Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) I medfør af 7 b, 35, stk. 1 og 2, 37, stk. 2, 39, stk. 3 og 4, 40, 41 b, stk. 1, 66, stk. 5, 67, 74, stk. 2, 79, 80, stk. 1 og 2, 89 b, 90, stk. 1 og 2, 92, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved 2 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, 2 i lov nr. 423 af 10. maj 2011 og 1 i lov nr af 21. december 2011 fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelsesordningen i lovens kapitel 5 for listevirksomhed samt om tilsyn med visse listevirksomheder. Stk. 2. Ved listevirksomhed forstås de virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på listerne i bilag 1 og 2. Stk. 3. Ved bilag 1-virksomhed forstås de virksomheder, anlæg og indretninger, der er optaget på listen i bilag 1. Stk. 4. Ved bilag 2-virksomhed forstås de virksomheder, anlæg og indretninger, der alene er optaget på listen i bilag 2. Stk. 5. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere i bilag 5 standardvilkår for en række bilag 2- virksomheder til brug for godkendelsesmyndighedens afgørelse om godkendelse efter lovens 33 samt afgørelse om vilkårsændringer efter lovens 41, jf. 41 b, stk. 1. Stk. 6. Husdyrbrug omfattet af punkt I 101 på listen i bilag 1 anses kun for listevirksomheder indtil det tidspunkt, hvor husdyrbruget foretager ændringer eller udvidelser, jf. 103, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen finder grundlag for at revurdere husdyrbrugets godkendelse, jf. 103, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kapitel 2 Godkendelsespligt 2. Listevirksomhed må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf, jf. lovens 33, stk.1. 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave), EU-Tidende 2008 nr. L 24 side 8, dele af Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, EF-Tidende 1997 nr. L 10 side 13, Kommissionens beslutning 98/433/EF om ensartede kriterier for undtagelser i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 96/82/EF, EF-Tidende 1998 nr. L 192, side 19, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF, EU-Tidende 2003 nr. L 345, side 97, dele af Rådets direktiv 99/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, EF-Tidende 1999 nr. L 182 side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald, EF-Tidende 2000 nr. L 332, side 91, dele af Rådets direktiv 87/101/EØF om ændring af direktiv 75/439/EØF om bortskaffelse af olieaffald, EF-Tidende 1987 nr. L 42 side 43, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, EU-Tidende 2003 nr. L 156 side 17dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-tidende 2006, nr. L 102, s. 8, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 188, s. 14, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EUtidende 2006 L 143, side 36, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 114.

2 2 Stk. 2. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt, jf. lovens 33, stk. 1. Stk. 3. Hvis der på en listevirksomhed udføres en eller flere biaktiviteter, som ikke er optaget på listerne i bilag 1 og 2, omfatter godkendelsespligten alle forurenende aktiviteter på virksomheden. Stk. 4. Hvis en listevirksomhed udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der hverken er optaget på listerne i bilag 1 eller bilag 2, omfatter godkendelsespligten kun biaktiviteten og aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Stk. 5. Hvis der i bilag 1 eller bilag 2 er fastsat en minimumsgrænse for godkendelsespligt, må en virksomhed ikke gennemføre en udvidelse, der vil medføre en overskridelse af grænsen, før den samlede virksomhed er godkendt. Stk. 6. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan godkendelsesmyndigheden efter særskilt ansøgning meddele tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter lovens 33, stk. 2. Bestemmelsen finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af regler fastsat i medfør af lovens 33, stk. 3. Slettet: er Slettet:, godkendelsespligtige Kapitel 3 Myndighedskompetencen i godkendelsessager 3. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af listevirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af listevirksomheder, der er mærket med (s) på listen i bilag 1 og 2. Stk. 3. Miljøstyrelsen træffer endvidere afgørelse om godkendelse af listevirksomheder omfattet af 1) bilag 1, punkt G 101, hvis der på en eller flere af værkets enheder eller blokke fyres med kul eller orimulsion, og 2) bilag 1, punkt K 101 og K 102, hvis hovedaktiviteten er forbrænding af farligt affald med en kapacitet på mere end 10 tons pr. dag. Slettet: på listen i bilag 1 Slettet: erne Slettet: på listen i bilag 1 4. Hvis der på en listevirksomhed omfattet af 3, stk. 2 eller 3, tillige udføres aktiviteter, der er omfattet af andre punkter på listerne i bilag 1 og 2, er Miljøstyrelsen godkendelses- og tilsynsmyndighed for alle godkendelsespligtige anlæg og aktiviteter på virksomheden. 5. Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt en listevirksomhed skal godkendes af kommunalbestyrelsen eller af Miljøstyrelsen, herunder hvad der må anses for hoved- eller bivirksomhed, kan forelægges Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer den endelige administrative afgørelse. Særlige regler om tilsyn 6. Miljøstyrelsen fører tilsyn med listevirksomheder omfattet af bilag 1, punkt K , K 105 og K 107, hvis virksomheden helt eller delvist ejes eller drives af en kommune eller af kommuner i fællesskab. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal sende udkast til afgørelse til udtalelse hos godkendelsesmyndigheden, inden der træffes afgørelse efter lovens 41, jf. 41 a eller 41 b, vedrørende listevirksomheder omfattet af bilag 1, punkt K 103, K 105 og K 107. Slettet: på listen i bilag 1 Slettet: såfremt Slettet: på listen i bilag 1

3 3 Kapitel 4 Ansøgning om godkendelse 7. Ansøgning om godkendelse skal være skriftlig og skal indeholde en række nærmere bestemte oplysninger, jf. stk Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører en bilag 1-virksomhed, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 3. Stk. 3. Hvis ansøgningen vedrører en bilag 2-virksomhed, der ikke er omfattet af bilag 5, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 4. Stk. 4. Hvis ansøgningen vedrører en bilag 2-virksomhed, der tillige er omfattet af bilag 5, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af det eller de relevante afsnit i bilag 5. Stk. 5. Hvis ansøgningen vedrører en virksomhed med aktiviteter, der er omfattet af listerne i både bilag 1 og bilag 2, indsendes en samlet ansøgning for hele virksomheden ledsaget af de i bilag 3 angivne oplysninger. Hvis det er teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille aktiviteterne, kan ansøgeren, for så vidt angår de aktiviteter, der er omfattet af bilag 2, vælge kun at indsende de oplysninger, der fremgår af bilag 4 henholdsvis bilag 5. Stk. 6. Hvis ansøgningen vedrører en bilag 2-virksomhed, hvor en del af de samlede aktiviteter på virksomheden er omfattet af bilag 5, indsendes en samlet ansøgning for hele virksomheden ledsaget af de i bilag 4 angivne oplysninger. Hvis det er teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille aktiviteterne, skal ansøgeren indsende de oplysninger, der fremgår af bilag 5, for så vidt angår den del af virksomheden, der er omfattet af dette bilag. Stk. 7. Hvis en ansøgning samtidig omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, skal ansøgningen tillige indeholde oplysninger, der beskriver disse udvidelser eller ændringer, jf. stk Stk. 8. I det omfang det er nødvendigt af hensyn til afgørelsen, kan godkendelsesmyndigheden kræve supplerende oplysninger ud over de i bilag 3-5 anførte, herunder i helt særlige tilfælde kræve en støjberegning eller oplysninger om bedste tilgængelige teknik, selvom dette ikke er krævet i medfør af bilag 4 eller Ansøgning om godkendelse sendes til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Hvis godkendelsen skal meddeles af Miljøstyrelsen, videresender kommunalbestyrelsen straks ansøgningen og sagens bilag til Miljøstyrelsen. Ansøgningen skal ledsages af kommunalbestyrelsens udtalelse eller af oplysning om, hvornår en udtalelse vil blive eftersendt. Udtalelsen skal omfatte forholdet til kommunens planlægning, spildevandsforhold og trafikale forhold. Kommunalbestyrelsen fremsender samtidig kopi til virksomheden af fremsendelsesskrivelsen og af kommunens udtalelse. Stk. 3. Ansøgning om godkendelse, udvidelse og ændring af virksomheder omfattet af bilag 2, punkt I 205, sendes til Miljøstyrelsen. 9. Godkendelsesmyndigheden skal straks underrette miljøministeren og ansøgeren, hvis en ansøgning vedrører et projekt, som 1) vil kunne få negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø i et andet land, eller 2) indebærer risiko for grænseoverskridende følger af større uheld. Stk. 2. Underretningen skal ske, for at ministeren kan sikre iagttagelse af de forpligtelser, der bl.a. følger af 1) artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 2) artikel 4, nr. 5 og 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer Slettet: Slettet: dog Slettet:, for så vidt angår den del af virksomheden, der er omfattet af bilag 2. Slettet: der er Slettet: og som samtidig har aktiviteter, der er omfattet af listen i bilag 2, Slettet: G Slettet:, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til afgørelsen Slettet:, Formateret: NormalInd Slettet: ind Slettet: 7 Slettet: 96 Slettet: 6

4 4 på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, 3) artikel 13 i Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, 4) artiklerne 4, 7 og 9 i konventionen om grænseoverskridende virkninger af industriulykker, og 5) artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndte ring af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF. Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden må ikke viderebehandle sagen, før ministeren giver tilladelse hertil. Godkendelsesmyndigheden underretter ansøgeren herom. Slettet: og Slettet:. Formateret: Nummer Kapitel 5 Forholdet til VVM-proceduren 10. I sager, der er omfattet af 11 g i lov om planlægning (VVM-proceduren), udarbejder godkendelsesmyndigheden på baggrund af en ansøgning efter 7 et forslag til godkendelse, der offentliggøres samtidig med forslag til kommuneplanretningslinjer i overensstemmelse med planloven. Ved offentliggørelsen skal det oplyses, at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, jf. dog 11, stk. 7. Kapitel 6 Forudgående offentlighed i forbindelse med (i)-mærkede listevirksomheder 11. Godkendelsesmyndigheden må ikke træffe afgørelse efter lovens 33, stk. 1, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og udkast til afgørelse i sager om etablering eller væsentlige ændringer eller udvidelser af listevirksomhed, som er (i)-mærket på listen i bilag 1. Stk. 2. Hvis en (i)-mærket aktivitet udføres som en biaktivitet på en listevirksomhed, der ikke er (i)-mærket, omfatter bestemmelsen i stk. 1 kun den (i)-mærkede aktivitet og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Stk. 3. Ved væsentlige ændringer eller udvidelser i stk. 1 forstås dels driftsændringer, der efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan have negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø, dels ændringer eller udvidelser, der i sig selv opfylder de eventuelle minimumsgrænser for godkendelsespligt i bilag 1. Stk. 4. For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig skal godkendelsesmyndigheden, når den har modtaget ansøgningen, foretage offentlig annoncering. Annoncering kan ske udelukkende digitalt på godkendelsesmyndighedens hjemmeside. Annonceringen skal som minimum indeholde følgende: 1) Godkendelsesmyndighedens navn og adresse. 2) Virksomhedens navn og beliggenhed. 3) Oplysning om, hvad der søges godkendelse til. 4) Oplysning om, at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, og at enhver har ret til at kommentere ansøgningen inden for en nærmere fastsat frist på 3 til 6 uger fra annonceringen, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes. 5) Angivelse af hvornår, hvor og hvordan ansøgningsmaterialet vil blive stillet til rådighed. 6) Oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 3 til 6 uger fra annonceringen kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet. 7) Hvis ansøgningen vedrører et projekt, som er omfattet af proceduren for projekter, der indebærer risiko for grænseoverskridende følger, jf. 9, skal dette oplyses.

5 5 Stk. 5. Ved fremsendelse af udkast til afgørelse, jf. stk. 4, nr. 6, skal godkendelsesmyndigheden tillige informere modtageren af udkastet om materiale, som godkendelsesmyndigheden eventuelt måtte have fået til rådighed, efter at annonceringen blev foretaget. Stk. 6. Offentlig annoncering som nævnt i stk. 4 kan undlades, hvis sagen er omfattet af VVMproceduren, jf. 10. Stk. 7. Retten til at se ansøgningsmaterialet, herunder eventuelt supplerende materiale, samt udkast til afgørelse finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 12. I sager om revurdering af godkendelser af listevirksomheder, der er (i)-mærkede på listen i bilag 1, må tilsynsmyndigheden ikke træffe afgørelse efter lovens 41, jf. 41 b, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om tilsynsmyndighedens udkast til afgørelse. Stk. 2. For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig skal tilsynsmyndigheden foretage offentlig annoncering, når den indleder en revurdering efter 21. Annoncering kan ske udelukkende digitalt på tilsynsmyndighedens hjemmeside. Annonceringen skal som minimum indeholde følgende: 1) Tilsynsmyndighedens navn og adresse. 2) Virksomhedens navn og beliggenhed. 3) Oplysning om, at tilsynsmyndigheden agter at tage virksomhedens miljøgodkendelse op til revurdering. 4) Oplysning om, at enhver har ret til at se og kommentere sagens akter, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes. 5) Angivelse af hvornår, hvor og hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed. 6) Oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 2-4 uger fra annonceringen kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2-4 uger fra modtagelsen af udkastet. Stk. 3. Ved fremsendelse af udkast til afgørelse, jf. stk. 2, nr. 6, skal tilsynsmyndigheden tillige informere modtageren af udkastet om materiale, som tilsynssmyndigheden eventuelt måtte have fået til rådighed, efter at annonceringen blev foretaget. Stk. 4. Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Kapitel 7 Afgørelse om godkendelse Generelle principper Slettet: der Slettet: s Slettet: om det Slettet: er Slettet: godkendelse Slettet: skal der tillige informeres om det materiale, som godkendelsesmyndigheden eventuelt måtte have fået til rådighed, efter at annonceringen er foretaget. 13. Godkendelsesmyndigheden må ikke meddele godkendelse efter lovens 33, stk. 1, medmindre 1) virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og 2) virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. lovens kapitel 1. Stk. 2. I den i stk. 1 nævnte vurdering skal indgå en vurdering af, om til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Stk. 3. Hvis ansøgningen vedrører en bilag 1-virksomhed, skal godkendelsesmyndigheden ved vurderingen efter stk. 1, nr. 1, og idet der tages hensyn til den teknologiske udvikling, sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,

6 6 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, 3) at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt, 4) at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet, 5) at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og 6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Frist for meddelelse af afgørelse 14. Godkendelsesmyndigheden skal fastsætte og offentliggøre sine tidsfrister for behandling af ansøgninger om meddelelse af miljøgodkendelse af de virksomheder, som er omfattet af listepunkt C 103, J J 104, K K 104, K K 108, C 201, D 201, E 203, H 201, J J 206, K eller K K 216, og som udfører en tjenesteydelse. Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende i henhold til 7. Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden kan forlænge fristen i stk. 1 én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Godkendelsesmyndigheden skal give ansøgeren meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen og dennes varighed. Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 og 2 må ansøgeren ikke påbegynde den godkendelsespligtige aktivitet, før godkendelsesmyndigheden har truffet afgørelse efter lovens 33. Slettet: erne Slettet: 7 Slettet:, D 204 Slettet: - Slettet:, Kvittering 15. Godkendelsesmyndigheden skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om miljøgodkendelse af de i 14, stk. 1, nævnte virksomheder. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger: 1) den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. 14, stk. 1 og 2, 2) oplysning om, at ansøger ikke må påbegynde den godkendelsespligtige aktivitet, før der er truffet afgørelse efter lovens 33, uanset at fristen efter 14, stk. 1, eller en efterfølgende meddelt frist er overskredet, og 3) oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse. Hvis afgørelsen ikke kan påklages administrativt, gives oplysning om muligheden for at anlægge søgsmål samt om fristen herfor. Vilkår for godkendelsen 16. En godkendelse efter lovens 33, stk. 1, skal indeholde en vurdering af det ansøgte projekt, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i 13, stk. 1, opfyldes, og skal fastsætte 1) emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde for hvert afkast, hvor der udledes forurenende stoffer til luften, 2) emissions- og immissionsgrænseværdier samt maksimal spildevandsmængde for hvert afløb, hvor der udledes forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, samt ved udledning af kølevand grænser for den overtemperatur, som det udledte kølevand højst må have i forhold til recipientens naturlige temperatur, 3) støjgrænser,

7 7 4) krav til den egenkontrol, som virksomheden skal foretage, herunder angivelse af prøvetagningsog målemetode, målingernes hyppighed, metode til at vurdere om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen, samt angivelse af om prøveudtagning og analyse kan udføres af virksomheden selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium, 5) krav til beskyttelse af jord og grundvand, 6) krav til håndtering og opbevaring af affald på virksomheden, herunder angivelse af den maksimale mængde affald der må opbevares på virksomheden, 7) krav til begrænsning af eventuelle lugtgener, 8) krav om hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale driftssituationer, 9) andre krav til virksomhedens indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld, og 10) krav om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte emissionsgrænseværdier fastsættes før eller i det punkt, hvor emissionerne udledes fra anlægget, og inden eventuel fortynding. Emissionsgrænseværdierne kan suppleres eller erstattes med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger. Emissionsgrænseværdierne, de tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger fastsættes på grundlag af den bedste tilgængelige teknik, uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi. Stk. 3. Hvis virksomheden er omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, skal godkendelsen om nødvendigt fastsætte vilkår om foranstaltninger til forebyggelse af større uheld og imødegåelse af følgerne heraf for mennesker og miljø. Disse vilkår fastsættes på grundlag af de oplysninger, som godkendelsesmyndigheden har modtaget i medfør af nævnte regler. Stk. 4. Hvis der i forbindelse med godkendelsesbehandlingen har været gennemført den i 11 nævnte procedure, skal godkendelsen indeholde oplysning om den gennemførte procedure, herunder en redegørelse for godkendelsesmyndighedens overvejelser på baggrund af de synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for. Stk. 5. Selvom ansøgningen vedrører en virksomhed, der er omfattet af listerne i både bilag 1 og bilag 2, meddeles en samlet afgørelse om godkendelse. Standardvilkår for visse listevirksomheder 17. Hvis godkendelsen vedrører en bilag 2-virksomhed, der er omfattet af et eller flere afsnit i bilag 5, erstatter standardvilkårene i bilag 5 de krav, der er nævnt i 16, stk. 1, nr. 1 og Godkendelsesmyndigheden skal indsætte disse standardvilkår i godkendelsen. Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som ikke er beskrevet i bilaget, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav. Herudover fastsætter godkendelsesmyndigheden de øvrige vilkår, jf. 16, stk. 1, nr. 2 og 3, i det omfang det er relevant, samt egenkontrolvilkår knyttet hertil, jf. 16, stk. 1, nr. 4. Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden kan undtagelsesvis afvige fra de i bilag 5 fastsatte standardvilkår. Stk. 3. Hvis kun en del af virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 5, og aktiviteterne teknisk og forureningsmæssigt kan adskilles fra den øvrige del af virksomheden, finder stk. 1 og 2 tilsvarende anvendelse for de aktiviteter, der er omfattet af bilag 5. Hvis det ikke er muligt at adskille disse aktiviteter fra den øvrige del af virksomheden, kan godkendelsesmyndigheden i nødvendigt omfang fravige standardvilkårene og erstatte dem med individuelt fastsatte vilkår.

8 8 18. Standard DS/INF 466 indføres ikke i Lovtidende, men kan fås til gennemsyn i Miljøstyrelsen. Slettet: en Bortfald af godkendelser og tidsbegrænsning 19. I godkendelsen skal der fastsættes en frist for udnyttelse af godkendelsen. En godkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til senere end 2 år fra godkendelsens meddelelse. Stk. 2. Hvis en godkendelse indeholder tilladelse til at gennemføre planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, bør fristen til at udnytte denne del af godkendelsen ikke overstige 5 år fra godkendelsens meddelelse. 20. En godkendelse kan i særlige tilfælde tidsbegrænses. Dette gælder både godkendelsen som helhed eller enkelte dele heraf. Godkendelsen skal i så fald indeholde en nærmere begrundelse for tidsbegrænsningen. Stk. 2. En godkendelse skal tidsbegrænses, i det omfang det følger af bindende regler fastsat i medfør af loven. Kapitel 8 Revurdering af godkendelser Regelmæssig revurdering af (i)-mærkede listevirksomheder 21. Godkendelser af listevirksomheder, der er (i)-mærkede på listen i bilag 1, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Tilsynsmyndigheden foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt. Stk. 2. Som indledning til revurderingen sender tilsynsmyndigheden et oplæg til virksomheden om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingen. Stk. 3. På baggrund af revurderingen træffer tilsynsmyndigheden afgørelse om, enten at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i virksomhedens godkendelse. Afgørelsen træffes med hjemmel i lovens 41, jf. 41 b. I afgørelsen fastsættes også tidspunktet for den næste regelmæssige revurdering. Afgørelsen skal tillige indeholde oplysning om den i 12 gennemførte procedure, herunder en redegørelse for myndighedens overvejelser på baggrund af de synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for. Revurdering af andre listevirksomheder 22. Når der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse, kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelser af listevirksomheder, der ikke er (i)-mærkede, jf. lovens 41 b. Hvis revurderingen vedrører en bilag 2-virksomhed, som er omfattet af et eller flere afsnit i bilag 5, finder bestemmelserne i 17 tilsvarende anvendelse. Kapitel 9 Oplysningspligt 23. Virksomheder, som er omfattet af listepunkt C 103, J J 104, K K 108, C 201, D 201, E 203, H 201, J J 206, K eller K K 216, og som udfører en tjenesteydelse, skal over for modtagerne af tjenesteydelsen oplyse kontaktoplysninger til den myndighed, der har meddelt miljøgodkendelsen, og som fører tilsyn med virksomheden efter miljøbeskyttelseslo- Slettet: erne Slettet: 7 Slettet: D 204, Slettet: - Slettet:,

9 9 ven. Alternativt kan kontaktoplysninger oplyses til Økonomi- og Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked. Stk. 2. Oplysningerne som nævnt i stk. 1 skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelsen af tjenesteydelsen, hvis der ikke indgås en skriftlig aftale. Kapitel 10 Administrative bestemmelser og klage over afgørelser 24. Før godkendelsesmyndigheden træffer afgørelse efter lovens 33, stk. 1, skal myndigheden sende et udkast til afgørelse til virksomheden og gøre virksomheden bekendt med dens adgang til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven. Stk. 2. Der skal altid, jf. lovens 74, stk. 2, foretages offentlig annoncering, når godkendelsesmyndigheden meddeler godkendelse efter lovens 33, stk. 1. Det samme gælder, når tilsynsmyndigheden efter lovens 41 træffer afgørelse om revurdering af virksomhed, som er (i)-mærket på listen i bilag 1, jf. 21, stk. 3, og lovens 41 a, stk. 2, nr Stk. 3. Når godkendelsesmyndigheden efter lovens 74, stk. 2, annoncerer offentligt, at den har meddelt godkendelse, skal det tillige oplyses, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 25. Bortset fra de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde kan godkendelsesmyndighedens afgørelser af, om etablering, ændring eller udvidelse af en virksomhed er godkendelsespligtig, ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. lovens 37, stk. 1. Stk. 2. Godkendelsesmyndighedens afgørelser om, at etablering af en virksomhed ikke er godkendelsespligtig, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, hvis spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt der er tale om en (i)-mærket virksomhed. Desuden kan godkendelsesmyndighedens afgørelser om, at en ændring eller udvidelse af en virksomhed, som er (i)-mærket på listen i bilag 1, ikke er godkendelsespligtig, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Stk. 3. Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen kan ikke påklages til miljøministeren. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser om, at etablering eller ændring eller udvidelse af en virksomhed ikke er godkendelsespligtig, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, hvis afgørelsen vedrører en af kommunalbestyrelsens egne virksomheder. Stk. 5. Et afslag på en særskilt ansøgning om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder i medfør af lovens 33, stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kapitel 11 Straffebestemmelser 26. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) undlader at meddele oplysninger efter 23, eller 2) undlader at indsende ansøgning efter 30 eller 34. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 9 Slettet:, 35, Slettet: 6

10 10 Kapitel 12 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed ophæves. 28. Verserende sager om godkendelse af listevirksomhed færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2 og 3 og 32. Stk. 2. Verserende sager om godkendelse af virksomheder, anlæg eller indretninger, som er udgået af listerne over godkendelsespligtige virksomheder bortfalder. Stk. 3. Verserende sager om godkendelse af virksomheder, der er omfattet af punkt I 203 på listen i bilag 2, færdigbehandles efter bekendtgørelse nr. 640 af 17. september 1990 om saltvandsbaseret fiskeopdræt, hvis ansøgningen er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 15. marts Verserende klagesager om afgørelser, som er truffet før den 1. juni 2012, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. Hvis klagen omfatter en virksomhed, der er omfattet af bilag 5 i denne bekendtgørelse eller bilag 5 i bekendtgørelse nr af 13. december 2006, skal klagen kun behandles efter 17 i denne bekendtgørelse, hvis førsteinstansen efter de hidtil gældende regler skulle anvende 15 i bekendtgørelse nr af 13. december Stk. 2. Verserende klagesager bortfalder, hvis de vedrører godkendelse af virksomheder, anlæg eller indretninger, som er udgået af listerne over godkendelsespligtige virksomheder. 30. For bestående listevirksomheder, som ikke var godkendelsespligtige inden den 1. januar 2005, skal der senest den 1. januar 2008 indsendes ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med 7 og 8. Stk. 2. For bestående listevirksomheder, som er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, skal ansøgning om godkendelse indsendes inden for de frister, der fremgår af ovennævnte bekendtgørelse. Stk. 3. For bestående husdyrbrug omfattet af punkt I 101 på listen i bilag 1, som ikke var godkendelsespligtige før den 1. oktober 2005, skal der senest den 1. januar 2006 indsendes ansøgning om godkendelse. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 3 A. Stk. 4. Ansøgninger om godkendelse efter lovens 33 af bestående husdyrbrug omfattet af punkt I 101 på listen i bilag 1, som er fremsendt i medfør af de før den 1. januar 2007 gældende regler, behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. Slettet: 1. januar Slettet: og 33, stk. 1 Slettet: Bestemmelsen i 11 finder dog ikke anvendelse på verserende sager om godkendelse af listevirksomhed, som ikke var (i)-mærket før den 1. januar Slettet: Slettet: Bestemmelsen i 11 finder dog ikke anvendelse på verserende sager om godkendelse af listevirksomhed, som ikke var (i)-mærket før den 1. januar Formateret: NormalInd Formateret: Mellemrum Før: 0 pkt. 31. Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af en rammegodkendelse efter de inden den 30. oktober 1999 gældende regler, skal tilsynsmyndigheden tage rammegodkendelsen op til revurdering og ændre vilkårene heri, jf. lovens 41, således at godkendelsen er i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Bestemmelserne i 36 og 110, stk. 1, nr. 5, i loven, som affattet før ikrafttrædelsen af lov nr. 369 af 2. juni 1999 samt 14 i bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed, finder fortsat anvendelse på rammegodkendelser, indtil disse er revurderet i overensstemmelse med stk Godkendelser af virksomheder, som er udgået af listerne over godkendelsespligtig virksomhed inden den 1. juni 2012, bevarer fortsat deres gyldighed, herunder den i lovens 41 a nævnte retsbeskyttelse, jf. dog stk. 2 og 3. Slettet: 3 Slettet:. Slettet: 1. marts

11 11 Stk. 2. Når der er forløbet mere end 8 år efter meddelelsen af en godkendelse som nævnt i stk. 1, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud eller forbud i medfør af lovens 42. I så fald bortfalder godkendelsen. Tilsynsmyndigheden oplyser virksomheden herom. Stk. 3. Hvis en virksomhed omfattet af stk. 1 ændres eller udvides, og tilsynsmyndigheden vurderer, at godkendelsen ikke længere vil være dækkende for virksomhedens aktivitet, skal tilsynsmyndigheden meddele, at godkendelsen er bortfaldet. Tilsynsmyndigheden meddeler påbud eller forbud i medfør af lovens 42, hvis det er relevant. 33. Godkendelser af listevirksomhed, som er omfattet af bilag 5, bevarer fortsat deres gyldighed, herunder den i lovens 41 a nævnte retsbeskyttelse. Stk. 2. Ændringer af bilag 5 har først virkning for bestående listevirksomheder omfattet af bilag 5 fra det tidspunkt, hvor virksomheden foretager godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, jf. lovens 33, stk. 1, eller fra det tidspunkt tilsynsmyndigheden finder grundlag for at revidere virksomhedens samlede godkendelse, jf. lovens 41 b. 34. Tilladelser til etablering, udvidelser og ændring af havbrug i medfør af bekendtgørelse nr. 640 af 17. september 1990 om saltvandsbaseret fiskeopdræt bevarer deres gyldighed, indtil de er erstattet af en godkendelse efter lovens 33, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Bestående virksomheder omfattet af bilag 2, punkt I 203, I 205 og K 216, der ikke er godkendt efter lovens 33, skal indsende en ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med 7 og 8 af hele virksomheden, inden de foretager en ændring eller udvidelse, der indebærer forøget forurening. Stk. 3. Bestående virksomheder omfattet af bilag 2, punkt I 203, I 205 og K 216, der ikke er godkendt efter lovens 33, skal senest den 15. marts 2014 indsende ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med 7 og 8. Stk. 4. Bestående virksomheder omfattet af bilag 2, punkt F 207, der ikke er godkendt efter lovens 33, skal senest den 1. oktober 2010 indsende en ansøgning om godkendelse efter lovens 33. Stk. 5. Virksomheder, der er omfattet af punkt I 204 på listen i bilag 2 til denne bekendtgørelse, og som den 29. juni 2011 er i drift, eller som senest denne dag har indsendt ansøgning om tilladelse til udledning af spildevand efter reglerne i lovens kapitel 4, skal senest den 15. marts 2015 indsende ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med 7 og 8 i denne bekendtgørelse. Ændring eller udvidelse af sådanne virksomheder, der indebærer forøget forurening, må dog ikke foretages uden forudgående ansøgning om og godkendelse af hele virksomheden i overensstemmelse med 7 og 8 i denne bekendtgørelse og lovens 33. Stk. 6. Verserende sager i kommunen efter lovens kapitel 5, der vedrører virksomheder omfattet af bilag 2, punkt I 205, færdigbehandles af kommunalbestyrelsen. 35. Bestemmelserne i 7, stk. 4-6, finder ikke anvendelse på ansøgninger om godkendelse af virksomheder omfattet af bilag 5, afsnit 2, 8, 14, 20 og 21der er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 1. januar Stk. 2. Bestemmelserne i 7, stk. 4-6, finder ikke anvendelse på ansøgninger om godkendelse af virksomheder omfattet af bilag 5, afsnit 5, der er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 1. oktober Stk. 3. Bestemmelserne i 7, stk. 4-6, finder ikke anvendelse på ansøgninger om godkendelse af virksomheder omfattet af bilag 5, afsnit 15 og 17, der er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 1. december Stk. 4. Bestemmelserne i 7, stk. 4-6, finder ikke anvendelse på ansøgninger om godkendelse af virksomheder omfattet af bilag 5, afsnit 6, 7, 9, 22, der er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 1. januar Slettet: 34 Formateret: Indrykning: Første linje: 0 cm Slettet: I 203 Slettet: Slettet: Slettet: Formateret: Paragraftekst Slettet: i kommunen efter lovens kapitel 5 om havbrugkommunalbestyrelsen, med mindre miljøministeren i henhold til 82, stk. 1 i loven har overtaget kommunalbestyrelsens godkendelsesog tilsynsbeføjelse, og har delegeret beføjelserne til Miljøstyrelsen. 32 Slettet: 1 Slettet: 0-14 Slettet:, Slettet: Formateret: Skrifttype: Ikke Kursiv Formateret: Mellemrum Før: 12 pkt. Slettet: 15 Slettet: 6 Slettet: 18-21

12 12 Stk. 5. Bestemmelsen i 7, stk. 4-6, i finder ikke anvendelse på ansøgninger om godkendelse af virksomheder omfattet af bilag 5, afsnit 10, der er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 1. april Slettet: Slettet: gælder ikke for ansøgninger om miljøgodkendelse, som er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 1. april 2010.

13 13 Bilag 1 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3 A Fremstilling og forarbejdning af jern, stål og metal samt overfladebehandling af metaller og plast A 101. Jernværker (råjern), stålværker og stålvalseværker. (i) (s) A 102. Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mere end 20 tons pr. dag. (i) (s) A 103. Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 20 tons pr. dag. (s) A 104. Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og returgods) med en smeltekapacitet, der overstiger 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der overstiger 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen. (i) (s) A 105. Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og returgods) med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen, dog med undtagelse af virksomheder af håndværksmæssig karakter, herunder guld- og sølvsmedjer. A 106. Virksomheder, der producerer andre metaller end jern fra malm, koncentrater og sekundære råmaterialer ved hjælp af metallurgiske, kemiske eller elektrolytiske processer. (i) (s) A 107. Smedjer med hamre, hvis slagenergi overstiger 50 kj pr. hammer, når den samlede indfyrede effekt i ovnene samtidig overstiger 20 MW. (i) A 108. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder varmforzinkningsvirksomheder, når mængden af materiale, som skal pålægges smeltet metal, overstiger 2 tons pr. time. (i) (s) A 109. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) overstiger 30 m 3. (i) A 110. Anlæg til ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdig malm. (i) (s) B. Forarbejdning af visse råstoffer B 101. Cementfabrikker. (i) (s) B 102. Glasværker og virksomheder, der fremstiller glasfibre, inklusive fremstilling af glasuldsfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. Mineraluldsfabrikker og virksomheder der smelter mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineralfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. (i) (s) B 103. Virksomheder, der fremstiller keramiske produkter ved brænding, f.eks. tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj, porcelæn, klinker, glaserede rør, samt molerværker, hvis virksomheden har en produktionskapacitet på

14 14 mere end 75 tons pr. dag, eller hvis virksomheden har en ovnkapacitet (ovnstørrelse) på mere end 4 m 3 og en sættekapacitet på mere end 300 kg pr. m 3. (i) B 104. Virksomheder, der fremstiller kulstof (fuldbrændt kul) eller elektrografit ved forbrænding eller grafitisering. (i) B 105. Anlæg til udvinding af asbest eller fremstilling af produkter af asbest. (i) (s) B 106. Kalkværker og kridtværker med en produktionskapacitet på mere end 50 t/dag. (i) C. Indvinding og behandling af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas C 101. Raffinaderier, der behandler mineralolie, og anlæg for indvinding af mineralolie, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (i) (s) C 102. Anlæg for indvinding, lagring, behandling eller oparbejdning af naturgas og gas, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (i) C 103. Oplag af mineralolieprodukter på mere end eller lig med t. C 104. Tjæredestillationsanlæg. (i) (s) C 105. Lagre af flydende gas (carbonhydrider) på mere end eller lig med 200 t. D. Kemisk og biologisk fabrikation m.v. D 101. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (s) D 102. Petrokemisk industri. (i) (s) D 103. Kunstgødningsfabrikker. (i) D 104. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. (i) (s) D 105. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien. (i) (s) D 106. Virksomheder, der fremstiller basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider. (i) (s) D 107. Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer. (i) D 108. Fyrværkerivirksomheder, hvis de er omfattet af 5 (kolonne 3- virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer E 101. Cellulosefabrikker og papirmassefabrikker. Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet på mere end eller lig med 20 tons/dag. (i) (s) E 102. Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer med en behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag. (i) E 103. Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) (s)

15 15 E 104. Sprit- og gærfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 105. Sukkerfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) (s) E 106. Bryggerier og mineralvandsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 107. Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 108. Kartoffelmelsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 109. Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 110. Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 111. Virksomheder, der producerer bioethanol til transportsektoren med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis (i). F. Oparbejdning af animalske råvarer F 101. Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons pr. dag. (i) (s) F 102. Virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af animalske råstoffer (bortset fra mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag. (i) F 103. Fiskemelsfabrikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker med en behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag. (i) (s) F 104. Garverier med en behandlingskapacitet for færdige produkter på mere end 12 tons pr. dag. (i) F 105. Virksomheder for behandling og forarbejdning af mælk eller flydende mælkefraktioner, når den modtagne mængde mælkebaseret råvare er på mere end 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. Eksempelvis mejerier og virksomheder for fremstilling af ost, tørmælk, smør og smørblandingsprodukter. (i) (s) F 106. Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag. (i) G. Kraft- og varmeproduktion G 101. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. (i) G 102. Koksværker. (i) (s) G 103. Kulforgasningsanlæg og likvificeringsanlæg. (i) (s)

16 16 H. Flyvepladser H 101. Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser. J. Andre listevirksomheder J 101. Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin. (i) (s) J 102. Virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med anvendelse af genetisk modificerede organismer i medfør af lov om miljø og genteknologi. J 103. Virksomheder omfattet af 5 (kolonne 3-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af punkterne C 102, C 103, C 105 og D 108. (s) J 104. Virksomheder, der behandler overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på afpudsning, bejdsning, påtrykning, coating, affedtning, imprægnering, kachering, lakering eller rensning, med en forbrugskapacitet med hensyn til organiske opløsningsmidler på mere end 150 kg pr. time eller mere end 200 tons pr. år. (i) K. Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald K 101. Anlæg der nyttiggør farligt affald 2) efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, 3) med en kapacitet på mere end 10 tons/dag. (i) K 102. Anlæg for bortskaffelse af farligt affald 2) efter en af metoderne D1 D9 eller D11 - D13, som nævnt i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 3). (i) K 103. Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling, som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen 3), af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mere end 50 tons affald pr. dag. (i) K 104. Shredderanlæg. (s) K 105. Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. 4) (i) K 106. Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time. (i) (s) K 107. Anlæg, der forbrænder andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time. K 108 Biogasanlæg, der behandler mere end 10 tons/dag animalsk affald bortset fra husdyrgødning (i).

17 17 Bilag 2 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 4 A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal A 201. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder varmforzinkningsvirksomheder, når mængden af materiale, som skal pålægges smeltet metal, er mindre end eller lig med 2 tons pr. time. A 202. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m 3. Dog undtaget virksomheder af håndværksmæssig karakter. A 203. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger normal m 3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104. A 204. Stålskibsværfter og flydedokke. (* jf. bilag 4, punkt 29) A 205. Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller derover. A 206. Akkumulatorfabrikker og kabelfabrikker. B. Forarbejdning af visse råstoffer B 201. Kalkværker og kridtværker med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 50 t/dag. B 202. Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med tons pr. år. B 203. Kalcinering af flint. B 204. Virksomheder, der fremstiller bygningselementer af overvejende mineralske råmaterialer med en produktion på mere end 10 tons pr dag i gennemsnit på årsbasis. Slettet: A 207. Slettet: Elektrotekniske virksomheder til printfremstilling eller fremstilling af transformatorer. C. Oplagring af og fremstilling på basis af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas C 201. Oplag af mineralolieprodukter på mellem og t. C 202. Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. (* jf. bilag 4, punkt 29) C 203. Tagpapfabrikker, der fremstiller tagpap på basis af tjære eller bitumen. C 204. Lagre af flydende gas (carbonhydrider) på mellem 50 og 200 t. D. Fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter.

18 18 D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening. D 202. Virksomheder, der ved fysiske processer, og hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, fremstiller lægemidler. D 203. Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien, med en samlet produktionskapacitet på mindst tons pr. år. D 205. Sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og rengøringsmiddelfabrikker med en produktionskapacitet på mindst tons pr. år. D 206. Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindst 3000 t/år. D 207. Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag. D 208. Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag. D 209. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af plast, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra virksomheder der er omfattet af J 104. E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer mv E 201. Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet på mindre end 20 tons/dag. Dog undtaget virksomheder af håndværksmæssig karakter. E 202. Virksomheder, der foretager trykimprægnering af træ. E 203. Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker, kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på mindst 6 kg pr. time. Bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104. E 204. Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindst m 3 fast masse pr. år af nåletræ eller på mindst m 3 fast masse af løvtræ pr. år. Virksomheder der fremstiller finerplader eller fiberplader. (* jf. bilag 4, punkt 29) E 205. Gummivarefabrikker med en produktionskapacitet på mindst tons pr. år. E 206. Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer med en produktion på mellem 1 og 10 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. Virksomheder, der foretager anden form for tekstil vådbehandling på mere end 1 ton tekstil pr dag, dog undtaget vaskerier. Slettet: andre Slettet: end kemiske eller biologiske Slettet: andre Slettet: end kemiske eller biologiske Slettet: D 204. Slettet: Virksomheder, der alene aftapper og pakker basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider. Slettet: eller med en samlet kapacitet for produktion på mindst m 3 fast masse af nåle- og løvtræ pr. år Slettet: behandlingskapacitet på mindre end eller lig med

19 19 E 207. Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons pr. time. Grønttørring og grøntpilleproduktion. Trætørring og træpilleproduktion. (* jf. bilag 4, punkt 29) E 208. Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. Dog undtaget margarinefabrikker. E 209. Sprit- og gærfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. E 210. Sukkerfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. E 211. Bryggerier, mineralvandsfabrikker og maltfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 50 og 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. E 212. Brødfabrikker og bagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 20 og 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. E 213. Kartoffelmelsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. E 214. Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 20 og 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. E 215. Virksomheder, der foretager vacuum- og/eller dypimprægnering af træ eller overfladebehandling af træ, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time. Bortset fra virksomheder der er omfattet af J 104. E 216 Virksomheder, der producerer bioethanol til transportsektoren med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. Slettet: engros Slettet: indre end eller lig med F. Oparbejdning af animalske råvarer F 201. Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtet fjerkræ på mellem 17 og 50 tons pr. dag. F 202. Fiskemelsfabrikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker, med en behandlingskapacitet på mindre end eller lig med 10 tons/dag. F 203. Garverier med en behandlingskapacitet for færdige produkter på mindre end eller lig med 12 tons pr. dag. F 204. Virksomheder for fremstilling af ost og tørmælk, når den modtagne mængde af mælkebaserede råvare er mellem 100 og 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. F 205. Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 10 og 75 tons pr. dag. F 206. Virksomheder, der foretager tørring eller formaling af østers- eller muslingeskaller. F 207. Anlæg til fremstilling af foder eller mellemprodukter af foder til fisk, hunde, katte eller pelsdyr.

20 20 Slettet: F 208. G. Kraft- og varmeproduktion G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW. G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. Slettet: Anlæg til fremstilling af fiskefoder. H. Motorsportsbaner H 201. Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg, der anvendes 5 gange per år eller mere. Dog undtaget lukkede øvelsespladser på køretekniske anlæg, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning. (* jf. bilag 4, punkt 29) I. Dambrug og havbrug I 201. Saltvandsdambrug - bortset fra fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet. I 202. Ferskvandsdambrug og andre fiskeproduktionsanlæg - bortset fra fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet. I 203. Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, hvor det samlede anlæg er beliggende nærmere end 1 sømil fra kysten, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder. I 204. FREA-anlæg Fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation af procesvand og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet, dog undtaget anlæg til åleopdræt. I 205. Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, der helt eller delvist er beliggende længere end 1 sømil fra kysten, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder (s). J. Andre listevirksomheder J 201. Virksomheder, der er omfattet af 4 (kolonne 2-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, og som ikke i forvejen er omfattet af et punkt på denne liste. J 202. Krematorier. J 203. Udendørs skydebaner.(* jf. bilag 4, punkt 29) J 204. Forlystelsesparker.(* jf. bilag 4, punkt 29) J 205. Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons per dag, bortset fra anlæg omfattet af K 108. Slettet: anlæg J 206. Anlæg for behandling eller oparbejdning af husdyrgødning, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug eller aktiviteter under listepunkt J 205, med en kapacitet for tilførsel af husdyrgødning på 30 tons pr. dag eller derover.

Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3

Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3 Bilag 1 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3 A Fremstilling og forarbejdning af jern, stål og metal samt overfladebehandling af metaller og plast A 101.Jernværker (råjern), stålværker

Læs mere

1640 af 13/12 2006 Bek. om godkendelse af listevirksomhed

1640 af 13/12 2006 Bek. om godkendelse af listevirksomhed Page 1 of 113 Bek. om godkendelse af listevirksomhed 1640 af 13/12 2006 Status: Gældende Nr. 1640 af 13. december 2006 Miljøministeriet (Miljøstyrelsen) Ændringer til bekendtgørelsen Bekendtgørelsen indeholder

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Bilag 2 A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal A 201. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) BEK nr 669 af 18/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1210-00045 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg

Bekendtgørelse om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg BEK nr 1189 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 029-00061 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) 21. Vilkårene skal sikre, at kravene i 18 opfyldes, og skal i relevant omfang fastsætte følgende: 1) Emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) I medfør af 3, stk. 3, 7 b, 35, 35 c, 37, stk. 2, 39, stk. 3 og 4, 40, 41 a, stk. 3 og 4, 41 b, stk. 1 og 3, 67, 73, stk. 3, 74, stk. 2, 78 a, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader LBK nr 994 af 09/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Program Præsentation Lovstof Miljøgodkendelse Forureningsbegrænsning Grønt regnskab Uheld Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10 UDKAST til ændring af Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ( ) 11. Bekendtgørelsen

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet, den

Miljø- og Fødevareministeriet, den UDKAST til Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug I medfør af 88, stk. 1 og 2 og 92 i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. BEK nr 1417 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1200-00089 Senere ændringer

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/06 2012)

Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/06 2012) Side 1 af 11 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

5.1 Godkendelsespligt

5.1 Godkendelsespligt 5.1 Godkendelsespligt Bilag 1- og bilag 2-virksomheder Bilag 1 og 2 er lister over de virksomheder, der er omfattet af godkendelsespligt. Bilag 1 indeholder virksomheder, der reguleres efter et regelsæt

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

FAXE KOMM ~ NE. Center for T eknik & Milj0

FAXE KOMM ~ NE. Center for T eknik & Milj0 FAXE KOMM ~ NE Center for T eknik & Milj0 Faxe Ladeplads By- og Kystlaug Stilledal3 4654 Faxe Ladeplads Sendt per mail til mail@byogkyst.dk Klage over BG Stones tilstedeve&relse i Faxe Ladeplads havn og

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn I medfør af 10, stk. 1, nr. 8, 10, stk. 1, nr. 20, 42, 48, 66, stk. 3 og

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. BEK nr 515 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1212-00025 Senere ændringer

Læs mere

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Fastsættelse af sagsbehandlingstider er et krav i Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1447 af den 2 december 2015 Aalborg Kommunes

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher. Orientering nr. 4, 2014

BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher. Orientering nr. 4, 2014 BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher Orientering nr. 4, 2014 Titel: BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher Redaktion: Niras BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher Udgiver:

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 572 Offentligt Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

DGF Gastekniske dage 2008

DGF Gastekniske dage 2008 DGF Gastekniske dage 2008 EU-kommissionens forslag til et Industriemissionsdirektiv Oplægsholder Cand. scient. Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsens Erhvervsenhed Oplæggets udgangspunkt 1. Nyt IPPC-forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion.

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion. Returadresse: Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg BRENNTAG NORDIC A/S Borupvang 5 B 2750 Ballerup DATO 1. april 2014 SAGS NR. 326-2014-3955 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lolland Havne Torben Christiansen Havnefoged Femø Havn Indhold: 1. Beskrivelse

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1) 2007/2 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-146-00003 Fremsat den 12. marts 2008 af miljøministeren (Troels

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN

AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN For yderligere oplysinger kontakt kommunes miljøafdeling. Udviklet i samarbejdet mellem Sønderborg Kommune og HANSENBERG HANSENBERG Illustrator: Daniel Nielsen. Layout og design:

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale BEK nr 1130 af 23/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00037 Senere ændringer

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 21. juni 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser.

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Vejledning i registrering på stamkort

Vejledning i registrering på stamkort Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2004 Vejledning i registrering på stamkort Miljøstyrelsen Indhold 1 BAGGRUND 5 2 REGISTRERING PÅ STAMKORT 7 2.1 HVEM SKAL REGISTRERE 7 2.2 HVORDAN SKAL DER REGISTRERES

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1) BEK nr 382 af 25/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1253-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Oplysninger. Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade Kolding CVR nr Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2

Oplysninger. Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade Kolding CVR nr Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2 Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade 13 6000 Kolding CVR nr. 34728712 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310464 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning. CM Industrilakering ApS Industrivej 1 8870 Langå Miljø og teknik Natur og miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 24 20 36 93 Telefax +45 89 15 16 60 dorthe.dahl@randers.dk www.randers.dk 25. april

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere