SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 Mekaniske og elektriske installationer Side 2 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Orientering om opgaven Grundlag for opgavens udførelse VILKÅR FOR OPGAVENS UDFØRELSE Entreprenørens ydelser Arbejdsplads og faciliteter Organisation og medarbejdere ENTREPRISELEDELSE: BROVAGTTJENESTE Opgavens omfang Funktionskrav Vagtfunktion Betjening af broklapper mv Eftersyn og smøring Renhold Bistand ved Vedligeholdelses- og reparationsarbejder For entreprise ME-KB-OD (Kronprins Frederiks Bro) gælder yderligere: Administration SUPPLERENDE OPGAVER Assistance ved gennemførelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver Akut tilkald...14 BILAG: SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse SAB-ME-KB bilag 2: Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 med bekendtgørelse om ændring nr. 872 af 14. oktober 1994, SAB-ME-KB bilag 3.1 til 3.4: Broreglementet under Den Danske Havnelods SAB-ME-KB bilag 4 Vilsundbroen, Driftsinstruks SAB-ME-KB bilag 5 Aggersundbroen, Driftsinstruks SAB-ME-KB bilag 6 Hadsundbroen, Driftsinstruks SAB-ME-KB bilag 7 Kronprins Frederiks Bro, Driftsinstruks

3 Mekaniske og elektriske installationer Side 3 af 14 1 GENERELT 1.1 ORIENTERING OM OPGAVEN Driftsopgaven omfatter: udførelse af brovagttjeneste for klapbroer, herunder åbning af bro, løbende eftersyn, registrering samt rutinemæssig smøring, ren- og vedligehold forefaldende vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer i henhold til foreliggende driftsinstruks deltagelse i styring og koordinering af serviceeftersyn, vedligehold og reparation, som iværksættes af Vejdirektoratet og/eller af dennes rådgiver tilknyttet til broen. Udover den faste brovagttjeneste skal brovagtpersonalet kunne tilkaldes ved akutte situationer og kunne assistere ved vedligeholdsarbejder. 1.2 GRUNDLAG FOR OPGAVENS UDFØRELSE Denne SAB-ME-KB gælder for de 4 Klapbroentrepriser i Samlet driftsudbud 2012: ME-KB-ND-1 (Vilsundbroen) ME-KB-ND-2 (Aggersundbroen) ME-KB-ND-3 (Hadsundbroerne) ME-KB-OD (Kronprins Frederiks Bro) Driftsopgaven skal udføres i overensstemmelse med: Anlægsbeskrivelse, SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 med bekendtgørelse om ændring nr. 872 af 14. oktober 1994, SAB-ME-KB bilag 2.(fælles for entrepriserne) Den Danske Havnelods, SAB-ME-KB bilag 3.1 til 3.4. Sikkerhedsreglement, bropersonalets arbejdsopgaver med videre, SAB-ME-KB bilag 4 til 7 Endvidere gælder SAB-Styring og Samarbejde (SAB-SOS), Løbende vejdrift og Mekaniske og elektriske installationer.

4 Mekaniske og elektriske installationer Side 4 af 14 2 VILKÅR FOR OPGAVENS UDFØRELSE 2.1 ENTREPRENØRENS YDELSER Entreprisen omfatter følgende driftsaktiviteter: 1. Entrepriseledelse herunder: Styring og koordinering af brovagttjenesten og forefaldne vedligeholdelsesarbejder Koordinering med: o andre entreprenører og myndigheder o politi, beredskab, redningstjenester Løbende kontakt og koordinering med driftsherren Koordinering af sikkerhed 2. Levere tekniske ydelser herunder: o Gennemførelse af broåbninger o Servicering af opkald/henvendelse vedr. bropassager o Driftsovervågning o Renhold af bygninger o Viceværtfunktion o Styring af arkiv og lager o Deltage i projektarbejder og eftersyn (styres af Vejdirektoratets rådgiver) o Assistere ved eksterne entreprenørers serviceeftersyn, større vedligeholdelsesarbejder og reparationer af mekaniske og elektriske installationer. 3. Gennemføre forefaldende vedligehold samt enkel rutinemæssig vedligehold efter fast kalender. 2.2 ARBEJDSPLADS OG FACILITETER Vejdirektoratet stiller faciliteter (bla. bygninger, inventar og udstyr) vederlagsfrit til rådighed for entreprenøren, jf. SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4. Vejdirektoratet afholder udgifter til drift og vedligeholdelse, herunder udgifter til el, vand, varme, renovation og septiktank. Vejdirektoratets tilsyn samt andre som af Vejdirektoratet er bemyndiget hertil (eksempelvis Vejdirektoratets rådgivere) skal have adgang til at benytte bygningerne og alle faciliteter og udstyr. Entreprenøren forestår renholdelse af bygningerne. Ved kontraktperiodens ophør skal bygninger, materiel og udstyr afleveres i vedligeholdelsesmæssig god stand, mindst svarende til tilstand ved overdragelsen. 2.3 ORGANISATION OG MEDARBEJDERE Generelt Entrepriselederen skal være den overordnede ansvarlige for entreprenørens samlede indsats og skal være bemyndiget til at indgå bindende aftaler med Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde. Entrepriselederen har ansvaret for entreprisens administration, økonomi samt den tekniske og

5 Mekaniske og elektriske installationer Side 5 af 14 tidsmæssige fremdrift inkl. styring og koordinering af forefaldende vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer. Entrepriselederens opgaver er beskrevet i afsnit 3. Den daglige ledelse af brovagttjenesten skal varetages af en brofoged. Brofogeden varetager brovagtpersonalets kontakt til Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde og dennes rådgiver tilknyttet bygværket. Brofoged og entrepriseleder kan være en og samme person. Vejdirektoratets kontaktperson for så vidt angår drift og vedligehold samt administration af aftalen, har daglig domicil på Vejdirektoratets adresse i København. Ved kontraktindgåelse modtager entreprenøren kontaktpersonoplysninger Krav til uddannelse Entreprenørens personale skal have gennemgået et kursusforløb som nedenfor beskrevet: Personale, som opsætter og forestår etableringen af en afmærkning, men som ikke har ansvar og holder tilsyn med afmærkningen, skal have gennemført grundkursus Vejen som arbejdsplads Trin II hos VEJ-EU Formænd og andre, som har ansvaret for afmærkningen og som fører tilsyn med denne, skal have gennemført grundkursus Vejen som arbejdsplads Trin 1 hos VEJ-EU. Entreprenørens personale skal have gennemført og bestået det relevante af disse kursus senest 1. januar Kurset er nærmere beskrevet i SAB-SOS, bilag 4, Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks Kvalifikationskrav til brovagtpersonale Brofogeden indgår i brovagtpersonalet og er dettes leder. Krav til brovagtpersonalet ved udførelse af brovagtstjeneste er følgende: 1 Nautisk/maritim baggrund. 2 Indgående kendskab til forskellige skibstypers manøvreevne og operationelle muligheder i øvrigt, for at kunne medvirke til en sikker og ansvarlig passage af en bro 3 I praksis erhvervet kendskab til hvordan skibe manøvreres under alle vejrforhold i forbindelse med betjening af skibsfarten ved broåbningerne 4 Indgående kendskab til søfartsreglerne 5 Kompetencer og certificering til brug af VHF. De i ovenstående pkt. 1-5 anses for at være opnået, såfremt medarbejderen som minimum ved tidligere beskæftigelse (erhvervsmæssigt) har opnået erfaring som vagtgående navigatør eller tilsvarende. 6 Kendskab til drift og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer 7 Kendskab til hvordan maskineri og el- installationer er opbygget og fungerer så broens installationer kan drives og passes i fornødent omfang. Entreprenøren skal til stadighed kunne fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/ kursusbeviser for at ovennævnte krav er opfyldte.

6 Mekaniske og elektriske installationer Side 6 af 14 Ved ændringer i personalet, som kun kan finde sted efter Vejdirektoratets forudgående godkendelse, skal entreprenøren selv sørge for, at nyt personale er eller bliver uddannet på samme niveau. Uddannelsen af nyt personale som tilkommer i entreprisen skal som minimum bestå af: følgeoplæring undervisning Entreprenøren skal selv afholde alle udgifter til oplæring af nyt personale, uanset hvem der foretager oplæringen Personale til arbejde med normalt forefaldende vedligehold. Entreprenøren skal sikre at nedenstående medarbejderkategorier er til rådighed for entreprisens gennemførelse. Ifm. opstartsworkshoppen skal entreprenøren oplyse navnene på de pågældende medarbejdere samt deres evt. ansættelse hos underentreprenør Smedearbejde: Der stilles følgende kvalifikationskrav til: Værkstedsarbejdende, montør: 1 Montøren skal være udlært smed, maskinarbejder, eller tilsvarende. Montøren skal kunne udføre diverse arbejder på værksted i forbindelse med udførelse af forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 5 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne Servicemontør: 1 Servicemontøren skal være udlært smed, maskinarbejder, eller tilsvarende. Servicemontøren skal kunne udføre diverse forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 5 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne Servicetekniker 1 Serviceteknikeren skal være udlært smed, maskinarbejder, eller tilsvarende. Serviceteknikeren skal på værksted kunne assistere servicemontøren i at udføre diverse forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 1 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne

7 Mekaniske og elektriske installationer Side 7 af Elektrikerarbejde Der stilles følgende kvalifikationskrav til: Værkstedsarbejdende, montør: 1 Montøren skal være udlært el-installatør, elektriker eller tilsvarende. Montøren skal kunne udføre diverse arbejder på værksted i forbindelse med udførelse af forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 5 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne Servicemontør: 1 Servicemontøren skal være udlært elinstallatør, elektriker eller tilsvarende. Servicemontøren skal kunne udføre diverse forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 5 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne Servicetekniker 1. Serviceteknikeren skal være udlært elinstallatør, elektriker eller tilsvarende. Serviceteknikeren skal på værksted kunne assistere servicemontøren i at udføre diverse forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne

8 Mekaniske og elektriske installationer Side 8 af 14 3 ENTREPRISELEDELSE: Entrepriselederen skal være den overordnede ansvarlige for entreprisen og den person som varetager entrepriseledelsen og dens ledelsesmæssige opgaver hos entreprenøren. Entrepriselederen skal være Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde entydige kontaktperson om ledelsesmæssige og kontraktuelle forhold. De ledelsesmæssige opgaver gennemføres i samarbejde med Brofogeden og omfatter: Planlægning og tilrettelæggelse af entreprisen Udarbejde og vedligeholde arbejds- og tidsplaner Sikre gennemførelse af forefaldende vedligehold af broens mekaniske og elektriske installationer. Sikre at arbejdet planlægges og gennemføres med et minimum af spildtid herunder sikre minimum af gener for trafikanter på den overførte vej samt for skibe og fartøjer, der passerer broen. Opfølgning på entreprisens udførelse Vedligeholde aktivitetsoverblik (dvs. have styr på udførte og igangværende aktiviteter, indhold, fremdrift, tidsforbrug, etc.) Følge op på tilbagemeldinger efter gennemført forefaldende vedligehold. Konstateres behov for iværksættelse af driftsreparationer og/eller behov for større vedligeholdelsesarbejder kontaktes Vejdirektoratets rådgiver for den videre opfølgning. Aktiv deltagelse i driftsplanlægning og driftsmøder Udarbejdelse af log- og dagbog inkl. afrapportering, jf. driftsinstruksen (bilag 4-7) Anmeldelser til myndigheder, jf. driftsinstruksen (bilag 4-7) Administrativ jobstyring Overvåge overholdelse af budgetrammer og tidsterminer Sikre anvendelsen af de administrations- og styringssystemer, som Vejdirektoratet stiller til rådighed. Varetage at krav til kvalitetsledelse, sikkerhed og sundhed samt miljøledelse opfyldes Ansvar for udarbejdelse af grundlaget for kvalitetsstyring, sikkerhed og miljøledelse Sikre at grundlaget anvendes og krav opfyldes Kommunikation med Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde Administration af værksteder, lagerbeholdninger, depoter etc.

9 Mekaniske og elektriske installationer Side 9 af 14 4 BROVAGTTJENESTE 4.1 OPGAVENS OMFANG Driftsopgaven omfatter følgende faste brovagttjenester: Broåbninger i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse. Kommunikation med fartøjer der passerer broen. Rutinemæssige eftersyn og smøring i henhold til driftsinstruksen. Rutinemæssigt renhold i henhold til driftsinstruksen. Rutinemæssigt renhold og vedligeholdelse af vagtpersonalets benyttede faciliteter: Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter endvidere rutinemæssig husholdning. Renholdelse af fortove/cykelstier på broerne: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Dette vedrører renholdelse af fortov samt græsslåning ved arealer ved broender. Desuden spuling af konstruktions over- og underside. Entreprise ME-KB-ND-2, Aggersundbroen: Dette vedrører broens vest side. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Indgår ikke i denne entreprise. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter befæstede arealer ekskl. kørebaner. Deltagelse i møder om gennemførelse af vedligeholdelses- og reparationsopgaver. Vintertjeneste. Glatførebekæmpelse og snerydning på fortove: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Omfatter fortov og trapper ved broens nordende. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Indgår ikke i denne entreprise. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter kun nedkørsel til samt parkeringsareal foran garage ved den tidligere Brofogedbolig. Sejlads inkl. drift, ren og vedligehold af jolle: Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Omfatter en lille jolle. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter endvidere drift og renholdelse af flåde. Løbende orientering til Vejdirektoratet om behov for afhjælpning af defekter. Deltagelse i driftsmøder med Vejdirektoratet i fornødent omfang. Administration Beredskab i forbindelse med redningstjeneste, der naturligt kan ske som en del af brovagtens arbejde. Eftersyn, smøring og renholdelse (løbende eftersyn, registrering samt rutinemæssig smøring, ren- og vedligehold) er detaljeret beskrevet i SAB-ME-KB bilag FUNKTIONSKRAV Skibe og fartøjer kan til enhver tid fra solopgang (i tiden fra den 1. november til 1. marts fra en halv time før solopgang) til en halv time efter solnedgang forlange fri gennemsejling, såfremt det efter brovagtens skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed. Disse tidsrum benævnes i det følgende normal åbningstid, der henvises til bilag

10 Mekaniske og elektriske installationer Side 10 af 14 Skibe og fartøjer kan endvidere forlange broen åbnet uden for normal åbningstid, når der inden for den normale åbningstid er truffet aftale med brovagten om det. Antallet af oplukninger udenfor normal åbningstid kan variere. Til orientering har der i de sidste par år vedrørende: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen været ca. 50 oplukninger pr. år af denne type. Entreprise ME-KB-ND-2, Aggersundbroen været ca. 100 oplukninger pr. år af denne type. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen været ca. 150 oplukninger pr. år af denne type. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro været under 5 oplukninger pr. år af denne type. Brovagten er berettiget til alle ugens dage, når hensynet til vejtrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 60 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling. I praksis er det for Entrepriserne ME-KB-ND-1, Vilsundbroen, ME-KB-ND-3, Aggersundbroen og ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro dog kun 30 minutter. Fartøjer der kan passere den lukkede bro, eksempelvis ved at lægge masten ned, kan ikke forlange broen åbnet. Kommunikation i forbindelse med fartøjers passage af broen (såvel danske som udenlandske) foretages via telefon/vhf. I tilfælde, hvor udrykningskøretøjer skal passere broen, skal brovagten undlade åbning af broen. Varsel herom vil ofte blive givet fra det lokale beredskab. For entreprise ME-KB-OD (Kronprins Frederiks Bro) gælder særlige regler vedrørende åbningstider, jf. SAB-ME-KB bilag VAGTFUNKTION Entreprenøren skal have konstant vagt ved broen inden for normal åbningstid jf. pkt Entreprenøren skal have en vagtplan, hvoraf det fremgår hvem der har vagt den kommende måned. Vagtplanen skal efter anmodning fremsendes til Vejdirektoratets kontaktperson. Entreprenøren skal derudover kunne træffes på oplyst telefonnummer hele døgnet og skal kunne tilkaldes til akutte situationer jf. pkt Ved akut opståede skader på broen, skal entreprenøren straks anmelde disse til Vejdirektoratet (Navne på kontaktperson oplyses ved kontraktindgåelsen) og træffe nærmere aftale om indsats. Brofogeden skal kunne træffes på telefon inden for normal arbejdstid. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre på grund af fravær, skal der være udpeget en stedfortræder.

11 Mekaniske og elektriske installationer Side 11 af BETJENING AF BROKLAPPER MV. Betjening af broklapper m.m., der sker fra en manøvrepult i manøvrehuset, foretages på følgende måde: Brovagten vurderer, hvornår vejtrafikken på broen kan stoppes Søtrafikken varsles om forestående åbning via søsignaler Bomanlæggene og stoplamperne, der er placeret på begge sider af klapfaget, aktiveres Rigler trækkes ud Klappen/klapperne åbnes Søsignaler, der orienterer skibene om retten til gennemsejling, tændes Når gennemsejlingen er afsluttet, sættes søfartssignaler på rød Klappen/klapperne sænkes Rigler sættes ind Bomme hæves og stoplamperne slukkes Stopsignalet i søsignalerne slukkes 4.5 EFTERSYN OG SMØRING Brovagtpersonalet skal gennemføre en række rutineeftersyn (visuelt) af broanlægget, som beskrevet i bilag 4-7. Det drejer sig i hovedsagen om eftersyn af: Dæmninger og kystsikringer Landfæster Bropiller inkl. klappiller og manøvretårn Brooverbygning: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Dette vedrører broens ståloverbygning Brounderbygning: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Omfatter ikke denne entreprise. Belægninger Broautoværn/rækværk Klapmaskineri El-installationer og VVS-installationer Trafikanlæg (sø- og vejtrafik) Nødgenerator: Omfatter kun entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro. Entreprenøren skal udføre rutinemæssig smøring af klapmaskineri, rigler m.m. Eftersyn og smøring udføres i henhold til bilag 4-7. Konstateres der mangler og/eller skader, der vurderes ikke at være af forefaldende karakter kontaktes Vejdirektoratets rådgiver for den videre opfølgning. Hyppighed for eftersyn er anført i samme bilag. Eftersyn omfatter ikke konstruktioner under vand.

12 Mekaniske og elektriske installationer Side 12 af RENHOLD Entreprenøren foretager: Renholdelse af lejdere og trapper i klappiller Renholdelse af vejbomme og signalanlæg m.m. Glatførebekæmpelse og snerydning på fortove/cykelstier og trapper i vinterperioden (udføres i løbet af dagen efter behov): Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Trapperne er placeret i broens nordende. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: indgår ikke i denne entreprise. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter kun nedkørsel til samt parkeringsareal foran garage ved den tidligere Brofogedbolig. Renholdelse af fortov/cykelsti: Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Indgår ikke i denne entreprise. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter kun strækningen hvor der er etableret fysisk adskillelse mellem kørebaner og cykel- og gangsti. Renholdelse af klapkældre og maskinrum samt brohus/manøvretårn Spuling en gang årligt efter vinterperioden af den bærende del, der bærer vejbanekonstruktionen. Ved spuling skal snavs og salt fjernes. Efter spuling sprøjtning af underdelen med rustbeskyttelse: Omfatter kun Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen. Herudover skal entreprenøren udføre rydning af broklapper/broklap for sne. Vintercentralen i Aalborg kontaktes evt. med henblik på assistance efter behov. Broklapper skal holdes ryddet på ethvert tidspunkt inden for normal åbningstid for broen, således at broåbning kan gennemføres. Entreprenøren skal foretage rutinemæssig drift og vedligeholdelse af de af personalets benyttede fælles faciliteter. Udstyr og materialer der anvendes i forbindelse med renholdelse anskaffes efter behov af entreprenøren. De afholdte udgifter anføres som udlæg på fakturaer, der fremsendes til Vejdirektoratet. 4.7 BISTAND VED VEDLIGEHOLDELSES- OG REPARATIONSARBEJDER Vejdirektoratet har aftale med et rådgivende ingeniørfirma, der bistår Vejdirektoratet med større vedligeholdelsesarbejder og reparationer af broanlægget. Entreprenøren skal i fornødent omfang bistå, når de arbejder på broen. I forbindelse med gennemførelse af serviceeftersyn samt større vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der igangsættes af Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde, skal entreprenøren ved Brofogeden deltage ad hoc i møder om planlægning, evt. projektering (foretages af ekstern rådgiver knyttet til broen) og gennemførelse i samspil med entreprenører og/eller rådgiver. I visse tilfælde skal entreprenøren assistere med ekstra mandskab til disse arbejder. Sådanne supplerende arbejder fremgår af pkt Der henvises til bilag 4-7 Sikkerhedsreglement for servicearbejde.

13 Mekaniske og elektriske installationer Side 13 af FOR ENTREPRISE ME-KB-OD (KRONPRINS FREDERIKS BRO) GÆLDER YDERLIGERE: Sejlads inkl. drift og renhold af motorbåd og flåde: Entreprenøren skal foretage drift og renholdelse af motorbåd og flåde der er knyttet til broen, således at disse altid er klar til indsats. Motorbåden anvendes primært i forbindelse med forefaldende ren- og vedligeholdelse af broens underside samt enheder der ikke kan nås fra land f.eks. fortøjningsmulighed (fritidsfartøjer) nordvest for broen. Der henvises i øvrigt til efterfølgende afsnit Beredskab i forbindelse med redningstjeneste. Derudover anvendes motorbåd og flåde i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesopgaver mv. jf. punkt 5.1. I forbindelse med gennemførelse af serviceeftersyn, større vedligeholdelsesarbejder, reparationer, andre eftersyn der igangsættes af Vejdirektoratet eller dennes rådgiver rekvireres ekstra mandskab. Beredskab i forbindelse med redningstjeneste I beredskabet indgår den i ovenstående nævnte motorbåd, der er tilknyttet broen. 4.9 ADMINISTRATION Entreprenøren skal føre log- og dagbog over hændelser på broen. I logbogen anføres: Tidspunkter for broåbninger samt tidsinterval Antal passerede fartøjer, fordelt på erhvervsfartøjer og fritidsbåde. Samlet opgørelse over broåbninger og passerede fartøjer opgøres for hvert kalenderår og fremsendes til Vejdirektoratet, Vedligeholdelsesområde i januar måned. I dagbogen anføres Vejrlig Temperatur og vind Vandstand Alarmmeldinger Særlige hændelser Udførte serviceeftersyn og tilsvarende andre arbejder udført ved ekstern entreprenør Udførte forefaldende vedligeholdelsesarbejder herunder evt. rekvireret assistance Kontakter til Vejdirektoratet og rådgiver Drift & vedligeholdelsesarbejder (driftsreparationer og større vedligeholdelsesarbejder) udført af ekstern entreprenør

14 Mekaniske og elektriske installationer Side 14 af 14 5 SUPPLERENDE OPGAVER Vejdirektoratets kontaktperson kan rekvirere entreprenøren inkl. underentreprenører til udførelse af supplerende opgaver til særskilt afregning. I det følgende er nævnt eksempler på sådanne opgaver. 5.1 ASSISTANCE VED GENNEMFØRELSE AF DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER I forbindelse med udførelse af vedligehold, eftersyn og reparationer, f.eks. udenfor for den tid, hvor broen er bemandet, skal entreprenøren stille ekstra mandskab (brovagtpersonale) til rådighed. Brovagtpersonalets opgaver kan f.eks. omfatte: Bistand ved eftersyn- og reparationsarbejder, herunder åbning/lukning af broklap i forbindelse med sådanne opgaver. Generel bistand i forbindelse med arbejder på broen, herunder sejlads med motorbåd og med kørsel med vedligeholdsvogne. Ekstra vintervedligehold: Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Indgår ikke i denne entreprise. 5.2 AKUT TILKALD Brovagtpersonalet skal kunne tilkaldes ved akut opståede skader og/eller akut opståede situationer. Antallet af tilkald vil i sagens natur variere fra år til år. Det kan oplyses til orientering, at der de sidste par år i gennemsnit (på den enkelte klapbro) er registreret følgende: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: ca. 50 mandetimer fordelt på 20 udkald vedrørende akut tilkald. Entreprise ME-KB-ND-2, Aggersundbroen: ca. 20 mandetimer fordelt på ca. 7 tilkald vedrørende akut tilkald. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: ca. 20 mandetimer fordelt på 10 udkald vedrørende akut tilkald. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: ca. 20 mandetimer fordelt på ca. 5 tilkald vedrørende akut tilkald. Entreprenøren kan påregne at skulle indgå i redningstjeneste, der omfatter samspil med Falck, Politi, Bandvæsen etc., fortrinsvis ved deltagelse i redningsaktioner i forbindelse med opståede ulykker/kritiske situationer som følge af kollisioner mellem fartøjer, påsejling af broen og/eller fastspændt båd til undersiden af brodækket, samt i forbindelse med personer der af anden årsag er kommet i livstruende situation til vands. Ligeledes kan forekomme udkald af personale til arbejde med normalt forefaldende vedligehold til afhjælpning af opståede mindre fejl på de mekaniske og elektriske systemer. Entreprenøren skal indenfor en time efter rekvisition igangsætte udbedring af disse fejl.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Fartvisere" Rettelsesblad nr. ME-FV-2 Tidligere

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk.

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152762-2012:text:da:html DK-København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet

Læs mere

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013 aftale rådgivning ANL-ANA-R08 RTK-TJENESTE I VEJDIREKTORATET 2014-2015 oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.09.2013 13/18051-4 Lars Busk Jensen lbje@vd.dk 2252 1200 AFTALE OM RÅDGIVNING

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012. Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet

Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012. Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012 Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet Forudsætninger for udbuddet Driftsstrategianalyse i 2009: Kvalitetsniveauer - Sikkerhed, 100% -

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom Indhold 03 Om BHF Gruppen 04 BHF Bane 06 BHF Forsyning 08 BHF Facility 10 BHF Telekom BHF Gruppen Vejen til gode forbindelser Vælger I et samarbejde med BHF Gruppen, får I kvalitetsløsninger til den aftalte

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose 1 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur Retablering af fugleø i Utterslev Mose Side 2

Læs mere

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER ME-BY-ND Side 1 af 22 Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-BY-ND.BilagC-Arbejdsbeskrivelser ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER ME-BY-ND Side 2 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 4 1 Orientering...

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Forslag til vinterhåndbog

Forslag til vinterhåndbog Forslag til vinterhåndbog 5.1 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lovgrundlag... 3 1.3 Internt samarbejde... 3 1.4 Eksternt samarbejde... 3 1.5 Kørebaner og stier/fortove... 4 2. ORGANISATION... 4 2.1

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 45 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-ND-1 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Vejdirektoratet Strækningstilsynet det tidligere vejmandstilsyn

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00_ E-mail:

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012 N01 NØDTELEFONER Beskrivelse af elementet Nødtelefoner er stationære konstruktioner hvorfra der kan skabes umiddelbar kontakt til beredskabspersonale. Nødopkaldssystem som betjenes centralt i VejdirektoratetsTrafikinformationsCenter

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift samt Mekaniske og elektriske installationer april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01.

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01. Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Policenr. 4244 - E/F Øresundsparken c/o Vest Administration A/S Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup Telefon 33 24 61 26 Afd.nr. Skadedato Skadeadresse 1. Brand

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Telefon 70 12 24 24, Fax 70 12 24 25 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01 Dir. 88 13 97 17 Henrik Mortensen

Telefon 70 12 24 24, Fax 70 12 24 25 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01 Dir. 88 13 97 17 Henrik Mortensen Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Ejendommens navn: E/F Øresund Strandpark Etape 2 v/datea A/S Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby Telefon 45 26 01 02, Fax 45 26 01 23 Policenr. 25-036012 Skadedato

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere