LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR ÅRSRAPPORT 21. REGNSKABSÅR. Årsrapporten indeholder 31 sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR. 17 75 09 92 ÅRSRAPPORT 21. REGNSKABSÅR. Årsrapporten indeholder 31 sider"

Transkript

1 LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR ÅRSRAPPORT 21. REGNSKABSÅR Årsrapporten indeholder 31 sider 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side PÅTEGNINGER... 3 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 LEDELSESBERETNING... 6 Oplysninger om Fonden... 6 Hovedtal... 7 Beretning... 9 ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR 31. DECEMBER Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december for Lokale og Anlægsfonden. et udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr af 21. december 2010 om udlodning af økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. Brøndby, den 29. marts 2015 I direktionen: Esben Danielsen Mette Touborg, formand Stig L Andersson Birgitte Nielsen Preben Staun Peder Bisgaard Mikkel Gjelstrup Henriette Mygind Krempel 3

4 PÅTEGNINGER Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Lokale og Anlægsfonden Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lokale- og Anlægsfonden for regnskabsåret 1. januar 31. december. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. et udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr af 21. december 2010 om udlodning af økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, god offentlig revisionsskik og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 4 for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr af 21. december 2010 om udlodning af

5 PÅTEGNINGER økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Lokale og Anlægsfonden har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i resultatopgørelsen opført budgettal for regnskabsåret. Disse budgettal har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til bekendtgørelsen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Frederiksberg, den 2015 Ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab Ole Hedemann statsaut. revisor Anders Flymer-Dindler statsaut. revisor 5

6 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger Lokale og Anlægsfonden Kanonbådsvej 4 A 1437 København K Telefon Telefax Hjemmeside CVR nr Stiftet 1. januar 1994 Hjemsted København Bestyrelse Mette Touborg (formand) Preben Staun Birgitte Nielsen Peder Bisgaard Henriette Mygind Krempel Mikkel Gjelstrup Stig L. Andersson Udpeget af kulturministeren Danmarks Idrætsforbund Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Dansk Firmaidrætsforbund Udpeget af kulturministeren Udpeget af kulturministeren Udpeget af kulturministeren Direktion Esben Danielsen Revisor Ernst og Young Godkendt revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg 6

7 LEDELSESBERETNING Hovedtal i kr Indtægter Bevilling Fond Bevilling Pulje Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Samlede omkostninger ekskl. bevillinger Bevilgede udlån til projekter Aktiver i alt Lokale og Anlægsfondens formål Lokale- og Anlægsfondens formål er at udvikle og støtte opførelsen af faciliteter inden for idræt, friluftsliv og kultur. Det omfatter indendørs og udendørs anlæg og dækker såvel nyopførelser som ud- og ombygning og nyindretning af eksisterende anlæg. For alle områder gælder, at Fonden tilstræber at støtte byggeri, der er arkitektur af høj standard og er nyskabende i funktion og indhold. Lokalt engagement, frivilligt arbejde og tilgængelighed spiller også en vigtig rolle i den endelige prioritering. Fonden yder støtte i form af lån, eller tilskud og yder desuden rådgivning på området. Lokale- og Anlægsfondens samlede virksomhed i Til uddeling har Fonden modtaget 5,97 % af Kulturministeriets andel af Danske Spil A/S overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb for perioden svarende til tkr , dertil kommer indtægter fra Grønland og Færøerne på i alt tkr Fonden har i uddelt tkr inkl. Puljen for mindre projekter (tkr i Fonden og tkr i Puljen). Derudover er der brugt tkr. 919 til arkitekt- og ingeniøromkostninger i forbindelse med projekter, der er behandlet af Fondens bestyrelse. 7 Der har været reguleringer og tilbageførte bevillinger på tkr , således at de samlede nettouddelinger udgør tkr Set i forhold til Fondens formål og de muligheder Fonden besidder, må dette betegnes som tilfredsstillende. Lokale- og Anlægsfonden har tre aktivitetsområder, Fonden, Puljen for mindre projekter og rådgivning. Rammeaftale med Kulturministeriet Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet indgik 19. december 2012 Rammeaftale 2012-, som indeholder en række målsætninger for LOAs arbejde. Fonden afrapporterer hvert år til ministeriet, om i hvor høj grad disse målsætninger er opfyldt. Afrapporteringen danner grundlag for en årlig drøftelse mellem de to parter. Fondens rapportering for viser, at de overordnede målsætninger efter LOAs vurdering er overholdt. I forhold til rammeaftalens målsætning om, at Fonden skal fremme fremtidige anlægsinvesteringer rettet mod de faktiske behov indenfor støtteområdet. er beslutningen om en omorganisering af Center for Idræt og Arkitektur gennemført med etablerin-

8 LEDELSESBERETNING gen af netværket for aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer. Når det gælder Fondens facilitetsdatabase, som bidrager til opfyldelse af målsætningen Fonden skal fremme kvalificerede kulturpolitiske prioriteringer og debatter om de fysiske rammer betydning for fritidslivet., er der indgået aftale med Idrættens Analyseinstitut om over en periode på 3 år at udvikle og udbygge facilitetsdatabasen, så den også fremover kan spille en stor og øgende rolle i forbindelse med planlægningen af fremtidens idrætsfaciliteter både med hensyn til modernisering og nybyggeri. Endelig skal databasen i et analyse- og forskningsmæssigt perspektiv bidrage til værdifuld viden om udviklingen på facilitetsområdet. Afrapporteringsmødet for med Kulturministeriet er endnu ikke blevet afholdt. 8

9 LEDELSESBERETNING Fondens uddelinger Antallet af ansøgninger og deres fordeling på etableringstilskud, rådgivning og lån fremgår af tabel 1. Lokale og Anlægsfonden Årets ansøgninger Etableringstilskud Lån Rådgivning I alt Antal modtagne ansøgninger i alt Tilsagn, tkr Antal tilsagn Antal henlagte/afsluttede Antal afslag Tabel 1. Årets ansøgninger i Fonden. Tallet 47 viser antallet af nye bevillinger. Rådgivningsprojekter bliver efter endt behandling altid afsluttet, idet det kun er projekter med en ekstern udgift på over kr , der fremlægges for bestyrelsen. Fonden bruger udlånsmuligheden dels for at sikre projekterne bedre lånevilkår, dels for selv at have mulighed for at kunne låne pengene ud, hvor projekterne ikke kan opnå lån til finansieringsinstitutterne. Lokale- og Anlægsfonden finansierer sine udlån ved hjælp af en kreditramme, der er etableret med Fondens bankforbindelse. Etableringstilskud i Fonden fordelt på kategori Friluftsliv; Andet; Kulturhuse; Idrætsbyggeri; Figur 1. Etableringstilskud fra Fonden i alt tkr (se note 17 i regnskabet). I figur 1 er etableringstilskuddene fordelt på hovedkategorier. Det fremgår, at de største beløbsmodtagere er Idrætsbyggeri med kr. 69,465 mio. svarende til 68 % af årets uddelinger. Friluftsliv er støttet med kr. 8,800 mio., kulturhuse med kr.15,650 mio., og andet med kr. 8,413 mio. 9

10 LEDELSESBERETNING Kvalitetssikring af projekter For at sikre at de projekter, Lokale- og Anlægsfonden støtter, lever op til Fondens kvalitetskrav, har Fonden også i samarbejdet med ingeniører og arkitekter. Til projekter, hvor der påtænkes ydet støtte, tildeles ansøgeren gratis vejledning på områder som arkitektonisk kvalitet, miljøbelastning, tilgængelighed, materialevalg, funktionsmæssige forhold, økonomi mv. Puljen for mindre projekter Puljen har til formål at støtte de mindre klublokale- og værestedsprojekter. Formålet med oprettelsen af en særskilt pulje til disse faciliteter er først og fremmest, at der lokalt i de enkelte foreninger er et meget stort behov for støtte til netop denne type mindre projekter. Puljen for mindre projekter har eksisteret i 19 år og har i denne periode modtaget over ansøgninger. Antallet af ansøgninger fordelt på tilsagn og afslag fremgår af tabel 2. Klublokale- og Værestedspuljen Årets ansøgninger Etableringstilskud Antal modtagne ansøgninger i alt 101 Tilsagn, kr Antal tilsagn 94 Antal henlagte/afsluttede 117 Antal afslag 2 Tabel 2. Årets ansøgninger i Puljen for mindre projekter. Etableringstilskud i Puljen i fordelt på kategori Kulturbyggeri; Handicapfacilite ter; Friluftsliv; Idrætsbyggeri; Klublokaler; Figur 2 Etableringstilskud fra Puljen (Note 18 i regnskabet) 10

11 LEDELSESBERETNING Uddelinger og lån I har Fonden uddelt tkr. i etableringstilskud. Det har været muligt i kraft af den årlige andel af Danske Spil A/S overskud, afkastet på Fondens investeringer og ekstraordinære midler til uddelinger, fordi tidligere bevillinger er blevet reguleret eller har måttet trækkes tilbage. I årets løb har et par støttemodtagere meddelt Fonden, at de af forskellige, men primært finansieringsmæssige problemer, har måttet afstå fra at anvende den bevilgede støtte. Det drejer sig om et samlet beløb på tkr. Det tilsvarende beløb i 2013 androg tkr. Spejderhuset Nunatakken, Haderslevhallen, Lihme forsamlingshus og Kulturby Aarhus var blandt de projekter, der ikke kunne skaffes finansiering til. Der blev i givet tilsagn om et nyt lån, 48 mio. kr. til Næstvedhallerne. Investeringer I henhold til Fondens investeringspolitik kan Fonden investere i obligationer, der handles på en anerkendt fondsbørs. Derudover kan Fonden indenfor en beløbsramme svarende til den indskudte fondskapital investere i high yield bonds, emerging marked bonds, fast ejendom og i Euro, danske kroner og andre valutaer. For at sikre at Fondens midler skaber en god forrentning, bliver porteføljen til stadighed vurderet med henblik på at sikre en fornuftig sammenhæng mellem størrelsen på afkastet og risikoen. Kommunikationsarbejdet Fondens kommunikationsarbejde har igen i sikret god omtale af både støttede projekter og Fondens øvrige aktiviteter. Ifølge Infomedia blev Fonden sidste år omtalt i trykte-, web- og tv- og radiomedier gange. Fondens hjemmeside er løbende blevet opdateret og har nu besøg om måneden, heraf unikke brugere. Der er i løbet af året udsendt 47 pressemeddelelser, og nyhedsbrevet, der har abonnementer, er udkommet 27 gange. Fonden er desuden til stede på det sociale medie Facebook. Fondens magasin Tribune er i udkommet tre gange. Årets første nummer fokuserede på idræt i byplanlægning og atletikanlæg, det andet nummer omhandlede skoler til idræt og fritid og det tredje nummer havde et tema om projekter, der ikke er blevet til noget.. Magasinet har 945 abonnenter og udsendes derudover til kommuner, ministerier og Folketingets Kulturudvalg. Endelig sendes det til pressen, således at der i alt udsendes ca eksemplarer af magasinet. Presseomtalen er i (1.914) noget lavere end i 2013 (2.200) men faktisk højere end i 2012 (1.857). Den lidt større mængde presseomtale i 2013 hænger sammen med særlige tiltag og en stor stigning i antallet af puljetildelinger med deraf følgende større medieomtale. Det særlige tiltag med DR s satsning på Byg det op betød at Lokale og Anlægsfondens navn blev nævnt oftere end sædvanligt i medierne. Både i DR s medier og i deraf afledte lokale omtaler. Derudover betød lanceringen af nye tal i Facilitetsdatabasen op til kommunalvalget 2013 en større interesse for Facilitetsdatabasen end normalt. Faldet i medieomtale er i høj grad påvirket af faldet i puljetildelinger, hvor der er næsten halvt så mange tildelinger fra Puljen til mindre projekter i i forhold til Fondens rejsende udstilling Byggeri der bevæger, der viser de seneste års mest spændende og nyskabende idræts-, kultur- og fritidsbyggerier, som Fonden har været med til at realisere, blev i vist 6 steder i Danmark. I forbindelse med Fondens 20-års fødselsdag udgav Fonden et retrospektivt skrift Tag på fælleden, der beskriver Fondens rolle gennem perioden, og i samme anledning blev der afholdt en konference. Endelig deltog Fonden i Folkemødet på Bornholm.

12 LEDELSESBERETNING BERETNING Konkurrencer og udviklingsprojekter Fonden fortsatte i sin praksis med i udviklingsarbejdet at deltage i eller afholde konkurrencer og realisere vinderprojekter. Der er igangsat undersøgelser af danskernes idrætsvaner, af parkourfaciliteter og idrætshallernes renoveringsbehov, der er bevilget støtte til forskning i idrætsfaciliteter, der fokuserer på drift, ledelse og organisering. Udvikling af byrum og kampagnerne dansepladser og Skole + er andre initiativer og endelig har der været afholdt en arkitektkonkurrence i forbindelse med et muligt vandkulturhus i Thyborøn. år. Denne gang var det en evaluering af gymnastikhallerne. Priser Som i de tidligere år har der været uddelt ros og priser til projekter, der har fået støtte af Fonden. Diamanten i Fynshav er blevet tildelt Renoverprisen, SG Huset i Svendborg vandt Danskernes idrætspris, Maria Plads i Vejle har fået Dansk Landskabspris og omdannelsen af Prags Boulevard har fået Nykredits arkitekturpris. Rådgivning og videndeling Et godt råd på rette tidspunkt kan være lige så meget værd som et kontant tilskud. Lokale- og Anlægsfondens gratis rådgivning er et tilbud, der ligestiller den mindste lokalforening med den største organisation eller ministerium. Alle har mulighed for at modtage den bedst mulige rådgivning om byggeri og tendensudvikling på idræts, kultur- og fritidsområdet. Fondens ekspertise bliver brugt i et bredt spektrum spændende fra projekter til store millionbeløb til råd om f.eks. gulvbelægninger eller anlæggelse af en multibane. Rådgivningssagerne spænder vidt fra rådgivning om alternativ anvendelse af et parkeringshus i Nordhavn over udearealer på Kalø til aktivering af arealet ved færgehavnen i Ballen på Samsø. I blev der oprettet 47 nye rådgivningssager. Fonden prioriterer også videndeling højt. Det sker ved selv at indsamle informationer via studierejser o.l. Men det foregår også ved at videregive inspiration gennem oplæg og foredrag, som Fonden holdt 23 af i. Fonden har været med i udgivelsen af idekataloget Isnehus, fra skøjtehal til isnehus. Ud over at støtte disse initiativer, får Fonden også gennemført en større, tematisk evaluering hvert 12

13 LEDELSESBERETNING BERETNING Økonomi Lokale- og Anlægsfonden har i opnået indtægter for overskudsandel fra Danske Spil A/S og finansielle nettoindtægter på i alt tkr Indtægterne er i anvendt på følgende hovedgrupper: Resultat for på hovedposter i kr. Budget Afvigelse Indtægter INDTÆGTER I ALT Uddelingsaktivitet Udvikling og rådgivning Information og PR Udlån Fællesomkostninger OMKOSTNINGER I ALT Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT 74 0 et udviser et overskud på tkr. 74 mod et budgetteret overskud på tkr Begivenheder efter statusdagen Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil kunne påvirke Fondens økonomiske stilling. Særlige fokusområder Fonden har igennem hele fastholdt en kraftig fokus på likviditeten og låntagernes soliditet. Der har ikke i været tegn på, at låntagere ikke kunne opfylde deres forpligtelser, og alle låneydelser er betalt rettidigt. I forbindelse med stormen Bodil i december 13 blev Fondens kontor ramt af oversvømmelse, og kontorlokalerne var i en periode på 4 måneder delvist ubrugelige. Det har givet ekstra omkostninger, idet al mødeaktivitet måtte flyttes ud af huset, og Fondens konsulenter har i den forbindelse haft øget rejseaktivitet, idet møderne har været afholdt hos ansøger. 13

14 LEDELSESBERETNING Fremtiden Indtægter Fonden har fra Danske Spil A/S overskud i 2013 modtaget 86,016 mio. kr. Tilskudsprocenten ligger fremadrettet uændret på 5,97 % af Kulturministeriets andel af overskudsmidlerne. I henhold til rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Lokaleog Anlægsfonden forventes tilskuddet i 2015 at blive 82 mio. kr. Evalueringer Fonden vil fortsat i 2015 evaluere alle fonds- og puljesager, samt relevante rådgivningssager. Derudover vil der i 2015 blive afholdt to større evalueringer i eksternt regi om hhv. havnebade og løbefaciliteter. Facilitetsdatabasen Kommunernes indberettede oplysninger til facilitetsdatabasen i 2012 viste at indeholde store og uforklarlige afvigelser indenfor de forskellige kategorier i forhold til tidligere indrapporteringer. Da facilitetsdatabasen stadig anses for at være et væsentligt redskab for beslutningstagere og forskere på det idrætspolitiske område, er der i indgået en 3-årig aftale med Idan om at udvikle og udbygge databasen. Kommunikationsstrategi I forbindelse med udviklingen af en ny hjemmeside, der skal være Fondens primære kommunikationsmiddel, vil Fonden fra og med 2015 udgive et enkelt årligt magasin fremfor 2-3 udgaver af Tribune og en årsberetning Der vil løbende blive udgivet artikler og anden omtale af projekter på Fondens hjemmeside allerede i Årsmagasinet skal fortælle bredt om Fondens virke og udvikling på støtteområdet. Den nye hjemmeside vil blive udviklet med en mere tidssvarende struktur, med flere oplysninger om projekter, som løbende kan opdateres, flere tekniske muligheder (film, fotos og illustrationer og samt et nyhedsbrev med nyt udseende) og med integration til sociale medier. 14 Lån Fonden har i forbindelse med indgåelse af den seneste bankaftale fået mulighed for mod sikkerhed i Fondens frie kapital at reducere rentemarginalen på nye lån for derigennem fremadrettet at gøre produktet mere attraktivt for Fondens låntagere. Uddelinger Det er Fondens målsætning mindst at uddele et beløb svarende til indtægterne fra Danske Spil A/S. Efter en periode med kraftig stigning i det beløb, der er bevilget til puljeprojekter faldt beløbet i til nær det halve. De ændrede bevillingsregler, der blev vedtaget i 2013 kan kun delvist forklare faldet, der i høj grad skyldes et faldende antal ansøgninger. Udlån Fonden har en aftale med Nordea A/S om udlån. Aftalen giver Lokale- og Anlægsfonden mulighed for at udlåne op til kr. 200 mio. efter nogle nærmere fastsatte grænser. Lånene skal ligesom kontante tilskud anvendes til at realisere Fondens formål.

15 Anvendt regnskabspraksis Generelt et udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr af 21. december 2010 om udlodning af økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er: Indtægter Indtægter omfatter væsentligst tilskud fra Danske Spil A/S og indregnes på tidspunktet for kontant modtagelse. Uddelinger Uddelinger omfatter de i regnskabsperioden besluttede uddelinger til navngivne ansøgere og udgifter til rådgiverhonorarer, der direkte kan henføres til bevilgede beløb til projekter og arkitektkonkurrencer. Såfremt uddelinger realiseres med et andet beløb end oprindeligt besluttet, reguleres forskelsbeløbet i periodens uddelinger. Omkostninger Omkostninger omfatter omkostninger til uddelinger, udvikling og rådgivning, information og PR, udlån samt fællesudgifter. Omkostninger er periodiseret og omkostningsført således, at de dækker perioden frem til statusdagen. Eksterne udgifter til rådgiverhonorarer, der kan henføres direkte til bevilgede projekter, medtages som uddelinger. Honorar til ingeniører og arkitekter i forbindelse med vejledning til evt. fremtidige ansøgninger og rådgiverhonorarer forbundet med projekter, som har modtaget afslag fra bestyrelsen, medtages som uddelinger. Finansielle indtægter og finansielle omkostninger Renteindtægter og renteomkostninger er fuldt periodiseret i årsregnskabet. Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Driftsmateriel og inventar: år EDB hard-og software:. 3 år Småanskaffelser udgiftsføres i regnskabsåret. Udlån til projekter Udlån til projekter måles til pålydende værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer måles til balancedagens børsværdi. Udtrukne værdipapirer efter balancedagen måles til kurs pari. Realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab indgår i resultatopgørelsen. Ydelsesgarantier Det er ikke længere muligt at opnå ydelsesgaranti. Tidligere afgivne ydelsesgarantier noteoplyses. Ydelsesgarantier måles til pålydende værdi. Der hensættes til imødegåelse af tab på ydede garantier efter en individuel vurdering. Skat Lokale og Anlægsfonden er ikke skattepligtig. Moms Lokale og Anlægsfonden er momsregisteret. 15

16 Resultatopgørelse i kr. Note Budget 2013 INDTÆGTER Indtægter Årets indtægter OMKOSTNINGER Uddelingsaktivitet Uddelinger til projekter Honorar arkitekt, ingeniør og advokat Personaleomkostninger Faste omkostninger Rejse- og opholdsomkostninger ved sagsbehandling Øvrige indtægter Uddelingsaktivitet i alt Udvikling og rådgivning Personaleomkostninger Faste omkostninger Ekstern bistand Internationalt arbejde Udvikling og rådgivning i alt Information og PR Personaleomkostninger Faste omkostninger Informationsarbejde m.m Information og PR i alt Udlån Personaleomkostninger Faste omkostninger Advokathonorar ved lånesager Tilbageført nedskrivning udlån Udlån i alt

17 Resultatopgørelse i kr. Note Budget 2013 Fællesomkostninger: Administrationsomkostninger i øvrigt Personleomkostninger Faste omkostninger Repræsentation Mødeudgifter, taxa, billeje og parkering Administrationsomkostninger i øvrigt i alt Omkostninger bestyrelsesarbejde Bestyrelseshonorar Rejse- og opholdsudgifter bestyrelsesarbejde Omkostninger bestyrelsesarbejde i alt Ekstern assistance Revisor Ekstern assistance i alt Fællesomkostninger i alt OMKOSTNINGER I ALT Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt RESULTAT FØR RENTER Finansielle indtægter Finansielle indtægter Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger i alt Finansielle poster i alt ÅRETS RESULTAT

18 Balance i kr. Note 2013 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar 0 0 EDB hardware og software Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Udlån til projekter Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

19 Balance i kr. Note 2013 PASSIVER Egenkapital Indskudskapital Konsolideringsreserve Dispositionsreserve Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Ydelsesgarantier 0 0 Hensatte forpligtelser i alt 0 0 Gældsforpligtelser Langfristede gældforpligtelser Banklån Langfristede gældforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kort del af langfristet banklån Uddelinger Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedstillelser

20 Noter i kr. Budget 2013 Note 1 Indtægter Danske Spil A/S Aftaler Grønland og Færøerne Indtægter i alt Note 2 Uddelinger Uddelinger Fond jf. note Uddelinger Pulje jf. note Reguleringer til uddelinger i tidligere år Rådgiverhonorar ved bevilgede projekter Rådgiverhonorar ved henlagte/ afslagsprojekter Uddelinger i alt Note 3 Ekstern bistand Ekstern bistand udviklingsarbejde Ekstern bistand rådgivningsarbejde Ekstern bistand i alt Note 4 Informationsarbejde Informationsarbejde, gage Information annonceudgifter o.lign Fyraftensmøder og udstillinger Publikationer, foldere, websider internet og bøger Årsberetning, nyhedsbreve, film og halvårsmagasin Evalueringer Inspirations- og facilitetsdatabase Informationsarbejde i alt Note 5 Revision Revisionshonorar Revision i alt Note 6 Finansielle indtægter Renteindtægter af obligationsbeholdninger og udbytte af investeringsbeviser Renteindtægter af pengemarkedskonti Renteindtægter mv. ved udlån til projekter Realiseret kursgevinst obligationer Finansielle indtægter i alt

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår Årsrapport 2012 41. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Anparts- og lånekapital giver drone-iværksætter luft under vingerne Artikel Esben Nielsen er kommet meget langt på meget

Læs mere

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund Årsregnskab 2011 Dansk Firmaidrætsforbund 1 2 Indholdsfortegnelse Organisationsoplysninger...4 Årsberetning...5 Årsregnskabets godkendelse... 7 Den uafhængige revisors erklæringer...8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2011 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 7 Overskudsudlodning... 8 Ledelsesberetning... 9 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere