LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR ÅRSRAPPORT 21. REGNSKABSÅR. Årsrapporten indeholder 31 sider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR. 17 75 09 92 ÅRSRAPPORT 21. REGNSKABSÅR. Årsrapporten indeholder 31 sider"

Transkript

1 LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR ÅRSRAPPORT 21. REGNSKABSÅR Årsrapporten indeholder 31 sider 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side PÅTEGNINGER... 3 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 LEDELSESBERETNING... 6 Oplysninger om Fonden... 6 Hovedtal... 7 Beretning... 9 ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR 31. DECEMBER Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december for Lokale og Anlægsfonden. et udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr af 21. december 2010 om udlodning af økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. Brøndby, den 29. marts 2015 I direktionen: Esben Danielsen Mette Touborg, formand Stig L Andersson Birgitte Nielsen Preben Staun Peder Bisgaard Mikkel Gjelstrup Henriette Mygind Krempel 3

4 PÅTEGNINGER Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Lokale og Anlægsfonden Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lokale- og Anlægsfonden for regnskabsåret 1. januar 31. december. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. et udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr af 21. december 2010 om udlodning af økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, god offentlig revisionsskik og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 4 for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr af 21. december 2010 om udlodning af

5 PÅTEGNINGER økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Lokale og Anlægsfonden har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i resultatopgørelsen opført budgettal for regnskabsåret. Disse budgettal har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til bekendtgørelsen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Frederiksberg, den 2015 Ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab Ole Hedemann statsaut. revisor Anders Flymer-Dindler statsaut. revisor 5

6 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger Lokale og Anlægsfonden Kanonbådsvej 4 A 1437 København K Telefon Telefax Hjemmeside CVR nr Stiftet 1. januar 1994 Hjemsted København Bestyrelse Mette Touborg (formand) Preben Staun Birgitte Nielsen Peder Bisgaard Henriette Mygind Krempel Mikkel Gjelstrup Stig L. Andersson Udpeget af kulturministeren Danmarks Idrætsforbund Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Dansk Firmaidrætsforbund Udpeget af kulturministeren Udpeget af kulturministeren Udpeget af kulturministeren Direktion Esben Danielsen Revisor Ernst og Young Godkendt revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg 6

7 LEDELSESBERETNING Hovedtal i kr Indtægter Bevilling Fond Bevilling Pulje Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Samlede omkostninger ekskl. bevillinger Bevilgede udlån til projekter Aktiver i alt Lokale og Anlægsfondens formål Lokale- og Anlægsfondens formål er at udvikle og støtte opførelsen af faciliteter inden for idræt, friluftsliv og kultur. Det omfatter indendørs og udendørs anlæg og dækker såvel nyopførelser som ud- og ombygning og nyindretning af eksisterende anlæg. For alle områder gælder, at Fonden tilstræber at støtte byggeri, der er arkitektur af høj standard og er nyskabende i funktion og indhold. Lokalt engagement, frivilligt arbejde og tilgængelighed spiller også en vigtig rolle i den endelige prioritering. Fonden yder støtte i form af lån, eller tilskud og yder desuden rådgivning på området. Lokale- og Anlægsfondens samlede virksomhed i Til uddeling har Fonden modtaget 5,97 % af Kulturministeriets andel af Danske Spil A/S overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb for perioden svarende til tkr , dertil kommer indtægter fra Grønland og Færøerne på i alt tkr Fonden har i uddelt tkr inkl. Puljen for mindre projekter (tkr i Fonden og tkr i Puljen). Derudover er der brugt tkr. 919 til arkitekt- og ingeniøromkostninger i forbindelse med projekter, der er behandlet af Fondens bestyrelse. 7 Der har været reguleringer og tilbageførte bevillinger på tkr , således at de samlede nettouddelinger udgør tkr Set i forhold til Fondens formål og de muligheder Fonden besidder, må dette betegnes som tilfredsstillende. Lokale- og Anlægsfonden har tre aktivitetsområder, Fonden, Puljen for mindre projekter og rådgivning. Rammeaftale med Kulturministeriet Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet indgik 19. december 2012 Rammeaftale 2012-, som indeholder en række målsætninger for LOAs arbejde. Fonden afrapporterer hvert år til ministeriet, om i hvor høj grad disse målsætninger er opfyldt. Afrapporteringen danner grundlag for en årlig drøftelse mellem de to parter. Fondens rapportering for viser, at de overordnede målsætninger efter LOAs vurdering er overholdt. I forhold til rammeaftalens målsætning om, at Fonden skal fremme fremtidige anlægsinvesteringer rettet mod de faktiske behov indenfor støtteområdet. er beslutningen om en omorganisering af Center for Idræt og Arkitektur gennemført med etablerin-

8 LEDELSESBERETNING gen af netværket for aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer. Når det gælder Fondens facilitetsdatabase, som bidrager til opfyldelse af målsætningen Fonden skal fremme kvalificerede kulturpolitiske prioriteringer og debatter om de fysiske rammer betydning for fritidslivet., er der indgået aftale med Idrættens Analyseinstitut om over en periode på 3 år at udvikle og udbygge facilitetsdatabasen, så den også fremover kan spille en stor og øgende rolle i forbindelse med planlægningen af fremtidens idrætsfaciliteter både med hensyn til modernisering og nybyggeri. Endelig skal databasen i et analyse- og forskningsmæssigt perspektiv bidrage til værdifuld viden om udviklingen på facilitetsområdet. Afrapporteringsmødet for med Kulturministeriet er endnu ikke blevet afholdt. 8

9 LEDELSESBERETNING Fondens uddelinger Antallet af ansøgninger og deres fordeling på etableringstilskud, rådgivning og lån fremgår af tabel 1. Lokale og Anlægsfonden Årets ansøgninger Etableringstilskud Lån Rådgivning I alt Antal modtagne ansøgninger i alt Tilsagn, tkr Antal tilsagn Antal henlagte/afsluttede Antal afslag Tabel 1. Årets ansøgninger i Fonden. Tallet 47 viser antallet af nye bevillinger. Rådgivningsprojekter bliver efter endt behandling altid afsluttet, idet det kun er projekter med en ekstern udgift på over kr , der fremlægges for bestyrelsen. Fonden bruger udlånsmuligheden dels for at sikre projekterne bedre lånevilkår, dels for selv at have mulighed for at kunne låne pengene ud, hvor projekterne ikke kan opnå lån til finansieringsinstitutterne. Lokale- og Anlægsfonden finansierer sine udlån ved hjælp af en kreditramme, der er etableret med Fondens bankforbindelse. Etableringstilskud i Fonden fordelt på kategori Friluftsliv; Andet; Kulturhuse; Idrætsbyggeri; Figur 1. Etableringstilskud fra Fonden i alt tkr (se note 17 i regnskabet). I figur 1 er etableringstilskuddene fordelt på hovedkategorier. Det fremgår, at de største beløbsmodtagere er Idrætsbyggeri med kr. 69,465 mio. svarende til 68 % af årets uddelinger. Friluftsliv er støttet med kr. 8,800 mio., kulturhuse med kr.15,650 mio., og andet med kr. 8,413 mio. 9

10 LEDELSESBERETNING Kvalitetssikring af projekter For at sikre at de projekter, Lokale- og Anlægsfonden støtter, lever op til Fondens kvalitetskrav, har Fonden også i samarbejdet med ingeniører og arkitekter. Til projekter, hvor der påtænkes ydet støtte, tildeles ansøgeren gratis vejledning på områder som arkitektonisk kvalitet, miljøbelastning, tilgængelighed, materialevalg, funktionsmæssige forhold, økonomi mv. Puljen for mindre projekter Puljen har til formål at støtte de mindre klublokale- og værestedsprojekter. Formålet med oprettelsen af en særskilt pulje til disse faciliteter er først og fremmest, at der lokalt i de enkelte foreninger er et meget stort behov for støtte til netop denne type mindre projekter. Puljen for mindre projekter har eksisteret i 19 år og har i denne periode modtaget over ansøgninger. Antallet af ansøgninger fordelt på tilsagn og afslag fremgår af tabel 2. Klublokale- og Værestedspuljen Årets ansøgninger Etableringstilskud Antal modtagne ansøgninger i alt 101 Tilsagn, kr Antal tilsagn 94 Antal henlagte/afsluttede 117 Antal afslag 2 Tabel 2. Årets ansøgninger i Puljen for mindre projekter. Etableringstilskud i Puljen i fordelt på kategori Kulturbyggeri; Handicapfacilite ter; Friluftsliv; Idrætsbyggeri; Klublokaler; Figur 2 Etableringstilskud fra Puljen (Note 18 i regnskabet) 10

11 LEDELSESBERETNING Uddelinger og lån I har Fonden uddelt tkr. i etableringstilskud. Det har været muligt i kraft af den årlige andel af Danske Spil A/S overskud, afkastet på Fondens investeringer og ekstraordinære midler til uddelinger, fordi tidligere bevillinger er blevet reguleret eller har måttet trækkes tilbage. I årets løb har et par støttemodtagere meddelt Fonden, at de af forskellige, men primært finansieringsmæssige problemer, har måttet afstå fra at anvende den bevilgede støtte. Det drejer sig om et samlet beløb på tkr. Det tilsvarende beløb i 2013 androg tkr. Spejderhuset Nunatakken, Haderslevhallen, Lihme forsamlingshus og Kulturby Aarhus var blandt de projekter, der ikke kunne skaffes finansiering til. Der blev i givet tilsagn om et nyt lån, 48 mio. kr. til Næstvedhallerne. Investeringer I henhold til Fondens investeringspolitik kan Fonden investere i obligationer, der handles på en anerkendt fondsbørs. Derudover kan Fonden indenfor en beløbsramme svarende til den indskudte fondskapital investere i high yield bonds, emerging marked bonds, fast ejendom og i Euro, danske kroner og andre valutaer. For at sikre at Fondens midler skaber en god forrentning, bliver porteføljen til stadighed vurderet med henblik på at sikre en fornuftig sammenhæng mellem størrelsen på afkastet og risikoen. Kommunikationsarbejdet Fondens kommunikationsarbejde har igen i sikret god omtale af både støttede projekter og Fondens øvrige aktiviteter. Ifølge Infomedia blev Fonden sidste år omtalt i trykte-, web- og tv- og radiomedier gange. Fondens hjemmeside er løbende blevet opdateret og har nu besøg om måneden, heraf unikke brugere. Der er i løbet af året udsendt 47 pressemeddelelser, og nyhedsbrevet, der har abonnementer, er udkommet 27 gange. Fonden er desuden til stede på det sociale medie Facebook. Fondens magasin Tribune er i udkommet tre gange. Årets første nummer fokuserede på idræt i byplanlægning og atletikanlæg, det andet nummer omhandlede skoler til idræt og fritid og det tredje nummer havde et tema om projekter, der ikke er blevet til noget.. Magasinet har 945 abonnenter og udsendes derudover til kommuner, ministerier og Folketingets Kulturudvalg. Endelig sendes det til pressen, således at der i alt udsendes ca eksemplarer af magasinet. Presseomtalen er i (1.914) noget lavere end i 2013 (2.200) men faktisk højere end i 2012 (1.857). Den lidt større mængde presseomtale i 2013 hænger sammen med særlige tiltag og en stor stigning i antallet af puljetildelinger med deraf følgende større medieomtale. Det særlige tiltag med DR s satsning på Byg det op betød at Lokale og Anlægsfondens navn blev nævnt oftere end sædvanligt i medierne. Både i DR s medier og i deraf afledte lokale omtaler. Derudover betød lanceringen af nye tal i Facilitetsdatabasen op til kommunalvalget 2013 en større interesse for Facilitetsdatabasen end normalt. Faldet i medieomtale er i høj grad påvirket af faldet i puljetildelinger, hvor der er næsten halvt så mange tildelinger fra Puljen til mindre projekter i i forhold til Fondens rejsende udstilling Byggeri der bevæger, der viser de seneste års mest spændende og nyskabende idræts-, kultur- og fritidsbyggerier, som Fonden har været med til at realisere, blev i vist 6 steder i Danmark. I forbindelse med Fondens 20-års fødselsdag udgav Fonden et retrospektivt skrift Tag på fælleden, der beskriver Fondens rolle gennem perioden, og i samme anledning blev der afholdt en konference. Endelig deltog Fonden i Folkemødet på Bornholm.

12 LEDELSESBERETNING BERETNING Konkurrencer og udviklingsprojekter Fonden fortsatte i sin praksis med i udviklingsarbejdet at deltage i eller afholde konkurrencer og realisere vinderprojekter. Der er igangsat undersøgelser af danskernes idrætsvaner, af parkourfaciliteter og idrætshallernes renoveringsbehov, der er bevilget støtte til forskning i idrætsfaciliteter, der fokuserer på drift, ledelse og organisering. Udvikling af byrum og kampagnerne dansepladser og Skole + er andre initiativer og endelig har der været afholdt en arkitektkonkurrence i forbindelse med et muligt vandkulturhus i Thyborøn. år. Denne gang var det en evaluering af gymnastikhallerne. Priser Som i de tidligere år har der været uddelt ros og priser til projekter, der har fået støtte af Fonden. Diamanten i Fynshav er blevet tildelt Renoverprisen, SG Huset i Svendborg vandt Danskernes idrætspris, Maria Plads i Vejle har fået Dansk Landskabspris og omdannelsen af Prags Boulevard har fået Nykredits arkitekturpris. Rådgivning og videndeling Et godt råd på rette tidspunkt kan være lige så meget værd som et kontant tilskud. Lokale- og Anlægsfondens gratis rådgivning er et tilbud, der ligestiller den mindste lokalforening med den største organisation eller ministerium. Alle har mulighed for at modtage den bedst mulige rådgivning om byggeri og tendensudvikling på idræts, kultur- og fritidsområdet. Fondens ekspertise bliver brugt i et bredt spektrum spændende fra projekter til store millionbeløb til råd om f.eks. gulvbelægninger eller anlæggelse af en multibane. Rådgivningssagerne spænder vidt fra rådgivning om alternativ anvendelse af et parkeringshus i Nordhavn over udearealer på Kalø til aktivering af arealet ved færgehavnen i Ballen på Samsø. I blev der oprettet 47 nye rådgivningssager. Fonden prioriterer også videndeling højt. Det sker ved selv at indsamle informationer via studierejser o.l. Men det foregår også ved at videregive inspiration gennem oplæg og foredrag, som Fonden holdt 23 af i. Fonden har været med i udgivelsen af idekataloget Isnehus, fra skøjtehal til isnehus. Ud over at støtte disse initiativer, får Fonden også gennemført en større, tematisk evaluering hvert 12

13 LEDELSESBERETNING BERETNING Økonomi Lokale- og Anlægsfonden har i opnået indtægter for overskudsandel fra Danske Spil A/S og finansielle nettoindtægter på i alt tkr Indtægterne er i anvendt på følgende hovedgrupper: Resultat for på hovedposter i kr. Budget Afvigelse Indtægter INDTÆGTER I ALT Uddelingsaktivitet Udvikling og rådgivning Information og PR Udlån Fællesomkostninger OMKOSTNINGER I ALT Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT 74 0 et udviser et overskud på tkr. 74 mod et budgetteret overskud på tkr Begivenheder efter statusdagen Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil kunne påvirke Fondens økonomiske stilling. Særlige fokusområder Fonden har igennem hele fastholdt en kraftig fokus på likviditeten og låntagernes soliditet. Der har ikke i været tegn på, at låntagere ikke kunne opfylde deres forpligtelser, og alle låneydelser er betalt rettidigt. I forbindelse med stormen Bodil i december 13 blev Fondens kontor ramt af oversvømmelse, og kontorlokalerne var i en periode på 4 måneder delvist ubrugelige. Det har givet ekstra omkostninger, idet al mødeaktivitet måtte flyttes ud af huset, og Fondens konsulenter har i den forbindelse haft øget rejseaktivitet, idet møderne har været afholdt hos ansøger. 13

14 LEDELSESBERETNING Fremtiden Indtægter Fonden har fra Danske Spil A/S overskud i 2013 modtaget 86,016 mio. kr. Tilskudsprocenten ligger fremadrettet uændret på 5,97 % af Kulturministeriets andel af overskudsmidlerne. I henhold til rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Lokaleog Anlægsfonden forventes tilskuddet i 2015 at blive 82 mio. kr. Evalueringer Fonden vil fortsat i 2015 evaluere alle fonds- og puljesager, samt relevante rådgivningssager. Derudover vil der i 2015 blive afholdt to større evalueringer i eksternt regi om hhv. havnebade og løbefaciliteter. Facilitetsdatabasen Kommunernes indberettede oplysninger til facilitetsdatabasen i 2012 viste at indeholde store og uforklarlige afvigelser indenfor de forskellige kategorier i forhold til tidligere indrapporteringer. Da facilitetsdatabasen stadig anses for at være et væsentligt redskab for beslutningstagere og forskere på det idrætspolitiske område, er der i indgået en 3-årig aftale med Idan om at udvikle og udbygge databasen. Kommunikationsstrategi I forbindelse med udviklingen af en ny hjemmeside, der skal være Fondens primære kommunikationsmiddel, vil Fonden fra og med 2015 udgive et enkelt årligt magasin fremfor 2-3 udgaver af Tribune og en årsberetning Der vil løbende blive udgivet artikler og anden omtale af projekter på Fondens hjemmeside allerede i Årsmagasinet skal fortælle bredt om Fondens virke og udvikling på støtteområdet. Den nye hjemmeside vil blive udviklet med en mere tidssvarende struktur, med flere oplysninger om projekter, som løbende kan opdateres, flere tekniske muligheder (film, fotos og illustrationer og samt et nyhedsbrev med nyt udseende) og med integration til sociale medier. 14 Lån Fonden har i forbindelse med indgåelse af den seneste bankaftale fået mulighed for mod sikkerhed i Fondens frie kapital at reducere rentemarginalen på nye lån for derigennem fremadrettet at gøre produktet mere attraktivt for Fondens låntagere. Uddelinger Det er Fondens målsætning mindst at uddele et beløb svarende til indtægterne fra Danske Spil A/S. Efter en periode med kraftig stigning i det beløb, der er bevilget til puljeprojekter faldt beløbet i til nær det halve. De ændrede bevillingsregler, der blev vedtaget i 2013 kan kun delvist forklare faldet, der i høj grad skyldes et faldende antal ansøgninger. Udlån Fonden har en aftale med Nordea A/S om udlån. Aftalen giver Lokale- og Anlægsfonden mulighed for at udlåne op til kr. 200 mio. efter nogle nærmere fastsatte grænser. Lånene skal ligesom kontante tilskud anvendes til at realisere Fondens formål.

15 Anvendt regnskabspraksis Generelt et udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr af 21. december 2010 om udlodning af økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er: Indtægter Indtægter omfatter væsentligst tilskud fra Danske Spil A/S og indregnes på tidspunktet for kontant modtagelse. Uddelinger Uddelinger omfatter de i regnskabsperioden besluttede uddelinger til navngivne ansøgere og udgifter til rådgiverhonorarer, der direkte kan henføres til bevilgede beløb til projekter og arkitektkonkurrencer. Såfremt uddelinger realiseres med et andet beløb end oprindeligt besluttet, reguleres forskelsbeløbet i periodens uddelinger. Omkostninger Omkostninger omfatter omkostninger til uddelinger, udvikling og rådgivning, information og PR, udlån samt fællesudgifter. Omkostninger er periodiseret og omkostningsført således, at de dækker perioden frem til statusdagen. Eksterne udgifter til rådgiverhonorarer, der kan henføres direkte til bevilgede projekter, medtages som uddelinger. Honorar til ingeniører og arkitekter i forbindelse med vejledning til evt. fremtidige ansøgninger og rådgiverhonorarer forbundet med projekter, som har modtaget afslag fra bestyrelsen, medtages som uddelinger. Finansielle indtægter og finansielle omkostninger Renteindtægter og renteomkostninger er fuldt periodiseret i årsregnskabet. Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Driftsmateriel og inventar: år EDB hard-og software:. 3 år Småanskaffelser udgiftsføres i regnskabsåret. Udlån til projekter Udlån til projekter måles til pålydende værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer måles til balancedagens børsværdi. Udtrukne værdipapirer efter balancedagen måles til kurs pari. Realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab indgår i resultatopgørelsen. Ydelsesgarantier Det er ikke længere muligt at opnå ydelsesgaranti. Tidligere afgivne ydelsesgarantier noteoplyses. Ydelsesgarantier måles til pålydende værdi. Der hensættes til imødegåelse af tab på ydede garantier efter en individuel vurdering. Skat Lokale og Anlægsfonden er ikke skattepligtig. Moms Lokale og Anlægsfonden er momsregisteret. 15

16 Resultatopgørelse i kr. Note Budget 2013 INDTÆGTER Indtægter Årets indtægter OMKOSTNINGER Uddelingsaktivitet Uddelinger til projekter Honorar arkitekt, ingeniør og advokat Personaleomkostninger Faste omkostninger Rejse- og opholdsomkostninger ved sagsbehandling Øvrige indtægter Uddelingsaktivitet i alt Udvikling og rådgivning Personaleomkostninger Faste omkostninger Ekstern bistand Internationalt arbejde Udvikling og rådgivning i alt Information og PR Personaleomkostninger Faste omkostninger Informationsarbejde m.m Information og PR i alt Udlån Personaleomkostninger Faste omkostninger Advokathonorar ved lånesager Tilbageført nedskrivning udlån Udlån i alt

17 Resultatopgørelse i kr. Note Budget 2013 Fællesomkostninger: Administrationsomkostninger i øvrigt Personleomkostninger Faste omkostninger Repræsentation Mødeudgifter, taxa, billeje og parkering Administrationsomkostninger i øvrigt i alt Omkostninger bestyrelsesarbejde Bestyrelseshonorar Rejse- og opholdsudgifter bestyrelsesarbejde Omkostninger bestyrelsesarbejde i alt Ekstern assistance Revisor Ekstern assistance i alt Fællesomkostninger i alt OMKOSTNINGER I ALT Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt RESULTAT FØR RENTER Finansielle indtægter Finansielle indtægter Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger i alt Finansielle poster i alt ÅRETS RESULTAT

18 Balance i kr. Note 2013 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar 0 0 EDB hardware og software Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Udlån til projekter Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

19 Balance i kr. Note 2013 PASSIVER Egenkapital Indskudskapital Konsolideringsreserve Dispositionsreserve Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Ydelsesgarantier 0 0 Hensatte forpligtelser i alt 0 0 Gældsforpligtelser Langfristede gældforpligtelser Banklån Langfristede gældforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kort del af langfristet banklån Uddelinger Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedstillelser

20 Noter i kr. Budget 2013 Note 1 Indtægter Danske Spil A/S Aftaler Grønland og Færøerne Indtægter i alt Note 2 Uddelinger Uddelinger Fond jf. note Uddelinger Pulje jf. note Reguleringer til uddelinger i tidligere år Rådgiverhonorar ved bevilgede projekter Rådgiverhonorar ved henlagte/ afslagsprojekter Uddelinger i alt Note 3 Ekstern bistand Ekstern bistand udviklingsarbejde Ekstern bistand rådgivningsarbejde Ekstern bistand i alt Note 4 Informationsarbejde Informationsarbejde, gage Information annonceudgifter o.lign Fyraftensmøder og udstillinger Publikationer, foldere, websider internet og bøger Årsberetning, nyhedsbreve, film og halvårsmagasin Evalueringer Inspirations- og facilitetsdatabase Informationsarbejde i alt Note 5 Revision Revisionshonorar Revision i alt Note 6 Finansielle indtægter Renteindtægter af obligationsbeholdninger og udbytte af investeringsbeviser Renteindtægter af pengemarkedskonti Renteindtægter mv. ved udlån til projekter Realiseret kursgevinst obligationer Finansielle indtægter i alt

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev CVR-nr. 54 21 19 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere