Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Mobilpenge (brugerregler)"

Transkript

1 Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade København S Telefon: Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder Ifølge forbrugeraftalenlovens 17 kan du som privatkunde fortryde en aftale om en finansiel tjenesteydelse inden for 14 dage, såfremt der er tale om en fjernsalgsaftale. Regler for Mobilpenge Mobilpengeer et betalingsinstrument, som kan benyttes til betaling af varer og tjenesteydelser hos forretninger, der tager imod Mobilpenge. Reglerne for Mobilpenge retter sig både mod kontohaver og bruger, medmindre andet er angivet. Kontohaver kan være bruger, men det er også muligt for en kontohaver at tilknytte andre brugere. Der kan ikke tilmeldes andre brugere, hvis kontohaver er umyndig. Anvendelse af Mobilpenge forudsætter, at der mellem pengeinstituttet og kontohaver er indgået aftale om brug af Mobilpenge for det pågældende mobiltelefonnummer. Vær opmærksom på, at hele mobiltelefonnummeret gengives på kontoudskrift og kvitteringer fra forretninger. Dette gælder, uanset der er tale om et hemmeligt nummer. Vær opmærksom på, at mobiltelefonnummeret kun kan tilknyttes én konto. Hvis der senere oprettes en aftale for det pågældende mobiltelefonnummer tilknyttet en anden konto, herunder i et andet pengeinstitut, vil en tidligere indgået aftale blive afmeldt. Mobilpenge betalinger gennemføres ved brug af mobiltelefon. Det er alene det mobiltelefonnummer, der er oplyst i aftalen, der kan benyttes til at betale varer og tjenesteydelser via Mobilpenge. Hvis kontohaver eller bruger ikke længere ønsker at benytte Mobilpenge, eller mobiltelefonnummeret ikke længere benyttes af bruger, fx ved overdragelse af mobiltelefonen, ændring af nummer eller nedlæggelse af abonnement, skal kontohaver sikre, at aftalen om Mobilpenge opsiges. I modsat fald vil den nye bruger af mobiltelefonnummeret fortsat kunne anvende mobiltelefonnummeret til træk på den tilknyttede konto. Vær opmærksom på, at der kan være begrænsninger ved brug i udlandet samt på Færøerne og i Grønland. Det betyder fx, at en mobiltelefon med et dansk mobiltelefonnummer (+45 xxxx xxxx) ikke kan benyttes til at

2 bestille varer og tjenesteydelser via shortcodes hos en udenlandsk forretning. Forretningen kan anvise en anden bestillingsmetode, fx at bestillinger skal sendes via SMS til et helt telefonnummer inklusive landekode. Definitioner findes bagest i reglerne. 1. Anvendelsesmuligheder 1.1 Køb i forretninger Mobilpenge er et betalingsinstrument, som kan benyttes til betaling af varer og tjenesteydelser hos forretninger, der tager imod Mobilpenge. Der kan kun købes for det beløb, der er til rådighed på den tilknyttede konto. Køb kan kun foretages i danske kroner (DKK). Der er fastsat en købsgrænse på 1.500,00 kr. pr. døgn for brug af Mobilpenge. Maksimum for forbrug fremgår af bankens prisliste. Kontakt banken, hvis du ønsker en lavere grænse. Mobilpenge må ikke benyttes til ulovlige formål. 1.2 Begrænsninger i brug Mobilpenge kan ikke benyttes i de i pkt. 8 angivne situationer. Hvis pengeinstituttet og/eller pengeinstitutternes tekniske centre indrages i en arbejdskonflikt, vil orientering om en sådan konflikts begyndelse og ophør ske hurtigst muligt. 2. Brug af Mobilpenge For at betale med Mobilpenge skal nedenstående procedure følges: Følg instruktionen fra forretningen ved køb af vare eller tjenesteydelse Bruger vil modtage en anmodning om accept af købet samt beløbets størrelse fx via SMS. Anvisningerne fra forretningen for godkendelse af købet følges. I forbindelse med særlige arrangementer, tx tv-udsendelser med indsamlinger/afstemninger, vil bruger dog ikke modtage en anmodning om accept. Forretningen gør under arrangementet opmærksom på, hvordan godkendelse af transaktionen sker. Vær opmærksom på, at der sædvanligvis ikke vil være fortrydelsesret ved sådanne særlige arrangementer. Kvittering Bruger vil altid modtage en bekræftelse på betalingstransaktionen fra forretningen, der viser, at transaktionen er gennemført. Kvittering sendes enten som SMS, papir, elektronisk på mail eller andet varigt medium. Forretningen informerer om, hvordan kvittering sendes, hvis dette ikke sker via SMS. Kvittering fra forretningen viser bl.a. mobiltelefonnummer, forretningens navn, beløb samt dato. Bruger bør sikre sig, at beløbet er i overensstemmelse med købet. Ved fejl i kvitteringen skal forretningen straks kontaktes. Som minimum bør kvitteringen gemmes, indtil kontohaver har kontrolleret posteringerne på kontoen. Tilbagekaldelse Betalinger, som bruger har godkendt, kan ikke tilbagekaldes. Se dog pkt. 11 og 12 vedrørende muligheden for tilbageførsel af en betaling. Reservation og hævning af beløb på kontoen Købsbeløbet vil blive reserveret på kontoen, når bruger har godkendt betalingen. Det betyder, at der ikke længere kan disponeres over det reserverede beløb. Reservationer slettes automatisk efter 7 bankdage, hvis

3 beløbet endnu ikke er blevet hævet på kontoen. Straks efter pengeinstituttet har modtaget transaktionen fra forretningen, trækkes beløbet på kontoen. Abonnement Det er muligt at betale abonnementer med Mobilpenge. Bruger skal hver gang godkende det enkelte træk. Forretningen vil derfor anmode bruger om at godkende den kontrete transaktion via Mobilpenge, før næste betaling kan ske i henhold til abonnementsaftalen. 3. Opbevaring af mobiltelefon Vær opmærksom på, at Mobilpenge via den tilmeldte mobiltelefon kan bruges til direkte træk på den konto, Mobilpengeaftalen er knyttet til. For at forhindre misbrug af Mobilpenge skal mobiltelefonen opbevares, så andre ikke kan få uhindret adgang til at bruge Mobilpenge. Hvis mobiltelefonen har mulighed herfor, bør der benyttes en kode til at låse for andres uberettigede brug. Dette kan fx være en tastatuslås med kodecifre. Koden må ikke oplyses til andre. 4. Oprettelse af andre brugere kun for kontohavere Ønsker kontohaver, at anden person (bruger) skal kunne betale med Mobilpenge fra kontoen, skal brugers mobiltelefonnummer tilmeldes Mobilpenge. Brugers køb via Mobilpenge sker med samme retsvirkning, som hvis det var kontohaver selv og efter disse regler for Mobilpenge. Der kan ikke tilmeldes andre brugere, hvis kontohaver er umyndig. Hvis kontohaver tilmelder umyndige brugere, hæfter kontohaver for disses efterlevelse af brugerreglerne. Kontohaver hæfter for transaktioner foretaget med Mobilpenge, jf. dog pkt. 7. Kontohaver skal derfor være opmærksom på pligten til løbende at kontrollere posteringerne på kontoen, og det skal aftales med bruger, hvordan kontohavers kontrol af brugers transaktioner kan ske, jf. pkt. 10. Hvis bruger ikke længere skal kunne betale med Mobilpenge fra kontoen, skal kontohaver sikre, at Mobilpengeaftalen for det pågældende mobiltelefonnummer opsiges. Kontakt pengeinstituttet for nærmere information om oprettelse af brugers adgang til træk på kontoen via Mobilpenge. 5. Pligt til at spærre Mobilpenge Bruger/kontohaver skal snarest muligt kontakte pengeinstituttet for at spærre for brug af Mobilpenge på det tilmeldte mobiltelefonnummer, hvis: mobiltelefonen eller SIM-kortet er tabt eller stjålet eller bruger/kontohaver har mistanke herom bruger/kontohaver opdager eller har mistanke om, at Mobilpenge er blevet misbrugt, eller bruger/kontohaver på anden måde får mistanke om, at Mobilpenge kan blive misbrugt Når pengeinstituttet har modtaget underretningen, ophører adgangen til at benytte Mobilpenge til træk på kontoen for det pågældende mobiltelefonnummer. Inden for BankNordik s åbningstid skal henvendelse ske til banken på telefon Uden for bankens åbningstid skal henvendelse ske til Nets på telefon , der svarer døgnet rundt. Ved henvendelse til Nets skal oplyses navn, CPR-nummer, mobiltelefonnummer der skal spærres, og hvilket pengeinstitutt Mobilpenge aftalen er tilknyttet, for straks af få spærret Mobilpenge for den pågældende mobiltelefon.

4 Når Mobilpenge er spærret af kontohaver eller bruger, vil dokumentation vedrørende spærringen være til rådighed for kontohaver i 18 måneder ved at kontakte banken. Ophævelse af spærring kan ske ved henvendelse til banken på telefon Nets kan ikke ophæve en spærring. 6. Pengeinstituttets ret til at spærre Mobilpenge Pengeinstituttet har ret til uden varsel at spærre for adgangen til at benytte Mobilpenge: 1. hvis kontoen, der er tilknyttet Mobilpenge opsiges, ophæves eller spærre 2. hvis disse regler for Mobilpenge overtrædes (misligholdelse) 3. hvis mobiltelefonnummeret tilknyttet Mobilpenge-avtalen er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand 4. hvis kontohaver kommer under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling eller anden insolvensbehandling eller indleder forhandling om gældssanering. 5. når pengeinstituttet har spærret for adgangen til Mobilpenge for det pågældende mobiltelefonnummer, vil kontohaver blive informeret med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen i skriftlig eller elektronisk form. Ophævelse af spærring kan ske ved henvendelse til banken på telefon Nets kan ikke ophæve en spærring. 7. Ansvar, hvis andre misbruger Mobilpenge I tilfælde af, at Mobilpenge har været misbrugt af en anden person, vil pengeinstituttet dække tabet, medmindre bruger eller kontohaver: har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser eller har undladt at spærre Mobilpenge, jf. pkt. 5. I så fald hæfter kontohaver for hele tabet. Kontohaver er ikke ansvarlig for tab, der opstår, efter at pengeinstituttet har fået besked om, at Mobilpenge skal spærres. Kontohaver hæfter heller ikke for tab, hvis bruger eller kontohaver ikke har haft mulighed for at spærre Mobilpenge på grund af forhold hos pengeinstituttet. 8. Pengeinstituttets ansvar Pengeinstituttet er erstatningsansvarligt, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er pengeinstituttet selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne

5 svigt i pengeinstituttets strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervisus og hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af pengeinstituttet selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af pengeinstituttet andre omstændigheder, som er uden for pengeinstituttets kontrol. Pengeinstituttets ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: pengeinstituttet burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør pengeinstituttet ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 9. Fejl og mangler ved varen eller tjenesteydelsen Pengeinstituttets har intet ansvar for fejl og mangler m.v. ved de varer og tjenesteydelser, forretningen leverer. Eventuelle klager og fejl og mangler ved de leverede varer og tjenesteydelser skal rettes til forretningen. Pengeinstituttet indestår i øvrigt ikke på noget måde for forretningens forretningsmetode m.v. 10. Kontrol af posteringer på kontoen Kontohaver har pligt til løbende at kontrollere posteringer på kontoen. Hvis kontohaver ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med transaktionskvitteringerne, eller som bruger ikke mener at have foretaget, skal henvendelse til pengeinstituttet ske snarest muligt. Vær i den forbindelse opmærksom på fristerne i pkt. 11 og 12. Hvis kontohaver har tilknyttet andre brugere, skal kontohaver sikre sig at kunne kontrollere transaktioner fra de tilknyttede brugere, jf. pkt. 4. I forbindelse med den løbende kontrol af posteringer på kontoen skal kontohaver være opmærksom på, at ved brug af Mobilpenge i forbindelse med fjernsalg må forretningen som udgangspunkt først trække beløbet, når varen/tjenesteydelsen afsendes eller udleveres. Ved køb af fx bus- og togbilletter eller biograf- og koncertbilletter trækker forretningen dog beløbet allerede ved booking af rejsen eller bestilling af billetten. 11. Tilbageførsel af godkendte betalinger 11.1 Hvis bruger ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse Hvis bruger ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse af betalingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket på kontoen er væsentligt højere end, hvad der med rimelighed kunne forventes, kan der være krav på tilbageførsel af betalingen. Kontohaver skal henvende sig til pengeinstituttet snarest muligt, dog senest 8 uger efter, at beløbet er trukket på kontoen, hvis kontohaver mener at have krav på at få tilbageført en betaling, hvor bruger ikke har godkendt det endelige beløb Fjernsalg Hvis Mobilpenge er benyttet til køb af varer eller tjenesteydelser ved fjernsalg, kan kontohaver have ret til at få en betaling tilbageført, hvis:

6 forretningen har trukket et højere beløb end aftalt, den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret, eller bruger har udnyttet en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller afhente den bestilte vare/ydelse. Bruger/kontohaver skal først forsøge at løse problemet direkte med forretningen inden henvendelse i pengeinstituttet. Det skal kunne dokumenteres, at kontohaver eller bruger har kontaktet eller forsøgt at kontakte forretningen. Det er en betingelse, at kontohaver henvender sig og gør indsigelse til pengeinstituttet snarest muligt, efter kontohaver er blevet opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløb på kontoen. Indsigelse skal så vidt muligt ske til pengeinstituttet senest 14 dage efter, kontohaver er blevet opmærksom på det mulige krav. Ved vurdering af, om kontohaver har fremsat indsigelse rettidigt til pengeinstituttet, vil der blive lagt vægt på kontohavers pligt til løbende at gennemgå posteringer på kontoen, jf. pkt. 10. Pengeinstituttet vil herefter foretage en undersøgelse af indsigelsen. Mens indsigelsen bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb blive indsat på kontoen. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil pengeinstituttet igen hæve beløbet på kontoen. Hvis indsigelsen viser sig at være uberettiget, kan pengeinstituttet kræve renter for det tidsrum, fra beløbet blev indsat på kontoen, og indtil beløbet hæves igen samt eventuelle gebyrer for rekvirering af dokumentation, jf BankNordik s prisliste. 12. Tilbageførsel af ikke godkendte betalinger Hvis kontohaver/bruger mener, der er gennemført en eller flere betalinger med Mobilpenge, som bruger ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal henvendelse til pengeinstituttet ske snarest muligt, efter kontohaver/bruger er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om henvendelse til pengeinstituttet er sket rettidigt, vil der blive lagt vægt på pligten til løbende at gennemgå posteringer på kontoen, jf. pkt. 10. Under alle omstændigheder skal henvendelse til pengeinstituttet senest ske 13 måneder efter, beløbet er trukket på kontoen. Pengeinstituttet vil herefter foretage en undersøgelse af indsigelsen. Mens indsigelsen bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på kontoen. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil pengeinstituttet igen hæve beløbet på kontoen. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af Mobilpenge, vil pengeinstituttet eventuelt kunne gøre ansvar gældende over for kontohaver, jf. pkt. 7. Hvis indsigelsen viser sig at være uberettiget, kan pengeinstituttet kræve renter for det tidsrum, fra beløbet blev indsat på kontoen, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af dokumentation for transaktionen, jf. BankNordik s prisliste. 13. Ændring af reglerne Ændringer af regler samt BankNordik s prisliste kan ske med to måneder varsel, såfremt ændringen er til ugunst for kontohaver og bruger. Ændringer til gunst for kontohaver og bruger kan ske uden varsel. Besked om ændringer vil blive givet på varigt medie. Bruger/kontohaver er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i adrese eller adresse til pengeinstituttet, og bruger/kontohaver bærer selv ansvaret for ikke at modtage meddelelse om ændringer, hvis der ikke er meddelt - eller adresse ændring.

7 Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre bruger/kontohaver inden datoen for ikrafttræden har meddelt pengeinstituttet, at bruger/kontohaver ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis bruger/kontohaver ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen ophøre på tidspunkt for ikrafttræden af de nye regler. Hvis der er forudbetalt et gebyr, vil en forholdsmæssig andel af dette returneres. 14. Omkostninger ved tilslutning og brug Der henvises til BankNordik s prisliste. Vær opmærksom på, at prislisten ikke indeholder information om omkostninger til teleselskabet eller forretningen mv. 15. Vurdering af ansøger BankNordik har ret til løbende at vurdere kundeforholdet. 16. Brug, opbevaring og videregivelse af oplysninger Når der betales med Mobilpenge, registreres det tilmeldte mobiltelefonnummer, transaktionsidentifikation, beløb, dato for transaktionen, hvor Mobilpenge har været brugt samt data til brug for transaktionsidentifikation. Oplysninger opbevares hos forretningen, i pengeinstituttet og hos Nets. Oplysningerne videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det eller til brug for retssager om krav opstået i forbindelse med brug af Mobilpenge. Oplysningerne opbevares i henhold til gældende lovgivning. 17. Opsigelse/ophævelse Pengeinstituttet kan med to måneders varsel opsige aftalen. I tilfælde af opsigelse vil kontohaver få refunderet en forholdsmæssig del af eventuelle gebyrer betalt forud for brug af Mobilpenge. I tilfælde af misligholdelse kan pengeinstituttet ophæve aftalen om Mobilpenge uden varsel. Bruger/kontohaver kan opsige aftalen med pengeinstituttet uden varsel. Hvis kontohaver/bruger ikke længere ønsker at benytte Mobilpenge, eller mobiltelefonnummeret ikke længere benyttes af bruger, fx ved overdragelse af mobiltelefonen, ændring af nummer eller nedlæggelse af abonnement, er kontohaver ansvarlig for, at aftalen om Mobilpenge opsiges. I modsat fald vil mobiltelefonnummeret fortsat kunne anvendes til træk på den tilknyttede konto. 18. Klager Ved klager skal henvendelse ske til pengeinstituttets klageansvarlige (her kan fremfå, hvordan den klageansvarlige kontaktes). Giver pengeinstituttet ikke medhold i klagen, kan henvendelse se til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden. 19. Nyt eksemplar af reglerne Hvis bruger/kontohaver mister reglerne eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan nyt eksemplar hentes på pengeinstituttets hjemmeside eller fås ved henvendelse til pengeinstituttet. 20. Tilsyn

8 BankNordik er underlagt Finanstilsynets tilsyn, og registreret i Finanstilsynet med registreringsnummer FT Definitioner Bankdag: Bruger: Fjernsalg: Alle dage med undtagelser af lørdag, søn- og helligdage, fredag efter Kristi himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december. Bruger er den person, der benytter det mobiltelefonnummer, kontohaver har tilknyttet til køb af varer og tjenesteydelser. Kontohaver kan også være bruger. Som fjernsalg betegnes aftale om køb af varer, tjenesteydelser eller løbende levering af varer og tjenesteydelser, når aftalen 1) Indgås ved brug af fjernkommunikation, det vil sige ved kommunikation, der foregår, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende mødes fysisk, og 2) Indgås som led i et system for fjernsalg, som drives af den erhvervsdrivende. Forretning: Kontohaver: Kvittering: Nets: Pengeinstitut: Prisliste: Shortcode: Alle forretninger eller andre steder, som tager imod betaling med Mobilpenge. Den person, som er indehaver af den konto, som er tilknyttet Mobilpenge-aftalen. Oplysning om en betaling, som gives i elektronisk form eller på papir. Nets Denmark A/S Det pengeinstitut, hvor kontoen, der benyttes til træk af transaktioner foretaget med Mobilpenge, er oprettet. Den til erhver tid gældende liste over gebyrer m.v. Prislisten udleveres fra pengeinstituttet. Et forkortet telefonnummer, som blandt andet bruges i forbindelse med SMS, fx DSB billetter på Varigt medium: Ethvert instrument, der gøre det muligt for modtageren at lagre information på en måde, der tillader fremtidig i et tidsrum, der er afpasset efter informationsformålet, og som giver mulighed for uændret gengivelse af den lagrede information. Som eksempler på varigt medium kan nævnes SMS, mail, papir, udskrift fra pengeautomater, disketter, CD-rom mv.

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere