Hævekort, brugerregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hævekort, brugerregler"

Transkript

1 Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug Opfat dit hævekort som rede penge. Opbevar det derfor sikkert såvel ude som hjemme. Lad det f.eks. ikke ligge fremme. Lær din PIN-kode udenad. Brug en PIN-kode-husker, hvis du ikke er sikker på, at du altid kan huske koden. Du kan hente en PINkode-husker på i Jyske Bank. Opgiv aldrig din PIN-kode til andre - heller ikke til banken eller politiet. Koden er personlig og kun du må kende den. Brug ikke PIN-koden som password eller adgangskode i andre sammenhænge Gode råd under brug Beskyt din PIN-kode ved indtastning. Lad ikke andre kunne aflæse koden, når du taster den ind. Skriv aldrig under på en kvittering, før total-beløbet er påført. Husk din kvittering og gem den til senere kontrol. Indholdsfortegnelse Gode råd om dit hævekort Regler for hævekort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet Kontrol af posteringer på din konto Tilbageførsel af betalinger som du har godkendt Tilbageførsel af betalinger som du ikke har godkendt Din pligt til at spærre kortet Dit ansvar ved misbrug af kortet Jyske Banks rettigheder og ansvar Udløb Opsigelse Ændring af reglerne Klager Nyt eksemplar af brugerreglerne Gebyrer Vurdering af kortansøger Brug, opbevaring og videregivelse af oplysninger Registrering af spærrede kort Tilsyn Ordliste... 7 PIN-kode-husker... 8 HÆVEKORT, BRUGERREGLER Side 1 af 8 Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, P74pbl11/JB/

2 Gode råd efter brug Tjek posteringer på din konto - via din netbank eller kontoudskriften. Kontroller med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Afslå assistance fra venlige hjælpere Tjek at totalbeløbet i terminalen stemmer Reager øjeblikkeligt, hvis dit kort er bortkommet eller du får mistanke om, at det kan være misbrugt. Kontakt hurtigst muligt Jyske Bank eller Nets. Hvis hævekortet bortkommer eller bliver stjålet Meld det straks, hvis dit hævekort forsvinder eller bliver stjålet. Det samme skal ske, hvis du har mistanke om, at din PIN-kode er afluret eller at andre anvender dit kort eller kortnummer uretmæssigt. Kontakt straks Jyske Bank eller Nets på: telefon telefax Du skal opgive dit navn og adresse, navnet på Jyske Bank samt dit kortnummer, kontonummer eller CPR-nummer. Så bliver dit hævekort straks spærret og kan ikke bruges. 1. Regler for hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af hævekort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Hævninger blive trukket på din konto samme dag, som du foretager en hævning. 3. Opbevaring af kort og PIN-kode Kort Dit kort er personligt, og må kun bruges af dig. Når du modtager kortet, skal du straks underskrive det på bagsiden i underskriftsfeltet. Kortet må ikke overdrages eller overlades til andre. PIN-kode Din PIN-kode er personlig, og må kun bruges af dig. Du bør lære PIN-koden udenad. Du må ikke opbevare koden sammen med kortet eller skrive den på kortet. Du må ikke oplyse din PIN-kode til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til koden. Hvis du ikke kan lære koden udenad eller ønsker at opbevare koden, skal du opbevare koden forsvarligt. Hvis du har behov for at skrive PIN-koden ned, bør du benytte en PIN-kodehusker. Du kan hente en PIN-kode-husker på dankort.dk eller i Jyske Bank. Fuldmagt Ønsker du, at en anden person skal have fuldmagt til at hæve på din konto ved hjælp af et kort, skal personen have sit eget kort og sin egen PIN-kode. Personens brug af kortet sker efter samme regler, som gælder for dig selv. 2. Hvad kan du bruge kortet til? Hævning af kontanter Du kan bruge hævekortet til at hæve kontanter i Jyske Banks pengeautomater. Derudover kan du bruge hævekortet til at hæve kontanter ved kassen i Jyske Bank Gebyrer i forbindelse med brug af kortet fremgår af Jyske Banks prisliste. Træk af beløb på din konto HÆVEKORT, BRUGERREGLER Side 2 af 8

3 Ønsker du ikke længere, at personen skal kunne hæve på kontoen, skal fuldmagten tilbagekaldes skriftligt overfor Jyske Bank og tilbagelevere kortet til Jyske Bank. 4. Brug af kortet Inden du godkender en hævning, skal du altid sikre dig, at beløbet er korrekt på fx terminalen eller notaen. Betalinger, som du har godkendt, kan ikke tilbagekaldes. Se dog afsnit 6 og 7 vedrørende muligheden for tilbageførsel af en betaling. Du kan bruge kortet på følgende måder: Ved brug af magnetstribe og PIN-kode Ved brug af magnetstribe og underskrift Med PIN-kode Når du indtaster din PIN-kode, skal du sikre dig, at andre ikke kan aflure koden. Med underskrift Skriv aldrig under på en nota; hvis beløbet ikke er påført, eller hvis beløbet er forkert. Hvis du bliver opmærksom på, at der foretages flere aftryk af kortet, bør du sikre dig, at det/de ikke anvendte aftryk destrueres. Kvittering Du bør altid i forbindelse med en hævning sørge for at få en kvittering. Kvitteringen skal bl.a. vise dato, beløb og dele af dit kortnummer. Du skal sikre dig, at beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen, og at korrekt dato er anført. Du bør gemme kvitteringen, til du har kontrolleret, at det korrekte beløb er trukket på din konto, jf. afsnit Kontrol af posteringer på din konto Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på din konto. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer, eller du ikke mener at have foretaget, skal du henvende dig i Jyske Bank snarest muligt. Du skal i den forbindelse være opmærksom på fristerne i afsnit 6 og Tilbageførsel af betalinger som du har godkendt Hvis du ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse Hvis du ikke kendte det endelige beløb, da du godkendte be talingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket på din konto er væsentligt højere end, hvad der med rimelighed kunne forventes, kan du have krav på tilbageførsel af betalingen. Du skal henvende dig til Jyske Bank senest otte uger efter, at beløbet er trukket på din konto, hvis du mener at have krav på at få tilbageført en betaling, hvor du ikke har godkendt det endelige beløb. Det er en betingelse, at du henvender dig og gør indsigelse til Jyske Bank snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløb på din konto. Du skal så vidt muligt gøre indsigelse til Jyske Bank senest 14 dage efter, du er blevet opmærksom på dit mulige krav. Ved vurdering af om du har fremsat indsigelse rettidigt til Jyske Bank, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. afsnit 5. Jyske Bank vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil Jyske Bank igen hæve beløbet på din konto. HÆVEKORT, BRUGERREGLER Side 3 af 8

4 Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan Jyske Bank kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på din konto, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af notakopi, jf. prislisten. 7. Tilbageførsel af betalinger som du ikke har godkendt Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger med dit kort, som du ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal du henvende dig til Jyske Bank snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af om du har henvendt dig rettidigt i Jyske Bank, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. afsnit 5. Under alle omstændigheder skal du henvende dig til Jyske Bank senest 13 måneder efter, at beløbet er trukket på din konto. Jyske Bank vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil Jyske Bank igen hæve beløbet på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af kortet, vil Jyske Bank eventuelt kunne gøre ansvar gældende overfor dig, jf. afsnit 9. Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan Jyske Bank kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på din konto, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af notakopi, jf. prislisten. 8. Din pligt til at spærre kortet Du skal kontakte Jyske Bank snarest muligt for at spærre dit kort, hvis: du mister kortet, en anden får kendskab til din PIN-kode, du opdager, at kortet er blevet misbrugt, du får mistanke om, at kortet er blevet kopieret, eller du på anden måde får mistanke om, at kortet kan blive misbrugt. Ved spærring af kortet skal du uden for Jyske Banks åbningstid kontakte Nets på tlf , der svarer døgnet rundt. Ved henvendelse til Nets skal du oplyse navn og adresse, i hvilken afdeling kontoen føres og om muligt kortnummer, kontonummer eller CPR-nummer for straks at få kortet spærret. Ved opkald til Nets kan du også bruge telefax (telefax nr.: ). Når kortet er blevet spærret, vil du blive informeret med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen. Hvis et spærret kort findes igen, skal du kontakte Jyske Bank og aftale med dem, hvordan du skal forholde dig. 9. Dit ansvar ved misbrug af kortet 9.1 I tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden person vil Jyske Bank dække tabet, medmindre tabet er omfattet af afsnit nedenfor. Det er Jyske Bank, der skal bevise, at tabet er omfattet afsnit Hvis kortet og PIN-koden er blevet misbrugt af en anden person, skal du dække tab op til kr. 9.3 Du skal dække tab op til kr. i tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden person og PINkoden har været anvendt, og du har undladt at underrette Jyske Bank snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller at uberettigede har fået kendskab til koden, du har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug eller du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. HÆVEKORT, BRUGERREGLER Side 4 af 8

5 9.4 Du skal dække tab op til kr i tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden person, når kortet har været af læst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og du eller nogen, som du har overladt kortet til, har undladt at underrette Jyske Bank snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller du eller nogen, som du har overladt kortet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Din samlede hæftelse kan ikke overstige kr., selvom du hæfter efter både afsnit 9.3 og Du hæfter for det fulde tab, hvis PIN-koden har været anvendt i forbindelse med misbruget under følgende betingelser: Du har selv oplyst PIN-koden til den som har misbrugt kortet, og du indså eller burde have indset, der var risiko for misbrug. 9.6 Du hæfter endvidere for det fulde tab, hvis du har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde dine forpligtelser om at beskytte PIN-koden, jf. afsnit 4 eller spærre kortet, jf. afsnit Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at Jyske Bank har fået besked om, at kortet skal spærres. Du hæfter heller ikke for tab, hvis du ikke har haft mulighed for at spærre dit kort, på grund af forhold hos Jyske Bank. 10. Jyske Banks rettigheder og ansvar Jyske Banks ret til at spærre kortet Jyske Bank er berettiget til at spærre for brug af kortet hvis den konto, dit kort er knyttet til, er ophævet, eller hvis du overtræder reglerne, herunder hvis kontoen, som kortet er knyttet til, kommer i overtræk eller hvis kortet er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand. I tilfælde af overtræk vil du blive rykket skriftligt, før kortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om særligt groft og/eller gentagne overtræk. Jyske Bank kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kontoen, leveret tilbage. Når Jyske Bank har spærret kortet, vil du blive informeret om dette med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen. Udskiftning af kortet Jyske Bank har til enhver tid ret til at udskifte kortet. Jyske Banks erstatningsansvar Jyske Bank er erstatningsansvarlig, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Jyske Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Jyske Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Jyske Banks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) HÆVEKORT, BRUGERREGLER Side 5 af 8

6 strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Jyske Bank selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Jyske Bank andre omstændigheder, som er uden for Jyske Banks kontrol. Jyske Banks ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Jyske Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Jyske Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Arbejdskonflikter Du kan ikke bruge kortet i Danmark, hvis Jyske Bank og/eller Jyske Banks datacentre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør, vil du hurtigst muligt blive orienteret herom blandt andet gennem annoncering i dagspressen. 11. Udløb Du kan bruge kortet til og med det udløbstidspunkt, der står på kortet, hvorefter kortet er ugyldigt. Du vil, før kortet udløber, få tilsendt et nyt kort eller modtage besked om, at det nye kort ligger klar til afhentning i Jyske Bank. 12. Opsigelse Jyske Bank kan med to måneders varsel opsige aftalen. I tilfælde af opsigelsen vil du få refunderet en forholdsmæssig del af eventuelle gebyrer, du måtte have betalt forud for brug af kortet. Du kan opsige aftalen med Jyske Bank med en måneds varsel. Hvis du opsiger aftalen inden for 6 måneder, kan Jyske Bank opkræve gebyr for opsigelse af aftalen, jf. Jyske Banks prisliste. Hvis du eller Jyske Bank opsiger aftalen, skal du tilbagelevere kortet til Jyske Bank. Hvis du sender kortet med posten, skal det klippes over inden afsendelsen. 13. Ændring af reglerne Ændring af regler og prisliste kan ske med to måneders varsel. Du vil modtage en besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk. Du er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i din adresse og/eller adresse til Jyske Bank, og du bærer selv ansvaret for, at du ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis du ikke har meddelt e- mail- og/eller adresse-ændring. Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttræden meddeler Jyske Bank, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen blive betragtet som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Hvis du har forudbetalt et års gebyr, vil du modtage en forholdsmæssig andel af dette retur. 14. Klager Hvis du har klager, kan du henvende dig til Jyske Bank. Får du ikke medhold i din klage, kan du henvende dig til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Hvis du ønsker at klage over, at dit kort er blevet spærret, kan du henvende dig til Jyske Bank. Får du ikke medhold hos Jyske Bank, kan du klage til Datatilsynet. HÆVEKORT, BRUGERREGLER Side 6 af 8

7 15. Nyt eksemplar af brugerreglerne Hvis du mister brugerreglerne eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan du finde dem på jyskebank.dk/kortinfo eller henvende dig til Jyske Bank. 16. Gebyrer Jyske Banks gebyrer Der kan opkræves et årligt kortgebyr, der betales forud. Årligt kortgebyr, gebyr for brug af kortet, eventuelt kontogebyr, eventuelt gebyr for kontoudskrift, eventuelt gebyr for udskiftning af kort m.v. fremgår af prislisten. 17. Vurdering af kortansøger Kort udstedes efter individuel vurdering. 18. Brug, opbevaring og videregivelse af oplysninger 20. Tilsyn Jyske Bank er underlagt Finanstilsynets tilsyn, og registreret i pengeinstitutsregistret med registreringsnummer Ordliste Bankdag: Alle dage med undtagelse af lørdage, søn- og helligdage, fredag efter Kristi himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december. Én PIN-kode: Den samme personlige, hemmelige kode, der er knyttet til flere kort. Kvittering: Oplysninger om en betaling, som gives på papir eller i elektronisk form. Nets: Nets A/S - det selskab, der administrerer Dankort-systemet for pengeinstitutterne. PIN-kode: Den personlige, hemmelige kode, der er knyttet til kortet. Prisliste: Den til enhver tid gældende liste over gebyrer m.v. Du kan få udleveret prislisten fra Jyske Bank. Ved brug af kortet registreres bl.a. kortnummer, beløb, dato for brug af kortet, samt hvor kortet har været brugt. Oplysningerne anvendes i Jyske Banks bogføring, i kontoudskrifter og ved eventuel senere fejlretning. Oplysninger videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det eller for at hindre misbrug af kortet. Oplysningerne opbevares i løbende år plus 5 år. 19. Registrering af spærrede kort Når kortet er blevet spærret, jf. afsnit 8 og 10, vil kortnummeret blive registreret i pengeinstitutternes fælles register over spærrede Dankort. Det fælles Dankort-register er til rådighed for pengeinstitutter og forretninger, som modtager betalinger med Dankort, så disse kan kontrollere, hvorvidt et kort, der bliver anvendt til betaling, er spærret. HÆVEKORT, BRUGERREGLER Side 7 af 8

8 Sådan udfylder du PIN-kode-huskeren 1. Udvælg fire af de farvede felter i et mønster, som du altid kan huske. Felterne må ikke markeres med en pen eller lignende. 2. Der er 40 felter. Skriv cifrene fra nul til ni, således at hvert ciffer findes fire vilkårlige steder på PIN-kode-huskeren. PIN-kodens cifre skrives i det mønster, du har valgt. 3. Når PIN-kode-huskeren er udfyldt, skal PIN-brevet destrueres. PIN-kode-husker Husk Hele sikkerheden består i, at kun du kan se, hvilket mønster koden står i. Vær derfor sikker på, at alle 40 cifre (incl. PIN-kode) er skrevet på samme måde. Har du brug for en ny PIN-kode-husker, kan den fås i Jyske Bank. HÆVEKORT, BRUGERREGLER Side 8 af 8

9 Oplysning om fortrydelsesret 1. Fortrydelsesret - fjernsalg Efter forbrugeraftalelovens 17 kan du fortryde en aftale om en finansiel tjenesteydelse inden for 14 dage, hvis aftalen er indgået uden at du fysisk har mødt din rådgiver, dvs. en såkaldt fjernsalgsaftale. Aftalen kan fx være indgået via telefon, mail eller Jyske Netbank. uden for banken, fx på et møde hos dig eller på din arbejdsplads, når du ikke selv har bedt om mødet. 1.1.Særlige regler for individuelle pensionsordninger Du kan fortryde en aftale om individuel pensionsordning (aldersopsparing og ratepension), der er indgået som en fjernsalgsaftale eller uden for bankens lokaler, inden for 30 dage Beregning af frist Fortrydelsesfristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen. Men ikke før du har fået de oplysninger, du efter forbrugeraftaleloven har krav på, blandt andet om fortrydelsesretten og oplysninger om det produkt, du har bestilt. Du skal have disse oplysninger på skrift, fx i din Netboks eller på papir. Hvis du fx indgår aftalen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag Betaling, hvis du fortryder Hvis du udnytter fortrydelsesretten, skal du tilbagelevere det, du har modtaget. Banken skal betale det beløb tilbage, som du har betalt, bortset fra bankens ekspeditionsomkostninger og andre omkostninger, fx tinglysningsafgifter eller omkostninger i forbindelse med vurdering af din ejendom. Afhængig af sagens omfang, kan banken beregne en timepris for sit arbejde, hvis du udnytter din fortrydelsesret Hvordan fortryder du? Fortryder du en aftale, skal du ringe eller skrive til din afdeling inden fristen udløber. Hvis du vælger at skrive til os, er det nok, at du har sendt beskeden inden fristen udløber. Vil du sikre dig bevis for, at du har overholdt fristen, kan du fx sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen Her har du ikke fortrydelsesret Du har ikke fortrydelsesret på aftaler om optagelse af realkreditlån og handel med realkreditobligationer, herunder fastkursaftaler. Du har heller ikke fortrydelsesret på aftaler om værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet, hvis aftalen er indgået i banken, på din anmodning uden for banken eller via fjernsalg: Fx hvis aftalen er indgået via telefon, mail eller Jyske Netbank. Du har derfor ikke fortrydelsesret på aftaler om fx aktier og obligationer valuta andele i kollektive investeringsforeninger futures og optioner renteaftaler rente- og valutaswaps fastkursaftaler fastforrentede indlån, hvor indfrielsesvilkå rene følger kapitalmarkedet Millionærkonto Overførsler og betalinger Fortrydelsesretten bortfalder inden fristen udløber, når aftalen efter din udtrykkelige anmodning er blevet helt opfyldt af begge parter. Det vil ofte være tilfældet ved overførsler og betalinger Når fortrydelsesfristen er udløbet Når fortrydelsesfristen er udløbet, kan aftaler opsiges ifølge bestemmelserne i Sådan handler Jyske Bank - Generelle forretningsbetingelser eller efter bestemmelserne i de konkrete aftaler. HÆVEKORT, BRUGERREGLER Side 9 af 8

10 1.8. Her bortfalder fortrydelsesretten Fortrydelsesretten bortfalder for aftaler, der inden for fortrydelsesfristen på hhv. 30 dage (pensionsordninger) og 14 dage (øvrige fjernsalgsaftaler) bliver omfattet af en aftale om værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet. Det betyder, at du ikke kan fortryde indskuddet på aftaler, der inden for fortrydelsesfristen investeres i værdipapirer eller tilknyttes en af bankens investeringspuljer. 2. Fortrydelsesret - kreditaftaler Efter kreditaftalelovens 19 kan du som forbruger fortryde en aftale om et lån eller en kredit inden for 14 kalenderdage. Er aftalen omfattet af fortrydelsesret efter både forbrugeraftaleloven og kreditaftaleloven, gælder forbrugeraftaleloven ikke for lånet eller kreditten Beregning af frist Fortrydelsesfristen for lån og kreditter regnes fra den dag, du har skrevet under eller modtaget aftalevilkår og -betingelser samt oplysninger om vilkår for udnyttelse af fortrydelsesretten. Du skal have disse oplysninger på skrift, fx i din Netboks eller på papir. Hvis du fx indgår kreditaftalen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til onsdag den 17. Fristen udløber altid på fortrydelsesfristens sidste dag, uanset om den falder på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag eller fredag efter Kristi himmelfartsdag Betaling, hvis du fortryder Hvis du udnytter fortrydelsesretten, skal du uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at meddelelse om fortrydelse er sendt til banken, tilbagebetale kapitalen og de renter, der er påløbet fra den dato, hvor lånet eller kreditten blev udnyttet, til den dato, hvor kapitalen betales tilbage. Banken skal betale de omkostninger tilbage, som du har betalt, bortset fra eventuelle omkostninger til offentlige myndigheder, som ikke kan refunderes, fx tinglysningsafgifter Hvordan fortryder du? Fortryder du en aftale, skal du følge de anvisninger, der er beskrevet i aftalen. Du skal meddele banken det på papir eller et andet varigt medium, inden fristen udløber. Det er nok, hvis du har sendt beskeden inden fristen udløber Når fortrydelsesfristen er udløbet Når fortrydelsesfristen er udløbet, kan aftaler opsiges ifølge bestemmelserne i Sådan handler Jyske Bank - Generelle forretningsbetingelser eller efter bestemmelserne i de konkrete aftaler. HÆVEKORT, BRUGERREGLER Side 10 af 8

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard Debit

Kortbestemmelser. MasterCard Debit Kortbestemmelser MasterCard Debit Gældende fra 1. november 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Debit DEFINITIONER KORTTYPER: KONTOINDEHAVER

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere