KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI"

Transkript

1 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT211 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

2 INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon CVR-NR: HJEMSTEDSKOMMUNE: Københavns Erhvervsakademi er en selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i København. INSTITUTIONSKODE: 1164 REGNSKABSÅR: BANK Danske Bank, Statens betalinger Nykredit Erhverv Nordea FORMÅL I henhold til vedtægterne har Københavns Erhvervsakademi til opgave at udbyde erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal dække behovet for udbud af erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser i Region Hovedstaden. Desuden skal Københavns Erhvervsakademi udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner i relation til de erhvervsrettede videregående uddannelser. BESTYRELSE Henrik Salée Formand Direktør, COO i RMIG A/S Udpeget af Københavns Tekniske Skole Jørgen Juul Rasmussen - Næstformand Forbundsformand i Dansk El-forbund Udpeget af TEC Anja Trier Wang Konsulent i DI Udpeget af Københavns Tekniske Skole Simon Tøgern Sektorformand, HK/Privat. Udpeget af Københavns Tekniske Skole Lena Haraldsson Afdelingsformand i TL København Udpeget af Københavns Tekniske Skole Henrik Fugmann Direktør i Fugmann El-anlæg A/S Udpeget af TEC Bo Møller Sørensen Faglig konsulent Udpeget af CPH WEST Claus Hensing Chef for Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling, Region Sjælland Udpeget af CPH WEST Laust Joen Jakobsen Rektor på UCC Udpeget af UCC Hans Schjær-Jacobsen Udviklingschef på Ingeniørhøjskolen i København Udpeget af Ingeniørhøjskolen i København Henning Christensen Selvstændig Udpeget af Kommunalbestyrelser og regionsråd i forening Allan Holst Borgmester i Dragør Kommune Udpeget af Kommunalbestyrelser og regionsråd i forening Thomas Blom Hansen Underviser på KEA Udpeget af KEAs ansatte Jesper Hvidkjær Pedersen Underviser på KEA Udpeget af KEAs ansatte Jarl Panzeri Vistisen Studerende på KEA Udpeget af KEAs studerende Bue Højlund Frøslev Studerende på KEA Udpeget af KEAs studerende Søren Slotsaa Adm. direktør i A.C. Schmidt A/S Udpeget af CPH WEST REKTOR Ingo Østerskov REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Redaktion Jesper Rasmussen / Jette Meller Thomsen Foto Eleanor Heyn-Johnsen / Christina Hauschildt / Nicolas Dalby Layout Viola Heyn-Johnsen

3 LEDER VIRKSOMHEDSPROFIL ET LÆRERIGT KAFFEMØDE KEACONNECT TAG PÅ VIRKELIGHEDEN TOWARDS SUSTAINABILITY KEAS FØRSTE CATWALK DEN DIGITALE BYGGEPLADS KEABRATION HOVED- OG NØGLETAL LEDELSENS BERETNING ÅRSREGNSKAB LEDELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

4 PRODUKTIONSTEKNOLOG ERHVERVSRETTEDE DIMMITENDER PÅ ET FAGLIGT HØJT PRAKSISNÆRT NIVEAU Ásla Nikolajsen fra Produktionsteknologuddannelsen har hjulpet kampagnen Kom ind i kampen med at indsamle over en kvart million til kræftforskning ved salg af hendes opfindelse af en cord controller. Opfindelsen bruger Kræftens Bekæmpelses logo på en smuk og enkel måde til at løse et hverdagsproblem med knuder på ledninger til headsets. Samtidig bekæmper den lige så overbevisende en helt anden slags knuder. Kræftknuder. Halvdelen af overskuddet ved salget går nemlig ubeskåret til forskning i behandling af kræft. KEAs mission er at udbyde og udvikle erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse på et fagligt højt, praksisnært niveau, der imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft til et globalt orienteret arbejdsmarked. Ásla Nikolajsen er et godt eksempel på denne type arbejdskraft.

5 KEA ÅRSRAPPORT 5 GOD ØKONOMI TIL GAVN FOR KEAS MISSION Det er med tilfredshed, bestyrelsen fremlægger KEA s årsrapport for 211. Det giver anledning til optimisme at konstatere, at rammerne for KEA s virksomhed efter kun tre års drift er ved at være på plads: I 211 blev de sidste udspaltninger fra de fire stiftende erhvervsskoler godkendt af Undervisningsministeriet, og KEA har dermed status som classic institution. Dette sikrer KEA et solidt kapitalgrundlag og fuld uafhængighed til at arbejde for opfyldelsen af KEA s mål. KEA har siden etableringen i 29 udviklet og opnået akkreditering til ti nye uddannelser og opnået udbudsgodkendelse til yderligere fem. KEA har dermed en uddannelsesportefølje, der matcher aktuelle og fremtidige behov. Dette understøttes af ubrudt vækst i studentertallet i KEA s treårige levetid. På de indre linjer er organisationen løbende tilpasset, der er ansat mange nye medarbejdere, og interne systemer og forretningsgange er efterhånden indarbejdet. Dette er sket samtidig med, at den gode økonomiske udvikling er fastholdt, og med indgåelsen af en fælles, tidssvarende tjenestetidsaftale for KEA s undervisere er der skabt grundlag for en prioriteret anvendelse af lærerressourcerne. Bestyrelsen er meget tilfreds med denne udvikling, der er et resultat af et stort og målrettet arbejde i alle dele af organisationen. Indsatsen skal naturligvis fortsætte, men det er samtidig vigtigt at slå fast, at institutionsmæssige rammer og god økonomi kun er midler til at realisere KEA s mission: At udbyde og udvikle erhvervsrettede videregående uddannelser og efterog videreuddannelse på et fagligt højt, praksisnært niveau, der imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft til et globalt orienteret arbejdsmarked. Det er opfyldelsen af KEA s mission, der er vores kerneopgave, og det er den, vi skal bedømmes på. Det politiske forlig om erhvervsakademierne berøres ikke af regeringsdannelsen efter folketingsvalget i september, men ressortændringen, der overførte erhvervsakademierne til Uddannelsesministeriet, kan måske få betydning for erhvervsakademiernes fremtidige status. De foreløbige tilkendegivelser fra Uddannelsesministeriet tyder i hvert fald på en pragmatisk og forhandlingspræget tilgang til dette spørgsmål, og det hilser bestyrelsen velkomment. Samtidig betyder ændringen, at uddannelsesinstitutionernes ressortmæssige tilhørsforhold er bestemt af de uddannelsespolitiske målsætninger, de er underlagt. Dette er efter bestyrelsens opfattelse en fornuftig løsning. Det betyder dog samtidig, at erhvervsakademiernes mangeårige institutionsmæssige tilknytning til erhvervsskolerne dermed er brudt. Der kræves derfor øget opmærksomhed på, at adskillelsen ikke skaber hindringer for overgangen fra erhvervsuddannelserne til erhvervsakademiernes videregående uddannelser. Bestyrelsen mener fortsat, at KEA s mission bedst kan realiseres, hvis KEA opnår status som selvstændig institution efter evalueringen i 215. Men en fremtid som selvstændig institution for KEA forudsætter naturligvis, at der kan præsteres gode resultater ved den kommende evaluering. De konkrete målepunkter er ikke fastlagt, men det såkaldte EA215-samarbejde har opstillet en række relevante målepunkter. Disse omfatter bl.a. fuldførelse, fagligt miljø, brugertilfredshed, overgang til beskæftigelse eller videre uddannelse, samspil med erhvervsliv, akkreditering af nye og eksisterende uddannelser samt opbygning af fagligt stærke videncentre som knudepunkter for opsamling og formidling af viden. Det er vigtigt, at indsatsen nu koncentreres om at præstere solide og overbevisende resultater på disse punkter, så KEA kan gøre det så godt som muligt ved den kommende evaluering. Der er allerede taget en lang række initiativer, og flere er på vej. Det er dog ikke alle, der endnu har manifesteret sig i målbart bedre resultater, og der resterer derfor et stort arbejde med at dokumentere og synliggøre resultater, ligesom der formentlig er områder, der behøver en styrket og mere målrettet indsats. Som denne årsrapport viser, er de økonomiske forudsætninger heldigvis til stede. Årets resultat på 11,5 mio. kr. skaber et solidt økonomisk grundlag for at videreføre og forstærke indsatsen. Og med en fortsat stigende søgning til KEA s uddannelser må de økonomiske udsigter vurderes som gunstige. På den baggrund skylder KEA at gøre det godt. Den forpligtelse vil bestyrelsen tage på sig og med den kommende evaluering for øje arbejde målrettet for at udvikle, sikre og dokumentere uddannelsernes kvalitet. Henrik Salée bestyrelsesformand Ingo Østerskov rektor

6 KEA ÅRSRAPPORT 6 VIRKSOMHEDSPROFIL Københavns Erhvervsakademi (KEA) er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. KEA er oprettet af Undervisningsministeriet den 1. september 28 i henhold til Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. KEA har hjemsted i Københavns Kommune og skal i henhold til vedtægten dække behovet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Hovedstaden. KEA udbyder en lang række erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse. Aktiviteten på disse uddannelser har været stigende i 21 og repræsenterer et bredt spænd af uddannelser inden for teknologi, design, IT, business og sundhed. Aktiviteterne omfatter endvidere KEA s Videncenter, der indsamler og formidler viden på alle KEA s uddannelsesområder og desuden har ansvar for biblioteksfunktion, materialebibliotek, platforme og en lang række projekter. Der er siden etableringen gennemført udspaltninger fra alle fire stiftende erhvervsskoler: Københavns Tekniske Skole, BEC, TEC og CPH West. KEA topledelse består af en direktion på fire medlemmer: Rektor Ingo Østerskov, ressourcedirektør Jesper Rasmussen, uddannelsesdirektør Steen Enemark Kildesgaard og uddannelsesdirektør Ulla Skram. I topledelsen indgår desuden markeds- og kommunikationschef Jørgen Ravnsbæk Andersen. Ressourcedirektøren har ansvar for økonomi, administration, HR, indkøb, it og bygninger, mens de to uddannelsesdirektører har ansvar for uddannelsesaktiviteter samt for hver to af fire centre, der løser tværgående uddannelsesrelaterede opgaver: Center for Studiekvalitet, Center for Vejledning og Internationalisering, Videncenter og Center for Efteruddannelse. Markeds- og kommunikationschefen har ansvar for relationer til eksterne interessenter og samarbejdspartnere, intern og ekstern kommunikation og markedsføring samt events. Foruden topledelsen består KEA s ledelse af studieledere, centerchefer og administrative ledere. En stor del af de fællesadministrative opgaver (bl.a. bogholderi og andre økonomifunktioner, drift af it-systemer og visse administrative HR-opgaver) varetages af et administrativt servicefællesskab, der har CPH West som værtsinstitution, og som desuden omfatter SOSU-C. KEA beskæftigede i 211 i gennemsnit ca. 39 medarbejdere (årsværk), hvoraf 294 var undervisere. Heraf var knap 53 årsværk ansat som timelærere. Der blev i 211 ansat 4 (årsværk) medarbejdere på særlige vilkår. Der blev i 211 optaget mere end 2.3 nye studerende og præsteret tilskudsudløsende studenterårsværk (STÅ), heraf 721 under åben uddannelse. Hertil kommer ca. 94 ikketilskudsudløsende studerende fra tredjelande (uden for EU/ EØS). KEA havde i 211 studerende fra mere end 6 lande, og godt 6 studerende deltog i studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af studietiden. KEA har partnerskabskontrakter om udvikling af nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser m.v. med Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Ingeniørhøjskolen i København. KEA har aktiviteter på 11 forskellige adresser i det storkøbenhavnske område: Prinsesse Charlottes Gade (ejet), Lersø Parkallé (ejet), Frederikkevej (ejet), Lygten 16 (ejet), Lygten 37 (lejet), Bispevej (lejet), Landskronagade (lejet), Baltorpvej (lejet). Desuden lejer KEA lokaler af TEC på Stæhr Johansens Vej og Nordre Fasanvej. KEA s centrale administration er beliggende i lejede lokaler i Ryesgade. Der er truffet beslutning om at samle aktiviteterne på to campusklynger: På Nørrebro og i København NV. KEA har til dette formål indgået lejemål af ca. 2. kvm. centralt på Nørrebro. I forbindelse med den forventede indflytning i sommeren 213 afhændes ejendommen på Lersø Parkallé og et større lejemål vil blive søgt afstået. Forinden vil KEA fraflytte lokalerne på TEC.

7 KEA ÅRSRAPPORT 7 UDDANNELSE TYPE STÅ 211 OPTAG 212 / FORVENTET STÅ 212 / FORVENTET Automationsteknolog AK Byggetekniker AK 1-1 Datamatiker AK Designteknolog AK E-designer AK El-og VVS-installatør AK Energiteknolog AK Institut for ædelmetal AK IT teknolog AK Kort- og landmålingstekniker AK Multimediedesigner AK Produktionsteknolog AK Bygningskonstruktør PB Design & Business PB E-konceptudvikling PB Optometri PB Produktudv. og teknisk integration PB Smykker, teknologi og business PB Softwareudvikling PB Webudvikling PB Økonomi og IT PB Fuldtidsuddannelse i alt Mindre håndværk (Optometri AMU) AMU - 9 Human Ressources AU Innovation, produkt og produktion AU International handel og markedsføring AU Kommunikation og formidling AU Ledelse AU Retail AU 5 13 Sundhedspraksis AU Økonomi og ressourcestyring AU Design & Business Diplom - 3 E-koncept Diplom - 3 Ledelse Diplom Datamatiker Enkeltfag Designteknikere Enkeltfag 1 2 Multimediedesigner Enkeltfag Fagspec. kurser Fagspec. kurser 61 - Indledningsfag Indledningsfag 1 5 Deltidsuddannelse i alt Total

8 MULTIMEDIEDESIGNER

9 KEA ÅRSRAPPORT 9 ET LÆRERIGT KAFFEMØDE Af Annette Haugaard / journalist Indblik i en ung målgruppe og kundeerfaring er det gensidige udbytte af et samarbejde mellem en dansk kaffeproducent og tre studerende fra KEAs uddannelse som multimediedesigner Da telefonen ringer hos den danske kaffeproducent Growers Cup, siger direktør Ulrik Skovgaard Rasmussen umiddelbart ja til at være case i et eksamensprojekt på Københavns Erhvervsakademi for som studerende, nød han selv godt af at kunne samarbejde med virkelige kunder. Det er sundt for os at tage en åben dialog med studerende, fordi det giver viden om en ung målgruppe, hvor man meget let kan gå galt i byen. Og så er det interessante ved KEAs studerende, at de favner bredt og både kan forholde sig til marketing, koncepter og det konkrete arbejde med sociale medier og hjemmesider, siger Ulrik Skovgaard Rasmussen. Det er Ben Eshel, Anders Herning og deres makker Kasper Pedersen han taler om. På 2. semester af deres uddannelse som multimediedesignere udvikler de et webmagasin for firmaet Growers Cup, der begejstrer så meget, at de senere får løn for at fortsætte arbejdet. Og selvom projektet ikke er uden problemer, kaster det nyttige erfaringer af sig for alle parter. FRIHED TIL AMBITIONER De færreste havde hørt om den særlige kaffe, som gemmer sig i en unik emballage, der kan forvandles til en engangs-stempelkande, når man hælder kogende vand på bønnerne i posen. Målet med semesterprojektet for de tre studerende fra KEA bliver derfor at udpege relevante målgrupper og skabe et online-magasin, der fortæller historien bag kaffen, og hvordan den kan bruges. Projektet havde relativt stramme rammer, fordi vi var nye på studiet og skulle lære at bruge helt basale redskaber. Men på KEA er der altid mulighed for at tage sig friheden til at være ambitiøse, så det gjorde vi, siger Anders Herning. Og indsatsen bærer frugt. De tre studerende bliver tilbudt at arbejde for Growers Cup ved siden af studiet og tilbringer en weekend i firmaet med at udvikle flere idéer til at få fat i kaffedrikkere mellem 18 og 3 år. Første skridt bliver en markedsundersøgelse på Roskilde Festival, der ender med kampagnen Coffee Reinvented og en ambition om at etablere et korps af kaffe-ambassadører. FORSMAG PÅ VIRKELIGHHEDEN I praksis viser det sig dog at være svært at få hånd om den diffuse opgave. Vi var uerfarne, så det var benhårdt. Vi knoklede ved siden af studierne og skulle lære, hvad man kan tillade sig at foreslå en kunde, og hvordan man planlægger realistiske ambitioner og deadlines, siger Ben Eshel. Efter et halvt år hopper hans to studie-kolleger fra arbejdet, fordi det stjæler for meget af deres tid, men Anders Herning bruger stadig de erfaringer, han fik i processen. Jeg kan godt lide at arbejde med projektledelse, men jeg har måske haft en lidt for empatisk stil, hvor jeg gerne ville have, at alle er enige om alt og er glade undervejs. Jeg er blevet meget bedre til at styre tiden og strukturere opgaverne i et projekt, så på den måde har opgaven været en nyttig forsmag på det, der venter efter uddannelsen, siger han. Ben Eshel lægger fortsat timer i Growers Cup på freelance-basis. Jeg får lov til relativt mange ting, hvis jeg kan argumentere for det, og det er min drivkraft at være med som iværksætter i et projekt, som jeg tror på pludselig kan brage igennem som et gængs produkt. Og så er det uhyre studierelevant, siger han. Direktør Ulrik Skovgaard Rasmussen er også tilfreds. Studerende har selvfølgelig deres egne prioriteter, men det har været en yderst positiv oplevelse at samarbejde, som har gjort os meget skarpere på at indrette os på de målgrupper, vi søger, siger han.

10 EVENT KEACONNECT ØKSNEHALLEN / KEAconnect er en af mange kontaktflader mellem studerende og erhvervslivet. De studerende udstiller deres projekter til gavn og inspiration for eksisterende og nye erhvervskontakter. UDSTILLENDE UDDANNELSER: Bygningskonstruktør Computer design Designteknolog E-designer Institut for ædelmetal It-teknolog Multimediedesigner PBA E-concept development Produktionsteknolog Web development UDSTILLENDE PROJEKTER: I tråd med verden Detailakademiet FLIBA, Nordisk Byggeriprojekt

11 KEA ÅRSRAPPORT 11

12 BYGNINGSKONSTRUKTØR Ved at flytte grundarealet op på tagene beholder borgerne muligheden for at lave køkkenhaver eller have grønne rekreative områder. Det var en af idéerne i et samarbejdsprojekt med Herlev Kommune om nyt byggeri kommunen. TAG PÅ VIRKELIGHEDEN Af Annette Haugaard / journalist Borgmesteren i Herlev Kommune er så begejstret for eksamensprojekter fra KEAs uddannelse som bygningskonstruktør, at et forslag om boliger med køkkenhaver på taget måske en dag bliver realiseret Det begynder med en løbetur og kan ende med at blive et helt nyt boligkvarter, der vender op og ned på byudviklingen i Herlev. For motionsløberen Michael Neldeberg fulgte ikke bare sin egen rute med løbesko i fritiden, han banede også vej for et samarbejde mellem sit lokalområde og de studerende, han til daglig underviser på KEAs bygningskonstruktøruddannelse. I november 211 kan cirka 8 studerende derfor præsentere deres forslag til nye byggerier i Lindehøj-området i Herlev for byens borgmester, og han er så begejstret, at han nu overvejer at ændre lokalplanen, så idéerne kan blive til virkelighed. Vi har fået øjnene op for helt nye udviklingsmuligheder ved at høre, hvad andre uden relation til Herlev mener om vores by. De er inspirerede af storbymiljøer, hvor man udnytter hver kvadratmeter på en meningsfuld måde, og det er ikke en type byggeri, vi tidligere har tænkt på, så deres idéer kommer helt sikkert i spil i vores fremtidige dialog med investorer, siger borgmester Thomas Gyldal Petersen. BUEFORMET MODULBYGGERI En af idémændene er Warren Smith. Han er 3. semesters studerende på KEAs internationale linje på bygningskonstruktøruddannelsen, og i sit projekt er han og tre andre studerende inspireret af den konkrete grund, som opgaven tager afsæt i. De foreslår at opføre en række forskudte boligmoduler i en halvcirkel rundt om Herlev Stadions buede form og integrere dem i det omgivende grønne område. Når man bygger noget i en park, stjæler man på en måde fra offentligheden, så vores idé har været at flytte grundarealet op på tagene og udnytte dem til køkkenhaver eller små grønne områder, som kan bruges af alle, også selvom de ikke bor i husene, siger han. Kort efter præsentationen af projektet på KEA bliver gruppen inviteret til møde i Herlev Kommune. Som forberedelse overvejer de nøje, hvordan de skal formulere deres arbejde for embedsmændene. Inden vi gik i gang med projektet, så vi nok Herlev som en ret kedelig forstad, men det er selvsagt ikke en god indgang til en dialog. Så vi udviklede en leg inspireret af Steve Jobs, som var dygtig til at sælge ideer på en positiv måde, hvor vi på skift brugte ti minutter til at holde en salgstale, og efterhånden voksede der noget frem, som vi kunne bruge, siger Warren Smith. NERVEPIRRENDE PERSPEKTIV Gruppen argumenterer for, at deres projekt kan interagere med området og aktivere borgerne. Responsen er positiv, men også lærerig for de studerende. Vi fik lavet noget, som kommunen ikke vidste, at de ønskede sig og de kunne se potentialet fra dag 1 men også alle de problemer, projektet kan rumme. Hvem ejer for eksempel haverne på taget? Hvad gør man, hvis noget bliver ødelagt deroppe? Og hvordan kan man undgå, at beboerne efter fem år bliver trætte af at have offentlige gæster på deres tag?, siger Warren Smith. Nogle af de spørgsmål havde vi selv identificeret, men ikke haft tid til at løse, så for os var det en øjenåbner i forhold til at lære, hvor mange ting, man skal afklare, og at en arbejdsproces i virkeligheden også indeholder en del kedelige og detaljerede faser. Herlev Kommune overvejer nu at ændre lokalplanen, så KEAidéerne kan blive realiseret, når lysten til at investere i kommunale grunde vågner igen. I virkelighedens verden må man klippe en hæl og hakke en tå, så det bliver nok ikke præcis på samme måde, men de studerendes måde at integrere bolig og grønne områder holder vi fast i, siger borgmester Thomas Gyldal Petersen. For Warren Smith er det både overvældende og lidt nervepirrende, at et uddannelsesprojekt måske en dag vokser op af græsset ved Herlev Stadion. Det er jo nærmest blevet vores baby, fordi vi har arbejdet så meget med alle detaljerne, og så giver det et ekstra sus at være så tæt på virkeligheden og få lov at tale med en borgmester, som bare lytter i en halv time! Det er vildt fedt, at Michaels idé har ført så meget med sig, siger han.

13 KEA ÅRSRAPPORT 13 TOWARDS SUSTAINABILITY I 211 afholdte KEA sin første international konference i samarbejde med Dansk Mode og Textil. Konferencen handlede om bæredygtighed i mode- og tekstilbranchen og havde over 2 talere og omkring 1 gæster. KEY NOTE SPEAKERS Karen Ellemann Miljøminister Søren Ellebæk Laursen Environmental Coordinator / Corporate Sustainability / Bestseller Kate Fletcher Reader in Sustainable Fashion / Centre for Sustainable Fashion / London College of Fashion SPEAKERS Deeba C Remheden Global Head of Social and Environmental Affairs / Kwintet Group Lasse Simonsen CEO / Novotex Charlotte Witmeur Sourcing Manager / Jackpot Kirsi Laitala PhD student / National Institute for Consumer Research and Norwegian University of Science and Technology Kjersti Kviseth Product Designer / 225 Design Alexandra De Raeve MEng. (Textile technology) / University College Ghent Jenny Pfau Geo-Ecologist & Building Biologist IBN / EPEA Hamburg Pia Odgård CSR consultant / Dansk Fashion and Textiles Rebecca Earley Reader in Textiles, Environment, Design (TED) / Chelsea College of Art and Design (CCW) / University of the Arts London (UAL) Marie O Mahony professor, Design / Architecture & Building / University of Technology Sydney (UTS) Carole Collet Course Director MA Textile Futures / Senior Research Fellow and Associate Director Textile Futures Research Centre / Central Saint Martins College of Art and Design University of the Arts London Janet Hethorn Professor and Chair, Department of Art / University of Delaware Lynda Grose Designer / Assistant professor Fashion and Sustainability / California College of the Arts Kay Politowicz Professor of Textile Design / Chelsea College of Art and Design (CCW) University of the Arts, London Vibeke Riisberg Associate Professor, PhD / Kolding School of Design Connie Ulasewicz Associate Professor / San Francisco State University Kathy Dickinson Senior Lecture / Nottingham Trent University, Orsola de Castro Eco Fashion Designer and co-founder and co-curator / Estethica at London Fashion Week Emma Dulcie Rigby PhD student / London College of Fashion / University of the Arts London Michael Nord Commercial Attaché / MBA, Export council, Danish Embassy The Hague Tina Hjort Project coordinator / Center for Responsible Design

14 DESIGN & BUSINESS KEAS FØRSTE CATWALK Af Annette Haugaard / journalist I 211 deltog studerende for første gang i talentkonkurrencen Designers Nest under Københavns modeuge. Det er en blåstempling af PBA-uddannelsen i Design & Business Kjoler, jakker og bluser af uld, silke, bomuld, læder og ruskind hænger på bøjler side om side med håb, nervøsitet og spænding. Det er den første fredag i august 211, og dagen er kulminationen på lang tids arbejde for både Københavns Erhvervsakademi og Lonnie Lønberg Andersen, Berit Jønsson og Louise Storm. De tre designstuderende er udvalgt til at repræsentere KEA, der for første gang deltager i den skandinaviske konkurrence Designers Nest, som præmierer lovende talenter fra designskoler i Norden. Der er rigtig mange, som gerne vil med, fordi vi har et højt niveau, så det er en blåstempling at blive udtaget, siger Jan Busch Carlsen, stifter af Designers Nest. Både Berit Jønsson og Louise Storm har taget afsæt i et tidligere undervisnings forløb om tid. Dengang fik KEA besøg af nysgerrige øjne udefra, uden at de studerende kendte årsagen. Det var Designers Nest, som tjekkede, om niveauet var højt nok til, at skolen kunne indlemmes i konkurrencen, og det har længe været et mål for studieleder Annette Havkær. Det er en anerkendelse af, at vi er på højde med de øvrige designskoler. Og så er det en ekstra stor gestus, fordi Designers Nest har bedt de øvrige skoler om at skære antallet af deltagere ned fra 5 til 3 for at gøre plads til os, siger hun. Københavns Erhvervsakademi adskiller sig delvist fra de øvrige skoler i design konkurrencen, fordi KEA også har fokus på det markedsrettede. Derfor har en underviser hjulpet de studerende fra KEA med at gøre deres designs egnet til den mere showprægede catwalk. Vores vejleder har været med fra de første skitser og fulgt vores arbejde med konstruktionen og materialevalget, så der kom en balance i det samlede udtryk. Det har været uvurderligt, siger Berit Jønsson. NÆRSTUDERET AF DOMMERPANELET Morgenen begynder hektisk. Berit Jønsson er i TV2 for at fortælle om sin deltagelse i Designers Nest, og Louise Storm kører rundt i en taxa for at finde bygning 55 i den tidligere Kødby i København, hvor showet skal foregå. I myldret af modeller finder de her dem, der skal præsentere deres tre styles og syer de sidste sting for at tilpasse tøjet til modellernes kroppe. På Louise Storms tøjstativ hænger blandt andet en skjorte, en kappe og en body i sorte og bourdeaux-farvede toner med en dråbeformet figur, der går igen flere steder. Designet er inspireret af ro og bevægelse som modsætninger. Hvor ser du dig selv om ti år? spørger dommerne. Jamen, der vil jeg gerne være chefdesigner, men lige nu er jeg åben for alt for at få noget erfaring, svarer Louise Storm. Hendes design bliver nærstuderet, og så er det den næstes tur. Berit Jønsson når at fortælle, at hun har arbejdet med hurtighed som tema. Hun præsenterer en lang kjole i mat ruskind med kileformede trekanter af læder og skuldre formet af en tredimensionel detalje, der gentages i lommerne på en jakke af uld med læderærmer. ANERKENDELSE AF KEAS NIVEAU DEJLIGT PUNKTUM PÅ CV ET Klokken er tre, og tilskuerrækkerne er fyldt til bristepunktet. Da hårdtpumpede toner ledsager modellerne på catwalken, og blitzene lyner fra klumpen af fotografer, har dommerpanelet der blandt andet tæller designchefen fra H&M og en redaktør fra Vogue Italia truffet deres beslutning. KEA er ikke blandt vinderne, alligevel er de to studerende tilfreds. Det er en kæmpe oplevelse, at se sit design på podiet, når man har arbejdet så længe med det. Man ser det på en anden måde, og det sætter et dejligt punktum, siger Berit Jønsson. Louise Storm er enig. Alt går ligesom op i en højere enhed, og jeg er rigtig stolt, siger hun, der efterfølgende bliver kontaktet af H&M og opfordret til at søge til Stockholm. Det er et fint klap på skuldrene, for det er en hård branche. Vi fik vist, at KEA kan noget i forhold til de andre skoler, og jeg håber, at det betyder noget at have Designers Nest på sit cv, siger Louise Storm. Det gør det ifølge konkurrencens stifter, Jan Busch Carlsen. Selvom man ikke vinder, så har det stor betydning at deltage, fordi man bliver set af nogle af de toneangivende kritikere i Europa. Vi får hvert år enorm medieomtale fra Japan til USA, og modejournalister har jo deres egne favoritter, så det skal man ikke underkende, mener han.

15 KEA ÅRSRAPPORT 15 DESIGNERS NEST Louise Storm var en ud af tre studerende fra KEA i designkonkurrencen Designers Nest i 211. Hendes bidrag til konkurrencen er inspireret af modsætningerne ro og bevægelse.

16 BYGNINGSKONSTRUKTØR VELKOMMEN TIL DEN DIGITALE BYGGEPLADS Af Ole Jeppesen / journalist I marts 211 købte KEA internetportalen BIMbyen.dk af tre tidligere bygningskonstruktør-studerende. BIMbyen. dk er en portal for de få, men med betydning for rigtig mange. Hvordan? Hvad er BIM for en størrelse? BIM eller Building Information Modeling er et revolutionerende, digitalt procesredskab for byggebranchens aktører. Aldrig før har beslutningsprocessen været så kort, lyder det lettere kryptisk fra Kasper Bernt Hansen fra 6. semester på KEA s bygningskonstruktøruddannelse. Den vordende bygningskonstruktør overtog sammen med studiekammeraten Kenneth Lindhardt administrationen af internetportalen BIMbyen.dk, da de tre stiftere forlod KEA som dimittender. Han medgiver, at BIM kan være en stor mundfuld for uindviede. Sagen er imidlertid en hel anden blandt de studerende på KEA s bygningskonstruktør-uddannelse. Her har BIM lige fra redskabets spæde introduktion været ensbetydende med klar tale og sund fornuft. Kasper Bernt Hansen er villig til at løfte lidt af sløret for BIM s formåen. Han giver her et hurtigt eksempel, der viser mekanismerne i BIM (se i øvrigt faktaboksen): Hvis jeg som bygningskonstruktør arbejder med et byggeprojekt i et BIM-kompatibelt grafisk program - og beslutter mig for at flytte en bærende søjle i min 3D-model, vil ændringen takket være brugen af BIM straks figurere på entreprenørens tegning. De eventuelle økonomiske konsekvenser vil på samme måde automatisk indgå i bygherrens budget. Vi vil på den måde øjeblikkeligt kunne opdage, hvis ændringen kolliderer med aktørernes forskellige interesser. Det er processtyring i højeste potens, lyder det entusiastisk fra Kasper Bernt Hansen. BIM er både nutiden og fremtiden, fremgår det tydeligt. Af samme grund valgte tre unge, fremsynede KEA-studerende allerede i 27 at gå i spidsen for et fremstød, der skulle udbrede BIM-kendskabet og -samarbejdet blandt studerende og professionelle inden for byggefagene. I FORRESTE RÆKKE De skabte portalen BIMbyen.dk, der som nævnt siden er blevet overtaget af KEA. Med denne erhvervelse har KEA med et snuptag iklædt sig førertrøjen inden for udbredelsen og udviklingen af fremtidens digitale byggeproces-redskab BIM inden for uddannelsesverdenen. Claudio Spaziani Testa, studieleder på bygningskonstruktøruddannelsen begrunder købet: BIMbyen.dk har gennem de fem år, portalen har eksisteret, udviklet sig til at være Danmarks mest besøgte BIM-portal med omkring 7 besøgende om måneden. Intentionen med at overtage BIMbyen.dk har ganske enkelt været at sætte KEA på BIM-landkortet. Vi ønsker at være med i forreste række, fordi det tiltrækker flere studerende og muliggør samarbejde med spændende virksomheder, siger Claudio Spaziani Testa og tilføjer: BIM er et paradigmeskift i måden at bygge på, og det er af afgørende betydning at få indsamlet og delt en masse viden om emnet. På den måde klæder vi vores studerende bedst muligt på til fremtiden - samtidig med at vi spiller en aktiv rolle i ud-

17 KEA ÅRSRAPPORT 17 BIM Building Information Modeling eller Bygnings Informations Modellering. Et digitalt effektiviseringsværktøj, der samler alle informationer om et byggeri i en og samme database i form af 3D-objekter. Disse objekter kan indeholde oplysninger om byggeriets arkitektur, grundplaner, rumfunktioner, materialer, inde- og udemiljø, byggegrundens areal, terræn og beliggenhed, materialebehov, -art og -priser, estimeret antal arbejdstimer med videre. Byggeprojektets forskellige parter kan løbende justere projektets indhold, f.eks. hvis der pludselig skal en ekstra etage på. Herefter bliver ændringerne automatisk implementeret i samtlige lag (materiale-behov, den samlede pris, betydningen for lysindfald og luftcirkulation etc.). Redskabet skaber grundlag for blandt andet hurtig og præcis kommunikation, nøjagtige tidsplaner og mere realistiske prisoverslag. BIMBYEN.DK Portal og forum for emner relateret til - og personer med interesse i - BIM. Indeholder blogs, eventkalender, infovideoer, BIM-leksikon etc. Etableret i 27 af tre daværende bygningskonstruktørstuderende på KEA. Da stifterne blev færdiguddannet i 211, købte KEA portalen. Nu bliver BIMbyen.dk administreret af Kenneth Lindhardt og Kasper Bernt Hansen, ligeledes bygningskonstruktørstuderende fra KEA. BIMbyen.dk har omkring 34 registrerede borgere. BIMBYEN.DK bredelsen af BIM på landsplan, siger Claudio Spaziani Testa. CENTRUM I NETVÆRKET En lang række virksomheder gør i dag brug af BIMbyen.dk s diskussions-fora, fordi det giver dem direkte adgang til de studerende, deres opdaterede viden og derfor højt værdsatte meninger. Softwarevirksomheden Code Group A/S, der har udviklet et BIM-kompatibelt kalkulationsprogram til byggebranchen, har ligefrem oprettet sit helt eget forum på BIMbyen. dk. Simpelthen fordi, det er her, det sner. Teknisk projektleder Martin Grønvaldt: BIMbyen.dk er et super godt initiativ, som har været på alles læber i byggebranchen en del år efterhånden - og som vil være det mange år frem, tror jeg. Portalen danner grobund for en masse vigtig snak om, hvad BIM er, hvad det kan - og hvordan man nemmest kommer i gang med redskabet. Denne snak er uvurderlig, for vi bevæger os i en konservativ branche, som nemt lader sig forskrække af nye tiltag, siger Martin Grønvaldt, som ikke lægger skjul på, at BIMbyen.dk også har gavnet Code Group A/S direkte: For vores virksomhed har portalen været enestående i og med, at vi har fået en større forståelse for, hvad vores potentielle kunder har brug for. Jeg synes, at det er beundringsværdigt, men i grunden ret logisk, at initiativet startede blandt studerende med fingeren på pulsen. At KEA efterfølgende har valgt at understøtte portalen vidner om stor ansvarsbevidsthed, og det gavner alle parter, siger Martin Grønvaldt. FREMTIDSSIKRING Bygningskonstruktør-studerende Kasper Bernt Hansen er enig: BIMbyen.dk er et aktiv både generelt for branchen i Danmark og specifikt for KEA. Portalen fortjener et løbende højt engagement: BIMbyen.dk har haft stor betydning for min studietid. Jeg er overbevist om, at jeg er bedre kvalificeret takket være den indsigt jeg har fået gennem portalen. Udfordringen fremadrettet bliver at sikre, at BIMbyen.dk fortsat er up to date. Det kræver igen, at KEA s undervisere holder sig opdateret. Det er nemlig i undervisningen og i projektarbejdet, at de virkelig gode idéer opstår, lyder det visionært fra Kasper Bernt Hansen, som i fritiden arbejder på en decideret trin-for-trin internet-lærebog om BIM, kaldet BIMguiden. Men det er en anden historie. Kasper Bernt Hansen er lige nu i fuld gang med at oplære de næste to studerende, som skal overtage driften af BIMbyen.dk, når han og administrator-kollegaen er færdiguddannet om et år og forlader KEA. Arven gives videre.

18 EVENT KEABRATION PUMPEHUSET / LUCY LOVE SPECTORS KESI & GILLI LE GAMMELTOFT ROSA LUX SPLEEN UNITED BJØRN SVIN LEBON & DIXEN 2F (OHOI) PELLE (P6 BASS) DJ SCHACK (MIDWEEK BRAKES) Med en stor fest fejrer KEA hvert år de studerende. I år havde de studerende lavet et stærkt program, der fyldte Pumpehuset.

19

20

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT211 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk CVR-NR: 31 65 62 6 HJEMSTEDSKOMMUNE:

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 8. juni 2011 Sted: Frederikkevej 8, 2900 Hellerup. Afbud fra: Allan Holst og Jesper L. Sørensen

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 8. juni 2011 Sted: Frederikkevej 8, 2900 Hellerup. Afbud fra: Allan Holst og Jesper L. Sørensen Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Bo Møller Sørensen, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET HOLBÆK

GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET HOLBÆK GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET 2 4300 HOLBÆK CVR nr. 30 62 72 45 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 3

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere