FInAnSIEl RAppORTERIng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FInAnSIEl RAppORTERIng"

Transkript

1 Jens O. elling FInAnSIEl RAppORTERIng teori og regulering 3. udgave Gjellerup / Gads Forlag

2

3 Finansiel rapportering teori og regulering

4

5 FINANSIEL RAPPORTERING teori og regulering Af Jens O. Elling Gjellerup

6 Finansiel rapportering teori og regulering 2012 Jens O. Elling og Gjellerup ISBN: ISBN e-bog: Omslag: Axel Surland 3. udgave, 2. oplag 2014 E-bogsproduktion: Narayana Press Respekter ophavsretten Denne e-bog er beskyttet af lov om ophavsret. Ophavsretten sikrer, at forfatterne og forlaget får betaling for deres arbejde. Du må derfor kun kopiere bogen til din egen personlige brug, og du må ikke distribuere den til personer uden for din husstand. Gjellerup / Gads Forlag A/S Fiolstræde København K Tlf:

7 Indhold Forord 15 Kapitel 1 Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og fagdisciplin 17 Indlæringsmål 17 Det eksterne regnskabs rolle på samfundsniveau (makroniveau) 17 Ekstern regnskabsinformation og ressourceallokering 17 Regnskabsregister og kvalitetskrav 20 Regnskabsregulering 22 Ekstern regnskabsinformations økonomiske konsekvenser 23 Det eksterne regnskabs rolle på virksomhedsniveau (mikroniveau) 23 Virksomheden som en koalition af interessegrupper 23 Interne og eksterne regnskabsbrugere og deres informationsbehov 26 Grundlæggende forskelle mellem internt og eksternt regnskab 28 Konsekvenser af informationsasymmetri mellem internt og eksternt regnskab 30 Eksternt regnskab som videnskabelig disciplin 34 Hvad forstår man ved teori? 34 Normative regnskabsteorier (modeller) 35 Deskriptive regnskabsteorier 36 Verifikation af regnskabsteorier 37 Forskellen mellem normativ regnskabsteori og normativ regnskabspolitik 41 Præstationsorienteret vs. formueorienteret regnskabspolitik 42 5

8 Indhold Kapitel 2 National og international regnskabsregulering 47 Indlæringsmål 47 Markedsløsning eller regulering? 47 Argumentation for markedsløsning 48 Informationsmæssige fordele 48 Markedsbaserede incitamenter 49 Kontraktmæssige incitamenter 50 Argumentation for regulering 52 Eksterne regnskaber er et offentligt gode 52 Virksomheden er monopoludbyder af regnskabsinformation 52 Ledelsens udnyttelse af informationsasymmetri til personlig fordel 52 Fordelingspolitiske og etiske hensyn 53 Den danske reguleringstrategi: lovgivning, privatsektorregulering og modificeret markedsløsning 53 Niveau 1: Lovgivning 56 Niveau 2: Privatsektorregulering 61 Niveau 3: Modificeret markedsløsning 63 De fire regnskabsklasser i ÅRL 65 Differentiering af det tekniske regelsæt i fire regnskabsklasser 65 Årsrapportens bestanddele 68 International regnskabsregulering 70 Regnskabsregulering i EU 70 International Accounting Standards Board (IASB) 73 Regnskabsregulering i USA 75 Appendiks 78 Årsrapporten differentieret efter regnskabsklasser 78 Kapitel 3 Det præstationsorienterede regnskabsparadigme 79 Indlæringsmål 79 Forskelle mellem det præstations- og formueorienterede paradigme 80 Paradigmer og regnskabsmodeller 80 Måleattributter 81 6

9 Indhold Relevansen af det præstationsorienterede paradigme 82 Fysisk transformationsproces og regnskabsmæssig opgørelse 83 Sammenhængen mellem årsregnskab og pengestrømsopgørelse 87 Driftstransaktioner 88 Investeringstransaktioner 91 Finansieringstransaktioner 92 Pengestrømsopgørelsens informationsværdi 96 Resultatopgørelsens informationsværdi 98 Kostprismodellens teoretiske grundlag (regnskabsprincipper) 100 Modellens forudsætninger 100 Resultatopgørelsens indregningskriterier 101 Resultatopgørelsens klassifikation af poster 120 Balancens begreber og struktur 122 Egenkapitalopgørelsen 123 Balancens klassifikation af poster 124 Balancens funktion og informationsværdi i kostprismodellen 126 Fordele og ulemper ved kostprismodellen som grundlag for regnskabsregulering 127 Appendiks 130 Pengestrømsopgørelsen i hovedtræk 130 Klassificering af driftsaktiviteten 131 Klassificering af investerings- og finansieringsaktiviteterne 135 Tre eksempler på pengestrømsopgørelser 135 Kapitel 4 Det formueorienterede regnskabsparadigme 141 Indlæringsmål 141 Fra præstations- til formueorienteret paradigme 142 Virksomheden som et væksthus for aktiver 142 Fra transaktions- til værdibaserede måleattributter 144 Fra måling af indtægter, omkostninger og overskud i resultatopgørelsen til måling i balancen 147 Mikroøkonomisk teoris indkomstbegreber 152 7

10 Indhold Fishers indkomstbegreb 152 Hicks indkomstbegreb 152 Idealindkomst et taleksempel 153 Implikationer af Hicks teoretiske indkomstmodel for formueorienteret regnskabspraksis 156 Balancen måler dagsværdi af fremtidige pengestrømme og resultatopgørelsen dagsværdi af ændringer i fremtidige pengestrømme 156 Virkningerne af perfekte og komplette markeder under fuld viden 158 Den perfekte balance 161 Virkningerne af imperfekte og inkomplette markeder 162 Faktorer der skaber forskel mellem kursværdi og bogført værdi 165 Indregningskriterier 165 Måleattributter 166 Eksempler på aktiemarkedets kursværdi/aktieafkast som vejledende for regnskabspraksis 167 Præstations- og formueorienterede årsregnskabers nytteværdi for investorer 168 Informationsperspektivet 168 Målingsperspektivet 171 Alternative regnskabsmodeller 173 Historisk kostprismodel som overskud/ kapitalmodel 174 Behovet for alternative regnskabsmodeller 176 Taleksempel 178 Model 1: Købekraftjusteret historisk kostprismodel 179 Model 2: Genanskaffelsespris-modellen 182 Model 3: Salgsværdimodellen 189 Model 4: Offerværdimodellen 192 Appendiks 194 Sammenligning mellem præstations- og formueorienteret paradigme 194 Kapitel 5 Begrebsrammens opbygning og indhold 195 Indlæringsmål 195 8

11 Indhold Begrebsrammen er normativ 195 Begrebsrammens formål 196 Begrebsrammens generelle struktur 197 Niveau 1: Brugerne og deres informationsbehov 199 Heterogene informationsbehov 199 Primære regnskabsbrugere og deres informationsbehov 200 Niveau 2: Kvalitative egenskaber 204 Fundamentale kvalitative egenskaber 204 Forstærkende kvalitative egenskaber 207 Tærskelværdier 210 Generalklausulen et retvisende billede 211 Niveau 3: Definition af elementer 212 Andre elementer 213 Niveau 4: Indregning og måling 215 Indregningskriterier 215 Måleattributter (målegrundlag) 217 Niveau 5: Klassifikation og præsentation 219 Grundlæggende forudsætninger 220 Appendiks 222 Regnskabsbrugere og deres informationsbehov ifølge IASB fra Kapitel 6 Aktiver 225 Indlæringsmål 225 Definition på aktiver 225 fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden 226 under virksomhedens kontrol 227 et resultat af tidligere begivenheder 227 Alternative definitioner på anlægs- og omsætningsaktiver 228 Immaterielle anlægsaktiver 229 Forskellen mellem egenkapitalens bogførte værdi og kursværdi (markedsværdi) 230 ÅRL s og IAS 38 s regelsæt 232 IAS 38 s definition på immaterielle anlægsaktiver 234 identificerbarhed 234 fremtidige økonomiske fordele 235 9

12 Indhold virksomhedens kontrol 236 Generelle indregningskriterier for immaterielle anlægsaktiver 236 Specielle indregningskriterier for internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver 238 Forskning og udvikling 238 Udviklingsprojekter 239 Købt goodwill 240 Goodwills definition og natur 240 Indregning og måling af goodwill ifølge IFRS Materielle anlægsaktiver 244 Definition og indregningskriterier 244 Finansiel og operationel leasing 245 Måling af immaterielle og materielle anlægsaktiver 246 Første indregning 246 Efterfølgende indregning 246 Virksomheder med investeringer som hovedaktivitet 254 Finansielle aktiver 254 Måling af finansielle aktiver 257 Kapitalandele 257 Finansielle instrumenter 258 Omsætningsaktiver 261 Varebeholdninger og igangværende arbejde for fremmed regning 261 Tilgodehavender 262 Appendiks 263 Koncernregnskabet en kort oversigt 263 Kapitel 7 Egenkapital og forpligtelser 269 Indlæringsmål 269 Virksomhedsteori og ejerteori 269 Virksomhedsteorien 270 Ejerteorien 271 Egenkapital 272 Definition på egenkapital og dens komponenter 272 Forpligtelser 276 Kategorier af forpligtelser

13 Indhold Hensatte forpligtelser i præstationsorienteret regnskabspraksis 278 Den generelle formueorienterede definition på forpligtelser 280 Eksisterende pligter for virksomheden opstået som resultat af tidligere begivenheder 281 En ledelsesbeslutning er ikke tilstrækkelig 281 Forpligtende begivenhed one event view vs. two events view 282 afståelse af fremtidige økonomiske fordele 282 Indregningskriterier for forpligtelser 283 Eventualforpligtelser 284 Glidende overgang fra noteoplysning til indregning 285 Måling af finansielle forpligtelser 287 Undtagelser fra amotiseret kostpris 288 Måling af hensatte forpligtelser 289 Eksempler på hensatte forpligtelser ifølge ÅRL og IAS Hensættelse til udskudt skat 290 Hensatte garantiforpligtelser 290 Hensættelser til pensioner 291 Aktiebaseret vederlæggelse 291 Andre hensatte forpligtelser ifølge IAS Klassifikation af passiver 293 Egenkapital vs. forpligtelser 293 Lang- vs. kortfristede forpligtelser 294 Kapitel 8 Indtægter 295 Indlæringsmål 295 Definitioner på indtægter Indtægter står for periodens værdistigning i nettoaktiver/egenkapital Indtægter står for periodens salg 299 Omsætning og andre indtægtsområder 300 Nuværende regelsæt 300 Konvergensprojektets forslag til ny definition på omsætning 301 Generelle indregningskriterier for omsætning 302 Måleattributter

14 Indhold Klassifikation og opstilling 304 Metoder til indregning af omsætning 305 Ordremodtagelsestidspunktet 306 Salgsmetoden 307 Færdigproduktionsmetoden 309 Produktionsmetoden 311 Betalingsmetoden 317 Indregningskriterier knyttet til salg af varer og tjenesteydelser 319 Kapitel 9 Omkostninger 323 Indlæringsmål 323 Definitioner på omkostninger Omkostninger står for periodens værdinedgang i nettoaktiver/egenkapital Omkostninger står for det ressourceforbrug, der er medgået til periodens salg 325 Klassifikation og præsentation af omkostninger i resultatopgørelsen 326 Resultatopgørelsens klassifikationer 328 ÅRL s skemakrav for resultatopgørelsen 328 IAS 1 s skemakrav til resultatopgørelsen 333 Ordinære vs. ekstraordinære poster 334 Særlige poster 336 Fortsættende og ophørende aktiviteter 337 Regnskabsmæssigt skøn 337 Almindelige og fundamentale fejl 338 Ændring af anvendt regnskabspraksis 338 Segmentoplysninger 339 Udvalgte temaer 341 Måling af varelagres kostpris 341 Måling af det fysiske varelager 341 Alternative metoder til måling af varelagres kostpris 342 Systematiske (mekaniske) afskrivningsmetoders indflydelse på afkastningsgraden og dens informationsværdi 345 Eksempler på anvendelse af mekaniske (systematiske) afskrivningsmetoder

15 Indhold Kapitel 10 Ledelsesberetning og supplerende beretning 357 Indlæringsmål 357 Fra årsregnskab til årsrapport 357 Kvalitetskrav til ledelsesberetningen 359 Kravet om relevans 359 Kravet om validitet 360 Krav til ledelsesberetningen for virksomheder i regnskabsklasse B og C 361 Regnskabsklasse B 361 Regnskabsklasse C 361 Supplerende beretning 368 Tre ledelsesmodeller af forholdet mellem virksomhed og interessegrupper 368 Begrebet bæredygtig udvikling 373 Officielle internationale initiativer for bæredygtig udvikling 373 Internationale initiativer rettet mod erhvervslivet 374 Dansk initiativ rettet mod erhvervslivet 377 GRI bæredygtighedsrapportering 377 Appendiks 389 Internationale regnskabsstandarder 389 Skemaer for balancer og resultatopgørelser 391 Litteratur 401 Stikord

16

17 Forord Denne bog beskæftiger sig med virksomheders finansielle rapportering. Herved forstås måling og offentliggørelse af finansiel information om virksomhedernes formue-, finansierings- og indtjeningsforhold i årsregnskab og ledelsesberetning mv. Alt sammen indeholdt i den såkaldte årsrapport. Årsrapporten henvender sig til regnskabsbrugere i det omgivne samfund investorer, långivere, kreditorer, lokalsamfund mv. hvis informationsbehov ligeledes behandles indgående i bogen. Kapitel 1 4 uddyber centrale regulerings- og regnskabsteoretiske problemstillinger knyttet til den finansielle rapportering, mens kapitel 5 10 gennemgår konkrete bestemmelser i årsregnskabslov og internationale regnskabsstandarder, som årsrapporten skal følge i praksis. I de teoretiske kapitler fremstilles en virksomhed ud fra tre forskellige paradigmer. I kapitel 1 ses virksomheden som en koalition af interessegrupper, hvor særinteresser, styrkeforhold, informationsasymmetri mv. inddrages i forholdet mellem ledelsen som regnskabsproducent og de øvrige interessenter som regnskabsbrugere. I kapitel 2 om regulering inddrages koalitionsperspektivet bl.a. i analyse af den regnskabspraksis, der dannes i de ca danske virksomheder med personligt ansvar, hvor finansiel rapportering er frivillig og dermed overladt til de frie markedskræfter. I de senere år har den finansielle rapportering i Danmark og internationalt gennemgået et paradigmeskift fra det præstations- til det formueorienterede regnskabsparadigme, der nu dominerer på verdensplan som grundlag for regnskabslovgivning og -praksis. Virksomheden ses her som et væksthus for aktiver, hvilket indebærer, at indtægter, omkostninger og overskud defineres, indregnes og måles i balancen som hhv. stigning, fald og nettostigning i nettoaktiver (egenkapital). Resultatopgørelsen er dermed i princippet overflødig, men udarbejdes dog fortsat med den begrænsede funktion at klassificere og præsentere balanceændringerne som indtægter, omkostninger og overskud. Alle poster i balancen måles på grundlag af dagsværdien af fremtidige 15

18 Forord pengestrømme med kapitalværdi som den teoretisk korrekte, men markedspris som den foretrukne måleattribut. Det præstationsorienterede paradigme ser virksomheden som en transformationsproces, hvor input af ressourcer transformeres til output af salgbare varer og tjenesteydelser. Processens økonomiske effektivitet måles i resultatopgørelsen for en historisk periode på grundlag af årsag-virkningsammenhængen mellem periodens salg til salgspris indtægter og det dertil medgåede ressourceforbrug til kostpris omkostninger med overskud som difference (den historiske kostprismodel). Balancens funktion reduceres nu til at opsamle uforbrugte ressourcer i periodeovergangene til indregning i kommende perioders resultatopgørelser. Kostprismodellen anvendes fortsat i den lovpligtige finansielle rapportering i en række lande i Europa bl.a. Tyskland og Frankrig. Den indgår ligeledes som den foretrukne regnskabsmodel i et nyt regnskabsdirektiv fra 2013 for ikke-børsnoterede virksomheder i EU. Fordele og ulemper ved begge paradigmer diskuteres indgående i de teoretiske kapitler 3 og 4. Kapitlerne 5 10 beskæftiger sig med implementering af gældende love og standarder. Med udgangspunkt i den formueorienterede begrebsrammes generelle retningslinjer for regulering, som omtales i kapitel 5, redegøres der i kapitlerne 6 9 for de specifikke regler, der gælder for definition, indregning og måling af aktiver, egenkapital, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Kapitel 10 omhandler årsregnskabslovens krav til ledelsesberetning og supplerende beretning herunder lovens nye krav til rapportering om samfundsansvar i større virksomheder. Et særligt afsnit handler om rapportering af bæredygtighed i relation til økonomiske, miljømæssige og sociale forhold den såkaldte tredelte bundlinje. I forhold til 2. udgave af bogen fra 2010 er flere af kapitlerne omskrevet og ajourført i 3. udgave med gældende regnskabslovgivning og -standarder. Seneste opdatering er foretaget i 2. oplag, Jeg ønsker at takke min kone, cand.mag. Sanne Olson for hendes værdifulde hjælp til redigering af manuskriptet og korrekturlæsning. Frederiksberg, juni 2014 Jens O. Elling 16

19 1 Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og fagdisciplin Indlæringsmål Når du har læst dette kapitel, skal du kunne redegøre for: Eksternt regnskabs rolle og økonomiske konsekvenser i samfundet. Interne og eksterne brugere og deres informationsbehov. Principielle forskelle mellem internt og eksternt regnskab. Virkningerne af informationsasymmetri på forholdet mellem regnskabsproducent og regnskabsbrugere. Syntaktisk, semantisk og pragmatisk bevisførelse inden for eksternt regnskab og valg af det optimale regnskab. Forskellen mellem regnskabsteori og regnskabspolitik som teoretiske fagdiscipliner. Det eksterne regnskabs rolle på samfundsniveau (makroniveau) Ekstern regnskabsinformation og ressourceallokering Regnskab som samfundsaktivitet beskæftiger sig med måling og kommunikation af finansiel og anden information om udnyttelsen af knappe ressour cer til beslutningsformål. Kommunikationsprocessen gennemføres på grundlag af et særligt begrebsapparat og regelsæt, der er udviklet inden for regnskab. For at processen kan lykkes, er det nødvendigt, at begrebsapparat og regelsæt er kendt af såvel afsender (regnskabsproducent) som modtager (regnskabsbruger). Regnskab og sprog har derfor meget tilfælles, og ofte karakteriseres regnskab som erhvervslivets fagsprog language of business. Knaphed opstår som følge af, at ressourcerne i samfundet er begrænsede, 17

20 Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og fagdisciplin mens behovene nærmest er umættelige. På forskellige niveauer i samfundet træffes derfor løbende beslutninger med henblik på at løse konflikten mellem umættelige behov og begrænsede ressourcer til dækning af behovene. Den virksomhed, der forvalter de knappe ressourcer til et eller andet formål, foretager regnskabsmæssig måling af, hvor godt ressourceforvaltningen lykkes, og kommunikerer denne information til beslutningstagerne, der har interesse i disse oplysninger. Målingerne danner grundlag for udarbejdelsen af interne og eksterne regnskaber. Det interne regnskab (management accounting) henvender sig til de ressourcebrugere internt i virksomheden, der er ansvarlige for selve ressourceforvaltningen, mens det eksterne regnskab (financial accounting) tager sigte på udbyderne af ressourcer uden for virksomheden, som træffer beslutning om allokering af ressourcer mellem virksomhederne. Denne bog beskæftiger sig udelukkende med det eksterne regnskab,* hvis problemfelt fremgår af figur 1.1. Den nederste halvdel af figuren beskriver markedet for ekstern regnskabsinformation, hvor markedsdeltagerne består af virksomheder, som udbyder den eksterne regnskabsinformation og ressourceejere, der efterspørger ekstern regnskabsinformation. Inden for den offentlige sektor er skoler, hospitaler og politi eksempler på virksomheder (institutioner), der producerer ekstern regnskabsinformation om deres ressourceforvaltning til politikere, offentlige myndigheder mfl., som træffer beslutning om allokering af ressourcer som kapital, arbejdskraft, bygninger mv. til disse virksomheder. Hovedparten af den eksterne regnskabsinformation, der produceres i samfundet, foregår dog i den private sektor blandt de ca virksomheder inden for handel, service og industri (2012), som denne bog omhandler. Det eksterne regnskab indeholder her finansielle oplysninger om virksomhedernes formue-, finansierings- og indtjeningsforhold med henblik på at dække informationsbehov hos de ressourceejere, der har allokeret ressourcer til de pågældende virksomheder eller overvejer at gøre det. Det gælder nuværende og potentielle ejere (investorer), långivere, kunder, leverandører, ansatte, alliancepartnere mfl. Ressourceejerne kan være enkeltpersoner, men er ofte andre virksomheder. Virksomhederne optræder derfor som regel som både regnskabsproducenter og regnskabsbrugere. * Af pædagogiske grunde anvendes her benævnelserne internt regnskab og eksternt regnskab for hhv. økonomistyring og finansiel rapportering. 18

21 Det eksterne regnskabs rolle på samfundsniveau (makroniveau) Ressourcemarkeder (ressourceallokering) Ressourcebrugere (efterspørgsel) Ressourceudbydere (udbud) Virksomheder Ressourceejere Regnskabsproducenter (udbud) Regnskabsbrugere (efterspørgsel) Marked for ekstern regnskabsinformation Figur 1.1 Den principielle sammenhæng mellem ekstern regnskabsinformation og ressourceallokering (makroniveau) Den øvre halvdel af figur 1.1 beskriver de økonomiske allokeringsbeslutninger, som ressourceejerne træffer på grundlag af bl.a. ekstern regnskabsinformation. De ressourcer, som ressourceejerne allokerer til virksomhederne, er finansielle ressourcer (egenkapital, lånekapital), reale ressourcer (jord og andre naturressourcer, bygninger, maskiner, råvarer, halvfabrikata mv.) samt tjenesteydelser i form af de ansattes arbejdsindsats, men også som konsulentbistand, revisionsydelser mv. Tilsammen danner ressourceejerne ressourcemarkeder: aktiemarked, lånemarked, markeder for diverse reale ressourcer, arbejdsmarked mv. Ekstern regnskabsinformation spiller en væsentlig rolle for ressourceejernes allokeringsbeslutninger på en række områder og dermed for ressourcemarkedernes effektivitet. Jo mere virksomhedernes formue-, finansierings- og indtjeningsforhold gennemsigtiggøres, desto lettere bliver det for nytilkomne ressourceejere at allokere deres ressourcer hen, hvor indtjeningsmulighederne er bedst og for eksisterende ressourceejere at omallokere fra virksomheder og brancher med lav eller negativ 19

22 Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og fagdisciplin indtjening til virksomheder og brancher, hvor indtjeningsmulighederne ser mere lovende ud. I det omfang regnskabsoplysningerne fremmer denne proces, er de selvstændig årsag til, at de enkelte ressourceejere opnår velstandsfremgang, og at der skabes en forøget velstand i samfundet som helhed. Regnskabsregister og kvalitetskrav Sammenhængen mellem ekstern regnskabsinformation og ressourceallokering viser, at eksternt regnskab på virksomhedsniveau kan opfattes som internt regnskab på samfundsniveau et af midlerne til fremme af en effektiv ressourceallokering i samfundet som helhed. For at opfylde dette formål intervenerer samfundet med en omfattende detailregulering af virksomhedernes regnskabsproduktion jf. den nedre halvdel af figur 1.1, som markant overstiger samfundets indblanding i virksomhedernes primære produktion af varer og tjenesteydelser.* Da regnskabsbrugerne befinder sig uden for virksomhederne, er det nødvendigt, at oplysningerne bliver offentligt tilgængelige. Dette sker formelt ved, at de eksterne regnskaber sendes til et centralt regnskabsregister i Erhvervsstyrelsen (ERST) i København, hvor de kan rekvireres af alle mod betaling af et mindre gebyr. De kommende år kræves indberetning af årsrapporter til ERST elektronisk på grundlag af XBRL (extensible Business Reporting Language). De konkrete betingelser omtales i kapitel 2. Foruden de allokative fordele modvirker den lige adgang til regnskabsregistrets oplysninger også den indkomstmæssige ulighed, der kunne opstå, hvis brugerne havde forskellig adgang og kendskab til oplysningerne om virksomhedernes formue-, finansierings- og indtjeningsforhold. (Virkningerne af informationsasymmetri omtales senere i dette kapitel). Kravet om offentliggørelse gælder for de ca virksomheder, der er organiseret i selskabsform typisk som aktie- og anpartsselskaber. De resterende ca personligt ansvarlige virksomheder, der ofte er små virksomheder, har ikke offentliggørelsespligt og indsender derfor ikke deres regnskaber til det centrale register. På grund af ressourceejernes informationsbehov udarbejdes eksterne regnskaber dog som regel frivilligt af disse virksomheder. Det er ganske * Børsnoterede virksomheders koncernregnskaber reguleres således af internationale regnskabsstandarder, der i 2012 fylder ca sider. 20

23 Det eksterne regnskabs rolle på samfundsniveau (makroniveau) enkelt en forudsætning for at få lån i banken, leverancer på kredit o.l., at virksomhederne kan stille eksterne regnskaber revideret af en uafhængig revisor til rådighed. Selvom regnskabsbrugerne får adgang til eksterne regnskaber, er det ikke dermed givet, at de har nytte af dem. Skal regnskabsoplysningerne kunne anvendes til beslutningsformål, er det tillige en forudsætning, at en række kvalitetskrav er opfyldt. Kvalitetskravene sammenfattes i en generalklausul, som har betegnelsen et retvisende billede (true and fair view). Alle virksomheder, der er omfattet af dansk regnskabslovgivning, er ansvarlig for, at det regnskab, de offentliggør, giver et retvisende billede. Samfundet søger med dette krav at sikre, at regnskaberne er til nytte for potentielle brugere og samtidig at beskytte brugerne mod vildledende oplysninger. Generalklausulen udmøntes i en række specifikke kvalitetskrav. Primært drejer det sig om, at oplysningerne skal være: forståelige relevante valide (gyldige) sammenlignelige. At oplysningerne skal være forståelige giver sig selv. Uforståelig information er ubrugelig. Forståelighed vedrører såvel regnskabsproducentens valg af begrebsapparat og regelsæt som regnskabsbrugerens faglige kvalifikationer. Ved relevante oplysninger forstås, at informationen dækker de informationsbehov, beslutningstager ønsker dækket, før han kan træffe sin beslutning. I nuværende regnskabspraksis antages det, at oplysninger om virksomhedens formue-, finansierings- og indtjeningsforhold er relevante for alle potentielle brugergrupper i samfundet. Denne problemstilling vil blive behandlet indgående i denne bog. Selvom regnskabsoplysningerne er relevante, vil de ikke blive anvendt til beslutningsformål, hvis beslutningstager ikke har tillid til dem. De sammenfattende oplysninger om en virksomheds økonomi, som fremgår af det eksterne regnskab, skal derfor være valide (gyldige), dvs. de skal afbilde de økonomiske fænomener i virkeligheden, man ønsker at gengive i det eksterne regnskab. F.eks. skal aktiver i balancen gengive de ressourcer, som findes i virkeligheden uafhængig af det eksterne regnskab. Normalt har beslutningstager behov for at kunne sammenligne regnskaber fra samme virksomhed over en årrække (tidssammenligning) og mellem forskellige virksomheder et givet år (virksomhedssammenligning). Dette 21

24 Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og fagdisciplin gør sammenlignelighed til et af de vigtige krav, regnskabsbrugere stiller til regnskabspraksis. Regnskabsregulering For at sikre, at kvalitetskravene bliver opfyldt, er virksomhedernes regnskabsproduktion som nævnt underkastet en omfattende regnskabslovgivning. Danmarks medlemskab af EU indebærer, at Danmark på lige fod med de øvrige medlemslande skal implementere den fælleseuropæiske regnskabslovgivning i form af regnskabsdirektiverne 4. direktiv (1978) og 7. direktiv (1990) for at skabe sammenlignelige regnskaber mellem erhvervsvirksomheder i EU. (I løbet af forventes et nyt regnskabsdirektiv indført til erstatning af de eksisterende). Den danske implementering af EU-lovgivningen er senest gennemført på grundlag af Årsregnskabsloven af 7. juni 2001 (ÅRL) med senere ændringer til og med Loven gælder for samtlige ca virksomheder inden for handel, service og industri på nær de børsnoterede virksomheder.* Siden 2005 har alle børsnoterede virksomheder i Danmark og øvrige medlemslande i EU skullet udarbejde deres koncernregnskaber på grundlag af de internationale regnskabsstandarder fra International Accounting Standards Board (IASB), såfremt de er godkendt af EU. IASB er en verdensomspændende organisation med hovedsæde i London, hvis standarder inddrages i den nationale regulering i de fleste lande i verden. IASB samarbejder for tiden med den amerikanske standardudstedende organisation Financial Accounting Standards Board (FASB) om at udarbejde fælles regnskabsstandarder i det såkaldte konvergensprojekt. Mere herom i kapitel 2. Da kravet om, at det eksterne regnskabs oplysninger skal være valide, er altafgørende for, om eksterne regnskabsbrugere er villige til at inddrage disse oplysninger i deres beslutningstagen, er der endvidere indført en omfattende revisionslovgivning med krav om, at det eksterne regnskab revideres og påtegnes af en statsanerkendt revisor. I 2012 var der i Danmark ca statsautoriserede revisorer og ca registrerede revisorer med kompetence til at revidere og påtegne et * Ifølge ÅRL består den finansielle rapportering af en årsrapport, der omfatter årsregnskab, pengestrømsopgørelse og beretning, jf. kapitel 2. 22

25 Det eksterne regnskabs rolle på virksomhedsniveau (makroniveau) eksternt regnskab. De registrerede revisorer reviderer hovedsagelig de små virksomheders regnskaber. Revisionslovgivning og revisorbranchens forhold i øvrigt behandles ikke i denne bog. Ekstern regnskabsinformations økonomiske konsekvenser Markedet for ekstern regnskabsinformation koster årligt samfundet milliardbeløb i form af produktionsomkostninger inklusive revisionshonorarer hos producenterne og analyseomkostninger hos regnskabsbrugerne. Berettigelsen af disse omkostninger skal ses i sammenhæng med de økonomiske fordele, som opnås i udnyttelsen af samfundets knappe ressourcer, hvilket gennemføres i cost-benefit-analyser. Til de økonomiske konsekvenser af ekstern regnskabsinformation på samfunds- og virksomhedsniveau hører virkninger på: ressourceallokering indkomstfordeling produktions- og revisionsomkostninger i virksomhederne ledelsesadfærd i virksomhederne analyseomkostninger hos brugerne reguleringsomkostninger mv. I forbindelse med de løbende overvejelser om udvidelse eller indskrænkning af regnskabsreguleringens omfang og indhold indgår resultaterne af costbenefit-analyser som en væsentlig del af beslutningsgrundlaget. Det eksterne regnskabs rolle på virksomhedsniveau (mikroniveau) Virksomheden som en koalition af interessegrupper Primære interessegrupper I neoklassisk økonomisk teori opfattes virksomheden som en gevinstmaksimerende enhed. Dette er naturligvis en abstraktion, der er nødvendig for at forenkle fremstillingen. I virkelighedens verden kan en virksomhed ikke træffe beslutninger og har heller ingen målsætning. Kun personer kan træffe 23

26 Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og fagdisciplin beslutninger og formulere mål, hvilket ofte analyseres på grundlag af den såkaldte koalitionsmodel. Ifølge denne model er en virksomhed et netværk af socio-økonomiske sammenhænge mellem interessegrupper, der alle har det tilfælles, at de er ressourceejere, der stiller ressourcer til rådighed for produktion og salg mod til gengæld at modtage en del af den frembragte værditilvækst som modydelse eller belønning. Kredsen af primære interessegrupper (stakeholders) i koalitionsmodellen fremgår af figur 1.2. Långivere Ledelse Ejere (investorer) Leverandører Kunder Offentlige myndigheder Medarbejdere Det eksterne miljø Figur 1.2 Virksomheden som koalitionsmodel af primære interessegrupper (mikroniveau) Ejerne (owners, shareholders, investors) indskyder egenkapital og får udbytte (og kursgevinst) som belønning. Deltager ejerne tillige i bestyrelses- (eller ledelses-) arbejdet, får de tantieme (løn) som betaling. Långiverne (creditors) indskyder lånekapital mod til gengæld at modtage renter som belønning, samtidig med at lånet afdrages. Ledelse og medarbejdere leverer deres arbejdsindsats til virksomheden og får gager eller løn som modydelse. Som det fremgår af figur 1.2, adskiller de sig fra de øvrige interessegrupper ved tillige at være interne beslutningstagere i virksomheden. Leverandørerne leverer råmaterialer, halvfabrikata, maskiner mv. og får belønning herfor i form af produktionsfaktorernes priser, der inkluderer en avance. 24

Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS)

Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS) Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS) November 2014 Fagets formål og indhold: Fagets formål er, at klæde de studerende og kommende økonomichefer bedre på til at indgå i dialog med en revisor

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Undervisningsnote 4: Transaktionsbaceret teoriopfattelse

Undervisningsnote 4: Transaktionsbaceret teoriopfattelse HD-R, 5. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 4: Transaktionsbaceret teoriopfattelse Valdemar Nygaard Emnet fokuserer på den transaktionsbacerede teroriopfattelse og omhandler i stikord denne teoris

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme Investeringsejendomme - Indregning og måling med fokus på den nye årsregnskabslov HD(R) afgangsprojekt Nikolaj Duus Nørgaard Vejleder: Peter Kyhnauv Anslag: 163.131 (svarende til 72 normalsider) Afleveringsdato:

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Effekten for informationsværdi og administrative byrder ved indførsel af mikrovirksomheder i årsregnskabsloven

Effekten for informationsværdi og administrative byrder ved indførsel af mikrovirksomheder i årsregnskabsloven Effekten for informationsværdi og administrative byrder ved indførsel af mikrovirksomheder i årsregnskabsloven Forfatter: Bjarke Thøger Rasmussen Vejleder: Bjarne Iver Jørgensen Antal anslag: 130.421 (57,3

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Indregning og mål in g f investeringsejendomme

Indregning og mål in g f investeringsejendomme Indregning og mål in g f investeringsejendomme - Det retvisende billede Thomas Braae Morten Staghøj Studie: HD(R) afgangsprojekt 2013, Copenhagen Business School Fagansvarlig: Jens Marcus-Møller Afleveringsdato:

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Emne. Svagheder ved gl. ÅRL Eksternt Regnskab -- Gen.klausul, Begrebsramme, Grundl.krav

Emne. Svagheder ved gl. ÅRL Eksternt Regnskab -- Gen.klausul, Begrebsramme, Grundl.krav Svagheder ved gl. ÅRL Den gamle årsregnskabslov stort set uændret fra 1981 til 2001 Svagheder: Lovens målgruppe er ikke præciseret Lovens struktur og anvendelsesområde er uoverskuelig Det fundamentale

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder version 1.1 (opdateret notat)

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder version 1.1 (opdateret notat) 6. marts 2017 /JANNIL Sag 2016-11207 Regnskabskrav til klasse A-virksomheder version 1.1 (opdateret notat) Formålet med nærværende notat er at beskrive Erhvervsstyrelsens opfattelse af en række regnskabsmæssige

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

Eksternt Årsregnskab. Eksamen. 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!)

Eksternt Årsregnskab. Eksamen. 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Eksamen 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Sammenvejes med karakteren fra økonomistyring HA 50/50 HA (int) 40/60 Omeksamen i august Pensum Stickney & Weil, Financial Accounting Fredslund

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder 18. oktober 2016 /JANNIL Sag 2016-11207 Regnskabskrav til klasse A-virksomheder Formålet med nærværende notat er at beskrive Erhvervsstyrelsens opfattelse af en række regnskabsmæssige problemstillinger

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere