Sartorius WM-modeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sartorius WM-modeller"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG

2 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden maskinen tilsluttes og tages i brug, at strømforsyningen på stedet har den rette spænding og frekvens i overensstemmelse med oplysningerne på maskinens typeskilt. Typeskiltet sidder på siden af styreskabet og på venstre inderside af el-kabinettet. Forklaring af typeskiltet Oplysning WM bbb. cccccc ddd eee 2xxx Betydning Type Maks. belastning i kg Transportbåndets mål og materiale Serienummer Ordrenummer Ændring Produktionsår Hav venligst følgende ved hånden i forbindelse med alle telefoniske eller skriftlige henvendelser eller bestillinger, for at sikre sagkundig behandling af sagen: Typebetegnelse Ordrenummer og Serienummer Alle disse oplysninger findes på typeskiltet. Typeskiltet sidder på siden af styreskabet og på venstre inderside af el-kabinettet. 2 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

3 Indholdsfortegnelse Brugeroplysninger Indholdsfortegnelse Typeskilt Indholdsfortegnelse Brugerhenvisninger Om denne betjeningsvejledning Grundlæggende henvisninger Medfølgende dokumenter Brug Brugergruppe Generelle sikkerhedsanvisninger Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsudstyr Sikkerhedsmærkning på maskinen Udpakning og transport Leveringsomfang og kontrol for transportskader Transportregler Fjernelse montering af vejecellens transportsikring Tekniske data Tekniske data, egenskaber - WM Tekniske data, egenskaber - WM Tekniske data, egenskaber - WM Tekniske data, egenskaber - WM Målskitser Produktbeskrivelse Anvendelsesområde, beskrivelse Oversigt Maskinens opbygning Funktionsprincip, arbejdsmetoder Installation, montering Betjeningsposition betjeningsplads Værktøj og kontroludstyr Mekanisk installation, opstilling Forudsætninger Områder, der skal sikres Opstillingssted - henvisninger Håndtering af vejeplatformen Justering af kontrolvægten El-installation El-tilslutning Installation Sorteringsanlæg Motorkabel Opstart, første ibrugtagning Klargøring til ibrugtagning Kontrol og justering efter første ibrugtagning Båndhastighed Produktregistrering Kontrolvejning (kontrol, justering) Statisk kontrolvejning Dynamisk kontrolvejning Betjening Indstilling Display og betjeningsenhed Kontrol af indstillingen af klassificeringstyper i anvendelsesprogrammet Produktdatalager Lagring af produktdata Aktivering af lagrede produktdata Annullering af lagring og sletning af produktdata Visning af tolerancer og korrekturfaktorer Indstilling af den digitale I/O YDO01M-IO Indgange Udgange Korrekturfaktor Tastatur Indstilling af interfacet COM1 datprot dataprotokoller, - sbi SBI-standardversion Serielt datainterface Pleje af maskinen Rengøring Vedligeholdelse Kontroller efter hver 500. driftstime Transportmedium Elektrisk vedligeholdelse Udskiftning af transportbåndet Gnidende eller berørende dele Reservedele WM35GEP + WM35IEP Istandsættelse, reparation Fejl, mulige årsager og afhjælpning Opbevaring Opbevaringsanvisninger Nedlukning, afmontering Bortskaffelse Bilag Certifikater Overensstemmelseserklæring Ordliste, liste over forkortelser Kundeservice, hotline og teknisk support Følgende symboler anvendes i denne vejledning: betyder håndteringsanvisninger $ betyder håndteringsanvisninger, som kun skal følges under visse forudsætninger > beskriver, hvad der sker efter en udført handling står for et punkt i en punktopstilling! gør opmærksom på en risiko Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 3

4 Brugerhenvisninger 1. Brugerhenvisninger 1.1 Om denne betjeningsvejledning Formål Denne betjeningsvejledning giver de praktiske brugere en god basis til vellykket anvendelse af maskinen. Denne betjeningsvejledning oplyser på klar og omfattende vis om sikker og korrekt håndtering, vedligeholdelse og pleje af maskinen. Vi vil gerne oplyse dig om betjening af maskinen og dens konfigurationsindstillinger samt anvendelsesmulighederne og de mange anvendelsesområder. Betjeningsvejledningen beskriver bl.a. alle maskinens standardfunktioner under drift. Hvilke funktioner, maskinen reelt er udstyret med, afhænger af det ordrespecifikke design, idet hver maskine konstrueres og projekteres i henhold til dens fremtidige anvendelse. Illustrationer og billeder i betjeningsvejledningen er repræsentative for alle maskintyper (standard- og specialmodeller). Dette gælder ligeledes for alle handlinger, henvisninger og forklaringer, der findes i vejledningen. Målgruppe Betjeningsvejledningen er rettet mod alle brugergrupper, som udfører handlinger på maskinen i løbet af hele dens levetid. Alle emner og spørgsmål, som er relevante for de forskellige brugergrupper, gennemgås. Inddeling Kapitelinddelingen følger maskinens livs- og driftsfaser kronologisk. Dermed er det muligt, at udvælge bestemte temaer og gennemlæse de relevante afsnit for hurtigt at finde svar på bestemte spørgsmål. Udover afsnittet om generelle sikkerhedsanvisninger angives der om nødvendigt relevante sikkerhedsanvisninger og advarsler i begyndelsen af hvert kapitel, inden de tilhørende handlinger beskrives. De to første kapitler oplyser om generelle og grundlæggende forskrifter samt vigtige sikkerhedsanvisninger. Læs venligst disse kapitler grundigt igennem. I de efterfølgende kapitler 3, 4 og 5 findes en omfattende produktbeskrivelse med oversigt over de tekniske egenskaber. Nærmere vejledning om udførelse af de nødvendige trin til betjening af maskinen findes i de efterfølgende kapitler. Bilaget indeholder vigtige adresser, en ordliste med oversigt over vigtige forkortelser og grundlæggende begreber samt yderligere oplysninger. Typografiske konventioner Følgende symboler og typografiske konventioner letter arbejdet med dokumentet og sørger for et godt overblik: 1.), 2.), 3.) Fortløbende nummerering af de enkelte trin, hvis handlingen kræver mere end ét trin. Du bliver anvist til at gøre noget. Courier New Tegn, som kan indtastes i indtastningsfelterne ved hjælp af tastaturet, fremhæves med denne skrifttype. XXXX hovedmenu XXXX undermenu, dialog, option t Mulighed for at afhjælpe problemer, forstyrrelser, fejl, etc. h Anvendelsestip, nyttige oplysninger og henvisninger Vi står naturligvis til enhver tid til rådighed i forbindelse med yderligere henvendelser, og vi glæder os til at høre dine kommentarer, din kritik eller dine ønsker om tilføjelser i forbindelse med nærværende betjeningsvejledning og dine erfaringer i forbindelse med drift af maskinen. Hvis der opstår problemer i forbindelse med driften af maskinen eller gennerelle spørgsmål om arbejdet med maskinen, som betjeningsvejledningen ikke kan give svar på, bedes du kontakte os. Indholdet af denne betjeningsvejledning blev udarbejdet med største omhu og er i overensstemmelse med vores nuværende oplysninger. Betjeningsvejledningen offentliggøres af Sartorius AG uden nogen form for garanti. Korrektur samt tekniske og indholdsmæssige ændringer af betjeningsvejledningen til afhjælpning af typografiske fejl og redaktionelle unøjagtigheder samt til forbedring af maskinen og eller programmer, kan foretages til enhver tid uden forudgående varsel. Sådanne ændringer tilføjes løbende til betjeningsvejledningen. 4 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

5 Brugerhenvisninger 1.2 Grundlæggende henvisninger Som hovedregel gælder alle bestemmelser for levering og service, som findes i den aktuelle udgave af Generelle vilkår og betingelser for Sartorius AG. Afsnittene Garanti Ansvar Software Montering i de generelle vilkår og betingelser angår særligt driften af maskinen i løbet af hele dens livstid, og vi opfordrer endnu engang udtrykkeligt til at bestemmelserne i denne aftale overholdes i forbindelse med håndteringen af maskinen. 1.3 Medfølgende dokumenter I sammenhæng med denne betjeningsvejledning gælder også yderligere dokumenter. Afhængigt af det ordrespecifikke design: Betjeningsvejledninger til ekstraudstyr Oplysninger om reservedele Dokumenter for det elektriske system Dokumenter for de mekaniske dele Testrapporter Certifikater Sikkerhedsanvisninger Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger. Læs det venligst grundigt igennem inden maskinen tages i brug. 1.4 Brug Korrekt anvendelse Begrænsning af anvendelsen: Hvis maskinen ikke anvendes i overensstemmelse med ordrebekræftelsen og de tekniske specifikationer, kan det medføre suboptimale resultater. Maskinen skal anvendes korrekt i teknisk fejlfri stand og med omtanke for sikkerhed og farer i henhold til betjeningsvejledningen. Maskinen anlægget er udelukkende beregnet til vejning. Produktet bruges til vejning og klassifikation samt fjernelse af materialer, som er i overenstemmelse med de mål og vægtangivelser, der findes i de tekniske data. Det kontrolleres om de vejede emner (f.eks. formdele) ligger inden for et bestemt vægtinterval. Den programmerede vægt klassificerer emnerne ud fra de indstillede tolerancer < = > og afgiver et spændingsløst signal (korrekt mængde forkert mængde). Der registreres og vises én vægt pr. vejet emne. Enhver anden brug defineres som ukorrekt anvendelse. Vægten er et måleinstrument og skal håndteres som sådan. Der må ikke opbevares genstande på vejebordet. Slag og stød på og mod vejebordet skal undgås. Maskinen er beregnet til industriel brug. Fødevarer levnedsmidler må kun vejes i indpakket tilstand. Ikke-solide produkter kan kun vejes i indpakket tilstand. Maskinoperatøren har ansvaret for vurderingen af vejningen. Fysiske begrænsninger: Maskinen er udelukkende beregnet til brug i lukkede rum. Tidsmæssige begrænsinger: Maskinens forventede levetid: ubegrænset. I forbindelse med korrekt anvendelse skal betjningsvejledningen samt alle medfølgende dokumenter, herunder også anbefalinger regler for vedligeholdelse, overholdes. Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 5

6 Brugerhenvisninger Ukorrekt anvendelse foudseligt misbrug Maskinen forlod fabrikken i sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand efter at være blevet afprøvet. Den blev fremstillet med moderne teknik og i henhold til gældende sikkerhedstekniske bestemmelser. Alligevel kan der under driften opstå fare for brugerens eller tredjemands liv og levned eller skade på maskinen eller andre ting. Ukorrekt anvendelse og forudseligt misbrug defineres som alle andre anvendelser end de, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, især transport af personer eller andre levende væsner. Hvis der opstår beskadigelser som resultat af ovenstående, hæfter Sartorius ikke. Der må kun indføres det produkt de produkter i maskinen, som er beskrevet i kontrakten, for at sikre optimal og fejlfri drift af maskinen. Produkt- eller tilstandsændringer, som vi ikke har godkendt, kan have en negativ påvirkning på maskinens præstationer, idet den er tilpasset brugerens ønsker. Maskinen er ikke beregnet til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser. 1.5 Brugergruppe Arbejder på maskinen må kun udføres af pålideligt, uddannedt og oplært personale, som har modtaget den nødvendige sikkerhedsundervisning. Arbejder på maskinens elektriske udstyr må kun udføres af en faguddannet elektriker eller uddannet personale under vejledning og opsyn af en faguddannet elektriker i henhold til gældende elektrotekniske bestemmelser. Kvalificeret personale er personer, som har kendskab til opstilling, montering, ibrugtagning og betjening af maskinen, og som har en uddannelse inden for det relevante område. En faguddannet elektriker er en person, der på baggrund af sin faglige uddannelse, viden og erfaring samt viden om de nyeste relevante standarder for elektroteknik og elektronik, er i stand til at vurdere arbejdsopgaver og eventuelle risici. Der er opsynspligt i forbindelse med personale, der uddannes eller oplæres. Køber er ansvarlig for at uddanne personalet i brugen af maskinen: Det skal sikres, at betjeningspersonalet har kendskab til sikkerhedsforskrifterne og korrekt anvendelse af udstyret. Sikkerhedsundervisningen skal gentages med jævne mellemrum. Det kvalificerede personale skal have adgang til de nødvendige dokumenter og anvisninger samt have en relevant uddannelse. Ansvaret for de forskellige arbejdsopgaver på maskinen skal være klart fastlagt og følges nøje Der må ikke opstå tvivl om ansvarsfordelingen, da der dermed kan opstå fare for brugerens sikkerhed. Udfærdig en nøjagtig arbejdspladsanvisning, hvis flere personer arbejder på maskinen. Garantien bortfalder ved ukorrekt anvendelse og eller forkert betjening foretaget af uatoriserede personer. Køber hæfter for alle skader på personalet og maskinen, som opstår som følge af ukorrekt håndtering af maskinen eller manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne. 6 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

7 Brugerhenvisninger 1.6 Generelle sikkerhedsanvisninger De generelle sikkerhedsanvisninger vedrører ikke bestemte aktiviteter, men henviser til sikkerhedsrelevante oplysninger. De skal altid følges i alle faser af maskinens liv og angives derfor sammenfattet i begyndelsen af denne betjeningsvejledning. I forbindelse med udvikling, konstruktion og fremstilling af maskinen blev der lagt særlig vægt på at garantere sikker drift, problemløs vedligeholdelse og nem rengøring. På trods af disse forholdsregler skal følgende sikkerhedsanvisninger følges til forebyggelse af kvæstelser eller dødsfald. Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne medfører, at alle garantier bortfalder. Maskinen skal anvendes korrekt i teknisk fejlfri stand og med omtanke for sikkerhed og farer i henhold til betjeningsvejledningen. Foreskrevne intervaller eller intervaller, som angives i betjeningsvejledningen, for rutinemæssige kontroller inspektioner og vedligeholdelsesarbejder skal overholdes. Virksomhedsinterne sikkerhedsregler regional national lovgivning Gældende nationale sikkerhedsbestemmelser og eventuelle virksomhedsinterne arbejds-, drifts- og sikkerhedsbestemmelser skal overholdes. I Tyskland gælder brancheorganisationens sikkerhedsbestemmelse Elektrische Maschinen und Betriebsmittel nach BGV A2" (tidligere VBG 4) for elektroteknik. I alle andre lande skal gældende nationale forskrifter, bestemmelser og lovgivning overholdes. Bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt alle andre relevante sikkerhedsbestemmelser, som er gældende på tidspunktet for arbejdet på maskinen, skal under alle omstændigheder overholdes. Den driftansvarliges forpligtelser Den driftsansvarlige er forpligtet til at sørge for, at alle foranstaltninger til forebyggelse af ulykker, erhvervssygdomme og erhvervsrelaterede sundhedsrisici træffes samt for at arbejdet og arbejdspladsen tilpasses menneskeligt personale. Den driftsansvarlige er forpligtet til at oplyse om særlige virksomhedsinterne funktioner og krav til personalet. Derudover skal den driftsansvarlige sørge for, at maskinens elektriske udstyr og driftsmidler anvendes i overenstemmelse med gældende elektrotekniske bestemmelser. Hvis der konstateres fejl på elektrisk udstyr eller et elektrisk driftsmiddel, dvs. de er ikke eller ikke længere i overensstemmelse med de elektrotekniske bestemmelser, så skal den driftsansvarlige sørge for, at manglen omgående afhjælpes. Hvis der består overhængde fare, indtil fejlen er blevet afhjulpet, skal den driftsansvarlige sørge for, at det elektriske udstyr eller det elektriske driftsmiddel ikke anvendes i mangelfuld tilstand. Derudover skal den driftsansvarlige sørge for, at tilstanden af maskinens elektriske udstyr og driftsmidler kontrolleres. Særligt fejl, som kan nedsætte sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Teknisk dokumentation Betjeningsvejledningen og alle medfølgende dokumenter skal opbevares et sted, hvor de om nødvendigt er let tilgængelige. På den måde kan eventuelle problemer omgående løses. I tilfælde af at betjeningsvejledningen går tabt, bedes du bestille en ny hos os. Hvis maskinen videregives eller sælges, skal betjeningsvejledningen og alle medfølgende dokumenter gives til den nye ejer. Personalet skal læse og forstå betjeningsvejledningen inden arbejdet påbegyndes. Sartorius påtager sig ikke ansvaret for skader, som opstår som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning ikke overholdes. I tilfælde af at arbejdsanvisninger, deres rækkefølge, sikkerhedsanvisninger eller sikkehedsmærkningen ikke følges, er der ingen garanti for at maskinen kan anvendes sikkert, og alt erstatningsansvar bortfalder. Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 7

8 Brugerhenvisninger Beskyttelse af personalet Om nødvendigt skal personalet anvende personligt beskyttelsesudstyr. Den driftsansvarlige er ansvarlig for at udvælge egnet beskyttelsesbeklædning (temperaturbestandig) og personligt beskyttelsesudstyr, samt for at stille det til rådighed for operatøren. Om nødvendigt er der påsat sikkerhedsmærkning på maskinen med påbud om anvendelsen af personligt beskyttelsesudstyr. Der må kun udføres arbejde på maskinen under tilstrækkelig belysning. 1.7 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Afsnittet grundlæggende sikkerhedsanvisninger er en tematisk sammenfatning af de vigtigste sikkerheds anvisninger, som vedrører flere forskellige handlinger, og som skal følges i alle faser af maskinens liv. Formålet med dette afsnit er at give brugerne en vejledning om sikkerheds mæssigt korrekt adfærd, uden løbende at gentage anvisningerne gennem hele dokumentet. Anvendte signalord, piktogrammer og symboler Signalord Alle sikkerhedsrelevante anvisninger markeres med et af signalordene fra nedenstående tabel. Signalordene angiver, hvor alvorlig den potentielle risiko er, hvis de nødvendige forebyggende sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. Signalordsfelt FARE ADVARSEL FORSIGTIG BEMÆRK 1. kriterie: Følger 2. kriterie: Sandsynlighed Død alvorlige Nært forestående kvæstelser (irreversible) Død alvorlige Mulig kvæstelser (irreversible) Lette kvæstelser (reversible) Mulig Betydning Fare, som er nært forestående, og som kan forårsage død eller alvorlige, irreversible kvæstelser, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. Advarsel om en situation, som muligvis kan opstå, og som kan forårsage død og eller alvorlige, irreversible kvæstelser, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. Forsigtig angiver, at der skal udvises forsigtighed i en situation, som muligvis kan opstå, og som kan forårsage reversible kvæstelser og eller tingskade, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. Tingskader Mulig Bemærk angiver, at man skal være opmærksom på en situation, som muligvis kan opstå, og som kan forårsage tingskade, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes. 8 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

9 Brugerhenvisninger Faresymboler, forbuds- og påbudsmærkning I modsætning til signalordene angiver faresymboler, forbuds- og påbudsmærkning hvilken type fare, der kan opstå, men ikke hvor alvorlig den er. Faresymboler, forbuds- og påbudsmærkning advarer om fare for kvæstelser. Træf alle foranstaltninger, der er forsynet med denne mærkning, for at forebygge kvæstelser og dødsfald. Faresymbolerne anvendes altid i sammenhæng med et signalord. Symbol Betydning Advarsel om et farligt sted Advarsel om håndskader Advarsel om farlig elektrisk spænding Advarsel om fare for at glide Advarsel om fare for at komme i klemme Forbud mod personer med pacemaker Opbygning og indhold Faresymbol Faremærkning med SIGNALORD Farens type og årsag, betegnelse af faren Følge(r) hvis faren ignoreres hvis faresituationen opstår Foranstaltning(er) til forebyggelse af faren, eventuelle opfordringer til handling Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 9

10 Brugerhenvisninger Elektriske farer ADVARSEL Elektriske farer ved alle arbejder på maskinen: Montering og installation Ibrugtagning Rengøring og vedligeholdelse Istandsættelse og reparation Afmontering Tilstedeværende elektrisk spænding kan medføre alvorlige kvæstelser og under visse omstændigheder forårsage dødsfald og eller skade på maskinen. Inden der udføres arbejde på maskinen, skal den som supplement til opstrøms- og nedstrømskomponenter gøres strømløs i overenstemmelse med brancheorganisationen VDEs retningslinjer. Afbryd trykluftforsyningen (ekstraudstyr). Træf sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet genindkobling. ADVARSEL Elektrisk fare ved åbning af maskinen. Tilstedeværende elektrisk spænding kan medføre alvorlige kvæstelser og under visse omstændigheder forårsage dødsfald og eller skade på maskinen. Inden el-kabinettet åbnes, skal hovedafbryderen instilles til OFF". El-kabinettet skal efter endt arbejde lukkes forsvarligt. El-kabinettet skal være forsvarligt lukket under normal drift. Maskinen må udelukkende åbnes, monteres og tilsluttes af faguddannet og kvalificeret personale. ADVARSEL Elektrisk fare hvis personer berører dele, som på grund af fejl er blevet spændingsførende. Elektrisk fare ved tilslutning af ekstern højspænding (forkert betjening). Tilstedeværende elektrisk spænding kan medføre alvorlige kvæstelser og under visse omstændigheder forårsage dødsfald og eller skade på maskinen. Ekstern højspænding kan forårsage alvorlige strømstød og derigennem medføre forbrændinger, kvæstelser og i visse tilfælde dødsfald. Alle metaldele, som operatøren eller vedligeholdelsespersonalet kan komme til at berøre, er del af det jordforbundne system. Den driftsansvarlige skal sørge for, at det jordforbundne system tilsluttes korrekt af en faguddannet elektriker. Derudover skal den driftsansvarlige sørge for, at det jordforbundne system i hele anlægget kontrolleres inden for de regelmæssige intervaller. FORSIGTIG Elektrisk fare på grund af elektrostatiske processer, dvs. gnister eller overslag, som forårsages af store spændingsforskelle i et elektrisk isolerende materiale, og som medfører en meget kort og høj elektrisk spændingsimpuls. Kvæstelser forårsaget af elektriske udladninger og eller skade på elektroniske komponenter. Anvend kun transportmedier, som er godkendt af Sartorius. Arbejde på de elektriske dele skal udføres af en faguddannet elektriker. 10 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

11 Brugerhenvisninger Mekaniske farer FORSIGTIG Fare på grund af uventet opstart eller uventede funktionsforløb i forbindelse med: planmæssig maskinfunktion kontrolfejl og eller betjeningsfejl Kvæstelser forårsaget af forskydning. Kvæstelser forårsaget af indtrækning og indklemning, f. eks. i transportmediet. Kvæstelser forårsaget af klemning og stød. Der skal træffes nødvendige foranstaltninger til sikring af eventuelle udskilningsanordninger, så det ikke er muligt at foretage indgreb i udskilningsområdet. Hvis det ikke er muligt at sikre udskilningsområdet, skal der sørges for, at kun uddannet personale, som har modtaget sikkerhedsundervisning, betjener maskinen. Operatørerne skal have læst og forstået den tekniske dokumentation. FORSIGTIG Fare på grund af elektromagnetiske felter forårsaget af manglende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Uventede eller forkerte funktionsforløb. Fejl på forbundne maskiner. EMC-kompatibel konstruktion af maskinen. EMC-kontrol af maskinen. FORSIGTIG Fare på grund af tilslutningspunkter og overgange, som opstår mellem maskinen og kundens anlæg. Kvæstelser forårsaget af klemning af hænderne. Den driftsansvarlige skal sikre farlige steder. Overgangene skal sikres: Det må ikke være muligt at få hånden derind, og hvis det ikke kan forhindres ved hjælp af konstruktive foranstaltninger, skal der tilsluttes beskyttelsesanordninger. FORSIGTIG Fare på grund af indfangning eller oprulning af beklædningsgenstande f. eks. i maskinens transportmedier. Kvæstelser forårsaget af indfangning af beklædningsgenstande. Tætsiddende beklædning forebygger risikoen for indfangning eller oprulning. Ved alt arbejde: Bær sikkerhedssko og tætsiddende beklædning. Smykker og hår skal sikres, så det ikke kan blive indfanget i maskinens bevægelige dele. Om nødvendigt skal personalet anvende personligt beskyttelsesudstyr. FORSIGTIG Fare for at glide, falde eller snuble på grund af en uordentlig arbejdsplads, genstande der ligger og flyder, beskidte og våde gulve etc. Kvæstelser forårsaget af glidning, fald eller snublen. Sørg ved hjælp af relevante virksomhedsinterne anvisninger og kontroller for, at arbejdspladsen og det omgivende område altid er rent og opryddet. Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 11

12 Brugerhenvisninger BEMÆRK Tingskade forårsaget af modifikationer og ændringer af maskinen. Beskadigelse af maskinen og eller forringelse af dens funktion. Den driftsansvarlige bærer det fulde ansvar for modifikationer og ændringer af maskinen og de tilhørende sikkerhedsanordninger, programmerede kontrolsystemer og alle former for hardware og software. Sartorius hæfter ikke for person- eller tingskader. Vores produkter må kun anvendes med originalt tilbehør originale reservedele eller med tilbehør eller reservedele, som er godkendt af Sartorius, da kun disse komponenter er blevet afprøvet for sikkerhed og egnethed til vores maskiner. Termiske farer FORSIGTIG Fare på grund af varme overflader eller produkter. Hudforbrændinger. Grib ikke ind i produktionsstrømmen. Følg advarselsskiltene. Biologiske eller mikrobiologiske farer FORSIGTIG Hygiejniske farer på grund af kontaminering forårsaget af aflejringer fra produktionen og produktrester med bakterier. Sundhedsrisiko på grund af kontaminering af produktet forårsaget af aflejringer fra produktionen og produktrester med bakterier. Sundhedsrisiko på grund af biologiske eller mikrobiologiske substanser. Sundhedsrisiko ved indtagning af et kontamineret produkt. Forringelse af maskinens funktion. Følg rengøringsanvisningerne - især oplysningerne om rengøringsintervallerne. Grundig kontrol af rengøringen. Lad regelmæssigt maskinen inspicere af faguddannet personale. FORSIGTIG Hygiejnisk fare på grund af kontaminering af produktet forårsaget af kontakt med driftsmidler (f.eks. fedt, olie). Sundhedsrisiko på grund af kontaminering af produktet. Kvæstelser forårsaget af glidning, fald eller snublen. Regelmæssig vedligeholdelse og inspektion af maskinen for lækage af smøremidler. Regelmæssig kontrol af lejestedernes tilstand. Idet vægtens funktion er stærkt afhængig af lejestedernes tilstand, bliver funktionsfejl også synlige for den driftsansvarlige i forbindelse med mangelfuld vedligeholdelse. 12 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

13 Brugerhenvisninger 1.8 Sikkerhedsudstyr Mulige farer forebygges så godt som muligt ved hjælp af sikkerhedsudstyr. ADVARSEL Farer på grund af usikkert, mangelfuldt eller manglende sikkerhedsudstyr i alle faser af maskinens liv. Alvorlige kvæstelser eller død og eller skade på maskinen. Start aldrig maskinen, hvis sikkerhedsudstyret mangler eller er defekt. Det skal regelmæssigt kontrolleres, om sikkerhedsudstyret er forsvarligt fastgjort, fungerer korrekt og er fuldstændigt. Defekt sikkerhedsudstyr skal repareres, manglende sikkerhedsudstyr skal erstattes. Sikkerhedsudstyret må ikke ændres, tilsidesættes eller deaktiveres. Alle sikkerhedsskærme og beskyttelsesdæksler, som afmonteres i forbindelse med rengøring, vedligeholdelse eller reparation, skal genmonteres inden maskinen tages i brug igen. Den driftsansvarlige er ansvarlig for, at sikkerhedsudstyret fungerer korrekt. Sikkerhedsudstyret skal kontrolleres: ved begyndelsen af hvert skift (ved afbrudt drift) en gang om ugen (ved uafbrudt drift) efter alle vedligeholdelses-, inspektions- og istandsættelsesarbejder Kontroller ved denne lejlighed, at sikkerhedsudstyret: er i den foreskrevne tilstand. er placeret som foreskrevet. er forsvarligt fastgjort. fungerer korrekt. 1.9 Sikkerhedsmærkning på maskinen De anvisninger, der findes i sikkerhedsmærkningen på maskinen, skal til enhver tid følges. Sikkerhedsanvisninger på maskinen skal altid være læselige, fuldstændige og anbragt på maskinen i hele dens driftslevetid. Hvis sikkerhedsmærkningen i løbet af maskinens driftslevetid falmer eller beskadiges, skal der omgående bestilles nye skilter. Fra det tidspunkt hvor skiltene ikke længere kan læses ved første øjekast, skal maskinen tages ud af drift, indtil de nye skilte er blevet monteret. Må ikke løftes Vejebåndet må ikke løftes, skubbes eller trækkes. Det kan forårsage permanent beskadigelse af vejecellen eller forringelse af vægtens nøjagtighed. Advarselsskiltet (20 mm i diameter) er placeret på pladen foran vejecellen, bag den forreste afskærmning. Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 13

14 Udpakning og transport 2. Udpakning og transport 2.1 Leveringsomfang og kontrol for transportskader For at sikre at maskinen fungerer fejlfrit, skal det kontrolleres, at leveringen er fuldstændig og fri for transportskader. Følgende dokumenter udstyr medfølger som standard til maskinen ved levering: Afhængigt af det ordrespecifikke design: Betjeningsvejledninger til ekstraudstyr Dokumenter for det elektriske system Certifikater Hvis der er bestilt tilbehør, forbrugsmaterialer etc. skal det ligeledes kontrolleres, at disse er omfattet af leveringen, og at de er fuldstændige. I tilfælde af mangler skal der rettes henvendelse direkte til Sartorius AG, Göttingen. Kontrol for transportskader omfatter: Synlig beskadigelse af maskinen Synlig beskadigelse af periferiudstyr Synlig beskadigelse af kabler etc. Tilstanden af mærkningen på maskinen Transportskader skal omgående meldes til den ansvarlige speditør. 2.2 Transportregler ADVARSEL Fare på grund af last eller maskindele, som vipper, vælter eller falder ved bevægelse eller løft. Fare for at maskinen vælter under transport på grund af det højere tyngdepunkt. Alvorlige kvæstelser og eller skade på maskinen. Transporten skal foretages af fagguddannet personale. Der skal anvendes personligt beskyttelsesudstyr i forbindelse med transport. Maskinen skal sikres mod at vælte eller falde ned under transporten. Der skal tages højde for maskinens tyngdepunkt i forbindelse med transport af maskinen. Maskinen må kun transporteres i lodret tilstand. Gå aldrig ind under en hængende last. Kun autoriseret personale må transportere maskinen ved hjælp af en gaffeltruck eller lavtløftende platformløftetruck. Frigør maskinen fra pallen eller bunden af kassen, og løft den med en gaffeltruck. Transporter derefter maskinen til opstillingsstedet ved hjælp af en gaffeltruck eller lavtløftende platformløftetruck. Anvend nødvendige beskyttelsesanordninger for at forhindre, at der opstår direkte kontakt mellem gaflerne og vægtens stel. Opstil ikke maskinen på en ujævn eller skrå overflade. 14 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

15 Udpakning og transport BEMÆRK BEMÆRK Tingskade ved forkert bevægelse transport af maskinen. Beskadigelse af maskinen vejecellen. Slag og stød på og mod transportbordet skal undgås. I forbindelse med transport af maskinen er det yderst vigtigt, at kontrolvægten kun løftes i bærebjælkerne på understellet. Der må ikke ske nogen kraftindvirkning på transportbordet. Transportbordet må ikke løftes eller skubbes, og maskinen må ikke løftes i transportsystemet. Tingskade ved bevægelse transport forårsaget af stikforbindelser, som ikke er frakoblede. Skader på kabler og tilslutninger. Inden transport skal alle elektriske stikforbindelser mellem maskinen og eventuelle opstrøms- eller nedstrømsmaskiner fjernes. Strømforsyningen til maskinen skal frakobles inden transport. Transportsikring Der er til transport af maskinen monteret transportsikring af vejecellen fra fabrikken. BEMÆRK BEMÆRK Tingsskade ved bevægelse transport forårsaget af rystelser på grund af manglende transportsikring af vejecellen. Beskadigelse af rammen og vejecellen. Enhver form for bevægelse eller transport af maskinen må kun udføres, når transportsikringen overbelastningessikringen (skruer) er monteret. Tingsskade forårsaget af forkert rækkefølge og placering af skruerne ved montering af transportsikringen. Beskadigelse af maskinen. Placeringen af skruerne og monteringsrækkefølgen skal følges, og de skal monteres som vist i figurerne i kapitlet Montering af vejecellens transportsikring". Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 15

16 Udpakning og transport 2.3 Fjernelse montering af vejecellens transportsikring 0,3 mm Vejeenheden på modellerne WM6..., WM35GEP... og WM35IEP.. er udstyret med 1 overbelastningssikring. Vejeenheden på modellerne WM60..., WM og WM35LFP...er udstyret med 4 overbelastningssikringer. Overbelastningssikringerne skal frigøres inden opstilling og ibrugtagning af maskinen. Løsn dækslerne (henholdsvis med en nøgle af str. 13 eller 19), og tag dem af. Brug den metalstrimmel, der følger med WM35GEP, WM35IEP (tykkelse: 0,3 mm) afstand (0,3 mm) WM35LFP (tykkelse: 0,3 mm) afstand (0,3 mm) WM60 (tykkelse: 0,3 mm) afstand (0,3 mm) WM120 (tykkelse: 0,3 mm) afstand (0,3 mm) til at indstille afstanden mellem skruen og vejeenheden. Fastgør indstillingen ved hjælp af kontramøtrikken. Under normal drift fungerer det mellemrum, der indstilles ved hjælp af metalstrimlen, som overbelastningssikring. Bemærk: Metalstrimlen er anbragt i en plastikpose i el-kabinettet. Sæt dækslerne på plads, og fastgør dem med skruerne. Inden enhver form for transport af maskinen skal det kontrolleres, at vejeenheden er sikret med overbelastningssikringerne (skruer). Transport til opstillingsstedet BEMÆRK Maskinen må ikke løftes i transportbåndet. Brug udelukkende ophængningspunkterne (se figur) til transport. Første gang maskinen tages i brug - efter virksomhedsintern transport eller en længere stilstandsperiode - skal der gennemføres prøvekørsel af alle driftsformer, som maskinen er indstillet til. Afprøv maskinens overordnede funktion og funktionen af alt maskinens ekstraudstyr med produkter. 16 Betjeningsvejledning Combics CAAPP.., CAAPS..

17 Tekniske data 3. Tekniske data 3.1 Tekniske data, egenskaber - WM6... De resultater, som i praksis kan opnås f.eks. for standardafvigelsen af målefejl eller gennemløbshastigheden, afhænger af den pågældende anvendelse og er derfor ikke nogen absolutte værdier. Den nøjagtige konstruktion af den leverede maskine beskrives i ordrebekræftelsen. Karakteristika Oplysninger WM-modul WM6DCP.. WM6ECP.. WM6EDP.. WM6FCP.. WM6FDP.. Vejeområde (maks. belastning) [g] 25 g g g g g Maks. produktvægt [g] Dynamisk nøjagtighed ± [g] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Afhænger af produkt, gennemløbshastighed og de omgivende forhold Gennemløbshastighed [stk min] Afhænger af produkt, tilladt uskarphed og de omgivende forhold Hastighedsintervaller [m min] Akselafstand [mm] Båndbredde [mm] Rullernes diameter [mm] Transportmedium Bælte Bælte Bælte Bælte Bælte Drev Netspænding Effektforbrug Bevægelsesretning Arbejdshøjde [mm] Vedligeholdelsesfri 230 V-AC-motorer med konisk drev Motorstyring via frekvensomformer 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ca. 300 VA Frihøjde [mm] 100 (± 25) Temperaturområde [ C] -10 til +40 fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre (angives ved bestilling) Tilladt driftstemperaturområde [ C] +2 til +40 (MID +5 til +40) Produkttemperatur [ C] Beskyttelsesklasse IP 65 Maskinsikkerhed Mål (kan indstilles i intervaller på 50 mm), justeringsinterval for fødderne: ± 25 mm. -10 til +60 (bælte) Konstruktionen er i overenstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv EF (maskiner) se målskitserne Rammemateriale Pulverlakeret stål RAL 7043, som ekstraudstyr i rustfrit stål Vægt Støjniveau Interface Udgange ca. 50 kg Det A-vægtede lydtrykniveau på arbejdspladsen ligger for denne maskine på under 80 db(a). RS232, som ekstraudstyr RS 422, RS485; Ethernet, Profibus 1 udgang for start-stop af båndet som spændingsfri skiftekontakt Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 17

18 Tekniske data 3.2 Tekniske data, egenskaber - WM35... De resultater, som i praksis kan opnås f.eks. for standardafvigelsen af målefejl eller gennemløbshastigheden, afhænger af den pågældende anvendelse og er derfor ikke nogen absolutte værdier. Den nøjagtige konstruktion af den leverede maskine beskrives i ordrebekræftelsen. Karakteristika Oplysninger WM-modul WM35GEP WM35IEP WM35LFP Vejeområde (maks. belastning) [g] Maks. produktvægt [g] Dynamisk nøjagtighed ± [g] < 25 < 25 < 25 Afhænger af produkt, gennemløbshastighed og de omgivende forhold Gennemløbshastighed [stk/min] Hastighedsintervaller [m/min] Afhænger af produkt, tilladt uskarphed og de omgivende forhold Akselafstand [mm] Båndbredde [mm] Rullernes diameter [mm] Transportmedium Bælte Bælte Bælte Drev Netspænding Effektforbrug Bevægelsesretning Arbejdshøjde [mm] Vedligeholdelsesfri konisk 230 V-AC tandhjulsmotor, motorstyring via frekvensomformer 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ca. 600 VA Frihøjde [mm] 100 (± 25) Temperaturområde [ C] -10 til +40 fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre (angives ved bestilling) Tilladt driftstemperaturområde [ C] +2 til +40 (MID +5 til +40) Produkttemperatur [ C] Beskyttelsesklasse IP 65 Maskinsikkerhed Mål (kan indstilles i intervaller på 50 mm), justeringsinterval for fødderne: ± 25 mm. -10 til +60 (bælte) Konstruktionen er i overenstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv EF (maskiner) se målskitserne Rammemateriale Pulverlakeret stål RAL 7043, som ekstraudstyr i rustfrit stål Vægt Støjniveau Interface Udgange ca. 90 kg Det A-vægtede lydtrykniveau på arbejdspladsen ligger for denne maskine på under 80 db(a). RS232, som ekstraudstyr RS 422, RS485; Ethernet, Profibus 1 udgang for start-stop af båndet som spændingsfri skiftekontakt 18 Betjeningsvejledning Dynamisk vejning

19 Tekniske data 3.3 Tekniske data, egenskaber - WM60... De resultater, som i praksis kan opnås f.eks. for standardafvigelsen af målefejl eller gennemløbshastigheden, afhænger af den pågældende anvendelse og er derfor ikke nogen absolutte værdier. Den nøjagtige konstruktion af den leverede maskine beskrives i ordrebekræftelsen. Karakteristika Oplysninger WM-modul WM60MHE WM60OHE WM60RHE Vejeområde (maks. belastning) [g] Maks. produktvægt [g] Dynamisk nøjagtighed ± [g] < 50 < 50 < 50 Afhænger af produkt, gennemløbshastighed og de omgivende forhold Gennemløbshastighed [stk/min] Hastighedsintervaller [m/min] Afhænger af produkt, tilladt uskarphed og de omgivende forhold Båndlængde [mm] Båndbredde [mm] Rullernes diameter [mm] Transportmedium Bælte Bælte Bælte Drev Netspænding Effektforbrug Bevægelsesretning Arbejdshøjde [mm] Vedligeholdelsesfri konisk 230 V-AC tandhjulsmotor, motorstyring via frekvensomformer 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ca. 900 VA Frihøjde [mm] 100 (± 25) Temperaturområde [ C] -10 til +40 Tilladt driftstemperaturområde [ C] +2 til +40 (MID +5 til +40) Produkttemperatur [ C] Beskyttelsesklasse IP 65 Maskinsikkerhed Mål fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre (angives ved bestilling) (kan indstilles i intervaller på 50 mm), justeringsinterval for fødderne: ± 25 mm. -10 til +60 (bælte) Konstruktionen er i overenstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv EF (maskiner) se målskitserne Rammemateriale Pulverlakeret stål RAL 7043, som ekstraudstyr i rustfrit stål Vægt Støjniveau Interface Udgange ca. 180 kg Det A-vægtede lydtrykniveau på arbejdspladsen ligger for denne maskine på under 80 db(a). RS232, som ekstraudstyr RS 422, RS485; Ethernet, Profibus 1 udgang for start-stop af båndet som spændingsfri skiftekontakt Betjeningsvejledning Dynamisk vejning 19

20 Tekniske data Karakteristika Oplysninger WM-modul WM60RKE.. WM60TKE.. WM60WKE.. WM60YKE.. Vejeområde (maks. belastning) [g] Maks. produktvægt [g] Dynamisk nøjagtighed ± [g] < 50 < 50 < 50 < 50 Afhænger af produkt, gennemløbshastighed og de omgivende forhold Gennemløbshastighed [stk/min] Maks. 23 Maks. 20 Maks. 18 Maks. 17 Hastighedsintervaller [m/min] Afhænger af produkt, tilladt uskarphed og de omgivende forhold Båndlængde [mm] Båndbredde [mm] Rullernes diameter [mm] Transportmedium Bælte Bælte Bælte Bælte Drev Netspænding Effektforbrug Bevægelsesretning Arbejdshøjde [mm] Vedligeholdelsesfri konisk 230 V-AC tandhjulsmotor, motorstyring via frekvensomformer 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ca. 900 VA Frihøjde [mm] 100 (± 25) Temperaturområde [ C] -10 til +40 Tilladt driftstemperaturområde [ C] +2 til +40 (MID +5 til +40) Produkttemperatur [ C] Beskyttelsesklasse IP 65 Maskinsikkerhed Mål fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre (angives ved bestilling) (kan indstilles i intervaller på 50 mm), justeringsinterval for fødderne: ± 25 mm. -10 til +60 (bælte) Konstruktionen er i overenstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv EF (maskiner) se målskitserne Rammemateriale Pulverlakeret stål RAL 7043, som ekstraudstyr i rustfrit stål Vægt Støjniveau Interface Udgange ca. 180 kg Det A-vægtede lydtrykniveau på arbejdspladsen ligger for denne maskine på under 80 db(a). RS232, som ekstraudstyr RS 422, RS485; Ethernet, Profibus 1 udgang for start-stop af båndet som spændingsfri skiftekontakt 20 Betjeningsvejledning Combics CAAPP.., CAAPS..

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt 1273-1-8559 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000 Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Betjeningsterminaler DOP11A EE41 Udgave 5/26 11424281 / DA Systemmanual SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere