HVAD ER MORMONISME". NUMMER MARTS AARGANG. udkom i Trykken omtrent ved den Tid, da Kirken blev oprettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD ER MORMONISME". NUMMER 6 15. MARTS 1925 74. AARGANG. udkom i Trykken omtrent ved den Tid, da Kirken blev oprettet"

Transkript

1 SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER MARTS AARGANG HVAD ER MORMONISME". (Foredrag af Præsident James E. Talmage, en af de Tolvs Raad, holdt i Sheffield, England, den 11. Januar 1925 efter Indbydelse af»sheffield Educational Settlement«.) Det bør bemærkes, at Ordet»Mormon«med dets Bøjningsformer og beslægtede Ord er et Øgenavn givet til Kirken og dens Medlemmer allerede i Begyndelsen af dens Historie som en Organisation. Benævnelsen hentyder til Mormons Bog, der udkom i Trykken omtrent ved den Tid, da Kirken blev oprettet i de Forenede Stater. Det rigtige og officielle Navn paa dette Religionssamfund er Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige. Angaaende Mormons Bog hersker der megen Misforstaaelse hos de Mennesker, der har hort om den, men kender saare lidt til den. Saaledes er det af og til kommet mig for Øre, at denne Bog faar Skyld for, at den kun er bestemt til de indviede, og at lkke-medlemmer kun kan faa fat paa den ved falsk Foregivende eller Bestikkelse. Kendsgerningen er, at Mormons Bog har været publiceret i de fleste af Jordens civiliserede Sprog

2 82 og i mange af de Dialekter, der benyttes paa afsondrede Øer i Havet. Bogen sælges til en Pris, der ligger meget nær den egentlige Indkøbspris, og enhver ligitim Metode benyttes til at lette dens Afsætning. Kirken har ikke til Hensigt at have nogen Fortjeneste paa Salget af den. Ethvert offentligt Bibliotek og enhver Læsesal vil uden Vederlag blive forsynet med et Eksemplar blot ved at anmode derom. Mormons Bog er hovedsagelig en historisk Beretning om de oprindelige Beboere af det vestlige Fastland. Dens Indhold er nærmest religionshistorisk, idet den lægger mere Vægt paa at fremsætte de gamle Profeters Lærdomme end de forskellige Herskeres Opkomst og Fald, medens dog nok af den verdslige Historie er givet til at forbinde de vigtigste Begivenheder i den rette kronologiske Orden. Saa langt fra at være en»mormon Bibel«, som nogle Mennesker synes at tænke, er denne Bog i ingen Henseende en Stedfortræder for den kristne Verdens Bibel. De Sidste -Dages Hellige kender kun en Bibel eller Bog af dette Navn, og det er Kristendommens Bibel, indbefattende det gamle og nye Testamente. Mormons Bogs Indhold er imidlertid inspirerede Skrifter, der giver en Beretning om Guds Handlemaade med Folket paa det vestlige Fastland, ligesom Bibelen giver en lignende Beretning angaaende Herrens Folk paa det østlige Fastland. Der er ingen Uoverensstemmelse mellem de to, men tværtimod støttes Bibelen af Mormons Bog i alle Beretninger af fælles Beskaffenhed. Kort sagt, den fortæller om en Koloni af Jøder, der under guddommelig Vejledning forlod Jerusalem i Aaret 600 f. Kr. Den beskriver deres Rejse til det arabiske Hav, Bygningen af et Skib, i hvilket de kom over det store Hav og under Guds Styrelse landede paa det vestlige Fastland, nu kaldet Amerika, deres Udvikling og senere Velstand, deres Adskillelse i to Grupper, der efterhaanden blev til to fjendtlige Nationer, kaldet Nephiter og Lamaniter, af hvilke den ene til sidst blev totalt tilintetgjort.

3 83 Men Bogen er mere end en Beretning om Begivenheder af denne Slags. Gennem hele denne Periode, som Beretningen omfatter, henved et Tusinde Aar, modtog guddomeligt beskikkede Profeter Aabenbaringer fra Himmelen og gav dem til Folket ligesom Moses, Esajas, Jeremias og andre paa den østlige Halvkugle. I de seks første Aarhundreder talte Profeterne ofte om den Herre Jesu Kristi Komme i Kødet og beskrev Omstændighederne forbundne med hans Fødsel, Missionsgerning, Korsfæstelse og Opstandelse fra Graven, og med disse Forudsigelser fulgte ogsaa den, at den opstandne Herre vilde vise sig personligt blandt Nephiterne. Den hellige Beretning omtaler dernæst den korsfæstede og opstandne Frelsers Komme, idet han tilkendegav sig ved at vise dem Mærkerne i sine Hænder og Fødder og give dem Evangeliet, gennem hvilket Moselovens ydre Forskrifter ophævedes. Herren oprettede sin Kirke blandt Nephiterne og ordinerede tolv Mænd til Apostelskabet og lærte og underviste om de samme Ting, som han havde givet til Menneskene, medens han vandrede paa Jorden i Judæa, Samaria og Gallilæa. Saaledes staar Mormons Bog som et yderligere Vidne om Jesus Kristus; og at et saadant Vidne kunde blive tilvejebragt, synes at have været Hovedhensigten med den guddommelige Plan at afsondre et Gang intet kendte til. Folk paa en Verdensdel, som Verden den Den væsentligste Indvending mod Antagelsen af Mormons Bog for, hvad den udgives for at være, drejer sig om, hvad man kalder dens overnaturlige Fremkomst. Oversætteren af de gamle Optegnelser, Joseph Smith, hvis Navn er kendt for enten godt eller ondt blandt alle Folkeslag, gjorde den Paastand, at han blev besøgt af en Engel, der erklærede sig at være Moroni, den sidste af de gamle Skribenter, der havde optegnet Folkets Historie paa Metalplader og havde begravet dem i Jorden omkring Aaret 420 e. Kr. og i 1823 kom til de sidste Dages Profet som et opstandent Væsen. Dersom jeg blev anmodet om at nævne en enkelt Egenskab

4 84 eller Læresætning, der tydeligst adskiller de Sidste-Dages Helliges Teologi og Lære fra de fleste kristne Sekters Trosbekendelser, da vilde jeg nævne deres Tro paa Muligheden af Meddelelser fra Gud til Mennesket. Mormons Bogs Fremkomst er et Eksempel paa saadan guddommelig Aabenbaring. Hvorfor skulde det tænkes umuligt for Gud at meddele sig gennem sine Profeter i vore Dage, ligesom han gjorde i forrige Tider? Vor Tidsalder er paavirket af Aabenbarelsens Aand. Vi lever i en Atmosfære af Forventning. I videste Betydning er, hvad vi her kalder Opdagelser og Opfindelser, paa den anden Side Aabenbaringer til Menneskene. Men i mere speciel Forstand, som direkte Meddelelser fra Himmelen, ved hvilke guddommelig Vejledning gives som i gamle Dage, er fortsat Aabenbaring en Kendsgerning i vor Tid. Den første Aabenbaring, given i denne Uddeling af Evangeliet, var Gengivelsen af Kundskaben om Guds Personlighed, hvilken en Gang fandtes paa Jorden, men som var gaaet tabt. Joseph Smith bar Vidnesbyrd om, at Gud, den evige Fader og hans Søn Jesus Kristus i Aaret 1820 aabenbarede sig for ham, og at han gennem denne personlige Tilkendegivelse vidste, at disse to Væsener var særskilte og selvstændige Personer, i hvis Billede og Lignelse Mennesket var skabt. Paa Grundlag af senere Aabenbaringer lærte denne de sidste Dages Profet, at Menneskets Aand er en Søn eller Datter af Gud, at vi er Guds Slægt, og at det er muligt for Mennesket i Kraft af Arvelighedens Love at skride fremad i Retfærdighed saaledes, at det en Gang i kommende Evigheder kan opnaa virkelig Guddommelighed. En hermed forbunden Sandhed er den, at Mennesket er evigt Væsen. Ny Aabenbaring har tydeligt stadfæstet den Kendsgerning, at vi har levet, før vi blev født paa Jorden. Individualitet er evig. Du og jeg var bevidste personlige Væsener, før vi blev iført Legemer af Kød og Blod. Endvidere, du og jeg vil være selvstændige Personer.gennem og efter den Forandring, vi kalder Døden. Vi adskiller mellem fj^re særlige Udviklingstrin: et

5 85 1) Forudtilværelsen, i hvilken vore Aander levede som individuelle Fornuftvæsener, i Besiddelse af Handlekraft og Evnen til at vælge. 2) Jordelivet, hvori vi nu befinder os, idet vore udødelige Aander er iført Legemer dannede af denne Jords Stoffer. 3) Aandeverdenen, hvortil Aanden gaar, efter at den formedelst Døden er adskilt fra Legemet, der tilhører denne Jord og lades tilbage, medens Aanden vedbliver at leve. 4) Fuldbyrdelsen eller Genforeningen af Aand og Legeme gennem en virkelig Opstandelse, hvorved Aanden igen ifører sig sit Legeme af Kød og Ben for aldrig mere at adskilles fra det. Vi kan endvidere betegne disse fire Trin eller Tilstande som 1) de udfodte, 2) de fødte, 3) de døde, 4) de opstandne. (Fortsættes.) BETINGELSERNE FOR CELESTIAL HERLIGHED. ^ For at vor himmelske Faders Børn kan opnaa evigt Liv, er det, som Kristus sagde til Nikodemus, nødvendigt, at de har Tro paa den Herre Jesus Kristus, at de omvender sig fra deres Synder, at de bliver døbt med Begravelse i Vand til deres Synders Forladelse, og at de faar Haandspaalæggelse for den Helligaands Gave. Ligeledes maa Daabens og Haandspaalæggelsens Ordinancer udføres af en Mand, der har Fuldmagt fra Gud. Efter at have fattet Tro, omvendt os fra Synd, gaaet ned i Daabens Bad og modtaget den Helligaand, har vi gjort de første Skridt paa den Vej, der fører til det celestiale Rige, og vi er formanet til at gaa fremad paa Vejen til Fuldkommenhed. Betingelserne for Opnaaelsen af celestial Herlighed er Opfyldelsen af den hele Lov, udførende alt, hvad Jesu Kristi Evangelium paalægger os at gøre; at have Kærlighed til Næsten og gøre godt mod alle; at være ærlige, kyske og retskafne; at efterleve Visdomsordet; at holde Sabbaten hellig; at

6 86 betale vor Tiende og Ofringer, kort sagt, at holde alle Guds Bud og Befalinger, saa snart de bliver givne til os. Dette gør Mennesket værdigt til at modtage Guds hellige Præstedømme, der giver ham Myndighed til at handle i Guds Navn paa Jorden og bereder Kvinder saavel som Mænd for Modtagelsen af celestial Herlighed. Ægteskabet er, lig alle Evangeliets Ordinancer, en jordisk Handling og maa udføres i dette Liv, da der hverken ægtes eller gives til ægte i Himmelen. Denne Ægteskabspagt maa indgaas i de hellige Templer, byggede i Overensstemmelse med Guds Befaling, og i hvilke de højere Evangeliets Ordinancer meddeles de Hellige. Denne Handling maa udføres af en, der har den samme Myndighed, som Kristus gav Peter, nemlig Fuldmagten til at binde paa Jorden, og det er bundet i Himmelen, og løse paa Jorden, og det er løst i Himmelen, hvilken Myndighed er bleven gengivet i denne Tidernes Fyldes Husholdning. Et saadant Ægteskab udgør Grundvolden for et Familieliv, der skal fortsættes gennem Evigheden. Vi læser i Pagtens Bog, 132. Kapitel, Vers:»Og atter, sandelig siger jeg dig, om en Mand ægter en Hustru ved mit Ord, som er min Lov, og formedelst den ny og evige Pagt, og det er beseglet paa dem ved Forjættelsens Helligaand af ham, som er salvet, og som jeg har beskikket til at holde denne Myndighed og dette Præstedømmes Nøgler; og det skal blive sagt til dem, I skal komme frem i den første Opstandelse, og om det bliver efter den første Opstandelse, da den næste Opstandelse; og de skal arve Troner, Riger, Fyrstendømmer, Magter og Herredømmer, alle Højder og Dybder; da skal det skrives i Lammets Livsens Bog, at han skal ikke begaa Mord, hvorved uskyldigt Blod skal udgydes, og om I forblive i min Pagt og begaa intet, hvorved uskyldigt Blod udgydes, saa skal det ske dem i alt, hvad som helst min Tjener har udtalt paa dem, gennem Tid og al Evighed, og det skal have bindende Kraft, naar de er ude af Verden, og de skal gaa forbi Engle og Guder, til deres

7 87 Ophøjelse og Herlighed i alle Ting, saasom beseglet er paa deres Hoveder, hvilken Herlighed vil blive en Fylde og en Fortsættelse af Slægten fra Evighed til Evighed. Da skal de være Guder, fordi de har ingen Ende; derfor skal de være til fra Evighed til Evighed, fordi de vedblive for bestandig; da skal de være over alt, thi alt er dem underkastet.«eftersom de samme Betingelser gælder for alle, som skal modtage celestial Ophøjelse, maa de utallige døde ogsaa tages i Betragtning. I en Aabenbaring given til Profeten Joseph Smith i 1841, og som findes i Pagtens Bogs 124. Kapitel, befaler Herren sit Folk at bygge et Hus til hans Navn, i hvilket Evangeliets frelsende Ordinancer kan udføres af de levende for de døde, og hvori han siger:»thi jeg vil i Naade aabenbare min Kirke Ting, der har været skjult fra Verdens Begyndelse. Ting, der hører til denne Husholdning i Tidernes Fylde.«I denne Husholdning er Nøglerne til at vende Fædrenes Hjerter til Børnene, og Børnenes Hjerter til deres Fædre, tillige med den beseglende Myndigheds Nøgler, gengivet til Jorden med Befaling til os om at forløse de døde. Det følgende er fra en af Profeten skreven Artikel, som findes i Pagtens Bog det 128. Kapitel:»Jorden vil blive slagen med Ban, med mindre der er et eller andet sammenføjende Led imellem Fædrene og Børnene angaaende en eller anden Genstand, og se, hvilken er denne Genstand? Det er Daaben for de døde. Thi vi kunne ikke fuldkommes foruden dem; ej heller kunne de fuldkommes foruden os.«for at vi kan opfylde Budet om at forløse vore døde, maa vi gore os selv og vore Optegnelser rede, gaa ind i vore Templer og udføre Evangeliets frelsende Ordinancer for dem, der ikke havde Lejlighed til at gore det for sig selv. Og til disse Ordinancer hører Beseglingen af Mænd og Hustruer, Forældre og Børn, at en Sammenføjelse af Familier maa finde Sted fra vore første Forældre til vore Dage. (»Deseret News«.)

8 88 PRÆSIDENT JAMES E. TALMAGE BESØGER DANMARK. Onsdag den 25. Februar modtog vi Meddelelse om, at Præsidenten for den europæiske Mission, Ældste James E. Talmage, Medlem af de Tolvs Raad, vilde ankomme til København den følgende Aften og blive her Søndag over. I Anledning af dette Besog blev det besluttet at afholde en Missionærkonference, ved hvilken alle de i Missionen virkende Ældster kunde blive samlede og modtage Indstruktioner og Lærdomme vedrørende deres Missionsgerning. Denne Konference blev afholdt i Aarhus den 28. Februar og overværedes af Præsident Talmage, samtlige 22 Ældster og Missionspræsident Hansen, Hustru og Datter. Tre Moder å 2 x / 2 Time blev afholdt gennem Dagen. Hver Missionær havde Lejlighed til at udtale sig, og de bedste Fremgangsmaader og Metoder ved Forkyndelsen af Evangeliet, Uddeling af Skrifter, Afholdelse af Møder o. s. v. blev drøftet, ligesom andre Ting vedrørende Missionsarbejdet blev omtalt. Efter at Præs. Talmage, ved at høre paa Ældsternes Rapporter og ved at stille dem diverse Spørgsmaal, havde sat sig ind i Forholdene, talte han til dem paa en saadan Maade, at enhver især modtog Raad og Lærdomme om hans Arbejde og blev opmuntret og styrket i dette. Medens Missionærkonferencen eller Lejligheden til at mødes med Missionærerne i Missionen var Hovedhensigten med Præs. Talmages Besog, saa overværede han ogsaa saa mange Møder, som det var muligt at arrangere. Ved disse talte han med Præs. Hansen som Tolk. Fredag Aften den 27. Februar blev et offentligt Mode afholdt i Aarhus, ved hvilket Salen var fyldt til sidste Plads. Den 1. Marts blev der i Kobenhavn afholdt et Sondagsskolemøde, hvor Børnene i Stedet for Klassearbejde udførte et smukt Program, efter hvilket Præs. Talmage talte til Bornene. Lige efter Søndagsskolen afholdtes Vidnesbyrdmode, ved hvilket mange ypperlige Vidnesbyrd blev aflagt, og hvor Præs. Talmage ogsaa talte.

9 89 Sondag Aften blev et stort offentligt Møde afholdt, ved hvilket mange fremmede var til Stede. Ældste Fay L. Curtz, som den 6. Marts afrejste til Amerika, og den samme Dag ankomne Ældste Rasmus Michelsen talte, hvorefter Præs. Talmage talte om Guddommen og Nødvendigheden af fortsat Aabenbaring; paaviste, at Mennesker, der kammer bort fra Troen paa den sande og levende Gud, henfalder til Uvidenhed og Synd, og at de kun ved en ny Tilkendegivelse fra ham kan komme tilbage til Troen paa den sande Gud, der er et personligt Væsen og vore Aanders Fader. Omtalte Aabenbarelsen af Faderen og Sønnen til Joseph Smith, hvilket var Begyndelsen til denne Tidernes Fyldes Husholdning. Missionspræsident John S. Hansen talte derefter om Hensigten med Præsident Talmages Besøg. Hentydede til Uenigheden indenfor den danske Folkekirke med Hensyn til Daabsritualet og fremhævede, at der i Kristi Kirke ikke kan være Spor af Tvivl om, hvilke Ord eller Metoder, der skal benyttes ved Indlemmelsen af nye Medlemmer i hans Kirke, thi dersom det er hans Kirke, vil han underrette den derom. Sangkoret i Aarhus og København fortjener stor Paaskønnelse for deres udmærkede Sang, og i Talmage nogle anerkendende Ord til København sagde Præs. Koret efter Mødet.»Der er ogsaa Sang i Himmelen,«sagde han,»og de, der bruger deres Evner og Talenter i Herrens Tjeneste her paa Jorden, vil hinsides komme til at tilhøre det store himmelske Kor.«Mandagen benyttede Præs. Talmage til at besvare Korrespondance og til yderligere at sætte sig ind i Missionens Affærer, og om Aftenen overværede han Grensmødet, ved hvilket næsten alle Grenens Funktionærer var til Stede. Han talte ogsaa ved dette Møde og gav mange ypperlige Raad og Lærdomme vedrørende vore Pligter som Sidste-Dages Hellige. Tirsdag den 3. Marts afrejste Præs. Talmage med Damperen til Malmø. j 5 gr

10 90 HILSEN FRA PRÆSIDENT TALMAGE. Til Medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige og Kirkens Venner i Danmark. Med dybtfølt Glæde og inderlig Taknemmelighed for dette Privilegium blev det muligt for mig at tilbringe nogle Dage i den danske Mission. For 28 Aar siden var jeg sidste Gang i dette historiske Land, og den hoje Agtelse jeg den Gang nærede for Nationen og i Særdeleshed for mine Trosfæller i Kirken her, er taget til i den mellemliggende Periode. Men det var ikke nødvendigt for mig at komme til Danmark for at lære det danske Folks mange ypperlige Egenskaber at kende, thi et stort Antal fra dette Land har nedsat sig i Zions Stave i Amerika og har Plads iblandt de bedste af de Sidste-Dages Hellige, og mange saadanne har jeg et nøje og inderligt Bekendtskab til. Danskerne er en levedygtig Race, flittige og stræbsomme, selvsikre og fremadskridende, og af Naturen religiøst begavede. Intet Under at saa mange af disse er komne ind i Jesu Kristi Kirke, naar en saa stor Del af dem er af Israels Blod. Alle har endnu ikke hort det glade Budskab om det gengivne Evangelium, men takket være den frisindede Regeringsform, under hvilken der er givet Folket fuld Frihed til at dyrke Gud i Overensstemmelse med deres Samvittigheds Bydende, skal den indbydende og advarende Rost endnu finde Vej ind i mange Hjem og Hjerter, der med Glæde skal aabne sig for det. Den Følelse, der gør sig gældende blandt de Sidste-Dages Hellige i dette Land, kan beskrives som en tillidsfuld Forvisning om, at denne Kirke i Sandhed er Jesu Kristi Kirke, og at dens Lærdomme ikke er Menneskers Bud, men er givne af den store og eneste Frelser og Forløser. Den danske Mission kan lykønskes i Anledning af, at den forestaas af en saa hengiven og duelig Leder som Præsident

11 91 John S. Hansen, hvis Lærdomme, Raad og Vejledning jeg inderligt anmoder alle Missionærer og Medlemmer af Kirken at følge. Baade gennem det talte og skrevne Ord vil han vedblive at lede eder paa den rette Maade og hans selvopofrende og værdige Eksempel være en Opmuntring. Det store Arbejde, udført, og som nu udfores af de lokale Organisationer, Søndagsskolen, Ungdomsforeningen og den kvindelige Hjælpe forening, er højst rosværdigt; og det er bemærkelsesva v rdigt, at mange, baade unge Mennesker og Folk i en mere fremskreden Alder, er virksomme i disse Organisationer, endog for de bliver egentlige Medlemmer af Kirken ved Daab. I det inderlige Ønske og Bon om en fortsat og foroget Fremgang af disse Organisationer og af Kirken som et Hele, og i Særdeleshed af de kvindelige Organisationer, er Søster May Booth Talmage forenet med mig. Det haabes og forventes, at Søster Talmage kan besøge Missionen i en nær Fremtid og faa Lejlighed til at samarbejde med Søster Anna J. Hansen i disse Organisationers ærefulde Arbejde. Og nu, mine elskede Brodre og Sostre, lad os være trofaste og hengivne overfor det Værk, som vi véd er fra Gud; lad os leve et retskaffent Liv, et rent Liv, og være rene i Tanker, Ord og Gerninger. Vort Medlemsskab er for værdifuldt til, at vi forskertser det ved Ligegyldighed og Forsømmelse, saa at vi taber Vidnesbyrdet om Sandheden og falder fra Troen. Vi bor vogte os for al nedsættende Kritik, den ene mod den anden, og stræbe efter at hjælpe hverandre i alle gode Foretagender. Lad ikke ubetydelige Forskelligheder skabe Uenighed, thi dette kan lede til virkeligt Frafald fra Troen. Endvidere, enhver, der har modtaget Evangeliet, bor meddele det glade Budskab til Venner og Naboer; enhver, der er bleven advaret mod Syndens Følger, bør ogsaa advare sin Næste. At de Sidste-Dages Hellige i Danmark, som alle andre Steder, ved deres Livsførelse maa bære Vidnesbyrd om den

12 92 guddommelige Beskaffenhed af Kirken og dens Gerning, og at Herrens Fred og Glæde maa være i deres Hjerter, er det inderlige Haab og Ønske af eders Broder i Evangeliet James E. Talmage, Præsident over den europæiske Mission. Kobenhavn, den 3. Marts MISSIONSNYHEDER. V ANKOMST OG BESKIKKELSE. Følgende Ældster ankom til Kobenhavn den 1. Marts for at udfore Miisionsarbejde i Danmark: Rasmus Michelsen fra Salt Lake City; Egert M. Larsen fra Sandy, Utah, og Charles A. Larsen fra Salt Lake City. R. Michelsen og C. A. Larsen er beskikkede til Aarhus Konference og Egert Larsen til Kobenhavns Konference. AFLØSNING. Ældste Fay L. Curtz, der siden Maj 1923 har \l virket som Missionær i Danmark i Aalborg og Kobenhavns Konference, er hæderligt afløst og vil paa Rejsen hjem besoge Slægtninge i Canada. Han forlod København den 6. Marts med»hellig Olav«. John s Hansen, Missionspræsident. FÆDRENES FORJÆTTELSER". (Af Ældste Joseph Fielding Smith, af de Tolvs Raad.) Et Spørgsmaal er stillet som følger:»hvad menes der med»fædrenes Forjættelser«i Moronis Instruktioner til Profeten Joseph Smith, som de findes nedskrevne i 2. Kapitel af Pagtens Bog?«Dette Udtryk hentyder til visse Løfter givne til dem, som døde uden en Kundskab om Evangeliet og uden Lejlighed til at modtage Præstedømmets beseglende Ordinancer nødvendige for deres Ophøjelse. Ifølge disse Forjættelser skal Børnene i de sidste Dage udføre alle saadanne Ordinancer for de døde.

13 93 I forskellige Perioder ned gennem Tiderne har Mennesket været berøvet Lejligheden til at modtage Evangeliets Velsignelser. For Eksempel under det store Frafald, der fulgte efter Frelserens og hans Apostles Tid og varede lige til Evangeliets Gengivelse, var det umuligt for Menneskene at modtage Syndernes Forladelse ved Daab og blive delagtige i de øvrige Ordinancer nødvendige til Ophøjelse, thi Kirken med dens bemyndigede Tjenere var ikke paa Jorden. Det er sandt, at lignende Tilstande har gjort sig gældende i fjernere Tidsperioder. Selv naar Præstedømmet har været paa Jorden, og Menneskene havde Lejlighed til at omvende sig og modtage Evangeliet, døde mange uden at have haft denne Lejlighed. Endvidere, er det ikke muligt, at vi i denne Uddeling har det Privilegium at udføre Ordinancer for de døde, som de var afskaarne fra, da de levede, til Trods for deres Trofasthed og Adlydelse af Evangeliet i deres Tid? Herren sagde til Joseph Smith:»Thi jeg vil i Naade aabenbare min Kirke Ting, der har været skjult fra Verdens Begyndelse. Ting, der hører til denne Husholdning i Tidernes Fylde.«(Pag. Bog 124: 41. Se 128: 18.) Herren har sagt, at det er hans store Gerning at tilvejebringe Udødelighed og evigt Liv for Mennesket. Naar dette er Forholdet, da maa alle Mennesker have Lejlighed til at høre Evangeliet enten nu eller i Aandernes Verden. Desuden sagde Herren til Joseph Smith, at»alle, som døde uden Kundskab om Evangeliet, men som vilde have modtaget det, hvis de havde levet, skal blive Arvinger til det celestiale Puge.«Det maa forholde sig paa samme Maade med alle dem, der herefter dør uden at. modtage det, men som vilde have modtaget det, om de havde haft Lejlighed dertil. Men eftersom Guds Rige er styret ved Love, deriblandt Evangeliets Principer, uden hvilke ingen kan komme ind i dette Rige, da bliver det nødvendigt, at Daab saa vel som andre Ordinancer, der burde udføres i denne dødelige Tilværelse, maa adlydes af dem, der vil indgaa i Riget, enten.de

14 94 lever i Kødet eller i Aandernes Verden. Dersom de er døde, da kan disse Handlinger kun udføres ved, at nogen optræder som Stedfortrædere for de døde og udfører disse Handlinger for dem, som, hvis de afdøde modtager dem, vil gælde for dem, som om de selv havde udført dem. Paa denne Maade vil alle, som er værdige til at modtage disse Velsignelser, have Lejlighed dertil, og alle de retfærdige blive frelst. Templerne er de Steder, der er bestemt til Udførelsen af dette stedfortrædende Arbejde. Nogle af disse Fædrenes Forjættelser findes i Skrifterne. Esajas siger, hentydende til vor Frelser:»Jeg, Herren, jeg har kaldet dig i Retfærdighed, og jeg vil tage dig ved din Haand; og jeg vil bevare dig og gøre dig til en Pagt for Folket, til et Lys for Hedningerne, til at aabne de blindes Øjne, til at udføre de bundne af Fængsel, dem, som sidder i Morke, af Fangenskabet.«(42: 6, 7.) Atter siger han:»den Herre, Herres Aand er over mig, derfor har Herren salvet mig til at kundgøre et godt Budskab for de fattige, han sendte mig til at helbrede dem, som har et sønderknust Hjerte, til at udraabe for de fangne Frihed og for de bundne Løsladelse; til at udraade Herrens Velbehageligheds Aar og vor Hævns Dag; til at trøste alle sørgende.«(61: 1, 2.) Det er almindelig forstaaet blandt de Sidste-Dages Hellige, at disse Hentydninger til Fanger, som er bundne, betyder de døde, som skal høre Evangeliet og blive forløst. Dette belyses yderligere ved et andet Citat fra Esajas:»Og det skal ske paa den Dag, at Herren skal hjemsøge de højes Hær i det Høje og Jordens Konger paa Jorden. Og de skal samles til Hobe og blive indelukkede i Fængsel; og efter mange Dage blive de besøgte.«(21: 21, 22.) Maaske den mest direkte Forjættelse, given i Skriften, er den, der er fremsat af Malakias i det fjerde Kapitel, femte og sjette Vers og lyder saaledes:»se, jeg sender eder Elias, Profeten, førend Herrens Dag kommer, den store og den forfærde-

15 95 lige. Og han skal vende Fædrenes Hjerte til Børnene, og Børnenes Hjerte til Landet med Band.«En anden vigtig Udtalelse, deres Fædre, at jeg ikke skal komme og slaa indeholdende denne Forjættelse, findes i Den Kostelige Perle i Herrens Ord til Enok:»Men se, de, som dine Øjne nu beskue, skal omkomme i Floden; og se, jeg vil indespærre; et Fængsel har jeg beredt for dem. Men han, som jeg har udvalgt, har gjort Forbøn for mit Aasyn, og han lider for deres Synder, hvis de vil omvende sig paa den Dag, da min udvalgte skal vende tilbage til mig; men indtil den Dag skal de være i Pine.«(Moses 7: 38, 39.) Opfyldelsen af denne Profeti er omtalt af Peter i hans første Brev, 3: 18 20; 4: 6. STRØTANKER. En yderst slet og lav Karakter er ikke Følgen af en enkelt daarlig Handling, men af en gradvis tiltagende Efterladenhed og Synd, der tilsidst ender med Samvittighedens Død og Troens Udslettelse. Ligeledes er en smuk og englelig Karakter ikke Resultatet af en enkelt uegennyttig Handling, en eneste ædel Indskydelse, men er den fuldtfærdige Blomst, fremstillet gennem Sorgens og Taalmodighedens Vinter, opvokset under Kærlighedsforaarets Vinde og Byger og udsprunget i hele sin Pragt under Himmelsolens Straaler. N. C. Raad. Den Mand er god, hvis fortrolige Venner alle er gode, og hvis Fjender er afgjort slette. Det Menneske, der gør mig Fortræd, skader sig selv; skal jeg da yderligere skade mig selv ved at tage Hævn over ham? Epicietus. Hvad du synes bedst om hos andre, vil andre utvivlsomt ogsaa synes bedst om hos dig.

16 96 MINDER OM GALLILÆ. (Mel.:»Memiories of Galilee«.) Deseret Songs, Nr Hver lille Fugl hver Blomst og Blad, Hver Luftning sval naar Sol gaar ned, Har noget fjernt for mig at se, Som fører mig til Gallilæ. Kor: O Gallilæ skøn Gallilæ, Hvor Jesus vandred mangen Gang, Gallilæ du Gallilæ, Kom syng igen for mig din Sang. Hver græsklædt Dal hver Skov og Eng, Hvor Fuglesang med liflig 1 Morgensol mig minder om Min Herres Fjed ved Gallilæ. Røst Og læser jeg med ydmygt Sind Om ham, som trygt paa Søen gik, Da længes jeg en Gang endnu At følge ham i Gallilæ. J. S. H. Hvad er Mormonisme? 81 Betingelser for celestial Herlighed 85 Præsident J. E. Talmage besøger Danmark 88 INDHOLD: Hilsen fra Præsident Talmage 90 Missionsnyheder 92 Fædrenes Forjættelser 92 Strøtanker 95 Minder om Gallilæ 96 Udgivet og forlagt af JOHN S. HANSEN, Korsgade 11, Kbhvn. N. Trykt hos F. E. Bording (V. Petersen).

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME 1. GUDDOMMEN Der er tre særskilte personer i Guddommen: Gud den evige Fader, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden (se ApG 7:55-56). Faderen og Sønnen har legemer af kød

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Puggaardsgade i Ribe. NUMMER 18 15. SEPTEMBER 1939 25 ØRE 88. AARGANG

Puggaardsgade i Ribe. NUMMER 18 15. SEPTEMBER 1939 25 ØRE 88. AARGANG Puggaardsgade i Ribe. 15. SEPTEMBER 1939 88. AARGANG NUMMER 18 25 ØRE : JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 18. 15. September 1939 88 Aarg. INDHOLD: SIDE

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Åndens

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

DET EVIGE LIV. Nummer 2. Mænd, der ned gennem Tiderne har staaet frem og baaret. som Menneskene har beskæftiget deres Tanker med lige

DET EVIGE LIV. Nummer 2. Mænd, der ned gennem Tiderne har staaet frem og baaret. som Menneskene har beskæftiget deres Tanker med lige / i / M 1 \ \ \ Nummer 2 1. FEBRUAR 1940 89. Aargang DET EVIGE LIV. af Ældste Lowell Ben n ion. Findes der en usynlig Verden? Dette er et Spørgsmaal som Menneskene har beskæftiget deres Tanker med lige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Julens sande Evangelium er Daad

Julens sande Evangelium er Daad En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Sandheden og Vigtigheden af Profeten Joseph Smiths literære Virksomhed

Sandheden og Vigtigheden af Profeten Joseph Smiths literære Virksomhed ikandinåvtens 78 Sandheden og Vigtigheden af Profeten Joseph Smiths literære Virksomhed Af Ældste Niels. F. Green. Vi har stor Grund til at være taknemlige til de af vore sproglære, ædle Forfædre, gennem

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

EN SAND OG LEVENDE TRO. '////Il j NUMMEH 1 15. JANUAR 1924 74. AARGANG IH\\\\N N

EN SAND OG LEVENDE TRO. '////Il j NUMMEH 1 15. JANUAR 1924 74. AARGANG IH\\\\N N JESU '////Il j IH\\\\N N VIDNESBYRD ER PROFETIENS AAND NUMMEH 1 15. JANUAR 1924 74. AARGANG EN SAND OG LEVENDE TRO (Tale af Ældste George Albert Smith af de Tolvs Raad ved Generalkonferencen i Sall Lake

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen.

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Skriftens vidner Oprettet: oktober 2007 Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Vi udtrykker vores kærlighed til og

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 1930

Prædiken til Skærtorsdag 1930 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Copyright 1941 Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB København. Afdelingskontorer i de fleste Lande.

Copyright 1941 Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB København. Afdelingskontorer i de fleste Lande. TEOKRATIET det er det, som har den største Betydning i Verden for Tiden, og om det skal meget snart Verdenshistoriens største Krig udkæmpes, Slaget ved Harmagedon. Folk i alle Lande adskilles nu i Anledning

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

DE FØRSTE SKRIDT PAA VEJEN TIL FRELSE. om Natten, da han rimeligvis skammede sig ved at gaa. Lærdomme og Efterfølgere upopulære. Nikodemus anerkendte

DE FØRSTE SKRIDT PAA VEJEN TIL FRELSE. om Natten, da han rimeligvis skammede sig ved at gaa. Lærdomme og Efterfølgere upopulære. Nikodemus anerkendte /// / n \ \ xxx JESU VIDNESBYRD ER PROFETIENS AAND NUMMER 21 1. NOVEMBER 1924 73. AARGANG DE FØRSTE SKRIDT PAA VEJEN TIL FRELSE. (Tale af Præsident Rudger Clawson af de Tolvs Raad, holdt i Tabernaklet

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

TEGNENE PAA PAGTENS FOLK. NUMMER 3 1. FEBRUAR 1933 82. AARGANG SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO

TEGNENE PAA PAGTENS FOLK. NUMMER 3 1. FEBRUAR 1933 82. AARGANG SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 3 1. FEBRUAR 1933 82. AARGANG TEGNENE PAA PAGTENS FOLK. Af Ældste James E. Talmage, af de Tolvs Raad. Det, som specielt særprægede Israeliterne, var, at de tilbad

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Englen Moroni kom! Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 12. september 2007. Side 1 af 5

Englen Moroni kom! Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 12. september 2007. Side 1 af 5 Ældste Mark E. Petersen, De tolv apostles Kvorum Englen Moroni kom! Oprettet: 12. september 2007 For ca. 2 uger siden fejrede vi en af de vigtigste mindedage i vor kirkes historie. Det var den 21. september

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

WHITNEY TALE AF ÆLDSTE ORSON F. Komme. Moses sagde:»og Herren kaldte sit Folk Zion, fordi NUMMER 20 15. OKTOBER 1927 76. AARGANG

WHITNEY TALE AF ÆLDSTE ORSON F. Komme. Moses sagde:»og Herren kaldte sit Folk Zion, fordi NUMMER 20 15. OKTOBER 1927 76. AARGANG / / / / 1 1 \ \ \ \ x \\ SBGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 20 15. OKTOBER 1927 76. AARGANG TALE AF ÆLDSTE ORSON F. af de Tolvs Raad. WHITNEY Holdt i Tabernaklet ved Foraarskonferencen 1927. (Fortsat

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

Kapitel 9 - Glæden ved missionering

Kapitel 9 - Glæden ved missionering Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 9 - Glæden ved missionering Oprettet: 14. december 2005 Der påhviler os et stort ansvar for at forkynde Jesu Kristi evangelium. Opfylder vi denne pligt, vil

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken i Helligåndskirken I

Prædiken i Helligåndskirken I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere