- Er din virksomhed klar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Er din virksomhed klar?"

Transkript

1 Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar?

2 OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed? Det hjælper OECD s retningslinjer virksomhederne med at få klarhed over. Retningslinjerne handler om: Rapportering om samfundsansvar Menneskerettigheder Arbejdstagerforhold Miljø Anti-korruption Forbrugerinteresser Videnskab og teknologi Konkurrence Skat I dag stopper den enkelte virksomheds ansvar ikke længere ved egen havelåge. Netop fra havelågen og ud begynder en gråzone: For hvor langt rækker ansvaret, og hvad kan man med rimelighed forvente, at virksomheden tager ansvaret for? Og hvad kan virksomheden selv gøre? Globaliseringen skaber muligheder. Men i kølvandet følger en række sociale, etiske, miljømæssige og økonomiske udfordringer. Virksomheder, organisationer og myndigheder risikerer at forårsage eller medvirke til krænkelser af for eksempel menneske- og arbejdstagerettigheder eller negative påvirkninger af miljøet og klimaet. Ofte sker det utilsigtet, fordi den globale markedsplads kan være svær at overskue. Virksomhederne skal være opmærksomme på, at overtrædelser kan ske både gennem egne aktiviteter eller mere indirekte igennem deres leverandørkæde. Formålet med OECD s retningslinjer er dels at få virksomheder til at bidrage til økonomisk, social og miljømæssig fremgang. Dels at minimere de krænkelser og den negative påvirkning virksomhedernes aktiviteter kan give anledning til. Med de høje forventninger til ansvarlig adfærd følger et behov for fælles globale spilleregler, som både virksomheder og andre parter kan forholde sig til. OECD-retningslinjerne kan ses som et sådan sæt spilleregler, der hjælper med at afstemme forventninger. Det handler i sidste ende om at skabe et bedre grundlag for global bæredygtig udvikling.

3 Hvem kan klage? Alle kan klage. Klagen skal vedrøre overtrædelser af OECD s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. Klagen skal dokumenteres. En klage skal leve op til en række krav, for at Mæglings- og klageinstitutionen kan tage den op til behandling. Klagen skal være skriftlig, den må ikke være anonym, og hændelsen må ikke være mere end 5 år gammel. Klagen skal være sagligt begrundet. Det betyder, at klagen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der er sket og virksomhedens rolle i hændelsen. Klagen skal falde inden for de områder, der er dækket af OECD s retningslinjer, og den skal pege på den eller de retningslinjer, der menes overtrådt. Det er Mæglings- og klageinstitutionen, der afgør, om klagen falder inden for OECD-retningslinjerne. Klagen skal underbygges af relevant dokumentation. Dokumentationen skal være så konkret og præcis som muligt. Det er ikke nok at henvise til en dokumentarfilm eller avisartikel, men det kan indgå som en del af dokumentationsmaterialet. Institutionen kan desuden tage sager op af egen drift, hvis den finder anledning til det. Hvem kan der klages over? Der kan klages over private og offentlige virksomheder, organisationer og myndigheder. Der skal være en klar forbindelse mellem den indklagede virksomhed/myndighed/organisation og den konkrete krænkelse, for at en klage kan behandles i Mæglings- og klageinstitutionen. OECD-retningslinjerne fastlægger, hvor langt den enkelte virksomheds ansvar går, og hvad man med rimelighed kan forvente, at virksomheden påtager sig. Udfordringer og risici varierer fra branche til branche og afhænger af, om man handler som producent, indkøber, importør, investor eller andet. Den enkelte virksomhed forventes først og fremmest selv helt at undgå at forårsage eller medvirke til krænkelser og negative påvirkninger. Og hvis det alligevel sker, forventes den enkelte virksomhed at komme krænkelsen til livs I andre situationer spiller den enkelte virksomhed en mere indirekte rolle. Det drejer sig om krænkelser, som virksomheden ikke direkte har forårsaget, men som alligevel kan forbindes til virksomheden for eksempel gennem en underleverandør. Her forventes det, at virksomheden selv forsøger at påvirke situationen i en positiv retning. For eksempel ved at gå i dialog med underleverandøren, eller på anden måde søge at påvirke adfærden hos den aktør, som er årsag til hændelsen

4 Hvorfor er institutionen sat i verden? Institutionen behandler sager, hvor OECD s retningslinjer kan være overtrådt. Institutionen skal udbrede kendskabet til retningslinjerne. Mæglings- og klageinstitutionen er sat i verden for at behandle sager, hvor OECD s retningslinjer kan være overtrådt. Formålet er at bidrage til, at virksomhederne efterlever OECD s retningslinjer på den bedst mulige måde. Mæglings- og klageinstitutionen er et ikkejuridisk sted, hvor virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder kan løse tvister om overtrædelser af for eksempel arbejdstager- og menneskerettigheder, internationale miljøstandarder og korruption. Brud på ansvarlig virksomhedsadfærd skal kunne rejses, dokumenteres og offentliggøres af dem, der føler sig krænket af danske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Det er vanskelige spørgsmål, der ofte ikke findes enkle løsninger på. For det første er der ofte tale om krænkelser, der foregår langt uden for landets grænser. For det andet kan der være tale om forhold, for eksempel blandt underleverandører, som den enkelte virksomhed kan have svært ved at påvirke direkte. OECD-retningslinjerne skaber et vigtigt udgangspunkt, der skal hjælpe alle parter til løse tvister på en tilfredsstillende måde. uger 2 Sagsbehandlingen trin for trin En klage vil følge en række trin fra vurdering til mægling eller undersøgelse og udtalelse. Sagsbehandlingen skal følge den vejledende tidsramme Vurdering Når institutionen modtager en klage, bliver klagen vurderet. Det vurderes især, om klagen opfylder de formelle krav: Klagen må ikke være anonym. Der skal være vedlagt en beskrivelse af krænkelsen og dokumentation for den, herunder hvilken rolle den indklagede virksomhed spiller i forbindelse med krænkelsen. Institutionen vurderer, om klagen falder inden for retningslinjerne eller ej. Institutionen vil herefter enten afvise eller viderebehandle sagen.

5 Den nødvendige omhu Hvad kan virksomheder gøre for at undgå klager? Due diligence også kaldet den nødvendige omhu - er et centralt begreb i OECD s retningslinjer, som alle parter bør kende til. Due diligence handler ifølge OECD s retningslinjer om at identificere, forebygge, udbedre og redegøre for aktuelle og potentielle krænkelser og negative påvirkninger afledt af virksomhedens aktiviteter. Due diligence er en proces, og ikke en bestemt standard, man skal leve op til. Det handler om, at virksomhederne skal kende til og beskrive risikoen for, at krænkelser kan finde sted, og på baggrund af dette arbejde gennemføre tiltag, som kan begrænse risikoen. Den grundlæggende tankegang i begrebet vil ikke være ny for virksomheder, der dagligt arbejder med risikostyring og ledelsessystemer. For dem handler det især om at få udbygget rutinerne til nye områder. Virksomheder, der arbejder med due diligenceprocesser, vil være langt bedre rustet til at håndtere aktuelle og potentielle krænkelser. De minimerer samtidig risikoen for at blive genstand for en klage. Både virksomheder, organisationer og myndigheder forventes at sikre den nødvendige omhu. Samtidig anerkendes det, at ansvaret i praksis afhænger af flere forhold, herunder virksomhedens størrelse og mulighed for at gøre sin indflydelse gældende. Mulighed for at løse sagen selv mdr 2,5 Når en klage godkendes til videre behandling, opfordrer institutionen parterne (klager og indklagede) til at løse sagen indbyrdes. Formålet er at skabe dialog mellem parterne. Hvis parterne selv formår at løse sagen, involverer institutionen sig ikke yderligere. Parterne skal blot inden for en fastsat tidsramme meddele institutionen, om de har fundet en løsning. Hvis parterne løser sagen indbyrdes, afsluttes sagen uden nogen form for offentliggørelse fra institutionens side. Nærmere undersøgelse mdr 3 Hvis parterne ikke formår at løse sagen indbyrdes, undersøger institutionen sagen nærmere. De indledende krav til klagen gælder stadig, men institutionen ser på sagen i lyset af de nye omstændigheder. Nye oplysninger kan være kommet til, og institutionen går mere aktivt ind i sagen. Institutionen beslutter, om den vil viderebehandle sagen og eventuelt tilbyde at mægle mellem parterne. Institutionen offentliggør sin beslutning på hjemmesiden.

6 Dialog og konfliktløsning Overtrædelser af OECD s retningslinjer dækker ofte over komplicerede globale problemstillinger. Dialog og konflikthåndtering er en vigtig del af løsningen. Hvis der klages over en virksomhed, kan klagen ofte dække over komplicerede problemstillinger, der ikke findes enkle svar på. Det gør det vanskeligere at finde tilfredsstillende løsninger. Men det gør det ikke mindre vigtigt. Derfor spiller dialogen mellem parterne en afgørende rolle. Dialog er ofte både den mest konstruktive og effektive vej til tilfredsstillende løsninger om komplekse dilemmaer og problemstillinger. Mæglings- og klageinstitutionen arbejder for at skabe en ramme for mægling, dialog og konfliktløsning i en global virkelighed. Det ses både i den indledende fase, hvor parterne opfordres til at løse uoverensstemmelsen indbyrdes. Det spiller også en vigtig rolle, når institutionen tilbyder at mægle mellem parterne. Den løbende dialog med interessenter kan også ses som en del af virksomhedens risikostyring. En proaktiv dialog hjælper virksomheden til at identificere og håndtere problemstillinger, inden de udvikler sig negativt og bliver sværere at håndtere. Mægling mdr 6 Institutionen tilbyder mægling, hvis parterne ikke formår at løse sagen selv, og den nærmere undersøgelse viser, at der er grundlag for at viderebehandle sagen. Mægling er frivillig og er altså alene et tilbud. Hvis parterne tager imod tilbuddet om mægling, vil institutionen bidrage til at skabe en konstruktiv og meningsfuld dialog mellem parterne. Hvis det lykkes at finde en løsning gennem mægling, offentliggør institutionen mæglingsresultatet. Egentlig undersøgelse mdr 9 Institutionen foretager en egentlig undersøgelse, hvis det ikke lykkes at finde en løsning efter mægling, hvis parterne ikke ønsker at indgå i mægling, eller hvis institutionen ikke finder en sag egnet til mægling, for eksempel hvis der er tale om grove overtrædelser. På baggrund af undersøgelsen offentliggør institutionen en udtalelse, der kan rense den indklagede virksomhed eller indeholde kritik af dens adfærd og anbefalinger til forbedringer.

7 Hvem sidder i institutionen? Mæglings- og klageinstitutionen består fem medlemmer: Formand Mads Øvlisen Professor (adj), cbscsr, og rådgiver for FN Global Compact Jonas Christoffersen Direktør for Institut for Menneskerettigheder Kim Haggren Chef for erhvervsjura og CSR i DI Jens Erik Ohrt Konsulent i LO Karin Buhmann Lektor ved Københavns Universitet Åbenhed og udtalelser Institutionen arbejder for størst mulig åbenhed. Denne åbenhed må dog ikke stå i vejen for selve formålet med institutionens arbejde: At finde tilfredsstillende løsninger på overtrædelser af OECD s retningslinjer. For den indklagede part er der ofte tale om følsomme og vanskelige problemstillinger. Samtidig er der fortrolighedshensyn, der skal respekteres. Det er vigtigt, at finde en balance, som begge parter kan acceptere. Udgangspunktet er, at der skal være åbenhed omkring institutionens resultater. Derfor offentliggøres udtalelser, når behandlingen af en konkret sag er afsluttet. Så længe sagen stadig behandles, er der en højere grad af lukkethed. Sager som parterne formår at løse på egen hånd offentliggøres ikke.

8 Det danske OECD kontaktpunkt OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd forpligter OECD-landene til at oprette nationale kontaktpunkter. Mere end 40 lande har tiltrådt OECD-retningslinjerne. Mæglings- og klageinstitution er nedsat ved lov og er det danske OECD-kontaktpunkt. Institutionen bliver sekretariatsbetjent af Erhvervsstyrelsen. Kontakt Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Telefon

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere