FInAnSIEl RAppORTERIng

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FInAnSIEl RAppORTERIng"

Transkript

1 Jens O. elling FInAnSIEl RAppORTERIng teori og regulering 3. udgave Gjellerup / Gads Forlag

2

3 Finansiel rapportering teori og regulering

4

5 FINANSIEL RAPPORTERING teori og regulering Af Jens O. Elling Gjellerup

6 Finansiel rapportering teori og regulering 2012 Jens O. Elling og Gjellerup ISBN: ISBN e-bog: Omslag: Axel Surland 3. udgave, 2. oplag 2014 E-bogsproduktion: Narayana Press Respekter ophavsretten Denne e-bog er beskyttet af lov om ophavsret. Ophavsretten sikrer, at forfatterne og forlaget får betaling for deres arbejde. Du må derfor kun kopiere bogen til din egen personlige brug, og du må ikke distribuere den til personer uden for din husstand. Gjellerup / Gads Forlag A/S Fiolstræde København K Tlf:

7 Indhold Forord 15 Kapitel 1 Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og fagdisciplin 17 Indlæringsmål 17 Det eksterne regnskabs rolle på samfundsniveau (makroniveau) 17 Ekstern regnskabsinformation og ressourceallokering 17 Regnskabsregister og kvalitetskrav 20 Regnskabsregulering 22 Ekstern regnskabsinformations økonomiske konsekvenser 23 Det eksterne regnskabs rolle på virksomhedsniveau (mikroniveau) 23 Virksomheden som en koalition af interessegrupper 23 Interne og eksterne regnskabsbrugere og deres informationsbehov 26 Grundlæggende forskelle mellem internt og eksternt regnskab 28 Konsekvenser af informationsasymmetri mellem internt og eksternt regnskab 30 Eksternt regnskab som videnskabelig disciplin 34 Hvad forstår man ved teori? 34 Normative regnskabsteorier (modeller) 35 Deskriptive regnskabsteorier 36 Verifikation af regnskabsteorier 37 Forskellen mellem normativ regnskabsteori og normativ regnskabspolitik 41 Præstationsorienteret vs. formueorienteret regnskabspolitik 42 5

8 Indhold Kapitel 2 National og international regnskabsregulering 47 Indlæringsmål 47 Markedsløsning eller regulering? 47 Argumentation for markedsløsning 48 Informationsmæssige fordele 48 Markedsbaserede incitamenter 49 Kontraktmæssige incitamenter 50 Argumentation for regulering 52 Eksterne regnskaber er et offentligt gode 52 Virksomheden er monopoludbyder af regnskabsinformation 52 Ledelsens udnyttelse af informationsasymmetri til personlig fordel 52 Fordelingspolitiske og etiske hensyn 53 Den danske reguleringstrategi: lovgivning, privatsektorregulering og modificeret markedsløsning 53 Niveau 1: Lovgivning 56 Niveau 2: Privatsektorregulering 61 Niveau 3: Modificeret markedsløsning 63 De fire regnskabsklasser i ÅRL 65 Differentiering af det tekniske regelsæt i fire regnskabsklasser 65 Årsrapportens bestanddele 68 International regnskabsregulering 70 Regnskabsregulering i EU 70 International Accounting Standards Board (IASB) 73 Regnskabsregulering i USA 75 Appendiks 78 Årsrapporten differentieret efter regnskabsklasser 78 Kapitel 3 Det præstationsorienterede regnskabsparadigme 79 Indlæringsmål 79 Forskelle mellem det præstations- og formueorienterede paradigme 80 Paradigmer og regnskabsmodeller 80 Måleattributter 81 6

9 Indhold Relevansen af det præstationsorienterede paradigme 82 Fysisk transformationsproces og regnskabsmæssig opgørelse 83 Sammenhængen mellem årsregnskab og pengestrømsopgørelse 87 Driftstransaktioner 88 Investeringstransaktioner 91 Finansieringstransaktioner 92 Pengestrømsopgørelsens informationsværdi 96 Resultatopgørelsens informationsværdi 98 Kostprismodellens teoretiske grundlag (regnskabsprincipper) 100 Modellens forudsætninger 100 Resultatopgørelsens indregningskriterier 101 Resultatopgørelsens klassifikation af poster 120 Balancens begreber og struktur 122 Egenkapitalopgørelsen 123 Balancens klassifikation af poster 124 Balancens funktion og informationsværdi i kostprismodellen 126 Fordele og ulemper ved kostprismodellen som grundlag for regnskabsregulering 127 Appendiks 130 Pengestrømsopgørelsen i hovedtræk 130 Klassificering af driftsaktiviteten 131 Klassificering af investerings- og finansieringsaktiviteterne 135 Tre eksempler på pengestrømsopgørelser 135 Kapitel 4 Det formueorienterede regnskabsparadigme 141 Indlæringsmål 141 Fra præstations- til formueorienteret paradigme 142 Virksomheden som et væksthus for aktiver 142 Fra transaktions- til værdibaserede måleattributter 144 Fra måling af indtægter, omkostninger og overskud i resultatopgørelsen til måling i balancen 147 Mikroøkonomisk teoris indkomstbegreber 152 7

10 Indhold Fishers indkomstbegreb 152 Hicks indkomstbegreb 152 Idealindkomst et taleksempel 153 Implikationer af Hicks teoretiske indkomstmodel for formueorienteret regnskabspraksis 156 Balancen måler dagsværdi af fremtidige pengestrømme og resultatopgørelsen dagsværdi af ændringer i fremtidige pengestrømme 156 Virkningerne af perfekte og komplette markeder under fuld viden 158 Den perfekte balance 161 Virkningerne af imperfekte og inkomplette markeder 162 Faktorer der skaber forskel mellem kursværdi og bogført værdi 165 Indregningskriterier 165 Måleattributter 166 Eksempler på aktiemarkedets kursværdi/aktieafkast som vejledende for regnskabspraksis 167 Præstations- og formueorienterede årsregnskabers nytteværdi for investorer 168 Informationsperspektivet 168 Målingsperspektivet 171 Alternative regnskabsmodeller 173 Historisk kostprismodel som overskud/ kapitalmodel 174 Behovet for alternative regnskabsmodeller 176 Taleksempel 178 Model 1: Købekraftjusteret historisk kostprismodel 179 Model 2: Genanskaffelsespris-modellen 182 Model 3: Salgsværdimodellen 189 Model 4: Offerværdimodellen 192 Appendiks 194 Sammenligning mellem præstations- og formueorienteret paradigme 194 Kapitel 5 Begrebsrammens opbygning og indhold 195 Indlæringsmål 195 8

11 Indhold Begrebsrammen er normativ 195 Begrebsrammens formål 196 Begrebsrammens generelle struktur 197 Niveau 1: Brugerne og deres informationsbehov 199 Heterogene informationsbehov 199 Primære regnskabsbrugere og deres informationsbehov 200 Niveau 2: Kvalitative egenskaber 204 Fundamentale kvalitative egenskaber 204 Forstærkende kvalitative egenskaber 207 Tærskelværdier 210 Generalklausulen et retvisende billede 211 Niveau 3: Definition af elementer 212 Andre elementer 213 Niveau 4: Indregning og måling 215 Indregningskriterier 215 Måleattributter (målegrundlag) 217 Niveau 5: Klassifikation og præsentation 219 Grundlæggende forudsætninger 220 Appendiks 222 Regnskabsbrugere og deres informationsbehov ifølge IASB fra Kapitel 6 Aktiver 225 Indlæringsmål 225 Definition på aktiver 225 fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden 226 under virksomhedens kontrol 227 et resultat af tidligere begivenheder 227 Alternative definitioner på anlægs- og omsætningsaktiver 228 Immaterielle anlægsaktiver 229 Forskellen mellem egenkapitalens bogførte værdi og kursværdi (markedsværdi) 230 ÅRL s og IAS 38 s regelsæt 232 IAS 38 s definition på immaterielle anlægsaktiver 234 identificerbarhed 234 fremtidige økonomiske fordele 235 9

12 Indhold virksomhedens kontrol 236 Generelle indregningskriterier for immaterielle anlægsaktiver 236 Specielle indregningskriterier for internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver 238 Forskning og udvikling 238 Udviklingsprojekter 239 Købt goodwill 240 Goodwills definition og natur 240 Indregning og måling af goodwill ifølge IFRS Materielle anlægsaktiver 244 Definition og indregningskriterier 244 Finansiel og operationel leasing 245 Måling af immaterielle og materielle anlægsaktiver 246 Første indregning 246 Efterfølgende indregning 246 Virksomheder med investeringer som hovedaktivitet 254 Finansielle aktiver 254 Måling af finansielle aktiver 257 Kapitalandele 257 Finansielle instrumenter 258 Omsætningsaktiver 261 Varebeholdninger og igangværende arbejde for fremmed regning 261 Tilgodehavender 262 Appendiks 263 Koncernregnskabet en kort oversigt 263 Kapitel 7 Egenkapital og forpligtelser 269 Indlæringsmål 269 Virksomhedsteori og ejerteori 269 Virksomhedsteorien 270 Ejerteorien 271 Egenkapital 272 Definition på egenkapital og dens komponenter 272 Forpligtelser 276 Kategorier af forpligtelser

13 Indhold Hensatte forpligtelser i præstationsorienteret regnskabspraksis 278 Den generelle formueorienterede definition på forpligtelser 280 Eksisterende pligter for virksomheden opstået som resultat af tidligere begivenheder 281 En ledelsesbeslutning er ikke tilstrækkelig 281 Forpligtende begivenhed one event view vs. two events view 282 afståelse af fremtidige økonomiske fordele 282 Indregningskriterier for forpligtelser 283 Eventualforpligtelser 284 Glidende overgang fra noteoplysning til indregning 285 Måling af finansielle forpligtelser 287 Undtagelser fra amotiseret kostpris 288 Måling af hensatte forpligtelser 289 Eksempler på hensatte forpligtelser ifølge ÅRL og IAS Hensættelse til udskudt skat 290 Hensatte garantiforpligtelser 290 Hensættelser til pensioner 291 Aktiebaseret vederlæggelse 291 Andre hensatte forpligtelser ifølge IAS Klassifikation af passiver 293 Egenkapital vs. forpligtelser 293 Lang- vs. kortfristede forpligtelser 294 Kapitel 8 Indtægter 295 Indlæringsmål 295 Definitioner på indtægter Indtægter står for periodens værdistigning i nettoaktiver/egenkapital Indtægter står for periodens salg 299 Omsætning og andre indtægtsområder 300 Nuværende regelsæt 300 Konvergensprojektets forslag til ny definition på omsætning 301 Generelle indregningskriterier for omsætning 302 Måleattributter

14 Indhold Klassifikation og opstilling 304 Metoder til indregning af omsætning 305 Ordremodtagelsestidspunktet 306 Salgsmetoden 307 Færdigproduktionsmetoden 309 Produktionsmetoden 311 Betalingsmetoden 317 Indregningskriterier knyttet til salg af varer og tjenesteydelser 319 Kapitel 9 Omkostninger 323 Indlæringsmål 323 Definitioner på omkostninger Omkostninger står for periodens værdinedgang i nettoaktiver/egenkapital Omkostninger står for det ressourceforbrug, der er medgået til periodens salg 325 Klassifikation og præsentation af omkostninger i resultatopgørelsen 326 Resultatopgørelsens klassifikationer 328 ÅRL s skemakrav for resultatopgørelsen 328 IAS 1 s skemakrav til resultatopgørelsen 333 Ordinære vs. ekstraordinære poster 334 Særlige poster 336 Fortsættende og ophørende aktiviteter 337 Regnskabsmæssigt skøn 337 Almindelige og fundamentale fejl 338 Ændring af anvendt regnskabspraksis 338 Segmentoplysninger 339 Udvalgte temaer 341 Måling af varelagres kostpris 341 Måling af det fysiske varelager 341 Alternative metoder til måling af varelagres kostpris 342 Systematiske (mekaniske) afskrivningsmetoders indflydelse på afkastningsgraden og dens informationsværdi 345 Eksempler på anvendelse af mekaniske (systematiske) afskrivningsmetoder

15 Indhold Kapitel 10 Ledelsesberetning og supplerende beretning 357 Indlæringsmål 357 Fra årsregnskab til årsrapport 357 Kvalitetskrav til ledelsesberetningen 359 Kravet om relevans 359 Kravet om validitet 360 Krav til ledelsesberetningen for virksomheder i regnskabsklasse B og C 361 Regnskabsklasse B 361 Regnskabsklasse C 361 Supplerende beretning 368 Tre ledelsesmodeller af forholdet mellem virksomhed og interessegrupper 368 Begrebet bæredygtig udvikling 373 Officielle internationale initiativer for bæredygtig udvikling 373 Internationale initiativer rettet mod erhvervslivet 374 Dansk initiativ rettet mod erhvervslivet 377 GRI bæredygtighedsrapportering 377 Appendiks 389 Internationale regnskabsstandarder 389 Skemaer for balancer og resultatopgørelser 391 Litteratur 401 Stikord

16

17 Forord Denne bog beskæftiger sig med virksomheders finansielle rapportering. Herved forstås måling og offentliggørelse af finansiel information om virksomhedernes formue-, finansierings- og indtjeningsforhold i årsregnskab og ledelsesberetning mv. Alt sammen indeholdt i den såkaldte årsrapport. Årsrapporten henvender sig til regnskabsbrugere i det omgivne samfund investorer, långivere, kreditorer, lokalsamfund mv. hvis informationsbehov ligeledes behandles indgående i bogen. Kapitel 1 4 uddyber centrale regulerings- og regnskabsteoretiske problemstillinger knyttet til den finansielle rapportering, mens kapitel 5 10 gennemgår konkrete bestemmelser i årsregnskabslov og internationale regnskabsstandarder, som årsrapporten skal følge i praksis. I de teoretiske kapitler fremstilles en virksomhed ud fra tre forskellige paradigmer. I kapitel 1 ses virksomheden som en koalition af interessegrupper, hvor særinteresser, styrkeforhold, informationsasymmetri mv. inddrages i forholdet mellem ledelsen som regnskabsproducent og de øvrige interessenter som regnskabsbrugere. I kapitel 2 om regulering inddrages koalitionsperspektivet bl.a. i analyse af den regnskabspraksis, der dannes i de ca danske virksomheder med personligt ansvar, hvor finansiel rapportering er frivillig og dermed overladt til de frie markedskræfter. I de senere år har den finansielle rapportering i Danmark og internationalt gennemgået et paradigmeskift fra det præstations- til det formueorienterede regnskabsparadigme, der nu dominerer på verdensplan som grundlag for regnskabslovgivning og -praksis. Virksomheden ses her som et væksthus for aktiver, hvilket indebærer, at indtægter, omkostninger og overskud defineres, indregnes og måles i balancen som hhv. stigning, fald og nettostigning i nettoaktiver (egenkapital). Resultatopgørelsen er dermed i princippet overflødig, men udarbejdes dog fortsat med den begrænsede funktion at klassificere og præsentere balanceændringerne som indtægter, omkostninger og overskud. Alle poster i balancen måles på grundlag af dagsværdien af fremtidige 15

18 Forord pengestrømme med kapitalværdi som den teoretisk korrekte, men markedspris som den foretrukne måleattribut. Det præstationsorienterede paradigme ser virksomheden som en transformationsproces, hvor input af ressourcer transformeres til output af salgbare varer og tjenesteydelser. Processens økonomiske effektivitet måles i resultatopgørelsen for en historisk periode på grundlag af årsag-virkningsammenhængen mellem periodens salg til salgspris indtægter og det dertil medgåede ressourceforbrug til kostpris omkostninger med overskud som difference (den historiske kostprismodel). Balancens funktion reduceres nu til at opsamle uforbrugte ressourcer i periodeovergangene til indregning i kommende perioders resultatopgørelser. Kostprismodellen anvendes fortsat i den lovpligtige finansielle rapportering i en række lande i Europa bl.a. Tyskland og Frankrig. Den indgår ligeledes som den foretrukne regnskabsmodel i et nyt regnskabsdirektiv fra 2013 for ikke-børsnoterede virksomheder i EU. Fordele og ulemper ved begge paradigmer diskuteres indgående i de teoretiske kapitler 3 og 4. Kapitlerne 5 10 beskæftiger sig med implementering af gældende love og standarder. Med udgangspunkt i den formueorienterede begrebsrammes generelle retningslinjer for regulering, som omtales i kapitel 5, redegøres der i kapitlerne 6 9 for de specifikke regler, der gælder for definition, indregning og måling af aktiver, egenkapital, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Kapitel 10 omhandler årsregnskabslovens krav til ledelsesberetning og supplerende beretning herunder lovens nye krav til rapportering om samfundsansvar i større virksomheder. Et særligt afsnit handler om rapportering af bæredygtighed i relation til økonomiske, miljømæssige og sociale forhold den såkaldte tredelte bundlinje. I forhold til 2. udgave af bogen fra 2010 er flere af kapitlerne omskrevet og ajourført i 3. udgave med gældende regnskabslovgivning og -standarder. Seneste opdatering er foretaget i 2. oplag, Jeg ønsker at takke min kone, cand.mag. Sanne Olson for hendes værdifulde hjælp til redigering af manuskriptet og korrekturlæsning. Frederiksberg, juni 2014 Jens O. Elling 16

19 1 Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og fagdisciplin Indlæringsmål Når du har læst dette kapitel, skal du kunne redegøre for: Eksternt regnskabs rolle og økonomiske konsekvenser i samfundet. Interne og eksterne brugere og deres informationsbehov. Principielle forskelle mellem internt og eksternt regnskab. Virkningerne af informationsasymmetri på forholdet mellem regnskabsproducent og regnskabsbrugere. Syntaktisk, semantisk og pragmatisk bevisførelse inden for eksternt regnskab og valg af det optimale regnskab. Forskellen mellem regnskabsteori og regnskabspolitik som teoretiske fagdiscipliner. Det eksterne regnskabs rolle på samfundsniveau (makroniveau) Ekstern regnskabsinformation og ressourceallokering Regnskab som samfundsaktivitet beskæftiger sig med måling og kommunikation af finansiel og anden information om udnyttelsen af knappe ressour cer til beslutningsformål. Kommunikationsprocessen gennemføres på grundlag af et særligt begrebsapparat og regelsæt, der er udviklet inden for regnskab. For at processen kan lykkes, er det nødvendigt, at begrebsapparat og regelsæt er kendt af såvel afsender (regnskabsproducent) som modtager (regnskabsbruger). Regnskab og sprog har derfor meget tilfælles, og ofte karakteriseres regnskab som erhvervslivets fagsprog language of business. Knaphed opstår som følge af, at ressourcerne i samfundet er begrænsede, 17

20 Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og fagdisciplin mens behovene nærmest er umættelige. På forskellige niveauer i samfundet træffes derfor løbende beslutninger med henblik på at løse konflikten mellem umættelige behov og begrænsede ressourcer til dækning af behovene. Den virksomhed, der forvalter de knappe ressourcer til et eller andet formål, foretager regnskabsmæssig måling af, hvor godt ressourceforvaltningen lykkes, og kommunikerer denne information til beslutningstagerne, der har interesse i disse oplysninger. Målingerne danner grundlag for udarbejdelsen af interne og eksterne regnskaber. Det interne regnskab (management accounting) henvender sig til de ressourcebrugere internt i virksomheden, der er ansvarlige for selve ressourceforvaltningen, mens det eksterne regnskab (financial accounting) tager sigte på udbyderne af ressourcer uden for virksomheden, som træffer beslutning om allokering af ressourcer mellem virksomhederne. Denne bog beskæftiger sig udelukkende med det eksterne regnskab,* hvis problemfelt fremgår af figur 1.1. Den nederste halvdel af figuren beskriver markedet for ekstern regnskabsinformation, hvor markedsdeltagerne består af virksomheder, som udbyder den eksterne regnskabsinformation og ressourceejere, der efterspørger ekstern regnskabsinformation. Inden for den offentlige sektor er skoler, hospitaler og politi eksempler på virksomheder (institutioner), der producerer ekstern regnskabsinformation om deres ressourceforvaltning til politikere, offentlige myndigheder mfl., som træffer beslutning om allokering af ressourcer som kapital, arbejdskraft, bygninger mv. til disse virksomheder. Hovedparten af den eksterne regnskabsinformation, der produceres i samfundet, foregår dog i den private sektor blandt de ca virksomheder inden for handel, service og industri (2012), som denne bog omhandler. Det eksterne regnskab indeholder her finansielle oplysninger om virksomhedernes formue-, finansierings- og indtjeningsforhold med henblik på at dække informationsbehov hos de ressourceejere, der har allokeret ressourcer til de pågældende virksomheder eller overvejer at gøre det. Det gælder nuværende og potentielle ejere (investorer), långivere, kunder, leverandører, ansatte, alliancepartnere mfl. Ressourceejerne kan være enkeltpersoner, men er ofte andre virksomheder. Virksomhederne optræder derfor som regel som både regnskabsproducenter og regnskabsbrugere. * Af pædagogiske grunde anvendes her benævnelserne internt regnskab og eksternt regnskab for hhv. økonomistyring og finansiel rapportering. 18

21 Det eksterne regnskabs rolle på samfundsniveau (makroniveau) Ressourcemarkeder (ressourceallokering) Ressourcebrugere (efterspørgsel) Ressourceudbydere (udbud) Virksomheder Ressourceejere Regnskabsproducenter (udbud) Regnskabsbrugere (efterspørgsel) Marked for ekstern regnskabsinformation Figur 1.1 Den principielle sammenhæng mellem ekstern regnskabsinformation og ressourceallokering (makroniveau) Den øvre halvdel af figur 1.1 beskriver de økonomiske allokeringsbeslutninger, som ressourceejerne træffer på grundlag af bl.a. ekstern regnskabsinformation. De ressourcer, som ressourceejerne allokerer til virksomhederne, er finansielle ressourcer (egenkapital, lånekapital), reale ressourcer (jord og andre naturressourcer, bygninger, maskiner, råvarer, halvfabrikata mv.) samt tjenesteydelser i form af de ansattes arbejdsindsats, men også som konsulentbistand, revisionsydelser mv. Tilsammen danner ressourceejerne ressourcemarkeder: aktiemarked, lånemarked, markeder for diverse reale ressourcer, arbejdsmarked mv. Ekstern regnskabsinformation spiller en væsentlig rolle for ressourceejernes allokeringsbeslutninger på en række områder og dermed for ressourcemarkedernes effektivitet. Jo mere virksomhedernes formue-, finansierings- og indtjeningsforhold gennemsigtiggøres, desto lettere bliver det for nytilkomne ressourceejere at allokere deres ressourcer hen, hvor indtjeningsmulighederne er bedst og for eksisterende ressourceejere at omallokere fra virksomheder og brancher med lav eller negativ 19

22 Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og fagdisciplin indtjening til virksomheder og brancher, hvor indtjeningsmulighederne ser mere lovende ud. I det omfang regnskabsoplysningerne fremmer denne proces, er de selvstændig årsag til, at de enkelte ressourceejere opnår velstandsfremgang, og at der skabes en forøget velstand i samfundet som helhed. Regnskabsregister og kvalitetskrav Sammenhængen mellem ekstern regnskabsinformation og ressourceallokering viser, at eksternt regnskab på virksomhedsniveau kan opfattes som internt regnskab på samfundsniveau et af midlerne til fremme af en effektiv ressourceallokering i samfundet som helhed. For at opfylde dette formål intervenerer samfundet med en omfattende detailregulering af virksomhedernes regnskabsproduktion jf. den nedre halvdel af figur 1.1, som markant overstiger samfundets indblanding i virksomhedernes primære produktion af varer og tjenesteydelser.* Da regnskabsbrugerne befinder sig uden for virksomhederne, er det nødvendigt, at oplysningerne bliver offentligt tilgængelige. Dette sker formelt ved, at de eksterne regnskaber sendes til et centralt regnskabsregister i Erhvervsstyrelsen (ERST) i København, hvor de kan rekvireres af alle mod betaling af et mindre gebyr. De kommende år kræves indberetning af årsrapporter til ERST elektronisk på grundlag af XBRL (extensible Business Reporting Language). De konkrete betingelser omtales i kapitel 2. Foruden de allokative fordele modvirker den lige adgang til regnskabsregistrets oplysninger også den indkomstmæssige ulighed, der kunne opstå, hvis brugerne havde forskellig adgang og kendskab til oplysningerne om virksomhedernes formue-, finansierings- og indtjeningsforhold. (Virkningerne af informationsasymmetri omtales senere i dette kapitel). Kravet om offentliggørelse gælder for de ca virksomheder, der er organiseret i selskabsform typisk som aktie- og anpartsselskaber. De resterende ca personligt ansvarlige virksomheder, der ofte er små virksomheder, har ikke offentliggørelsespligt og indsender derfor ikke deres regnskaber til det centrale register. På grund af ressourceejernes informationsbehov udarbejdes eksterne regnskaber dog som regel frivilligt af disse virksomheder. Det er ganske * Børsnoterede virksomheders koncernregnskaber reguleres således af internationale regnskabsstandarder, der i 2012 fylder ca sider. 20

23 Det eksterne regnskabs rolle på samfundsniveau (makroniveau) enkelt en forudsætning for at få lån i banken, leverancer på kredit o.l., at virksomhederne kan stille eksterne regnskaber revideret af en uafhængig revisor til rådighed. Selvom regnskabsbrugerne får adgang til eksterne regnskaber, er det ikke dermed givet, at de har nytte af dem. Skal regnskabsoplysningerne kunne anvendes til beslutningsformål, er det tillige en forudsætning, at en række kvalitetskrav er opfyldt. Kvalitetskravene sammenfattes i en generalklausul, som har betegnelsen et retvisende billede (true and fair view). Alle virksomheder, der er omfattet af dansk regnskabslovgivning, er ansvarlig for, at det regnskab, de offentliggør, giver et retvisende billede. Samfundet søger med dette krav at sikre, at regnskaberne er til nytte for potentielle brugere og samtidig at beskytte brugerne mod vildledende oplysninger. Generalklausulen udmøntes i en række specifikke kvalitetskrav. Primært drejer det sig om, at oplysningerne skal være: forståelige relevante valide (gyldige) sammenlignelige. At oplysningerne skal være forståelige giver sig selv. Uforståelig information er ubrugelig. Forståelighed vedrører såvel regnskabsproducentens valg af begrebsapparat og regelsæt som regnskabsbrugerens faglige kvalifikationer. Ved relevante oplysninger forstås, at informationen dækker de informationsbehov, beslutningstager ønsker dækket, før han kan træffe sin beslutning. I nuværende regnskabspraksis antages det, at oplysninger om virksomhedens formue-, finansierings- og indtjeningsforhold er relevante for alle potentielle brugergrupper i samfundet. Denne problemstilling vil blive behandlet indgående i denne bog. Selvom regnskabsoplysningerne er relevante, vil de ikke blive anvendt til beslutningsformål, hvis beslutningstager ikke har tillid til dem. De sammenfattende oplysninger om en virksomheds økonomi, som fremgår af det eksterne regnskab, skal derfor være valide (gyldige), dvs. de skal afbilde de økonomiske fænomener i virkeligheden, man ønsker at gengive i det eksterne regnskab. F.eks. skal aktiver i balancen gengive de ressourcer, som findes i virkeligheden uafhængig af det eksterne regnskab. Normalt har beslutningstager behov for at kunne sammenligne regnskaber fra samme virksomhed over en årrække (tidssammenligning) og mellem forskellige virksomheder et givet år (virksomhedssammenligning). Dette 21

24 Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og fagdisciplin gør sammenlignelighed til et af de vigtige krav, regnskabsbrugere stiller til regnskabspraksis. Regnskabsregulering For at sikre, at kvalitetskravene bliver opfyldt, er virksomhedernes regnskabsproduktion som nævnt underkastet en omfattende regnskabslovgivning. Danmarks medlemskab af EU indebærer, at Danmark på lige fod med de øvrige medlemslande skal implementere den fælleseuropæiske regnskabslovgivning i form af regnskabsdirektiverne 4. direktiv (1978) og 7. direktiv (1990) for at skabe sammenlignelige regnskaber mellem erhvervsvirksomheder i EU. (I løbet af forventes et nyt regnskabsdirektiv indført til erstatning af de eksisterende). Den danske implementering af EU-lovgivningen er senest gennemført på grundlag af Årsregnskabsloven af 7. juni 2001 (ÅRL) med senere ændringer til og med Loven gælder for samtlige ca virksomheder inden for handel, service og industri på nær de børsnoterede virksomheder.* Siden 2005 har alle børsnoterede virksomheder i Danmark og øvrige medlemslande i EU skullet udarbejde deres koncernregnskaber på grundlag af de internationale regnskabsstandarder fra International Accounting Standards Board (IASB), såfremt de er godkendt af EU. IASB er en verdensomspændende organisation med hovedsæde i London, hvis standarder inddrages i den nationale regulering i de fleste lande i verden. IASB samarbejder for tiden med den amerikanske standardudstedende organisation Financial Accounting Standards Board (FASB) om at udarbejde fælles regnskabsstandarder i det såkaldte konvergensprojekt. Mere herom i kapitel 2. Da kravet om, at det eksterne regnskabs oplysninger skal være valide, er altafgørende for, om eksterne regnskabsbrugere er villige til at inddrage disse oplysninger i deres beslutningstagen, er der endvidere indført en omfattende revisionslovgivning med krav om, at det eksterne regnskab revideres og påtegnes af en statsanerkendt revisor. I 2012 var der i Danmark ca statsautoriserede revisorer og ca registrerede revisorer med kompetence til at revidere og påtegne et * Ifølge ÅRL består den finansielle rapportering af en årsrapport, der omfatter årsregnskab, pengestrømsopgørelse og beretning, jf. kapitel 2. 22

25 Det eksterne regnskabs rolle på virksomhedsniveau (makroniveau) eksternt regnskab. De registrerede revisorer reviderer hovedsagelig de små virksomheders regnskaber. Revisionslovgivning og revisorbranchens forhold i øvrigt behandles ikke i denne bog. Ekstern regnskabsinformations økonomiske konsekvenser Markedet for ekstern regnskabsinformation koster årligt samfundet milliardbeløb i form af produktionsomkostninger inklusive revisionshonorarer hos producenterne og analyseomkostninger hos regnskabsbrugerne. Berettigelsen af disse omkostninger skal ses i sammenhæng med de økonomiske fordele, som opnås i udnyttelsen af samfundets knappe ressourcer, hvilket gennemføres i cost-benefit-analyser. Til de økonomiske konsekvenser af ekstern regnskabsinformation på samfunds- og virksomhedsniveau hører virkninger på: ressourceallokering indkomstfordeling produktions- og revisionsomkostninger i virksomhederne ledelsesadfærd i virksomhederne analyseomkostninger hos brugerne reguleringsomkostninger mv. I forbindelse med de løbende overvejelser om udvidelse eller indskrænkning af regnskabsreguleringens omfang og indhold indgår resultaterne af costbenefit-analyser som en væsentlig del af beslutningsgrundlaget. Det eksterne regnskabs rolle på virksomhedsniveau (mikroniveau) Virksomheden som en koalition af interessegrupper Primære interessegrupper I neoklassisk økonomisk teori opfattes virksomheden som en gevinstmaksimerende enhed. Dette er naturligvis en abstraktion, der er nødvendig for at forenkle fremstillingen. I virkelighedens verden kan en virksomhed ikke træffe beslutninger og har heller ingen målsætning. Kun personer kan træffe 23

26 Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og fagdisciplin beslutninger og formulere mål, hvilket ofte analyseres på grundlag af den såkaldte koalitionsmodel. Ifølge denne model er en virksomhed et netværk af socio-økonomiske sammenhænge mellem interessegrupper, der alle har det tilfælles, at de er ressourceejere, der stiller ressourcer til rådighed for produktion og salg mod til gengæld at modtage en del af den frembragte værditilvækst som modydelse eller belønning. Kredsen af primære interessegrupper (stakeholders) i koalitionsmodellen fremgår af figur 1.2. Långivere Ledelse Ejere (investorer) Leverandører Kunder Offentlige myndigheder Medarbejdere Det eksterne miljø Figur 1.2 Virksomheden som koalitionsmodel af primære interessegrupper (mikroniveau) Ejerne (owners, shareholders, investors) indskyder egenkapital og får udbytte (og kursgevinst) som belønning. Deltager ejerne tillige i bestyrelses- (eller ledelses-) arbejdet, får de tantieme (løn) som betaling. Långiverne (creditors) indskyder lånekapital mod til gengæld at modtage renter som belønning, samtidig med at lånet afdrages. Ledelse og medarbejdere leverer deres arbejdsindsats til virksomheden og får gager eller løn som modydelse. Som det fremgår af figur 1.2, adskiller de sig fra de øvrige interessegrupper ved tillige at være interne beslutningstagere i virksomheden. Leverandørerne leverer råmaterialer, halvfabrikata, maskiner mv. og får belønning herfor i form af produktionsfaktorernes priser, der inkluderer en avance. 24

Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS)

Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS) Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS) November 2014 Fagets formål og indhold: Fagets formål er, at klæde de studerende og kommende økonomichefer bedre på til at indgå i dialog med en revisor

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper Valdemar Nygaard Love, bekendtgørelser, standards og vejledninger m.v.,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Eksternt Årsregnskab. Eksamen. 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!)

Eksternt Årsregnskab. Eksamen. 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Eksamen 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Sammenvejes med karakteren fra økonomistyring HA 50/50 HA (int) 40/60 Omeksamen i august Pensum Stickney & Weil, Financial Accounting Fredslund

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Cand. Merc. Aud Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Rikke

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Kommunikation til omverdenen

Kommunikation til omverdenen e-bog KAPITEL 4 Kommunikation til omverdenen Traditionelt har mange virksomheder og organisationer kunnet styres ved en fokusering på god udnyttelse af de materielle aktiver bygninger og maskiner. Men

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere