SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 Mekaniske og elektriske installationer Side 2 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Orientering om opgaven Grundlag for opgavens udførelse VILKÅR FOR OPGAVENS UDFØRELSE Entreprenørens ydelser Arbejdsplads og faciliteter Organisation og medarbejdere ENTREPRISELEDELSE: BROVAGTTJENESTE Opgavens omfang Funktionskrav Vagtfunktion Betjening af broklapper mv Eftersyn og smøring Renhold Bistand ved Vedligeholdelses- og reparationsarbejder For entreprise ME-KB-OD (Kronprins Frederiks Bro) gælder yderligere: Administration SUPPLERENDE OPGAVER Assistance ved gennemførelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver Akut tilkald...14 BILAG: SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse SAB-ME-KB bilag 2: Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 med bekendtgørelse om ændring nr. 872 af 14. oktober 1994, SAB-ME-KB bilag 3.1 til 3.4: Broreglementet under Den Danske Havnelods SAB-ME-KB bilag 4 Vilsundbroen, Driftsinstruks SAB-ME-KB bilag 5 Aggersundbroen, Driftsinstruks SAB-ME-KB bilag 6 Hadsundbroen, Driftsinstruks SAB-ME-KB bilag 7 Kronprins Frederiks Bro, Driftsinstruks

3 Mekaniske og elektriske installationer Side 3 af 14 1 GENERELT 1.1 ORIENTERING OM OPGAVEN Driftsopgaven omfatter: udførelse af brovagttjeneste for klapbroer, herunder åbning af bro, løbende eftersyn, registrering samt rutinemæssig smøring, ren- og vedligehold forefaldende vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer i henhold til foreliggende driftsinstruks deltagelse i styring og koordinering af serviceeftersyn, vedligehold og reparation, som iværksættes af Vejdirektoratet og/eller af dennes rådgiver tilknyttet til broen. Udover den faste brovagttjeneste skal brovagtpersonalet kunne tilkaldes ved akutte situationer og kunne assistere ved vedligeholdsarbejder. 1.2 GRUNDLAG FOR OPGAVENS UDFØRELSE Denne SAB-ME-KB gælder for de 4 Klapbroentrepriser i Samlet driftsudbud 2012: ME-KB-ND-1 (Vilsundbroen) ME-KB-ND-2 (Aggersundbroen) ME-KB-ND-3 (Hadsundbroerne) ME-KB-OD (Kronprins Frederiks Bro) Driftsopgaven skal udføres i overensstemmelse med: Anlægsbeskrivelse, SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 med bekendtgørelse om ændring nr. 872 af 14. oktober 1994, SAB-ME-KB bilag 2.(fælles for entrepriserne) Den Danske Havnelods, SAB-ME-KB bilag 3.1 til 3.4. Sikkerhedsreglement, bropersonalets arbejdsopgaver med videre, SAB-ME-KB bilag 4 til 7 Endvidere gælder SAB-Styring og Samarbejde (SAB-SOS), Løbende vejdrift og Mekaniske og elektriske installationer.

4 Mekaniske og elektriske installationer Side 4 af 14 2 VILKÅR FOR OPGAVENS UDFØRELSE 2.1 ENTREPRENØRENS YDELSER Entreprisen omfatter følgende driftsaktiviteter: 1. Entrepriseledelse herunder: Styring og koordinering af brovagttjenesten og forefaldne vedligeholdelsesarbejder Koordinering med: o andre entreprenører og myndigheder o politi, beredskab, redningstjenester Løbende kontakt og koordinering med driftsherren Koordinering af sikkerhed 2. Levere tekniske ydelser herunder: o Gennemførelse af broåbninger o Servicering af opkald/henvendelse vedr. bropassager o Driftsovervågning o Renhold af bygninger o Viceværtfunktion o Styring af arkiv og lager o Deltage i projektarbejder og eftersyn (styres af Vejdirektoratets rådgiver) o Assistere ved eksterne entreprenørers serviceeftersyn, større vedligeholdelsesarbejder og reparationer af mekaniske og elektriske installationer. 3. Gennemføre forefaldende vedligehold samt enkel rutinemæssig vedligehold efter fast kalender. 2.2 ARBEJDSPLADS OG FACILITETER Vejdirektoratet stiller faciliteter (bla. bygninger, inventar og udstyr) vederlagsfrit til rådighed for entreprenøren, jf. SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4. Vejdirektoratet afholder udgifter til drift og vedligeholdelse, herunder udgifter til el, vand, varme, renovation og septiktank. Vejdirektoratets tilsyn samt andre som af Vejdirektoratet er bemyndiget hertil (eksempelvis Vejdirektoratets rådgivere) skal have adgang til at benytte bygningerne og alle faciliteter og udstyr. Entreprenøren forestår renholdelse af bygningerne. Ved kontraktperiodens ophør skal bygninger, materiel og udstyr afleveres i vedligeholdelsesmæssig god stand, mindst svarende til tilstand ved overdragelsen. 2.3 ORGANISATION OG MEDARBEJDERE Generelt Entrepriselederen skal være den overordnede ansvarlige for entreprenørens samlede indsats og skal være bemyndiget til at indgå bindende aftaler med Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde. Entrepriselederen har ansvaret for entreprisens administration, økonomi samt den tekniske og

5 Mekaniske og elektriske installationer Side 5 af 14 tidsmæssige fremdrift inkl. styring og koordinering af forefaldende vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer. Entrepriselederens opgaver er beskrevet i afsnit 3. Den daglige ledelse af brovagttjenesten skal varetages af en brofoged. Brofogeden varetager brovagtpersonalets kontakt til Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde og dennes rådgiver tilknyttet bygværket. Brofoged og entrepriseleder kan være en og samme person. Vejdirektoratets kontaktperson for så vidt angår drift og vedligehold samt administration af aftalen, har daglig domicil på Vejdirektoratets adresse i København. Ved kontraktindgåelse modtager entreprenøren kontaktpersonoplysninger Krav til uddannelse Entreprenørens personale skal have gennemgået et kursusforløb som nedenfor beskrevet: Personale, som opsætter og forestår etableringen af en afmærkning, men som ikke har ansvar og holder tilsyn med afmærkningen, skal have gennemført grundkursus Vejen som arbejdsplads Trin II hos VEJ-EU Formænd og andre, som har ansvaret for afmærkningen og som fører tilsyn med denne, skal have gennemført grundkursus Vejen som arbejdsplads Trin 1 hos VEJ-EU. Entreprenørens personale skal have gennemført og bestået det relevante af disse kursus senest 1. januar Kurset er nærmere beskrevet i SAB-SOS, bilag 4, Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks Kvalifikationskrav til brovagtpersonale Brofogeden indgår i brovagtpersonalet og er dettes leder. Krav til brovagtpersonalet ved udførelse af brovagtstjeneste er følgende: 1 Nautisk/maritim baggrund. 2 Indgående kendskab til forskellige skibstypers manøvreevne og operationelle muligheder i øvrigt, for at kunne medvirke til en sikker og ansvarlig passage af en bro 3 I praksis erhvervet kendskab til hvordan skibe manøvreres under alle vejrforhold i forbindelse med betjening af skibsfarten ved broåbningerne 4 Indgående kendskab til søfartsreglerne 5 Kompetencer og certificering til brug af VHF. De i ovenstående pkt. 1-5 anses for at være opnået, såfremt medarbejderen som minimum ved tidligere beskæftigelse (erhvervsmæssigt) har opnået erfaring som vagtgående navigatør eller tilsvarende. 6 Kendskab til drift og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer 7 Kendskab til hvordan maskineri og el- installationer er opbygget og fungerer så broens installationer kan drives og passes i fornødent omfang. Entreprenøren skal til stadighed kunne fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/ kursusbeviser for at ovennævnte krav er opfyldte.

6 Mekaniske og elektriske installationer Side 6 af 14 Ved ændringer i personalet, som kun kan finde sted efter Vejdirektoratets forudgående godkendelse, skal entreprenøren selv sørge for, at nyt personale er eller bliver uddannet på samme niveau. Uddannelsen af nyt personale som tilkommer i entreprisen skal som minimum bestå af: følgeoplæring undervisning Entreprenøren skal selv afholde alle udgifter til oplæring af nyt personale, uanset hvem der foretager oplæringen Personale til arbejde med normalt forefaldende vedligehold. Entreprenøren skal sikre at nedenstående medarbejderkategorier er til rådighed for entreprisens gennemførelse. Ifm. opstartsworkshoppen skal entreprenøren oplyse navnene på de pågældende medarbejdere samt deres evt. ansættelse hos underentreprenør Smedearbejde: Der stilles følgende kvalifikationskrav til: Værkstedsarbejdende, montør: 1 Montøren skal være udlært smed, maskinarbejder, eller tilsvarende. Montøren skal kunne udføre diverse arbejder på værksted i forbindelse med udførelse af forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 5 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne Servicemontør: 1 Servicemontøren skal være udlært smed, maskinarbejder, eller tilsvarende. Servicemontøren skal kunne udføre diverse forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 5 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne Servicetekniker 1 Serviceteknikeren skal være udlært smed, maskinarbejder, eller tilsvarende. Serviceteknikeren skal på værksted kunne assistere servicemontøren i at udføre diverse forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 1 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne

7 Mekaniske og elektriske installationer Side 7 af Elektrikerarbejde Der stilles følgende kvalifikationskrav til: Værkstedsarbejdende, montør: 1 Montøren skal være udlært el-installatør, elektriker eller tilsvarende. Montøren skal kunne udføre diverse arbejder på værksted i forbindelse med udførelse af forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 5 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne Servicemontør: 1 Servicemontøren skal være udlært elinstallatør, elektriker eller tilsvarende. Servicemontøren skal kunne udføre diverse forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 5 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne Servicetekniker 1. Serviceteknikeren skal være udlært elinstallatør, elektriker eller tilsvarende. Serviceteknikeren skal på værksted kunne assistere servicemontøren i at udføre diverse forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne

8 Mekaniske og elektriske installationer Side 8 af 14 3 ENTREPRISELEDELSE: Entrepriselederen skal være den overordnede ansvarlige for entreprisen og den person som varetager entrepriseledelsen og dens ledelsesmæssige opgaver hos entreprenøren. Entrepriselederen skal være Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde entydige kontaktperson om ledelsesmæssige og kontraktuelle forhold. De ledelsesmæssige opgaver gennemføres i samarbejde med Brofogeden og omfatter: Planlægning og tilrettelæggelse af entreprisen Udarbejde og vedligeholde arbejds- og tidsplaner Sikre gennemførelse af forefaldende vedligehold af broens mekaniske og elektriske installationer. Sikre at arbejdet planlægges og gennemføres med et minimum af spildtid herunder sikre minimum af gener for trafikanter på den overførte vej samt for skibe og fartøjer, der passerer broen. Opfølgning på entreprisens udførelse Vedligeholde aktivitetsoverblik (dvs. have styr på udførte og igangværende aktiviteter, indhold, fremdrift, tidsforbrug, etc.) Følge op på tilbagemeldinger efter gennemført forefaldende vedligehold. Konstateres behov for iværksættelse af driftsreparationer og/eller behov for større vedligeholdelsesarbejder kontaktes Vejdirektoratets rådgiver for den videre opfølgning. Aktiv deltagelse i driftsplanlægning og driftsmøder Udarbejdelse af log- og dagbog inkl. afrapportering, jf. driftsinstruksen (bilag 4-7) Anmeldelser til myndigheder, jf. driftsinstruksen (bilag 4-7) Administrativ jobstyring Overvåge overholdelse af budgetrammer og tidsterminer Sikre anvendelsen af de administrations- og styringssystemer, som Vejdirektoratet stiller til rådighed. Varetage at krav til kvalitetsledelse, sikkerhed og sundhed samt miljøledelse opfyldes Ansvar for udarbejdelse af grundlaget for kvalitetsstyring, sikkerhed og miljøledelse Sikre at grundlaget anvendes og krav opfyldes Kommunikation med Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde Administration af værksteder, lagerbeholdninger, depoter etc.

9 Mekaniske og elektriske installationer Side 9 af 14 4 BROVAGTTJENESTE 4.1 OPGAVENS OMFANG Driftsopgaven omfatter følgende faste brovagttjenester: Broåbninger i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse. Kommunikation med fartøjer der passerer broen. Rutinemæssige eftersyn og smøring i henhold til driftsinstruksen. Rutinemæssigt renhold i henhold til driftsinstruksen. Rutinemæssigt renhold og vedligeholdelse af vagtpersonalets benyttede faciliteter: Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter endvidere rutinemæssig husholdning. Renholdelse af fortove/cykelstier på broerne: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Dette vedrører renholdelse af fortov samt græsslåning ved arealer ved broender. Desuden spuling af konstruktions over- og underside. Entreprise ME-KB-ND-2, Aggersundbroen: Dette vedrører broens vest side. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Indgår ikke i denne entreprise. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter befæstede arealer ekskl. kørebaner. Deltagelse i møder om gennemførelse af vedligeholdelses- og reparationsopgaver. Vintertjeneste. Glatførebekæmpelse og snerydning på fortove: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Omfatter fortov og trapper ved broens nordende. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Indgår ikke i denne entreprise. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter kun nedkørsel til samt parkeringsareal foran garage ved den tidligere Brofogedbolig. Sejlads inkl. drift, ren og vedligehold af jolle: Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Omfatter en lille jolle. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter endvidere drift og renholdelse af flåde. Løbende orientering til Vejdirektoratet om behov for afhjælpning af defekter. Deltagelse i driftsmøder med Vejdirektoratet i fornødent omfang. Administration Beredskab i forbindelse med redningstjeneste, der naturligt kan ske som en del af brovagtens arbejde. Eftersyn, smøring og renholdelse (løbende eftersyn, registrering samt rutinemæssig smøring, ren- og vedligehold) er detaljeret beskrevet i SAB-ME-KB bilag FUNKTIONSKRAV Skibe og fartøjer kan til enhver tid fra solopgang (i tiden fra den 1. november til 1. marts fra en halv time før solopgang) til en halv time efter solnedgang forlange fri gennemsejling, såfremt det efter brovagtens skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed. Disse tidsrum benævnes i det følgende normal åbningstid, der henvises til bilag

10 Mekaniske og elektriske installationer Side 10 af 14 Skibe og fartøjer kan endvidere forlange broen åbnet uden for normal åbningstid, når der inden for den normale åbningstid er truffet aftale med brovagten om det. Antallet af oplukninger udenfor normal åbningstid kan variere. Til orientering har der i de sidste par år vedrørende: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen været ca. 50 oplukninger pr. år af denne type. Entreprise ME-KB-ND-2, Aggersundbroen været ca. 100 oplukninger pr. år af denne type. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen været ca. 150 oplukninger pr. år af denne type. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro været under 5 oplukninger pr. år af denne type. Brovagten er berettiget til alle ugens dage, når hensynet til vejtrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 60 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling. I praksis er det for Entrepriserne ME-KB-ND-1, Vilsundbroen, ME-KB-ND-3, Aggersundbroen og ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro dog kun 30 minutter. Fartøjer der kan passere den lukkede bro, eksempelvis ved at lægge masten ned, kan ikke forlange broen åbnet. Kommunikation i forbindelse med fartøjers passage af broen (såvel danske som udenlandske) foretages via telefon/vhf. I tilfælde, hvor udrykningskøretøjer skal passere broen, skal brovagten undlade åbning af broen. Varsel herom vil ofte blive givet fra det lokale beredskab. For entreprise ME-KB-OD (Kronprins Frederiks Bro) gælder særlige regler vedrørende åbningstider, jf. SAB-ME-KB bilag VAGTFUNKTION Entreprenøren skal have konstant vagt ved broen inden for normal åbningstid jf. pkt Entreprenøren skal have en vagtplan, hvoraf det fremgår hvem der har vagt den kommende måned. Vagtplanen skal efter anmodning fremsendes til Vejdirektoratets kontaktperson. Entreprenøren skal derudover kunne træffes på oplyst telefonnummer hele døgnet og skal kunne tilkaldes til akutte situationer jf. pkt Ved akut opståede skader på broen, skal entreprenøren straks anmelde disse til Vejdirektoratet (Navne på kontaktperson oplyses ved kontraktindgåelsen) og træffe nærmere aftale om indsats. Brofogeden skal kunne træffes på telefon inden for normal arbejdstid. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre på grund af fravær, skal der være udpeget en stedfortræder.

11 Mekaniske og elektriske installationer Side 11 af BETJENING AF BROKLAPPER MV. Betjening af broklapper m.m., der sker fra en manøvrepult i manøvrehuset, foretages på følgende måde: Brovagten vurderer, hvornår vejtrafikken på broen kan stoppes Søtrafikken varsles om forestående åbning via søsignaler Bomanlæggene og stoplamperne, der er placeret på begge sider af klapfaget, aktiveres Rigler trækkes ud Klappen/klapperne åbnes Søsignaler, der orienterer skibene om retten til gennemsejling, tændes Når gennemsejlingen er afsluttet, sættes søfartssignaler på rød Klappen/klapperne sænkes Rigler sættes ind Bomme hæves og stoplamperne slukkes Stopsignalet i søsignalerne slukkes 4.5 EFTERSYN OG SMØRING Brovagtpersonalet skal gennemføre en række rutineeftersyn (visuelt) af broanlægget, som beskrevet i bilag 4-7. Det drejer sig i hovedsagen om eftersyn af: Dæmninger og kystsikringer Landfæster Bropiller inkl. klappiller og manøvretårn Brooverbygning: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Dette vedrører broens ståloverbygning Brounderbygning: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Omfatter ikke denne entreprise. Belægninger Broautoværn/rækværk Klapmaskineri El-installationer og VVS-installationer Trafikanlæg (sø- og vejtrafik) Nødgenerator: Omfatter kun entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro. Entreprenøren skal udføre rutinemæssig smøring af klapmaskineri, rigler m.m. Eftersyn og smøring udføres i henhold til bilag 4-7. Konstateres der mangler og/eller skader, der vurderes ikke at være af forefaldende karakter kontaktes Vejdirektoratets rådgiver for den videre opfølgning. Hyppighed for eftersyn er anført i samme bilag. Eftersyn omfatter ikke konstruktioner under vand.

12 Mekaniske og elektriske installationer Side 12 af RENHOLD Entreprenøren foretager: Renholdelse af lejdere og trapper i klappiller Renholdelse af vejbomme og signalanlæg m.m. Glatførebekæmpelse og snerydning på fortove/cykelstier og trapper i vinterperioden (udføres i løbet af dagen efter behov): Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Trapperne er placeret i broens nordende. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: indgår ikke i denne entreprise. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter kun nedkørsel til samt parkeringsareal foran garage ved den tidligere Brofogedbolig. Renholdelse af fortov/cykelsti: Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Indgår ikke i denne entreprise. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter kun strækningen hvor der er etableret fysisk adskillelse mellem kørebaner og cykel- og gangsti. Renholdelse af klapkældre og maskinrum samt brohus/manøvretårn Spuling en gang årligt efter vinterperioden af den bærende del, der bærer vejbanekonstruktionen. Ved spuling skal snavs og salt fjernes. Efter spuling sprøjtning af underdelen med rustbeskyttelse: Omfatter kun Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen. Herudover skal entreprenøren udføre rydning af broklapper/broklap for sne. Vintercentralen i Aalborg kontaktes evt. med henblik på assistance efter behov. Broklapper skal holdes ryddet på ethvert tidspunkt inden for normal åbningstid for broen, således at broåbning kan gennemføres. Entreprenøren skal foretage rutinemæssig drift og vedligeholdelse af de af personalets benyttede fælles faciliteter. Udstyr og materialer der anvendes i forbindelse med renholdelse anskaffes efter behov af entreprenøren. De afholdte udgifter anføres som udlæg på fakturaer, der fremsendes til Vejdirektoratet. 4.7 BISTAND VED VEDLIGEHOLDELSES- OG REPARATIONSARBEJDER Vejdirektoratet har aftale med et rådgivende ingeniørfirma, der bistår Vejdirektoratet med større vedligeholdelsesarbejder og reparationer af broanlægget. Entreprenøren skal i fornødent omfang bistå, når de arbejder på broen. I forbindelse med gennemførelse af serviceeftersyn samt større vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der igangsættes af Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde, skal entreprenøren ved Brofogeden deltage ad hoc i møder om planlægning, evt. projektering (foretages af ekstern rådgiver knyttet til broen) og gennemførelse i samspil med entreprenører og/eller rådgiver. I visse tilfælde skal entreprenøren assistere med ekstra mandskab til disse arbejder. Sådanne supplerende arbejder fremgår af pkt Der henvises til bilag 4-7 Sikkerhedsreglement for servicearbejde.

13 Mekaniske og elektriske installationer Side 13 af FOR ENTREPRISE ME-KB-OD (KRONPRINS FREDERIKS BRO) GÆLDER YDERLIGERE: Sejlads inkl. drift og renhold af motorbåd og flåde: Entreprenøren skal foretage drift og renholdelse af motorbåd og flåde der er knyttet til broen, således at disse altid er klar til indsats. Motorbåden anvendes primært i forbindelse med forefaldende ren- og vedligeholdelse af broens underside samt enheder der ikke kan nås fra land f.eks. fortøjningsmulighed (fritidsfartøjer) nordvest for broen. Der henvises i øvrigt til efterfølgende afsnit Beredskab i forbindelse med redningstjeneste. Derudover anvendes motorbåd og flåde i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesopgaver mv. jf. punkt 5.1. I forbindelse med gennemførelse af serviceeftersyn, større vedligeholdelsesarbejder, reparationer, andre eftersyn der igangsættes af Vejdirektoratet eller dennes rådgiver rekvireres ekstra mandskab. Beredskab i forbindelse med redningstjeneste I beredskabet indgår den i ovenstående nævnte motorbåd, der er tilknyttet broen. 4.9 ADMINISTRATION Entreprenøren skal føre log- og dagbog over hændelser på broen. I logbogen anføres: Tidspunkter for broåbninger samt tidsinterval Antal passerede fartøjer, fordelt på erhvervsfartøjer og fritidsbåde. Samlet opgørelse over broåbninger og passerede fartøjer opgøres for hvert kalenderår og fremsendes til Vejdirektoratet, Vedligeholdelsesområde i januar måned. I dagbogen anføres Vejrlig Temperatur og vind Vandstand Alarmmeldinger Særlige hændelser Udførte serviceeftersyn og tilsvarende andre arbejder udført ved ekstern entreprenør Udførte forefaldende vedligeholdelsesarbejder herunder evt. rekvireret assistance Kontakter til Vejdirektoratet og rådgiver Drift & vedligeholdelsesarbejder (driftsreparationer og større vedligeholdelsesarbejder) udført af ekstern entreprenør

14 Mekaniske og elektriske installationer Side 14 af 14 5 SUPPLERENDE OPGAVER Vejdirektoratets kontaktperson kan rekvirere entreprenøren inkl. underentreprenører til udførelse af supplerende opgaver til særskilt afregning. I det følgende er nævnt eksempler på sådanne opgaver. 5.1 ASSISTANCE VED GENNEMFØRELSE AF DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER I forbindelse med udførelse af vedligehold, eftersyn og reparationer, f.eks. udenfor for den tid, hvor broen er bemandet, skal entreprenøren stille ekstra mandskab (brovagtpersonale) til rådighed. Brovagtpersonalets opgaver kan f.eks. omfatte: Bistand ved eftersyn- og reparationsarbejder, herunder åbning/lukning af broklap i forbindelse med sådanne opgaver. Generel bistand i forbindelse med arbejder på broen, herunder sejlads med motorbåd og med kørsel med vedligeholdsvogne. Ekstra vintervedligehold: Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Indgår ikke i denne entreprise. 5.2 AKUT TILKALD Brovagtpersonalet skal kunne tilkaldes ved akut opståede skader og/eller akut opståede situationer. Antallet af tilkald vil i sagens natur variere fra år til år. Det kan oplyses til orientering, at der de sidste par år i gennemsnit (på den enkelte klapbro) er registreret følgende: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: ca. 50 mandetimer fordelt på 20 udkald vedrørende akut tilkald. Entreprise ME-KB-ND-2, Aggersundbroen: ca. 20 mandetimer fordelt på ca. 7 tilkald vedrørende akut tilkald. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: ca. 20 mandetimer fordelt på 10 udkald vedrørende akut tilkald. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: ca. 20 mandetimer fordelt på ca. 5 tilkald vedrørende akut tilkald. Entreprenøren kan påregne at skulle indgå i redningstjeneste, der omfatter samspil med Falck, Politi, Bandvæsen etc., fortrinsvis ved deltagelse i redningsaktioner i forbindelse med opståede ulykker/kritiske situationer som følge af kollisioner mellem fartøjer, påsejling af broen og/eller fastspændt båd til undersiden af brodækket, samt i forbindelse med personer der af anden årsag er kommet i livstruende situation til vands. Ligeledes kan forekomme udkald af personale til arbejde med normalt forefaldende vedligehold til afhjælpning af opståede mindre fejl på de mekaniske og elektriske systemer. Entreprenøren skal indenfor en time efter rekvisition igangsætte udbedring af disse fejl.

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Vejdirektoratet Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-ME-KB) SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer D&V af klapbroer Bilag SAB-ME-KB.1-3 Anlægsbeskrivelse (Hadsundbroen) April 2012 Vejdirektoratet

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Vejdirektoratet Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-ME-KB) SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer D&V af klapbroer (Vilsundbroen) April 2012 Mekaniske og elektriske installationer Side

Læs mere

BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER

BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL Juni 2012 KBP BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER BEKENDTGØRELSE OM SEJLADS GENNEM VISSE BROER I DANSKE FARVANDE UDSKRIFT FRA DEN DANSKE HAVNELODS.

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Kronprins Frederiks Bro

Kronprins Frederiks Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-1-2017 Kronprins Frederiks Bro Sidste opdateringer Tekst: 6-4-2016 Beliggenhed Roskilde Fjord ca. 1200 m N for Frederikssund Havn. 55 50,6'N 12 02,3'E - kort

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 Vejdirektoratet UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Bilag 2 Opgavebeskrivelse REV 1-14. september 2012 Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 1. GENERELT...1 1.1 Orientering

Læs mere

Jernbanebroen over Limfjorden

Jernbanebroen over Limfjorden Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 1-1-2018 Jernbanebroen over Limfjorden Sidste opdateringer Tekst: 5-5-2017 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,5'N 9 54,6'E - kort 107

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Vejdirektoratet Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-ME-KB) SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer D&V af klapbroer Bilag SAB-ME-KB-ND-2 Bilag 1-2 Anlægsbeskrivelse (Aggersundbroen) April

Læs mere

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Limfjordsbroen Sidste opdateringer Tekst: 29-7-2015 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,3'N 9 55,2'E - kort 107 Set fra E - fotograferet

Læs mere

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst:

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 16-1-2017 Oddesundbroen Sidste opdateringer Tekst: 9-11-2016 Beliggenhed Limfjorden, Oddesund mellem W-siden af Grisetåodde og E-spidsen af Sunddraget. 56 34,7'N

Læs mere

Egernsundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Egernsundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 1-2-2017 Egernsundbroen Sidste opdateringer Tekst: 16-11-2016 Beliggenhed Fører over den S.-lige indsnævring af Egernsund ud for Egernsund By. 54 54,4'N 9 36,0'E

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Vejdirektoratet Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-ME-KB) SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer D&V af klapbroer SAB-ME-KB-OD-Bilag 1-4 Anlægsbeskrivelse (Kronprins Frederiks Bro)

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal Broreglement Odins Bro over Odense Kanal Beliggenhed Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55 25,3' N 10 22,8' E. Søkort 115. Brotype Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens to parter roterer

Læs mere

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal Broreglement Odins Bro over Odense Kanal Februar 2016 Beliggenhed Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55 25,3' N 10 22,8' E. Søkort 115. Brotype Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Bilag 4 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012. Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012. Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011 SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011 STATSVEJNETTET Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje Statsvejnettet udgør (januar 2009) 3.790 km* Det svarer til ca. 5 %

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-3 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2013 13/16532- Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Klapbroer" Rettelsesblad nr. ME-KB-2+3 Tidligere

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014 Rammeaftale Entreprise AD-AG.R03 Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. oktober 2014 14292-3 Svend Elgaard

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD NVF møde d

SAMLET DRIFTSUDBUD NVF møde d SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 NVF møde d. 14.10.2011 Samlet driftsudbud 2012 Samtidigt udbud af hovedparten af drifts- og vedligeholdsopgaverne på det danske statsvejnet Offentligt udbud 1-1,5 mia. kr. pr. år

Læs mere

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-BY-ND Side 1 af 7 Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-BY-ND.BilagI-Entreprisekarakteristik ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-BY-ND Side 2 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Forventet

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 PUMPER ENTREPRISE: ME-PU-OD-H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012-1 ENTREPRISEK0NTRAKT MEKANISKE

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 2. September 2012 PAKKE 2 BEVÆGELIGE BROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 2. September 2012 PAKKE 2 BEVÆGELIGE BROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 2 BEVÆGELIGE BROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 6 UF af Roskilde Fjord, Kronprins Frederiks Bro Kronprins Frederiks Bro blev indviet i 1935. Broen krydser

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Bilag 6. Organisering af indsatsen 1.1 Generelt Den samlede indsats består af planlægning, overvågning, udkald og det konkrete arbejde. Desuden

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til "ulempe for færdslen".

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til ulempe for færdslen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli 2008 08/07162 BIDRAG TIL VEJLOVENS 102 STK. 1 NR. 1, 102, STK. 2, SMH MED 112, STK. 1 OG 114, STK. 2. Bidrag til fortolkning af vejlovens 102, stk. 1 og

Læs mere

I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om administrationstillæg.

I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om administrationstillæg. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. oktober 2012 12/09458 ANVENDELSE AF EKSTERNE KONSULENTER OG BEREGNING AF ADMINISTRATIONSTILLÆG I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet

Læs mere

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014 Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet September 2014 2 af 5 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE LKB RAMMEAFTALE NR. REKVISITION

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet:

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. juni 2013 13/13701-2 x x x SAMLET ARBEJDE OG ADGANGSBEGRÆNSNINGER Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: Vi har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Beredskab" Rettelsesblad nr. BER-5 Tidligere udsendte rettelsesblade:ber-1, BER-2, BER-3 og BER-4

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning 89800 Jernbanebro over Vejle Fjord Oktober 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 1. September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 7

Bygningsbeskrivelse, pakke 1. September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 7 September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 7 UF af Limfjorden, Aggersundbroen Aggersundbroen fører rute 29 over Aggersund i Limfjorden ved Løgstør. Broen

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-Alle GENERELT Fælles for alle delarbejder på strækninger og sideanlæg PILOT 2010 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Denne side er

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-16

VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-16 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. MARTS 0 TBL Emilie D. Kristiansen edk@vd.dk 7 44 4 54 VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-6 OVERFLADEBEHANDLING AF STÅLKONSTRUKTIONER MV. TILBUDSLISTE (TBL) Niels Juels

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Bygherreforeningens temamøde om nye samarbejdsformer v/driftssouschef Michael Ebbesen, Vejdirektoratet Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det

Læs mere

Brovagtstjeneste. Kravspecifikation. Oplukkelige broer i København. Side 1 af 9. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 01-12-2015

Brovagtstjeneste. Kravspecifikation. Oplukkelige broer i København. Side 1 af 9. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 01-12-2015 01-12-2015 Sagsnr. 2015-0233005 Kravspecifikation Brovagtstjeneste Oplukkelige broer i København Side 1 af 9 Kravspecifikation til udbud vedrørende brovagtstjeneste på oplukkelige broer i København. 1.

Læs mere

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN NY STRUKTUR FOR VEJDIREKTORATETS VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN HVORFOR NY STRUKTUR FOR VINTER- TJENESTEN? Vejdirektoratet gennemførte i 2009 en organisationsændring under overskriften et enkelt og mere

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

Levering og montering af vejvisningstavler

Levering og montering af vejvisningstavler SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE April 213 Levering og montering af vejvisningstavler Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove.

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove. Dato 11. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03278-2 Side 1/5 Ren- og vintervedligeholdelse af fortove langs offentlige veje Hedensted Kommune

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Fartvisere" Rettelsesblad nr. ME-FV-2 Tidligere

Læs mere

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2016-2021

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2016-2021 Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2016-2021 Generel del Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af 14 i bekendtgørelse nr. 414 af 27.05.2009 m.s.æ. om ikke-erhvervsmæssig

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014 UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE Brugerundersøgelser AUGUST 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER Sine Dyreborg 20-08-2014 MAIL sjl@vd.dk TELEFON 7244 3408 UDKAST TIL RAMMEAFTALE RAMMEAFTALE BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-14 Side 1/7 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU Udbud 2017 Mekaniske

Læs mere

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013 1. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Ordregiver... 3 2. De udbudte ydelser... 3 3. Specifikation af de udbudte entrepriser... 3 3.1. Ruternes/distrikternes

Læs mere

Aftale om betjening (broåbning) af Proviantbroen.

Aftale om betjening (broåbning) af Proviantbroen. Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om betjening (broåbning) af Proviantbroen. Nærværende aftale fastsætter vilkår og betingelser for brobetjening af kommunens broer, udført af frivillig og ulønnet arbejdskraft.

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk.

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152762-2012:text:da:html DK-København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse fra HedeDanmark a/s

Virksomhedsoverdragelse fra HedeDanmark a/s DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-OD-4 Virksomhedsoverdragelse fra HedeDanmark a/s Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra HedeDanmark

Læs mere