DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 -.

4

5 S&tøNGERES.»<e^tv<iläsja

6 *S' ÖL TJjmtüPtt Nr. 1. $1.00 Solid Gold. White Enamel. Nr. 2. $1.00 Sjlid Gold. White and Red Enamel. SEP Nr. 3. $1.50 Solid Gold. Heavy, White Enamel. Jeweler and Optician 3557 Fullerton Ave, Phone Belmont 6371 No. 4. $6.50 OThis charm, a very good quality of Gold Filled. Solid Gold Emblem on one side and plain for engraving on o4ier side. Can also be made up in Solid Gold. Dmt franske Arbcjitcv jigge- og l^qi'afrclscsktssr møder første og tredie Tirsdag i hver Maaned i Dansk Arbejder Sangforenings Hall, 1651 North Rockwell Street. :: :: :: :: :: :: Kontingentet er 50 Cents om Maaneden. Vi betaler $7.00 om Ugen Sygehjælp, $75.00 ved et Medlems Død og $50.00 ved et Medlems Hustrus Død. Nu er Tiden til at indmelde Dig, da vi optager nye Medlemmer indtil Iste September uden Indskud. :: :: GO TO CHAS. P. THOMSEN FOR Men's and Boys' Furnishings, Hats and Caps Our Goods are of THE BEST QUALITY and Fully Guaranteed (KS 1 T Soulli ANIII:IIKI Avenue Just South of 63rd Street Store ca o. 2, 7748 South Halsted Street, near 78th Street JEWESS ED. JÉNSEN JEWELER ÅHP OPTICIAN 6102 SOUTH HALSTED STREET OH IOAGO

7 irumark iau (Commemoration of Irauuj (ßotttg äarli to Sntmark Aftrr 5ß llrarö nf nnhvr thr (ßrrman UflkF TWELFTII Annual (ßatherhu} OF American Citizens Born in Denmark R IV ER VI KW 1 >A R K CHICAGO SUNDAY, JUNE ØTH, 1920 pen ganske Pioneer" OLDEST AND LARGEST DANISH-AMERICAN NEWSPAPER IN U. S. Phone Belmont

8 i i i i i M'cst Englewood Trust År Savings Hank SIXTY-THIRD STREET AND ASHLAND AVENUE (>:i >il:il and Surplus - - $ Cliccking und Savings Accounts Solicited We act as Administrator, Executor and Guardian of Estates, Handling of Escrows and Trusts of All Nature. OFFICERS. JOHN BAIN, President MICHAEL MAISEL, Vice-President EDW. C. BARRY, Cashier W. MERLE FISHER, Asst. Cashier ARTHUR C. UTESCH, Asst. Cashier i Deposits S2,128, r Phone Republic 2826 Phone Prospect 4097 W. A. Kennedy & Sons INCORPORATED ^urvcio^ I'rtidurerN of San Kenson Cigars 1822 West 63rd Street Wholesale 15«-É5iil

9 mty uf the American Eagle J build my nest on the mountain s crest, Where the wild wind rock my eagles to rest, Where the lightnings flash and the thunders crash, And the roaring torrents foam and dash; For mv Spirit free henceforth shall be A type of the sons of Libert v. I love the land where the mountains stand Like the watch towers high of a patriot band; For I may not bide in my glory and pride, Though the land be never so fair and wide, When luxury reigns o'er voluptuous plains, And fetters the freeborn soul in chains. Then give to me in my flights to see The land of the pilgrims ever free! And I never will rove from the haunts I love, But watch from my sentinel track above Your banner free o'er land and sea, And exult in your glorious Liberty. O, guard ve well the land where I dwell, Lest the future times the tale I tell, When slow expires the smoldering fires, The goodly heritage of your sires, How Freedom s light rose clear and bright O'er fair Colombias beacon height, Till ye quenched the flame in a starless night. Then will I tear, from your pennon fair, The stars ye have set in triumph there; My olive branch on the blast Til launch, 7 he fluttering stripes from the flagstaff wrench; And awa v I'll flee, for I scorn to see A craven race in the land of the free!

10 HOLOER, Møder den anden og fjerde Tirsdag om Maaneden TEMPLE HALL 2565 Fullerton Ave. Stiftet den 30te Juli 1892 Indmeld Eder i den livlige Loge Belmont 7392 For Good Milk and Cream CALL UP Jack Nielsen & Son 3000 Lyndale Street CHICAGO Belmont 7856 John Schmidt Kökkenudstyrs= Forretning HARDWARE 4208 Armitage Avenue CHICAGO Sofus Andersen Up-to-Date SHOE REPAIRING 3966 Milwaukee Ave. Armitage 4015 FRED JENSEN Teaming Contractor Fancy Rigs Furnished at Reasonable Prices 1824 AUGUSTA ST. Ml Den lite in C. KAF JKOV v eneste dansk e Ti jmmerhandel Milwaukee Ave. i Chit lago p Mr Co. hone Belmont 6917 S. EMIL SORENSEN DEALER IN Coal, Wood & Ice EXPRESSING AND MOVING 4122 Armitage Avenue, Corner Kedvale Phone Belmont 7759 Residence, 2343 North Keeler Avenue Phone Belmont 3619 Phone Monroe Gr. P. J ENSEN CHICAGO CIRCULAR ADVERTISING SERVICE Distributing Addressing Imitation Typewriting Folding Advertising-Copy Written :: :: :: 838 WEST VAN BUREN STREET

11 (^) /^) (^)!^) (^) ( ) (^ NI (^p ( ) ( p ^p (^) Reliable Tea Company 9124 Commercial Avenue SOUTH CHICAGO The Oldest Tea and Coffee Store in South Chicago Reliable Tea Company 4752 South Ashland Ave. Telephone Yards 1692 International Hat Shop HATS, CAPS ft QUO WIS 1606 W. 63rd Street TELEPHONE PROSPECT 179 Optical Parlor Phone Prospect 3350 jf. U. IHebeen Jeweler Hear 3Vs\vVaTv4 5Vvie. "\)3es\. Svx^^KvrA. S\tcc\ "\0\\ew. \U<teew. sa^s Ws qovd vs qo\d C\v\caqo G. 0. BALLIN PAUL G. BALLIN B A L L I N VT Stores for Men _i^^ S. H. Cor. 63rd and Ashland N. E. Cor. Clark and Austin HOME OF Hart Schaffner & Marx Good Clothes Stetson Hats Wilson Bros. Furnishings Ballin Wants To See You HYDK PAUK Andrew P. Petersen Merchant Tailor 1172 EAST SIXTY-THIRD STREET Prairie Avenue Market and Grocery PETERSEN & HARDING, Props. 5510=12 PrairieAvenue Phones Wentworth 206 and 207 Dancing Every Saturday Evening RYAN'S Popular Dancing Parties Carpenter's D. J. RYAN. Pres. w P. J. BOYLE, Mgr. U S. Halsted St. D.J. 0'HEARN, Sec Excellent Music - - Fine Flo IF you have any use for WALL PAPER MIXED PAINTS WINDOW SHADES GLASS & CALSOMINE GO TO O. C. AGERBECK S. STATE STREET, CHICAGO Phone Douglas 2530 Phone Boulevard Cljas. Watch Repairing a Specialty.l)ori\cnsen DEALER IN WATCHES, CLOCKS AND JEWELRY 3820 State Street

12 oreningen lor clot danske Alderdomshjem afholder sin aarlige SOMMERPEST Søndag den 27de Juni 1920 ved Hjemmet i Norwood Park God Underholdning, god Musik, godt dansk Smørrebrød, Kaffe og Kage, Ice Cream m.m. Alt for at skaffe Hjemmet en Indtægt, som kommer vore gamle Danske tilgode. Kom alle som en og støt os i vore Bestræbelser for at tilvejebringe Midler til Hjemmets Underhold. Tag Milwaukee Avenue Sporvogn til Jefferson Park, hvorfra Tog afgaar Kl Formiddag, Kl. 1.53, Kl og Kl Eftermiddag. Jernbanebillet 5 Cents. Tog afgaar fra North-Western Station, Madison og Canal Street, Kl , Kl Kl og Kl. 4. Blot out the H. C. L. BY EATING AT THE EDGE WATER HOUSE PUREL Y AMERICAN FAMILY TRADE A SPECIALTY BROADWAY and RIDGE Edgewater 1437 A. J. ANDERSON, JR. ^ irtli S3 rrfcu s ittü gs rpfcli ^ irtü ^ rftu ^ r?tli ^ r?tli r?tu ^ irtü ^ rrtu irtü ^ in tu rpbli ES rpfcli s rrfcl lis p 1 s 1 Compliments É1 I OF n irtü s ittu m rrtli es rptu es ittü es rftu es irtü s itü es rrü s rfü 1 es ftüj s hü es irtü s itü es irtü es rftd es FANCY LAYERS AND WEDDING CAKES A SPECIALTY WE USE NOTHING BUT THE BEST MATERIAL TELEPHONE KILDARE 6631 Jefferson Park Home Bakery L. J. LARSEN. PROP MILWAUKEE AVENUE i n 1 es P

13 Ben hanske Rational-jßomite Ser gik og gaar vel endnu sære Frasagn om den danske National-Komitees Karakter, Opførsel og Virkemaade. Megen, og ofte skarp Kritik med Spottegloser og Øgenavne, der skulde være betegnende for Komiteens Væsen og Maal, har fulgt den fra første Færd og, særlig i de sidste Aar, været ret uskaansom. En Delegat fra en større Forening, hvor der førtes Klage mod ham, fordi han sjælden eller aldrig mødte frem ved Nationalkomiteen, svarede til sin Undskyldning, at det var ham uudholdeligt at sidde og høre paa alt det Kævl og Vrøvl", som der diskedes op med ved disse Møder og ingen af de Tilstedeværende tog til Genmæle mod hans Udtalelse. Det første Møde, hvori Undertegnede deltog som Delegat fra Dania af Nationalkomiteen, drejede sig om Valg af ny Bestyrelse. Flertallet af de ikke talrigt fremmødte Delegater var Medlemmer af den gamle Bestyrelse, som derfor blev genvalgt uden synderlig Modstand. At saa faa Delegater var bleven trommet sammen til dette vigtige Møde var mærkeligt nok, særlig eftersom der ved de senere Mødeaftener har været omtrent fuld Tilslutning af Komiteens 35 Delegater. Men da dette i^ke skrives hverken for at fordømme eller forsvare berettiget eller uberettiget Kritik af Nationalkomiteens Handlinger, men for at paapege, hvor Skylden og Ansvaret, Æren eller Spotten for hvad der udrettes eller ikke udrettes af Komiteen, ligger. Denne Komite er jo kun et Barn af Chicagos danske Foreninger. Og som Barnet ledes og optugtes til godt eller ondt paa Moderens Ansvar, saaledes har ogsaa de danske Foreninger først og fremmest Ansvaret for Nationalkomiteens Ledelse, Maal og Midler. Altsaa: Hvis Nationalkomiteens Delegater kævles og vrøvler", saa er det Foreningernes Opgave og Pligt at vælge mere fordragelige og klarttænkende Delegater. Er Ledelsen af samme Komite mere svulstig og selvglad end værdig og rettænkende? Er vi, Delegaterne, for smaatskaarne og snæversynede for vor Gerning? Er vor Stræben for lav, og vore Maal for smaa? Ja saa er vi store nok alligevel, ihvertfald lige saa store som de Foreninger, der underskrev vort Delegatbevis. Nationalkomiteen vil, saalænge den vælges og bestaar under sine nuværende Former, staa for fremmede som Maalestok for Chicago Danskernes Idealer, Intelligens og Folkeværd. Husk det, naar der igen vælges Delegater til Den Danske Nationalkomite! De Mænd og Kvinder, hvoraf den menige Del af dette Aars Nationalkomite bestaar, som det blev min Ære og Fornøjelse at arbejde sammen med, har imidlertid ikke lagt nogen synderlig Lyst til Kævl eller Vrøvl" for Dagen. Bedre Orden og mindre Trang til overdreven Debat om ubetydelige Spørgsmaal findes næppe hertillands i nogen anden dansk Forsamling af samme Størrelse. Snarere kunde der ankes over for megen Enighed og Ro end for megen Strid og Larm for større Maal end de sædvanlige Grundlovsfest og Hjælpekasse. Der er mange øde Felter i Danskhedens Vingaard, som vore Foreninger kunde og burde frugtbargøre gennem sine Repræsentanter paa Nationalkomiteen. Send et Dusin idealistiske Rebeller ind i det næste Nationalraad", saa skal der nok komme Liv og Væxt i Sagerne! Eller skal vi fortsætte med den gamle Vise: Vi er ikke skabte til Højhed og Blæst, Ved Jorden at blive det tjener os bedst." Anton Kvist.

14 TELEPHONE WENTWORTH 2733 USED FURNITURE FOR SALE Topp's Storage and Van Co. Not Inc. AUTO VAN SERVICE FURNITURE: AND PIANO MOVEIRS RACKEIRS AND SHIPPERS MAIN OFFICE 5842 SOUTH STATE STREET WAREHOUSES: SOUTH STATE STREET SOUTH STATE STEEET ^o<z^o<ci>o(kcz>o()<ci>o(><cz^o<zr>oö<z^o<^>oo<zz>oo<zr>o()<z^o<cz>oo<cr>oo<z>oo<iz>oo<ir>o^ '-//>///. i,$i%/ui/y MAKERS OF r ' V7" " ^ Badges, Flags and Banners 0 Telephone Franklin North Wells Street Q ^i)<z>0()<ci>0()<^>0(kzr>00<=>0(hci^(k=><)()<c^o<c^o<cz>0(kr^()<zr>0()<z>)0<c=>00<ii>00<z>0^ i Dansk-Amerikansk Sygeforening I J anbefales de ærede Landsmænd og Landsmandinder. T I Den betaler en Sygehjælp af $6.00 om Ugen for 26 Uger i Aaret i for et Kontingent af 50 Cents om Maaneden; desuden betaler den J I Begravelseshjælp, naar Dødsfald indtræffer. < Foreningen møder den anden og fjerde Onsdag i Maaneden i Nr. 19 W. Adams Street. % 4 <9> $«> «><»«><$> <s><e> $><$><$><$><$>&$><$> &&+<*&&&$ NORDAHL & OLSON ESTABLISHED 1869 WATCHMAKERS, JEWELERS AND OPTICIANS 2735 W. NORTH AVENUE CORNER OF FAIRFIELD Harmonien synger paa det sidste Vers HANS SØRENSEN af t,dolmer slag et" og tar sig saa f,en lille En" HOS 8 NÆRVED BJØRQVINS HALL

15 PHONE STEWART 3097 K. EL WODSTRUP Metal Works Guttering, Spouting and Smoke Stacks GARBAGE AND ASH CANS 646 E. Seventy=fifth Street US I Irn ianakp i>kijttpfiimttng x Har den bedste og mest praktiske Skydebane i Chicago. Møder afholdes den 1 første og tredie Tirsdag i hver Maaned og Skydning hver Søndag Formiddag ; j r^å paa. Sh.ydeba.mn, 2195 West Nirth Avenue, i Basemzntet Alle Danske, som interesserer sig for Skydning, er velkomne. SST 7 - ''-g \ wm Ug-> s Phone Humboldt 5357 Sam Kosner DEALER IN Hardware, Tools, Cutlery Paints and Kirchen Utensils 2721 WEST NORTH AVENUE Carl E. Kjerulffs Köd=Udsalg Landsmænds Opmærksomhed henledes paa mit store Lager af første Klasses Kødvarer til Dagens billigste Priser samt mine fine Kødpølser, Medisterpølser og Rullepølser 2503 W. North Avenue Tel. Humboldt 2105 TELEPHONE HUMBOLDT 7943 Harry L. Berning Optometrist-Optician 2712 W. NORTH AVE. TEL. HUMBOLDT 9138 JOHN HESSLER SHOES For Mux, Women and Children 2720 W. NORTH AVENUE PHONOGRAPHS PICTURE FRAMING CHINA FIRING CLltc Art ani> dift ltup 2605 W. NORTH AVENUE NEAR ROCKWELL STREET Hand Painted China, Cut Glass, Pictures Linens, Silverware, Blankets, Lamps, Etc. Cards for Ml Occasions Favors, Party Supplies R. FREIBERG Phone Humboldt 9186 Phone Humboldt 2213 Colonial Laundry 1546 N. Fairfield Avenue

16 Quist & Quist Co. Mason Contractors Boilersetting and Repairing Smokearches, Chimneys Engine Foundations 3335 West North Avenue Telephone Albany 7410 Dania Hall 1651 N. KEDZIE AVENUE Christian Nielsen - - Manager Dania Hall udlejes til Selskaber af alle Størrelser, Bryllupper og Banketter TELEFONE ItELMOXT <»OT I Importers and Manufacturers of Human Hair Giods Wholesale and Retail dolmilatt & (ühhmilatt Successors Hrrht Nirløru EXPERT MAKERS OF HAIR GOODS Artistic Hair Dressing, Shampooing, Scalp and Face Massage, Manicuring, Bleaching, Dyeing and Cleaning. : 2641 W. NORTH AVE. TEL. HUMBOLDT 4421 IIISK Alfred Rasmussens NY PLADS! 3431 WEST NORTH AVENUE Alt til Bryggerfaget henhørende Malt og Humle, Skraa, Cigarer jførste lulasses Brtfefeevarer Telephone Belmont 9446 Humboldt Cycle Store Vulcanizing (jeneral Repairing of Automobiles Motorcycles and Bicycles Auto Tires and Supplies 3939 WEST NORTH AVENUE NEAR CRAWFORD M. MADSEN MILLINERY 2709 W. NORTH AVENUE FOR MEN'S ÅND BOYS' CLOTHING TRY Edwards; W. NORTH AVE. k NEAR CALIFORNIA AVENUE hk Grænsen Loge Nr. 85 a.».». afholder Møde den første cmandag i hter cmaaned, Kl. 2 Eftermiddag, 1 Odd Fellows Hall, T«5tli St. Ellis Avenue. MRS. MOSE, Kasserer. SM IS S B. FENSHOLT, Sekretær, 7646 NORMAL AVENUE

17 Sil Sansk-Amerikanern? Ørog Jer over dybe Floder Kærligt Sonnesind Hjem til Jeres gamle Moder, Kom saa helt herind! Hvil Jer, hvor 1 laa som Drenge, Hvil ved Danmarks Bryst; 1 har været borte længe Husker 1 min Røst? Borte var 1 langt og længe, Men I husker nok min Røst. Og om I af öget Styrke Og af større Maal Fra det Land, 1 fik at dyrke Frit med Fred og Staal, Stundom blev lidt storhedsblinde For,,den gamle Krog" O, jeg veed, 1 vil genfinde Hjærtets Hjem og Sprog 1 en Sangstump, en Kærminde Og et Glimt af Dannebrog. Tie vil jeg da med Savnet, Som 1 godt forstaar, Signe Jer med Sonnenavnet, Selv i fremmed Gaard. Bro fra Broder ud til Broder Bygger Blod og Sind Ubrudt over Skæbnetloder, Fast mod Hvirvelvind. I kom hjem til Jeres Moder. Kom saa helt, kom helt herind! Waldemar Rørdam. li

18 C. F. ROAN, M. D. DR. J. P. AHSTROM 1529 N. CALIFORNIA AVE W. NORTH AVE. HOURS: 8 TO 9 A M 1 TO 2 AND 6 TO 8 p M. TELEPHONE HUMBOLDT 1368 AFTERNOON AT ONE EVENING AT SEVEN PHONE ALBANY 2192 RES. PHONE IRVING 678 BROWN'S FAIR H. BROWN, Prop. HARDWARE Paints, Window Shades and Cooking Utensils 33 I 3 WEST NORTH AVENUE PHONE ALBANY 9863 PHONE IRVING 5435 Christensen & Lundsgaard Motor and Bicycle Repair Shop Mechanical Repairing of All Kinds 3933 MILWAUKEE AVE. Tel. Humboldt 4540 All Kinds of Souvenir Post Cards Magazines. Daily Papers, School Supplies Christ Locke DEALER IN CIGARS, TOBACCO, CANDIES STATIONERY and NOTIONS S. E. Cor. N. Washtenaw Ave. and Cortland St. Ice Cream Parlor in Connection Waldemar A. Bauer Attorney and Counselor at Laiv Office SUITE 723 REAPER BLOCK 105 NORTH CLARK STREET PHONE RANDOLPH <361 R. PETERSEN JEWELER HOC Illinois Bottling Co. (INC.) ESTABLISHED W. NORTH AVENUE HOE 3. ijanøftt DeWeaAessw, övoemes *5res\v *5'vs\v awa 3\.TmU&qe 5V\)6Tv\xe Phone Superior 3728 C. CHRISTENSEN (ülticaiu 1 <Atocnue %x\\btxv General JSoobbinberö 352 WEST CHICAGO AVENUE Near Sedgwick Street Books of all Descriptions, Magazines, Newspapers, Library Books and bverything in Connection with a First Class Book Bindery Will Be Done Satisfactorily at Reasonable Prices.

19 Phone Humboldt 164 CHAS. FINSTAD 2810 WEST NORTH AVENUE Just West of California Ave. N. J. LARSEN WALL TAPER =PAINTS, OILS, GLASS, ETC W. North Avenue PHONE BELMONT 6528 E. REDDIG m in»mi 3506 ARMITAGE AVE. WM. F. BAESLAU PRESCRIPTION DRUGGIST 3500 ARMITAGE AVENUE N.W. COR. BALLOU ST. BELMONT 6980 PHONES BELMONT 6961 Phone Humboldt 1376 Georg Andersen ^Bakery and Confectionery Wedding and Party Cakes a Specialty 265 I W. North Ave. CHICAGO Phone Belmont 9724 MORGAN JENSEN UNION FLORIST Cut Flowers and Floral Designs a Specialty 3345 W. North Ave. CHICAGO Phone Albany 1545 Tyra Nielsen Real Estate 4450 W. NORTH AVENUE Branch Office 1518 Montrose Ave. CHICAGO Office and Residence Phone Belmont 8868 Dr. N. KI. John Nielsen Jlhyairimt anti >urg?mt OFFICE HOURS i to 2 and 7 to 8 P. M. Sundays by Appointment 3200 Armitage Avenue Cor. Kedzie Tel. Ite NIELSEN & TRUELSEN Marlin Jonssens Efterfølgere Hjemmelavet Sylte og Leverpostej Frisk Fisk daglig Importerede Delicatessen W. North Avenue TELEPHONE OAKLAND 845 Edward C. Bunck PAINTS, GLASS AND WALL PAPER 464$ CALUMET AVENUE

20 Garfield Express and Storage Company ROBERT S. FULSANG, President Wc make a Specialty of Long Distance Moving by Automobile Store your Goods in our New, Up-to-Date Warehouse Buy, Sell and Exchange All Kinds of Household Goods and Pianos. Easy Payment. Phone Wentworth 1 13S STATE STREET Lawler's Groccry and Market FRUITS and VEGETABLES Butter and I Wenfwortli Ave. PHONE YARDS 4928 Phone Wentworth 811 ANDERSON & JENSEN Dry Goods, Clothing, Shoes So. Halsted Street A & J Trading Stamps Jmiutinpu lutllujnr Stiftet den 50te April 1893 Mäder første og tredie Xorsdag, Kl. 2 Eftermiddag, i Hopkins Hall, 426 W. 63rd Street 8 Ubetinget den bedste danske Kvindeforening paa Sydsiden Vi betaler 6 Dollars om Ugen i Sygehjælp og 300 Dollars i Dødsbidrag Ansøgning om Optagelse i Foreningen modtages af ethvert Medlem (H # 14

21 1R\>h ^Tøjrepælene op! ^ed en mindre Genforenings-Fest i Californien for nylig var der en kekendt Sønderjyde, som i sin I ale indflettede en Bemærkning om, at Sønderjydens sejge Støthed er et Plus mod det Minus, der repræsenteres af det danske Letsind. Bemærkningen blev af flere taget som et Hib, særligt tillagt Københavnerne. Men det blev sagt ved en Genforeningsfest, hvor det er passende, at de enkelte af Familien tager Kramkisten, der rummer hele Slægtens Arvegods, i Øjesyn og beundrer eller kritiserer. Og derved kommer jeg til at tænke paa Lille Petersen, der er Københavner. Han er Medlem af en lokal dansk Forening, hvis Flertal er Sønderjyder,.og i hvilken det altid har været vanskeligere for en Københavner at blive Præsident, end det efter Skriftens Ord er for en Kamel at gaa gennem et Naaleøje. Lille Petersen har \ d j ret udnævnt paa mange Komiteer og har atter og atter ladet sig opstille for Valg som Præsident Dumpekandidat. 1 Fjor var han Sekretær for en Fælleskomite fra alle danske Foreninger i San Fiancisco og Oakland, og som saadan kom der til at hvile en hel Del Arbejde paa hans spinkle Skuldie. Det var Dannebrogs /-OOaarige Fødselsdag, der skulde fejres. Lille Petersen er et Jern til den Slags Arbejde. Han fik Automobilruter til Festpaiken kortlagt og publiceret; han paakaldte den bekendte dansk-amerikanske Journalist, Redaktøren af Catholic Monitor, C. M. Waages "pull" og fik ham til i Byens største Dagblad, San Francisco Chronicle, at skrive en hel Side om Dannebrog og Festen og med Billeder af den danske Konsul og Komiteens Hovedmænd Lille Pete,sens udtryksfulde Ansigt ikke at glemme; han samlede Annoncer til Festprogrammet -24 Sider, ved De, hvad det vil sige? og tilsidst forskrækkede han Komiteen med et Forslag om at forsøge paa at faa Tilladelse til at lade Dannebrog vaje paa Festdagen fra Færgebygningen i San Francisco. Den Gang vidste man Knap, om man turde tale højt om andre Flag end Old Glory og de Allieredes. Men Lille Petersen gik paa sit eget Initiativ og alene til Havnekommissionen og fik Tilladelse glat nok. Og den 15de Juni 1919 vajede Dannebrog med et amerikansk Flag paa hver Side fra Hovedfløjen af Færgebygningen San Franciscos Indgangsportal. Det er den mest højofficielle Udmærkelse, der kan vederfares noget Flag hersteds. Alligevel dumpede Lille Petersen, da han paany stillede sig som Præsident- Kandidat i sin Forening. Naturligvis har han siden begyndt at gaa med store, hornindfattede Briller, hvad nu til Dags enhver gør, der vil lægges Mærke til. Dette er Historien om Lille Petersen so far. Jeg haaber, han efter den almindelige Genforeningsfest, som ogsaa vi her ude snart skal fejre vil stille sig paa ny og naa sit Ønskes Maal: at den Forening, som han arbejder saa ihærdigt for, og hvis Medlemsflertal kommer fra sønden Aa, vælger ham til Præsident. 1 Tilgift; Med Akklamation! Mon han ellers tilgiver sine Forældre, at de satte ham i Verden fra København! Nu flyttes Grænsepælene mod Syd. Med det samme bortfalder ogsaa de Aarsager, der nødvendiggorde Sønderjydens Ærtehalms-Periode det intensive Samhold, der var som en Ringmur. Maa vort genforenede Folk bytte Gaarde! Maa det frigjort blandes sammen paa den fælles udvidede Mark grønnende Dannemark! Ryk Tøjrepælene op! MICHAEL SALOMON. 15

22 PHONE PROSPECT 4885 F. &{. 'PETERSEN PICTURE FRAMES VICTOR ART SHOP 3430 W. NORTH AVENUE BAKERY PHONE BELMONT 9345 (NEAR BALLOU STREET) CHICAGO 1451 W. 63RD STREET Phone Prospect 4506 Joe's Meat Market JOSEPH C. FLAHERTY, Prop. WHOLESALE AND RETAIL 1821 West 63rd Street Photo Frames FRAMES MADE TO ORDER Hand Carved Frames Belmont 7772 Hansen & Thomasen fainting and Decorating Contractors Retailers of Painters' Supplies 3635 ARMITAGE AVE. Telephone Boulevard 4635 (f. - Vtel&e / n "BEST VALUES ALWAYS" Leslie'sDryGoods Ladies' and Gent's Furnishings 113 EAST 36TH PLACE CHICAGO Phone Prospect 7753 Albert H. irljark 6638 S. ASHLAND AVE. D E LICATESSEN AND FISH MAHKK'I' Hjemmelavet Leverpostej og Rullepølser Armitage Ave. Telephone Albany 7448 Phone Midway 1790 Auto Truck Bodies Kuilt to Order AND GENERAL REPAIRING PETER MELDGAARD, Prop SOUTH CHICAGO AVE. BOULEVARD /. Qy(X7'-&e / ri Det ældste danske 'Bageri paa Sydsiden 52 West Thirty-seventh Street Paint Store WHOLESALE AND RETAIL PAINTS & WALL PAPER 11 So. FIFTH AVENUE, LAGRANGE 1629 MILWAUKEE AVE. CHICAGO 16

23 Phone Belmont 989 NOTARY PUBLIC CARL M. PEDERSEN & CO. c Real Estate and Mortgage Brokers Member Cook County Real Estate Board Property Rented and Managed. Taxes Paid. Fire Insurances Placed in the Best Companies 3 J 36 W. North Avenue, Near Kedzie Avenue Sydsidens danske Hundredemands-Forening møder den første og tredie Onsdag i hver Maaned i CANDLERS HALL Seventy-first Street og Cottage Grove Avenue. cmeld T>ig ind i Sydsidens mest aktive danske Forening! ølumøiut ICnp Nr. 139 Øattøk $>øatrrsamfuuft Nordsidens Søsterloge møder første og tredie Torsdag i hver Maaned, Kl. 8 Aften, i Lincoln Turner Hall 1005 DI VERSE Y PARKWAY A. T. ANDERSON MANUFACTURING... JEWELER AND SILVERSMITH CHICAGO D. B. S. AND D. S. S. BADGES SEND FOR CATALOGUE TEL HUMBOLDT W. NORTH AVE. Den bansfce Ibunbrebemanbs \?ge= og JSeovavelseehasse møder den 4de Mandag i hver Maaned i MASONIC HAUL MJORNET AP NORTH OG HOMAN AVENUES 17

24 FRED. JOHNSON, Pres. CHRIST JOHNSON, See. Res. Phone Montlcello 9283 Ph n «Alba "y 9041 ESTABLISHED 1696 INCORPORATED I802 TELEPHONE HUMBOLDT F. JOHNSON & CO. CEMENT CONTRACTORS DEALERS IN Portland Cement, Bank Sand, Torpedo Cement Walks, Basement Floors, Con= Sand Crushed Gravel, Crushed Stone, crete Foundation, Reinforced Concrete and Cinders :: :: " : Construction and Cinder Filling :: :: Æ c n E 1943 N. CALIFORNIA AVENUE Avenue C onipfiihtf nl«v oj' m.iw fr»i]?e fr^ton' éfdton, ÖBefmonl' & Cufi^ninia HAROLD EBENHOLTZ MARCUS JORGENSEN Kildare 683 Ebenlioltz &.Jor enseit Co. General Contractors Phone Armitage W. Norlh Avenue CHICAGO ((m (( )j (( )) (( ) [( ))(( ) l(2)))(((9)j Mjælprfønfts-lCømttøtt benytter denne Lejlighed til at bringe vor bedste Tak til de mange, der har støttet os og sat os istand til at hjælpe mange gamle Danske. Vor bedste Tak til de danske Foreninger, og til enhver, som sidste Vinter støttede os med Hjælp og Gaver. C. F. GECKLER, Formand JOHANNE M. cnjelsen, Kasserer.

25 IDanntark. Mel.: Danmark dejligst Vang og Vænge. UJoders Maal og Hjemmets Sange Bruse skal i Dag- Over Vestens frie Vange Om vor Fremtids Flag. Legen i vor Ungdomslunde, Somrens Kor fra Fjord og Sunde : Vækker nænsomt i vort Hjerte Mindets Fryd og Smerte. Blev vi hjemmevant i Striden, Fjernt fra Danmarks Kyst? Falmed 1 som vort Haar med Tiden Længslen i vort Bryst? End den gamle Dannebroge Samler os i Verdens Kroge, Hvor vor Folkestammes Minder Vore Hjerter finder. Ingen Dansk, hvis Sind er ægte, Svigter Hjemmets Sag! Om han tjener, elsker, fægter Under andre Flag Om han sejrer eller segner, Han vil bære, til han blegner, Over Hav og Fjæld og Floder Mindet om sin Moder A. K. 19

26 Ramsperger & Larson MANUFACTURING FURRIERS 105 EAST 55TH STREET COR. MICHIGAN AVE. PHONE WENTWORTH yllattö ÜGmw Nr. 70 Dansk ^itfilrrsamfuuö AFHOLDER DERES REGULÆRE MQDER DEN Jste og 3die TORSDAG i ZIECHS HALL CORNER CICERO AVENUE AND SUPERIOR STREET CHR. NIELSEN Residence Phone Belmont 762 Telephone Monroe 2595 Illinois Elevator Company NOT INCORPORATED MANUFACTURING, INSTALLING AND REPAIRING Passenger and Freight Elevators, Electric Dumb-Waiters Automatic Doors and (iates North Union Avenue CHICAGO Dagmar Loge Nr. 4 D.». S>. møder to Gange om SMaaneden, den første og tredie Tirsdag, Kl Aften, *- I * SVI A SON HALL, 3349 iv. NORTH AVE. fy fy fy fy d$5 fy i$5 i$6 å$5 fy & 5 ifc ä$5 #5 fy & i

27 KONGEN KOMMER! (Minder fra det gamle Land") Af Ivar Kirkegaard. ong Kristian IX skulde aabne Østsjællands Folkebane, staa af ved Klippinge Station og køre pr. Vogn til Herresædet Gjorslev i det rige og dejlige Stevnsland. Det var den Egn, som Carit Etlar gjorde berømt i Gjøngehøvdingen"; og Kongen skulde omtrent samme Vej som Svend, da Gjøngerne kom stakkels Ib til Undsætning: Klippinge Banker, Magleby-Raaby o. s. v. Midt paa Landevejen havde man rejst en Æresport. Der var ingen Dragoner til at danne Espalier", som det hed den Gang i den finere Journalistik. Det dannede vi selv. Ja, det vil sige: Egnens Agrarer stod tykt bagved de gode Hampereb, som skulde spærre for Landevejens Færdsel, indtil Kongen var kommen furbi. Køerne stod tøjrede i ærbødig Afstand, saa de var ikke med; og det var jeg i Grunden heller ikke, eftersom jeg kun var en lille Praas paa otte-ni Aar; og hvor meget jeg end stod paa Tæerne, kunde jeg dog ikke se over eller igennem det tætpakkede Folk. Derimod skulde jeg synge med i den Sang, som Fader (den Gang Lærer i Magleby) havde skrevet til Kongen, og da de nu begyndte at stemme op med Kongesangen, kunde jeg forstaa, at Majestæten holdt ved Æresporten. Saa vilde jeg ud til Hamperebet og borede mig resolut ind imellem Sangerne: Siden Skjold med gode Kaar Kom til vore Strande, Kom med Kongen Min klingre Drengesopran hjalp de lange Tenorer og glippede ikke, skønt de nær havde klemt mig flad paa min trælsomme Vej til Hamperebetog Synet af Kongen. Tilsidst var der kun en høj og firskaaren Sanger mellem Vejen og mig; saa dukkede jeg da, ganske simpelt, ind mellem hans skrævende Ben og slog, stadig syngende, Klo i Rebet. Agraren, som havde sunget i sit Ansigts Sved, gav et Spjæt af Forskrækkelse og lukkede befippet sin Mund. Men jeg havde fat i Rebet og sang videre. Her stod jeg og kunde ikke andet. Lige foran mig holdt en aaben Landauer, i hvilken der sad to Damer saa nær, at jeg næsten kunde naa dem. En af dem havde lagt Mærke til de noget ualmindelige Omstændigheder, der stod i Forbindelse med min pludselige Tilsynekomst mellem den spjættende Sangers Knæer, og hun lo, saa det klukkede, og sagde noget til sin Ledsagerske. Saa tittede de begge to paa min Lidenhed og lo hjerteligt. Du milde Himmel, hvor det saarede min mandige Æresfølelse! Kvindfolk loaf mig! Jeg sendte dem et Blik fuldt af den dybeste Indignation og sang med overlegen Koldblodighed videre: 21

28 ^0<CZ>00(><Cir>0ö(><CI>0()<CZ>0 0<=>000<=>000<Z=>0<? Ü Phone Stewart 3951 ^ <0 g HONEST STEAM FITTER N. P. MILLER i BAKER-HANSEN, JR. High Grade Bakery Goods 3054 Armitage Ave. fj 7046 SOUTH PARK AVENUE jj Phone Albany 691 ^()<Z>00(><C=^0(y<Z^I><CZ^(>«=II>OOCKrZ>OOÖ<CI^><)^ Telephone Humboldt 1888 All Orders Promptly Attended To John Christensen Mason & Contractor E. 69th St. Phones, Hyde Park 1437, Main 3766 Henry Stadtmann Wholesale and Retail Hay and Grain COAL AND WOOD 1647 N. Washtenaw Avenue Near North Avenue EXPRESSING AND TEAMINC J. F. Jensen & Co. Dry Goods, Clothing and Shoes S. ASHLAND AVENUE Phone Prospect 4043 WE GIVE N. D. T. STAMPS Phone Austin 1288 Wi lhelm Zi ech SALOON Hall for Rent for Lodges, Wedding Parties and Receptions N. CICERO AVENUE CORNER SUPERIOR STREET Best Temperance Drinks and Cigars J. C. Licht Company Painters' Supplies WALL PAPER 4821 W. Chicago Avenue Phone Austin 400 Phone Belmont 7101 A. Frederiksen Bakery and Confectionery Orders taken for all Occasions 4103 Armitage Ave. CHICAGO 22

29 hil dig, Konge, hvor du gaar, hil dig, saa du længe som en Fredegod formaar Ham var det jeg vilde se men før jeg gaar videre i denne Erindring om min første store Illusion, der brast, bør jeg dog tilføje, at Damen, som først saa mig og smilede saa stort til mig, var Prinsessen af Wales (nu Enkedronning af England) og at hendes Ledsagerske var Dronning Louise af Danmark. Ejeren til Gjorslev, Kammerherre Scavenius, stod med Hatten i^haanden ved næste Vogn. Der maatte Kongen altsaa være. Paa Bukken sad en Kusk i rød Kavaj ham var det ikke; men ved hans Side sad en høj, imponerende og majestætisk Skikkelse i en dejlig blank Uniform og med Fjer i Hatten. Kongeligt smilende, stolt nedladende saa han ned paa det kongetro Folk fra sit høje Sæde paa Bukken. Kun i Æventyrbøgernes Billeder havde jeg før set en Konge og her sad han., jo ved Siden af den rødklædte Kusk, sad der i al sin Pragt og Herlighed. Saa gik Kammerherren hen til Fader, som Kongen jo skulde takke for Sangen. Fader var en lille Mand med korte Arme; og jeg stod og grundede paa, hvorledes han vel kunde naa op til Majestæten paa Bukken. Saa rakte en højst beskeden og simpel klædt Mand sin Haand ud mod Fader fra Kalechens Bagsæde, sagde nogle venlige Ord, satte sig atter tilbage i Vognen og hele Herligheden kørte ad Gjorslev til. Og det skulde altsaa være Kongen! En ganske almindelig sort Havelock, hvis tynde Skuldersnor jeg ikke saa ikke saa meget som en Sølvknap, ingen Strudsfjer eller Krone, intet Rigsæble i Haanden, ja ikke saa meget som en Gravensten. Men han Jægeren eller Hejdukken med Fjerene og Knapperne og det nedladende Smil, han burde og skulde jo have været Kongen; og jeg troede nu at kunne forstaa den Bemærkning, som jeg havde læst og hørt, at det ikke"al ti d er den rette Mand, som beklæder Tronen; og jeg forstod ogsaa, at H. C. Andersen og Grimm og Hauff og alle mine andre Yndlings- og Æventyrdigtere havde ført mig skammeligt bag Lyset. Min første og største Illusion brast. Ja, jeg var lige ved at tabe Troen paa Trolde og Nisser og Drager og Hekse med det samme troede siden ikke en Gang paa gode Feer mere, idetmindste ikke før mange Aar efter, da jeg traf en umaadelig sød da jeg traf min Kone, naturligvis! (Hun læser dette, før det gaar i Trykken.) De kongelige Vogne forsvandt i en Støvsky. Rebene forsvandt, Kransene, Flagene og tilsidst den landlig smykkede Æresport. Sangerne gik hjem, Musikken gik bort, Stilheden faldt atter over Klintekongens Egn og Elverhøjslandet. Tilbage blev nogle falmede Guirlander og knækkede Aks; og et eller andet Sted mellem de søndertraadte Kranse laa min første Barnedrøm om Kongen som en vissen Blomst. 23

30 AMERIKAS BEDSTE OG BILLIGSTE DANSKE BLAD" R E V V E N UDGIVET. TRYKT OG REDIGERET I CHICAGO AL TID FORST PAA PLETTEN MED, HVAD DER FOREGAAR HJEMME I GAMLE DANMARK SAA VEL SOM BLANDT DANSKE I CHICAGO. CHRISTIAN BØTKER, Redaktør. Udkommer hver Lørdag Koster fra Iste Juli 1920 $1.50 pr. Aar, men indtil nævnte Dato kan Subskription tegnes eller forlænges paa kortere eller længere Tid til den nuværende Pris $ W. North Avenue, Chicago Telefon Humboldt 1362 r E DE1I EJE CHARLES LANGE PRES AND TREAS. ARTHUR LANGE. VICE-PRES WM. H LANGE. SEC Y I HUMBOLDT 747 PHONES I HUMBOLDT H Charles Lange & Bros. Co. DEALERS IN Buick Automobiles Goodyear Service Station Armitage Avenue Francis Place IL, DBE DBG C. W. LAKSEN Attorney at Law 18 ASHLAND BLOCK CHICAGO :! 24

31 Imunarkø-Ømjrn (Srnfnmttnø mrö Sanmark 0<Z» program Kl. 11: Parken aabnes. Automobil-Parade af alle danske Foreninger afgaar fra Højskolehjemmet Kl. 11 og fra Dania Hall Kl. 12 præcis. Kl. 2. Musik paa Festpladsen Sønderjyske og kongerigske Sange O. Nielsens Orkester Kl. 2:30 Velkommen, af Fælleskomiteens Præsident Dirigent: A. M. Petersen Introduktion af Ordstyreren Sangaf Sangforeningen Heimdal" Mathilde Huseby, Dirigent Sang af Damesangforeningen..Illinois" Mathilde Huseby, Dirigent Wald. A. Bauer Tale for Danmark Dr. Knud Hartnack Sang for Danmark Tale for Amerika Hon. Niels Juul Sang for Amerika Tale for Slesvig Rev. Oswald Heising Sang for Slesvig Uddeling af Medaljerne til gamle Sønderjyder og gamle Veteraner Sang af Dansk Arbejder-Sangforening Otto Clausen, Dirigent Sang af Sangforeningen Harmonien" Ernst Lindblom, Dirigent Kl Sportsopvisning Adgang 10 Cents Kl. 2 til 8 Koncert af Ole Nielsens Orkester Kl. 2 til 8 Promenade-Cabaretten Optræden af de mest fremragende danske og amerikanske Kunstnere Servering under Forestillingerne Koncert af Agnes M^thisen Kl. 4 til 10 Dans i Pavillonen Adgang 25 Cents K 8 Aften Patriotiske Tableauer I Restaurationen serveres Smörrebföd og Kaffo a 50 Cents Portionen «øim efuv 8 Festen slutter Kl. 11 Aften.

32 Der er felo for 6cit 5røcfic i i>cii betimelige ^vuø af Dr. peters Ikuriko $ntet Jilfælbe ()nr tiæret fna flcmt, innen Stjgbom f an IiaaOIo^, at iff c bette gamle, öclprdocbc ücrgemibbel rcbeügt til berebt af rene, funb- Itcbvgiücnbc i){jt»bber ug Urter, i^ar gjort gob 5i>irfning. 9teumntivine, üeuer» og 9it}rc iiibelfer, baarlig ftorbøiclfc, Jorftoppeffe og cn SRængbc anbrc iiibelfer bltoev (jurtigt linbrebe ueb S3rugen beraf. Snticn Stvotcfcr»kbiciit. Succicllc Slflcntcr forffaffcr ben. Sfr'.o til Ih% 4>ctcr abritey Sc c>32r s. 2ö01=17 Söafljington SPlob. ßfjieago, 30. ( c»crc3 tolbfrit i üanaba) Of Interest to Every Member of the /. Q. O.F. If you are siefa or injured are you so situated that your income continues or does same cease altogether? A policy in the LOYAL means that when you have recoiered from a long sickness, a large indebtedness which might tal^e months or years of sacrificing to overcome, does not stare you in the face. When disabled, your expenses increase amazingly, although your income may stop altogether. _, 'Does the faet that you have not had a serious sickness justify you in assuming that you never will it is the unexpected that happens. The LOYAL will protect you against sickness, accident and death by accident, at a cost so small that it is not felt., You insure your house and life; why not insure the best asset you have your healt. Membership in the LOYAL means assistance at a time when you need it most when siefy or injured. The Loyal is the largest Company or Association in the World confining its Membership to Odd Fellows. Loyal Protective Insurance Company Boston, Massachusetts Chicago Office: 1614 Masonic temple Phone Central 241 P. C. ANDERSEN, State Manager For full particulars phone, write or call. B

33 Concert=lP>ro9iam O. NIELSEN'S ORCHESTRA PART I STAR SPANGLED BANNER Marine Trompeter 0. Nielsen Overture Morning, Noon and Night Suppe Potpourri Remembrance of Denmark arrangeret af 0. Nielsen Fantasie My Old Kentucky Home Dalby Selection from Op. Maritana Wallace Waltz Suite My Queen c Bucalossi Soldiers' Return Dalby PART II Riberhus-March Overture Raymond Udtog af Der var engang" Caprice "The Whistler and his Dog" Waltz Suite Kroils Ball-Klänge Selection Amorita Cocoanut Dance Aarhus Tappenstreg Frölich Thomas Lange-Møller A. Pryor Lumbye Czibulka Hermann C. C. cmøller l^jjørtø-flrøøntm Kl Olympisk Pentathlum Medlemmer Dansk-Amerikansk Athlet-Klub Kl Yd. Lob for Drenge op til 13 Aar 200 Yd. Lob for Drenge fra 13 til 16 Aar 100 Yd. Løb for Piger op til 16 Aar. Kl Bryde-Kamp 135 Punds Vægt Bryde-Kamp 158 Punds Vægt Bryde-Kamp 175 Punds Vægt Alle Kampe er for Skandinavisk Mesterskab i Chicago Kl Tov-Trækning mellem Dania Society of Racine og Dania af Chicago.?? Tilhører Du?? Det danske Brodersamfund tilbyder Dig mange Fordele, som ingen anden Forening kan tilbyde Landsmænd. For nærmere Oplysning tilskriv HENRY L. BUNCK, Sekretær, T)anmark Loge Nr Vincennes ylvenue.

34 ÜJ;rn burial iuniuikratru ARBEJDERNES BLAD Udgivet i l : dkommer en Gang i Chicago af Scandinaviske Socialist-Forbund Abonnementspris $1.50 pr. Aar Ugen paa det dansk-norske Sprog Organ for konstruktiv oplysende Propaganda for Socialismen og det kommunistiske Samfund m' mm im mmmmmmmm m üuuihrö ICitp Nr. IB g Dattfik Srnftrraamfunb tæller no 374 Medlemmer, betaler sine Medlemmer Sygehjælp i 26 Uger og ejer $1000 Liberty Bonds. MØDER FØRSTE OG TREDIE ONSDAG I IVOR I HWES I HALL, 2401 West North Avenue III \ß\ ^ Din til Det dunske Brodersamfund! jn! M Louis F. Pfeifer HAY, GRAIN AND COAL 2531 N. IIALSTED STREET I'hone Lincoln Ü327 m LET ME QUOTE YOU PRICES ON BEST GRADES OF Hay, Oats and Mill Feed NOW IS THE TIME TO ORDER YOUR COAL

35 l^øni>rrjguatt0 inntürt. (Dansk Foll<«visemelodi:,,Det haver saa nyligen regnet.") 0et er sandt vi tör tro det omsider: Sønderjylland er atter blevet vort! I, dernede, har nu for alle Tider saget Frygten fra vore Hjerter bortl Og vort elskede Flag bærer Vidne idag om Jert trofaste danske Sindelag! Dyrekobt af de ny og gamle Grave, der af kærlige Hænder bærer Spor, hvor hvert Barn selv paa Stenene kan stave, at det staar paa historisk, hellig Jord! Her har Slægterne stridt, her er ofret og lidt for det Land, som er baade dit og mitl Men af Ofrene er det vi skal forme Idealer for Slægtens unge Blod; saa de Unge mod nye Maal kan storme med den evige Higen"s Vovemod. Hvor har Ungdommen Glød, hvor er Kinden saa rød, som dernede trods Fjendevold og Nöd? Og hvem vil nu i Glædens Stund forsværge, at vi engang skal naa vort gamle Maal? Vi skal sætte den Tro, der flytter Bjærge, imod Hunnernes Lap Papir" og Staal. Der er Varme og Klang i vort Sprog i vor Sang, vi skal naa syd for Flensborg end engangl Det er Troen, der skaber Liv og Gröde, det er Frihed, vi elsker mest i Nord! Troen hjalp Sønderjyden til at möde et verboten" med djærve danske Ord! I sit Hjem med sit Sprog sine Voldsmænd han slog, og nu hejser han gamle Dannebrog! cantoni Thomsen. 25

36 g Tel. Humboldt 4423 Tel. Humboldt 4423 J Min Forretning ligger paa I 1604 N. Western Ave., lige ved North Ave. > ^ I i 1 og lige ved Siden af Western Avenue L Station, saa Adgangen er let. 2 Jeg tillader mig at anbefale min første Klasses i Dame- o 8 Herre-Skræderforretning 1 Hvorfor gaa og købe færdigsyede Klæder, blandet med Bomuld og ellers daarjj? ligt Arbejde, naar De hos en Landsmand kan faa Deres Klæder tilsyet efter Maal, til alier sidste Model og Mønstre og sidste moderne Tøjer og absolut garanteret Æ Pasning og samvittighedsfuldt solidt Arbejde? Min Erfaring som Tilskærer i to Aar i Magasin du Nord i København samt ligeledes i to Aar i Berlins fineste Forretning, Herman Hoffmann, og siden ved ^ egen Forretning i Berlin i ca. 12/4 Aar og senere 4 Aar i New York, staar til Deres Tjeneste. Stort Udvalg af Tøjer fra de bedste amerikanske Firmaer, saa vel som importerede Tøjer. Mine Priser er meget moderate. Rensning, Farvning og Presning udføres til moderate Priser. JOACHIM de WINJE, Skræder I t X *}* ^ *1* tf* *$ *i* ^ *1* H * GUARANTEED WEIGHT ARMITAGE 176 T 7 * H. N. LUND COAL CO. t". Main Office 'i m 4 T r 1751 North California Avenue ^ ^ CHICAGO, ILL. ^ ^ We Sell Everything in the Line of Fuel HARD COAL - SOFT COAL =* COKE - WOOD & 4 * é é$é ^ if* if* ^ 28

37 Nattmtal- >kmnt" f dunkle Skumringstime, under Danias grønne Tag, * Sig samler Nationalen med Tro paa Danmarks Dag. Med Fynd man debatterer og Formandskøllen gaar, Til Kaffen venligt dufter og Midnatsklokken slaar. Som Chef for det hele er Bauer pompøs, Og morderlig stram, som en Dommer; Men hans Aasyn og Røst er ikke saa bøs, Naar Smørrebrødskarlene kommer. Frandsen vogter Kassen saa godt han formaar, Olsen tæller efter hver Skærv, som i den gaar: Nationens Guld og Ære Maa disse Stormænd bære! Seks gamle Skorper laa og flød i Glemslens Kalk, Da kom til dem en muldnet og sveden Fintbrødskalk; Ved Skalken blev de Skorper, som laa forladt og flød, Bragt op og æltet sammen til et dejligt Sigtebrød, Og Brødet fandt Behag hos Folk i Dalen, Men Skalken blev bagt op i Nationalen. Prolog og Flag og Taler vandt Ros ved Slesvigfesten, Komiteens Slid blev lønnet med Underskud forresten. O. Jensen hersker som Sportens Fyrste, Han er den yngste og ej den største, Men for sin Sag staar han blandt de første. Ferdinand Andersens Isse er blank, Gecklers Manke er ogsaa tynd Hvad voldte de Skælmers Haarskavank? Aldersdyd eller Ungdomssynd? Ryberg bad forgæves i mange øde Aar: Danmark, billig Porto dine Børn af dig venter. Nu beder han til Slesvig om Muld, han næppe faar, Hvis ikke han, pr. Luftskib, da selv den Muld sig henter. En brav Delegat er H. A. Smith, Han er ung med de Unge, hans Væsen frit; Han ler kun sjælden, men smiler tidt En lun bette Jyde er H. A. Smith! Børnehjems-Petersen ønsked' Jazz ved Smørgaasbordet, Men Jazzen aad af Kassen og saa blev Jazzen jordet. Lassen loved Sang af Det Danske Fælleskor, Lassen faldt med Loftet ved Harmoniens Fællesmord. Walhallas Jensen er bekendt For Punktlighed og Broderaand; Hans Ord er godt som hans Cement Musikken er i Jensens Haand. Paa trende Komiteer slider Geckler som en Hest, Han er ogsaa Revisor og dog ikke Præst. (Fortsattes paa Side 19). 27

38 Dansk Arbejder Sangforening synger i deres egen Hall, 1653 N. Rockwell Street, hver Onsdag. Danske i Almindelighed og danske Sangere- i Særdeleshed er altid velkommen. Hall til Leje for Foreningsmøder. JENSEN'S RESTAURANT ER loö W. VAIN BUREN STREET DON'T GAMBLE WITH FA TE! The hand of FATE is continually throwing dice for everyone. The Five dice represents the FIVE great hazards of life. SICKNESS and ACCIDENT are serious indeed when accompanied by worry over loss of time and increased expenses. Loss of limbs, loss of eyesight or any disease which ^PERMANENTLY 'TOTALLY DISABLES is frequently the primary cause of making men pitiful dependents and objects of charity. Most men fear a dependent OLD tage more than death itself, and DEATH always sudden and often unexpected brings greatest sorrow when dependent women and children are left inadequately provided for. Don't gamble with Fate! Let a great Company with more than fifty years of successful business experience carry ALL of these risks for you, so that you and your family may get more enjoyment out of life, secure in the knowledge that regardless of how Fate throws the dice, you and yours are fully protected. Apply TODAY for a Pacific Mutual Multiple Protection Policy. "IT TAYS FIVE IVA YS" JENS SMITH, General Agent THE PACIFIC MUTUAL LIFE INSURANCE CO., OF CALIFORNIA 122 SOUTH MICHIGAN BOULEVARD Telephone Harrison 7245 AGENTS WANTED ASSETS OVER $50,000,000 tte, forma/18/ IP ffliiiraierø 3222 THOMAS STREET Phone Belmont 3204 (j/ewensen' 6' j.y 6 r /fcttrl' 9 /2 r r 'j. r /M. (j ve/it/iys r /ftficin/ment' JC /ohm,/ttm/nyi fit //tui'/ny f 28

39 Der er bold Beridervælde i den Bauerske Profil, Han er Damernes Hero og Dus med hele Skaren. Men Ryberg kan smile det sødeste Smil, Og saa taler han saa kønt, og saa er han saa erfaren. Men tvi dig, tvi dig, Charles! Dit Haab blir ej med Lykke, Saalænge Bauers Tænder Nationalens Grød kan tygge! Geo. P. Jensen er koldsindig, med Ord han sjælden rutter, (Det gør A. K. Sørensen og Wester heller ikke), Men han holder tidt en Tale i fire Minutter, Som den halve Komite i en Time ej kan stikke! Heimdals Stemme sjældent lyder, Skytten spilder ej sit Krudt; Men den Vaabenbroder skyder Højt og lavt, naar han blir snut:,.hundremanden" og Levkøjen Staar med,,dannebrog" i Støjen, Tavse, efter hans Salut Men da raaber over Massen, O. M. A. fra Sygekassen: Saa I Røg'n? Det er Løgn! Ned med Lavs! Hold Hals! Herut! Med Ordens-Dingel-Dangel og Sløjfer ogsaavid're Souvenirkomiteen slaar den halve By til Riddere. Sagfører Larsen med Vilje og Trods For Sydsidens Tarv er parat til at slaas; For Talerkomiteen han fører sin Sag: En Sydsidemand skal i Aar paa Tribunen! Lad Amp dirigere! Da ryster Komunen. Olsen og Bauer vil ikke ha' Amp, Den Tramp! Det kommer til Kamp Amp faar Tamp! Men Larsen smiler gennem Stridens Brag: Jeg vandt med Monda Rosa, jeg vinder og i Dag! En Doktor og en Præst i Aar skal Festens Tale føre, Saa faar vi nok med Videnskab og Djævelskab at gøre. Hvornaar blir der Godtkøb paa Østers og Æg? Naar Wester blir Øster og'damerne faar Skæg, Naar Ferdinand Andersen engang sin Mening sletter, Og Olsen imod større Maal og Mænd sit Vrangsyn retter, Naar Kirken Delegater til Nationalen sender, Naar Egebergh ej mere Protokollens Blade vender, Naar Første Zone vindes igen af Prøjser-Mickel, Naar Bauer ej mere stiller sig som Præsident. Da faar vi atter Fri Lunch og Bourbon for en Nickel, Og hvis I ikke tror det, saa sæt jer blot og vent. Nationens" kære Damer man ej tør pille ved Med Skæmtens hvasse Kaarde de kunde sig forbløde; For selv om de har Stemmeret og Rygeret, de søde De er jo dog det svage Køn og født til Kærlighed! Saa her er Kys og Laurbær til vore Damers Glæde - Forband, I Mænd, min Ende, hvis I tør paa dette kvæde! 23 Kaarden.

40 WEST EIND HOME BAKERY A Complete Line of Danish Goods. Next Saturday Try Our Special filled Danish Coffee Cakes. PETER KRAGH PROPRIETOR 148 NORTH CICERO AVENUE PHONE AUSTIN 1959 F R A N S J. T H E O R E L E MHA LMER AND FUNDRAL DIRECTOR NO. CICERO AVENUE TELEPHONE AUSTIN lim> E CHICAGO Phone Spaulding 1915 Phone Ordert Delivered N. HANSEN Camillo Bruun & Son GROCERY DELICATESSEN MARKET FISH and SEA FOOD 5120 West North Avenue DEALER IN PAINTS, OILS, VARNISHES, GLASS, ETC Armitajre Ave. CHICAGO panmark icoøc ;\V 35 Sansk ibrofaraattifunb [MØ DEK FØRSTE OG 7KED IE FKED AG OM MA AN ED EN l KENWOOD HALL, 909 East Fortv-seventb Street, ved L. Station. We Ruin cmnthing 'But The "Record" ( }) (v Ä 1^/ (( )/ (( REH HUMBOLDT BLVD. PHONE ARMITAOE PI.ACK OF BUSINEHS 2847 MC LEAN AVE. Clothing and Package Motor Delivery. Transferring of Clothing a Specialty. Monthly Contracts Solicited. EHTAHLISHEI) 18! >7 ft Complimentö of Paul ie. Üfanßrtt 2645 Wl. i^ortt) gibe. w OKDEHH PROMPTLY ATTENDED TO. WE ARE RESPONSIBLE CHEAPIR AND MORE SAM IF HAULED HV (( )) (( )J (( )) J )) (( ))(( ))(( ))\f&)i) (( 30

41 Phones: Austin 821 Office and Rail Yard " 175 on Belt R. R. Branch Office: 5811 CHICAGO AVENUE Austin Coal and Coke Co. A. HEILMANN. Tre». ALL KINDS OF FUEL DOMESTIC AND STEAM COAL 411 HACK AVE. CHICAGO Telephone River Forest 763 James P. Madsen Dealer in CINDERS GENERAL TEAMING COTRACTING AND EXCAVATING 20 Central Ave. Oak Park, III. AUSTIN 855 K. M. SORENSEN Coal, Wood, Ice and Expressing cmoving and Motor Service Division Street Tel. Columbus 1935 C. CHRISTENSEN CO. TAILORS ( F R A S O N D E R B O R G ) CLEANING 5526 CHICAGO AVENUE Near Central Ave. REMEMBER THE DELICACY SHOP 735 East 75th Street Near Cottage Grove Ave. You will find everything in Cold Meats, Salads, Cheese, Canned Goods, etc, for your lunch or unexpected guests. Fresh Butter, Eggs, Milk and Cream. Finest Bakery Goods Danish Pumpernickel C. MOSE Phone Stewart 1269 Telephone Humboldt 2256 Always Open L. A. Clausen Plumbing, Gas Fitting and Sewerage 2334 MILWAUKEE AVENUE Estimates Furnished Jobbing a Specialty Hvis Familien den formeres, Og dette hænder jo tidt, Da bor den fotograferes, Det koster i Grunden saa lidt, dersom De besøger CHICAGO Albert Nielsen STUDIO 6753 So. Ashland Avenue TEL. REPUBLIC 1O70 Telephone Midway 15JO fens Poulsen Dealer in HAY, GRAIN & FEED COAL AND WOOD 7229 SOUTH CHICAGO cavenue 'Just E&st Cottage Grolle Avenue Compliments of ill edit Etelsen Cv > C 32U9 Mirscb j i pj^====^!n!^===^p^===^tni Hj COMPLIMENTS OF jj [ O o ff Vagtborg Construction Co. j S&» «urn* «an

42 NITED SHO MARKET COMPANY INC S. Ashland W. 63rd Street WALK UP AND SAVE Shoes for the Entire Family M. OHLSEN H. L MYERS OHLSEN and MYERS TEAMING CATCH BASINS CLEANED COAL OFFICE AND YARD WALLACE ST. PHONES; BOSL"ARD 9519 Trade at The Ashland Clothiers 63rd and Ashland Opp. Post Office West Englewoods Largest Clothiers &* Furnishers Your Patronage Solicited Phone Prospect 384H Lagoni Hardware Co. BUILDERS' HARDWARE Gas and Electric Fixtures Installed by Union Workmen 6324 S. Ashland Ave. CHICAGO A. H. KLEIN TELEPHONE BELMONT 7895 ESTABLISHED 1888 P. J. ORBESEN & CO. Refrigerators and Store Equipment No. HAMLIN AVE. 32

43 irirl American Ijr * " Job Book i nnl{c Bindery ^^vviio CARL 501 S. DEARBORN ST. Phone Wabash 5294 NiELSEN FOR GOOD COFFEE Butter and Fine Country Eggs GO TO THE Excel Tea Co. 706 W. North Avenue 2456 W. North Avenue 2632 Lincoln Avenue 2009 Roseoe Boulevard Tel. Humboldt Anthon Taft COAL, WOOD and ICE Expressing ün <l Moving 1618 N. Talman Ave. Buy Your Cigars Direct from the Factory And Save the Middleman's Profit Otto Dohse 2024 N. KILBOURN AVENUE Telephone Belmont 6J15 POUL M. SOMMER DEALER IN GOOD SHOES 3408 Fullerton Avenue A. E. Petersen BAKERY Wholesale and Retail 2824 Armitage Ave. JKcAöoü ilia It iharrnhi CT C AND ALPHA DISTRIBUTED BY S. 1ST. HANSEN 2301 MONTICELLO AVENUE TEL. BELMONT 4581 S. B. ANDERSEN Ladies' and Oents' Furnishings and General Dry Goods 2831 ARMITAGE AVENUE Cor. Mozart Street Phone Belmont 719 M. NEWMAN FASHIONABLE FOOTWEAR 3300 W. North Ave. 33 Blue Bird Headache Powders GIVE RELIEF Bruun's Pharmacy 3401 WEST NORTH AVENUE COR. HOMAN AVENUE PHONE BELMONT 6971

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012 Og størst af dem er kærligheden Anne-May Müller 8. september 2012 Skabt til fællesskab Our main human drive is the drive for relationships Ronald Fairbairn Human connections shape the neural connections

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL)

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE ELEGANT LINE 29 Råvarer» Company Produkterne fremstilles af højkvalitets nordisk AS Palmako gran. is the leading Træet manufacturer stammer of fra glulam store skovområder and garden log cabins i Rusland

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Drømmer du om en karriere i USA?

Drømmer du om en karriere i USA? Drømmer du om en karriere i USA? Pernille Wichmann Christensen, Formand, DJØF New York DJØF København, torsdag den 5. maj, 2011 OVERSIGT Pernilles vej til USA - Den personlige historie Adgang til USA?

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere