KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI"

Transkript

1 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT211 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

2 INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon CVR-NR: HJEMSTEDSKOMMUNE: Københavns Erhvervsakademi er en selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i København. INSTITUTIONSKODE: 1164 REGNSKABSÅR: BANK Danske Bank, Statens betalinger Nykredit Erhverv Nordea FORMÅL I henhold til vedtægterne har Københavns Erhvervsakademi til opgave at udbyde erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal dække behovet for udbud af erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser i Region Hovedstaden. Desuden skal Københavns Erhvervsakademi udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner i relation til de erhvervsrettede videregående uddannelser. BESTYRELSE Henrik Salée Formand Direktør, COO i RMIG A/S Udpeget af Københavns Tekniske Skole Jørgen Juul Rasmussen - Næstformand Forbundsformand i Dansk El-forbund Udpeget af TEC Anja Trier Wang Konsulent i DI Udpeget af Københavns Tekniske Skole Simon Tøgern Sektorformand, HK/Privat. Udpeget af Københavns Tekniske Skole Lena Haraldsson Afdelingsformand i TL København Udpeget af Københavns Tekniske Skole Henrik Fugmann Direktør i Fugmann El-anlæg A/S Udpeget af TEC Bo Møller Sørensen Faglig konsulent Udpeget af CPH WEST Claus Hensing Chef for Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling, Region Sjælland Udpeget af CPH WEST Laust Joen Jakobsen Rektor på UCC Udpeget af UCC Hans Schjær-Jacobsen Udviklingschef på Ingeniørhøjskolen i København Udpeget af Ingeniørhøjskolen i København Henning Christensen Selvstændig Udpeget af Kommunalbestyrelser og regionsråd i forening Allan Holst Borgmester i Dragør Kommune Udpeget af Kommunalbestyrelser og regionsråd i forening Thomas Blom Hansen Underviser på KEA Udpeget af KEAs ansatte Jesper Hvidkjær Pedersen Underviser på KEA Udpeget af KEAs ansatte Jarl Panzeri Vistisen Studerende på KEA Udpeget af KEAs studerende Bue Højlund Frøslev Studerende på KEA Udpeget af KEAs studerende Søren Slotsaa Adm. direktør i A.C. Schmidt A/S Udpeget af CPH WEST REKTOR Ingo Østerskov REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Redaktion Jesper Rasmussen / Jette Meller Thomsen Foto Eleanor Heyn-Johnsen / Christina Hauschildt / Nicolas Dalby Layout Viola Heyn-Johnsen

3 LEDER VIRKSOMHEDSPROFIL ET LÆRERIGT KAFFEMØDE KEACONNECT TAG PÅ VIRKELIGHEDEN TOWARDS SUSTAINABILITY KEAS FØRSTE CATWALK DEN DIGITALE BYGGEPLADS KEABRATION HOVED- OG NØGLETAL LEDELSENS BERETNING ÅRSREGNSKAB LEDELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

4 PRODUKTIONSTEKNOLOG ERHVERVSRETTEDE DIMMITENDER PÅ ET FAGLIGT HØJT PRAKSISNÆRT NIVEAU Ásla Nikolajsen fra Produktionsteknologuddannelsen har hjulpet kampagnen Kom ind i kampen med at indsamle over en kvart million til kræftforskning ved salg af hendes opfindelse af en cord controller. Opfindelsen bruger Kræftens Bekæmpelses logo på en smuk og enkel måde til at løse et hverdagsproblem med knuder på ledninger til headsets. Samtidig bekæmper den lige så overbevisende en helt anden slags knuder. Kræftknuder. Halvdelen af overskuddet ved salget går nemlig ubeskåret til forskning i behandling af kræft. KEAs mission er at udbyde og udvikle erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse på et fagligt højt, praksisnært niveau, der imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft til et globalt orienteret arbejdsmarked. Ásla Nikolajsen er et godt eksempel på denne type arbejdskraft.

5 KEA ÅRSRAPPORT 5 GOD ØKONOMI TIL GAVN FOR KEAS MISSION Det er med tilfredshed, bestyrelsen fremlægger KEA s årsrapport for 211. Det giver anledning til optimisme at konstatere, at rammerne for KEA s virksomhed efter kun tre års drift er ved at være på plads: I 211 blev de sidste udspaltninger fra de fire stiftende erhvervsskoler godkendt af Undervisningsministeriet, og KEA har dermed status som classic institution. Dette sikrer KEA et solidt kapitalgrundlag og fuld uafhængighed til at arbejde for opfyldelsen af KEA s mål. KEA har siden etableringen i 29 udviklet og opnået akkreditering til ti nye uddannelser og opnået udbudsgodkendelse til yderligere fem. KEA har dermed en uddannelsesportefølje, der matcher aktuelle og fremtidige behov. Dette understøttes af ubrudt vækst i studentertallet i KEA s treårige levetid. På de indre linjer er organisationen løbende tilpasset, der er ansat mange nye medarbejdere, og interne systemer og forretningsgange er efterhånden indarbejdet. Dette er sket samtidig med, at den gode økonomiske udvikling er fastholdt, og med indgåelsen af en fælles, tidssvarende tjenestetidsaftale for KEA s undervisere er der skabt grundlag for en prioriteret anvendelse af lærerressourcerne. Bestyrelsen er meget tilfreds med denne udvikling, der er et resultat af et stort og målrettet arbejde i alle dele af organisationen. Indsatsen skal naturligvis fortsætte, men det er samtidig vigtigt at slå fast, at institutionsmæssige rammer og god økonomi kun er midler til at realisere KEA s mission: At udbyde og udvikle erhvervsrettede videregående uddannelser og efterog videreuddannelse på et fagligt højt, praksisnært niveau, der imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft til et globalt orienteret arbejdsmarked. Det er opfyldelsen af KEA s mission, der er vores kerneopgave, og det er den, vi skal bedømmes på. Det politiske forlig om erhvervsakademierne berøres ikke af regeringsdannelsen efter folketingsvalget i september, men ressortændringen, der overførte erhvervsakademierne til Uddannelsesministeriet, kan måske få betydning for erhvervsakademiernes fremtidige status. De foreløbige tilkendegivelser fra Uddannelsesministeriet tyder i hvert fald på en pragmatisk og forhandlingspræget tilgang til dette spørgsmål, og det hilser bestyrelsen velkomment. Samtidig betyder ændringen, at uddannelsesinstitutionernes ressortmæssige tilhørsforhold er bestemt af de uddannelsespolitiske målsætninger, de er underlagt. Dette er efter bestyrelsens opfattelse en fornuftig løsning. Det betyder dog samtidig, at erhvervsakademiernes mangeårige institutionsmæssige tilknytning til erhvervsskolerne dermed er brudt. Der kræves derfor øget opmærksomhed på, at adskillelsen ikke skaber hindringer for overgangen fra erhvervsuddannelserne til erhvervsakademiernes videregående uddannelser. Bestyrelsen mener fortsat, at KEA s mission bedst kan realiseres, hvis KEA opnår status som selvstændig institution efter evalueringen i 215. Men en fremtid som selvstændig institution for KEA forudsætter naturligvis, at der kan præsteres gode resultater ved den kommende evaluering. De konkrete målepunkter er ikke fastlagt, men det såkaldte EA215-samarbejde har opstillet en række relevante målepunkter. Disse omfatter bl.a. fuldførelse, fagligt miljø, brugertilfredshed, overgang til beskæftigelse eller videre uddannelse, samspil med erhvervsliv, akkreditering af nye og eksisterende uddannelser samt opbygning af fagligt stærke videncentre som knudepunkter for opsamling og formidling af viden. Det er vigtigt, at indsatsen nu koncentreres om at præstere solide og overbevisende resultater på disse punkter, så KEA kan gøre det så godt som muligt ved den kommende evaluering. Der er allerede taget en lang række initiativer, og flere er på vej. Det er dog ikke alle, der endnu har manifesteret sig i målbart bedre resultater, og der resterer derfor et stort arbejde med at dokumentere og synliggøre resultater, ligesom der formentlig er områder, der behøver en styrket og mere målrettet indsats. Som denne årsrapport viser, er de økonomiske forudsætninger heldigvis til stede. Årets resultat på 11,5 mio. kr. skaber et solidt økonomisk grundlag for at videreføre og forstærke indsatsen. Og med en fortsat stigende søgning til KEA s uddannelser må de økonomiske udsigter vurderes som gunstige. På den baggrund skylder KEA at gøre det godt. Den forpligtelse vil bestyrelsen tage på sig og med den kommende evaluering for øje arbejde målrettet for at udvikle, sikre og dokumentere uddannelsernes kvalitet. Henrik Salée bestyrelsesformand Ingo Østerskov rektor

6 KEA ÅRSRAPPORT 6 VIRKSOMHEDSPROFIL Københavns Erhvervsakademi (KEA) er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. KEA er oprettet af Undervisningsministeriet den 1. september 28 i henhold til Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. KEA har hjemsted i Københavns Kommune og skal i henhold til vedtægten dække behovet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Hovedstaden. KEA udbyder en lang række erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse. Aktiviteten på disse uddannelser har været stigende i 21 og repræsenterer et bredt spænd af uddannelser inden for teknologi, design, IT, business og sundhed. Aktiviteterne omfatter endvidere KEA s Videncenter, der indsamler og formidler viden på alle KEA s uddannelsesområder og desuden har ansvar for biblioteksfunktion, materialebibliotek, platforme og en lang række projekter. Der er siden etableringen gennemført udspaltninger fra alle fire stiftende erhvervsskoler: Københavns Tekniske Skole, BEC, TEC og CPH West. KEA topledelse består af en direktion på fire medlemmer: Rektor Ingo Østerskov, ressourcedirektør Jesper Rasmussen, uddannelsesdirektør Steen Enemark Kildesgaard og uddannelsesdirektør Ulla Skram. I topledelsen indgår desuden markeds- og kommunikationschef Jørgen Ravnsbæk Andersen. Ressourcedirektøren har ansvar for økonomi, administration, HR, indkøb, it og bygninger, mens de to uddannelsesdirektører har ansvar for uddannelsesaktiviteter samt for hver to af fire centre, der løser tværgående uddannelsesrelaterede opgaver: Center for Studiekvalitet, Center for Vejledning og Internationalisering, Videncenter og Center for Efteruddannelse. Markeds- og kommunikationschefen har ansvar for relationer til eksterne interessenter og samarbejdspartnere, intern og ekstern kommunikation og markedsføring samt events. Foruden topledelsen består KEA s ledelse af studieledere, centerchefer og administrative ledere. En stor del af de fællesadministrative opgaver (bl.a. bogholderi og andre økonomifunktioner, drift af it-systemer og visse administrative HR-opgaver) varetages af et administrativt servicefællesskab, der har CPH West som værtsinstitution, og som desuden omfatter SOSU-C. KEA beskæftigede i 211 i gennemsnit ca. 39 medarbejdere (årsværk), hvoraf 294 var undervisere. Heraf var knap 53 årsværk ansat som timelærere. Der blev i 211 ansat 4 (årsværk) medarbejdere på særlige vilkår. Der blev i 211 optaget mere end 2.3 nye studerende og præsteret tilskudsudløsende studenterårsværk (STÅ), heraf 721 under åben uddannelse. Hertil kommer ca. 94 ikketilskudsudløsende studerende fra tredjelande (uden for EU/ EØS). KEA havde i 211 studerende fra mere end 6 lande, og godt 6 studerende deltog i studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af studietiden. KEA har partnerskabskontrakter om udvikling af nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser m.v. med Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Ingeniørhøjskolen i København. KEA har aktiviteter på 11 forskellige adresser i det storkøbenhavnske område: Prinsesse Charlottes Gade (ejet), Lersø Parkallé (ejet), Frederikkevej (ejet), Lygten 16 (ejet), Lygten 37 (lejet), Bispevej (lejet), Landskronagade (lejet), Baltorpvej (lejet). Desuden lejer KEA lokaler af TEC på Stæhr Johansens Vej og Nordre Fasanvej. KEA s centrale administration er beliggende i lejede lokaler i Ryesgade. Der er truffet beslutning om at samle aktiviteterne på to campusklynger: På Nørrebro og i København NV. KEA har til dette formål indgået lejemål af ca. 2. kvm. centralt på Nørrebro. I forbindelse med den forventede indflytning i sommeren 213 afhændes ejendommen på Lersø Parkallé og et større lejemål vil blive søgt afstået. Forinden vil KEA fraflytte lokalerne på TEC.

7 KEA ÅRSRAPPORT 7 UDDANNELSE TYPE STÅ 211 OPTAG 212 / FORVENTET STÅ 212 / FORVENTET Automationsteknolog AK Byggetekniker AK 1-1 Datamatiker AK Designteknolog AK E-designer AK El-og VVS-installatør AK Energiteknolog AK Institut for ædelmetal AK IT teknolog AK Kort- og landmålingstekniker AK Multimediedesigner AK Produktionsteknolog AK Bygningskonstruktør PB Design & Business PB E-konceptudvikling PB Optometri PB Produktudv. og teknisk integration PB Smykker, teknologi og business PB Softwareudvikling PB Webudvikling PB Økonomi og IT PB Fuldtidsuddannelse i alt Mindre håndværk (Optometri AMU) AMU - 9 Human Ressources AU Innovation, produkt og produktion AU International handel og markedsføring AU Kommunikation og formidling AU Ledelse AU Retail AU 5 13 Sundhedspraksis AU Økonomi og ressourcestyring AU Design & Business Diplom - 3 E-koncept Diplom - 3 Ledelse Diplom Datamatiker Enkeltfag Designteknikere Enkeltfag 1 2 Multimediedesigner Enkeltfag Fagspec. kurser Fagspec. kurser 61 - Indledningsfag Indledningsfag 1 5 Deltidsuddannelse i alt Total

8 MULTIMEDIEDESIGNER

9 KEA ÅRSRAPPORT 9 ET LÆRERIGT KAFFEMØDE Af Annette Haugaard / journalist Indblik i en ung målgruppe og kundeerfaring er det gensidige udbytte af et samarbejde mellem en dansk kaffeproducent og tre studerende fra KEAs uddannelse som multimediedesigner Da telefonen ringer hos den danske kaffeproducent Growers Cup, siger direktør Ulrik Skovgaard Rasmussen umiddelbart ja til at være case i et eksamensprojekt på Københavns Erhvervsakademi for som studerende, nød han selv godt af at kunne samarbejde med virkelige kunder. Det er sundt for os at tage en åben dialog med studerende, fordi det giver viden om en ung målgruppe, hvor man meget let kan gå galt i byen. Og så er det interessante ved KEAs studerende, at de favner bredt og både kan forholde sig til marketing, koncepter og det konkrete arbejde med sociale medier og hjemmesider, siger Ulrik Skovgaard Rasmussen. Det er Ben Eshel, Anders Herning og deres makker Kasper Pedersen han taler om. På 2. semester af deres uddannelse som multimediedesignere udvikler de et webmagasin for firmaet Growers Cup, der begejstrer så meget, at de senere får løn for at fortsætte arbejdet. Og selvom projektet ikke er uden problemer, kaster det nyttige erfaringer af sig for alle parter. FRIHED TIL AMBITIONER De færreste havde hørt om den særlige kaffe, som gemmer sig i en unik emballage, der kan forvandles til en engangs-stempelkande, når man hælder kogende vand på bønnerne i posen. Målet med semesterprojektet for de tre studerende fra KEA bliver derfor at udpege relevante målgrupper og skabe et online-magasin, der fortæller historien bag kaffen, og hvordan den kan bruges. Projektet havde relativt stramme rammer, fordi vi var nye på studiet og skulle lære at bruge helt basale redskaber. Men på KEA er der altid mulighed for at tage sig friheden til at være ambitiøse, så det gjorde vi, siger Anders Herning. Og indsatsen bærer frugt. De tre studerende bliver tilbudt at arbejde for Growers Cup ved siden af studiet og tilbringer en weekend i firmaet med at udvikle flere idéer til at få fat i kaffedrikkere mellem 18 og 3 år. Første skridt bliver en markedsundersøgelse på Roskilde Festival, der ender med kampagnen Coffee Reinvented og en ambition om at etablere et korps af kaffe-ambassadører. FORSMAG PÅ VIRKELIGHHEDEN I praksis viser det sig dog at være svært at få hånd om den diffuse opgave. Vi var uerfarne, så det var benhårdt. Vi knoklede ved siden af studierne og skulle lære, hvad man kan tillade sig at foreslå en kunde, og hvordan man planlægger realistiske ambitioner og deadlines, siger Ben Eshel. Efter et halvt år hopper hans to studie-kolleger fra arbejdet, fordi det stjæler for meget af deres tid, men Anders Herning bruger stadig de erfaringer, han fik i processen. Jeg kan godt lide at arbejde med projektledelse, men jeg har måske haft en lidt for empatisk stil, hvor jeg gerne ville have, at alle er enige om alt og er glade undervejs. Jeg er blevet meget bedre til at styre tiden og strukturere opgaverne i et projekt, så på den måde har opgaven været en nyttig forsmag på det, der venter efter uddannelsen, siger han. Ben Eshel lægger fortsat timer i Growers Cup på freelance-basis. Jeg får lov til relativt mange ting, hvis jeg kan argumentere for det, og det er min drivkraft at være med som iværksætter i et projekt, som jeg tror på pludselig kan brage igennem som et gængs produkt. Og så er det uhyre studierelevant, siger han. Direktør Ulrik Skovgaard Rasmussen er også tilfreds. Studerende har selvfølgelig deres egne prioriteter, men det har været en yderst positiv oplevelse at samarbejde, som har gjort os meget skarpere på at indrette os på de målgrupper, vi søger, siger han.

10 EVENT KEACONNECT ØKSNEHALLEN / KEAconnect er en af mange kontaktflader mellem studerende og erhvervslivet. De studerende udstiller deres projekter til gavn og inspiration for eksisterende og nye erhvervskontakter. UDSTILLENDE UDDANNELSER: Bygningskonstruktør Computer design Designteknolog E-designer Institut for ædelmetal It-teknolog Multimediedesigner PBA E-concept development Produktionsteknolog Web development UDSTILLENDE PROJEKTER: I tråd med verden Detailakademiet FLIBA, Nordisk Byggeriprojekt

11 KEA ÅRSRAPPORT 11

12 BYGNINGSKONSTRUKTØR Ved at flytte grundarealet op på tagene beholder borgerne muligheden for at lave køkkenhaver eller have grønne rekreative områder. Det var en af idéerne i et samarbejdsprojekt med Herlev Kommune om nyt byggeri kommunen. TAG PÅ VIRKELIGHEDEN Af Annette Haugaard / journalist Borgmesteren i Herlev Kommune er så begejstret for eksamensprojekter fra KEAs uddannelse som bygningskonstruktør, at et forslag om boliger med køkkenhaver på taget måske en dag bliver realiseret Det begynder med en løbetur og kan ende med at blive et helt nyt boligkvarter, der vender op og ned på byudviklingen i Herlev. For motionsløberen Michael Neldeberg fulgte ikke bare sin egen rute med løbesko i fritiden, han banede også vej for et samarbejde mellem sit lokalområde og de studerende, han til daglig underviser på KEAs bygningskonstruktøruddannelse. I november 211 kan cirka 8 studerende derfor præsentere deres forslag til nye byggerier i Lindehøj-området i Herlev for byens borgmester, og han er så begejstret, at han nu overvejer at ændre lokalplanen, så idéerne kan blive til virkelighed. Vi har fået øjnene op for helt nye udviklingsmuligheder ved at høre, hvad andre uden relation til Herlev mener om vores by. De er inspirerede af storbymiljøer, hvor man udnytter hver kvadratmeter på en meningsfuld måde, og det er ikke en type byggeri, vi tidligere har tænkt på, så deres idéer kommer helt sikkert i spil i vores fremtidige dialog med investorer, siger borgmester Thomas Gyldal Petersen. BUEFORMET MODULBYGGERI En af idémændene er Warren Smith. Han er 3. semesters studerende på KEAs internationale linje på bygningskonstruktøruddannelsen, og i sit projekt er han og tre andre studerende inspireret af den konkrete grund, som opgaven tager afsæt i. De foreslår at opføre en række forskudte boligmoduler i en halvcirkel rundt om Herlev Stadions buede form og integrere dem i det omgivende grønne område. Når man bygger noget i en park, stjæler man på en måde fra offentligheden, så vores idé har været at flytte grundarealet op på tagene og udnytte dem til køkkenhaver eller små grønne områder, som kan bruges af alle, også selvom de ikke bor i husene, siger han. Kort efter præsentationen af projektet på KEA bliver gruppen inviteret til møde i Herlev Kommune. Som forberedelse overvejer de nøje, hvordan de skal formulere deres arbejde for embedsmændene. Inden vi gik i gang med projektet, så vi nok Herlev som en ret kedelig forstad, men det er selvsagt ikke en god indgang til en dialog. Så vi udviklede en leg inspireret af Steve Jobs, som var dygtig til at sælge ideer på en positiv måde, hvor vi på skift brugte ti minutter til at holde en salgstale, og efterhånden voksede der noget frem, som vi kunne bruge, siger Warren Smith. NERVEPIRRENDE PERSPEKTIV Gruppen argumenterer for, at deres projekt kan interagere med området og aktivere borgerne. Responsen er positiv, men også lærerig for de studerende. Vi fik lavet noget, som kommunen ikke vidste, at de ønskede sig og de kunne se potentialet fra dag 1 men også alle de problemer, projektet kan rumme. Hvem ejer for eksempel haverne på taget? Hvad gør man, hvis noget bliver ødelagt deroppe? Og hvordan kan man undgå, at beboerne efter fem år bliver trætte af at have offentlige gæster på deres tag?, siger Warren Smith. Nogle af de spørgsmål havde vi selv identificeret, men ikke haft tid til at løse, så for os var det en øjenåbner i forhold til at lære, hvor mange ting, man skal afklare, og at en arbejdsproces i virkeligheden også indeholder en del kedelige og detaljerede faser. Herlev Kommune overvejer nu at ændre lokalplanen, så KEAidéerne kan blive realiseret, når lysten til at investere i kommunale grunde vågner igen. I virkelighedens verden må man klippe en hæl og hakke en tå, så det bliver nok ikke præcis på samme måde, men de studerendes måde at integrere bolig og grønne områder holder vi fast i, siger borgmester Thomas Gyldal Petersen. For Warren Smith er det både overvældende og lidt nervepirrende, at et uddannelsesprojekt måske en dag vokser op af græsset ved Herlev Stadion. Det er jo nærmest blevet vores baby, fordi vi har arbejdet så meget med alle detaljerne, og så giver det et ekstra sus at være så tæt på virkeligheden og få lov at tale med en borgmester, som bare lytter i en halv time! Det er vildt fedt, at Michaels idé har ført så meget med sig, siger han.

13 KEA ÅRSRAPPORT 13 TOWARDS SUSTAINABILITY I 211 afholdte KEA sin første international konference i samarbejde med Dansk Mode og Textil. Konferencen handlede om bæredygtighed i mode- og tekstilbranchen og havde over 2 talere og omkring 1 gæster. KEY NOTE SPEAKERS Karen Ellemann Miljøminister Søren Ellebæk Laursen Environmental Coordinator / Corporate Sustainability / Bestseller Kate Fletcher Reader in Sustainable Fashion / Centre for Sustainable Fashion / London College of Fashion SPEAKERS Deeba C Remheden Global Head of Social and Environmental Affairs / Kwintet Group Lasse Simonsen CEO / Novotex Charlotte Witmeur Sourcing Manager / Jackpot Kirsi Laitala PhD student / National Institute for Consumer Research and Norwegian University of Science and Technology Kjersti Kviseth Product Designer / 225 Design Alexandra De Raeve MEng. (Textile technology) / University College Ghent Jenny Pfau Geo-Ecologist & Building Biologist IBN / EPEA Hamburg Pia Odgård CSR consultant / Dansk Fashion and Textiles Rebecca Earley Reader in Textiles, Environment, Design (TED) / Chelsea College of Art and Design (CCW) / University of the Arts London (UAL) Marie O Mahony professor, Design / Architecture & Building / University of Technology Sydney (UTS) Carole Collet Course Director MA Textile Futures / Senior Research Fellow and Associate Director Textile Futures Research Centre / Central Saint Martins College of Art and Design University of the Arts London Janet Hethorn Professor and Chair, Department of Art / University of Delaware Lynda Grose Designer / Assistant professor Fashion and Sustainability / California College of the Arts Kay Politowicz Professor of Textile Design / Chelsea College of Art and Design (CCW) University of the Arts, London Vibeke Riisberg Associate Professor, PhD / Kolding School of Design Connie Ulasewicz Associate Professor / San Francisco State University Kathy Dickinson Senior Lecture / Nottingham Trent University, Orsola de Castro Eco Fashion Designer and co-founder and co-curator / Estethica at London Fashion Week Emma Dulcie Rigby PhD student / London College of Fashion / University of the Arts London Michael Nord Commercial Attaché / MBA, Export council, Danish Embassy The Hague Tina Hjort Project coordinator / Center for Responsible Design

14 DESIGN & BUSINESS KEAS FØRSTE CATWALK Af Annette Haugaard / journalist I 211 deltog studerende for første gang i talentkonkurrencen Designers Nest under Københavns modeuge. Det er en blåstempling af PBA-uddannelsen i Design & Business Kjoler, jakker og bluser af uld, silke, bomuld, læder og ruskind hænger på bøjler side om side med håb, nervøsitet og spænding. Det er den første fredag i august 211, og dagen er kulminationen på lang tids arbejde for både Københavns Erhvervsakademi og Lonnie Lønberg Andersen, Berit Jønsson og Louise Storm. De tre designstuderende er udvalgt til at repræsentere KEA, der for første gang deltager i den skandinaviske konkurrence Designers Nest, som præmierer lovende talenter fra designskoler i Norden. Der er rigtig mange, som gerne vil med, fordi vi har et højt niveau, så det er en blåstempling at blive udtaget, siger Jan Busch Carlsen, stifter af Designers Nest. Både Berit Jønsson og Louise Storm har taget afsæt i et tidligere undervisnings forløb om tid. Dengang fik KEA besøg af nysgerrige øjne udefra, uden at de studerende kendte årsagen. Det var Designers Nest, som tjekkede, om niveauet var højt nok til, at skolen kunne indlemmes i konkurrencen, og det har længe været et mål for studieleder Annette Havkær. Det er en anerkendelse af, at vi er på højde med de øvrige designskoler. Og så er det en ekstra stor gestus, fordi Designers Nest har bedt de øvrige skoler om at skære antallet af deltagere ned fra 5 til 3 for at gøre plads til os, siger hun. Københavns Erhvervsakademi adskiller sig delvist fra de øvrige skoler i design konkurrencen, fordi KEA også har fokus på det markedsrettede. Derfor har en underviser hjulpet de studerende fra KEA med at gøre deres designs egnet til den mere showprægede catwalk. Vores vejleder har været med fra de første skitser og fulgt vores arbejde med konstruktionen og materialevalget, så der kom en balance i det samlede udtryk. Det har været uvurderligt, siger Berit Jønsson. NÆRSTUDERET AF DOMMERPANELET Morgenen begynder hektisk. Berit Jønsson er i TV2 for at fortælle om sin deltagelse i Designers Nest, og Louise Storm kører rundt i en taxa for at finde bygning 55 i den tidligere Kødby i København, hvor showet skal foregå. I myldret af modeller finder de her dem, der skal præsentere deres tre styles og syer de sidste sting for at tilpasse tøjet til modellernes kroppe. På Louise Storms tøjstativ hænger blandt andet en skjorte, en kappe og en body i sorte og bourdeaux-farvede toner med en dråbeformet figur, der går igen flere steder. Designet er inspireret af ro og bevægelse som modsætninger. Hvor ser du dig selv om ti år? spørger dommerne. Jamen, der vil jeg gerne være chefdesigner, men lige nu er jeg åben for alt for at få noget erfaring, svarer Louise Storm. Hendes design bliver nærstuderet, og så er det den næstes tur. Berit Jønsson når at fortælle, at hun har arbejdet med hurtighed som tema. Hun præsenterer en lang kjole i mat ruskind med kileformede trekanter af læder og skuldre formet af en tredimensionel detalje, der gentages i lommerne på en jakke af uld med læderærmer. ANERKENDELSE AF KEAS NIVEAU DEJLIGT PUNKTUM PÅ CV ET Klokken er tre, og tilskuerrækkerne er fyldt til bristepunktet. Da hårdtpumpede toner ledsager modellerne på catwalken, og blitzene lyner fra klumpen af fotografer, har dommerpanelet der blandt andet tæller designchefen fra H&M og en redaktør fra Vogue Italia truffet deres beslutning. KEA er ikke blandt vinderne, alligevel er de to studerende tilfreds. Det er en kæmpe oplevelse, at se sit design på podiet, når man har arbejdet så længe med det. Man ser det på en anden måde, og det sætter et dejligt punktum, siger Berit Jønsson. Louise Storm er enig. Alt går ligesom op i en højere enhed, og jeg er rigtig stolt, siger hun, der efterfølgende bliver kontaktet af H&M og opfordret til at søge til Stockholm. Det er et fint klap på skuldrene, for det er en hård branche. Vi fik vist, at KEA kan noget i forhold til de andre skoler, og jeg håber, at det betyder noget at have Designers Nest på sit cv, siger Louise Storm. Det gør det ifølge konkurrencens stifter, Jan Busch Carlsen. Selvom man ikke vinder, så har det stor betydning at deltage, fordi man bliver set af nogle af de toneangivende kritikere i Europa. Vi får hvert år enorm medieomtale fra Japan til USA, og modejournalister har jo deres egne favoritter, så det skal man ikke underkende, mener han.

15 KEA ÅRSRAPPORT 15 DESIGNERS NEST Louise Storm var en ud af tre studerende fra KEA i designkonkurrencen Designers Nest i 211. Hendes bidrag til konkurrencen er inspireret af modsætningerne ro og bevægelse.

16 BYGNINGSKONSTRUKTØR VELKOMMEN TIL DEN DIGITALE BYGGEPLADS Af Ole Jeppesen / journalist I marts 211 købte KEA internetportalen BIMbyen.dk af tre tidligere bygningskonstruktør-studerende. BIMbyen. dk er en portal for de få, men med betydning for rigtig mange. Hvordan? Hvad er BIM for en størrelse? BIM eller Building Information Modeling er et revolutionerende, digitalt procesredskab for byggebranchens aktører. Aldrig før har beslutningsprocessen været så kort, lyder det lettere kryptisk fra Kasper Bernt Hansen fra 6. semester på KEA s bygningskonstruktøruddannelse. Den vordende bygningskonstruktør overtog sammen med studiekammeraten Kenneth Lindhardt administrationen af internetportalen BIMbyen.dk, da de tre stiftere forlod KEA som dimittender. Han medgiver, at BIM kan være en stor mundfuld for uindviede. Sagen er imidlertid en hel anden blandt de studerende på KEA s bygningskonstruktør-uddannelse. Her har BIM lige fra redskabets spæde introduktion været ensbetydende med klar tale og sund fornuft. Kasper Bernt Hansen er villig til at løfte lidt af sløret for BIM s formåen. Han giver her et hurtigt eksempel, der viser mekanismerne i BIM (se i øvrigt faktaboksen): Hvis jeg som bygningskonstruktør arbejder med et byggeprojekt i et BIM-kompatibelt grafisk program - og beslutter mig for at flytte en bærende søjle i min 3D-model, vil ændringen takket være brugen af BIM straks figurere på entreprenørens tegning. De eventuelle økonomiske konsekvenser vil på samme måde automatisk indgå i bygherrens budget. Vi vil på den måde øjeblikkeligt kunne opdage, hvis ændringen kolliderer med aktørernes forskellige interesser. Det er processtyring i højeste potens, lyder det entusiastisk fra Kasper Bernt Hansen. BIM er både nutiden og fremtiden, fremgår det tydeligt. Af samme grund valgte tre unge, fremsynede KEA-studerende allerede i 27 at gå i spidsen for et fremstød, der skulle udbrede BIM-kendskabet og -samarbejdet blandt studerende og professionelle inden for byggefagene. I FORRESTE RÆKKE De skabte portalen BIMbyen.dk, der som nævnt siden er blevet overtaget af KEA. Med denne erhvervelse har KEA med et snuptag iklædt sig førertrøjen inden for udbredelsen og udviklingen af fremtidens digitale byggeproces-redskab BIM inden for uddannelsesverdenen. Claudio Spaziani Testa, studieleder på bygningskonstruktøruddannelsen begrunder købet: BIMbyen.dk har gennem de fem år, portalen har eksisteret, udviklet sig til at være Danmarks mest besøgte BIM-portal med omkring 7 besøgende om måneden. Intentionen med at overtage BIMbyen.dk har ganske enkelt været at sætte KEA på BIM-landkortet. Vi ønsker at være med i forreste række, fordi det tiltrækker flere studerende og muliggør samarbejde med spændende virksomheder, siger Claudio Spaziani Testa og tilføjer: BIM er et paradigmeskift i måden at bygge på, og det er af afgørende betydning at få indsamlet og delt en masse viden om emnet. På den måde klæder vi vores studerende bedst muligt på til fremtiden - samtidig med at vi spiller en aktiv rolle i ud-

17 KEA ÅRSRAPPORT 17 BIM Building Information Modeling eller Bygnings Informations Modellering. Et digitalt effektiviseringsværktøj, der samler alle informationer om et byggeri i en og samme database i form af 3D-objekter. Disse objekter kan indeholde oplysninger om byggeriets arkitektur, grundplaner, rumfunktioner, materialer, inde- og udemiljø, byggegrundens areal, terræn og beliggenhed, materialebehov, -art og -priser, estimeret antal arbejdstimer med videre. Byggeprojektets forskellige parter kan løbende justere projektets indhold, f.eks. hvis der pludselig skal en ekstra etage på. Herefter bliver ændringerne automatisk implementeret i samtlige lag (materiale-behov, den samlede pris, betydningen for lysindfald og luftcirkulation etc.). Redskabet skaber grundlag for blandt andet hurtig og præcis kommunikation, nøjagtige tidsplaner og mere realistiske prisoverslag. BIMBYEN.DK Portal og forum for emner relateret til - og personer med interesse i - BIM. Indeholder blogs, eventkalender, infovideoer, BIM-leksikon etc. Etableret i 27 af tre daværende bygningskonstruktørstuderende på KEA. Da stifterne blev færdiguddannet i 211, købte KEA portalen. Nu bliver BIMbyen.dk administreret af Kenneth Lindhardt og Kasper Bernt Hansen, ligeledes bygningskonstruktørstuderende fra KEA. BIMbyen.dk har omkring 34 registrerede borgere. BIMBYEN.DK bredelsen af BIM på landsplan, siger Claudio Spaziani Testa. CENTRUM I NETVÆRKET En lang række virksomheder gør i dag brug af BIMbyen.dk s diskussions-fora, fordi det giver dem direkte adgang til de studerende, deres opdaterede viden og derfor højt værdsatte meninger. Softwarevirksomheden Code Group A/S, der har udviklet et BIM-kompatibelt kalkulationsprogram til byggebranchen, har ligefrem oprettet sit helt eget forum på BIMbyen. dk. Simpelthen fordi, det er her, det sner. Teknisk projektleder Martin Grønvaldt: BIMbyen.dk er et super godt initiativ, som har været på alles læber i byggebranchen en del år efterhånden - og som vil være det mange år frem, tror jeg. Portalen danner grobund for en masse vigtig snak om, hvad BIM er, hvad det kan - og hvordan man nemmest kommer i gang med redskabet. Denne snak er uvurderlig, for vi bevæger os i en konservativ branche, som nemt lader sig forskrække af nye tiltag, siger Martin Grønvaldt, som ikke lægger skjul på, at BIMbyen.dk også har gavnet Code Group A/S direkte: For vores virksomhed har portalen været enestående i og med, at vi har fået en større forståelse for, hvad vores potentielle kunder har brug for. Jeg synes, at det er beundringsværdigt, men i grunden ret logisk, at initiativet startede blandt studerende med fingeren på pulsen. At KEA efterfølgende har valgt at understøtte portalen vidner om stor ansvarsbevidsthed, og det gavner alle parter, siger Martin Grønvaldt. FREMTIDSSIKRING Bygningskonstruktør-studerende Kasper Bernt Hansen er enig: BIMbyen.dk er et aktiv både generelt for branchen i Danmark og specifikt for KEA. Portalen fortjener et løbende højt engagement: BIMbyen.dk har haft stor betydning for min studietid. Jeg er overbevist om, at jeg er bedre kvalificeret takket være den indsigt jeg har fået gennem portalen. Udfordringen fremadrettet bliver at sikre, at BIMbyen.dk fortsat er up to date. Det kræver igen, at KEA s undervisere holder sig opdateret. Det er nemlig i undervisningen og i projektarbejdet, at de virkelig gode idéer opstår, lyder det visionært fra Kasper Bernt Hansen, som i fritiden arbejder på en decideret trin-for-trin internet-lærebog om BIM, kaldet BIMguiden. Men det er en anden historie. Kasper Bernt Hansen er lige nu i fuld gang med at oplære de næste to studerende, som skal overtage driften af BIMbyen.dk, når han og administrator-kollegaen er færdiguddannet om et år og forlader KEA. Arven gives videre.

18 EVENT KEABRATION PUMPEHUSET / LUCY LOVE SPECTORS KESI & GILLI LE GAMMELTOFT ROSA LUX SPLEEN UNITED BJØRN SVIN LEBON & DIXEN 2F (OHOI) PELLE (P6 BASS) DJ SCHACK (MIDWEEK BRAKES) Med en stor fest fejrer KEA hvert år de studerende. I år havde de studerende lavet et stærkt program, der fyldte Pumpehuset.

19

20

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEAÅRSRAPPORT21 1 ÅRSRAPPORT21 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 KEAÅRSRAPPORT21 Ryesgade 3F, 4 22 København N 46 46 CVR-nr: 3165626 Institutionskode: 1164 kea@kea.dk www.kea.dk REKTOR Ingo Østerskov REVISOR

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Distrikt 106 A ÅRSREGNSKAB. 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Godkendt på distriktsmødet den 25. april 2015. Dirigent. 1 af 8

Distrikt 106 A ÅRSREGNSKAB. 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Godkendt på distriktsmødet den 25. april 2015. Dirigent. 1 af 8 ÅRSREGNSKAB 1. juli 2013 til 30. juni 2014 Godkendt på distriktsmødet den 25. april 2015. Dirigent 1 af 8 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 3 Revisorpåtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Årsregnskab

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde 12. juni 2012 kl. 16.00-18.00 Bispevej 5, mødelokale London på 2. sal, 2400 København NV Pkt. Dagsorden Referat

Bestyrelsesmøde 12. juni 2012 kl. 16.00-18.00 Bispevej 5, mødelokale London på 2. sal, 2400 København NV Pkt. Dagsorden Referat Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée Jørgen Juul Rasmussen Simon Tøgern Anja Trier Wang Lena Haraldsson Allan Holst Claus Hensing Laust Joen Jakobsen Hans Schjær-Jakobsen

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Dansk Crowdfunding Forening

Dansk Crowdfunding Forening Dansk Crowdfunding Forening CVR-nr: 35 36 60 32 Årsrapport for 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 3 BESTYRELSENS PÅTEGNING 4 RESULTATOPGØRELSE 5 BALANCE 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere