KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 10. ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1991 INDHOLD: SIDE: Kommentar Edna - strandet på ø i Stillehavet. Af Bent Mikkelsen Fra Lendrup til Lindencrone... Hvad skal barnet hedde? Hvorfor hedder det sådan? Skolegade Løsninger

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - november februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard Ekspedition: Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 Løgstør. Postgiro: tssn o Arsabonnement: 40 kr. Tryk:Løgstør Bogtrykkeri. KÆRE UESER! Vel mødt igen til et nyt nummer, Nødråbet sidste gang har givet mange indbetalinger af abonnement, så antallet af skyldnere er gået ned fra omtrent halvdelen til en fjerdedel. Der mangler altså stadig omkring 190. Til gengæld er der nogle få, der har betalt to gange. De, der er i tvivl om betalingen, kan få øjeblikkelig oplysning i Balles boghandel, som har det på EDB. Julekonkurrencen var åbenbart svær for et billedes vedkommende, nemlig det øverste på bagsiden, Det forestiller træhandler P. P. Petersens (Peder tre) hus på hjørnet al Øslerbrogade og Skolegade. Det blev revet ned i 19' tor at give plads til byens første tre-etages hus, i mange år kaldet Trico-hjørnet. Der var forslag om et hus i Fogedgade og et hus i Østerbrogade, hvor nu Andelsbanken ligger. De andre gik noget lettere. Det blev godkendt, enten at svare rigtigt på ambulancen eller huset på havnen. (Se iøvrigt bagsiden). Ved lodtrækning blev Jonathan Pedersen, Bredgade, vinder af friabonnementet. Der skulle vel ikke være nogen blandt læserne, der har, eller kender nogen der har, billeder fra jernbanen fra 1930-erne til 60-erne. Det gælder også billeder (og evt. oplysninger) om personer, der har haft tilknytning til banen. Der bliver arbejdet på et jubilæumsskrift til 1OO-årsjubilæet i Vi vil gerne nøjes med at affotografere, så ingen mister en kær ejendel, FORSIDEBILLEDET Lærer og elever lra Løgslør Realskole samlet til fotografering bag skolen. Yderst til venstre sidder skolens leder, overlærer Lavendt. lbag- grunden den gamle gymnastiksal, som nu hører tilfiskefabrikken Marina. Døren t.v.tører i dag ind til Midtfjord radio. Billedet er tra den tid, hvor realskolen og kommuneskolen blev slået sammen, fra 1905 til

3 Løgstør Skibe: >>Edna<< - strandet på ø i Stillehavet Mere om Lggstgr-galeasens fortid som fiske-logger og om dens nutid som vrag på et koralrev i Stillehavet. Bjærgningsmulighederne er små. af Bent Mikkelsen Ideeme kan udvikle sie. Det er sket efter artiklen om saleasen" >Edna< i Kreils seotember-udåave. tnsoirationen til de:nnd artikel, derhandler 6m galeasens "død oe fødsel''' kom under et be"søst i den hollahdske fiskeri-bv Vlaardineån i december. Det skete ncieenlunde iamtidis med et telesram, der"indløb fra StillEhavet med buaskabet om, at >Edna< var forlist os ikke kunne reddes. Disse kendserning6r viderebringes i denne artikef mens 6n tredie artikel om >Edna< er-under "bvsnins". Den kommer til at handle om tiv'e[ i sftiuet sennem årene fra 1935 til og det"sker geme med hjælp fra Krejls læ5ere Forliset Beretningen om galeasen >Edna<<s liv.'',;;,r,,.:.;.',',l i' :ii:i;l:i.ii'i",,,, -ållås" no (s zt Aor$r'r -.:.,, 1* "*gfi'rs:;g$,iffi,i,,, ''. '. '. :i, qflj:,t#-ffi#i,,,,,,i,,,, Her ses fra den engelske søfatsavis Lloyds List de sørgelige kmdgming omlaing >Edna< forlis 28. november : Då søen slutter foreløbis 28. november lggo. Aa skibet forlisie på en ø i Stillehavet. Det blev kendt via^ et teleeram. der kom til Llovds Casualtv Deoartilrent'- afdelingen i Colchester, Enetånd, hvor alle ulvklier resistres. Det he-dder i meddelseh, der ei gengivet herved at: sejlskib med hiæloerfi'oto'r,redna< er raooo-rteret at værå løbet oå srund oå et rev'v'ed Atiu Island, Cook'lslånds, tit. Ot:gO lokal tid 28. november. osbetrastessom total forlist. Skibet er ikke fors'ikret. Ladnine oe udstyr bjærges af lokale folk. Stillehavet Stedet er Atiu-øen, der er en del af ø- gruppen, der hedder Cook-øeme. Der har iedria"'med Bird Ives seilet i flere år med forskellise laster mellem de manse øer i områdetl Cook-øeme er beliggende iniat i Stittehavet mellem AustrafiEn oe Svdamerika. Afstanden til Svdnev i Aur st"ralien er ca sømif (ca km.) mens afstanden mod nord til Hawaii er ca sømil (ca km.) Rundt mellem øeme er der et stort behov for transporter, der ikke sker med samme effektiviiet som i vor del af verden. Det har så givet et levebrød til Brad Ives og >Ednaå Et afbillederne at se i denne artikel viser >>Edna< i havnen i Paoetee i Fransk Polvnesien. der lisser ca. 400 sømil fra strairdinsssiedet o?" Atiu-øen. I Paoetee blev bill6det tae^et af svenskereh Tomas Hcjckne, dei er på jordomsejling og p.t. 35

4 I li I I i t Her ses >Edna< på et af de sidste billeder, der q taget af Løgstør-skibet. Det er fra PaIEtee i Frmk Pollmesien i mets 1990, da svenke ren Tomæ Htickne kom fordi med kmaæt. Det velholdte skib venter på næste læt til øeme i området nidt i Stillehavet. leygr i området af bl.a. sejlads med lystbåde. Han sendte billedet til Walter Nilsson i Helsinebore. der formidlede det videre til forfattåren åf disse linier. Billedet srammer fra marts Skæbne Selv om >Edna< i forsikrinssmæssis forstand betragtes som forlist e"r, der eri mulished for-at skibet kommei til at seile is"en. I denne del af verden kan de måst uiolise odsaver blive løst oå orimitive måde"r. nob"ulæn saet med oalmeblade os bambjsltånser. DeT afhæn'eer af. om skil bet står på Et rev, hvor det påvirkes af vind os veir. Er det tilfældet kan det hurtigt blive "slået i stykker af de tropiske storme l området. Kuriøst nok er forliset sker i den del af verden, hvor ideen til skibeterfostret. Nærmeste kontinent er Australien, hvor skibsfører Einar Laurits Christensen fik ideen til skibet under et dramatisk forlis med motorskibet >Victoria<<, som var omtalt i Kreil september-udsave. Yderlieere inforinationer oi måske billeder af"strandinsen vil bliv"e braet her i bladet, hvis det'lykkes at skaffe"dem til Europa. Holland >Edna< var oprindelie hollandsk os var en af de kendtb oe ber-ømte fiskelos"sere. Det var stålskibå. der fra slutnine?"n af 1800-årene til omkrins 1920 blev bvsset til fiskeriet i Nordsøeil oe Arlanterfial?t. >Edna< er bvsset i Vlaaitlinsen. der lisser ved Maåslfloden ca. 20 tm'vest f6r Rotterdam. Idas er bven en del af storbven os industrikbmplekset Rotterdam. Vlaa'rdingen (V'eiudtales som F = Flaardineen) har stolte traditioner som fiskeri by,'oe ilenkan sastens måle sis med danske Esbiers. Det"hollandske Tiskeri har sennem-årdne været lanst foran det dan- 5ke når det eælder teknif i skibene. >Edna<< som ble-v leveret i 1916 var blandt de 36

5 sidste lopsere. der blev bvseet. I årene efter ble"v"bvleeriet ændiet"til damotrawlere. TilSv"a"rende blev de første stålskibe til det danske fiskeri sat i drift omkring 1956! Museet Vlaardinsens os >Edna(< hollandske historie i ilet føl"eende er bl.a. hentet oå Visseriimuseum"i Vlaardinsen. hvor dir. Frits Lbomeiier har været iil Stor hiælo omkrins Løs"stør-losseren. Ved forf"attdrens be5øe ivlaardin"sen blev det bla. en tur i muse"ets maeasin"for at finde modellen af >Edna< i o"orindelis udsave. Skibet blev bvelet af ået lokale værft I.S. Figee, def 5iørste, der i et historisk tilbaseblik kaldes det fomemste losserværfr i rækken langs Maas-ffo"den udmundins. Det blev b"veeet til det lokale fiskerederi Vissereii MiiYlaardisen - Fiskeriselskabet Vlaardirigen, der"fik det leveret 29. november næsten samme dato som forliset 74 år senere. Nvbvsninsen havde navnet >Utrecht< eftei dei hollandske universitetsbv. der lieger mellem storbyeme Rotteiitam og Åmsterdam. Blandins,Utrecht<<"var usædvanlis i forhold til de øvrise lossere som nvbv"sninser. Det bar bræe af "ridviklinseri frå seylskib over åam"oskib til moto;skib. os vai i virkelishedeh en oudsis blanåin"s af det hele. Der var nafurlisvis ealeaså-rie med stormast. der kunn"e læeses ned "asterover i skikit, når det lå urider driv-fi3keri. Det var det traditionelle, men den modeme teknik i fremdrivnins var kommet om bord i form af en en-c"vlindret Aloha-dieselmotor med 45 hk. Samtidis vai der installeret damokedel. som broducerede damo til hiæloemaskineme'til soillene. der hev sam bs andet hiem fra'havet. Den teknik havde været ei hiælpemiddel over nosle år. da >Utrecht.. tilev leveret i I l I I Dutræht<<, VL 135, dø vu >Ednacs oprindelige navn. Skibet ses i hjenbyen Vludirgen kort efær leveringm i november bggeren med sejlrig, diæel-motor og dmpmækineri om bord, blev leveret til det lokale fiskerirederiet Vlaædingen, der havde m sor flåde. 37

6 Fra Visserijnusems magæinloft - i øvligt i et tidligere fiskepakhus - æs modellm af loggelen )Ubecht< i original udgave. Det mes, al ratlet agter står i fri luft. På dækkes ses afskotningen til sildene - Haing på hollmdsk - indm de blev sendt ned i lætrumet under dæk. lnggeme havde løs klyvøbom og stomasten kume lægges agterover, når loggeren lå ned drivgmene ude på fiskepladsme i Nordsøen Kort liv >Utrecht< fik ikke noset lanst liv som fiskelogger. De "eariil'nelda"ss" lossere blev I5m nævnt t'idlist aflø"sr af dairotrawlere, der var mere"effektive i fiskefiet, og mere behagelige at sejle med for besætnrngeme - mere mekaniseret. bedre apterins 6e lukket stvrehus. "Utrechto"blev las[ od efter sæsonen 1931, der blev den"sidst'e på fiskeri. Derefter lå den lanss kai i Vlaardinsen - i øvrigt sammen frred riranse andre'iossere, der også var taget ud af fart Fornvelsen. En goil del af disse kom til Danmark os Svefrge, hvor de blev ombvseet til frasry skibel,>utrecht< blev 4.'flebruar 1935 solgt til det svenske skibsværfr Karlskrona Varv, der havde set mulishedeme i de solide hollandske stålskibe. De blev taset hjem til Karlskrona i Skåne, hvor de blev ombysset til fraetskibe. Det vil sise. ar dampkddel, fiskeludrustning o. Iignlblev taget i land. Istedet blev der bveset et lille-styreh-us agter, og i flere tiliåde blev der installeref en nyhovedmotor. De solide stålskibb blev en fomvelse af skibene i den danske nær-fart. Det var især seiladsen mellem Danmark. Norse. Finland, Tyskland oe Sverise. hvor "dd blev i den-første tid:over Xrene er det blevet mere oq mere indskrænket os skibene er næstei forsvundet ud af den"danske handelsflåde. Der er to tilbase i indenrigsfarten, mens flere enheaer er kommet tilbaee til Holland. hvor de er blevet restaurelrede som seilskib med aotering til passagerer, der"gerne betalbr mange pelge. lbr en uge med sejlskib i sortrmervelr. Andre er kommet trl en oensionist tilværelse i Karibien, hvor de'r ligqsom i Stillehavet er behov for transport af små varepartier. som losseme kan håndtere. I Kåribien er der d6!'srort frafald på grund af manqe uheld"efter tvfoner og dårlig vedligeh6ld. 38

7 XEC EANDT.',ffi FORI,EDEN FRA LENDRUP TIL LINDENCRONE En dag i efteråret kom en af KREJLs læsere med et katalog fra en kunstauktion. En flot illustration viste et chatol, der var fremstillet i Kina på bestilling af supercargo Christian Lintrup, og der stod, at han var født i Løgstør. Det skulle naturligvis undersøges nærmere, bl.a. ikirkebøgerne, og der viste det sig, at Christen Jensen Lintrup,(senere kaldt Christian), blev født i Løgstør juleaftensdag i Faderen Jens Christensen Lendrup og bedstefaderen Christen havde været landbrugere i Løgstør. Moderen, Anne Povlsdatter, bar ham til dåben i Løgsted kirke nytårsdag i Vi ved ikke så meget om hans første år, om Chr. gik til søs eller han begyndte en handelsuddannelse, men i 1730 påmønstrede han Asiatisk Compagnis første skib til Kina, "Cron Printz Christian." Det var oprindelig et svensk orlogsfartøj, som Tordenskjold havde erobret i Dynekilen under Den store nordiske krig. Nu havde kongen, Frederik d. 4., overladt skibet til det nydannede Asiatisk Compagni, og til kaptajn blev udnævnt nordmanden Michael Tønder, som selv havde været med til at erobre skibet fra svenskerne. Ved den lejlighed mistede han sit højre ben, og humpede rundt på et træben. Nu skulle skibet ud på en fredelig handelsrejse, men ingen kunne jo vide, hvordan forholdene var undervejs og i østen, så det var betryggende, at der stadig var 18 kanoner tilbage af de oprindelige 36 stk. Der var ialt 96 mand ombord. Den officielle skibsjournal findes ikke mere, men de yngre skibsofficerer og kadetterne skulle føre hver sin journal som et led i uddannelsen. De var naturligvis meget forskellige, men giver et ganske interessant billede af forholdene på en gammel kinafarer. lkke mindst, når vi sammenligner kadetterne med skibspræstens optegnelser,

8 40 Søkadet Hans Reimert Schumacher havde et tegnetalent, så han havde udstyret sin journal med en forside, der forestillede skibet "Cron Printz Christian" flot indrammet med bl.a. Christian 6.s initialer.

9 I I Den 13. oktober 1730 blev skibet halet uden for kompagniets bom, og var hermed klar til at sejle. "Da fick vi at vide", skrev kadet Wigandt," at vorres allernaadigste Konge, Friderich den 4de, var ved Døden afgaaet udi Odense". Tolv dage senere blev ankeret halet op, og rejsen mod Kina begyndte. Det var en langsom begyndelse, for vinden var sådan, at skibet nåede helt op omkring Færøerne, inden de kunne begynde at gå sydover. I januar 1731 nåede "Cron Printz Christian" de kanariske øer, og her holdt man hvil og fik friske varer ombord. Her besøgte kadet Wigandt et hus med en ung kvindelig skønhed, "og blev meget herlig" behandlet. men han indrømmede, at det var "uden at betæncke de Farligheder", det kunne medføre, Begivenheden tog sig ikke så rosenrød ud i skibspræstens referat! kom til Sundastrædet ved Java, blev de sendt i land, hvor de fik "kogt Hønsekjødsuppe". Det kurerede dem på to dage. Endelig i begyndelsen af august 1731 var rejsens må, Canton, nået. Nu skulle der handles, men først skulle der skaffes tilladelser og betales afgifter til "Den store Hoppo" og andre fremtrædende kinesere. Handelen var jo det egentlige formål med rejsen, og Chr. Lintrup var med som anden assistent for supercargoerne. Dem var der tre af. Det var dog tilladt hver enkelt at handle for sig selv. Der blev stillet store krav til supercargoen. (En supercargo betyder en mand, der er "over lasten", d.v.s, en skibsfragter, der følger med skibet,) -l I I i Omkring 15. april blev Kap det gode Håb passeret, og farten gik nordover igen. Det begyndte at blive mere varmt ivejret. tt, \. c,9'. -ttr -- /. i i i J På den tid var det almindeligt troet, at man kunne forebygge sygdomme med en daglig ration brændevin. lkke alle besætningsmedlemmerne var lige begejstrede for spiritus i varmen, men der var strenge straffe for at lade være. Det forhindrede ikke, at der var en del syge, men da skibet sidst i juni En side af Chr. Lintrups regnskabsbog fra en senere rejse. Her nævnes chatollet. 4I

10 Hele rejsens resultat afhang af hans dygtighed og evne til handel. Han skulle dels få afsat de medbragte varer bedst muligt, dels købe fordelagtigt ind og dels holde styr på alle de forskellige valutaer. Stevns, nemlig Gjorslev, Søholm og Erikstrup. Gjorslev alene kostede rdl. Han gav sig straks til at reparere, og man mener, at han med sine ombygninger reddede herregården fra forfald. Men var han dygtig til sit arbejde, kunne han tilgengæld tjene en masse selv, da han var lønnet på procentbasis. Handelen foregik i et faktori icanton, et større hus med værelser til officererne. Den 15. december var handelen afsluttet, og hjemrejsen kunne begynde. Efter en tur på 1 år og otte måneder kunne skibet passere Kronborg den 25. juni Af de 96 mand, der rejste ud, manglede der 11, og det blev anset for billigt sluppet. Det fremgår af kadet Wigandts journal, at rejsen ialt kostede 9900 rdl., og ca. halvdelen var gået til afgifter til kineserne. Til gengæld var alle deltagerne tilfredse med det, de kunne tjene på deres private indkøb. Det var typisk silkestotfer, te, krydderier og porcelæn. Kadet Wigandt selv havde sammen sin lønning fået 722 rdl.,"som jeg har hjulpet mig med" i over to år, til udgangen af Hvor meget Chr. Lintrup havde tjent, ved vi ikke, men som supercargo var han virkelig heldig. (Eller dygtig!) Han nåede ialt fem rejser til Kina, og i 1742 havde han tjent så meget, at han kunne købe tre herregårde På Dette chatol bestilte Lintrup i Canton i Det var lavet af ibenholt og hua mu træ, som LintruP kaldte olivenbom. Chatollet var i 1990 vurderet til mellem 1.5 og 2 millioner. 42

11 Chr. Lintrup var jo af gammel bondeslægt, og det havde han ikke glemt, selv om han blev adlet i 1756 under navnet Lindencrone. Han ophævede bøndernes pligt til hoveri, og eftergav dem en stor gæld, der samlet var over rdl. Alligevel var der penge nok til at bygge et palæ i København, påhj,ør. net af Bredgade og St. Annæ plads, Det Lindencroneske Palæ, der i dag rummer den britiske ambassade. Lindencrones venligheder over for bønderne blev ikke påskønnet i samtiden. Bønderne var iforvejen så fattige, at det ikke gjorde nogen større forskel. Ha4 var begyndt for tidligt, inden bondereformerne var kommet igang, og først hundrede år senere rejste bønderne en mindestøtte over ham. Han blev gift med Mette Holmsted, datter af Kbh.s borgmester. De fik to børn, en datter, der blev fire år, og en søn, der arvede herregårdene. Herregården Gjorslev. 43

12 HVAD SKAL BARNET HEDDE! Hvis man vil vide noget om en bys befolkning i gamle dage, er en af mulighederne at kigge i de gamle folketællinger. Da jeg skulle gennemse folketællingen fra 1787 i anden anledning, var der flere ting, som faldt i øjnene. For det første, hvor mange af indbyggerne, der havde de samme fornavne. Fornavnene var den gang de vigtigste, fordi de fleste arvede faderens fornavn som tilnavn. Hvis faderen f.eks. hed Jens Pedersen, så kom sønnen til at hedde Peder Jensen, for den ældste søns vedkommende samme fornavn som bedstefaderen. Pigerne hed så Jensdatter o.l var der optalt ialt 373 indbyggere i Løgstør, så det var overkommeligt at lave lidt statistik, for at se, om fornemmelsen var rigtig. Det viste sig, at hvis vi tog de fem almindeligste pige- og drengenavne og talte sammen, blev resultatet 214 at de 373 indbyggere. de andre er det almindelige navne som Niels, Peder og Jens, og hos pigerne: Karen, Maren og Mette. Så var der naturligvis en række navne, som ikke var så talrige, men stadig er kendte, og endelig navne, sorn virkede ganske mærkelige, og som kun optrådte enkeltvis. Hvordan de har virket i 1787 og de følgende år, er ikke til at vide, men i dag kan man nok undre sig over dem. Pigenavnet Appolone optræder tre gange i Navnet stammer fra den græske gud Appollon, men er nok kommet her via den katolske martyr Appollonia, der har navnedag den 9, februar, og som skulle beskytte mod tandpine. Det mest almindelige Pigenavn var Anna, som med forskellige sammensætninger kom op på ++, hvilket vil sige, at rundt regnet hver B. indbygger i Løgstør hed Anna! Hos drengene optrådte navnet Christen de fleste gange, nemlig 26. At lllandtalslisten. 44

13 Appollone kan i de forskellige folketællinger staves forskelligt, men det kan måske skyldes den måde, oplysningerne blev samlet ind på. Folketællingerne skete ved, at en skrivekyndig, f.eks. læreren eller herredsfogeden, gik rundt til alle husstande og spurgte om beboernes navne, alder og plads i familien, eller om de tjente. Oplysningerne blev altså skrevet ned efter det, som blev fortalt, så stavemåden var vel ikke altid korrekt. Endnu værre var det dog,efter hvad der er blevet fortalt, at de, der gik rundt, var kede af at skulle afsted igen, hvis der ikke var nogen hjemme, så de skrev oplysningerne efter hukommelsen, eller naboens fortælling. lhvert fald kan det konstateres iflere tilfælde, at alderen ikke passer, hvis samme person optræder i flere folketællinger. Det gælder bl.a. nogle af Appolonerne. Skibsfører Frederik Sand havde flere børn, hvoraf den ene hed Sophie, hun blev gift med købmand C. M. Busch, (se KREJL 8. årg. s,51.) Hendes navn er jo ikke så mærkeligt, men Frederik Sands kone hed Thermine. Det er et af de navne, der bliver brugt, når man har besluttet sig til ikke at få flere børn, ligesom Fini og Basta! Det var nu ikke altid, det hjalp! En anden datter hed Bertholene. Et par huse ved siden af boede Andrejette Schou, og hun havde som næst nabo en stakkels 12-årig dreng der hed Boile Boilesen. Der var en mængde pigenavne, der var drengenavne med et efterhængt -sine, -gine o.s.v. Abeline, Højgaardgine! I en lidt senere folketælling kan vi blive imponeret over at træffe: Nancy Kunigunde lmmanuelle Svanen- Skipper Peder Liv havde en kone, der hed Petronille. Det er det samme navn, som i sammentrukket form optræder i en mængde af Holbergs komedier: Pernille. Så optræder der en ældre dame, hun er fyldt 60, der hedder Alhede Caspersdatter. Det har ikke noget at gøre med den hede, der var så udbredt på den tid, men er en fordanskning af det tyske Adelheid. 45

14 skjold, men det var nu også kommet til byen udefra, Hun var datter af herredsfogeden. I 1801 var der en snedker, der nævnes i listen som Alumnius, kort og godt. Må vi have lov at gætte på, at han har tilbageholdt oplysninger! Det var jo skik at opkalde den ældste søn efter bedstefaderen, men hvis den ældste nu var en datter, kunne de komme til at hedde f.eks. Lorentze eller Emmarentze. Det kan endda gå, for vi ved jo ikke, hvordan navnene har virket i samtiden, men hvad skal vi stille op med et par forældre, der i 1828 døble deres uskyldige datter "Grovfine"? Vi kan kun gætte på, hvad der har bevæget dem og præsten tilat godkende det. Endelig kan jeg ikke dy mig for at nævne en skipperenke, der fik almisse fra Aalborg. Hun hed Osia Rabarbara Bang. Vabbeharl Det var et lille udpluk fra forskellige folketællinger i Løgstør af mærkelige navne. Vi skal måske ikke være så store på det, for hvordan vil nogle af vore navne virke om 150 år? Hvis nu nogen vordende forældre skulle få lyst til at opkalde deres børn efter nogen her på listen, så kan jeg bedrøve dem med, at praktisk taget ingen af dem vil være at finde på listdn over godkendte navne i Danmark. HVORFOR HEDDER DET SÅONNZ Skolegade. Det drejer sig ikke om den nuværende Skolegade ioverlade, som viikke ved meget om, men om den tidligere iløgstør, som midt i 1970-erne blev døbt om til Købmagergade. Den følgende forklaring er hovedsagelig skrevet af overlærer Karen Thilker i 1967: Ved ansættelsen af en andenlærer blev den gamle skole imidlertid for lille, og der var da også forud bevilget 400 rgd. til bygning af en ny skole. Den gamle i Vægtergade findes i brandprotokollen for 1818 at være takseret til 43 rgd. 4 mark 2 sk. pr. fag. Den ny skole var færdig i 7823 og bestod af et våningshus med forsiden til Skolegade, bestående af grundmur med "stentag", indrettet til beboelse for læreren med dagligstue, sovekammer, køkken og med bræddegulv overalt. Det bestod af 8 fag, hvert vurderet til 100 rgd.= 800 rgd tilføjes en ekstra flpj, som da vurderes til 2IO rgd., mens forhuset sættes til 1000 rgd. Denne skole lå, hvor murermester Mosgård har sit hus, Skolegade nr. 12. Den blev i 1871 solgt til skipper Niels Jepsen for 1220 rgd. Der blev indrettet en manufaktur- og herreekviperingsforretning i forhuset, men som årene gik, blev forholdene for trange, og for godt en snes år siden blev den flyttet op på Østerbrogade. Få år efter brændte det gamle hus ned. 46

15 I andrager skolelærer Christensen om at få anvist en gymnastikplads, hvad man må formode, at han har fået, men dermed var det også sket med kommunalbestyrelsens interesse henstiller skoledirektionen gennem provst Mørch, Barmer, at skolen får et lukket gymnastikhus, men kommunalbestyrelsen svarer, at det anser den ikke for npdvendigt! Først i 1889, da der bliver bygget en privatskole, lykkes det, men derom benere. Den 26. juni 1856 indsendte de to daværende lærere, Sommer og Ingerslev, et andragende til myndighederne om løn efter købstadregler, men fik afslag med den motivering, at l-øgstør ikke var købstad og skolen en friskole. Samme år var børnetallet 90, hvoraf 31 i første klasse. At en lærerløn ikke ligefrem var fyrstelig, kan ses af en oversigt over Sommers løn, selv om man naturligvis må gå ud fra, at pengene på det tidspunkt havde en større købekraft end nu. Pengeløn 150 rgd. - I-egatrenten 20 rgd. Kirkesangerløn 10 rgd. - Offer og accidence 180 rgd. - Jordlod og have 50 rgd. Ialt 410 rgd. + fri bolig og brændsel. Andenlærerens løn var 200 rdg. + bolig og brændsel. Den2. dec.7862 vedtages en ny skoleordning med 19 stemmer mod 2, hvorefter der skulle være 5 klasser, og når børnetallet blev stort nok dertil, 6 klasser. I nogle år var der derefter drengeskole i Østerbrogade nr. 17, medens Skolegade havde pigeskole. Efter ældre kort stødte de to parceller sammen, så skolegårdene må have ligget i forlængelse af hinanden omtrent der, hvor den vestligste del af den ny parkeringsplads ved sparekassen ligger. pigeskole. drengeskole 1l

16 Kaptajn Jensens sommerhus på havnen Her er hjørnet af ØsterbrogadeiSkolegade Sankt Hans-dag i 1912, da der var rejse gilde på Løgstørs første tre-etages hus, af nogle kaldt skyskraberen. Hjørnet at Østerbrogade/Blindebomsgade ca I forgrunden slagter Jørgensens butik. Helt t.h. Aasteds grønthandel, som blev.revet ned Y

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden.

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden. FACITLISTE At sætte tegn, side 17 A. Det regner(,) så jeg går hjem nu. B. Jeg går hjem nu(,) fordi det regner. C. Fordi det regnede, gad vi ikke mere. D. Vi løb(,) da regnen begyndte. E. Vil du ringe(,)

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden.

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. HARK OLUF Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. 1 Danmark for 300 år siden Det Danmark, som fandtes for 300 år siden, er meget forskelligt fra det land, vi kender

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

4.s.e.Helligtrekonger Matt. 8,23-27; Job ; Rom 13, 8-10 Salmer: 754; 7; ; 750; 192 (alterg,); 24

4.s.e.Helligtrekonger Matt. 8,23-27; Job ; Rom 13, 8-10 Salmer: 754; 7; ; 750; 192 (alterg,); 24 4.s.e.Helligtrekonger Matt. 8,23-27; Job 38 1-11; Rom 13, 8-10 Salmer: 754; 7; 696-150; 750; 192 (alterg,); 24 Lad os bede: Herre, lær os at kende dig i livets storme. Når vores egen grænse er nået. Na

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum 1 Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Copyright: Bodil Brændstrup ISBN 978-87-92485-45-8 (CD-rom-udgave) ISBN 978-87-92485-46-5

Læs mere

Øvelse gør mester... også når du læser gotisk2

Øvelse gør mester... også når du læser gotisk2 Gotisk håndskrift Øvelse gør mester... også når du læser gotisk2 Gotisk skrift er den håndskrift, som man lærte i skolen, indtil 1875. Derfor er alle gamle, håndskrevne dokumenter og protokoller skrevet

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på.

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. Dengang der var isvintre til.. Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. I vinteren 1962/1963 var der rigtig isvinter endda en af de mere længerevarende.

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE 1) SLÆGT OG FAMILIE 2) NORDEN OG DENS GEOGRAFI 3) MARGRETE 1.S LIV 4) PERSPEKTIVERING Indledende øvelse: Før I går i gang med at arbejde med Historiedystens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere