SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 Mekaniske og elektriske installationer Side 2 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Orientering om opgaven Grundlag for opgavens udførelse VILKÅR FOR OPGAVENS UDFØRELSE Entreprenørens ydelser Arbejdsplads og faciliteter Organisation og medarbejdere ENTREPRISELEDELSE: BROVAGTTJENESTE Opgavens omfang Funktionskrav Vagtfunktion Betjening af broklapper mv Eftersyn og smøring Renhold Bistand ved Vedligeholdelses- og reparationsarbejder For entreprise ME-KB-OD (Kronprins Frederiks Bro) gælder yderligere: Administration SUPPLERENDE OPGAVER Assistance ved gennemførelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver Akut tilkald...14 BILAG: SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse SAB-ME-KB bilag 2: Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 med bekendtgørelse om ændring nr. 872 af 14. oktober 1994, SAB-ME-KB bilag 3.1 til 3.4: Broreglementet under Den Danske Havnelods SAB-ME-KB bilag 4 Vilsundbroen, Driftsinstruks SAB-ME-KB bilag 5 Aggersundbroen, Driftsinstruks SAB-ME-KB bilag 6 Hadsundbroen, Driftsinstruks SAB-ME-KB bilag 7 Kronprins Frederiks Bro, Driftsinstruks

3 Mekaniske og elektriske installationer Side 3 af 14 1 GENERELT 1.1 ORIENTERING OM OPGAVEN Driftsopgaven omfatter: udførelse af brovagttjeneste for klapbroer, herunder åbning af bro, løbende eftersyn, registrering samt rutinemæssig smøring, ren- og vedligehold forefaldende vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer i henhold til foreliggende driftsinstruks deltagelse i styring og koordinering af serviceeftersyn, vedligehold og reparation, som iværksættes af Vejdirektoratet og/eller af dennes rådgiver tilknyttet til broen. Udover den faste brovagttjeneste skal brovagtpersonalet kunne tilkaldes ved akutte situationer og kunne assistere ved vedligeholdsarbejder. 1.2 GRUNDLAG FOR OPGAVENS UDFØRELSE Denne SAB-ME-KB gælder for de 4 Klapbroentrepriser i Samlet driftsudbud 2012: ME-KB-ND-1 (Vilsundbroen) ME-KB-ND-2 (Aggersundbroen) ME-KB-ND-3 (Hadsundbroerne) ME-KB-OD (Kronprins Frederiks Bro) Driftsopgaven skal udføres i overensstemmelse med: Anlægsbeskrivelse, SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 med bekendtgørelse om ændring nr. 872 af 14. oktober 1994, SAB-ME-KB bilag 2.(fælles for entrepriserne) Den Danske Havnelods, SAB-ME-KB bilag 3.1 til 3.4. Sikkerhedsreglement, bropersonalets arbejdsopgaver med videre, SAB-ME-KB bilag 4 til 7 Endvidere gælder SAB-Styring og Samarbejde (SAB-SOS), Løbende vejdrift og Mekaniske og elektriske installationer.

4 Mekaniske og elektriske installationer Side 4 af 14 2 VILKÅR FOR OPGAVENS UDFØRELSE 2.1 ENTREPRENØRENS YDELSER Entreprisen omfatter følgende driftsaktiviteter: 1. Entrepriseledelse herunder: Styring og koordinering af brovagttjenesten og forefaldne vedligeholdelsesarbejder Koordinering med: o andre entreprenører og myndigheder o politi, beredskab, redningstjenester Løbende kontakt og koordinering med driftsherren Koordinering af sikkerhed 2. Levere tekniske ydelser herunder: o Gennemførelse af broåbninger o Servicering af opkald/henvendelse vedr. bropassager o Driftsovervågning o Renhold af bygninger o Viceværtfunktion o Styring af arkiv og lager o Deltage i projektarbejder og eftersyn (styres af Vejdirektoratets rådgiver) o Assistere ved eksterne entreprenørers serviceeftersyn, større vedligeholdelsesarbejder og reparationer af mekaniske og elektriske installationer. 3. Gennemføre forefaldende vedligehold samt enkel rutinemæssig vedligehold efter fast kalender. 2.2 ARBEJDSPLADS OG FACILITETER Vejdirektoratet stiller faciliteter (bla. bygninger, inventar og udstyr) vederlagsfrit til rådighed for entreprenøren, jf. SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4. Vejdirektoratet afholder udgifter til drift og vedligeholdelse, herunder udgifter til el, vand, varme, renovation og septiktank. Vejdirektoratets tilsyn samt andre som af Vejdirektoratet er bemyndiget hertil (eksempelvis Vejdirektoratets rådgivere) skal have adgang til at benytte bygningerne og alle faciliteter og udstyr. Entreprenøren forestår renholdelse af bygningerne. Ved kontraktperiodens ophør skal bygninger, materiel og udstyr afleveres i vedligeholdelsesmæssig god stand, mindst svarende til tilstand ved overdragelsen. 2.3 ORGANISATION OG MEDARBEJDERE Generelt Entrepriselederen skal være den overordnede ansvarlige for entreprenørens samlede indsats og skal være bemyndiget til at indgå bindende aftaler med Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde. Entrepriselederen har ansvaret for entreprisens administration, økonomi samt den tekniske og

5 Mekaniske og elektriske installationer Side 5 af 14 tidsmæssige fremdrift inkl. styring og koordinering af forefaldende vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer. Entrepriselederens opgaver er beskrevet i afsnit 3. Den daglige ledelse af brovagttjenesten skal varetages af en brofoged. Brofogeden varetager brovagtpersonalets kontakt til Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde og dennes rådgiver tilknyttet bygværket. Brofoged og entrepriseleder kan være en og samme person. Vejdirektoratets kontaktperson for så vidt angår drift og vedligehold samt administration af aftalen, har daglig domicil på Vejdirektoratets adresse i København. Ved kontraktindgåelse modtager entreprenøren kontaktpersonoplysninger Krav til uddannelse Entreprenørens personale skal have gennemgået et kursusforløb som nedenfor beskrevet: Personale, som opsætter og forestår etableringen af en afmærkning, men som ikke har ansvar og holder tilsyn med afmærkningen, skal have gennemført grundkursus Vejen som arbejdsplads Trin II hos VEJ-EU Formænd og andre, som har ansvaret for afmærkningen og som fører tilsyn med denne, skal have gennemført grundkursus Vejen som arbejdsplads Trin 1 hos VEJ-EU. Entreprenørens personale skal have gennemført og bestået det relevante af disse kursus senest 1. januar Kurset er nærmere beskrevet i SAB-SOS, bilag 4, Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks Kvalifikationskrav til brovagtpersonale Brofogeden indgår i brovagtpersonalet og er dettes leder. Krav til brovagtpersonalet ved udførelse af brovagtstjeneste er følgende: 1 Nautisk/maritim baggrund. 2 Indgående kendskab til forskellige skibstypers manøvreevne og operationelle muligheder i øvrigt, for at kunne medvirke til en sikker og ansvarlig passage af en bro 3 I praksis erhvervet kendskab til hvordan skibe manøvreres under alle vejrforhold i forbindelse med betjening af skibsfarten ved broåbningerne 4 Indgående kendskab til søfartsreglerne 5 Kompetencer og certificering til brug af VHF. De i ovenstående pkt. 1-5 anses for at være opnået, såfremt medarbejderen som minimum ved tidligere beskæftigelse (erhvervsmæssigt) har opnået erfaring som vagtgående navigatør eller tilsvarende. 6 Kendskab til drift og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer 7 Kendskab til hvordan maskineri og el- installationer er opbygget og fungerer så broens installationer kan drives og passes i fornødent omfang. Entreprenøren skal til stadighed kunne fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/ kursusbeviser for at ovennævnte krav er opfyldte.

6 Mekaniske og elektriske installationer Side 6 af 14 Ved ændringer i personalet, som kun kan finde sted efter Vejdirektoratets forudgående godkendelse, skal entreprenøren selv sørge for, at nyt personale er eller bliver uddannet på samme niveau. Uddannelsen af nyt personale som tilkommer i entreprisen skal som minimum bestå af: følgeoplæring undervisning Entreprenøren skal selv afholde alle udgifter til oplæring af nyt personale, uanset hvem der foretager oplæringen Personale til arbejde med normalt forefaldende vedligehold. Entreprenøren skal sikre at nedenstående medarbejderkategorier er til rådighed for entreprisens gennemførelse. Ifm. opstartsworkshoppen skal entreprenøren oplyse navnene på de pågældende medarbejdere samt deres evt. ansættelse hos underentreprenør Smedearbejde: Der stilles følgende kvalifikationskrav til: Værkstedsarbejdende, montør: 1 Montøren skal være udlært smed, maskinarbejder, eller tilsvarende. Montøren skal kunne udføre diverse arbejder på værksted i forbindelse med udførelse af forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 5 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne Servicemontør: 1 Servicemontøren skal være udlært smed, maskinarbejder, eller tilsvarende. Servicemontøren skal kunne udføre diverse forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 5 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne Servicetekniker 1 Serviceteknikeren skal være udlært smed, maskinarbejder, eller tilsvarende. Serviceteknikeren skal på værksted kunne assistere servicemontøren i at udføre diverse forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 1 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne

7 Mekaniske og elektriske installationer Side 7 af Elektrikerarbejde Der stilles følgende kvalifikationskrav til: Værkstedsarbejdende, montør: 1 Montøren skal være udlært el-installatør, elektriker eller tilsvarende. Montøren skal kunne udføre diverse arbejder på værksted i forbindelse med udførelse af forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 5 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne Servicemontør: 1 Servicemontøren skal være udlært elinstallatør, elektriker eller tilsvarende. Servicemontøren skal kunne udføre diverse forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. 2 5 års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne Servicetekniker 1. Serviceteknikeren skal være udlært elinstallatør, elektriker eller tilsvarende. Serviceteknikeren skal på værksted kunne assistere servicemontøren i at udføre diverse forefaldende vedligehold på bygværket såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid års erfaring med installationer og konstruktioner svarende til de i SAB-ME-KB bilag 1.1 til 1.4: Anlægsbeskrivelse beskrevne

8 Mekaniske og elektriske installationer Side 8 af 14 3 ENTREPRISELEDELSE: Entrepriselederen skal være den overordnede ansvarlige for entreprisen og den person som varetager entrepriseledelsen og dens ledelsesmæssige opgaver hos entreprenøren. Entrepriselederen skal være Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde entydige kontaktperson om ledelsesmæssige og kontraktuelle forhold. De ledelsesmæssige opgaver gennemføres i samarbejde med Brofogeden og omfatter: Planlægning og tilrettelæggelse af entreprisen Udarbejde og vedligeholde arbejds- og tidsplaner Sikre gennemførelse af forefaldende vedligehold af broens mekaniske og elektriske installationer. Sikre at arbejdet planlægges og gennemføres med et minimum af spildtid herunder sikre minimum af gener for trafikanter på den overførte vej samt for skibe og fartøjer, der passerer broen. Opfølgning på entreprisens udførelse Vedligeholde aktivitetsoverblik (dvs. have styr på udførte og igangværende aktiviteter, indhold, fremdrift, tidsforbrug, etc.) Følge op på tilbagemeldinger efter gennemført forefaldende vedligehold. Konstateres behov for iværksættelse af driftsreparationer og/eller behov for større vedligeholdelsesarbejder kontaktes Vejdirektoratets rådgiver for den videre opfølgning. Aktiv deltagelse i driftsplanlægning og driftsmøder Udarbejdelse af log- og dagbog inkl. afrapportering, jf. driftsinstruksen (bilag 4-7) Anmeldelser til myndigheder, jf. driftsinstruksen (bilag 4-7) Administrativ jobstyring Overvåge overholdelse af budgetrammer og tidsterminer Sikre anvendelsen af de administrations- og styringssystemer, som Vejdirektoratet stiller til rådighed. Varetage at krav til kvalitetsledelse, sikkerhed og sundhed samt miljøledelse opfyldes Ansvar for udarbejdelse af grundlaget for kvalitetsstyring, sikkerhed og miljøledelse Sikre at grundlaget anvendes og krav opfyldes Kommunikation med Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde Administration af værksteder, lagerbeholdninger, depoter etc.

9 Mekaniske og elektriske installationer Side 9 af 14 4 BROVAGTTJENESTE 4.1 OPGAVENS OMFANG Driftsopgaven omfatter følgende faste brovagttjenester: Broåbninger i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse. Kommunikation med fartøjer der passerer broen. Rutinemæssige eftersyn og smøring i henhold til driftsinstruksen. Rutinemæssigt renhold i henhold til driftsinstruksen. Rutinemæssigt renhold og vedligeholdelse af vagtpersonalets benyttede faciliteter: Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter endvidere rutinemæssig husholdning. Renholdelse af fortove/cykelstier på broerne: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Dette vedrører renholdelse af fortov samt græsslåning ved arealer ved broender. Desuden spuling af konstruktions over- og underside. Entreprise ME-KB-ND-2, Aggersundbroen: Dette vedrører broens vest side. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Indgår ikke i denne entreprise. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter befæstede arealer ekskl. kørebaner. Deltagelse i møder om gennemførelse af vedligeholdelses- og reparationsopgaver. Vintertjeneste. Glatførebekæmpelse og snerydning på fortove: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Omfatter fortov og trapper ved broens nordende. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Indgår ikke i denne entreprise. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter kun nedkørsel til samt parkeringsareal foran garage ved den tidligere Brofogedbolig. Sejlads inkl. drift, ren og vedligehold af jolle: Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Omfatter en lille jolle. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter endvidere drift og renholdelse af flåde. Løbende orientering til Vejdirektoratet om behov for afhjælpning af defekter. Deltagelse i driftsmøder med Vejdirektoratet i fornødent omfang. Administration Beredskab i forbindelse med redningstjeneste, der naturligt kan ske som en del af brovagtens arbejde. Eftersyn, smøring og renholdelse (løbende eftersyn, registrering samt rutinemæssig smøring, ren- og vedligehold) er detaljeret beskrevet i SAB-ME-KB bilag FUNKTIONSKRAV Skibe og fartøjer kan til enhver tid fra solopgang (i tiden fra den 1. november til 1. marts fra en halv time før solopgang) til en halv time efter solnedgang forlange fri gennemsejling, såfremt det efter brovagtens skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed. Disse tidsrum benævnes i det følgende normal åbningstid, der henvises til bilag

10 Mekaniske og elektriske installationer Side 10 af 14 Skibe og fartøjer kan endvidere forlange broen åbnet uden for normal åbningstid, når der inden for den normale åbningstid er truffet aftale med brovagten om det. Antallet af oplukninger udenfor normal åbningstid kan variere. Til orientering har der i de sidste par år vedrørende: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen været ca. 50 oplukninger pr. år af denne type. Entreprise ME-KB-ND-2, Aggersundbroen været ca. 100 oplukninger pr. år af denne type. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen været ca. 150 oplukninger pr. år af denne type. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro været under 5 oplukninger pr. år af denne type. Brovagten er berettiget til alle ugens dage, når hensynet til vejtrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 60 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling. I praksis er det for Entrepriserne ME-KB-ND-1, Vilsundbroen, ME-KB-ND-3, Aggersundbroen og ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro dog kun 30 minutter. Fartøjer der kan passere den lukkede bro, eksempelvis ved at lægge masten ned, kan ikke forlange broen åbnet. Kommunikation i forbindelse med fartøjers passage af broen (såvel danske som udenlandske) foretages via telefon/vhf. I tilfælde, hvor udrykningskøretøjer skal passere broen, skal brovagten undlade åbning af broen. Varsel herom vil ofte blive givet fra det lokale beredskab. For entreprise ME-KB-OD (Kronprins Frederiks Bro) gælder særlige regler vedrørende åbningstider, jf. SAB-ME-KB bilag VAGTFUNKTION Entreprenøren skal have konstant vagt ved broen inden for normal åbningstid jf. pkt Entreprenøren skal have en vagtplan, hvoraf det fremgår hvem der har vagt den kommende måned. Vagtplanen skal efter anmodning fremsendes til Vejdirektoratets kontaktperson. Entreprenøren skal derudover kunne træffes på oplyst telefonnummer hele døgnet og skal kunne tilkaldes til akutte situationer jf. pkt Ved akut opståede skader på broen, skal entreprenøren straks anmelde disse til Vejdirektoratet (Navne på kontaktperson oplyses ved kontraktindgåelsen) og træffe nærmere aftale om indsats. Brofogeden skal kunne træffes på telefon inden for normal arbejdstid. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre på grund af fravær, skal der være udpeget en stedfortræder.

11 Mekaniske og elektriske installationer Side 11 af BETJENING AF BROKLAPPER MV. Betjening af broklapper m.m., der sker fra en manøvrepult i manøvrehuset, foretages på følgende måde: Brovagten vurderer, hvornår vejtrafikken på broen kan stoppes Søtrafikken varsles om forestående åbning via søsignaler Bomanlæggene og stoplamperne, der er placeret på begge sider af klapfaget, aktiveres Rigler trækkes ud Klappen/klapperne åbnes Søsignaler, der orienterer skibene om retten til gennemsejling, tændes Når gennemsejlingen er afsluttet, sættes søfartssignaler på rød Klappen/klapperne sænkes Rigler sættes ind Bomme hæves og stoplamperne slukkes Stopsignalet i søsignalerne slukkes 4.5 EFTERSYN OG SMØRING Brovagtpersonalet skal gennemføre en række rutineeftersyn (visuelt) af broanlægget, som beskrevet i bilag 4-7. Det drejer sig i hovedsagen om eftersyn af: Dæmninger og kystsikringer Landfæster Bropiller inkl. klappiller og manøvretårn Brooverbygning: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Dette vedrører broens ståloverbygning Brounderbygning: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Omfatter ikke denne entreprise. Belægninger Broautoværn/rækværk Klapmaskineri El-installationer og VVS-installationer Trafikanlæg (sø- og vejtrafik) Nødgenerator: Omfatter kun entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro. Entreprenøren skal udføre rutinemæssig smøring af klapmaskineri, rigler m.m. Eftersyn og smøring udføres i henhold til bilag 4-7. Konstateres der mangler og/eller skader, der vurderes ikke at være af forefaldende karakter kontaktes Vejdirektoratets rådgiver for den videre opfølgning. Hyppighed for eftersyn er anført i samme bilag. Eftersyn omfatter ikke konstruktioner under vand.

12 Mekaniske og elektriske installationer Side 12 af RENHOLD Entreprenøren foretager: Renholdelse af lejdere og trapper i klappiller Renholdelse af vejbomme og signalanlæg m.m. Glatførebekæmpelse og snerydning på fortove/cykelstier og trapper i vinterperioden (udføres i løbet af dagen efter behov): Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: Trapperne er placeret i broens nordende. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: indgår ikke i denne entreprise. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter kun nedkørsel til samt parkeringsareal foran garage ved den tidligere Brofogedbolig. Renholdelse af fortov/cykelsti: Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Indgår ikke i denne entreprise. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: Omfatter kun strækningen hvor der er etableret fysisk adskillelse mellem kørebaner og cykel- og gangsti. Renholdelse af klapkældre og maskinrum samt brohus/manøvretårn Spuling en gang årligt efter vinterperioden af den bærende del, der bærer vejbanekonstruktionen. Ved spuling skal snavs og salt fjernes. Efter spuling sprøjtning af underdelen med rustbeskyttelse: Omfatter kun Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen. Herudover skal entreprenøren udføre rydning af broklapper/broklap for sne. Vintercentralen i Aalborg kontaktes evt. med henblik på assistance efter behov. Broklapper skal holdes ryddet på ethvert tidspunkt inden for normal åbningstid for broen, således at broåbning kan gennemføres. Entreprenøren skal foretage rutinemæssig drift og vedligeholdelse af de af personalets benyttede fælles faciliteter. Udstyr og materialer der anvendes i forbindelse med renholdelse anskaffes efter behov af entreprenøren. De afholdte udgifter anføres som udlæg på fakturaer, der fremsendes til Vejdirektoratet. 4.7 BISTAND VED VEDLIGEHOLDELSES- OG REPARATIONSARBEJDER Vejdirektoratet har aftale med et rådgivende ingeniørfirma, der bistår Vejdirektoratet med større vedligeholdelsesarbejder og reparationer af broanlægget. Entreprenøren skal i fornødent omfang bistå, når de arbejder på broen. I forbindelse med gennemførelse af serviceeftersyn samt større vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der igangsættes af Vejdirektoratets Vedligeholdelsesområde, skal entreprenøren ved Brofogeden deltage ad hoc i møder om planlægning, evt. projektering (foretages af ekstern rådgiver knyttet til broen) og gennemførelse i samspil med entreprenører og/eller rådgiver. I visse tilfælde skal entreprenøren assistere med ekstra mandskab til disse arbejder. Sådanne supplerende arbejder fremgår af pkt Der henvises til bilag 4-7 Sikkerhedsreglement for servicearbejde.

13 Mekaniske og elektriske installationer Side 13 af FOR ENTREPRISE ME-KB-OD (KRONPRINS FREDERIKS BRO) GÆLDER YDERLIGERE: Sejlads inkl. drift og renhold af motorbåd og flåde: Entreprenøren skal foretage drift og renholdelse af motorbåd og flåde der er knyttet til broen, således at disse altid er klar til indsats. Motorbåden anvendes primært i forbindelse med forefaldende ren- og vedligeholdelse af broens underside samt enheder der ikke kan nås fra land f.eks. fortøjningsmulighed (fritidsfartøjer) nordvest for broen. Der henvises i øvrigt til efterfølgende afsnit Beredskab i forbindelse med redningstjeneste. Derudover anvendes motorbåd og flåde i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesopgaver mv. jf. punkt 5.1. I forbindelse med gennemførelse af serviceeftersyn, større vedligeholdelsesarbejder, reparationer, andre eftersyn der igangsættes af Vejdirektoratet eller dennes rådgiver rekvireres ekstra mandskab. Beredskab i forbindelse med redningstjeneste I beredskabet indgår den i ovenstående nævnte motorbåd, der er tilknyttet broen. 4.9 ADMINISTRATION Entreprenøren skal føre log- og dagbog over hændelser på broen. I logbogen anføres: Tidspunkter for broåbninger samt tidsinterval Antal passerede fartøjer, fordelt på erhvervsfartøjer og fritidsbåde. Samlet opgørelse over broåbninger og passerede fartøjer opgøres for hvert kalenderår og fremsendes til Vejdirektoratet, Vedligeholdelsesområde i januar måned. I dagbogen anføres Vejrlig Temperatur og vind Vandstand Alarmmeldinger Særlige hændelser Udførte serviceeftersyn og tilsvarende andre arbejder udført ved ekstern entreprenør Udførte forefaldende vedligeholdelsesarbejder herunder evt. rekvireret assistance Kontakter til Vejdirektoratet og rådgiver Drift & vedligeholdelsesarbejder (driftsreparationer og større vedligeholdelsesarbejder) udført af ekstern entreprenør

14 Mekaniske og elektriske installationer Side 14 af 14 5 SUPPLERENDE OPGAVER Vejdirektoratets kontaktperson kan rekvirere entreprenøren inkl. underentreprenører til udførelse af supplerende opgaver til særskilt afregning. I det følgende er nævnt eksempler på sådanne opgaver. 5.1 ASSISTANCE VED GENNEMFØRELSE AF DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER I forbindelse med udførelse af vedligehold, eftersyn og reparationer, f.eks. udenfor for den tid, hvor broen er bemandet, skal entreprenøren stille ekstra mandskab (brovagtpersonale) til rådighed. Brovagtpersonalets opgaver kan f.eks. omfatte: Bistand ved eftersyn- og reparationsarbejder, herunder åbning/lukning af broklap i forbindelse med sådanne opgaver. Generel bistand i forbindelse med arbejder på broen, herunder sejlads med motorbåd og med kørsel med vedligeholdsvogne. Ekstra vintervedligehold: Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: Indgår ikke i denne entreprise. 5.2 AKUT TILKALD Brovagtpersonalet skal kunne tilkaldes ved akut opståede skader og/eller akut opståede situationer. Antallet af tilkald vil i sagens natur variere fra år til år. Det kan oplyses til orientering, at der de sidste par år i gennemsnit (på den enkelte klapbro) er registreret følgende: Entreprise ME-KB-ND-1, Vilsundbroen: ca. 50 mandetimer fordelt på 20 udkald vedrørende akut tilkald. Entreprise ME-KB-ND-2, Aggersundbroen: ca. 20 mandetimer fordelt på ca. 7 tilkald vedrørende akut tilkald. Entreprise ME-KB-ND-3, Hadsundbroen: ca. 20 mandetimer fordelt på 10 udkald vedrørende akut tilkald. Entreprise ME-KB-OD, Kronprins Frederiks Bro: ca. 20 mandetimer fordelt på ca. 5 tilkald vedrørende akut tilkald. Entreprenøren kan påregne at skulle indgå i redningstjeneste, der omfatter samspil med Falck, Politi, Bandvæsen etc., fortrinsvis ved deltagelse i redningsaktioner i forbindelse med opståede ulykker/kritiske situationer som følge af kollisioner mellem fartøjer, påsejling af broen og/eller fastspændt båd til undersiden af brodækket, samt i forbindelse med personer der af anden årsag er kommet i livstruende situation til vands. Ligeledes kan forekomme udkald af personale til arbejde med normalt forefaldende vedligehold til afhjælpning af opståede mindre fejl på de mekaniske og elektriske systemer. Entreprenøren skal indenfor en time efter rekvisition igangsætte udbedring af disse fejl.

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Rammeaftale om tilsynsopgaver

Rammeaftale om tilsynsopgaver YDELSESBESKRIVELSE Rådgivning Rammeaftale om tilsynsopgaver Vej- og anlægsarbejder af 2013 JUNI 2013 YDELSESBESKRIVELSE (YB) 1. GENERELT Rådgiveren skal stille tekniske konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere