Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab"

Transkript

1 Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab 1. Baggrund og formål Industriens Pension mener, at et selskabs evne til at håndtere miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (også kaldet sociale forhold) samt god selskabsledelse kan have betydning for dets værdiskabelse og dermed Industriens Pensions afkast ved at investere i selskabet. Industriens Pensions mål for investeringerne er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger samtidig med, at vi tager hensyn til investeringsrisikoen. Ved at investere ansvarligt og agere som en aktiv investor kan vi beskytte og forøge afkastet til vores medlemmer og samtidig bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. I øvrigt følger vi de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, Principles for Responsible Investment (PRI), jf. bilag A, med det formål at implementere miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i hele investeringsprocessen. 2. Rammeværk Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab er vedtaget af Industriens Pensions bestyrelse og sætter rammerne for arbejdet med ansvarlige investeringer herunder aktivt ejerskab. 1 Bestyrelsen har endvidere nedsat et udvalg, udvalget for ansvarlige investeringer, med særligt fokus på arbejdet med ansvarlige investeringer. Nærværende politik finder anvendelse ved investeringer i aktier, virksomhedsobligationer, statsobligationer og unoterede investeringer. Politikken gælder for både direkte og indirekte investeringer (fx via en investeringsforening eller en fond) og for interne såvel som eksterne porteføljeforvaltere. Vi fokuserer vores ressourcer der, hvor vi har de største investeringer, og der, hvor vi tror, vi kan skabe de bedste resultater i forhold til at påvirke selskaberne. 3. Retningslinjer En afgørende del af arbejdet med ansvarlige investeringer handler om at sikre, at Industriens Pensions investeringer ikke har en alvorlig indvirkning på det omgivende samfund også kaldet samfundsansvarlig due diligence. Industriens Pensions samfundsansvarlige due diligence har til formål at identificere, forebygge, afhjælpe og redegøre for potentielle og faktiske negative indvirkninger på samfundet og/eller miljøet ved vores investeringer. Der benyttes en risikobaseret tilgang til at identificere de investeringer, der er forbundet med en forøget risiko for negativ indvirkning. En risikobaseret tilgang betyder desuden, at vi prioriterer vores indsats der, hvor risikoen for samt alvoren og omfanget af negative indvirkninger er størst. Når vi foretager samfundsansvarlig due diligence, og når vi udøver aktivt ejerskab, sker det med udgangspunkt i følgende retningslinjer vedrørende overholdelse af gældende lovgivning, sanktioner med Danmarks tiltrædelse og temaerne i FN s Global Compact 2 samt en række andre relevante vejledninger fra Folketinget, EU, FN og OECD. 1 Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab er udarbejdet i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens Vejledning om Ansvarlige Investeringer fra Vejledningen bygger på OECD s sektorspecifikke retningslinjer, Responsible Business Conduct for Institutional Investors, der er et værktøj til institutionelle investorer til at implementere OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. 2 FN s Global Compact omhandler menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, der alle er temaer, som også har dækning i andre internationale aftaler og konventioner særligt OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder 1

2 3.1. Lovgivning Industriens Pension ønsker ikke at investere i selskaber, der bevidst eller gentagne gange overtræder gældende lovgivning i de lande, hvor selskabet opererer, eller i selskaber, der overtræder lovgivning fra internationale organisationer med Danmarks tiltrædelse Sanktioner Industriens Pension følger gældende sanktioner og ønsker ikke at investere i selskaber, som bidrager til handlinger i strid med sanktioner, der er vedtaget af FN eller EU og tiltrådt af Danmark. Lande, der er omfattet af sanktioner vedtaget af FN eller EU og tiltrådt af Danmark, behandles i henhold til gældende sanktioner Menneskerettigheder 3 Industriens Pension ønsker, at de selskaber, vi investerer i, respekterer menneskerettigheder og ikke bidrager til negative indvirkninger herpå. Industriens Pension forventer, at selskaber tager ansvar for eventuelle negative indvirkninger på menneskerettighederne, som deres aktiviteter måtte have, samt at de udviser åbenhed om, hvordan de generelt forholder sig til menneskerettighedsforhold. Industriens Pension arbejder løbende med at identificere, prioritere og afhjælpe risici for potentielle eller faktiske negative indvirkninger på menneskerettighederne ved vores investeringer særligt i relation til højrisikoområder (regioner såvel som sektorer). 3 Industriens Pensions retningslinjer vedrørende menneskerettigheder tager udgangspunkt i principperne 1 og 2 i FN s Global Compact (bilag B) samt FN s Verdenserklæring om menneskerettighederne af De to principper om menneskerettigheder i FN s Global Compact tager afsæt i blandt andet FN s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv. 2

3 3.4. Arbejdstagerrettigheder 4 Industriens Pensions ønsker, at de selskaber, vi investerer i, respekterer grundlæggende rettigheder for arbejdstagere ved blandt andet at sikre: fri forenings-, organiserings- og forhandlingsret udryddelse af tvangsarbejde afskaffelse af børnearbejde afskaffelse af diskrimination herunder sikre retten til ligeløn sikkerhed, sundhed og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladser. Industriens Pension arbejder løbende med at identificere, prioritere og afhjælpe risici for potentielle eller faktiske negative indvirkninger på arbejdstagerrettigheder ved vores investeringer Miljø- og klimaforhold 5 Industriens Pension har fokus på at integrere miljø- og klimahensyn i investeringsprocessen blandt andet med henblik på at overholde målsætningerne i Paris-aftalen af Det sker blandt andet ved løbende at identificere, prioritere og afhjælpe risici for potentielle eller faktiske negative indvirkninger på miljøet i vores portefølje samt ved at identificere investeringer inden for bæredygtig energi, som samtidig giver et attraktivt risikojusteret afkast Anti-korruption 6 Industriens Pension ønsker ikke, at selskaber, vi investerer i, bidrager til korruption, fx ved at tilbyde, give eller kræve bestikkelse. 4 Industriens Pensions retningslinjer vedrørende arbejdstagerrettigheder tager udgangspunkt i principperne 3, 4, 5 og 6 i FN s Global Compact (bilag B) samt ILO-konventionerne. 5 Industriens Pensions retningslinjer vedrørende miljø- og klimaforhold tager udgangspunkt i principperne 7, 8 og 9 i FN s Global Compact (bilag B) samt Paris-aftalen af Industriens Pensions retningslinjer vedrørende anti-korruption tager udgangspunkt i princip 10 i FN s Global Compact (bilag B), FN s konvention mod korruption af 2003 og OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. 3

4 3.7. Beskatning 7 Som medlemmernes pensionsselskab sikrer Industriens Pension, at der betales skat og afgift af medlemmernes pensionsordning i henhold til lovgivningen. Det er Industriens Pensions holdning, at den størst mulige del af kapitalafkastet af vores investeringer bringes til beskatning i Danmark for at undgå dobbeltbeskatning. Industriens Pension, samarbejdspartnere og selskaber, vi investerer i, skal betale den rigtige skat hverken mere eller mindre. Det er en myndighedsopgave at fastsætte det rigtige niveau for skattebetaling. Industriens Pension kan og skal ikke forholde sig til, om skattebetaling for selskaber, vi investerer i, er rimelig. Selskaber, vi investerer i - skal følge ånd og ordlyd i skattelovgivning og regler i de lande, hvor de opererer - skal rettidigt rapportere relevante og/eller lovpligtige oplysninger til de relevante myndigheder - skal fastsætte interne afregningspriser i overensstemmelse med armslængdeprincippet - bør undgå unødigt komplicerede og ikke-transparente strukturer til skatteoptimering. Industriens Pension opfordrer generelt til åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til skattebetalinger. Industriens Pension ønsker ikke at investere i placeringsstrukturer i lande, der ikke samarbejder om at undgå skatteunddragelse. Vi holder os løbende orienteret herom og inddrager informationer fra bl.a. EU Konventionsstridige våben 8 Industriens Pension vil ikke investere i selskaber, hvis aktiviteter er forbundet med konventionsstridige våben i form af antipersonelle landminer og klyngeammunition. Aktiviteter forbundet med konventionsstridige våben kan for eksempel forstås som brugen, udvikling, fremstilling, erhvervelse, oplagring, bibeholdelse eller overførsel af antipersonelle landminer og klyngeammunition eller centrale komponenter heri. 7 Industriens Pensions retningslinjer for skattebetaling tager blandt andet udgangspunkt i OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder 8 Industriens Pensions retningslinjer vedrørende konventionsstridige våben tager udgangspunkt i Ottawa-konventionen af 1997, samt Oslo-konventionen af

5 3.9. God selskabsledelse 9 De overordnede temaer for god selskabsledelse, som ligger til grund for vores løbende dialog med selskaber samt for vores stemmepolitik, er følgende: Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens sammensætning og organisering Ledelsens vederlag Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision. Vi forventer, at selskaber følger lokale og internationale anbefalinger eller forklarer, hvorfor de har valgt at gøre det anderledes. 4. Aktivt ejerskab Industriens Pension udøver aktivt ejerskab i form af løbende overvågning og dialog med selskaberne i vores portefølje samt gennem stemmeafgivelse på generalforsamlingerne. 10 Omfanget af og fremgangsmåden for det aktive ejerskab afhænger af en række faktorer herunder værdien af Industriens Pensions investering i et konkret selskab, vores ejerskabsandel samt mulighederne generelt for at indgå i en gensidig og effektiv dialog. Det endelige ansvar for vores aktive ejerskab ligger hos Industriens Pensions adm. direktør Overvågning Industriens Pension overvåger løbende selskaberne i vores portefølje i forhold til Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Der screenes aktivt ud fra de 10 principper i FN s Global Compact, Ottawa-konventionen om landminer, Oslo-konventionen om klyngeammunition, konventionen om biologiske våben, konventionen om kemiske våben, involvering i atomvåben og overtrædelser af handels- og våbenembargoer. Overvågning af porteføljen har til formål at: Identificere selskaber, hvis aktiviteter formodes at være i modstrid med Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab Give indsigt i karakteren af disse formodede krænkelser Give input til mulig dialog med selskaberne om de formodede krænkelser Identificere selskaber, som kræver særlig bevågenhed, der kan føre til en udelukkelse fra Industriens Pensions investeringsunivers. Industriens Pension overvåger de lande, som vi har investeret i eller overvejer at investere i, for at sikre, at vores retningslinjer er overholdt blandt andet med hensyn til sanktioner vedtaget af FN eller EU og med Danmarks tiltrædelse Dialog Som aktiv investor har Industriens Pensions porteføljeforvaltere løbende dialog med vores porteføljeselskaber. Derudover har vi via vores eksterne samarbejdspartner, Hermes EOS, 9 Industriens Pension tager afsæt i anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse, ICGN s Global Corporate Governance Principles samt i gældende lovgivning og lokale standarder for god selskabsledelse i de relevante lande. 10 Industriens Pension følger Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for aktivt Ejerskab. 5

6 fokuseret dialog om konkrete problemstillinger med udvalgte selskaber i vores portefølje. De fokuserede dialogforløb fastsættes på baggrund af en risikovurdering af selskabet herunder en vurdering af, hvorvidt selskabets samfundsansvarlige adfærd er i overensstemmelse med vores interesser som investor. Målet for dialogen er at få implementeret langsigtede løsninger, der styrker selskaberne og dermed øger den langsigtede værdi for investorerne. Dialog er som oftest en langvarig proces, hvor gradvise fremskridt anvendes til at forbedre situationen over tid. For at opnå tilfredsstillende resultater foregår drøftelserne som udgangspunkt i fortrolighed, da det ofte skaber en mere konstruktiv dialog med selskaberne Stemmeretsudøvelse Industriens Pension stemmer på generalforsamlingerne i de af vores porteføljeselskaber, hvor vi har stemmeret, og hvor vi har de største eksponeringer. Vores stemmepolitik er gengivet i bilag C. Ved forespørgsler om konkrete afstemningspunkter kan Industriens Pension oplyse om og hvordan, vi har stemt Samarbejde Industriens Pension foretrækker at samarbejde med andre institutionelle investorer. Via Hermes EOS har vi mulighed for at samarbejde med andre ligesindede investorer med det formål at øge vores indflydelse overfor de selskaber, vi investerer i. Industriens Pension deltager endvidere i relevante netværk og organisationer med fokus på ansvarlige investeringer for samarbejde og vidensdeling med andre investorer Eksklusion Industriens Pension vil som udgangspunkt altid forsøge at gøre sin indflydelse gældende gennem aktivt ejerskab og gerne i samarbejde med ligesindede investorer for på den måde at øge vores indflydelse overfor selskabet. Eksklusion anses som sidste udvej, når en ønsket adfærdsændring ikke har været opnåelig gennem aktivt ejerskab. Hvis et selskab ikke reagerer på dialogen, evt. som en samlet henvendelse fra gruppen af investorer, inden for en rimelig tidshorisont, kan selskabet officielt blive ekskluderet fra investeringsuniverset. Udelukkelse af et selskab fra Industriens Pensions investeringsunivers effektueres ved, at der gives meddelelse til alle relevante porteføljeforvaltere om, at der ikke må investeres i det pågældende selskab. Indgår selskabet på udelukkelsestidspunktet i en forvalters portefølje, sælges det Eksterne forvaltere og fonde Når vi indgår aftaler med eksterne forvaltere, omhandler kontrakten også et specifikt afsnit om efterlevelse af Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Som et bilag til formuleringerne i selve kontrakten vedlægges desuden en engelsk oversættelse af politikken. Forvalterne evalueres løbende for deres indsats og udvikling på området for ansvarlige investeringer i form af et spørgeskema og deraf følgende evaluering. Endvidere informeres eksterne forvaltere løbende om, hvilke selskaber der er ekskluderet fra Industriens Pensions investeringsunivers. Forvalterne forpligter sig til ikke at investere i disse selskaber. 6

7 Investeringer i unoterede selskaber, visse infrastrukturaktiver og ejendomme sker gennem fonde i form af investeringstilsagn, hvorefter fondene foretager investeringerne over de kommende år. Industriens Pension har derfor oftest ikke indsigt i, hvilke selskaber og aktiver, der konkret bliver investeret i på tidspunktet for afgivelse af investeringstilsagnet. I forbindelse med vurdering af en fond oplyser vi om Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab og beder ledelsen af fonden om en vurdering af, om der potentielt vil være investeringer, der vil være i modstrid hermed. Skulle det mod forventning ske, at et af porteføljeselskaberne har aktiviteter, der bryder med vores politik, vil Industriens Pension indgå i en dialog med fonden om mulighederne for afhændelse af selskabet eller eventuelt overveje et salg af ejerandelene i fonden Rapportering Det er Industriens Pensions ambition at være åben om arbejdet med ansvarlige investeringer herunder om vores aktive ejerskab i form af dialog med selskaber og stemmeafgivelse. Vi søger løbende at øge denne transparens. Der er dog visse begrænsninger i forhold til, hvad og hvor meget det er muligt at berette om specifik selskabsdialog, da fortrolighed ofte er en forudsætning for at opnå resultater. På Industriens Pensions hjemmeside findes en temaside om arbejdet med ansvarlige investeringer herunder aktivt ejerskab. Her findes blandt andet Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab, beholdningslister samt en negativliste over ekskluderede selskaber. Industriens Pension offentliggør endvidere statistikker samt en årlig rapport om vores selskabsdialog og udøvelse af stemmeret på generalforsamlingerne. Udover den eksterne rapportering sker der løbende intern dokumentation, rapportering og orientering. Vedtaget på bestyrelsens møde den 6. marts 2018 som erstatning for den af bestyrelsen den 13. juni 2017 vedtagne politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab.. 7

8 Bilag A Principles for Responsible Investment Vi vil indarbejde miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i investeringsanalysen og beslutningsprocessen. 2. Vi vil være aktive ejere og indarbejde miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i vores politikker og praksis for aktivt ejerskab. 3. Vi vil søge passende åbenhed om miljø, sociale forhold og god selskabsledelse fra de selskaber, vi investerer i. 4. Vi vil understøtte accept og implementering af principperne for ansvarlige investeringer inden for investeringsbranchen. 5. Vi vil samarbejde med ligesindede om at øge effektiviteten i implementering af principperne for ansvarlige investeringer. 6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i relation til implementering af principperne for ansvarlige investeringer. Bilag B FN s Global Compact 12 Menneskerettigheder 1. Selskabet bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. 2. Selskabet bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder 3. Selskabet bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. 4. Selskabet bør støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde. 5. Selskabet bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. 6. Selskabet bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Miljø 7. Selskabet bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. Selskabet bør tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed. 9. Selskabet bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Anti-korruption 10. Selskabet bør modarbejde alle former for korruption herunder afpresning og bestikkelse

9 Bilag C Industriens Pensions stemmepolitik Industriens Pension stemmer på generalforsamlingerne i de af vores porteføljeselskaber, hvor vi har stemmeret, og hvor vi har de største eksponeringer. Som udgangspunkt stemmer vi med bestyrelserne. Industriens Pension benytter eksterne samarbejdspartnere til at varetage afgivelse af Industriens Pensions stemme i henhold til nærværende stemmepolitik, som omhandler de hyppigste emner for generalforsamlingsforslag, samt lokal best practice. Dog vil Industriens Pension selv træffe beslutning, hvis: der er tale om stemmeafgivelse på danske generalforsamlinger vores samarbejdspartnere anbefaler at stemme imod bestyrelsens anbefalinger afstemningspunktet ikke direkte er omfattet af Industriens Pensions stemmepolitik Industriens Pension specifikt har fremhævet en given problemstilling, selskab eller afstemningspunkt. 1. Bestyrelsens adfærd og sammensætning Bestyrelsen skal handle i overensstemmelse med aktionærernes langsigtede interesser. Bestyrelsen bør sikre en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne. Bestyrelsen bør være sammensat af personer med mangfoldige, relevante og forskelligartede kvalifikationer og kompetencer samt handle uafhængig af særinteresser. Bestyrelsen bør mødes tilpas ofte til at varetage den overordnede og strategiske ledelse. Industriens Pension støtter generelt, at formand og administrerende direktør ikke er den samme person. Der kan være lokale eller historiske årsager til, at dette ikke er tilfældet. Industriens Pension støtter, at der vælges en næstformand til bestyrelsen og ser gerne, at der nedsættes bestyrelsesudvalg til revision, nominering og aflønning. 2. Aflønning Selskabets politik for aflønning skal være klar og overskuelig samt understøtte en langsigtet værdiskabelse og bæredygtig udvikling i selskabet. Lønpolitikken bør være konkurrencedygtig i forhold til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Industriens Pension mener, at der skal være åbenhed og transparens om alle væsentlige forhold vedrørende selskabets politik for og størrelsen af ledelsens aflønning gerne i form af en offentliggjort vederlagsrapport. Evt. brug af variabel aflønning skal være afgrænset og direkte afhængig af opnåelse af veldefinerede performancemål. Aktiebaseret aflønning skal være revolverende (tildeles periodisk) og bør have en løbetid på mindst tre år efter tildeling. Aftaler om fratrædelsesgodtgørelse bør maksimalt udgøre en værdi svarende til de sidste to års vederlag. 3. Risikostyring og revision Bestyrelsen skal sikre, at risici håndteres korrekt, og at selskabet regelmæssigt rapporterer retvisende om alle økonomiske aspekter. De underliggende risici, som en virksomhed er påvirket af, skal kommunikeres klart til aktionærerne sammen med information om håndteringen af disse. For at fremme ansvarligheden bør aktionærerne stemme om valg af selskabets revisorer, og der bør være tilstrækkelig offentliggørelse af revisors vederlag, uafhængighed mv. 4. Aktionærrettigheder Industriens Pension vil sikre aktionærrettigheder ved at stemme imod beslutninger, der ikke anses for at være i aktionærernes interesse. 9

10 5. Aktionærforslag Industriens Pension støtter som udgangspunkt aktionærforslag, som tilsigter en langsigtet værdiskabelse for aktionærerne. 6. Forhåndsgodkendelser Industriens Pension vil generelt stemme imod forhåndsgodkendelse til bestemte punkter på dagsordenen, hvor oplysninger ikke er tilgængelige forud for generalforsamlingen. 10

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Sampension KP Livsforsikring A/S Politik for samfundsansvar i Sampension CSR 1. Baggrund Sampension KP Livsforsikring A/S er moderselskab i Sampension koncernen og er ejet

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER OKTOBER 2016 Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den risiko,

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer:

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer: 8. januar 2014 SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 5. Bilag 1 Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for den etiske investeringspolitik

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer Marts 2018 Forord ved erhvervsminister Brian Mikkelsen Danmark har gavn af, at danske virksomheder er godt rustet til at arbejde med samfundsansvar både lokalt og

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE [..] 2016 1 INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE November 2016 CORPORATE GOVERNANCE INDHOLD FORORD... 3 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag 19, Samfundsansvar

Bilag 19, Samfundsansvar Bilag 19, Samfundsansvar Version Ændringer Dato 2.1 Korrektur: 06-02-2014 - Afsnit ændret til Punkt - Digitaliseringsstyrelsen ændret til Kunden - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest 27. februar 2015 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge InvesteringsForeningsRådets Fund Governance

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

God selskabsledelse (Corporate Governance)

God selskabsledelse (Corporate Governance) God selskabsledelse (Corporate Governance) Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Østjydsk Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 (offentliggjort 20. februar 2017) Indledning Danske pengeinstitutter skal i henhold til regnskabsreglerne i deres årsrapport give en redegørelse

Læs mere

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar FN s Global Compact Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar Internationale rammeværk UN Global Compact UN Guiding Principles OECD Guidelines for Multinational Enterprises ILO konventionerne ISO26000

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger delvist Selskabet følger ikke Ikke relevant for Selskabet 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

anbefalinger for god selskabsledelse

anbefalinger for god selskabsledelse Side 1 af 12 anbefalinger for god selskabsledelse 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2015 Den lovpligtige redegørelse Corporate Governance om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Danske Andelskassers Bank A/S 1. Corporate Governance i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

PENSIONSKASSERNE. AP Pension :

PENSIONSKASSERNE. AP Pension : PENSIONSKASSERNE AP Pension : Survey spørgsmål 1. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder, der har forbindelse til de besatte 2. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder,

Læs mere

Hvilke nye regler får betydning for generalforsamlingen 2018?

Hvilke nye regler får betydning for generalforsamlingen 2018? Hvilke nye regler får betydning for generalforsamlingen 2018? Computershare, 5. december 2017 Anders Lavesen, partner i Kromann Reumert SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 COPENHAGEN Ø CVR. NO.: DK 62 60 67 11 Nye

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Politik for udøvelse af stemmerettigheder Vedtægterne for investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Ansvarlige investeringer 1. Resume Aarhus Kommune har indgået aftaler med 6 porteføljeforvaltere, som tilsammen forvalter

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Side 1 af 18 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr Vejledende oversættelse af Nomination Committee Charter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske originalversion og nærværende oversættelse vil den engelske version være gældende. Kommissorium

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere