Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale"

Transkript

1 BEK nr 1130 af 23/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale I medfør af 16 b, stk. 5 og 6, 19, stk. 1, og 20, stk. 2, i lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009, som ændret ved lov nr. 178 af 24. februar 2015, 20 b, stk. 6, 26 b, stk. 9 og 10, 29, 34, 36 a, stk. 1 og 2, 38, stk. 1 og 2, og 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, som ændret ved lov nr. 86 af 28. januar 2014 og lov nr. 178 af 24. februar 2015, og 28, 39, 48, stk. 1 og 2, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013, som ændret ved lov nr af 23. december 2014, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Denne bekendtgørelse omfatter bypass efter 16 b, stk. 1, nr. 1, i lov om kystbeskyttelse, nyttiggørelse af oprensnings- og uddybningsmaterialer efter 16 b, stk. 1, nr. 2, i lov om kystbeskyttelse, og 20 b, stk. 1, i lov om råstoffer samt klapning efter 26 i lov om beskyttelse af havmiljøet. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Bypass: Videreførelse nedstrøms på kysten af sediment, som er ophobet som følge af et fast anlæg, en sejlrende, et havnebassin el.lign., jf. 16 b, stk. 1, nr. 1, i lov om kystbeskyttelse. 2) Nyttiggørelse: Anvendelse af oprensnings- og uddybningsmateriale, jf. 20 b i lov om råstoffer eller 16 b, stk. 1, nr. 2, i lov om kystbeskyttelse. 3) Klapning: Dumpning af oprensnings- og uddybningsmateriale, jf. 26, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet. 4) Oprensnings- og uddybningsmateriale: Havbundsmateriale, der fremkommer ved oprensning eller uddybning af havne og sejlrender, eller når der i andre tilfælde er brug for oprensning eller uddybning på søterritoriet, jf. 20 c i lov om råstoffer. Dette omfatter alle tilfælde, hvor der er behov for at fjerne havbundsmateriale for at vedligeholde eller forøge vanddybden eller for at anbringe et anlæg m.v. på havbunden, og hvor fjernelsen er tilladt, jf. 16 a, stk. 1, nr. 4, i lov om kystbeskyttelse, 2, stk. 2, i lov om havne, eller lovgivningen i øvrigt. 5) Optagningsområde: Det område, hvorfra sedimentet eller oprensnings- og uddybningsmaterialet fjernes. 6) Placeringsområde: Det område, hvor sedimentet eller oprensnings- og uddybningsmaterialet placeres ved bypass eller nyttiggørelse. 7) Klapplads: Det område, hvor oprensnings- og uddybningsmaterialet bortskaffes ved klapning. 8) Fastmål: Volumen af materialet inden optagning. 9) Lastemål: Volumen af materialet i lasten. 3. Administrationen af de bestemmelser, der er nævnt i 1, skal ske i overensstemmelse med følgende hierarki: 1) Bypass. 1

2 2) Nyttiggørelse. 3) Klapning. Stk. 2. Hierarkiet kan fraviges i særlige tilfælde. Anvendelsen af hierarkiet og fravigelser herfra skal ske med henblik på at opnå det bedste samlede miljømæssige resultat og under hensyn til almindelige forvaltningsretlige principper. 4. Bypass af sediment må kun ske efter tilladelse, jf. 16 b, stk. 1, nr. 1, i lov om kystbeskyttelse. Tilladelse meddeles af Kystdirektoratet. Stk. 2. Nyttiggørelse af oprensnings- og uddybningsmaterialer må kun ske efter tilladelse, jf. 16 b, stk. 1, nr. 2, i lov om kystbeskyttelse og 20 b, stk. 1, i lov om råstoffer. Stk. 3. Tilladelse efter 16 b, stk. 1, nr. 2, i lov om kystbeskyttelse til nyttiggørelse i form af kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse efter 16, stk. 1, nr. 1, i lov om kystbeskyttelse eller etablering af anlæg eller opfyldning i henhold til en tilladelse efter 16 a, stk. 1, nr. 1 eller 2, i lov om kystbeskyttelse meddeles af Kystdirektoratet. Stk. 4. Tilladelse efter 20 b, stk. 1, lov om råstoffer til nyttiggørelse af oprensnings- og uddybningsmaterialer, der ikke er omfattet af en tilladelse som nævnt i stk. 1 eller 3 meddeles af Naturstyrelsen. Stk. 5. Klapning må kun ske efter tilladelse, jf. 26, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet. Tilladelse meddeles af Naturstyrelsen. Kapitel 2 Ansøgning 5. Ansøgning om tilladelse omfattet af denne bekendtgørelse indgives til Naturstyrelsen. Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Ansøgerens navn, adresse og CVR-nummer. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer. 2) Angivelse af optagningsområdet indtegnet på et søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale. 3) Mængden angivet i m 3 af det sediment eller oprensnings- og uddybningsmateriale, som ansøgningen omfatter. Det skal fremgå, om angivelsen af mængde i m 3 er beregnet som fastmål eller lastemål. 4) Den planlagte anvendelse af oprensnings- og uddybningsmaterialerne herunder bypass, nyttiggørelse eller klapning: a) Ved ansøgning om bypass eller nyttiggørelse angives materialernes planlagte anvendelse og forslag til placeringsområde. Placeringsområdet skal dog ikke angives, hvis der ansøges om generel tilladelse til nyttiggørelse til bestemte typer anvendelse. b) Ved ansøgning om klapning angives forslag til klapplads. Klappladsen skal indtegnes på søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. 5) Sedimenternes eller oprensnings- og uddybningsmaterialernes sammensætning (ler, silt, sand m.v.). 6) Oplysning om, hvorvidt materialet stammer fra oprensning eller uddybning, herunder om der er tale om præventiv oprensning, eller om der er tale om sediment, som alene optages for at blive videreført ved bypass. 7) Foreliggende oplysninger om sedimentets eller oprensnings- og uddybningsmaterialernes fysiske og kemiske, biokemiske og biologiske egenskaber. Resultaterne af eventuelt gennemførte analyser, kornkurver, boreprøver m.v. skal medsendes. 8) Foreliggende oplysninger om valg af metode ved optagning af sedimenterne eller oprensnings- og uddybningsmaterialerne. 9) Foreliggende oplysninger om valg af metode ved placering af sedimenterne eller oprensnings- og uddybningsmaterialerne. 2

3 10) Ved ansøgning om klapning skal der angives en begrundelse for, at der ikke bør stilles krav om, at oprensnings- og uddybningsmaterialerne bypasses eller nyttiggøres, jf. 3, herunder en redegørelse for, hvordan mulighederne for nyttiggørelse er undersøgt. 6. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet kan ved ansøgning efter denne bekendtgørelse forlange, at ansøgeren får foretaget analyser for indhold af forurenende stoffer m.v. Der kan i den forbindelse stilles krav til prøvetagning og analyse. Prøveudtagningspositionerne skal angives på søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale. Stk. 2. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet kan forlange, at ansøgeren udarbejder miljøkonsekvensvurdering og fremkommer med oplysninger om miljømæssige forhold og andre forhold af betydning for sagen. 7. Naturstyrelsen foretager en vurdering af sedimentets eller oprensnings- og uddybningsmaterialernes forureningsgrad. Stk. 2. Hvis oprensnings- og uddybningsmaterialerne eller sedimentet vurderes at være tilstrækkeligt uforurenet til, at bypass eller nyttiggørelse efter 16 b, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse kan tillades, oversender Naturstyrelsen sagen til Kystdirektoratet med henblik på Kystdirektoratets stillingtagen til, om der skal gives tilladelse til bypass eller nyttiggørelse efter 16 b, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse. Stk. 3. I det omfang oprensnings- og uddybningsmaterialer ikke skal videreføres ved bypass, tager Naturstyrelsen stilling til, om der skal gives tilladelse til nyttiggørelse efter 20 b, stk. 1, i lov om råstoffer. Stk. 4. I det omfang oprensnings- og uddybningsmaterialer ikke skal videreføres ved bypass eller nyttiggøres, tager Naturstyrelsen stilling til, om der skal gives tilladelse til klapning. 8. Kystdirektoratet skal, inden der træffes afgørelse om bypass eller nyttiggørelse i henhold til 16 b, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse sende ansøgningsmaterialet i høring hos Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Søfartsstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen samt relevante kommuner. Stk. 2. Kystdirektoratet kan med de i stk. 1 nævnte myndigheder aftale, at høring kan undlades. Stk. 3. Naturstyrelsen skal, inden der træffes afgørelse om nyttiggørelse i henhold til 20 b i lov om råstoffer eller om klapning i henhold til 26, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, sende ansøgningsmaterialet i høring hos Kulturstyrelsen, Søfartsstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen samt relevante kommuner. Stk. 4. Naturstyrelsen kan med de i stk. 3 nævnte myndigheder aftale, at høring kan undlades. Kapitel 3 Vilkår i tilladelser Bypass og nyttiggørelse 9. Kystdirektoratet og Naturstyrelsen skal efter henholdsvis lov om kystbeskyttelse og lov om råstoffer fastsætte følgende vilkår i tilladelse til bypass og nyttiggørelse: 1) Hvornår tilladelsen udløber. Det kan fastsættes, at tilladelsen ikke er tidsbegrænset, men gælder, indtil den ændres eller tilbagekaldes. Det kan i den forbindelse fastsættes, at tilladelsen med mellemrum skal revurderes. 2) Mængden, som tillades nyttiggjort eller anvendt til bypass. 3) For tilladelse til bypass: Optagnings- og placeringsområde for bypass, angivet på søkort, matrikelkort eller tilsvarende målfast kortmateriale. 4) For tilladelse til nyttiggørelse: Til hvilke formål oprensnings- og uddybningsmaterialerne kan nyttiggøres. Stk. 2. Kystdirektoratet og Naturstyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår, herunder bl.a. vilkår om følgende: 1) Hvor oprensnings- og uddybningsmaterialerne kan nyttiggøres, eventuelt angivet på søkort, matrikelkort eller tilsvarende målfast kortmateriale. 3

4 2) At tilladelsen ikke må benyttes i dele af tilladelsesperioden. 3) Mængden, der tillades bypasset eller nyttiggjort inden for en kortere periode, f.eks. en måned eller et år, og den tilladte hyppighed. 4) Betingelser for udnyttelse af tilladelsen, herunder at tilladelse til bypass går forud for udnyttelsen af tilladelse til nyttiggørelse. 5) Optagningsmetode. 6) Metode, som skal benyttes ved placering af sedimentet eller oprensnings- og uddybningsmaterialerne. 7) Anvendelse af udstyr til registrering af de anvendte fartøjers sejllinjer. 8) At der skal ske underretning forud for optagningens påbegyndelse. 9) At der skal ske underretning efter projektets afslutning. 10) At tilladelsesindehaveren skal udføre supplerende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger eller efterfølgende undersøgelser. Klapning 10. Naturstyrelsen skal fastsætte følgende vilkår i tilladelse til klapning: 1) Hvornår tilladelsen udløber. Der kan højest meddeles tilladelse for en periode på 5 år. 2) Mængden, som tillades klappet inden for tilladelsens gyldighedsperiode. 3) Hvilken klapplads der kan benyttes, herunder klappladsens placering indtegnet på søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med oplysninger om positioner. Stk. 2. Naturstyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår i tilladelsen til klapning, herunder bl.a. vilkår om følgende: 1) Gennemførelse af regelmæssige sedimentundersøgelser, hvis en tilladelse gives for mere end tolv måneder. 2) At klappladsen ikke må benyttes i dele af tilladelsesperioden. 3) Mængden, der tillades klappet inden for en kortere periode, f.eks. en måned eller et år, og den tilladte hyppighed. 4) Betingelser for udnyttelse af tilladelsen, herunder at tilladelse til bypass eller nyttiggørelse går forud for udnyttelsen af klaptilladelsen. 5) At tilladelsesindehaveren skal udføre supplerende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger eller efterfølgende undersøgelser på klappladsen. 6) Optagningsmetode. 7) Klapmetode. 8) Mindstedybden på klappladsen. 9) Anvendelse af udstyr til registrering af de anvendte fartøjers sejllinjer. Kapitel 4 Mindre ændringer af tilladelser 11. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet kan under de i stk. 3 nævnte forudsætninger og efter den pågældende styrelses vurdering uden forudgående høring, jf. 8, stk. 1 og 3, forlænge en tilladelses gyldighedsperiode på de vilkår, som oprindeligt er fastsat i den gældende tilladelse, herunder om den tilladte mængde. Stk. 2. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet kan under de i stk. 3 nævnte forudsætninger og efter den pågældende styrelses vurdering uden forudgående høring, jf. 8, stk. 1 og 3, tillade en mindre forøgelse af den tilladte mængde inden for en gældende tilladelses oprindelige gyldighedsperiode og på de vilkår, der i øvrigt oprindelig er fastsat i den gældende tilladelse. Stk. 3. Forlængelse af tilladelsen i medfør af stk. 1 og forøgelse af mængden i medfør af stk. 2 kan ske under følgende forudsætninger: 4

5 1) At der ikke er kommet væsentlige nye oplysninger i forhold til den gældende tilladelse. 2) At baggrunden for vurderingerne ved meddelelsen af den gældende tilladelse kan lægges til grund. Stk. 4. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet skal foretage underretning om og offentliggørelse af den reviderede tilladelse i samme omfang som den oprindelige tilladelse. Kapitel 5 Indberetning 12. Senest otte dage forud for påbegyndelse af klapning skal Naturstyrelsen fra tilladelsesindehaveren have modtaget underretning om klapningens påbegyndelse og det eller de anvendte fartøjer, medmindre Naturstyrelsen ved den konkrete klapning fastsætter andet tidspunkt. Stk. 2. Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny underretning efter stk. 1. Stk. 3. Senest 14 dage efter klapningens afslutning skal Naturstyrelsen have modtaget underretning om, at klapningen er afsluttet, herunder om mængden af klappet materiale angivet i m 3 i lastemål eller fastmål i overensstemmelse med tilladelsen. 13. Der skal mindst en gang årligt og senest den 1. februar ske indberetning til tilladelsesmyndigheden om mængden af sediment eller oprensnings- og uddybningsmaterialer, der er optaget til bypass eller nyttiggørelse eller er klappet i det forudgående kalenderår. Indberetning skal ske, selv om tilladelsen ikke har været udnyttet i det forudgående kalenderår. Stk. 2. Indberetningen skal for bypass og nyttiggørelse indeholde følgende oplysninger: 1) Tilladelsesnummer. 2) Mængden af materialet angivet i m 3 i lastemål eller fastmål i overensstemmelse med tilladelsen. 3) Anvendelse, herunder til bypass eller nyttiggørelse. 4) Optagningsposition. 5) Lossestedets kommune eller, ved anvendelse kystnært på søterritoriet, den kommune, ud for hvis kyst anvendelsen er sket. 6) Råstoftypen eller sedimentets kvalitet, jf. bilag 1. 7) Oplysninger om fartøj (navn og kendingsbogstaver). Stk. 3. Indberetningen skal for klapning indeholde følgende oplysninger: 1) Tilladelsesnummer. 2) Mængden af materialet angivet i m 3 i lastemål eller fastmål i overensstemmelse med tilladelsen. Kapitel 6 Administrative bestemmelser og klage 14. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet kan beslutte, at ansøgning, indsendelse af oplysninger, underretning og indberetning efter denne bekendtgørelse skal ske digitalt under anvendelse af et bestemt it-system, særligt digitalt format, skemaer og digital signatur. 15. Afgørelser truffet af Kystdirektoratet eller Naturstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til ministeren. Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, i det omfang det fremgår af den lov, afgørelsen er truffet i medfør af. 16. Naturstyrelsens afgørelser om nyttiggørelse truffet i henhold til 20 b i lov om råstoffer skal meddeles til 1) adressaten for afgørelsen, 2) de, der administrativt har været inddraget i sagen, 3) offentlige myndigheder, der antages at have interesse i sagen, 4) Dansk Industri, 5) Danmarks Rederiforening, 5

6 6) Danske Råstoffer og 7) Danmarks Fiskeriforening. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet Naturstyrelsen herom: 1) En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 2) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 3) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. 4) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Stk. 3. Naturstyrelsen skal offentliggøre de i stk. 1 nævnte afgørelser, hvis de anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse, eller hvis de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end dem, som er underrettet efter reglerne i stk. 1 og 2. Stk. 4. Offentliggørelsen i henhold til stk. 3 kan ske udelukkende på Naturstyrelsens hjemmeside. 17. Bestemmelsen i 26 b, stk. 7, i lov om råstoffer om, at en tilladelse ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, finder ikke anvendelse for forlængelse på uændrede vilkår af en tilladelse til nyttiggørelse i henhold til 20 b, stk. 1, i lov om råstoffer. Stk. 2. Bestemmelsen i 26 b, stk. 8, i lov om råstoffer om, at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, finder ikke anvendelse for klage over 1) forlængelse på uændrede vilkår af en tilladelse til nyttiggørelse i henhold til lov om råstoffer 20 b, og 2) bestemmelse om gyldighedsperioden for en tilladelse til nyttiggørelse i henhold til lov om råstoffer 20 b. Kapitel 7 Straf 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) undlader at foretage underretning om påbegyndelse eller afslutning af klapning, jf. 12, eller 2) undlader at foretage indberetning i overensstemmelse med 13. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. september Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 32 af 7. januar 2011 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) samt 6 og overskriften før 6 i bekendtgørelse nr af 3. oktober 2013 om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer ophæves. 20. Ansøgninger om tilladelse til nyttiggørelse i henhold til lov om råstoffer og ansøgninger om tilladelse til klapning i henhold til 26, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, der er indsendt inden den 1. juli 2015, behandles efter de hidtil gældende regler. Stk. 2. Verserende sager om ansøgninger om tilladelse til nyttiggørelse i henhold til lov om råstoffer og om ansøgninger om tilladelse til klapning i henhold til 26, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, hvor ansøgningen er indsendt den 1. juli 2015 eller senere, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. 6

7 Stk , stk. 1 og 2, og 14 finder også anvendelse for indberetning i henhold til tilladelser til nyttiggørelse meddelt i henhold til de hidtil gældende regler. Miljø- og Fødevareministeriet, den 23. september 2015 EVA KJER HANSEN / Oluf Engberg 7

8 Bilag 1 Råstoftyper, der skal anvendes i forbindelse med indberetning af materialer, der er anvendt til bypass eller nyttiggørelse, jf. 13, stk. 2, nr. 6 Råstoftype Materiale Definition 1 Sand Kornstørrelse på 0-4 mm 2 Grus Kornstørrelse på 0-20 mm 3 Ral Kornstørrelse mm 4 Fyldsand Alle råstoffer, der anvendes til opfyldninger inkl. kystfodring og etablering af strande, uanset at de også opfylder definitionen på en af de øvrige råstoftyper. 5 Grabsten Sten som kan hentes med grab 6 Søsten/dykkersten Sten som er for store til at kunne hentes med grab 7 Skaller Kalkskaller af muslinger og østers 8 Andet F.eks. moræneler, ler, kalk, sedimenter med organisk indhold 8

Bekendtgørelse om ansøgning om by-pass, nyttiggørelse og dumpning af havbundssediment

Bekendtgørelse om ansøgning om by-pass, nyttiggørelse og dumpning af havbundssediment Bekendtgørelse om ansøgning om by-pass, nyttiggørelse og dumpning af havbundssediment I medfør af 20 b, stk. 6, 29, 34 og 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 med

Læs mere

Torben Lunnemann Frederiksen Sendt: 23. juli :43 Til: Tilladelse til nyttiggørelse af oprenset sand

Torben Lunnemann Frederiksen Sendt: 23. juli :43 Til: Tilladelse til nyttiggørelse af oprenset sand Anni Lassen (anl) Fra: Torben Lunnemann Frederiksen Sendt: 23. juli 2015 10:43 Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Emne: Tilladelse til nyttiggørelse af oprenset sand Naturstyrelsen

Læs mere

Lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi 1)

Lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi 1) LOV nr 178 af 24/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00031 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om

Læs mere

KLAPTILLADELSE TIL TUNØ HAVN

KLAPTILLADELSE TIL TUNØ HAVN Odder Kommune Hov-Tunø Færgefart Havnegade 4b, Hov 8300 Odder Att. Bjarne Møllgaard Mailadr.: Bjarne.mollgaard@odder.dk CVR nr. 32264328 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00129 Ref. Jabro Den 8. juni

Læs mere

Klaptilladelse til: Hvide Sande Havn, Sejlrenden til Tyskerhavnen, i Ringkøbing fjord.

Klaptilladelse til: Hvide Sande Havn, Sejlrenden til Tyskerhavnen, i Ringkøbing fjord. Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Att. Steen Davidsen E-mail sd@hvshavn.dk CVR nr. 25852532 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-431-00360 Ref. Jimho Den 30. juni 2014 Klaptilladelse til: Hvide

Læs mere

Klaptilladelse til: Otterup Lystbådehavn.

Klaptilladelse til: Otterup Lystbådehavn. Otterup Lystbådehavn Bogøvej 715450 Otterup Att. Erik Hansen E-mail: eh@famhan.dk Telefon nr. 65955640/21639050 CVR nr. 36638850 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00152 Ref. jimho Den 24.11. 2015 Klaptilladelse

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014. Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455

Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014. Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455 Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455 Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014 Mail adr: hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk KLAPTILLADELSE TIL HIRTSHALS

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Med venlig hilsen. Lotte Knudsen / Lene Strøm Pedersen

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Med venlig hilsen. Lotte Knudsen / Lene Strøm Pedersen Flemming Skøtt Vindeby Strandvej 17 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00048 Ref. LENSP/LOKNU Den 3. marts 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 250 m 3 uddybningsmateriale ud for matr.

Læs mere

Hvordan administreres sager om genplacering af sediment i Naturstyrelsen

Hvordan administreres sager om genplacering af sediment i Naturstyrelsen Hvordan administreres sager om genplacering af sediment i Naturstyrelsen Nyheder i lovgivningen Historik omkring klapning og overvejelser om klap/bypass pladser Opgaver i forbindelse med klap- og nyttiggørelsessager

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Sælvig Havn 8305 Samsø Kystdirektoratet J.nr. 15/00872-17 Ref. Anni Lassen 28-10-2015 Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmaterialer ved Sælvig Færgehavn, Samsø Kommune Kystdirektoratet giver hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale. Samsø Havne, Havnekontoret Att. Hartvig Pedersen Ballen Havn 1 8305 Samsø Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00012 Ref. DOFHA 10. april 2007 KLAPTILLADELSE I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

2. Oplysninger i sagen...6 2.1 Baggrund for ansøgningen...6 2.2 Udtalelser fra høringsparter...6 2.3 Naturstyrelsen Aarhus vurdering...

2. Oplysninger i sagen...6 2.1 Baggrund for ansøgningen...6 2.2 Udtalelser fra høringsparter...6 2.3 Naturstyrelsen Aarhus vurdering... Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for klaptilladelsen...4 1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen...4 1.2 Vilkår for indberetning...4 1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol...5 2. Oplysninger i sagen...6

Læs mere

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina.

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Att.: Lars Bertelsen Mail: lbe@kerteminde.dk Tlf: 65151461 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00072 Ref. jimho Den 4. august 2015 Klaptilladelse

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis onsdag den 11. juni 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis onsdag den 11. juni 2008. Morten Rosbæk M.S. Rosbæk Aps Færgevej 4 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00070 Ref. NIHOL Den 2. juni 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 350 m 3 bundmateriale fra området ud for

Læs mere

Tilladelse til at klappe oprenset sediment fra indsejlingen til Sundby Havn

Tilladelse til at klappe oprenset sediment fra indsejlingen til Sundby Havn Sundby Sejlforening V formand Ib Petersen Amager Strandvej 15 2300 København S Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00039 Ref. Jabro Den 7. april 2008 Mail: ssf@sundby-sejlforening.dk Tilladelse til at

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Klaptilladelse til: Mommark Strand Aps, Sejlrende og indsejling til Mommark Havn.

Klaptilladelse til: Mommark Strand Aps, Sejlrende og indsejling til Mommark Havn. Mommark Strand Aps Mommark 380 6470 Sydals Att. Carsten Jensen Kock E-mail info@mommarkmarina.dk CVR nr. 35142525 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00021 Ref. Jimho Den 28. maj 2014 Klaptilladelse

Læs mere

Klaptilladelse til: Fonden Jacobsens Plads, Pilekrogen.

Klaptilladelse til: Fonden Jacobsens Plads, Pilekrogen. Fonden Jacobsens Plads 5700 Svendborg Att. Hans Rasmussen E-mail Rasmussen@troensemail.dk CVR nr. 21109703 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00082 Ref. Jimho Den 08.07 2014 Klaptilladelse til: Fonden

Læs mere

Klaptilladelse til: A/S Storebælt, Sprogø Havn.

Klaptilladelse til: A/S Storebælt, Sprogø Havn. A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Att. Peter Thyssen E-mail pt@sbf.dk CVR nr. 10 63 49 70 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00077 Ref. Jimho Den 10. april 2014 Klaptilladelse til: A/S Storebælt,

Læs mere

Tilladelsen omfatter: Oprensning og Klapning af i alt m³ oprensningsmateriale i de næste 5 år.

Tilladelsen omfatter: Oprensning og Klapning af i alt m³ oprensningsmateriale i de næste 5 år. Hundige Havn Havnefoged Ole Wamberg Hejren 24 2670 Greve Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00090 Ref. jabro Den 18. november 2014 KLAPTILLADELSE TIL HUNDIGE HAVN Tilladelsen omfatter: Oprensning og

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 J. nr. NST-700-00038 23. april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk.

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Oversigtskort over havnen og anviste klapplads(markeret med rød prik)

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Oversigtskort over havnen og anviste klapplads(markeret med rød prik) Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00052 Ref. Hebpe Den 27. januar 2010 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Nykøbing Mors lystbådehavn. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 10.000 m³ oprensningsmateriale

Læs mere

Klaptilladelse til: Hesnæs Havn.

Klaptilladelse til: Hesnæs Havn. Hesnæs Havn v. Poul Schreiner Hansen Det Classenske Fideicommis Tromnæs Alleen 2F, Nykøbing F E-mail: psh@corselitze.dk Tlf. 54 44 70 29 CVR nr. 32483615 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00149 Ref.

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet BEK nr 1726 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse LBK nr 78 af 19/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Kystdirektoratet, j.nr. 17/00176 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Klaptilladelse til: Carlsberg A/S Ejendomme.

Klaptilladelse til: Carlsberg A/S Ejendomme. Carlsberg A/S Ejendomme Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Tlf. 3327 3327 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00049 Ref. Jimho Den 20. december 2013 Klaptilladelse til: Carlsberg A/S Ejendomme. Naturstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1)

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1) BEK nr 1762 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00052 Senere ændringer

Læs mere

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 200.000 m³ uddybningsmateriale fra Aarhus Havn i perioden 4. oktober 2013 31. maj 2014.

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 200.000 m³ uddybningsmateriale fra Aarhus Havn i perioden 4. oktober 2013 31. maj 2014. Aarhus Havn Mindet 2. Postboks 130. DK-8100 Aarhus C Vand- og naturområdet J.nr. AAR-4311-00019 Ref. CHRAJ Dato. 06-09-2013 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for Aarhus Havn. Tilladelsen omfatter: Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nyborg Kommune v/ Paul S. Qvist Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg Kystdirektoratet J.nr. 16/02488-15 Ref. Anni Lassen 28-07-2016 Tilladelse til nyttiggørelse efter kystbeskyttelsesloven ved Nyborg Marina, Nyborg

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Taarbæk Havn v/ Niels Bolt Jørgensen 2930 Klampenborg Kystdirektoratet J.nr. 16/00042-10 Ref. Anni Lassen 22-02-2016 Tilladelse til bypass efter KBL på søterritoriet nord for Taarbæk Havn, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Klaptilladelse til: Projektselskabet Havn 2 Aps.

Klaptilladelse til: Projektselskabet Havn 2 Aps. Projektselskabet Havn 2 Aps Bøgebjergvej 31 5471 Søndersø Boss@mail.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00023 Ref. Jimho 4. september 2013 Klaptilladelse til: Projektselskabet Havn 2 Aps. Naturstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Samsø kommune KLAPTILLADELSE. Klaptilladelse for: Ballen Færgehavn v/ Samsø Kommune.

Samsø kommune KLAPTILLADELSE. Klaptilladelse for: Ballen Færgehavn v/ Samsø Kommune. Samsø kommune Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-431-00332 Ref. Chraj Den 06. december 2013 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Ballen Færgehavn v/ Samsø Kommune. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1) BEK nr 382 af 25/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1253-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00157 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen,

Læs mere

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Natur J.nr. BLS-7321-00154 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vilkårsændring for 5-årig klaptilladelse af den 24. maj 2013 for oprensningsmaterialer fra Esbjerg Havn.

Vilkårsændring for 5-årig klaptilladelse af den 24. maj 2013 for oprensningsmaterialer fra Esbjerg Havn. Kystdirektoratet Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00014 Ref. Jabro Den 8. juni 2015 Vilkårsændring for 5-årig klaptilladelse af den 24. maj 2013 for oprensningsmaterialer fra Esbjerg Havn. Tilladelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

KLAPTILLADELSE TIL FAXE KALK A/S

KLAPTILLADELSE TIL FAXE KALK A/S Faxe Kalk A/S Hovedgaden 13 4654 Fakse Ladeplads Att.: Jesper Olsen Roskilde vand J.nr. NST-431-218 Ref. Jane Brøns-Hansen Den 29. juni 2012 Mail: [jol@shipping.dk] KLAPTILLADELSE TIL FAXE KALK A/S Tilladelsen

Læs mere

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen. 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen. 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008. Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00094 Ref. Loknu Den 4. juni 2009 Vedr.: Tilladelse til klapning af 9.000 m 3 uddybningsmateriale fra udgravning

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171 Århus Havn Mindet 2 Postboks 130 8100 Aarhus C Natur J.nr. BLS-7321-00171 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser

Læs mere

LBNE - Lars Brammer Nejrup 5 Jan :02: Jane Brøns-Hansen Oprensning og klapning, Spodsbjerg og Taars Færgehavne

LBNE - Lars Brammer Nejrup 5 Jan :02: Jane Brøns-Hansen Oprensning og klapning, Spodsbjerg og Taars Færgehavne From: Sent: To: Subject: LBNE - Lars Braer Nejrup 5 Jan 2016 08:02:23 +0000 Jane Brøns-Hansen Oprensning og klapning, Spodsbjerg og Taars Færgehavne Godmorgen Jane og rigtigt godt nytår! A/S Storebælt

Læs mere

Klaptilladelse til: NCC Roads A/S, Avedøre Råstofhavn

Klaptilladelse til: NCC Roads A/S, Avedøre Råstofhavn NCC Roads A/S Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Tlf. 39103910 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00054 Ref. Jimho Den 20. maj 2014 Klaptilladelse til: NCC Roads A/S, Avedøre Råstofhavn Naturstyrelsen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nymindegab Borgerforening Ib Nielsen Vesterhavsvej 330 6830 Nørre Nebel Kystdirektoratet J.nr. 15/00889-13 Ref. Anni Lassen 19-02-2016 KDI 15/00889 Tilladelse til bypass efter KBL ved Nymindestrømmen,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Smed Sørensens Vej Ringkøbing Att: Rita Sand Thomsen

Ringkøbing-Skjern Kommune Smed Sørensens Vej Ringkøbing Att: Rita Sand Thomsen Ringkøbing-Skjern Kommune Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Att: Rita Sand Thomsen Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00120 Ref. jabro Den 29. januar 2015 CVR: 2918 9609 Mailadr: Rita.Thomsen@rksk.dk

Læs mere

Kystdirektoratets sagsbehandling

Kystdirektoratets sagsbehandling Kystdirektoratets sagsbehandling Bertram T. Hacke, AC-fuldmægtig Den Blå Planet, 4. december 2014 Hvad administrerer Kystdirektoratet? Bekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009 af lov om kystbeskyttelse

Læs mere

Klaptilladelse til: Bent Anderson Brejning Lystbådehavn.

Klaptilladelse til: Bent Anderson Brejning Lystbådehavn. Bent Anderson Brejning Lystbådehavn Brejning Strand 104 7080 Børkop iba@os.dk CVR. Nr. 28 61 89 80 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00003 Ref. Jimho Den 4. april 2014 Klaptilladelse til: Bent Anderson

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00170 Ref. Hebpe Dato 23.december 2010 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Egholm Færgeleje Syd Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 1.000 m³ uddybningsmateriale

Læs mere

Klaptilladelse til: Gedser Lystbådehavn.

Klaptilladelse til: Gedser Lystbådehavn. Gedser Lystbådehavn Havnekontoret Vestre Strand 1 4874 Gedser E-mail: gk@guldborgsund.dk Tlf 54 17 92 45 CVR nr. 2918 8599 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00088 Ref. jabro Den 21 maj 2014 Klaptilladelse

Læs mere

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A DK- 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00246 Ref. sah Den 19. februar 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i to områder ved

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Gyldenbjergsvej 10 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00212 Ref. jhg Den 22. juli 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke

Læs mere

Høringssvar bekendtgørelse om ansøgning om by-pass, nyttiggørelse og dumpning af havbundssediment

Høringssvar bekendtgørelse om ansøgning om by-pass, nyttiggørelse og dumpning af havbundssediment Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Naturstyrelsen Att. Therese Hvidberg-Hansen Haraldsgade 53 2100 København Ø Telefon 7211 8100 Ref Nete Herskind neh@danskehavne.dk Dir 7211 8104 www.danskehavne.dk 21.

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Aarhus vand J.nr. Ref. stsch Den 2. marts 2011 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Haverslev Havn. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 1500

Læs mere

Nakskov Havn Uddybning af sejlrenden gennem Nakskov Fjord.

Nakskov Havn Uddybning af sejlrenden gennem Nakskov Fjord. Grontmij I Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att. Thomas Blauert Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00045 Ref. suhsi Den 5. maj 2008 Nakskov Havn Uddybning af sejlrenden gennem Nakskov Fjord. Tillæg

Læs mere

Ærø Kommune, Havnevæsenet Havnepladsen Marstal CVR nr.: Att.: Havnefoged Christian Ørndrup Mailadresse:

Ærø Kommune, Havnevæsenet Havnepladsen Marstal CVR nr.: Att.: Havnefoged Christian Ørndrup Mailadresse: Ærø Kommune, Havnevæsenet Havnepladsen 8 5960 Marstal CVR nr.: 28856075 Att.: Havnefoged Christian Ørndrup Mailadresse: chp@aeroekommune.dk Naturbeskyttelse J.nr. SVANA-4102-00016 Ref. cgrub Den 26. oktober

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Fyns Amts Avis de 21. december 2007.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Fyns Amts Avis de 21. december 2007. Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00056 Ref. loknu Den 19. december 2007 Vedr.: Tilladelse til klapning af i alt 6000 m 3 oprensnings- og uddybningsmateriale

Læs mere

Naturbeskyttelse Ref. JABRO Jr.nr.: SVANA Den 6. september 2016

Naturbeskyttelse Ref. JABRO Jr.nr.: SVANA Den 6. september 2016 Kystdirektoratet Højbrovej 1 7620 Lemvig Att.: Anni Lassen CVR NR.: 36 87 61 15 Naturbeskyttelse Ref. JABRO Jr.nr.: SVANA-4102-00033 Den 6. september 2016 Mail: Anni.Lassen@kyst.dk. Nyt Løb Hestehoved

Læs mere

KLAPTILLADELSE FOR GEDSER HAVN, GULDBORGSUND.

KLAPTILLADELSE FOR GEDSER HAVN, GULDBORGSUND. Scandlines Havneadministrationen v/bjarke Jacobsen Mail: Bjarke.Jakobsen @scandlines.com Vand- og naturområdet J.nr. ROS-421-00110 Ref. Jabro Den 5. maj 2010 KLAPTILLADELSE FOR GEDSER HAVN, GULDBORGSUND.

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes

Læs mere

KLAPTILLADELSE TIL NIVÅ HAVN, SEJLRENDEN 2012.

KLAPTILLADELSE TIL NIVÅ HAVN, SEJLRENDEN 2012. Nivå Havn Email: Torben Zedeler [toze@fredensborg.dk] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST - 431-00357 Ref. jabro Den 21. december 2012 KLAPTILLADELSE TIL NIVÅ HAVN, SEJLRENDEN 2012. Tilladelsen omfatter:

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Samsø Kommune, Samsø Havne Havnefoged Frederik Bilsted Pedersen aufbp@samsoe.dk Aarhus vand J.nr. NST-431-00262 Ref. dofha 30. januar 2012 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Ballen Havn. Tilladelsen omfatter:

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Klaptilladelse til: Bogø Havn.

Klaptilladelse til: Bogø Havn. Vordingborg Havneservice Mønsvej 13 4760 Vordingborg Att.: Jesper Kraft Andersen Mail: jkan@vordingborg.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00059 Ref. CGRUB Den 18. maj 2015 Klaptilladelse til: Bogø

Læs mere

Tilladelse til optagning af sediment i Haderslev Havn ved X-yacht.

Tilladelse til optagning af sediment i Haderslev Havn ved X-yacht. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev Att: Jens Kloster Hedegaard Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342149

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 545 af 20/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00053 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KLAPTILLADELSE TIL RØMØ HAVN, SØNDRE BASSIN

KLAPTILLADELSE TIL RØMØ HAVN, SØNDRE BASSIN Kystdirektoratet Højbovej 1 Lemvig Att.: Anni Lassen Mailadr.: anl@kyst.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00104 Ref. jabro Den 24. november 2015 CVR: 36876115 KLAPTILLADELSE TIL RØMØ HAVN, SØNDRE

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Anni Lassen (anl) Kystdirektoratet Anni Lassen. Kære Anni

Anni Lassen (anl) Kystdirektoratet Anni Lassen. Kære Anni Anni Lassen (anl) Fra: Sendt: 21. september 201614:24 Til: Anni Lassen (anl) Emne: SV: Vedr. Ansøgning om klaptilladelse for Kerteminde Trafikhavn Kystdirektoratet Anni Lassen Kære Anni har intet imod,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden LBK nr 19 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000022 Senere ændringer

Læs mere

Nyttiggørelse af Havbundsmaterialer - verden igennem rådgiverens briller

Nyttiggørelse af Havbundsmaterialer - verden igennem rådgiverens briller Nyttiggørelse af Havbundsmaterialer - verden igennem rådgiverens briller Natur & Miljø 2015 Lars Brammer Nejrup Kyst- & Havneudvikling lbne@orbicon.dk Programmet Rådgiverens hverdag Ansøgningsvejen i dag

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Fyns Amts Avis den 23. november 2007.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Fyns Amts Avis den 23. november 2007. A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00057 Ref. loknu Den 23. november 2007 Vedr.: Tilladelse til klapning af i alt 500 m 3 oprensningsmateriale fra Dele af Spodsbjerg

Læs mere

Tilladelse til fodring. Charlottenlund Søbad

Tilladelse til fodring. Charlottenlund Søbad Anni Lassen (anl) Fra: Ole Bjarrum Sendt: 22. marts 201610:35 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Birgitte Possing; Karsten Ravn; nielsmelbye@gmail.com Emne: Tilladelse til fodring.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Kystdirektoratet J.nr. 16/02847-15 Ref. Anni Lassen 25-11-2016 Tilladelse til bypass efter kystbeskyttelsesloven med oprenset sediment fra Guldborg Havne,

Læs mere

Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg. Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE

Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg. Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00049 Ref. Den 10. december 2008 Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE Miljøcenter Roskilde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Anni Lassen (anl) Til Kystdirektoratet

Anni Lassen (anl) Til Kystdirektoratet Anni Lassen (anl) Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhæftede filer: Jane Brøns-Hansen 5. juli 2017 13:36 $Kystdirektoratet (kdi) Jesper Olsen SV: Ønske om forlængelse af Klaptilladelse, Faxe Ladeplads, J.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele BEK nr 463 af 09/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7400-000058 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 1910 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000010 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse af lov om Natur- og Miljøklagenævnet LBK nr 1205 af 28/09/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. 029-00510

Læs mere

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning). Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00090 Ref. CHRAJ 30. maj 2008 KLAPTILLADELSE I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007

Læs mere

Esbjerg Havn KLAPTILLADELSE

Esbjerg Havn KLAPTILLADELSE Esbjerg Havn Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00048 Ref. Chraj Den 24-03-2014 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: 5-årig tilladelse til klapning af i alt 2,2 mio. m 3 uddybningsmateriale fra uddybning

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Klaptilladelse for område i Svendborg Sund ved bro ud for Blåbyvej 16, matrikel nr. 41E, Thurø, Svendborg.

Klaptilladelse for område i Svendborg Sund ved bro ud for Blåbyvej 16, matrikel nr. 41E, Thurø, Svendborg. Adam Madsen Blåbyvej 16 5700 Svendborg Administration J.nr. ODE-421-00111 Ref. NIHOL Den 4. januar 2010 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for område i Svendborg Sund ved bro ud for Blåbyvej 16, matrikel nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

Klaptilladelse til: Middelfart Marina

Klaptilladelse til: Middelfart Marina Middelfart Lystbådehavne Østre Hougvej 124 5500 Middelfart Att. Havnefoged Kaare Bak Mail: Kaare.Bak@middelfart.dk Tlf: 88 88 49 10 CVR: 20 41 92 60 Klaptilladelse til: Middelfart Marina Havmiljø og Råstoffer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Klaptilladelse til: Morsø Kommune.

Klaptilladelse til: Morsø Kommune. Morsø Kommune Jernbanevej 7 79 Nykøbing Mors Att. Jakob Aagaard Poulsen E-mail: jap@morsoe.dk CVR nr. 41333014 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00148 Ref. Jimho Den 20.04 2015 Klaptilladelse til:

Læs mere

Haderslev Kommune Vej og Park Aarøsund Havn 2a 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Vej og Park Aarøsund Havn 2a 6100 Haderslev Haderslev Kommune Vej og Park Aarøsund Havn 2a 6100 Haderslev Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00090 Ref. Loknu Den 15. april 2009 Vedr.: Fornyelse af tilladelse til klapning af i alt 10.000 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere