Brugervejledning MælkeTaxa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning MælkeTaxa"

Transkript

1 Brugervejledning MælkeTaxa Version Dansk

2 Kolofon Brugervejledning til MælkeTaxa Denne vejledning er udgivet af Holm & Laue og gyldig for MælkeTaxa med 80 ltr., 120 ltr. 200 ltr. og 250 ltr. Også gyldig for følgende ekstraudstyr: Batteridrevet pumpe med doseringsarm Skånsom opvarmning med varmelegemer i bunden af tanken E-drive Indbygget pasteurisering Programmerbar kølefunktion Varmtvandsopvarmning Doseringsenhed med fjernbetjening Ramme til transport af mælkespande Ko-sonde Version April 2012 Enhver gengivelse er forbeholdt Holm & Laue GmbH & Co. KG. Denne brugervejledning må ikke hverken helt eller delvist gengives, mangfoldiggøres, uddeles eller anvendes i konkurrencemæssig sammenhæng uden skriftlig tilladelse fra Holm & Laue GmbH & Co. KG. 2

3 Kære kunde! Hjerteligt tillykke med dit køb af en MælkeTaxa. Du har valgt et kvalitetsprodukt fra Holm & Laue. For at få glæde af MælkeTaxa en i lang tid, skal du læse følgende sikkerhedsanvisning og følge sikkerhedsanvisningerne, som er opdelt følgende kategorier: Sikkerhedsanvisninger: FARE! Tilkendegiver en meget farlig situation. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke respekteres, er konsekvensen alvorlige, irreversible skader eller død. ADVARSEL! Tilkendegiver en meget farlig situation. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke respekteres, kan konsekvensen være alvorlige, irreversible skader eller død. FORSIGTIGT! Tilkendegiver en meget farlig situation. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke respekteres, kan konsekvensen være lette eller middelsvære skader. OBS! Tilkendegiver risiko for materiel skade. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke respekteres, kan konsekvensen være materielle skader. 3

4 Generelle sikkerhedsanvisninger FARE! Livsfare når sikkerhedsanvisninger ikke respekteres. Følg nøje sikkerhedsanvisningerne i denne brugervejledning. FARE! Livsfare og fare for skader på børn! MælkeTaxa en må ikke benyttes af børn. MælkeTaxa en indeholder elektriske og mekaniske komponenter, som kan rumme farer, som børn ikke kan overskue. Død eller alvorlige skader kan være konsekvensen. Børn forstår ikke de farer, som teknisk udstyr kan rumme. Denne MælkeTaxa er ikke beregnet til, at børn skal benytte. Børn må ikke have adgang til MælkeTaxa en MælkeTaxa en må kun benyttes af personer, som er i stand til at betjene den sikkert. FARE! Forbudt at transportere personer! Det er strengt forbudt at transportere personer, dyr eller farlige stoffer (kemikalier) med MælkeTaxa en. Specielt er spandeholderen udelukkende beregnet til transport af spande med mælk eller vand. Enhver belastning med over 65 kilo er forbudt. Overtrædelse vil betyde bortfald af garantien for hele MælkeTaxa en. 4

5 FARE! Fare for skader som følge af roterende maskindele! Roterende maskindele (mixeren) kan afrive legemsdele og gribe fat i tøjet. Svære skader kan være konsekvensen. Stik aldrig hånden ned i MælkeTaxa en, når mixeren kører. Låg låget, så snart du har fyldt den nødvendige mængde mælkepulver i tanken. Start først derefter mixeren. Forsøg ikke at løsne eventuelle tilstopninger af pumpen med hånden. Undgå løshængende tøj og brug hårnet, hvis du har langt hår. ADVARSEL! Advarsel mod kvæstninger! Hold altid låget lukket under kørsel. Sørg for at sikre låget mod at falde i, når du arbejder med åbent låg. Pas på ikke at komme i klemme, når du lukker låget. ADVARSEL! Fare for forbrænding og skoldning. Når MælkeTaxa en har ekstraudstyret til opvarmning eller pasteurisering kan tanken og mælken blive så varm, at der er risiko for forbrændinger og skoldninger. Undgå at berøre den varme beholder og den varme mælk. Kontroller temperaturen i display et, før du rører beholderen eller mælken, og inden du udfodrer mælken. Kontroller at temperaturen i display et er rigtig. 5

6 FARE! Fare for sundhedsrisici hos kalvene! Tilbered mælken til kalvene i overensstemmelse med anbefalingerne fra din mælkepulverproducent. Undgå mælk til kalvene på over 42 C, da det kan give skoldninger i kalvens mund. Undgå for lave temperaturer i mælken (afhængigt af mælkepulverets syrningsgrad), fordi det kan give fejlgæringer i kalvens fordøjelseskanal. Rengør MælkeTaxa en og mælkeskåle m.m. efter hver fodring. Utilstrækkelig rengøring kan føre til bakterievækst og bringe kalvenes sundhed i fare. Når du bruger rengøringsmiddel, så sørg for tilstrækkelig efterskylning. FARE! Brandfare! MælkeTaxa ens låg har en konkav form. Ved åbent låg kan solens stråler samle solenergien og udvikle kraftig varmeenergi. Hold altid låget lukket. Lad aldrig MælkeTaxa en stå udendørs uden opsyn. Visse dele af MælkeTaxa en opvarmes kraftigt under drift. Brændbart materiale i umiddelbar nærhed eller ovenpå MælkeTaxa en kan antændes. Død eller svære forbrændinger kan blive konsekvensen. Lad MælkeTaxa en køle ordentligt ned, inden den stilles hen. Undgå brændbart materiale i umiddelbar nærhed af MælkeTaxa en. FARE! Fare i tilknytning til batteriet. Der kan komme syre eller andre stoffer ud af batteriet. Konsekvenser heraf kan være forgiftninger eller ætsninger. Batterierne kan beskadiges mekanisk. Batterierne må kun udskiftes af fagpersonale. Lad aldrig batterierne blive helt afladet, fordi det vil beskadige batterierne. 6

7 ADVARSEL! Advarsel mod farer i forbindelse med transport af mælken. MælkeTaxa en er bygget op på et bundstel, således at du kan skubbe den hen til kalvene. MælkeTaxa en kan vælte, hvis terrænet er ujævnt, og ramme andre personer. Konsekvensen kan være kvæstninger, snitsår eller andre skader. Brug hjulbremsen, så MælkeTaxa en ikke ruller af sig selv. Andre personer skal holde passende afstand til MælkeTaxa en. Det gælder ikke mindst børn. Uvedkommende personer må ikke betjene MælkeTaxa ens E-drive. Sørg for en jævn og fast vej til MælkeTaxa en. Huller i vejen eller blød kørevej (sand, grus eller sne) kan forhindre kørsel med MælkeTaxa en. Især, hvis MælkeTaxa en har E-drive, skal du være opmærksom på sikkerheden i forbindelse med transport af Mælke- Taxa en. Fremdriftsmotoren er meget kraftig. Ikke mindst i sving kan stabiliteten være problematisk. Sørg for at sikre MælkeTaxa en (250 ltr.) mod at rulle væk ved hjælp af den medfølgende bremseklods. 250 ltr. MælkeTaxa en er beregnet til bugsering. Den har ikke nogen bremse selv. Den maksimale hastighed for en 250 ltr. MælkeTaxa bør ikke overstige 6 km i timen. MælkeTaxa en har ikke tilladelse til vejkørsel. OBS! Frost skader Ved temperaturer under 0 C kan fugt i MælkeTaxa en fryse. Dette kan medføre tekniske forstyrrelser. Stil aldrig MælkeTaxa en hen ved en temperatur under 3 C. Ved frostbetingede skader bortfalder garantien. 7

8 OBS! Fare for materiel skade! Mixeren og ekstraudstyret pumpe, opvarmning eller pasteurisering må aldrig køre, når der ikke er mælk eller vand i MælkeTaxa en. Skader som følge af, at pumpen eller mixeren løber tør eller overophedning af varmelegemet falder udenfor garantien. Sluk straks ved MælkeTaxa ens hovedafbryder, hvis mixermotoren eller pumpen lyder mærkeligt. Hvis det sker, så lad en fagmand undersøge sagen. Lad bundhanen stå åben efter rengøring af MælkeTaxa en. Det er især vigtigt om vinteren, så væskerester ikke fryser til is i udløbsrør eller i pumpen. Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer i tanken. Fremmedlegemer kan ødelægge pumpe og mixer. Brug kun originalreservedele fra Holm & Laue. Hvis der bruges andre reservedele, bortfalder garantien. OBS! Det er forbudt at bruge råmælk til pasteurisering Råmælk har en anden proteinstruktur end almindelig komælk. Disse proteiner kan denaturere ved opvarmning. Det kan sætte sig fast i tanken eller brænde på. Aflejringerne kan overbelaste varmelegemerne. Derfor hæld ikke råmælk med mere end 15% tørstof i MælkeTaxa en. Eventuelle aflejringer skal straks fjernes. Forbudt at pasteurisere mælken flere gange Under pasteurisering af mælken sænkes ph en smule. En gentagen pasteurisering af mælken kan betyde væsentlige kvalitetsforringelser. Fx kan mælken danne smør. Forbudt at udfodre og pasteurisere antibiotikaholdig mælk Antibiotikaholdig mælk bør ikke udfodres, da der er risiko for udvikling af resistente bakterier. Desuden inaktiveres antibiotika ikke ved pasteurisering. Som følge af den kemiske ændring i mælken kan der ske en udfældning af mælken. 8

9 Indhold Funktionsbeskrivelse Technische Daten...12 Beskrivelse af udstyr...13 Betjeningspanel...14 Før ibrugtagning...16 Ibrugtagning af MælkeTaxa med pumpe* Tænd for MælkeTaxa en Funktionstasten F Oprør mælkepulver med mixeren...20 Opvarmning af komælk med varmelegemet*...22 Dosering af mælk med pumpe og doseringshåndtag*...24 Kalibrering af automatisk dosering...25 Udfodring af mælk med automatisk dosering...26 Pasteurisering af mælk*...28 Start pasteurisering manuelt...30 Start pasteurisering automatisk...32 Eksempler på programmering...35 Opvarmning og pasteurisering af komælk med varmvandsopvarmning*...36 Køling af mælk*...38 Brug af ko-sonde*...42 Batteridrevet E-drive*...44 Batterieanzeigen...46 Rengøring...48 Bortskaffelse...50 Fejlsøgning...51 Garantianfordring

10 Funktionsbeskrivelse Hensigtsmæssigt brug MælkeTaxa en er konstrueret til at tilberede og udfodre kalvemælk. Med kosonden kan du også sondefodre køer*. Fyld kun vand, komælk eller mælkepulver og vand i beholderen. Pasteuriseringsfunktionen er udelukkende beregnet til mælk til kalvene eller til opvarmning af vand. Enhver anden anvendelse medfører tab af garantien. Holm & Laue hæfter ikke for skader på personer eller ting, som er opstået som følge af upassende brug håndtering af MælkeTaxa en. FARE! Livsfare når betjeningsvejledningen ikke følges Vær sikker på, at personer, der betjener MælkeTaxa en har læst og forstået brugervejledningen og sikkerhedsanvisningerne. Brugervejledningen skal altid opbevares i nærheden af MælkeTaxa en. 10 * Husk at tage hensyn til nationale bestemmelser og love.

11 Uhensigtsmæssigt brug Enhver anvendelse af ovennævnte hensigtsmæssig anvendelse er betragtes som uhensigtsmæssigt brug. Især: Lad være med at pasteurisere råmælk / kolostrum. Råmælk har en anden proteinstruktur end normal komælk. Proteinet kan blive ufordøjeligt som følge af varmepåvirkning og skade kalven. Kvalitetstabet i mælken fører til påklistring og påbrænding af mælken i MælkeTaxa en. Fyld aldrig fødevarer, som er beregnet til mennesker i MælkeTaxa en, fx suppe, kaffe eller te. Fyld aldrig skadelige eller toksiske væsker i MælkeTaxa en. Undtagelser: Rengøringsmidler i handlen beregnet til malkeanlæg. Der må under ingen omstændigheder komme hårde eller spidse genstande eller uhomogene væsker i beholderen. Rester i beholderen kan forurene mælken og give kalvene skader, også selvom beholderen gøres ren inden brug. Tilbered mælken til kalvene i overensstemmelse med anbefalingerne fra mælkepulverproducenten. Undgå mælketemperaturer over 42 C, da det kan give skoldninger i kalvens mund. Undgå for lave mælketemperaturer (afhængigt af mælkepulvertypen og mælkens syrningsgrad), fordi det kan medføre fejlgæringer i kalvens fordøjelseskanal. Rengør MælkeTaxa en og mælkeskåle m.m. efter hver fodring. Utilstrækkelig rengøring kan føre til bakterievækst og bringe kalvenes sundhed i fare. Når du bruger rengøringsmiddel, så sørg for tilstrækkelig efterskylning. 11

12 Technische Daten Nettilslutning 230 V / 16 A, 400 V / 16 A eller 230 V / 32 A Pumpekapacitet Ca. 40 ltr. / minut Varmekapacitet 3 kw, 5 kw eller 6 kw Mixer 250 W Dækstørrelse 265 mm Dæktryk 2,5 bar Driftspænding på batterier 12 V; E-drive: 24 V Vandtilslutning ½ Mindste temperature ved oplagring 3 C Pasteuriseringstemperatur 64 C Max belastning af spandeholderen 65 kilo Vandtilkobling, indgangstryk Min. 1 bar, max. 6 bar Vandtilkobling, udgangstryk Trykløst udløb (max. løftehøjde 3 m) Dimensioner Arbejdskapacitet i tanken Max tankindhold Bredde (cm) Længde (cm) Højde (cm) MælkeTaxa, 80 ltr. 80 ltr. 100 ltr MælkeTaxa, 120 ltr. 120 ltr. 150 ltr MælkeTaxa, 200 ltr. 200 ltr. 240 ltr MælkeTaxa, 250 ltr. 250 ltr. 290 ltr

13 Beskrivelse af udstyr På de følgende sider beskrives detaljeret de enkelte funktioner i MælkeTaxa en og anvendelsen. God fornøjelse med kalvefodringen med din nye MælkeTaxa. Standard-MælkeTaxa en har følgende udstyr: Låg Låget sættes i lås ved hjælp af håndtaget. En pakning forhindrer ved almindeligt brug mælk i at komme ud af tanken. Display Øverst på MælkeTaxa en sidder display et. Afhængigt af hvilken model, der er tale om, er der kun nogle af tasterne, der er aktive. Kun i pasteuriseringsmodellen med E-drive er alle funktioner aktive. Håndtag MælkeTaxa erne ltr. har stabile håndtag. Doseringsknappen og knappen til E-drivet* er integreret i håndtagene afhængigt af modellen. Udløbshanen Med udløbshanen kan MælkeTaxa en tømmes fuldstændigt. For også at tømme slangen helt skal tilbageløbsventilen i doseringshåndtaget åbnes. Hjulbremse Ved højre drejehjul er der en hjulbremse. Den sikrer MælkeTaxa en mod at rulle væk og bør altid aktiveret, når MælkeTaxa en er parkeret. * Ekstraudstyr 13

14 Betjeningspanel MælkeTaxa en har et teknikskab, hvor alle de tekniske dele befinder sig. Ovenpå teknikskabet er display et placeret. Afhængigt af model er ikke alle taster aktiveret. Kun på en MælkeTaxa med pasteurisering og E-drive er alle funktioner aktive. På de følgende sider forklares display ets vigtigste funktioner. 1 Pumpetast 2 Plus- og minustaster 3 Køletast 4 Varmetast 5 Funktionstast F1 6 Pasteur-tast 7 E-drive-tast 8 Mixertast 9 Batterivisning 14:57 29 C 40 C Dispense 1.6L Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

15 Med pumpetasten aktiveres pumpen vedvarende. Den afbrydes igen med pumpetasten. (Knappen i håndtaget aktiverer den tidsstyrede pumpe). Kontrollampen lyser så snart pumpen kører. Plus- og minustasterne har flere funktioner. Fx kan man ændre udfodringsmængden til enkelte kalve. Køletasten sætter den manuelle køling af mælken i gang (kun tilgængelig på pasteuriseringsmodellen). Kort tryk på varmetasten starter opvarmning af mælken. Kontrollampen lyser, så snart opvarmningen er påbegyndt. Funktionstasten F1 har forskellige anvendelser. Pasteur-tasten bruges til at programmere pasteuriseringen eller ved et kort tryk at starte en manuel pasteurisering. Mixertasten bruges til at aktivere mixeren, når der skal opblandes mælkepulver. Kontrollampen lyser, når mixeren kører. E-drive-tasten bruges til at vælge hastigheden for fremdriften. Når den venstre lyser, signaleres langsom gang. Den højre lampe lyser ved hurtig gang. Kontrollampen for batterierne indikerer afladet batteri (rød, nederst) og fuldt opladet batteri (grøn, øverst). Lamperne til højre vedrører pumpebatterierne. Lamperne til venstre vedrører E-drivet. 15

16 Før ibrugtagning For at sikre god drift af MælkeTaxa en, skal du iagttage følgende anvisninger til rummet, hvor MælkeTaxa en skal være: Strømforsyning Afhængigt af hvilken model MælkeTaxa, du har købt, skal der være strømforsyning med 230 V, 16 A (80 ltr.) eller 400 V, 16 A henholdsvis 2130 V, 32 A (MælkeTaxa erne ltr.). Jordforbindelsen for MælkeTaxa en sikres via nettilslutningen. Desuden skal MælkeTaxa en tilsluttes til en forskriftsmæssig sikkerhedskontakt. L2 L1 L3 N! PE Vandforsyning Vi anbefaler, at der er både varmt og koldt vand. Hvis du anbringer vandhanen i 1,25 meters højde, er der god plads til, at Mælke- Taxa en kan køre ind under, hvilket letter fyldningen meget. Vi anbefaler ligeledes afløb i gulvet, så mælkerester og skyllevand kan afledes. Temperatur Rummet, hvor MælkeTaxa en skal stå skal være frostsikret, så du undgår frostskader på MælkeTaxa en. MælkeTaxa ens mindste arbejdstemperatur er 3 C. Rengøring Skyl MælkeTaxa en grundig før første ibrugtagning, så eventuelle opløsnings- eller rengøringsmidler fjernes. 16

17 Ibrugtagning af MælkeTaxa med pumpe* Doseringshåndtaget er ekstraudstyr. Hvis din MælkeTaxa er udstyret med batteridrevet pumpe og doseringshåndtag *, skal du gøre følgende to ting før ibrugtagning. 1. Oplad batteri På fabrikken blev batteriet fuldstændigt opladet og kontrolleret. Men batteriet kan være blevet afladet under oplagring og transport. 1. Tilslut først MælkeTaxa en til el nettet. 2. Tænd for MælkeTaxa ens hovedkontakt. Nu oplades batteriet. Den øverste lampe lyser grønt. Oplad mindst 12 timer den første gang. Vi anbefaler at oplade batteriet hver dag i flere timer, sådan at batteriet altid er fuldt opladet. Så er MælkeTaxa en klar til brug. 2. Kalibrer doseringsmængden Fremgangsmåden er beskrevet på side 25. Tænd for MælkeTaxa en Tænd for MælkeTaxa en på hovedkontakten. I display et ses allerførst den aktuelle programversion. Efter få sekunder vises den første menu, hvor der øverst vises klokkeslæt, den aktuelle temperatur i tanken og den indstillede måltemperatur. I nederste række vises den indstillede doseringsmængde (hvis MælkeTaxa en har en doseringspumpe). Mængdeangivelsen skal indstilles via en kalibrering af pumpetiderne (se side 25). Display et virker også (ved hjælp af det indbyggede batteri) selv om MælkeTaxa en ikke er tilsluttet elnettet. Lyset i display et går ud efter ca. 20 minutter, hvor du ikke har trykket på nogen af tasterne. Ved første tryk på en tast tændes lyset igen. 06:35 29 C 40 C Dispense 1.6L * Ekstraudstyr 17

18 Funktionstasten F1 Når du trykker kortvarigt på funktionstasten F1, gemmes de værdier, som er blevet ændret i forskellige menuer og funktioner. De præcise funktioner omtales efterhånden i de forskellige kapitler. I hovedmenuen viser display et fx dette: 06:35 29 C 40 C Dispense 1.6L Indstilling af klokken: 1. Tryk på funktionstasten F1 i tre sekunder i hovedmenuen. Så kommer du til indstilling af klokkeslættet. Følgende display vises: Indstilling Klokken 13:15:23 2. Aktivér cursoren med funktionstasten F1 og lad cursoren flytte sig mod højre med gentagne tryk på funktionstasten F1. 3. Ændr tiderne med plus- og minustasterne. 4. Tryk på funktionstasten F1 igen i tre sekunder for at komme tilbage til hovedmenuen. 18

19 19

20 Oprør mælkepulver med mixeren FARE! Fare for skader som følge af roterende maskindele! Før du oprører mælkepulver, skal låget lukkes. Tryk først derefter på tasten. Kontrollér først om mælkepulveret er helt opblandet, når mixeren er stoppet helt. Funktionerne mixning og opvarmning virker kun, når der er noget i tanken. En føler i tanken mærker, hvis der er for lidt i tanken og giver en fejlmelding i display et: Beholder tom. OBS! Tage altid hensyn til, hvad mælkepulverproducenten anbefaler vedrørende den nødvendige blandetemperatur. Tag højde for eventuel nedkøling af mælken i mælkeskålen specielt om vinteren. Kontroller til sidst, om mælken har den ønskede temperatur og regulér eventuelt med koldt eller varmt vand. Du kan også aktivere varmelegemet* ved hjælp af opvarmningstasten og opvarme mælken på den måde. Læs om det på side 22. Fyld tanken mindst halvt op i forhold til tankens maksimale arbejdsvolumen. 20 * Ekstraudstyr

21 Oprøring af mælkepulver: 1. Sæt stikket i væggen til elnettet og tænd for MælkeTaxa ens hovedkontakt. 2. Fyld den ønskede mængde varmt vand i MælkeTaxa ens beholder. Fyld mindst halvt op for at undgå kraftig sprøjtning. 3. Tilsæt til sidst den ønskede mængde mælkepulver i beholderen. 4. Luk låget, når tanken er mindre end halvt fuld for at undgå kraftigt sprøjtning af mælk, når den meget kraftige mixer aktiveres. Der skal mindst være 30% mælk i forhold til tanken maksimale arbejdsvolumen. 5. Sæt mixeren i gang med mixertasten. Når mixeren er aktiv lyser lampen i display et. 6. Når mælkepulveret er opløst, så sluk for mixeren ved at trykke på mixertasten. Lampen i display et slukkes. Hvis mælkepulveret ikke er tilstrækkeligt opløst: 7. Luk låget. 8. Aktivér mixeren igen. 21

22 Opvarmning af komælk med varmelegemet* Når varmelegemet er aktivt lyser der en lampe, og der vises anden information i display et. Når den indstillede temperatur nås, fortsætter lampen i display et med at lyse, mens varmelegemet automatisk slukkes. Varmelegemet eftervarmer automatisk, når mælken nedkøles til under den indstillede temperatur. Varmelegemet opvarmer hele tankbunden og forhindrer derved en for stærk varmeudvikling, som kan føre til påbrænding af mælken. Under opvarmningen rører mixeren i mælken en gang imellem. Derved får MælkeTaxa en en bedre varmeevne, og faren for påbrænding af mælken reduceres. FORSIGTIGT! Fare for skader som følge forbrændinger og skoldninger. Luk låget før opvarmning af mælken og tryk først derpå på varmetasten. Funktionerne omrøring og opvarmning virker kun, hvis der er væske i tanken. Føleren mærker, hvis der er for lidt væske i tanken og der kommer en fejlmelding i display et (Visning: Tom beholder ). OBS! Hold øje med hvor lang tid opvarmningen af mælken tager. Når beholderen er fyldt til den maksimale arbejdskapacitet, varer det ca. 30 minutter at opvarme mælken 10 C. Vær i sær om vinteren opmærksom på, om mælken nedkøles for meget i mælkeskålen. Mixeren kører i intervaller få sekunder ad gangen under opvarmningen. OBS! Under brugen af varmelegemet kan der komme lette aflejringer af mælk på tankbunden. Efter hvert brug skal tanken gøres ren med et egnet rengøringsmiddel (fx JokerCleaner) og en børste. 22 * Ekstraudstyr

23 Opvarmning af komælk: Indstilling af mælkens ønskede sluttemperatur: 1. Tryk på opvarmningstasten i 3 sekunder Display et viser meldingen Temp. indstilling 2. Den ønskede sluttemperatur kan nu indstilles med plus- og minustasterne. Gem temperaturværdierne: 3. Tryk på opvarmningstasten i 3 sekunder. Den indstillede temperatur gemmes. Du kommer tilbage til den tidligere display-visning. Den ny temperatur vises øverst til højre i display et. Denne procedure skal ikke gennemføres hver dag. Normalt bevares den indstillede temperaturværdi. Afbryd opvarmningen: 1. Tryk på opvarmningstasten Lampen slukker. Tidsstyret opvarmning: Med pasteurtasten har du også uden pasteuriseringsfunktionen mulighed for at forudprogrammere starttidspunktet. Følg anvisningerne på side 32 (automatisk pasteurisering). 23

24 Dosering af mælk med pumpe og doseringshåndtag* Luk låget til tanken, så snart du har tilberedt mælken, og skub MælkeTaxa en hen til kalvestalden (80 ltr. til 200 ltr. MælkeTaxa) eller spænd den efter et trækkøretøj, hvis det drejer sig om en 250 ltr.-mælketaxa. Der er flere muligheder for at fylde mælken i spand eller mælkeskål: 1. Manuel udfodring med pumpetasten. For at trykke pumpen til eller fra, skal du trykke kort på pumpetaste. Når pumpen kører lyser lampen i pumpetasten. 2. Automatisk mængdestyring. I venstre håndtag på MælkeTaxa en (80 ltr. 200 ltr.) er der også en doseringsknap, som udløser en forud indstillet mælkemængde til udfodring i mælkeskålen. På 250 ltr.-modellen befinder denne knap sig på fjernbetjeningsboksen. Når du trykker én på knappen, bliver den indstillede mængde uddoseret. Et nyt tryk på knappen standser uddoseringen. 3. Automatisk mængdestyring ved hjælp af fjernbetjeningen.. Vælg den ønskede mængde med Plustasten. Tallene er fortløbende. For at udløse dosering skal du trykke på pumpetasten. Et nyt tryk på knappen standser uddoseringen 24 * Ekstraudstyr

25 Kalibrering af automatisk dosering Inden du kan indsætte mængdestyringen, skal du kalibrere og programmere de ønskede udfodringsmængder. Fyld først mælk eller vand i MælkeTaxa en (ca. 50 ltr.) og vær klar med en spand. Nu kan du indstille 5 forskellige doseringsmængder. Indstilling af udfodringsmængden har to trin Tryk i 3 sekunder på pumpetasten. I display et vises: Kalibrering, Start med F1. 1. Kalibrer først gennemløbsmængden. Tryk først på F1-tasten. Følgende information kommer frem: 5 l. container, F1 to continue. Hold en spand under doseringshåndtaget. Efter tryk på F1-tasten pumpes vand eller mælk i spanden. Mål mængden. Skriv nu den målte mængde i display et ved at rette i den mængde, der står i display et. Brug plus- og minustasterne. Bekræft det indtastede v ed at trykke på funktionstasten F1. Du kan eventuelt gentage proceduren. 25

26 2. Indstilling af doseringsmængden. Efter display-visningen Kalibrere, Start med F1 kommer du ved hjælp af plus- og minustasterne frem til indstilling af pumpetiderne. Her kan du indstille fem forskellige doseringsmængder. Med funktionstasten F1 aktiverer du cursoren i mængdevisningen. Når cursoren blinker, kan du ændre mængderne med plus- og minustasterne. TIP: Et kort tryk på plus- og minustasterne ændrer decimalplaceringen. Et langt tryk ændrer visningen til hele litertal. Bekræft den ønskede værdi med funktionstasten F1. For at forlade kalibreringsprogrammet, skal du holde pumpetasten ind i 3 sekunder. Udfodring af mælk med automatisk dosering Modellerne 80 ltr. 200 ltr.: 1. Tag doseringshåndtaget ud af tilbageløbsmuffen til tanken og sving håndtaget sideverts ind i doseringspositionen. Dette er især en mulighed, når spandene er placeret på en lige række. Eller Når spandene er placeret for højt, for lavt eller ikke umiddelbart kan nås med MælkeTaxa en, kan du tage doseringshåndtag ud af holderen og holde den i hånden. 2. Vælg den ønskede doseringsmængde med plus- og minustasterne. 26

27 3. Tryk derpå kort på tasten i det venstre håndtag, og den ønskede mængde mælk doseres nu ud. Når pumpen kører lyser lampen i pumpetasten. Dosering med den radiostyrede fjernbetjening* Hvis din MælkeTaxa er udstyret med en fjernbetjening i doseringshåndtaget, kan du vælge doseringsmængderne med plustasten. Udfodringsmængderne vises blot som tal fra 1 til 5 (svarende til de indstillede pumpetider i kalibreringen). Når der skiftes doseringsmængde lyser disse tal op kortvarigt. Til forskel fra i display et kan du her kun ændre mængderne i stigende retning. Efter trin 5 kommer igen trin 1. Start udpumpningen af mælken ved hjælp af fjernbetjeningen. Så lyser doseringstrinnet ganske kort og svagt. OBS! Sørg for, at tilbageløbsventilen i doseringshåndtag lukker korrekt. Halmrester kan eventuelt sætte sig fast og gøre ventilen utæt. Det kan også ske, at der kommer luft i slangen, og at mælken falder tilbage i slangen. Dette kan betyde, at den indstillede doseringsmængde ikke er korrekt. * Ekstraudstyr 27

28 Pasteurisering af mælk* Hvis din MælkeTaxa er udstyret med en pasteuriseringsenhed, kan du reducere mælkens kimindhold betydeligt. Efter pasteurisering er kimtallet reduceret til under 0,5 % af det oprindelige. Dette er grundlaget for en sund kalvefodring. FARE! Fare for forbrændinger og skoldninger! Når ekstraudstyret opvarmning eller pasteurisering kan mælken og tanken blive kraftigt opvarmet. Ved berøring kan man blive forbrændt eller få skoldninger. Lad være med at røre ved den varme tank og den varme mælk. OBS! Pasteuriseringsfunktionen er udelukkende beregnet til behandling af mælk til kalve. Enhver anden anvendelse betyder bortfald af garantien. Holm & Laue og Calvex påtager sig intet ansvar for skader på personer eller ting, der opstår som følge af uhensigtsmæssigt brug af pasteuriseringsfunktionen. OBS! Forbudt at bruge råmælk til pasteurisering! Råmælk har en anden proteinstruktur end almindelig komælk. Disse proteiner kan denaturere ved opvarmning. Det betyder kvalitetstab, og mælkedele kan sætte sig fast i tanken eller brænde på. Aflejringerne kan overbelaste varmelegemerne, så de holder op med at fungere. Derfor hæld ikke råmælk med mere end 15% tørstof i MælkeTaxa en. Eventuelle aflejringer skal straks fjernes. OBS! Forbudt at pasteurisere mælken flere gange Under pasteurisering af mælken sænkes ph en smule. En gentagen pasteurisering af mælken kan betyde væsentlige kvalitetsforringelser. Fx kan mælken danne smør. 28 * Ekstraudstyr

29 OBS! Fyld tanken op til mindst det halve af den maksimale arbejdskapacitet. Kølekappen kan tjene som niveauindikator. Den skal have kontakt med mælken i fuld højde. PasteuriseringsMælkeTaxa en er en batch-pasteuriserer. Det vil sige, at den pasteuriserer hele mælkemængden i én arbejdsgang ved 64 C i 35 minutter. Du behøver ingen andre beholdere eller apparater til at oplagre eller tranportere mælken. I nedenstående figur er vist et eksempel på en typisk pasteuriseringskurve med tilsvarende kimudvikling: Procesforløb ved pasteurisering Kimtal Kimtal E. Coli, staphylokokker, enterokokker etc. Opbevaring af mælken Mælkens temperatur Pasteuriseringsfasen Udfodring Mælketemperatur i C 18:00 Klokken 4:00 5:30 6:00 29

30 Start pasteurisering manuelt Forbered manuel pasteurisering: 1. Læg slangen tæt omkring tanken. 2. Sæt doseringsarmen fast ved at sætte tilbageløbsventilen i holderen ved tanken, idet du skubber sikkerhedsringen ved gummimuffen opad. Så bliver der ikke suget luft ind. Sådan luftindtag kan under visse omstændigheder forårsage kraftig skumdannelse. 3. Sæt vandslangen med koldt vand til koblingen, hvor der står COLD IN og åbn helt for vandet. 4. Låg låget. Sikkerhedsring nede doseringsarmen ikke fixeret Sikkerhedsring oppe doseringsarm fixeret 5. Tryk på pasteur-tasten for at starte den manuelle pasteurisering. Pasteuriseringen følger et fast tids- og temperaturforløb. Efter aktivering af pasteuriseringen står der dette i display et: 17:15 29 C 64 C Pasteurisering Under forløbet: Under opvarmningsfasen blinker lampen i opvarmningstasten. Under pasteuriseringsfasen kommer der et ur frem, der tæller ned og viser resttiden for pasteuriseringsforløbet. Efter pasteuriseringen køler MælkeTaxa en automatisk mælken ned, hvilket vises med et K i display et. 30

31 Under pasteuriseringen kører mixer og pumpe i bestemte intervaller, så der sikres en ensartet pasteurisering af al mælken. Efter pasteuriseringen (35 minutter ved 64 C) bliver mælken automatisk nedkøles med koldt vand. Du kan indstille den ønskede sluttemperatur i pasteuriseringsmodus med plus- og minustasterne. Det er en god ide at nedkøle mælken til drikketemperatur, så det ikke er nødvendigt senere at opvarme mælken til drikketemperatur. Efter velgennemført pasteurisering vises meddelelsen PA OK i display et. MælkeTaxa en holder automatisk den indstillede temperatur eftervarmer om nødvendigt (hvilket kan ses af en blinkende lampe i opvarmningstasten). OBS! Pasteuriseringens varighed Hele forløbet inklusive opvarmningsforløb, pasteuriseringsfasen og nedkøling kan vare 1,5 til 3 timer alt afhængigt af, hvor fyldt tanken er. En god tommelfingerregel er, at det varer ca. 30 minutter at hæve mælkens temperatur 10 C, hvis tanken er fuld. Afbryd den manuelle pasteurisering: 1. Tryk på pasteur-tasten. Der kommer et spørgsmål i display et, om du er sikker på, at du vil afslutte pasteuriseringen. 2. Bekræft med funktionstasten F1. 31

32 Start pasteurisering automatisk Du kan programmere op til tre automatiske starttidspunkter for pasteurisering. Det er især nyttigt, når mælken ikke skal pasteuriseres straks efter ifyldning i tanken; fx når aftenmælken skal pasteuriseres natten over, så den står klar til udfodring om morgenen. Forberedelse af automatisk pasteurisering: 1. Læg slangen tæt omkring tanken. 2. Sæt doseringsarmen fast ved at sætte tilbageløbsventilen i holderen ved tanken, idet du skubber sikkerhedsringen ved gummimuffen opad. Så bliver der ikke suget luft ind. Sådan luftindtag kan under visse omstændigheder forårsage kraftig skumdannelse. 3. Sæt vandslangen med koldt vand til koblingen, hvor der står COLD IN og åbn helt for vandet. 4. Luk låget. Sikkerhedsring nede doseringsarmen ikke fixeret Sikkerhedsring oppe doseringsarm fixeret 5. Tryk på pasteur-tasten i 3 sekunder for at starte programmere starttiderne. Display et viser følgende: A:00:00 C:00:00 B:00 C D:00 C Værdien A viser starttidspunktet for opvarmningen. For at indsætte det ønskede tidspunkt, skal du gøre følgende: 32

33 6. Tryk kort på pasteur-tasten. Med plus- og minustasterne kan du nu indstille timetallet. TIP: Kort tryk på plus- og minustasterne ændrer enerne, og et langt tryk ændrer tierne på timetallene og minuttallene. 7. Bekræft det indtastede med funktionstasten F1. Angiv nu de ønskede minuttal for starttidspunktet. 8. Bekræft igen dit vælg med funktionstasten F1. Værdien B er den sluttemperatur, som mælken skal køles ned til efter pasteurisering. Det kan fx være 15 C, hvis du vil opbevare mælken i længere tid. Tast fx 40 C ind, hvis du vil udfodre mælken lige efter pasteurisering. Så er det ikke nødvendigt med fornyet opvarmning af mælken. OBS! Den egentlige pasteuriseringsfase (tid og temperatur) kan ikke ændres. Disse værdier er lagt ind i servicemenuen og kan under ingen omstændigheder ændres, fordi det ville kunne kompromittere selve pasteuriseringen. Hvis mælken efter pasteurisering først skal opbevares nedkølet og derefter opvarmes til drikketemperatur, så skal du vælge under B en lav temperatur, fx 15 C. (Nedkølingstemperaturen skal være over temperatur på det kolde vand mindst 8 C). I værdien C kan du indsætte et tidspunkt for, hvornår mælken igen skal opvarmes. Under D programmerer du den ønskede drikketemperatur. OBS! Husk også her at tage højde for, at en fyldt MælkeTaxa bruger ca. 30 minutter til at opvarme mælken 10 C. Er tanken mindre fyldt, går det tilsvarende hurtigere. Sættes C til 00:00 vil der ikke ske en automatisk opvarmning. 33

34 9. Tryk igen på pasteur-tasten for at deaktivere cursoren. 10. Ved igen at trykke på funktionstasten F1 kan du indstille den næste automatiske pasteurisering. Fremgangsmåden er som beskrevet ovenfor. På denne måde kan du programmere op til tre automatiske pasteuriseringsstarter (A, B, C, E E, F, G, H I, J, K, L). Nedenfor er vist en temperaturkurve, som viser disse punkter. C D, H, L B, F, J A, E, I C, G, K t 11. Afbryd programmeringen af pasteurisering ved at trykke på pasteur-tasten i 3 sekunder. 34

35 Eksempler på programmering Vi viser her tre eksempler på programmering af pasteuriseringen. 1. eksempel Mælken malkes om aftenen og skal pasteuriseres og stå klar til udfodring næste morgen: Klokken 04:00 begynder MælkeTaxa en at opvarme mælken. Ved halvt fyldt beholder og en starttemperatur på 15 C varer det ca. 1,5 timer, indtil temperatur er 64 C. Nu holder MælkeTaxa en denne temperatur i 35 minutter og nedkøler derefter til en drikketemperatur på 40 C. Mælken er klar til udfodring mellem klokken 06:00 og 06:30. A:04:00 C:00:00 B:40 C D:00 C 2. eksempel Mælken skal pasteuriseres efter morgenmalkningen og derefter nedkøles til 15 C. Om eftermiddagen skal mælken automatisk opvarmes til drikketemperatur. Klokken 08:00 begynder MælkeTaxa en at opvarme mælken. Ved fuld beholder og en udgangstemperatur på 25 C varer det to timer, inden mælken har nået 64 C. Nu holder MælkeTaxa en denne temperatur i 35 minutter og køler til sidst mælken ned til en opbevaringstemperatur på 15 C. Klokken 15:00 opvarmes mælken igen til en drikketemperatur på 40 C. Det betyder, at mælken står klar til udfodring omkring kl. 16:30. E:08:00 G:15:00 F:15 C H:40 C 3. eksempel Mælken skal ikke pasteuriseres, men bare opvarmes om morgene: Varmelegemet begynder klokken 04:00 at varme mælken op til 39 C. Pasteuriseringen er afkoblet ved at programmere I:00:00 og J:00 C. I:00:00 K:04:00 J:00 C L:39 C 35

36 Opvarmning og pasteurisering af komælk med varmvandsopvarmning* FORSIGTIGT! Fare for forbrændinger og skoldninger. Luk låget før opvarmning af mælken og tryk først derefter på opvarmningstasten. Vand, der lukkes ud, kan være varmt og give skoldninger. OBS! Maksimal vandtemperatur For at sikre, at mælken ikke brænder fast på kølerspiralen / varmtvandsveksleren, må indgangsvandet maksimalt være 72 C. Hvis indgangsvandet er varmere ned det, er det nødvendigt med en forblander, der regulerer temperaturen. Funktionen varmtvandsopvarmning er indbygget fra fabrikken. Enkelte parametre kan tilpasses individuelt af Calvex i forbindelse med ibrugtagning. Hvis der senere hen sker ændringer i forskellige parametre (fx indgangsvandtemperatur) så kontakt Calvex. Den generelle måde at håndtere MælkeTaxa en på ændres ikke ved muligheden for varmtvandsopvarmning. Den almindelige brugervejledning med hensyn til opvarmning og pasteurisering af mælken er fortsat gyldig. Klargøring til varmtvandsopvarmning Under opvarmningen skal MælkeTaxa en stå tilsluttet til elnettet. Kølerspiralen / varmtvandsveksleren skal være dækket af mælk. 1. Tilslut først vandslangen med varmt vand til HOT IN på tanken og luk op for vandet. En vandventil i MælkeTaxa en forhindrer, at vandet løber ukontrolleret ud. 2. Sæt også en vandslange på koblingen ved HOT OUT. Så kan du udnytte afgangsvandet til andre formål (drikkevand til køerne, rengøring af malkestald m.v.). 36 * Ekstraudstyr

37 Start varmtvandsopvarmning 1. Luk låget og tryk på opvarmningstasten. 2. Hvis du vi lafslutte opvarmningen før tiden, så tryk på opvarmningstasten. Temperaturen i tilgangsvandet måles med en føler, og temperaturen vises i display et i nederste række (fx 65 C). 15:30 18 C 40 C Opvarmning 65 C Vandsparefunktion Normalt kommer den elektriske opvarmning ikke i funktion, hvis der er tilstrækkelig temperatur på det varme vand. Hvis varmtvandstemperaturen ikke er tilstrækkeligt høj (for lille forskel i temperatur mellem det varme vand og tankens temperatur) bliver den elektriske opvarmning automatisk aktiveret. Opstart af varmtvandsopvarmning 1. Afbryd opvarmningen ved at trykke på opvarmningstasten. 2. Hvis du trykker på opvarmningstasten igen aktiverer du varmtvandsopvarmning igen. 37

38 Køling af mælk* PasteuriseringsMælkeTaxa en er udstyret med en kølerspiral. Gennem den kan mælken afkøles med koldt vand. Man kan også få en dobbeltvægget tank, som køler mælken udefra. Klargøring til mælkekøling 1. Sæt først vandslangen på slangekoblingen COLD IN på tanken og åbn for vandet. En vandventil i MælkeTaxa en forhindrer ukontrolleret afløb af vand. 2. Sæt også en vandslange på den anden kobling, hvor der står COLD OUT. På den måde kan du anvende afgangsvandet til andre formål (drikkevand til køerne, rengøring af malkestald m.v.). Den elektroniske styring tillader en kontinuerlig nedkøling af mælken. MælkeTaxa en prøver på at holde den indstillede temperatur gennem efterkøling. På den måde afkøles også mælk, som hældes i tanken senere (fx ved automatisk ifyldning fra malkerobotter), og opvarmning forhindres, hvis udetemperaturen er høj. Indstilling af køleparametrene: 1. Hold først køletasten nede i tre sekunder. Den første parameter er den ønskede opbevaringstemperatur, som mælken skal køles ned til. KÆletemperatur 16 C 2. Indstilling den ønskede opbevaringstemperatur med plus- og minustasterne. Som regel er en temperatur på 15 C nok til at holde mælken frisk i 12 timer. Hvis du ønsker en lavere temperatur, stiger vandforbruget betydeligt. 38 * Ekstraudstyr

39 3. Når du trykker på funktionstasten F1 kommer du til den næste parameter. Køleforsinkelsen sørger for, at kølingen først begynder en vis tid efter den første tankfyldning (når der er nået en vis fyldning). På den måde forhindres unødvendig nedkøling af små mælkemængder (fx ved malkerobotter). Indstil også den værdi med plus- og minustasterne. Hvis du vil begynde at køle mælken straks, skal du sætte værdien til Den næste parameter, efterkøling, programmerer temperaturforskellen, indtil der igen køles på mælken. Formålet med det er ligeledes at spare på vandet, fordi kølingen på den måde kører i intervaller fremfor kontinuerligt. 5. Kølingen kan bringes til standsning et vist tidsrum før pasteuriseringen begynder. På den måde forhindres, at den nedkølede mælk igen skal opvarmes med højt energiforbrug til følge. KÆleforsinkelse 30 min EfterkÆling 5 C Autostop for past. 60 min OBS! Lad være med at sætte opbevaringstemperaturen for lavt. Når forskellen mellem den ønskede mælketemperatur og kølevandets temperatur er for lille (mindre end 5 C) bruges der meget vand til nedkølingen. Når temperaturforskellen er for lille, kan den ønskede temperatur ikke opnås. I sådan et tilfælde afbrydes kølingen automatisk efter et vist tidsrum. Begynd kølingen: FARE! Fare for skader som følge af roterende maskindele. Luk låget før nedkøling. Sørg for, at vandslangen er tilkoblet og at vandhanen er åben. 39

40 1. Tryk på køletasten for at starte vandnedkølingen. (Vandventilen åbner og mixeren kører i intervaller for at sikre en ensartet køling). Kølefunktionen kan standses ved at trykke kortvarigt på køletasten. Display-visninger under kølingen Under kølingen vises der forskellige display-visninger, som forklares her: Når du trykker på køletasten, fremkommer denne display-visning. MælkeTaxa en venter på den første ifyldning (føleren skal kunne mærke væske). Den viste temperatur er den indstillede køletemperatur. Så snart beholderen er fyldt (føleren mærker væske) begynder nedtælling til kølestart. Når MælkeTaxa en køler aktivt, vises denne tekst i display et. Værdierne i anden række viser den aktuelle temperatur i mælken i tanken. Kølepausen begynder, når den ønskede køletemperatur er opnået. MælkeTaxa en måler fortsat temperaturen. Når mælkens temperatur igen stiger (når der kommer mere mælk i beholderen eller som følge af høj udetemperatur) efterkøler MælkeTaxa en automatisk. Nås ventetiden før pasteuriseringsstart ( Autostop før pa ), viser nedtællingen den resterende tid til pasteuriseringsstart. I øverste række vises først klokken og dernæst den aktuelle temperatur af tankmælken. KÆling 16 C Tom beholder KÆling 16 C Start om 72 min KÆling 16 C KÆling 30 C KÆling 16 C KÆlepause 19 C 18:30 19 C Past. Om 125 min 40

41 Køling med kølekappe OBS! Der er en overtryksventil ved kølekappen. Er trykket i kølekappen mere end 1 bar, åbner der en ventil og der lukkes vand ud, så kølekappen ikke ødelægges. Forløb og indstilling af pasteuriseringen er ens for begge modeller (kølespiral / dobbeltvæg). Placér altid MælkeTaxa en på et gulv med afløb, når MælkeTaxa en køler. 41

42 Brug af ko-sonde* FORSIGTIGT! Fare for skader med ko-sonden Koens spiserør kan beskadiges, når ko-sonden føres ind. Når sonden er ført ned i vommen, skal du foretage en lugtkontrol (syrlig lugt strømmer ud af sonden). Rådfør dig med dyrlægen om, hvorvidt det er nødvendigt at bruge ko-sonden. Sørg for at overholde nationale love og bestemmelser. Lad en dyrlæge instruere dig grundigt i brugen af sonden. OBS! Pakningen ved mixeren og pumpen kan udsættes for ekstra hurtig nedslidning, afhængigt af hvilke tilsætningsmidler du evt. måtte bruge. Vælg den rigtige sondeløsning Til at forebygge mælkefeber, kan det være fornuftigt at give koen en speciel mineralopløsning (calcium m.m.) indenfor de første 4 timer efter kælvning eller endnu bedre indenfor de første 2 timer. Opløsning skal opblandes i lunkent vand efter producentens anvisninger. MælkeTaxa en kan mixe og opvarme blandingen. 42 * Ekstraudstyr

43 Giv sonde med MælkeTaxa en 1. Fixer den ko, som skal sondes i et fanggitter. 2. Før sonden langsomt ned i spiserøret på koen. Fixer næseklemmen, når sonden er på plads, sådan at sonden forbliver på plads. Ved hjælp af lugtekontrollen kan du sikre dig, at sonden er kommet på plads i vommen. Hvis ikke der straks kommer en syrlig lugt ud af sonden, så blæs med munden luft ind i sonden. Så kan en anden person normalt tydeligt høre en boblen i vommen ved at lytte til hungergruben. 3. Begynd nu at pumpe opløsningen ind. 4. Dosér først en mindre mængde med MælkeTaxa en (ca. 5 ltr.). Hvis koen opfører sig unormalt (er ved at kvæles) skal placeringen af ko-sonden kontrolleres igen. Når alt er ok, kan du pumpe opløsningen ned i vommen. FORSIGTIGT! Mens opløsningen pumpen ind, skal koen løbende observeres. Hold straks inde, hvis der sker noget uventet. 43

44 Batteridrevet E-drive* Hvis din MælkeTaxa en er udstyret med E-drive, er det let at køre med fyldt MælkeTaxa en også selv om det går opad. E-drivet er monteret på forakslen. Ligesom med doseringspumpen er du helt uafhængig af en ekstern strømforsyning, fordi der er et batteri. E-drivet gør det muligt at køre i to hastigheder. Når du tænder for hovedkontakten bliver den langsomme hastighed automatisk valgt. Det er let at skifte mellem hurtig og langsom hastighed ved hjælp af E-drive-tasten. Langsom gang vises ved den venstre lampe i E-drive-tasten og hurtig gang ved den højre lampe. Ved hjælp af E-drive-knappen i højre håndtag kan du vælge mellem forlæns og baglæns kørsel. Hvis du trykker knappen fremad (mod uret), kører MælkeTaxa en fremad. Trykker du knappen tilbage (i urets retning), kører MælkeTaxa en baglæns. Du kan regulere hastigheden ved at trykke mere eller mindre på E-drive-knappen. Fremdriftsakselen er udstyret med en motorbremse. Det betyder, at MælkeTaxa en bliver stående, når E-drive-knappen ikke aktiveres. Der er en integreret batterisparer. Så snart batterinivauet er nede i det røde område, slår MælkeTaxa en automatisk om til langsom gang for at forhindre en hurtig afladning af batteriet. Den hurtige gang kan ikke vælges, når batteriet er i det røde område. I den situation skal du straks genoplade batteriet, så batterisparefunktionen ophæves, så du igen kan køre i begge hastigheder. 44 * Ekstraudstyr

45 ADVARSEL! Fare for skader hvis MælkeTaxa en vælter MælkeTaxa en er monteret på et rullechassis, så mælken kan skubbes eller køres automatisk hen til kalvene. Beholderen kan vælte på ujævn grund og beskadige andre personer. Kvæstninger, snitsår og andre skader kan blive konsekvensen. OBS! Så længe MælkeTaxa en er tilsluttet strøm fra elnettet, er E-drive-funktionen blokeret og kan ikke bruges. Hvis du får brug for at flytte MælkeTaxa en uden E-drivet, så kan du afbryde motorbremsen. Så skal du fjerne plastikklappen, der sidder på den forreste akselkappe og afbryde bremsen ved at trykke på den arm, som sidder der. For at flytte MælkeTaxa en skal du afbryde for hovedkontakten. 45

46 Batterieanzeigen Batteriernes opladningsniveau vises uden tilslutning til elnettet i display et. Lamperne i venstre side af batteritasten viser opladningsniveauet for batteriet til E-drivet *. Lamperne i højre side viser opladningsniveauet for batteriet til pumpen*. Når batterierne er fuldt opladede blinker den tilsvarende øvre, grønne lampe. Ved lav opladning lyser de nederste, røde lamper. Når batterierne er helt flade, kommer der desuden også en information i display et. For at undgå en fuldstændig afladning af batteriet, holder pumpen på et tidspunkt op med at fungere, når batteriet aflades. Vi anbefaler, at batterierne oplades dagligt; dog senest når den røde lampe lyser. Det gør du ved at sætte MælkeTaxa en til elnettet og tænde for hovedkontakten. Det kan tage op til 3 timer for at lade batterierne helt op. Under pasteurisering * bliver pumpe og dermed også batteriet stærkt belastet. Her er det nødvendigt at oplade batterierne fuldstændigt efter hver pasteurisering. Når MælkeTaxa en er tilsluttet elnettet, lyser eller blinker de grønne lamper og viser derved, at batterierne er under opladning. Lamperne viser altså ikke i denne situation, at batterierne ikke er fuldstændigt opladede. 46 * Ekstraudstyr

47 Ud fra tallene i tabellen nedenfor kan din servicemand afgøre, om batterierne har deres oprindelige funktionsevne. Batteristatus Visning U2 U1 Batteriet helt opladet / Under opladning Grøn lampe blinker Fuldt opladet batteri Grøn lampe Batteri middel opladet Batteri næsten afladet Rød lampe Batteri afladet Rød lampe og information i display et 391 < 860 Batteriet helt fladt Rød lampe blinker, information i display, pumpen virker ikke <390 47

48 Rengøring FARE! Pas på ætsninger fra rengøringsmiddel Vær opmærksom på sikkerhedsanvisningerne fra producenten af rengøringsmidlerne. PAS PÅ! Fare for beskadigelse af udstyret! Pas på ikke at beskadige temperaturføleren nederst i tankvæggen under rengøring. Den kan beskadiges ved kraftig mekanisk påvirkning. Fejlfunktion kan blive en konsekvens af beskadigelse. Lad være med at gøre MælkeTaxa en ren med en højtryksrenser. Vandtrykket kan beskadige pakninger. Det kan medføre følgeskader på MælkeTaxa en, som ikke dækkes af garantien. Klargøring til rengøring af MælkeTaxa en: 1. Tøm MælkeTaxa en fuldstændigt ved at åbne bundhanen. 2. Tøm slangen. For at gøre det, skal du åbne tilbageløbsventilen i doseringshåndtaget: Træk ud i stiften i tilbageløbsventilen og træk den forsigtigt til siden. I den position forbliver ventilen åben, og mælkerester kan løbe tilbage i slangen. Luk igen for ventilen ved at bringe stiften tilbage i udgangspositionen. 48

49 Rengøring af MælkeTaxa en: 1. Skyl først MælkeTaxa en med koldt vand. Fyld derpå varmt vand (max 60 C) og rengøringsmiddel i tanken. Der skal være mindst 5 cm vand i beholderen. (ca ltr. afhængigt af MælkeTaxa ens størrelse). 2. Sæt doseringshåndtaget i holderen og lad rengøringsvandet cirkulere. Rengør tanken med en egnet børste. 3. Bagefter tømmer du, som beskrevet ovenfor, tank og slange helt. 4. Efterskyl systemet med rent vand. Også her anbefales det at lade pumpen cirkulere skyllevandet et stykke tid. 5. Der sidder et mælkefilter i udløbet, som kan fjernes efter hver fodring (se foto) og skylles ren, så tilstopning af udløbet undgås. 6. Én gang om ugen skal MælkeTaxa en rengøres ved at gennemføre en pasteurisering med vand og JokerCleaner. Fyld koldt vand i til føleren i tanken er dækket, tilsæt 1% JokerCleaner (1 dl pr. ltr. vand) og tryk kort på pasteur-tasten. Efter pasteuriseringen og nedkøling til 42 C gøres tanken ren og der efterskylles. OBS! MælkeTaxa ens tank skal rengøres ordentligt. Rester af mælk eller rengøringsmiddel kan skade kalvenes sundhed. Faste rester på tankbunden skal fjernes fuldstændigt. De kan nemlig opbygges over tid og brænde helt fast. Faste belægninger på bunden kan belaste den elektriske opvarmning mere end normalt og i værste fald give funktionsfejl. Efter rengøring skal MælkeTaxa en stilles hen i et frostfrit rum. Tilslut nu MælkeTaxa en til elnettet og tænd for hovedkontakten, så batterierne oplades. 49

50 Bortskaffelse Sortér og bortskaf venligst MælkeTaxa ens indpakning via de normale kanaler. Hvis du vil skille dig af med MælkeTaxa en på et tidspunkt, så bortskaf den venligst i overensstemmelse med gældende regler. Forhør dig ved de lokale myndigheder om dette. En korrekt bortskaffelse forhindrer skader på miljøet og helbredet. OBS! Lad være med at fjerne batterierne. Dette bliver gjort af fagfolk eller der, hvor MælkeTaxa en bortskaffes til. Lad være med at bortskaffe nogle dele via husholdningsaffaldet. 50

hurtigt, sundt, enkelt

hurtigt, sundt, enkelt hurtigt, sundt, enkelt Og sådan fungerer den: drikketemperatur. praktiske køretøj. mælken præcist. komælk uden risiko for at overføre sygdomme til kalven. tilvalgsmuligheder i MælkeTaxa en såsom vandopvarmning,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Neater Powered Drinker

Neater Powered Drinker Neater Powered Drinker Neater Powered Drinker er et sugerør, udviklet til mennesker, der har svært ved at drikke af kop eller sugerør og ej heller kan bruge en Neater Drinker med sugerør og ventil. Ved

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Neater Powered Drinker. Brugsvejledning

Neater Powered Drinker. Brugsvejledning Neater Powered Drinker Brugsvejledning Forhandles i Danmark af Fremstillet i Storbritannien af: Neater Solutions Ltd 12 Burlington Road Buxton Derbyshire SK17 9AL Tel: +44(0)1298 23882 Fax: +44(0)1298

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere