Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet"

Transkript

1 HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard

2 Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse suppleret med særskilte noter om enkeltposters vurdering i eksterne årsregnskaber. Overskudskvalitet: Samme beløbsmæssige indtjening behøver ikke at have samme kvalitet: Se figur 7.1 på side 165 Det regnskabsmæssige overskud skal opdeles i: Permanente komponenter og Transistoriske komponenter Hvad vurderes der på?: Normalindtjening, der = de permanente komponenter Indtjeningskilder og indtjeningsvolatilitet: Ekstraordinære overskudskomponenter: Ordinære/sædvanlige indtægter har større kvalitet end ekstraordinære/usædvanlige komponenter. Hvordan kvalificeres indkomstkomponenterne? I årsregnskabsloven: Den hidtidige, 24 Den nye årsregnskabslov, 30 og 95 I regnskabsvejledningerne (især rvl nr. 5, der er under revision i Urvl. 25, der tillige omfatter fundamentale fejl i tidl. regnskabsår samt ændrin ger i regnskabspraksis og regnskabsmæs sige skøn). Se figur 7.2., der illustrerer tab/gevinster ved salg af materielle anlægsaktiver.

3 Ordinære overskudskomponenter: Bør vurderes for usædvanlige eller komponenter med store udsving. Finansielle overskudselementer: Det skal klarlægges, om finansielle poster er af: Ordinær, sekundær eller spekulativ karakter ligesom man bør vurdere disses volatilitet. Sammenhænge mellem resultat og pengestrømme: Jo kortere tidsafstand, der er mellem indtjening og indbetaling, jo højere kvalitet. Eksempler: Lang produktionsproces, f.eks. entreprenørvirksomheder Realiseret/urealiseret indtjening Kravet om forståelighed: Jo større forståelighed - jo større kvalitet. Vurdering af de anvendte regnskabsmetoder (-praksis): Virksomhedens valg af regnskabsprincipper kan være afgørende for kvalitetsbedømmelsen af regnskabsinformationen. Da årsregnskabsloven er en rammelov, vil virksomhederne kunne vælge blandt forskellige alternativer. Den enkelte virksomheds valg af regnskabsprincipper må bedømmes ud fra om disse er de bedst egnede til at afspejle virksomhedens økonomiske forhold m.h.t. indtjening, aktiver, gældsposter, egenkapital m.v. Opstillingsform: Hvilken model anvendes og med hvilke mellemtotaler, noteoplysninger m.v.? Hvilke muligheder giver noter m.v. for en eventuel bearbejdning af opstillingerne til analysebrug?

4 Kontinuitetsbrud: Kontinuitetsbrud medfører ofte manglende mulighed for at foretage tidsserieanalyser Kontinuitetsbrud opstår som følge af principskifte eller ændring i regnskabsmæssige skøn (Rvl. nr. 3/U25). Se figur 7.4. Man skal vurdere om kontinuitetsbruddet sker fra et mindre til et mere egnet regnskabsprincip eller omvendt. Eksempler: - fra fakturerings- til produktionskriteriet - fra bidrags- til selvkostvurdering af varelagre - ændring i afskrivningssatser - regnskabsmæssig behandling af skatter - regnskabsmæssig behandling af koncerngoodwill Skat i årsregnskabet: Dansk regnskabsregulering giver flere muligheder for omkostningsføring af og passivering/noteoplysning om skatter Der henvises til undervisningsnotaterne og gennemgang af emnet på 3. semester. Rammerne er p.t. ret vide, men vedtagelsen af regnskabsvejledning 14, der har virkning for årsregnskaber der starter 1/ og senere medfører en stramning, der også er fulgt op ved vedtagelsen af den nye årsregnskabslov, der træder i kraft 1/ NÅRL kræver, at udskudt skat skal medtages som hensatte forpligtelser,evt. til dagsværdi, jfr. 47. Se figur 7.5, der viser udviklingen på skatteområdet, der går mod fuld hensættelse af udskudt skat samt eksempel 7.1, der illustrerer, hvorledes regnskabsanalytiker kan konvertere fra et princip til et andet, således at regnskaberne gøres ensbenævnte eller sammenlignelige. Bemærk, at fremtidige analyser på baggrund af årsregnskaber for år 2002 og fremover på dette område er standardiserede, idet udskudt skat skal medtages i balancen efter gældsmetoden til dagspris.

5 Opskrivninger: Er mulig ifølge den hidtidigee årsregnskabslovs 30, som er en nødvendig afvigelse fra det historiske anskaffelsesprincip, for derved bedre at kunne leve op til årl's krav i 4 om det retvisende billede. Opskrivningsadgangen er fortsat i den nye årsregnskabslovs ( 41), der i udstrakt grad bygger på dagsværdier. Regnskabsanalytiker må overveje eventuelle opskrivninger og/eller manglende opskrivningers indflydelse på analysematerialet. Opskrivninger er meget almindelige i dansk regnskabspraksis; se fig.7.6. Opskrivninger er et kontinuitetsbrud, f.s.a. anskaffelsesværdiprincippet. Se endvidere eksempel 7.2. Koncerngoodwill: Vide rammer for den regnskabsmæssige behandling: Se figur 7.7. Den valgte regnskabspraksis kan have stor betydning for regnskabsinformationen; se eksempel 7.3. Som yderligere eksempler kan nævnes ISS's regnskabsmæssige behandling af goodwill i den amerikanske dattervirksomhed og Falcks 's opskrivning af koncerngoodwill. Vær opmærksom på, at NÅRL strammer op på de hidtidige regler, således at koncerngoodwill ikke længere må udgiftsføres over egenkapitalen ligesom koncerngoodwill skal aktiveres og afskrives over max. 20 år. Immaterielle anlægsaktiver: Igen vide rammer for den regnskabsmæssige behandling ifølge den hidtidige årsregnskabslovs 36, men også en stram regel for forskningsudgifter ifølge årl 19 og regnskabsvejledning nr. 7. Også på dette område indsnævres den regnskabsmæssige behandling i den nye årsregnskabslov. Immaterielle anlægsaktiver kan i visse brancher være betydelige, se fig.7.8.

6 Immaterielle anlægsaktiver kan ofte (især ved straksafskrivning) være årsag til dannelse af skjulte reserver, se bl.a. figur 7.9. Se endvidere eksempel 7.4 for betydningen af den alternative regnskabsmæssige behandling. Valutaomregning og finansielle risici: Området kan have stor betydning for virksomheder med stor international handel. Analytiker skal bl.a. vurdere valuta- og finansieringsforholdenes relation til virksomhedens drift og afdækningspolitik. Oplysninger kan ofte søges i årsregnskabernes års-/ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, noter m.v.. Se eksempel 7.5. Posteringer direkte på egenkapitalen: Bør altid efterprøves, idet visse poster eventuelt retteligere burde være posteret i resultatopgørelsen, f.eks. straksafskrivninger på goodwill m.v., der hvis der vælges åremålsafskrivning vil forringe driftsresultaterne. Se eksempel Gæld, hensættelser og eventualforpligtelser: Der er en glidende overgang mellem de 3 forpligtelsesformer; især mellem hensættelser og eventualforpligtelser. Klassificeringen bygger på regnskabsmæssige skøn, der må bedømmes nøjere, bl.a. ved vurdering af omtale i årsberetning m.v. Se figur 7.11, der anskueliggør dansk regnskabsregulering på området. Bemærk: Hensættelser kan anvendes til opbygning af skjulte reserver. Eksempler: Hensættelse til omstrukturering Leasingarrangementer Den nye årsregnskabslov har omdøbt hensættelser til hensatte forpligtelser ligesom der er vedtaget en ny dansk regnskabsvejledning (Rvl 18).

7 Struktuelle ændringer: Årsregnskabsloven vejleder ikke på områder, som f.eks. køb/salg af tilknyttede/associerede virksomheder eller aktiviteter. Virksomhederne bør derfor vælge den regnskabsmæssige behandling, der er i størst overensstemmelse med de reale forhold. Se eksempel 7.6. fra ØK's regnskab for Som yderligere eksempel kan henvises til Nordisk Fjer's køb og salg af dattervirksomheder. Støj i pengestrømsopgørelsen: Vær ved regnskabsanalyser opmærksom på: - klassificeringen i drift, investering og finansiering - poster, der kan indgå på forskellig måde, f.eks. renter, udbytte, leasing m.v. - kontinuitet ved tidsserie- og evt. brancheanalyser Internationale regnskabsanalyser: Gennemgås ikke, men der skal dog anføres, at man skal være opmærksom på forhold landene imellem, hvilket bl.a. fremgår af figur 7.12 og eksempel 7.7. Røde flag: Man skal altid være opmærksom på usædvanlige forhold/udviklingstendenser i analyserede virksomheder: Se figur 7.13 Revisionspåtegning og overskudskvalitet: En ren revisionspåtegning borger for, at regnskabet er retvisende med udgangspunkt i talopstillinger, med tilhørende beskrivelser i anvendt regnskabspraksis samt oplysninger i noter og årsberetning. Vær opmærksom på hyppige revisorskift, f.eks. i Nordisk Fjer.

8 Regnskabsanalytisk metode: er en arbejdsmetode for regnskabsanalysens gennemførelse: Se figur Appendix: Vær opmærksom på, at NÅRL (som anført visse steder i notatet) vil medføre stramninger i regnskabsaflæggelsen, der betyder, at adskillige af de rejste problemstillinger i løbet af nogle år vil være afhjulpet.

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS?? Our mission: To help our clients and our people excel 2 Forord Den 5. juni 2002 vedtog EU's Ministerråd den forordning, der kræver,

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

FInAnSIEl RAppORTERIng

FInAnSIEl RAppORTERIng Jens O. elling FInAnSIEl RAppORTERIng teori og regulering 3. udgave Gjellerup / Gads Forlag Finansiel rapportering teori og regulering FINANSIEL RAPPORTERING teori og regulering Af Jens O. Elling Gjellerup

Læs mere

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form

Læs mere

Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab

Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab Valdemar Nygaard Temaet vil blive gennemgået med udgangspunkt i lærebogens kapitel 2. Indledning: Den nye

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere