskinen, hvis sikkerhedsudstyret mangler eller er defekt. Det skal regelmæssigt kontrolleres, om sikkerhedsudstyret er forsvarligt fastgjort, fungerer korrekt og er fuldstændigt. Defekt sikkerhedsudstyr skal repareres, manglende sikkerhedsudstyr skal erstattes. Sikkerhedsudstyret må ikke ændres, tilsidesættes eller deaktiveres. Alle sikkerhedsskærme og beskyttelsesdæksler, som afmonteres i forbindelse med rengøring, vedligeholdelse eller reparation, skal genmonteres inden maskinen tages i brug igen. Den driftsansvarlige er ansvarlig for, at sikkerhedsudstyret fungerer korrekt. Sikkerhedsudstyret skal kontrolleres: ved begyndelsen af hvert skift (ved afbrudt drift) en gang om ugen (ved uafbrudt drift) efter alle vedligeholdelses-, inspektions- og istandsættelsesarbejder Kontroller ved denne lejlighed, at sikkerhedsudstyret: er i den foreskrevne tilstand. er placeret som foreskrevet. er forsvarligt fastgjort. fungerer korrekt. 1.9 Sikkerhedsmærkning på maskinen De anvisninger, der findes i sikkerhedsmærkningen på maskinen, skal til enhver tid følges. Sikkerhedsanvisninger på maskinen skal altid være læselige, fuldstændige og anbragt på maskinen i hele dens driftslevetid. Hvis sikkerhedsmærkningen i løbet af maskinens driftslevetid falmer eller beskadiges, skal der omgående bestilles nye skilter. Fra det tidspunkt hvor skiltene ikke længere kan læses ved første øjekast, skal maskinen tages ud af drift, indtil de nye skilte er blevet monteret. Må ikke løftes Vejebåndet må ikke løftes, skubbes eller trækkes. Det kan forårsage permanent beskadigelse af vejecellen eller forringelse af vægtens nøjagtighed. Advarselsskiltet (20 mm i diameter) er placeret på pladen foran vejecellen, bag den forreste afskærmning. Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 13

14 Udpakning og transport 2. Udpakning og transport 2.1 Leveringsomfang og kontrol for transportskader For at sikre at maskinen fungerer fejlfrit, skal det kontrolleres, at leveringen er fuldstændig og fri for transportskader. Følgende dokumenter udstyr medfølger som standard til maskinen ved levering: Afhængigt af det ordrespecifikke design: Betjeningsvejledninger til ekstraudstyr Dokumenter for det elektriske system Certifikater Hvis der er bestilt tilbehør, forbrugsmaterialer etc. skal det ligeledes kontrolleres, at disse er omfattet af leveringen, og at de er fuldstændige. I tilfælde af mangler skal der rettes henvendelse direkte til Sartorius AG, Göttingen. Kontrol for transportskader omfatter: Synlig beskadigelse af maskinen Synlig beskadigelse af periferiudstyr Synlig beskadigelse af kabler etc. Tilstanden af mærkningen på maskinen Transportskader skal omgående meldes til den ansvarlige speditør. 2.2 Transportregler ADVARSEL Fare på grund af last eller maskindele, som vipper, vælter eller falder ved bevægelse eller løft. Fare for at maskinen vælter under transport på grund af det højere tyngdepunkt. Alvorlige kvæstelser og eller skade på maskinen. Transporten skal foretages af fagguddannet personale. Der skal anvendes personligt beskyttelsesudstyr i forbindelse med transport. Maskinen skal sikres mod at vælte eller falde ned under transporten. Der skal tages højde for maskinens tyngdepunkt i forbindelse med transport af maskinen. Maskinen må kun transporteres i lodret tilstand. Gå aldrig ind under en hængende last. Kun autoriseret personale må transportere maskinen ved hjælp af en gaffeltruck eller lavtløftende platformløftetruck. Frigør maskinen fra pallen eller bunden af kassen, og løft den med en gaffeltruck. Transporter derefter maskinen til opstillingsstedet ved hjælp af en gaffeltruck eller lavtløftende platformløftetruck. Anvend nødvendige beskyttelsesanordninger for at forhindre, at der opstår direkte kontakt mellem gaflerne og vægtens stel. Opstil ikke maskinen på en ujævn eller skrå overflade. 14 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

15 Udpakning og transport BEMÆRK BEMÆRK Tingskade ved forkert bevægelse transport af maskinen. Beskadigelse af maskinen vejecellen. Slag og stød på og mod transportbordet skal undgås. I forbindelse med transport af maskinen er det yderst vigtigt, at kontrolvægten kun løftes i bærebjælkerne på understellet. Der må ikke ske nogen kraftindvirkning på transportbordet. Transportbordet må ikke løftes eller skubbes, og maskinen må ikke løftes i transportsystemet. Tingskade ved bevægelse transport forårsaget af stikforbindelser, som ikke er frakoblede. Skader på kabler og tilslutninger. Inden transport skal alle elektriske stikforbindelser mellem maskinen og eventuelle opstrøms- eller nedstrømsmaskiner fjernes. Strømforsyningen til maskinen skal frakobles inden transport. Transportsikring Der er til transport af maskinen monteret transportsikring af vejecellen fra fabrikken. BEMÆRK BEMÆRK Tingsskade ved bevægelse transport forårsaget af rystelser på grund af manglende transportsikring af vejecellen. Beskadigelse af rammen og vejecellen. Enhver form for bevægelse eller transport af maskinen må kun udføres, når transportsikringen overbelastningessikringen (skruer) er monteret. Tingsskade forårsaget af forkert rækkefølge og placering af skruerne ved montering af transportsikringen. Beskadigelse af maskinen. Placeringen af skruerne og monteringsrækkefølgen skal følges, og de skal monteres som vist i figurerne i kapitlet Montering af vejecellens transportsikring". Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 15

16 Udpakning og transport 2.3 Fjernelse montering af vejecellens transportsikring 0,3 mm Vejeenheden på modellerne WM6..., WM35GEP... og WM35IEP.. er udstyret med 1 overbelastningssikring. Vejeenheden på modellerne WM60..., WM og WM35LFP...er udstyret med 4 overbelastningssikringer. Overbelastningssikringerne skal frigøres inden opstilling og ibrugtagning af maskinen. Løsn dækslerne (henholdsvis med en nøgle af str. 13 eller 19), og tag dem af. Brug den metalstrimmel, der følger med WM35GEP, WM35IEP (tykkelse: 0,3 mm) afstand (0,3 mm) WM35LFP (tykkelse: 0,3 mm) afstand (0,3 mm) WM60 (tykkelse: 0,3 mm) afstand (0,3 mm) WM120 (tykkelse: 0,3 mm) afstand (0,3 mm) til at indstille afstanden mellem skruen og vejeenheden. Fastgør indstillingen ved hjælp af kontramøtrikken. Under normal drift fungerer det mellemrum, der indstilles ved hjælp af metalstrimlen, som overbelastningssikring. Bemærk: Metalstrimlen er anbragt i en plastikpose i el-kabinettet. Sæt dækslerne på plads, og fastgør dem med skruerne. Inden enhver form for transport af maskinen skal det kontrolleres, at vejeenheden er sikret med overbelastningssikringerne (skruer). Transport til opstillingsstedet BEMÆRK Maskinen må ikke løftes i transportbåndet. Brug udelukkende ophængningspunkterne (se figur) til transport. Første gang maskinen tages i brug - efter virksomhedsintern transport eller en længere stilstandsperiode - skal der gennemføres prøvekørsel af alle driftsformer, som maskinen er indstillet til. Afprøv maskinens overordnede funktion og funktionen af alt maskinens ekstraudstyr med produkter. 16 Betjeningsvejledning Combics CAAPP.., CAAPS..

17 Tekniske data 3. Tekniske data 3.1 Tekniske data, egenskaber - WM6... De resultater, som i praksis kan opnås f.eks. for standardafvigelsen af målefejl eller gennemløbshastigheden, afhænger af den pågældende anvendelse og er derfor ikke nogen absolutte værdier. Den nøjagtige konstruktion af den leverede maskine beskrives i ordrebekræftelsen. Karakteristika Oplysninger WM-modul WM6DCP.. WM6ECP.. WM6EDP.. WM6FCP.. WM6FDP.. Vejeområde (maks. belastning) [g] 25 g g g g g Maks. produktvægt [g] Dynamisk nøjagtighed ± [g] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Afhænger af produkt, gennemløbshastighed og de omgivende forhold Gennemløbshastighed [stk min] Afhænger af produkt, tilladt uskarphed og de omgivende forhold Hastighedsintervaller [m min] Akselafstand [mm] Båndbredde [mm] Rullernes diameter [mm] Transportmedium Bælte Bælte Bælte Bælte Bælte Drev Netspænding Effektforbrug Bevægelsesretning Arbejdshøjde [mm] Vedligeholdelsesfri 230 V-AC-motorer med konisk drev Motorstyring via frekvensomformer 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ca. 300 VA Frihøjde [mm] 100 (± 25) Temperaturområde [ C] -10 til +40 fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre (angives ved bestilling) Tilladt driftstemperaturområde [ C] +2 til +40 (MID +5 til +40) Produkttemperatur [ C] Beskyttelsesklasse IP 65 Maskinsikkerhed Mål (kan indstilles i intervaller på 50 mm), justeringsinterval for fødderne: ± 25 mm. -10 til +60 (bælte) Konstruktionen er i overenstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv EF (maskiner) se målskitserne Rammemateriale Pulverlakeret stål RAL 7043, som ekstraudstyr i rustfrit stål Vægt Støjniveau Interface Udgange ca. 50 kg Det A-vægtede lydtrykniveau på arbejdspladsen ligger for denne maskine på under 80 db(a). RS232, som ekstraudstyr RS 422, RS485; Ethernet, Profibus 1 udgang for start-stop af båndet som spændingsfri skiftekontakt Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 17

18 Tekniske data 3.2 Tekniske data, egenskaber - WM35... De resultater, som i praksis kan opnås f.eks. for standardafvigelsen af målefejl eller gennemløbshastigheden, afhænger af den pågældende anvendelse og er derfor ikke nogen absolutte værdier. Den nøjagtige konstruktion af den leverede maskine beskrives i ordrebekræftelsen. Karakteristika Oplysninger WM-modul WM35GEP WM35IEP WM35LFP Vejeområde (maks. belastning) [g] Maks. produktvægt [g] Dynamisk nøjagtighed ± [g] < 25 < 25 < 25 Afhænger af produkt, gennemløbshastighed og de omgivende forhold Gennemløbshastighed [stk/min] Hastighedsintervaller [m/min] Afhænger af produkt, tilladt uskarphed og de omgivende forhold Akselafstand [mm] Båndbredde [mm] Rullernes diameter [mm] Transportmedium Bælte Bælte Bælte Drev Netspænding Effektforbrug Bevægelsesretning Arbejdshøjde [mm] Vedligeholdelsesfri konisk 230 V-AC tandhjulsmotor, motorstyring via frekvensomformer 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ca. 600 VA Frihøjde [mm] 100 (± 25) Temperaturområde [ C] -10 til +40 fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre (angives ved bestilling) Tilladt driftstemperaturområde [ C] +2 til +40 (MID +5 til +40) Produkttemperatur [ C] Beskyttelsesklasse IP 65 Maskinsikkerhed Mål (kan indstilles i intervaller på 50 mm), justeringsinterval for fødderne: ± 25 mm. -10 til +60 (bælte) Konstruktionen er i overenstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv EF (maskiner) se målskitserne Rammemateriale Pulverlakeret stål RAL 7043, som ekstraudstyr i rustfrit stål Vægt Støjniveau Interface Udgange ca. 90 kg Det A-vægtede lydtrykniveau på arbejdspladsen ligger for denne maskine på under 80 db(a). RS232, som ekstraudstyr RS 422, RS485; Ethernet, Profibus 1 udgang for start-stop af båndet som spændingsfri skiftekontakt 18 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

19 Tekniske data 3.3 Tekniske data, egenskaber - WM60... De resultater, som i praksis kan opnås f.eks. for standardafvigelsen af målefejl eller gennemløbshastigheden, afhænger af den pågældende anvendelse og er derfor ikke nogen absolutte værdier. Den nøjagtige konstruktion af den leverede maskine beskrives i ordrebekræftelsen. Karakteristika Oplysninger WM-modul WM60MHE WM60OHE WM60RHE Vejeområde (maks. belastning) [g] Maks. produktvægt [g] Dynamisk nøjagtighed ± [g] < 50 < 50 < 50 Afhænger af produkt, gennemløbshastighed og de omgivende forhold Gennemløbshastighed [stk/min] Hastighedsintervaller [m/min] Afhænger af produkt, tilladt uskarphed og de omgivende forhold Båndlængde [mm] Båndbredde [mm] Rullernes diameter [mm] Transportmedium Bælte Bælte Bælte Drev Netspænding Effektforbrug Bevægelsesretning Arbejdshøjde [mm] Vedligeholdelsesfri konisk 230 V-AC tandhjulsmotor, motorstyring via frekvensomformer 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ca. 900 VA Frihøjde [mm] 100 (± 25) Temperaturområde [ C] -10 til +40 Tilladt driftstemperaturområde [ C] +2 til +40 (MID +5 til +40) Produkttemperatur [ C] Beskyttelsesklasse IP 65 Maskinsikkerhed Mål fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre (angives ved bestilling) (kan indstilles i intervaller på 50 mm), justeringsinterval for fødderne: ± 25 mm. -10 til +60 (bælte) Konstruktionen er i overenstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv EF (maskiner) se målskitserne Rammemateriale Pulverlakeret stål RAL 7043, som ekstraudstyr i rustfrit stål Vægt Støjniveau Interface Udgange ca. 180 kg Det A-vægtede lydtrykniveau på arbejdspladsen ligger for denne maskine på under 80 db(a). RS232, som ekstraudstyr RS 422, RS485; Ethernet, Profibus 1 udgang for start-stop af båndet som spændingsfri skiftekontakt Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 19

20 Tekniske data Karakteristika Oplysninger WM-modul WM60RKE.. WM60TKE.. WM60WKE.. WM60YKE.. Vejeområde (maks. belastning) [g] Maks. produktvægt [g] Dynamisk nøjagtighed ± [g] < 50 < 50 < 50 < 50 Afhænger af produkt, gennemløbshastighed og de omgivende forhold Gennemløbshastighed [stk/min] Maks. 23 Maks. 20 Maks. 18 Maks. 17 Hastighedsintervaller [m/min] Afhænger af produkt, tilladt uskarphed og de omgivende forhold Båndlængde [mm] Båndbredde [mm] Rullernes diameter [mm] Transportmedium Bælte Bælte Bælte Bælte Drev Netspænding Effektforbrug Bevægelsesretning Arbejdshøjde [mm] Vedligeholdelsesfri konisk 230 V-AC tandhjulsmotor, motorstyring via frekvensomformer 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ca. 900 VA Frihøjde [mm] 100 (± 25) Temperaturområde [ C] -10 til +40 Tilladt driftstemperaturområde [ C] +2 til +40 (MID +5 til +40) Produkttemperatur [ C] Beskyttelsesklasse IP 65 Maskinsikkerhed Mål fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre (angives ved bestilling) (kan indstilles i intervaller på 50 mm), justeringsinterval for fødderne: ± 25 mm. -10 til +60 (bælte) Konstruktionen er i overenstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv EF (maskiner) se målskitserne Rammemateriale Pulverlakeret stål RAL 7043, som ekstraudstyr i rustfrit stål Vægt Støjniveau Interface Udgange ca. 180 kg Det A-vægtede lydtrykniveau på arbejdspladsen ligger for denne maskine på under 80 db(a). RS232, som ekstraudstyr RS 422, RS485; Ethernet, Profibus 1 udgang for start-stop af båndet som spændingsfri skiftekontakt 20 Betjeningsvejledning Combics CAAPP.., CAAPS..

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

BRUGERMANUAL BB 700 1

BRUGERMANUAL BB 700 1 BRUGERMANUAL BB 700 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Brugervejledning PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Tillykke med dit nye præcise kvalitetsprodukt fra METTLER TOLEDO. Korrekt brug af dit nye udstyr i overensstemmelse med denne Brugervejledning samt

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5-6 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BRUGERMANUAL TS 9000

BRUGERMANUAL TS 9000 BRUGERMANUAL TS 9000 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning Vægsav EX

Betjeningsvejledning Vægsav EX Betjeningsvejledning Vægsav EX Indeks 005 10989160 da /10.05.2010 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale Hydrostress-reservedele

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STARING SM 90 STARING SM 90

BETJENINGSVEJLEDNING STARING SM 90 STARING SM 90 BETJENINGSVEJLEDNING STARING SM 90 STARING SM 90 Kære STARING-kunde. STARING SM 90 er en tvangsblander, som er konstrueret i henhold til den nyeste teknologi inden for området, og som kan opfylde alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning VACOOK Termocirkulator for Sous Vide kogning Advarsel! Denne manual er ikke egnet for personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, medmindre

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugsanvisning PackFix 1.0

Brugsanvisning PackFix 1.0 Brugsanvisning PackFix 1.0 D1040388 - version - 2008/17 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugervejledning. PFK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme

Brugervejledning. PFK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Brugervejledning PFK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Tillykke med dit nye præcise kvalitetsprodukt fra METTLER TOLEDO. Korrekt brug af dit nye udstyr i overensstemmelse med denne Brugervejledning samt

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Betjeningsvejledning Styring EX

Betjeningsvejledning Styring EX Betjeningsvejledning Styring EX Indeks 004 10987072 da /23.10.2006 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

- TYPE (PAT. PENDING)

- TYPE (PAT. PENDING) ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORDD ConSet - TYPE 501-5 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

KEN Storkøkken Salg tlf.: Service tlf.: Side 1 af 32

KEN Storkøkken Salg tlf.: Service tlf.: Side 1 af 32 KEN Storkøkken Salg tlf.: 86 24 84 00 Service tlf.: 87 411 499 Side 1 af 1. GENERELT... 3 1.1 SYMBOLER I DENNE MANUAL... 3 1.2 SYMBOLER PÅ KOMFURET... 3 1.3 KONTROL AF SAMHØRIGHED MELLEM MANUAL OG KOMFUR...

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

BRUGERMANUAL WCL 700

BRUGERMANUAL WCL 700 BRUGERMANUAL WCL 700 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

BRUGERMANUAL RULLE- OG FORLÆNGERBORDE

BRUGERMANUAL RULLE- OG FORLÆNGERBORDE BRUGERMANUAL RULLE- OG FORLÆNGERBORDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE

BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser 8 Mål og Vægt 9 Forsendelsesmål 9 Transport

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere