Led Lenser * Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Led Lenser * Brugsanvisning"

Transkript

1 DK Brugsanvisning p6x neo

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om produktet Produktbeskrivelse Produkt Leveringsomfang Anvendelsesområde Produktegenskaber 4 2. Vigtige henvisninger til en sikker brug Oplysninger til identifikation af lygten Oplysninger til identifikation af brugsanvisningen Garanti Fuldstændighed Beskadigelser Systemets formål Standarder og direktiver Formålsbestemt anvendelse Målgruppe Bortskaffelse 6 3. Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedsvisningernes struktur Symbol for personskader Symbol for materielle skader Symbol for yderligere informationer Supplerende symboler til sikkerhedsvisninger Symboler på lygten Symboler på emballage Oversigt over de vigtigste sikkerhedsvisninger 7 4. Oversigt over forkortelser og udtryk Betjening Ilægning af batterier (kun type i æske) Tænd- og sluk lygte Hurtig fokusering Brug af lysfunktioner Aktivering af lysprogrammer Batteriskift Fastgørelse af håndledsrem Fastgørelse af bæltetaske Lygte i bæltetaske Automatiske funktioner Temperaturovervågning Batteritilstands advarsel Rengøring Tests Garanti Tekniske data 17 DK - Brugsanvisning P6X_V

3 Mange tak Det glæder os, at du har besluttet dig for et produkt fra vores firma. For at blive fortrolig med dit nye produkt, finder du i denne brugsanvisning henvisninger om sikkerhed og betjening Denne brugsanvisning skal læses grundigt inden brug af produktet. Den skal opbevares og udleveres, hvis produktet gives videre til tredjepart. Den tjener også til, at du får maksimalt udbytte af dit produkt, at du får svar på spørgsmål og undgår fejlbetjeninger. Vær derfor særlig opmærksom på advarsels- og sikkerhedshenvisninger og bortskaf lygte, batterier og emballagemateriale korrekt. DK - Brugsanvisning P6X_V

4 1. Generelt om produktet Produktbeskrivelse Fokuserbart lygtehoved Batterirum Afskruelig endekappe Fastgørelse til håndledsrem Tænd-/Sluk trykknap 2 x AA Alkaline batterier 1.2 Produkt Betegnelse Vare-nr. P6X æske 9406-X P6X blister 9606-X Leveringsomfang P6X lommelygte, æske eller blister (emballage), generelle sikkerheds- og advarselshenvisninger, kort vejledning til ibrugtagning NEO, 1 eller 2 sæt batterier med 2 x AA 1.5 V batterier, bæltetaske håndledsrem 1.4 Anvendelsesområde Smart Light Technology Egnet til udendørs brug. Beskyttet mod stænkvand fra alle side (IPX4). 1.5 Produktegenskaber 2 Light Programs 3 Light Functions Slankt, elegant design, kraftfuld (op til 400 lm) med kun 2 x AA batterier, Smart Light Technology (SLT) 3 med -- 3 forskellige lysfunktioner (High Power / Power / Low Power), -- 2 lysprogrammer, Advanced Focus systemet (trinløs overgang fra et homogent, cirkelrundt nærlys til et skarpt og koncentreret fjernlys), Speed-Focus (enhånds-glideslæde-mekanisme), elektronisk regulering med temperatursensor (overophedningsbeskyttelse), op til 60 h blændfrit lys. DK - Brugsanvisning P6X_V

5 2. Vigtige henvisninger til en sikker brug 2.1 Oplysninger til identifikation af lygten Denne brugsanvisning gælder udelukkende for de lygter og tilbehørsdele, der er mærket med følgende oplysninger: Identifikation Mærkning Typebetegnelse: P6X 2.2 Oplysninger til identifikation af brugsanvisningen Til påvisning af brugsanvisningens aktualitet er alle dennes sider mærket med typebetegnelse og et 2-cifret versionsnummer, udgave og landekode: Udgave: P6X_V.01 Version: Denne mærkning er bindende for brugsanvisningens gyldighed og må ikke fjernes, uanset hvilken form for publikation (i trykt form, som data eller i uddrag). 2.3 Garanti Garanti LED LENSER garanterer kun lygtens sikkerhed og funktion på betingelse af: at lygten kun bruges formålsbestemt og betjenes og vedligeholdes i henhold til oplysningerne i denne brugsanvisning, at der kun anvendes originale reservedele eller tilbehør, som er godkendt af LED LENSER, at der ikke bliver foretaget ændringer på lygten. 2.4 Fuldstændighed Kontrollér lygten for fuldstændighed og eventuelle skader inden installation. Pak alle komponenter ud og foretag en visuel kontrol. Komponenterne kan identificeres ved hjælp af denne brugsanvisning. 2.5 Beskadigelser Ved beskadigelser eller mangler bedes du henvende dig til sælgeren / forhandleren. 2.6 Systemets formål Standarder og direktiver Lygte, tilbehør og brugsanvisning opfylder kravene i følgende standarder og direktiver: Generelt produktsikkerhedsdirektiv 2001/95/EF / produktsikkerhedslov (ProdSG), Direktiv 2014/30/EF fra Det Europæiske Parlament og Rådet om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), DIN EN 62471:2009 fotobiologisk sikkerhed, Det Europæiske Parlaments og Rådets direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, IEC : Udarbejdelse af brugsanvisninger - strukturering, indhold og fremstilling - Del 1: Generelle principper og detaljerede krav. DK - Brugsanvisning P6X_V

6 2. Vigtige henvisninger til en sikker brug Formålsbestemt anvendelse P6X er en kraftfuld lommelygte med en fokuserbar lyskegle. Den bruges til at kunne se i mørke. Lygten er egnet til permanent brug. Lygten er egnet til udendørs brug. Enhver brug ud over de ovenstående betingelser anses som ikkeformålsbestemt. Brugeren er alene ansvarlig for skader, der skyldes ikke-formålsbestemt anvendelse Målgruppe Denne pandelygte er egent til personer uden handicap, der er ældre end 14 år. Personer med handicap og børn mellem 6 og 13 år må kun benytte denne pandelygte ledsaget af eller under opsyn af en forælder eller omsorgsperson. 2.7 Bortskaffelse Lygten skal i henhold til de til lokale bestemmelser bortskaffes på et passende indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Brugte batterier skal i henhold til de til lokale bestemmelser afleveres på et lokalt batterisamlested eller overalt der, hvor der sælges batterier. DK - Brugsanvisning P6X_V

7 3. Sikkerhedshenvisninger 3.1 Sikkerhedsvisningernes struktur I denne brugsanvisning er vigtige henvisninger mærket med symboler og signalord Symbol for personskader Signalord som FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG betegner graden af en mulig fare for personskader. De forskellige trekantsymboler understreger faregraden optisk. Fare Advarsel Forsigtig Henvisning FARE henviser til en umiddelbar farlig situation, som, hvis den ikke undgås, fører til død eller alvorlige skader. ADVARSEL viser en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan føre til død eller alvorlige skader. FORSIGTIG henviser til en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan føre til mindre eller lette skader Symbol for materielle skader viser en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan føre til materielle skader Symbol for yderligere informationer HENVISNING giver dig yderligere informationer og nyttige tips om en sikker og effektiv brug af pandelygten. 3.2 Supplerende symboler til sikkerhedsvisninger Eksplosionsfare: advarer mod eksplosion af batterier på grund af stærk opvarmning. Fare for blænding: advarer mod blænding fra en lysstråle med høj intensitet. Følg brugsanvisningen: henviser til overholdelse af denne brugsanvisning. 3.3 Symboler på lygten Optisk stråling: advarer mod mulige skader på nethinden på grund af fotobiologisk stråling. 3.4 Symboler på emballage CE-symbol: bekræfter overensstemmelsen med gældende standarder og lovgivning. 3.5 Oversigt over de vigtigste sikkerhedsvisninger De følgende sikkerhedsvisninger skal læses grundigt inden brug af lygten! Gives lygten videre til andre personer, skal brugsanvisningen også udleveres. Hvis der er anbragt advarselshenvisninger eller symboler på produktet, må disse ikke fjernes. DK - Brugsanvisning P6X_V

8 3. Sikkerhedshenvisninger Sundhedsfare Advarsel FARE FOR ULYKKER- / SKADER FOR BØRN Opbevar lygten utilgængeligt for børn eller personer, der er påvirket af lægemidler, narkotika eller som har fysiske eller psykiske handicap eller sygdomme, da der er fare for øjenskader og ulykker: Derfor: Lad ikke børn lege med lygten. Personer med handicap bør kun bruge lygten under opsyn og vejledning af en ansvarlig person. FARE FOR BLÆNDING Advarsel Den stærke blænding fra lygten kan forårsage midlertidig reduktion af synsstyrken og efterbilleder, hvilket kan føre til irritation, problemer, eller ulykker. Derfor: Se aldrig direkte ind i lysstrålen og lys ikke andre personer i øjnene, udfør ikke pupil test, Ret ikke lysstrålen på mennesker eller dyr, da disse kan blive blændet. Brug ingen optisk stræk koncentrerende instrumenter til betragtning af lysstrålen. Benyt ikke flere lygter samtidigt, da dette øger den optiske stråling og således faren for skader på nethinden. Undervis erhvervsmæssige brugere eller brugere inden for den offentlige sektor i de gældende love og regler. Hvad gør du: Rammer en lysstråle øjnene, så luk bevidst disse og bevæg hovedet ud af lysstrålen. FARE FOR PERSONSKADER! Forsigtig Benyt ikke lygte eller tilbehør, hvis disse er beskadiget, da der ellers er fare for skader: Derfor: Brug ikke beskadigede dele, men få dem udskiftet eller repareret af en fagmand. Forsigtig FOTOBIOLOGISK SIKKERHED (ØJENSIKKERHED) Denne lygte er iht. standard IEC klassificeret i risikogruppe 2 (moderat risiko) og ligger således uden for den frie gruppe. Der er en fare for skader på nethinden på grund af optisk stråling (blåt lys 400 nm til 780 nm), hvorved grænseværdierne dog klart underskrides. Henvisning ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET Denne lygte opfylder kravene i direktiv 2014/30/EF vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet. DK - Brugsanvisning P6X_V

9 3. Sikkerhedshenvisninger Ændringer / Reparationer Forsigtig FORETAG INGEN ÆNDRINGER / REPARATIONER Reparationer, suppleringer eller ændringer af lygten er ikke tilladt, da dette kan føre til beskadigelser af lygten eller være til fare for personer. Derfor: LED'er kan ikke udskiftes. Åbn ikke lygten, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt. Udfør aldrig selv reparationer, men bring lygten til sælgeren / forhandleren. Batterier Advarsel FARE FOR EXPLOSION- ELLER ÆTSNING Stærk opvarmning kan få batterier til at eksplodere. udløbet batterisyre kan forårsage ætsninger. Derfor: Batterier... må ikke udsættes for direkte sollys eller stærk varme i længere tid, må ikke opvarmes eller brændes, undgå varmeophobning i lygten ved f.eks. tildækning, må ikke kastes i vand eller efterlades i regnvejr, må ikke sluges, åbnes, beskadiges eller kortsluttes, må kun oplades, hvis de er tilsvarende mærket, skal opbevares utilgængeligt for børn, må kun lægges i batteriholderen tilsvarende deres mærkning (+)/(-), batterierne skal fjernes fra lygten, hvis lygten ikke bruges i længere tid eller når de er opbrugte. Hvad gør du: Ved udløbne batterier, skal man lægge en klud under og undgå at batterivæsken kommer i kontakt med hud, øjne og slimhinder. Ved kontakt med de pågældende steder, skal man straks skylle med rigeligt rent vand og opsøge læge. BATTERISKIFT Opbevar batterier på et rent, tørt sted mellem -10 C og +ww25 C. Læg kun batterier i tilsvarende deres mærkning (+/-). Rengør om nødvendigt batteri- eller lygtekontakter inden ilægning. Brug aldrig nye og brugte batterier sammen. Brug kun kvalitets batterier af samme type. Udskift altid alle batterier på en gang. FARE FOR KORTSLUTNING For at undgå faren for en kortslutning ved opladning, gør du følgende: Berør ikke ladekontakter med fugtige eller metalliske genstande. Rengør evt. ladekontakter. DK - Brugsanvisning P6X_V

10 3. Sikkerhedshenvisninger Oplad kun lygten / batterier i tørre rum. FEJLFUNKTIONER PÅ LYGTEN Kontrollér altid lygtens funktion inden brug og medbring for en sikkerheds skyld en reservelygte og tilstrækkelig mange nye batterier. Hvis lygten slet ikke eller ikke fungerer rigtigt, gør du følgende: Kontrollér, om batterierne er lagt korrekt i (+/-) og er fuldt opladet. Kontrollér lygte eller batterikontakter og rengør om nødvendigt. Hvad gør du: For at kunne benytte alle funktioner igen, skal du lægge nye batterier i eller oplade disse. Bortskaffelse / miljøbeskyttelse BORTSKAFFELSE / GENBRUG Lygter og brugte batterier må ikke bortskaffes via husholdnings- eller restaffaldet. Disse skal bortskaffes i henhold til den nationale lovgivning. Materialerne kan genbruges i henhold til deres mærkning. Genbrug af materialerne er et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse. Derfor: Aflever lygter på et lokalt samlested for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Aflever brugte batterier på det lokale batterisamlested eller overalt der, hvor der sælges batterier. Bortskaf kun batterier, specielt litium-batterier i afladet tilstand. Sortér emballagemateriale og bortskaf det korrekt. DK - Brugsanvisning P6X_V

11 4. Oversigt over forkortelser og udtryk SLT LED Batteri I denne brugsanvisning bruges der følgende fagudtryk / forkortelser: Smart Light Technology Forkortelse for light emitting diode, på dansk lysemitterende diode Forkortelse for akkumulator, dvs. genopladelig energikilde DK - Brugsanvisning P6X_V

12 5. Betjening Ilægning af batterier (kun type i æske) Ved æske-typen skal de medfølgende batterier først lægges i inden brug. Ved blister-typen er batterierne allerede lagt i. 1. Til ilægning af batterierne skrues endekappen 3 af. 2 Forsigtig Eksplosionsfare 3 Læg batterierne i tilsvarende (+/-) markeringer, da der ellers er fare for, at batterierne tager skader eller endda eksploderer Læg de medfølgende batterier 5 med pluspolen (+) forrest i batterirummet Skru endekappen 3 på igen. 5.2 Tænd- og sluk lygte + AA - AA LED LENSER * P6X X + - Lygten betjenes med trykknappen på endekappen. Trykknappen kan låses for konstant lys; en let berøring bruges til blitzlys, f.eks. til signalgivning eller som advarselssignal For at tænde lygten trykkes der kraftigt på Tænd-/Sluk trykknappen 4 i endekappen 3. Trykknappen låser med et hørbart klik. Lygten lyser konstant. 2. For at slukke lygten trykkes der igen kraftigt på Tænd-/ Sluk trykknappen 4 i endekappen 3. Trykknappen låser op med et hørbart klik. Lygten lyser ikke mere. 3. For at lave lyssignaler, trykkes og holdes Tænd-/Sluk trykknappen 4 fast. 5.3 Hurtig fokusering 1 x Lygtens lysstråle kan fokuseres med én hånd ved forskydning af lygtehovedet Tænd lygten. 2. Hold lygten fast med den ene hånd og grib om lygtehovedet 1 med tommel- og pegefinger. 3. Skub lygtehovedet 1 frem / tilbage til den ønskede lysstrålebredde er indstillet. 2 x 3 x DK - Brugsanvisning P6X_V

13 5. Betjening A 1 1 x 2 2 x 3 3 x 8 x + Click + Click 8 x B 3 1 x 2 2 x 1 3 x 5.4 Brug af lysfunktioner Lygten har 3 lysfunktioner: 1 = skarpt lys (High Power), 2 = normalt lys (Power) og 3 = dæmpet lys (Low Power). 1. For at bruge lysfunktionerne, betjenes Tænd-/Sluk trykknappen 2 -- flere gange eller -- den trykkes let til det ønskede program er indstillet og så kraftigt. Med hvert nyt tryk aktiveres den næste lysfunktion. Efter 3 lette tryk begynder cyklussen forfra. Tryk på trykknappen Lysfunktion 1 x skarpt lys 2 x normalt lys 3 x dæmpet lys 5.5 Aktivering af lysprogrammer Lygten har 2 lysprogrammer, hvormed rækkefølgen af lysfunktionerne kan fastlægges. I leveringstilstand er program A aktiveret. Der kan vælges mellem følgende programmer: DK - Brugsanvisning P6X_V

14 5. Betjening Program A Tryk på trykknappen Lysfunktion 1 x skarpt lys 2 x normalt lys 3 x dæmpet lys Program B Tryk på trykknappen Lysfunktion 1 x dæmpet lys 2 x normalt lys 3 x skarpt lys 1. Sluk lygten. 2. For at ændre lysprogrammet, trykkes Tænd-/Sluk trykknappen først 8 gange (eller flere) og låses så. Lygten skifter lysprogram og viser dette ved at blinke kort to gange. Efter de to blink aktiveres den første lysfunktion i det pågældende program, dvs. enten skarpt eller dæmpet lys. Gentages proceduren springes der tilbage til det andet lysprogram. 5.6 Batteriskift For at fjerne batterierne, 2 skrues endekappen 3 af. 2. Fjern batterier 2, bortskaf gamle batterier korrekt, oplad genopladelige batterier. LED LENSER * P6X + AA Alkaline - + AA Alkaline - + AA Ni-MH - + AA Ni-MH - Forsigtig Eksplosionsfare Læg altid batterier i tilsvarende (+/-)-markeringerne, da der ellers er fare for, at batterierne tager skader eller endda eksploderer. 3. Læg nye batterier 2 med pluspolen (+) forrest i batterirummet Skru endekappen 3 på igen. Brug af batterier I denne lygte må der der kun bruges 2 x AA batterier (LR6) eller 2 x AA NiMH genopladelige batterier med 1.5 V. DK - Brugsanvisning P6X_V

15 5. Betjening 5.7 Fastgørelse af håndledsrem Den medfølgende håndledsrem kan fastgøres på endekappen. 1. Træk den tynde del 3 af håndledsremmen gennem ringen 2 på endekappen Træk den tykke rem 4 gennem den tynde rem 3 og træk i den tykke rem 4, til den tynde rem 3 er trukket fast på ringen Fastgørelse af bæltetaske Bæltetasken kan fastgøres med karabinhagen eller på et bælte med en bredde på op til 80 mm. 1. For at åbne karabinhagen trykkes denne ind og hænges i f.eks. buksernes bælte. eller 2. Åbn trykknappen på bælteholderen. 3. Åbn bælteholderen (velcrolukning). 4. Skub bælteholderen bag bæltet og klem den fast på bæltetasken igen. 5. Lås bælteholderen ved at lukke trykknappen. 5.9 Lygte i bæltetaske 1. Åbn bæltetaskens velcrolukning. 2. Skub lygten med endekappen først helt ind i bæltetasken. 3. Luk bæltetaskens velcrolukning Automatiske funktioner Temperaturovervågning P6X har en temperaturovervågning (elektronisk regulering med temperatursensor). Denne forhindrer en overophedning af lygten under brugen. Dette kan føre til en reduktion af lysstyrken, så snart denne funktion aktiveres. Sluk om nødvendigt lygten og lad den køle af Batteritilstands advarsel En lav batterispænding vises ved at LED'en blinker kort 3 gange. Dette gentages for hver 15. sekund, indtil lygten slukker automatisk efter 10 minutter. Udskift batterier iht. kap Rengøring Ved rengøringen skal man være opmærksom på følgende: Rengør kun pandelygte og tilbehør med en tør fnugfri klud. Kommer lygten i kontakt med saltvand, skal dette omgående fjernes fuldstændigt med en fnugfri klud. DK - Brugsanvisning P6X_V

16 5. Betjening Skader på overflader Opløsningsmidler kan skade overflader eller opløse materialer! Derfor: Brug ikke rengørings- eller desinfektionsmidler. Brug ikke skuremidler. Anvend ikke benzin, fortynder, e. l. Garantifraskrivelse Der overtages intet ansvar for skader, der opstår på grund af brug af uegnede rengørings- eller / desinfektionsmidler Tests Alle produkter er underlagt et tidsbaseret slid. Kontrollér derfor lygtens sikkerhed, funktion og batterier årligt eller inden brug. Udskift og bortskaf beskadigede eller gamle batterier Brug ikke en defekt lygte eller tilbehørsdele og kontakt sælgeren / forhandleren 5.13 Garanti Vores produkter er underkastet en streng kvalitetskontrol. Hvis denne lygte mod forventning ikke fungere korrekt, bedes du henvende dig til sælgeren / forhandleren. Usagkyndige reparationer Lygten må kun repareres af et autoriseret servicefirma, ellers bortfalder den lovbestemte garanti. DK - Brugsanvisning P6X_V

17 6. Tekniske data P6X Parameterværdi Værdi LED 1 x High End Power LED Længde 165 mm Vægt 115 g Batterier 2 x AA LR6 / 2 x AA NiMH genopladelige batterier med 1.5 V DC Energitank*** 8,4 Wh Lysfunktioner High Power Power Low Power Lysstyrke* 400 lm 100 lm 10 lm Brændetid** 2 h 6 h 60 h Rækkevidde* 160 m 80 m 20 m Vandtæthed IPX4 * Lysstyrken (lumen) eller den maksimale rækkevidde (meter) målt ved den pågældende i tabellen anførte indstilling når lygten tændes med et sæt nye Alkaline-batterier. Dette er gennemsnitsværdier, som i det enkelte tilfælde og alt efter chip og batterier kan afvige med +/- 15 %. ** Gennemsnitlig brændetid ned til en lysstyrke på 1 lumen. *** Beregnet værdi for kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for det/de ved leveringen af den pågældende artikel medfølgende batteri(er) DK - Brugsanvisning P6X_V

18 * DK - Brugsanvisning P6X_V ZWEIBRÜDER OPTOELECTRONICS GMBH & CO. KG Kronenstr Solingen Germany Tel / Fax /

Led Lenser * Brugsanvisning

Led Lenser * Brugsanvisning DK * Brugsanvisning neo F1R Indholdsfortegnelse 1. Generelt om produktet 4 1.1 Produktbeskrivelse 4 1.2 Produkt 4 1.3 Leveringsomfang 4 1.4 Anvendelsesområde 4 1.5 Produktegenskaber 5 2. Vigtige henvisninger

Læs mere

Led Lenser * Brugsanvisning. neo

Led Lenser * Brugsanvisning. neo DK Brugsanvisning neo Indholdsfortegnelse 1. Generelt om produktet 4 1.1 Produktbeskrivelse 4 1.2 Varianter 4 1.3 Leveringsomfang 4 1.4 Anvendelsesområde 4 1.5 Produktegenskaber 5 2. Vigtige henvisninger

Læs mere

LED LENSER * Creating New Worlds of Light. P2, P3, P4, P6 Professional Serie

LED LENSER * Creating New Worlds of Light. P2, P3, P4, P6 Professional Serie LENSER * Creating New Worlds of Light P2, P3, P4, P6 Professional Serie DK Forskellige situationer kræver individuelle lysprogrammer Smart Light Technology (SLT) Hertil skabte vores lysdesignere den såkaldte

Læs mere

Creating New Worlds of Light

Creating New Worlds of Light LED LENSER * Creating New Worlds of Light H14R Headlamp Serie DK Forskellige situationer kræver individuelle lysprogrammer Smart Light Technology (SLT) Ene og alene af den grund, har vores lampedesignere

Læs mere

X21, X21R Xtreme Serie

X21, X21R Xtreme Serie X21, X21R Xtreme Serie DK Forskellige situationer kræver individuelle lysprogrammer Smart Light Technology (SLT) Hertil skabte vores lysdesignere den såkaldte Smart Light Technology. Ideen baserer på computeroptimerede

Læs mere

LED LENSER * Creating New Worlds of Light. M8 Microcontroller Serie

LED LENSER * Creating New Worlds of Light. M8 Microcontroller Serie LED LENSER * Creating New Worlds of Light M8 Microcontroller Serie DK Forskellige situationer kræver individuelle lysprogrammer Smart Light Technology (SLT) Hertil skabte vores lysdesignere den såkaldte

Læs mere

H3, H5, H7, H7R Headlamp Serie

H3, H5, H7, H7R Headlamp Serie H3, H5, H7, H7R Headlamp Serie DK advanced Focus System (afs) LENSER reflektor-linsekombination Grænseflade Indfaldsvinkel Udfaldsvinkel Lysstråle Vi har forbundet linse og reflektor, Galilei og Newton,

Læs mere

LED LENSER * LED LENSER * M3R. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * M3R. Creating New Worlds of Light LED LENSER * Creating New Worlds of Light LED LENSER * M3R LED Længde Vægt Lysstyrke Batterier Energitank High End Power LED 100 mm 45 g Power: 220 lm* Low Power: 20 lm* 1xAA li-ion reachargeable lithium

Læs mere

Hokus Focus, Hokus Focus FS, T5, T7 Taktisk serie

Hokus Focus, Hokus Focus FS, T5, T7 Taktisk serie Hokus Focus, Hokus Focus FS, T5, T7 Taktisk serie DK Skræddersyet lys for professionelle brugere LENSER Refektor- Linsekombination Grænsefade Indfaldsvinkel Udfaldsvinkel Lysstråle Advanced Focus System

Læs mere

LED LENSER * LED LENSER * T7.2. Fokuserbart lys til professionelle. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * T7.2. Fokuserbart lys til professionelle. Creating New Worlds of Light LED LENSER * Creating New Worlds of Light LED LENSER * Fokuserbart lys til professionelle LED Længde Vægt Lumen Batterier Energitank Brændetid High End Power LED 130 mm 175 g Boost: 320 lm* Power: 250

Læs mere

LED LENSER * P5 E. Letvægtsprofi med udholdenhed

LED LENSER * P5 E. Letvægtsprofi med udholdenhed LENSER * P5 E Letvægtsprofi med udholdenhed High End Længde 100 mm Vægt 62 g Lysstrøm 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Energitank 4,2 Wh*** Brændetid 20 h** Rækkevidde 75 m* Tekniske data Fremragende forarbejdning

Læs mere

Den nye P-SeRien Design og teknologi, Kort og Klart. P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2

Den nye P-SeRien Design og teknologi, Kort og Klart. P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2 Den nye P-SeRien Design og teknologi, Kort og Klart. P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2 DK Den nye P7.2 en bestseller over hele verden bliver endnu bedre! 60% ForBeDring af lysstyrken LED LEnSER * P7.

Læs mere

LED LENSER * LED LENSER * H14.2. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * H14.2. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * H14.2 Vægt Batterier Xtreme Power 340 g Boost: 350 lm* Power: 250 lm* Low Power: 60 lm* 4 x AA 1,5 V Energitank 16,8 Wh *** Boost: 8 h** Power: 15 h** Low

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Creating New Worlds of Light

Creating New Worlds of Light LED LENSER * Creating New Worlds of Light P14, P17 Professional Serie DK High-Tech møder design LED LED LENSER reflektorlinsekombination Grænseflade Indfaldsvinkel Udfaldsvinkel Lysstråle Advanced Focus

Læs mere

Creating New Worlds of Light

Creating New Worlds of Light LED LENSER * Creating New Worlds of Light M7R Microcontroller serie DK Smart Light Technology (SLT) Forskellige situationer kræver individuelle lysprogrammer Ene og alene af den grund, har vores lampedesignere

Læs mere

LED LENSER * Creating New Worlds of Light M7, MT7. Microcontroller serie

LED LENSER * Creating New Worlds of Light M7, MT7. Microcontroller serie LED LENSER * Creating New Worlds of Light M7, MT7 Microcontroller serie DK Smart Light Technology (SLT) Forskellige situationer kræver individuelle lysprogrammer Ene og alene af den grund, har vores lampedesignere

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Inkluderet: Batterier, beslag

Inkluderet: Batterier, beslag LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * H14 Et kraftværk af lys til alle formål SLT - Logo für LENSER * M7 / M7R / M14 Englische - Version Universelt beslag High End Power Vægt 354 g Lysstyrke 210

Læs mere

K1, K1L, K2, K3 Keyring Serie

K1, K1L, K2, K3 Keyring Serie K1, K1L, K2, K3 Keyring Serie DK LEnSER * K1 På Einsteins tid vejede lommelygter mange gange mere end en K1 og gav kun en brøkdel af det aktuelle lysudbytte. Denne lygte er en lysstrålende letvægt. Den

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

LED LENSER * LED LENSER * H7.2. Verdensklassiker i kraftfuld ny udgave. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * H7.2. Verdensklassiker i kraftfuld ny udgave. Creating New Worlds of Light LED LENSER * Creating New Worlds of Light LED LENSER * H7.2 Verdensklassiker i kraftfuld ny udgave LED Vægt Lysstyrke Batterier High End Power LED 165 g Boost: 250 lm* Power: 200 lm* Low Power: 20 lm*

Læs mere

LED LENSER * LED LENSER * SEO 3. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * SEO 3. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * SEO 3 Blændfrit rødt -lys 3 Power s (med blinkfunktion) 100% low power 15 % signal 3 White High End s 1 Red High End Vægt 96 g Lysstyrke 90 lm* Batterier

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Lys-tommelise med hurtig fokusering. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Lys-tommelise med hurtig fokusering. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 BM Lys-tommelise med hurtig fokusering High End Længde 103 mm Vægt 36 g Lysstrøm 16 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Energitank 1,8 Wh*** Brændetid 7 h** Rækkevidde

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

LED LENSER * LED LENSER * P5.2. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P5.2. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P5.2 High End Power 113 mm 79 g Lumen Boost: Power: 140 lm* Low Power: Batteri Energitank 1 x AA 1,5 V 4,2 Wh*** Brændetid Boost: Power: 5 h** Low Power:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

1. Emballagens indhold

1. Emballagens indhold Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt et moderne digitalkamera med godt teknisk udstyr og tilsvarende tilbehør, som lader sig betjene særlig

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

SLT - Logo für LED LENSER * M1 / M5 Deutsche - Version

SLT - Logo für LED LENSER * M1 / M5 Deutsche - Version LED LENSER * Creating New Worlds of Light LED LENSER * P5R Miljøbevidst lysgigant SLT - Logo für LED LENSER * M1 / M5 Deutsche - Version SLT - Logo für LED LENSER * M1 / M5 Englische - Version SLT - Logo

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

3ÅRS. Radiostyret analog vægur. Betjeningsvejledning Garantibevis. Modelnummer: FWUAN01 / FWUAN02 FWUAN03 / FWUAN04 Varenummer: 8102 II/14/2015

3ÅRS. Radiostyret analog vægur. Betjeningsvejledning Garantibevis. Modelnummer: FWUAN01 / FWUAN02 FWUAN03 / FWUAN04 Varenummer: 8102 II/14/2015 Radiostyret analog vægur Betjeningsvejledning Garantibevis Modelnummer: FWUAN01 / FWUAN02 FWUAN03 / FWUAN04 Varenummer: 8102 FWUAN01 FWUAN02 DK II/14/2015 FWUAN03 FWUAN04 3ÅRS GARANTI Indhold Anvendelsesområde

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B E D C 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150 Brugsanvisning Bluetooth kropsanalysevægt KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: BKW-150 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente 1 A 1 2 B 3 4 2 C 5 6 7 kg lb st 3 Leveringsomfang / apparatets

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning

RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning Model: ANP 100 Indholdsfortegnelse Dele og betjeningselementer / Leveringsomfang...3 Sikkerhedsanvisninger...4 Mange tak for din tillid!... 4 Anvendte symboler...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Firmatøj og -gaver Tlf. 70 23 33 44. www.promo-design.dk

Firmatøj og -gaver Tlf. 70 23 33 44. www.promo-design.dk Firmatøj og -gaver S T E T I L HØJ KVA R R E V A G E M A L K E E E GAVER - D M A L K E R E N BEDST LED LENSER H3 H3 fra LED LENSER er en ideel pandelampe til løb, cykel og spadsereture. Lygtehovedet kan

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

Med en førsteklasses laser, uskadelig for øjnene Praktisk lommeformat Ergonomisk, handy form for betjening med en hånd Forseglede objektivlinser

Med en førsteklasses laser, uskadelig for øjnene Praktisk lommeformat Ergonomisk, handy form for betjening med en hånd Forseglede objektivlinser Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt en moderne golf laser afstandsmåler med tilsvarende tilbehør, som lader sig betjene særlig nemt. Læs

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere