1640 af 13/ Bek. om godkendelse af listevirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1640 af 13/12 2006 Bek. om godkendelse af listevirksomhed"

Transkript

1 Page 1 of 113 Bek. om godkendelse af listevirksomhed 1640 af 13/ Status: Gældende Nr af 13. december 2006 Miljøministeriet (Miljøstyrelsen) Ændringer til bekendtgørelsen Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, (EF-Tidende 1996 nr. L 257 side 26), dele af Rådets direktiv 96/82/EØF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, (EF-Tidende 1997 nr. L 10 side 13), dele af Rådets direktiv 99/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, (EF-Tidende 1999 nr. L 182 side 1), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald, (EF-Tidende 2000 nr. L 332, side 91), dele af Rådets direktiv 87/101/EØF om ændring af direktiv 75/439/EØF om bortskaffelse af olieaffald (EU-Tidende 1987 nr. L 42 side 43), samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EU-Tidende 2003 nr. L 156 side 17). I medfør af 35, 37, stk. 2, 39, stk. 3 og 4, 40, 41 b, stk. 1, 66, stk. 5, 67, 74, stk. 2, 79, 80, stk. 1 og 2, 92, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 220 af 31. marts 2004, lov nr. 309 af 2. maj 2005, lov nr. 569 af 24. juni 2005 og 1 i lov nr af 20. december 2006 samt 2, stk. 3, i lov nr. 369 af 2. juni 1999, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelsesordningen i lovens kapitel 5 for listevirksomhed samt om tilsyn med visse listevirksomheder. Stk. 2. Ved listevirksomhed forstås de virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på listerne i bilag 1 og 2. Stk. 3. Ved bilag 1-virksomhed forstås de virksomheder, anlæg og indretninger, der er optaget på listen i bilag 1. Stk. 4. Ved bilag 2-virksomhed forstås de virksomheder, anlæg og indretninger, der alene er optaget på listen i bilag 2. Stk. 5. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere i bilag 5 standardvilkår for en række bilag 2-virksomheder til brug for godkendelsesmyndighedens afgørelse om godkendelse efter lovens 33 samt afgørelse om vilkårsændringer efter lovens 41, jf. 41 b, stk. 1. Stk. 6. Husdyrbrug omfattet af punkt I 101 på listen i bilag 1 anses kun for listevirksomheder, indtil det tidspunkt, hvor husdyrbruget foretager ændringer eller udvidelser, jf. 103, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen finder grundlag for at revurdere husdyrbrugets godkendelse, jf. 103, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ændringer: Ændret 28/ ved ÆB.168, jf. ikrafttrædelsesbestemmelserne. Kapitel 2 Godkendelsespligt 2. Listevirksomhed må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf, jf. lovens 33, stk. 1. Stk. 2. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt, jf. lovens 33, stk. 1. Stk. 3. Hvis der på en listevirksomhed udføres en eller flere biaktiviteter, som ikke er optaget på listerne i bilag 1 og 2, omfatter godkendelsespligten alle forurenende aktiviteter på virksomheden. Stk. 4. Hvis en listevirksomhed udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der hverken er optaget på listerne i bilag 1 eller bilag 2, er biaktiviteten og aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, godkendelsespligtige. Stk. 5. Hvis der i bilag 1 eller bilag 2 er fastsat en minimumsgrænse for godkendelsespligt, må en virksomhed ikke gennemføre en udvidelse, der vil medføre en overskridelse af grænsen, før den samlede virksomhed er godkendt. Stk. 6. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan godkendelsesmyndigheden efter særskilt ansøgning meddele tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter lovens 33, stk. 2. Bestemmelsen finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af regler fastsat i medfør af lovens 33, stk. 3. Kapitel 3 Myndighedskompetencen i godkendelsessager 3. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af listevirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Miljøcenter Odense, Miljøcenter Århus og Miljøcenter Roskilde træffer afgørelse om godkendelse af listevirksomheder, der er mærket med (s) på listen i bilag 1.

2 Page 2 of 113 Stk. 3. Miljøcenter Odense, Miljøcenter Århus og Miljøcenter Roskilde træffer endvidere afgørelse om godkendelse af listevirksomheder omfattet af 1) punkt G 101 på listen i bilag 1, hvis der på en eller flere af værkets enheder eller blokke fyres med kul eller orimulsion, og 2) punkterne K 101 og K 102 på listen i bilag 1, hvis hovedaktiviteten er forbrænding af farligt affald med en kapacitet på mere end 10 tons pr. dag. Stk. 4. Miljøcenter Odense, Miljøcenter Århus og Miljøcenter Roskilde varetager deres beføjelser i henhold til bekendtgørelsen inden for de kommunegrænser, der fremgår af bilag 1, afsnit 1, til bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser efter miljøbeskyttelsesloven, beredskabsloven og konkurrenceloven til Miljøstyrelsen og de statslige miljøcentre under Miljøministeriet. 4. Hvis der på en listevirksomhed omfattet af 3, stk. 2 eller 3, udføres aktiviteter, der er omfattet af andre punkter på listerne i bilag 1 og 2, er det statslige miljøcenter godkendelses- og tilsynsmyndighed for alle godkendelsespligtige anlæg og aktiviteter på virksomheden. 5. Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt en listevirksomhed skal godkendes af kommunalbestyrelsen eller af det statslige miljøcenter, herunder hvad der må anses for hoved- eller bivirksomhed, kan forelægges Miljøklagenævnet, som træffer den endelige administrative afgørelse. Særlige regler om tilsyn 6. Miljøcenter Odense, Miljøcenter Århus og Miljøcenter Roskilde fører tilsyn med listevirksomheder omfattet af punkterne K , K 105 og K 107 på listen i bilag 1, såfremt virksomheden helt eller delvis ejes eller drives af en kommune eller af kommuner i fællesskab. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal sende udkast til afgørelse til udtalelse hos godkendelsesmyndigheden, inden der træffes afgørelse efter lovens 41, jf. 41 a eller 41 b, vedrørende de i stk. 1 nævnte virksomheder. Kapitel 4 Ansøgning om godkendelse 7. Ansøgning om godkendelse skal være skriftlig og skal indeholde en række nærmere bestemte oplysninger, jf. stk Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører en bilag 1-virksomhed, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 3. Stk. 3. Hvis ansøgningen vedrører en bilag 2-virksomhed, der ikke er omfattet af bilag 5, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 4. Stk. 4. Hvis ansøgningen vedrører en bilag 2-virksomhed, der er omfattet af bilag 5, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af det eller de relevante afsnit i bilag 5. Stk. 5. Hvis ansøgningen vedrører en virksomhed, der er omfattet af listerne i både bilag 1 og bilag 2, indsendes en samlet ansøgning for hele virksomheden ledsaget af de i bilag 3 angivne oplysninger. Hvis det er teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille aktiviteterne, kan ansøgeren dog vælge kun at indsende de oplysninger, der fremgår af bilag 4 henholdsvis bilag 5, for så vidt angår den del af virksomheden, der er omfattet af bilag 2. Stk. 6. Hvis ansøgningen vedrører en virksomhed, der er omfattet af bilag 5, og som samtidig har aktiviteter, der er omfattet af listen i bilag 2, indsendes en samlet ansøgning for hele virksomheden ledsaget af de i bilag 4 angivne oplysninger. Hvis det er teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille aktiviteterne, skal ansøgeren indsende de oplysninger, der fremgår af bilag 5, for så vidt angår den del af virksomheden, der er omfattet af dette bilag. Stk. 7. Hvis en ansøgning samtidig omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, skal ansøgningen tillige indeholde oplysninger, der beskriver disse udvidelser eller ændringer, jf. stk Stk. 8. Godkendelsesmyndigheden kan, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til afgørelsen, kræve supplerende oplysninger ud over de i bilag 3-5 anførte, herunder i helt særlige tilfælde kræve en støjberegning eller oplysninger om bedste tilgængelige teknik, selvom dette ikke er krævet i medfør af bilag 4 eller Ansøgning om godkendelse sendes til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Hvis godkendelsen skal meddeles af Miljøcenter Odense, Miljøcenter Århus eller Miljøcenter Roskilde, videresender kommunalbestyrelsen straks ansøgningen og sagens bilag til det relevante center. Ansøgningen skal ledsages af kommunalbestyrelsens udtalelse eller af oplysning om, hvornår en udtalelse vil blive eftersendt. Udtalelsen skal omfatte forholdet til kommunens planlægning, spildevandsforhold og trafikale forhold. Kommunalbestyrelsen fremsender samtidig kopi til virksomheden af fremsendelsesskrivelsen og af kommunens udtalelse. 9. Godkendelsesmyndigheden skal straks underrette miljøministeren, hvis en ansøgning vedrører et projekt, som 1) vil kunne få negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø i et andet land, eller 2) indebærer risiko for grænseoverskridende følger af større uheld. Stk. 2. Underretningen skal ske, for at ministeren kan sikre iagttagelse af de forpligtelser, der bl.a. følger af 1) artikel 17 i Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 2) artikel 4, nr. 5 og 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, 3) artikel 13 i Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og 4) artiklerne 4, 7 og 9 i konventionen om grænseoverskridende virkninger af industriulykker.

3 Page 3 of 113 Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden må ikke viderebehandle sagen, før ministeren giver tilladelse hertil. Godkendelsesmyndigheden underretter ansøgeren herom. Kapitel 5 Forholdet til VVM-proceduren 10. I sager, der er omfattet af 11 g i lov om planlægning (VVM-proceduren), udarbejder godkendelsesmyndigheden på baggrund af en ansøgning efter 7 et forslag til godkendelse, der offentliggøres samtidig med forslag til kommuneplanretningslinjer i overensstemmelse med planloven. Ved offentliggørelsen skal det oplyses, at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, jf. dog 11, stk. 7. Kapitel 6 Forudgående offentlighed i forbindelse med (i)-mærkede listevirksomheder 11. Godkendelsesmyndigheden må ikke træffe afgørelse efter lovens 33, stk. 1, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og udkast til afgørelse i sager om etablering eller væsentlige ændringer eller udvidelser af listevirksomhed, som er (i)-mærket på listen i bilag 1. Stk. 2. Hvis en (i)-mærket aktivitet udføres som en biaktivitet på en listevirksomhed, der ikke er (i)-mærket, omfatter bestemmelsen i stk. 1 kun den (i)-mærkede aktivitet og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Stk. 3. Ved væsentlige ændringer eller udvidelser i stk. 1 forstås dels driftsændringer, der efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan have negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø, dels ændringer eller udvidelser, der i sig selv opfylder de eventuelle minimumsgrænser for godkendelsespligt i bilag 1. Stk. 4. For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig skal godkendelsesmyndigheden, når den har modtaget ansøgningen, foretage offentlig annoncering. Annonceringen skal som minimum indeholde følgende: 1) Godkendelsesmyndighedens navn og adresse. 2) Virksomhedens navn og beliggenhed. 3) Oplysning om, hvad der søges godkendelse til. 4) Oplysning om, at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, og at enhver har ret til at kommentere ansøgningen inden for en nærmere fastsat frist på 3 til 6 uger fra annonceringen, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes. 5) Angivelse af hvornår, hvor og hvordan ansøgningsmaterialet vil blive stillet til rådighed. 6) Oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 3 til 6 uger fra annonceringen kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet. 7) Hvis ansøgningen vedrører et projekt, som er omfattet af proceduren for projekter, der indebærer risiko for grænseoverskridende følger, jf. 9, skal dette oplyses. Stk. 5. Ved fremsendelse af udkast til afgørelse, jf. stk. 4, nr. 6, skal der tillige informeres om det materiale, som godkendelsesmyndigheden eventuelt måtte have fået til rådighed, efter at annonceringen er foretaget. Stk. 6. Offentlig annoncering som nævnt i stk. 4 kan undlades, hvis sagen er omfattet af VVM-proceduren, jf. 10. Stk. 7. Retten til at se ansøgningsmaterialet, herunder eventuelt supplerende materiale, samt udkast til afgørelse finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 12. I sager om revurdering af godkendelser af listevirksomheder, der er (i)-mærkede på listen i bilag 1, må tilsynsmyndigheden ikke træffe afgørelse efter lovens 41, jf. 41 b, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om tilsynsmyndighedens udkast til afgørelse. Stk. 2. For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig skal tilsynsmyndigheden foretage offentlig annoncering, når den indleder en revurdering efter 18. Annonceringen skal som minimum indeholde følgende: 1) Tilsynsmyndighedens navn og adresse. 2) Virksomhedens navn og beliggenhed. 3) Oplysning om, at tilsynsmyndigheden agter at tage virksomhedens miljøgodkendelse op til revurdering. 4) Oplysning om, at enhver har ret til at se og kommentere sagens akter, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes. 5) Angivelse af hvornår, hvor og hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed. 6) Oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 2-4 uger fra annonceringen kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2-4 uger fra modtagelsen af udkastet. Stk. 3. Ved fremsendelse af udkast til afgørelse, jf. stk. 2, nr. 6, skal der tillige informeres om det materiale, som godkendelsesmyndigheden eventuelt måtte have fået til rådighed, efter at annonceringen er foretaget. Stk. 4. Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Kapitel 7

4 Page 4 of 113 Afgørelse om godkendelse Generelle principper 13. Godkendelsesmyndigheden må ikke meddele godkendelse efter lovens 33, stk. 1, medmindre 1) virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og 2) virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. lovens kapitel 1. Stk. 2. I den i stk. 1 nævnte vurdering skal indgå en vurdering af, om til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Stk. 3. Hvis ansøgningen vedrører en bilag 1-virksomhed, skal godkendelsesmyndigheden ved vurderingen efter stk. 1, nr. 1, og idet der tages hensyn til den teknologiske udvikling, sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, 3) at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt, 4) at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet, 5) at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og 6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Vilkår for godkendelsen 14. En godkendelse efter lovens 33, stk. 1, skal indeholde en vurdering af det ansøgte projekt, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i 13, stk. 1, opfyldes, og skal fastsætte 1) emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde for hvert afkast, hvor der udledes forurenende stoffer til luften, 2) emissions- og immissionsgrænseværdier samt maksimal spildevandsmængde for hvert afløb, hvor der udledes forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, samt ved udledning af kølevand grænser for den overtemperatur, som det udledte kølevand højst må have i forhold til recipientens naturlige temperatur, 3) støjgrænser, 4) krav til den egenkontrol, som virksomheden skal foretage, herunder angivelse af prøvetagnings- og målemetode, målingernes hyppighed, metode til at vurdere om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen, samt angivelse af om prøveudtagning og analyse kan udføres af virksomheden selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium, 5) krav til beskyttelse af jord og grundvand, 6) krav til håndtering og opbevaring af affald på virksomheden, herunder angivelse af den maksimale mængde affald der må opbevares på virksomheden, 7) krav til begrænsning af eventuelle lugtgener, 8) krav om hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale driftssituationer, 9) andre krav til virksomhedens indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld, og 10) krav om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte emissionsgrænseværdier fastsættes før eller i det punkt, hvor emissionerne udledes fra anlægget, og inden eventuel fortynding. Emissionsgrænseværdierne kan suppleres eller erstattes med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger. Emissionsgrænseværdierne, de tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger fastsættes på grundlag af den bedste tilgængelige teknik, uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi. Stk. 3. Hvis virksomheden er omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, skal godkendelsen om nødvendigt fastsætte vilkår om foranstaltninger til forebyggelse af større uheld og imødegåelse af følgerne heraf for mennesker og miljø. Disse vilkår fastsættes på grundlag af de oplysninger, som godkendelsesmyndigheden har modtaget i medfør af nævnte regler. Stk. 4. Hvis der i forbindelse med godkendelsesbehandlingen har været gennemført den i 11 nævnte procedure, skal godkendelsen indeholde oplysning om den gennemførte procedure, herunder en redegørelse for godkendelsesmyndighedens overvejelser på baggrund af de synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for. Stk. 5. Selvom ansøgningen vedrører en virksomhed, der er omfattet af listerne i både bilag 1 og bilag 2, meddeles en samlet afgørelse om godkendelse. Standardvilkår for visse listevirksomheder 15. Hvis godkendelsen vedrører en bilag 2-virksomhed, der er omfattet af et eller flere afsnit i bilag 5, erstatter standardvilkårene i bilag 5 de krav, der er nævnt i 14, stk. 1, nr. 1 og Godkendelsesmyndigheden skal indsætte disse standardvilkår i godkendelsen. Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som ikke er beskrevet

5 Page 5 of 113 i bilaget, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav. Herudover fastsætter godkendelsesmyndigheden de øvrige vilkår, jf. 14, stk. 1, nr. 2 og 3, i det omfang det er relevant, samt egenkontrolvilkår knyttet hertil, jf. 14, stk. 1, nr. 4. Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden kan undtagelsesvis afvige fra de i bilag 5 fastsatte standardvilkår. Stk. 3. Hvis kun en del af virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 5, og aktiviteterne teknisk og forureningsmæssigt kan adskilles fra den øvrige del af virksomheden, finder stk. 1 og 2 tilsvarende anvendelse for de aktiviteter, der er omfattet af bilag 5. Hvis det ikke er muligt at adskille disse aktiviteter fra den øvrige del af virksomheden, kan godkendelsesmyndigheden i nødvendigt omfang fravige standardvilkårene og erstatte dem med individuelt fastsatte vilkår. Bortfald af godkendelser og tidsbegrænsning 16. I godkendelsen skal der fastsættes en frist for udnyttelse af godkendelsen. En godkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til senere end 2 år fra godkendelsens meddelelse. Stk. 2. Hvis en godkendelse indeholder tilladelse til at gennemføre planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, bør fristen til at udnytte denne del af godkendelsen ikke overstige 5 år fra godkendelsens meddelelse. 17. En godkendelse kan i særlige tilfælde tidsbegrænses. Dette gælder både godkendelsen som helhed eller enkelte dele heraf. Godkendelsen skal i så fald indeholde en nærmere begrundelse for tidsbegrænsningen. Stk. 2. En godkendelse skal tidsbegrænses, i det omfang det følger af bindende regler fastsat i medfør af loven. Kapitel 8 Revurdering af godkendelser Regelmæssig revurdering af (i)-mærkede listevirksomheder 18. Godkendelser af listevirksomheder, der er (i)-mærkede på listen i bilag 1, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Tilsynsmyndigheden foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt. Stk. 2. Som indledning til revurderingen sender tilsynsmyndigheden et oplæg til virksomheden om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingen. Stk. 3. På baggrund af revurderingen træffer tilsynsmyndigheden afgørelse om, enten at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i virksomhedens godkendelse. Afgørelsen træffes med hjemmel i lovens 41, jf. 41 b. I afgørelsen fastsættes også tidspunktet for den næste regelmæssige revurdering. Afgørelsen skal tillige indeholde oplysning om den i 12 gennemførte procedure, herunder en redegørelse for myndighedens overvejelser på baggrund af de synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for. Revurdering af andre listevirksomheder 19. Når der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse, kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelser af listevirksomheder, der ikke er (i)-mærkede, jf. lovens 41 b. Hvis revurderingen vedrører en bilag 2-virksomhed, som er omfattet af et eller flere afsnit i bilag 5, finder bestemmelserne i 15 tilsvarende anvendelse. Kapitel 9 Administrative bestemmelser og klage over afgørelser 20. Før godkendelsesmyndigheden træffer afgørelse efter lovens 33, stk. 1, skal myndigheden sende et udkast til afgørelse til virksomheden og gøre virksomheden bekendt med dens adgang til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven. Stk. 2. Der skal altid, jf. lovens 74, stk. 2, foretages offentlig annoncering, når godkendelsesmyndigheden meddeler godkendelse efter lovens 33, stk. 1. Det samme gælder, når tilsynsmyndigheden efter lovens 41 træffer afgørelse om revurdering af virksomhed, som er (i)-mærket på listen i bilag 1, jf. 18, stk. 3, og lovens 41 a, stk. 2, nr Stk. 3. Når godkendelsesmyndigheden efter lovens 74, stk. 2, annoncerer offentligt, at den har meddelt godkendelse, skal det tillige oplyses, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 21. Bortset fra de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde kan godkendelsesmyndighedens afgørelser af, om etablering, ændring eller udvidelse af en virksomhed er godkendelsespligtig, ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. lovens 37, stk. 1. Stk. 2. Godkendelsesmyndighedens afgørelser om, at etablering af en virksomhed ikke er godkendelsespligtig, kan påklages til Miljøklagenævnet, hvis spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt der er tale om en (i)-mærket virksomhed. Desuden kan godkendelsesmyndighedens afgørelser om, at en ændring eller udvidelse af en virksomhed, som er (i)- mærket på listen i bilag 1, ikke er godkendelsespligtig, påklages til Miljøklagenævnet. Stk. 3. Afgørelser truffet af Miljøcenter Odense, Miljøcenter Århus og Miljøcenter Roskilde kan ikke påklages til Miljøstyrelsen eller ministeren. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser om, at etablering eller ændring eller udvidelse af en virksomhed ikke er godkendelsespligtig, kan påklages til Miljøklagenævnet, hvis afgørelsen vedrører en af kommunalbestyrelsens egne virksomheder. Stk. 5. Et afslag på en særskilt ansøgning om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder i medfør af lovens 33, stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kapitel 10

6 Page 6 of 113 Straffebestemmelser 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at indsende ansøgning efter 26, 27 eller 32. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 11 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed ophæves. 24. Verserende sager om godkendelse af listevirksomhed færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 3. Bestemmelsen i 11 finder dog ikke anvendelse på verserende sager om godkendelse af listevirksomhed, som ikke var (i)-mærket før den 1. januar Stk. 2. Verserende sager om godkendelse af virksomheder, anlæg eller indretninger, som er udgået af listerne over godkendelsespligtige virksomheder den 1. januar 2007, bortfalder. Stk. 3. Verserende sager om godkendelse af virksomheder, der er omfattet af punkt I 203 på listen i bilag 2, færdigbehandles efter bekendtgørelse nr. 640 af 17. september 1990 om saltvandsbaseret fiskeopdræt, hvis ansøgningen er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 15. marts Verserende klagesager om afgørelser, som er truffet før den 1. januar 2007, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. Dog skal klager over afgørelser, hvor 1. instansen efter de hidtil gældende regler ikke har skullet anvende 14 i bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004, ikke behandles efter bestemmelserne i 15. Stk. 2. Verserende klagesager om afgørelser om godkendelse, som er truffet før den 16. juli 2001, og som vedrører (i)-mærket listevirksomhed, som ikke var (i)-mærket før den 16. juli 2001, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. Miljøklagenævnet kan dog færdigbehandle en sag, uanset at offentligheden ikke har haft lejlighed til at udtale sig som angivet i 11. Stk. 3. Verserende klagesager om afgørelser om godkendelse, som er truffet før den 1. januar 2005, og som vedrører (i)-mærket listevirksomhed, som ikke var (i)-mærket før den 1. januar 2005, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. Miljøklagenævnet kan dog færdigbehandle en sag, uanset at offentligheden ikke har haft lejlighed til at udtale sig som angivet i 11. Stk. 4. Verserende klagesager om afgørelser vedrørende virksomheder, anlæg eller indretninger, som er udgået af listen over godkendelsespligtige virksomheder den 1. januar 2007, bortfalder. 26. For bestående listevirksomheder, som ikke var godkendelsespligtige før den 3. november 1999, men som først blev godkendelsespligtige fra 3. november 1999, skal der senest den 1. januar 2003 indsendes ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med 7 og 8. Stk. 2. For bestående listevirksomheder, som ikke var godkendelsespligtige før den 1. januar 2005, skal der senest den 1. januar 2008 indsendes ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med 7 og 8. Stk. 3. For bestående listevirksomheder, som er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, skal ansøgning om godkendelse indsendes inden for de frister, der fremgår af ovennævnte bekendtgørelse. Stk. 4. For bestående husdyrbrug omfattet af punkt I 101 på listen i bilag 1, som ikke var godkendelsespligtige før den 1. oktober 2005, skal der senest den 1. januar 2006 indsendes ansøgning om godkendelse. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 3 A. Ændringer: Ændret 28/ ved ÆB.168, jf. ikrafttrædelsesbestemmelserne. 27. For virksomheder, anlæg eller indretninger omfattet af listerne i bilag 1 eller bilag 2, som ikke har en samlet godkendelse, jf. lovens 39, og som ikke er omfattet af 26, gælder de frister for indsendelse af ansøgning om godkendelse og de ansøgningskrav, som fremgår af henholdsvis bilag 1 og 2 til bekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1992 om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse fra bestående listevirksomheder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 830 af 6. november Hvis en bestående listevirksomhed, som er (i)-mærket, ikke senest den 29. oktober 2007 er godkendt i overensstemmelse med 13 og 14, skal tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod fortsat drift, jf. lovens 41, stk. 2, således at virksomhedens drift er ophørt senest den 29. oktober Indebærer vilkår i en godkendelse, at der skal foretages forureningsbegrænsende foranstaltninger m.v. på virksomheden, må der ikke fastsættes en frist for opfyldelse af vilkåret, der ligger efter 29. oktober Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af en rammegodkendelse efter de før den 30. oktober 1999 gældende regler, skal tilsynsmyndigheden tage rammegodkendelsen op til revurdering og ændre vilkårene heri, jf. lovens 41, således at godkendelsen er i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Bestemmelserne i 36 og 110, stk. 1, nr. 5, i loven, som affattet før ikrafttrædelsen af lov nr. 369 af 2. juni 1999 samt 14 i bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed, finder fortsat anvendelse på rammegodkendelser, indtil disse er revurderet i overensstemmelse med stk Godkendelser af virksomheder, som er udgået af listerne over godkendelsespligtig virksomhed inden den 1. januar 2007, bevarer fortsat deres gyldighed, herunder den i lovens 41 a nævnte retsbeskyttelse, jf. dog stk. 2 og

7 Page 7 of Stk. 2. Når der er forløbet mere end 8 år efter meddelelsen af en godkendelse som nævnt i stk. 1, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud eller forbud i medfør af lovens 42. I så fald bortfalder godkendelsen. Tilsynsmyndigheden oplyser virksomheden herom. Stk. 3. Hvis en virksomhed omfattet af stk. 1 ændres eller udvides, og tilsynsmyndigheden vurderer, at godkendelsen ikke længere vil være dækkende for virksomhedens aktivitet, skal tilsynsmyndigheden meddele, at godkendelsen er bortfaldet. Tilsynsmyndigheden meddeler påbud eller forbud i medfør af lovens 42, hvis det er relevant. 31. Godkendelser af listevirksomhed, som er omfattet af bilag 5, bevarer fortsat deres gyldighed, herunder den i lovens 41 a nævnte retsbeskyttelse. Stk. 2. Ændringer af bilag 5 har først virkning for bestående listevirksomheder omfattet af bilag 5 fra det tidspunkt, hvor virksomheden foretager godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, jf. lovens 33, stk. 1, eller fra det tidspunkt tilsynsmyndigheden finder grundlag for at revidere virksomhedens samlede godkendelse, jf. lovens 41 b. 32. Tilladelser til etablering, udvidelser og ændring af havbrug i medfør af bekendtgørelse nr. 640 af 17. september 1990 om saltvandsbaseret fiskeopdræt bevarer deres gyldighed, indtil de er erstattet af en godkendelse efter lovens 33, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Bestående virksomheder omfattet af punkt I 203 på listen i bilag 2, der ikke er godkendt efter lovens 33, skal indsende en ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med 7 og 8 af hele virksomheden, inden de foretager en ændring eller udvidelse, der indebærer forøget forurening. Stk. 3. Bestående virksomheder omfattet af punkt I 203 på listen i bilag 2, der ikke er godkendt efter lovens 33, skal senest den 15. marts 2014 indsende ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med 7 og 8. Connie Hedegaard / Karsten Skov Bilag 1 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3 A Fremstilling og forarbejdning af jern, stål og metal samt overfladebehandling af metaller og plast A Jernværker (råjern), stålværker og stålvalseværker. (i) (s) 101. A Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mere end 20 tons pr. dag. (i) (s) 102. A Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 20 tons pr. dag. (s) 103. A Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og returgods) med 104. en smeltekapacitet, der overstiger 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der overstiger 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen. (i) (s) A Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og returgods) med 105. en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen, dog med undtagelse af virksomheder af håndværksmæssig karakter, herunder guld- og sølvsmedjer. A Virksomheder, der producerer andre metaller end jern fra malm, koncentrater og sekundære råmaterialer ved 106. hjælp af metallurgiske, kemiske eller elektrolytiske processer. (i) (s) A Smedjer med hamre, hvis slagenergi overstiger 50 kj pr. hammer, når den samlede indfyrede effekt i ovnene 107. samtidig overstiger 20 MW. (i) A Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder varmforzinkningsvirksomheder, når 108. mængden af materiale, som skal pålægges smeltet metal, overstiger 2 tons pr. time. (i) (s) A Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk 109. eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) overstiger 30 m 3. (i) A Anlæg til ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdig malm. (i) (s) 110. B. Forarbejdning af visse råstoffer B Cementfabrikker. (i) (s) 101. B Glasværker og virksomheder, der fremstiller glasfibre, inklusive fremstilling af glasuldsfibre, hvor 102. smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. Mineraluldsfabrikker og virksomheder der smelter mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineralfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. (i) (s) B Virksomheder, der fremstiller keramiske produkter ved brænding, f.eks. tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, 103. stentøj, porcelæn, klinker, glaserede rør, samt molerværker, hvis virksomheden har en produktionskapacitet på mere end 75 tons pr. dag, eller hvis virksomheden har en ovnkapacitet (ovnstørrelse) på mere end 4 m 3 og en sættekapacitet på mere end 300 kg pr. m 3. (i) B Virksomheder, der fremstiller kulstof (fuldbrændt kul) eller elektrografit ved forbrænding eller grafitisering. (i) 104.

8 Page 8 of 113 B Anlæg til udvinding af asbest eller fremstilling af produkter af asbest. (i) (s) 105. B Kalkværker og kridtværker med en produktionskapacitet på mere end 50 t/dag. (i) 106. C. Indvinding og behandling af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas C Raffinaderier, der behandler mineralolie, og anlæg for indvinding af mineralolie, herunder på de kystnære dele 101. af søterritoriet. (i) (s) C Anlæg for indvinding, lagring, behandling eller oparbejdning af naturgas og gas, herunder på de kystnære dele 102. af søterritoriet. (i) C Oplag af mineralolieprodukter på mere end eller lig med t C Tjæredestillationsanlæg. (s) 104. C Lagre af flydende gas (carbonhydrider) på mere end eller lig med 200 t D. Kemisk og biologisk fabrikation m.v. D Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, 101. produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (s) D Petrokemisk industri. (i) (s) 102. D Kunstgødningsfabrikker. (i) 103. D Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. (i) (s) 104. D Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer eller 105. hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien. (i) (s) D Virksomheder, der fremstiller basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider. (i) (s) 106. D Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer. (i) 107. D Fyrværkerivirksomheder, hvis de er omfattet af 5 (kolonne 3-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med 108. risikoen for større uheld med farlige stoffer. E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer E Cellulosefabrikker og papirmassefabrikker. Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet på mere 101. end eller lig med 20 tons/dag. (i) (s) E Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre eller 102. tekstilstoffer med en behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag. (i) E Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier med en kapacitet til produktion af 103. færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) (s) E Sprit- og gærfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i 104. gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E Sukkerfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i 105. gennemsnit på kvartalsbasis. (i) (s) E Bryggerier og mineralvandsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons 106. pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E Kartoffelmelsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i 108. gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på 109. kvartalsbasis. (i) E Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på 110. basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) F. Oparbejdning af animalske råvarer F Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons pr dag. (i) (s) F Virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis 102. af animalske råstoffer (bortset fra mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag. (i) F Fiskemelsfabrikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, 103. blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker med en behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag. (i) (s)

9 Page 9 of 113 F Garverier med en behandlingskapacitet for færdige produkter på mere end 12 tons pr. dag. (i) 104. F Virksomheder for behandling og forarbejdning af mælk eller flydende mælkefraktioner, når den modtagne 105. mængde mælkebaseret råvare er på mere end 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. Eksempelvis mejerier og virksomheder for fremstilling af ost, tørmælk, smør og smørblandingsprodukter. (i) (s) F Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne 106. produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag. (i) G. Kraft- og varmeproduktion G Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på 101. mere end 50 MW. (i) G Koksværker. (i) (s) 102. G Kulforgasningsanlæg og likvificeringsanlæg. (i) (s) 103. H. Flyvepladser H Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser I. Husdyrbrug I Anlæg til husdyrproduktion for mere end 101. a) 250 dyreenheder, dog 270 dyreenheder hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg eller 750 stipladser til søer. b) 100 dyreenheder i slagtekyllinger eller stipladser. c) 230 dyreenheder i æglæggende høns eller stipladser. d) 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg) eller stipladser. Antal dyreenheder beregnes på grundlag af reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., jf. dennes 3, nr. 11. (i) J. Andre listevirksomheder J Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin. (i) (s) 101. J Virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med anvendelse af genetisk 102. modificerede organismer i medfør af lov om miljø og genteknologi. J Virksomheder omfattet af 5 (kolonne 3-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større 103. uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af punkterne C 102, C 103, C 105 og D 108. (s) J Virksomheder, der behandler overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske 104. opløsningsmidler, navnlig med henblik på afpudsning, bejdsning, påtrykning, coating, affedtning, imprægnering, kachering, lakering eller rensning, med en forbrugskapacitet med hensyn til organiske opløsningsmidler på mere end 150 kg pr. time eller mere end 200 tons pr. år. (i) K. Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald K 101. Anlæg der nyttiggør farligt affald 2) efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, 3) med en kapacitet på mere end 10 tons/dag. (i) K 102. Anlæg for bortskaffelse af farligt affald2) efter en af metoderne D1 - D9 eller D11 - D13, som nævnt i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 3). (i) K Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling, som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6 A til 103. affaldsbekendtgørelsen 3), af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mere end 50 tons affald pr. dag. (i) K Shredderanlæg. (s) 104. K Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en 105. samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. 4) (i) K Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end tons pr. time. (i) (s) K Anlæg, der forbrænder andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, med en 107. kapacitet på mere end 3 tons pr. time. 2) Farligt affald som defineret i bekendtgørelse om affald. 3) Bekendtgørelse om affald. 4) Ved inert affald forstås affald, der ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer, jf. Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald.

10 Page 10 of 113 Ændringer: Bilag 1 ændret 28/ ved ÆB.168, jf. ikrafttrædelsesbestemmelserne. Bilag 2 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 4 A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal A Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder varmforzinkningsvirksomheder, når 201. mængden af materiale, som skal pålægges smeltet metal, er mindre end eller lig med 2 tons pr. time. A Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en 202. elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m 3. Dog undtaget virksomheder af håndværksmæssig karakter. A Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og 203. pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger normal m 3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104. A Stålskibsværfter og flydedokke. (* jf. bilag 4, punkt 29) 204. A Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet 205. produktionsareal på m 2 eller derover. A Akkumulatorfabrikker og kabelfabrikker A Elektrotekniske virksomheder til printfremstilling eller fremstilling af transformatorer B. Forarbejdning af visse råstoffer B Kalkværker og kridtværker med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 50 t/dag B Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier 202. med en produktion på mere end eller lig med tons pr. år. B Kalcinering af flint B Virksomheder, der fremstiller bygningselementer af overvejende mineralske råmaterialer C. Oplagring af og fremstilling på basis af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas C Oplag af mineralolieprodukter på mellem og t C Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller 202. derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. (* jf. bilag 4, punkt 29) C Tagpapfabrikker, der fremstiller tagpap på basis af tjære eller bitumen C Lagre af flydende gas (carbonhydrider) på mellem 50 og 200 t D. Fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter D Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller organiske eller uorganiske 201. kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. D Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske, fremstiller lægemidler D Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer 203. eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien, med en samlet produktionskapacitet på mindst tons pr. år. D Virksomheder, der alene aftapper og pakker basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider D Sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og rengøringsmiddelfabrikker med en produktionskapacitet på mindst tons pr. år. D Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindst 3000 t/år D Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af 207. hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag. D Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved

11 Page 11 of termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag. D Virksomheder, der foretager overfladebehandling af plast, når kapaciteten til forbrug af organiske 209. opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra virksomheder der er omfattet af J 104. E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer m.v. E Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet på mindre end 20 tons/dag E Virksomheder, der foretager trykimprægnering af træ E Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker, 203. kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på mindst 6 kg pr. time. Bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104. E 204. Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindst m3 fast masse pr. år af nåletræ eller på mindst m 3 fast masse af løvtræ pr. år eller med en samlet kapacitet for produktion på mindst m 3 fast masse af nåle- og løvtræ pr. år. Virksomheder der fremstiller finerplader eller fiberplader. (* jf. bilag 4, punkt 9) E Gummivarefabrikker med en produktionskapacitet på mindst tons pr. år E Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre eller 206. tekstilstoffer med en behandlingskapacitet på mindre end eller lig med 10 tons pr. dag. Virksomheder, der foretager anden form for tekstil vådbehandling, dog undtaget vaskerier. E Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons pr. time. Grønttørring og grøntpilleproduktion Trætørring og træpilleproduktion. (* jf. bilag 4, punkt 29) E Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier med en kapacitet til produktion af 208. færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. Dog undtaget margarinefabrikker. E Sprit- og gærfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. E Sukkerfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr dag i gennemsnit på kvartalsbasis. E Bryggerier, mineralvandsfabrikker og maltfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på 211. mellem 50 og 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. E Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 20 og 300 tons 212. pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. E Kartoffelmelsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. E Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i 214. gennemsnit på kvartalsbasis. E Virksomheder, der foretager vacuum- og/eller dypimprægnering af træ eller overfladebehandling af træ, når 215. kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time. Bortset fra virksomheder der er omfattet af J 104. F. Oparbejdning af animalske råvarer F Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtet fjerkræ på mellem 17 og 50 tons pr. dag F Fiskemelsfabrikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, 202. blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker, med en behandlingskapacitet på mindre end eller lig med 10 tons/dag. F Garverier med en behandlingskapacitet for færdige produkter på mindre end eller lig med 12 tons pr. dag F Virksomheder for fremstilling af ost og tørmælk, når den modtagne mængde af mælkebaserede råvare er 204. mellem 100 og 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. F Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne 205. produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 10 og 75 tons pr. dag. F Virksomheder, der foretager tørring eller formaling af østers- eller muslingeskaller F Anlæg til fremstilling af foder til pelsdyravl F Anlæg til fremstilling af fiskefoder G. Kraft- og varmeproduktion G Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet 201. indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW. G Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på

12 Page 12 of faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. H. Motorsportsbaner H Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dog undtaget lukkede øvelsespladser på 201. køretekniske anlæg, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning. (* jf. bilag 4, punkt 29) I. Dambrug og havbrug I Saltvandsdambrug - bortset fra fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til 201. vandløb, søer eller havet. I Ferskvandsdambrug og andre fiskeproduktionsanlæg - bortset fra fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation 202. og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet. I Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, og 203. hvis drift forudsætter anvendelse af foder. J. Andre listevirksomheder J Virksomheder, der er omfattet af 4 (kolonne 2-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for 201. større uheld med farlige stoffer, og som ikke i forvejen er omfattet af et punkt på denne liste. J Krematorieanlæg J Udendørs skydebaner.(* jf. bilag 4, punkt 29) 203. J Forlystelsesparker.(* jf. bilag 4, punkt 29) 204. K. Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald K 201. Anlæg der nyttiggør farligt affald 2) efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen 3), med en kapacitet på mindre end eller lig med 10 tons/dag. K 202. Anlæg der nyttiggør farligt affald2) efter en af metoderne R2, R3, R4, R7, R10 eller R11, som nævnt i bilag 6 B til affaldsbekendtgørelsen 3). K 203. Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald2), jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 3) forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, 5) bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 og K 212 nævnte anlæg. K Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6A til 204. affaldsbekendtgørelsen 3) af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag. K Anlæg der bortskaffer ikke-farligt affald efter en af metoderne D2, D3, D6, D12 eller D13 i bilag 6A til 205. affaldsbekendtgørelsen 3). K Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1 - R11, som nævnt i bilag 6B til 206. affaldsbekendtgørelsen 3), bortset fra de under K K 215 nævnte anlæg. K Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som modtager mindre end eller lig med 10 tons affald pr. dag, og som 207. har en samlet kapacitet på mindre end eller lig med tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald 4). K 208. Deponeringsanlæg for ikke-farligt inert affald4). K Autoophugning (autogenbrug) K Skibsophugning. (* jf. bilag 4, punkt 29) 210. K Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R og R13 i Bilag 6 B, og D14 og D15 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen 3) med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. K Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og 212. elektronisk udstyr, 6) jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 3), forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse 5) med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg. K Anlæg for oplagring, behandling eller oparbejdning af husdyrgødning, herunder 213. husdyrgødningskomposteringsanlæg og biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af animalsk eller vegetabilsk affald, herunder husdyrgødning og slagteriaffald, på 30 tons pr. dag eller derover. K Komposteringsanlæg i øvrigt med en kapacitet for tilførsel af affald på 100 tons pr. år eller derover bortset fra 214. husdyrgødning. K Øvrige anlæg, der forbrænder ikke-farligt affald med en kapacitet på mindre end 3 tons pr. time. 215.

13 Page 13 of 113 Bilag 3 5) Nyttiggørelse defineret i punkterne R1 - R11 i bilag 6B og bortskaffelse som defineret i punkterne D1 - D13 i bilag 6A i bekendtgørelse om affald. 6) jf. 3, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 1-virksomheder, jf. 7, stk. 2 A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. 2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer. 3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. 4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. B. Oplysninger om virksomhedens art 5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. 6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. 7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. C. Oplysninger om etablering 9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer. 10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse. D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. På planen angives placeringen i koordinater med angivelse af koordinatsystem for et veldefineret punkt, f.eks. hjørne af skel, samt højdekoter hvor det er relevant. Planen forsynes med en nordpil. 12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. 13) Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, afviger fra den samlede virksomheds driftstid, skal driftstiden for disse oplyses. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. 14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. E. Tegninger over virksomhedens indretning 15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der - i det omfang det er relevant - viser følgende: - Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen. - Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette. - Placeringen af skorstene og andre luftafkast. - Placeringen af støj- og vibrationskilder. - Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer. - Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring. - Interne transportveje. Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil. F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer, herunder mikroorganismer. 17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, energiforbrug og -anvendelse, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende

14 Page 14 of 113 processer/ aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet. 18) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt). 19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift. 20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 21) Redegørelse for den valgte teknologi og andre teknikker med henblik på at forebygge, og hvis dette ikke er muligt, at begrænse forureningen fra virksomheden, herunder en begrundelse for hvorfor dette anses for den bedste tilgængelige teknik. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om mulighederne for - at effektivisere råvareforbruget, - at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer, - at optimere produktionsprocesserne, - at undgå affaldsfrembringelse, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, om mulighederne for genanvendelse og recirkulation og - at anvende bedste tilgængelige rensningsteknik. Redegørelsen skal tillige belyse de energimæssige konsekvenser ved den valgte teknologi, herunder om der er valgt den mest energieffektive teknologi. Desuden skal redegørelsen indeholde et resume af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt. H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening 22) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 15. Der angives endvidere emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur. Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenicitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives. Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer. 23) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder. 24) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. 25) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. Spildevand 26) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde følgende: - Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand og kølevand. - For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, ph og koncentrationer af forurenende stoffer, samt oplysning om mikroorganismer. - Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år. - Hvis der afledes kølevand, skal der redegøres for kølevandets temperatur, herunder variationen over døgn, uge, måned eller år. - Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere. - En beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer. 27) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens ) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.

15 Page 15 of ) Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til vandløb, søer eller havet, skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse. Støj 30) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt ) Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger både for de enkelte støjeller vibrationsfremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern transport og for virksomheden som helhed. 32) Beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne udført som "Miljømåling - ekstern støj" efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj. Affald 33) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne. 34) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden. 35) Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til henholdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse. Jord og grundvand 36) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald. samt nedgravede rør, tanke og beholdere. I. Forslag til vilkår og egenkontrol 37) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder vedrørende risikoforholdene. Egenkontrolvilkår bør indeholde: - Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder - Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger. - Forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne. - Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning. Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem opfordres til at koordinere forslag til egenkontrolvilkår med miljøledelsessystemets rutiner. J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 38) Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld. 39) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld. 40) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø af de under punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld. K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør. 41) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør. L. Ikke-teknisk resume 42) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume. Bilag 3 A Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug omfattet af punkt I i listen i bilag 1 Oplysninger om ansøger og ejerforhold 1) Ansøgers navn, adresse og telefonnummer. 2) Virksomhedens navn, ejendommens adresse, matrikel-nummer og CVR- og P-nummer. 3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. 4) Oplysninger om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.

16 Page 16 of 113 B. Oplysninger om virksomheden 5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1. 6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. 7) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer. 8) Det forventede tidspunkt for bygge- og anlægsarbejders påbegyndelse og afslutning samt for start af virksomhedens drift ved nyetablering eller start af den del af driften, der er ændret efter projektets gennemførelse. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, oplyses tillige den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse. C. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer. 10) Beskrivelse af lokaliseringsovervejelser i forhold til omgivelser, der er følsomme over for emissioner eller gener fra virksomheden (f.eks. boligområder, rekreative områder, vandforsyningsanlæg, søer eller vandløb herunder dræn) samt i forhold til reglerne for lokalisering af erhvervsmæssigt dyrehold i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Kommunen eller amtet kan oplyse om de planlægningsmæssige bestemmelser i området. D. Tegninger over virksomhedens indretning 11) Målfast tegning i passende målestok, der viser den samlede virksomhed, herunder produktionsanlæggets placering på ejendommen og indretning dvs. placering af stalde, møddinger, gyllebeholdere, ensilageplads, befæstede arealer, inkl. afløb, interne transportveje, nedgravede tanke, boringer og brønde m.v. Planen forsynes med nordpil. E. Oplysninger om virksomhedens indretning og drift 12) Dyreart og antal dyreenheder før og efter det ansøgte, med beregningsgrundlaget herfor. 13) Oplysning om staldsystem og staldindretning i hver enkelt driftsbygning, herunder oplysninger om udmugningssystem. 14) Oplysning om ventilationsanlæg, herunder type, kapacitet, antal afkast, afkastenes placering, afkasthøjde, lufthastighed i afkast m.v. 15) Oplysning om opbevaring og/eller forarbejdning af foder. 16) Oplysning om bivirksomhed som f.eks. dambrug, slagteri, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vindmølle og halmfyr m.v. 17) Oplysning om art og forbrug af andre hjælpestoffer i forbindelse med husdyrproduktionen, herunder energi- og vandforbrug samt oplysninger om, hvor det anvendes, samt f.eks. forbrug af dieselolie. 18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift. F. Oplysninger om gødningsproduktion og -håndtering 19) Årsproduktion af husdyrgødning inkl. spildevand til opbevaring før og efter projektet. 20) Gødningsopbevaringsanlæg (type, størrelse, kapacitet og overdækning). 21) Størrelse og beliggenhed af det areal, der er til rådighed til udbringning af husdyrgødning, herunder både egne arealer og arealer, der kan disponeres over i medfør af gødningsleveringsaftaler og aftaler om forpagtning før og efter projektet samt oplysning om græsningsaftaler før og efter projektet. 22) Oplysning om der afsættes til, eller modtages husdyrgødning fra andre ejendomme efter det ansøgte projekt, og om der modtages slam eller andre affaldsprodukter til udbringning på udspredningsarealet angivet under nr ) Forventet balance for N og P (N og P-gårdregnskab), herunder tab til omgivelserne ved ammoniakfordampning og nitratudvaskning før og efter projektet. G. Oplysninger om virksomhedens valg af bedste tilgængelige teknik 24) Redegørelse og dokumentation for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forurenende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal indeholde et resume af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt. 25) Oplysninger om anvendelse af bedst tilgængelig teknik til reduktion af ammoniak-emission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om hvordan et eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes. H. Oplysninger om virksomhedens gene- og forureningsbegrænsende foranstaltninger 26) Angivelse og placering af støjkilder, der kan give væsentlige støjgener for omgivelserne (ventilationsanlæg, kompressorer, korntørringsanlæg, malkestald m.v.). Forventede årlige og daglige driftsperioder under normale forhold angives. Eventuelle støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger beskrives. 27) Oplysninger om lugtforureningskilder, der kan indebære væsentlige gener for omgivelserne. Foranstaltninger til begrænsning af lugtgener beskrives. 28) Opgørelse af mængden og arten af rengøringsvand, mælkerumsvand, vand fra vaskepladser og sanitært

17 Page 17 of 113 spildevand, med oplysninger om bortskaffelse og eventuelle rensningsforanstaltninger. 29) Oplysninger om påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr. 30) Oplysninger om fluebekæmpelse. 31) Oplysninger om skadedyrsbekæmpelse. 32) Oplysninger om til- og frakørselsforhold vedrørende arbejdskørsel, herunder transport af husdyrgødning og indog udlevering af dyr, samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. I. Oplysninger om virksomhedens affald 33) Oplysninger om opbevaring og bortskaffelse af døde dyr, herunder eventuelt omladnings- og afhentningsstedets placering i forhold til nabobeboelser. 34) Oplysninger om opbevaring af olie/kemikalier. 35) Oplysninger om bortskaffelse af olie/kemikalieaffald herunder emballage m.v. 36) Oplysninger om art, mængde, opbevaring og bortskaffelse af andet affald, der fremkommer på virksomheden. For farligt affald (bekæmpelsesmidler og medicinrester) angives EAK-koder. J. Forslag til egenkontrol 37) Forslag til vilkår om kontrol med overholdelse af fastsatte vilkår for virksomhedens drift, herunder vedrørende risikoforholdene. Egenkontrolvilkår kan indeholde: - Forslag til fast procedure for vedligeholdelse og eftersyn af produktionsapparatet og rensningsforanstaltninger. - Forslag til fast procedure for vedligeholdelse og kontrol af gene- og forureningsforanstaltninger. - Forslag til overvågning af parametre, der har miljømæssig/sikkerhedsmæssig betydning, f.eks. de under 18) nævnte driftsforstyrrelser og uheld. - Forslag til registrering af forbrug af råvarer, hjælpestoffer og energi. K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 38) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør. L. Ikke-teknisk resume 39) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume. Ændringer: Bilag 3 A indsat 28/ ved ÆB.168. Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomheder, jf. 7, stk. 3 Hvis virksomheden er omfattet af bilag 5, skal ansøgningen indeholde de i bilag 5 anførte oplysninger. A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. 2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer. 3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. 4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. B. Oplysninger om virksomhedens art 5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. 6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden incl. udvidelsen. 7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. C. Oplysninger om etablering 9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer. 10) De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, oplyses tillige om den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse. D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.

18 Page 18 of ) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. 13) Virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. 14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. E. Tegninger over virksomhedens indretning 15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende: - - Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen. - - Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette. - - Placeringen af skorstene og andre luftafkast. - - Placeringen af støj- og vibrationskilder. - - Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer. - - Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring. - - Interne transportveje. Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil. F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, vand og væsentlige hjælpestoffer. 17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, emissioner og affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet. 18) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt) 19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld. G. Oplysninger om valg af teknologi 20) Hvis der i Miljøstyrelsens Referencer til renere teknologivurderinger ved miljøgodkendelser (Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8/2000 eller seneste udgave) foreligger oplysninger om bedste tilgængelige teknik for den pågældende virksomhedstype, skal der redegøres for virksomhedens muligheder for at anvende de teknikker, der er beskrevet her. H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening 21) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 15. Der angives endvidere emissioner af lugt. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur. Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer. 22) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder. 23) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. Spildevand 24) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde: - Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand og kølevand. - For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, ph og koncentrationer af forurenende stoffer. - Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år. - Hvis der afledes kølevand, skal der redegøres for kølevandets temperatur, herunder variationen over døgn, uge, måned eller år. - Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere. - Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi med henblik på at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.

19 Page 19 of ) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens ) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde. 27) Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til vandløb, søer eller havet, skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse. Støj 28) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 15, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. 29) Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2 skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne, udført som "Miljømåling - ekstern støj" efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj. Affald 30) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne. 31) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden. Jord og grundvand 32) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere. I. Forslag til vilkår og egenkontrol 33) Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift. Egenkontrolvilkår bør omfatte: - Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder. - Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger. Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til egenkontrolvilkår med miljøledelsessystemets rutiner. Bilag 5 Standardvilkår for visse virksomheder, anlæg eller aktiviteter omfattet af bilag 2, jf. 15 og 19. Indholdsfortegnelse Afsnit 1. Afsnit 2. Afsnit 3. Afsnit 4. Afsnit 5. K 209 Autoophugning (autogenbrug) 1.1. Anvendelsesområde 1.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold 1.3. Oplysningskrav ved ansøgning 1.4. Standardvilkår G 201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW 2.1. Anvendelsesområde 2.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold 2.3. Oplysningskrav ved ansøgning 2.4. Standardvilkår G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW 3.1. Anvendelsesområde 3.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold 3.3. Oplysningskrav ved ansøgning 3.4. Standardvilkår H 201 Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner 4.1. Anvendelsesområde 4.2. Beskrivelse af væsentligste miljøforhold 4.3. Oplysningskrav ved ansøgning 4.4. Standardvilkår A 203

20 Page 20 of 113 Afsnit 6. Afsnit 7. Afsnit 8. Afsnit 9. Afsnit 10. Afsnit 11. Afsnit 12. Afsnit 13. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og - pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger normal m3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder - undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J Anvendelsesområde 5.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold 5.3. Oplysningskrav ved ansøgning 5.4. Standardvilkår K 203 Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, bortset fra de under punkterne K 209, K 210 og K 211 nævnte anlæg Anvendelsesområde 6.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold 6.3. Oplysningskrav ved ansøgning 6.4. Standardvilkår K 211 Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m Anvendelsesområde 7.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold 7.3. Oplysningskrav ved ansøgning 7.4. Standardvilkår B 202 Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med tons pr. år Anvendelsesområde 8.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold 8.3. Oplysningskrav ved ansøgning 8.4. Standardvilkår C 202 Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer Anvendelsesområde 9.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold 9.3. Oplysningskrav ved ansøgning 9.4. Standardvilkår E 207 Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons pr. time. Grønttørring og grøntpilleproduktion. Trætørring og træpilleproduktion Anvendelsesområde Beskrivelse af væsentligste miljøforhold Oplysningskrav ved ansøgning Standardvilkår J 202 Krematorieanlæg Anvendelsesområde Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold Oplysningskrav ved ansøgning Standardvilkår K 212 Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg Anvendelsesområde Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold Oplysningskrav ved ansøgning Standardvilkår K 213 Anlæg for oplagring, omlastning, oparbejdning af husdyrgødning, herunder husdyrgødningskomposteringsanlæg og biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af animalsk eller vegetabilsk affald, herunder husdyrgødning og slagteriaffald, på 30 tons pr. dag eller derover Anvendelsesområde Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold Oplysningskrav ved ansøgning Standardvilkår

Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3

Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3 Bilag 1 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3 A Fremstilling og forarbejdning af jern, stål og metal samt overfladebehandling af metaller og plast A 101.Jernværker (råjern), stålværker

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet, den

Miljø- og Fødevareministeriet, den UDKAST til Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug I medfør af 88, stk. 1 og 2 og 92 i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader LBK nr 994 af 09/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. BEK nr 1417 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1200-00089 Senere ændringer

Læs mere

Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/06 2012)

Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/06 2012) Side 1 af 11 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Bilag 2 A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal A 201. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) I medfør af 7 b, 35, stk. 1 og 2, 37, stk. 2, 39, stk. 3 og 4, 40, 41 b, stk. 1, 66, stk. 5, 67, 74, stk. 2, 79, 80, stk. 1 og 2, 89 b, 90, stk. 1 og

Læs mere

FAXE KOMM ~ NE. Center for T eknik & Milj0

FAXE KOMM ~ NE. Center for T eknik & Milj0 FAXE KOMM ~ NE Center for T eknik & Milj0 Faxe Ladeplads By- og Kystlaug Stilledal3 4654 Faxe Ladeplads Sendt per mail til mail@byogkyst.dk Klage over BG Stones tilstedeve&relse i Faxe Ladeplads havn og

Læs mere

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10 UDKAST til ændring af Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ( ) 11. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg

Bekendtgørelse om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg BEK nr 1189 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 029-00061 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) BEK nr 669 af 18/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1210-00045 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) 21. Vilkårene skal sikre, at kravene i 18 opfyldes, og skal i relevant omfang fastsætte følgende: 1) Emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde

Læs mere

Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed

Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed I bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed foretages følgende ændringer:

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser.

Læs mere

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Fastsættelse af sagsbehandlingstider er et krav i Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1447 af den 2 december 2015 Aalborg Kommunes

Læs mere

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Program Præsentation Lovstof Miljøgodkendelse Forureningsbegrænsning Grønt regnskab Uheld Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor I medfør af 7, 7a, 44, 45, stk. 2, 80 og 110, stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. BEK nr 515 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1212-00025 Senere ændringer

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) I medfør af 3, stk. 3, 7 b, 35, 35 c, 37, stk. 2, 39, stk. 3 og 4, 40, 41 a, stk. 3 og 4, 41 b, stk. 1 og 3, 67, 73, stk. 3, 74, stk. 2, 78 a, stk. 2,

Læs mere

Forslag. til. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24.

Forslag. til. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om jordforurening, lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre PÅBUD OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE: DISPENSATION FOR OVERHOLDELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 572 Offentligt Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) BEK nr 1432 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-523-00005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1683

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1

HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1 HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1 I medfør af 35 a-b, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN

AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN For yderligere oplysinger kontakt kommunes miljøafdeling. Udviklet i samarbejdet mellem Sønderborg Kommune og HANSENBERG HANSENBERG Illustrator: Daniel Nielsen. Layout og design:

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Afsnit I Formål, anvendelsesområde m.v.

Udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Afsnit I Formål, anvendelsesområde m.v. Udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1 Afsnit I Formål, anvendelsesområde m.v. Kapitel 1 Formål 1. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau

Læs mere

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner.

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner. Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83 7330 Brande Virksomheder J.nr. MST-1270-01665 Ref. PEMJE Den 21. august 2015 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83,

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk RGS 90 A/S Finervej 7 4621 Gadstrup By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 10 til miljøgodkendelsen af november 2006 - Modtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1) BEK nr 858 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6223-00005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport.

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10 UDKAST til ændring af Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ( ) 11. Bekendtgørelsen

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 I medfør af 30, stk. 1, 32 c, 38 d, stk. 1, 43, stk. 1, 45, stk. 1, 46, stk. 2, 47, 59, stk. 4

Læs mere

BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher. Orientering nr. 4, 2014

BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher. Orientering nr. 4, 2014 BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher Orientering nr. 4, 2014 Titel: BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher Redaktion: Niras BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher Udgiver:

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 17-12-2015 Sagsnr.: 15/21874 Dok.løbenr.: 346222/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning i registrering på stamkort

Vejledning i registrering på stamkort Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2004 Vejledning i registrering på stamkort Miljøstyrelsen Indhold 1 BAGGRUND 5 2 REGISTRERING PÅ STAMKORT 7 2.1 HVEM SKAL REGISTRERE 7 2.2 HVORDAN SKAL DER REGISTRERES

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. maj 2013 J.nr.: NMK-10-00587 Ref.: ribba/damoe AFGØRELSE i sag

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse til etablering af afskærmende vold oven på etape I ved Kåstrup Losseplads

Tillæg til Miljøgodkendelse til etablering af afskærmende vold oven på etape I ved Kåstrup Losseplads Tillæg til Miljøgodkendelse til etablering af afskærmende vold oven på etape I ved Kåstrup Losseplads 3. juli 2015 Forlængelse af tidsfrist for færdigetablering af afskærmende vold. Godkendelse er meddelt

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1)

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1) BEK nr 9 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Genanvendelsesprojekter med jord regler og nævnspraksis

Genanvendelsesprojekter med jord regler og nævnspraksis Genanvendelsesprojekter med jord regler og nævnspraksis Oplæg på den nationale konference natur & miljø 2012, spor J, 2. session Peter Randrup, cand.jur., fuldmægtig, Natur- og Miljøklagenævnet Disposition

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1) BEK nr 856 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6220-00158 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af knuseanlæg til plast med tilhørende siloer Vardevej 140, 7280 Sønder Felding Sagsnr.:09.02.00-P19-5-15 28. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi 1)

Lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi 1) LOV nr 178 af 24/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00031 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune 2004 Lidt om dette regulativ Regulativet

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Forslag. Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) 1)

Forslag. Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) 1) 2007/2 LSF 119 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: J.nr. MST-146-00003 Fremsat den 12. marts 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer1)

Bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer1) Bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 4, 44, stk. 1, 51, stk. 1, nr. 6, 67, 73, 80 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere