Kvalitetsstyring. Quality Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstyring. Quality Management"

Transkript

1 Kvalitetsstyring

2 2 Kvalitet er det produkt man skaber, når man gør sig umage. Quality is the product you create, doing your very best.

3 Kvalitetsstyring Forord SMP FACILITY SERVICE har udviklet et system til styring af kvaliteten i alle produktionsled. Systemets teoretiske baggrund udgøres af denne kvalitetsmanual, der anvendes af alle medarbejdere som reference og udgør en betydelig del af vort uddannelsessystem. Teori omsættes til praksis ved hjælp af en række redskaber, som benyttes af arbejdsledere til igangsætning, styring, kontrol og resultatfastholdelse. Kvalitetsstyringssystemet er i vidt omfang IT-baseret, for at opnå kontinuitet og ensartethed. Ved at anvende computere til kvalitetsregistrering, undgås uønsket vilkårlighed i prøveudtagning og bedømmelse. Systemet opdateres successivt for til stadighed at leve op til de krav, som stilles. Uanset teori og kvalitetsstyring, afhænger udfaldet af vor daglige indsats stadig af vore holdninger. Derfor vil kvalitet for SMP FACILITY SERVICE altid være som minimum at levere det vi har lovet vore kunder. Indhold Forord / Indhold... Side 3 Organisation / Servicemedarbejdere / Serviceledelse.. Side 4 Dokumentation / Opstart / Tilstandsrapport.. Side 5 Elektronisk kvalitetsstyring / Kvalitet og miljø... Side 6 Procedurer / Servicebesøg / Opfølgning.. Side 7 Reklamationer / Reaktionstider. Side 8 Intro SMP FACILITY SERVICE has developed a system for quality management in all phases of production. The theoretical basis of the system is this quality manual that is used as a reference by all employees and constitutes a significant part of our training system. Theory is put into practice by means of a series of tools that managers use for commissioning, management, control and maintenance of results. The quality system is highly computerised in order to ensure continuity and consistency. The use of computers for quality registration prevents unwanted arbitrariness of sampling and evaluation. The system is updated successively to meet requirements at all times. Regardless of theory and quality management, the outcome of our daily efforts still depends on our attitude. Hence, for SMP FACILITY SERVICE quality always means to deliver minimum what we have promised our customers. Content Intro / Content. Page 3 Organisation / Service emplyoees / Service management.... Page 4 Documentation / Start / Status report Page 5 Electronic quality management / Quality and environment. Page 6 Procedures / Service visits / Follow-up Page 7 Complaints / Response times.. Page 8 3 For yderligere oplysninger eller produktinformation, bedes De kontakte vort hovedkontor: For additional info or product information, please contact our headquarters: SMP FACILITY SERVICE ApS TOLDERLUNDSVEJ ODENSE C TELEFON MAIL SMP FACILITY SERVICE ApS TOLDERLUNDSVEJ ODENSE C TELEFON MAIL SMP FACILITY SERVICE SMP FACILITY SERVICE

4 4 Kvalitetsstyring Organisation SMP FACILITY SERVICE har udarbejdet en organisationsplan for sit kvalitetsstyringssystem, som er niveauopdelt og beskriver en proaktiv indsats for hver enkelt medarbejderkategori. Servicemedarbejdere Alle servicemedarbejdere uddannes via vort interne, kompetencegivende uddannelsessystem, som successivt suppleres med videregående uddannelse, eksempelvis hos AMU eller andre. Proaktiv egenkontrol er nøgleord i disse uddannelsesforløb. Som udgangspunkt skal en servicemedarbejder derfor altid som minimum gennemføre en egenkontrol, der omfatter: 1. Visuel vurdering (f.eks. affaldsbeholdere, askebægre, inventar og gulve) 2. Indsats på basis af den visuelle vurdering eller serviceledelsens vurdering (rettelser i forhold til tilstandsrapport) 3. Sikkerhed (lukke vinduer, betjene alarmanlæg korrekt mv.) 4. Kontrol af rengøringsudstyr og andre arbejdsredskaber For at sikre servicemedarbejdernes optimale indsats, inddrages disse i videst muligt omfang i arbejdets planlægning. Serviceledelse Serviceledelsen består som minimum af en fast tilknyttet serviceleder (inspektør), på større arbejdspladser tillige af en stationær arbejdsleder. Ledelsens indsats er defineret i forberedende (instruerende) og kontrollerende procedurer: 1. Instruktion og learning by doing samt tilrettelæggelse af uddannelsesforløb for servicemedarbejdere 2. Tilrettelæggelse af arbejdet i samarbejde med driftsledelse 3. Efterkontrol og udarbejdelse af kvalitetsrapport samt opfølgning herpå overfor servicemedarbejdere og kunde 4. Korrekt kundebetjening i overensstemmelse med overordnede retningslinier i SMP FACILITY SERVICE 5. Bevarelse af god og åben kommunikation alle parter imellem samt skabe et positivt arbejdsmiljø 6. Afholdelse af kvalitetsbetonede kundemøder Serviceledelsen bakkes op af driftsledelsen i SMP FACILITY SERVICE, som tillige bærer det overordnede ansvar for ledelse og systematisk analyse af tilstandsrapporter. Organisation SMP FACILITY SERVICE has prepared an organisation chart for our quality management system that is divided into levels and describes proactive measures for each category of employees. Service employees All service employees are trained through our internal, qualifying training system to be supplemented on an ongoing basis with further training, e.g. at an adult vocational training centre. Proactive internal inspection are key words to these training programmes. Basically, service employees must therefore always make an internal inspection comprising as a minimum: 1. Visual assessment (e.g. waste containers, ashtrays, furniture and floors) 2. Measures based on the visual assessment or the assessment by the service management (corrections according to status report) 3. Security (closing windows, setting alarms correctly, etc.) 4. Checking cleaning equipment and other tools In order to ensure that the employees make an optimal effort, they should be involved as much as possible in the planning of the work. Service management As a minimum, the service management consists of a permanently attached service manager (inspector). At large places of work there will also be a stationary supervisor. The activities of the management are defined in preparatory (instructive) and supervisory procedures: 1. Instruction and learning by doing and planning of training programmes for service employees 2. Planning of work in cooperation with production management 3. Repeat inspection and preparation of status report and follow-up with the service employees and the customer 4. Correct customer service in accordance with overall SMP FACILITY SERVICE guidelines 5. Maintaining efficient and open communication between all parties and creating a positive working environment 6. Holding customer meetings concerning quality The service management is backed by the production management at SMP FACILITY SERVICE, which is also responsible for management and systematic analysis of status reports.

5 Kvalitetsstyring Dokumentation SMP FACILITY SERVICE dokumenterer kvaliteten af vort arbejde i tre faser: 1. Forberedende (tilbudsgivning), herunder a. Specifik og gennemskuelig instruktion for arbejdets udførelse b. Udarbejdelse af bygningstegning med angivelse af arbejdsindsats samt frekvens efter behov 2. Instruktionsskema for servicemedarbejdere, der udfyldes ved igangsætning 3. Kvalitetssrapport der udfyldes månedligt og som dokumenterer hver enkelt servicemedarbejders indsats I den forberedende fase påhviler det udviklings- og salgsafdelingen i SMP FACILITY SERVICE at udarbejde dokumentation. Opstart Alle servicemedarbejdere gennemgår en udførlig instruktion, inden de påbegynder deres arbejde. Denne instruktion erstatter ikke egentlig faguddannelse, men tjener alene som instruktion rettet specifikt mod den arbejdsplads, som medarbejderen skal servicere. Instruktionen dokumenteres ved et instruktionsskema, som bl.a. sikrer at medarbejderen er oplært i betjening af alarmanlæg, placering af lyskontakter, aftapning af vand og andre lokale forhold. På det faglige niveau gennemgås betjening af maskinel og remedier, som er placeret på arbejdspladsen. Endeligt kvitterer såvel servicelederen som medarbejderen for at instruktionen er gennemført i tilstrækkeligt omfang. Kvalitetsrapport Overordnet kvalitetsrapport udarbejdes for hver enkelt medarbejders arbejdsområde som udgangspunkt én gang månedligt. Frekvensen herfor kan intensiveres efter behov. Skemaet indeholder en udførlig gennemgang af alle dele af medarbejderens arbejde, der vurderes som accepteret eller ikke accepteret. Vurderingen suppleres med en skriftlig bemærkning, som uddyber hvad der ligger til grund herfor. Documentation At all SMP FACILITY SERVICE documents the quality of our work in three phases: 1. Preparation (submission of tenders), including a. Specific and transparent instructions for performing the work b. Making a building drawing detailing the job and frequencies 2. Instruction chart for service employees to be completed in connection with the start up 3. Status report to be completed on a monthly basis, documenting the performance of each service employee In the preparatory phase it is the responsibility of the alliance clean & care development and sales department to draw up documentation. Start All service employees receive thorough instructions before starting their work. These instructions do not take the place of proper training; they serve merely as instructions aimed specifically at the place of work the employee is to service. The instructions are documented by an instruction chart ensuring that the employee has been instructed in how to operate alarm systems, the location of light switches, where to draw water and other local conditions. At the technical level, employees are instructed in how to operate machines and tools located at the place of work. Finally, both the service manager and the employee acknowledge that sufficient instructions have been given. Status report As a rule, an overall quality report is prepared once a month for the work area of each employee. The frequency can be intensified as required. The chart contains a detailed review of all aspects of the employee s job with the ratings accepted or not accepted. In addition to the evaluation a written note elaborates the rating. 5

6 6 Kvalitetsstyring IT og miljø SMP FACILITY SERVICE anvender i udstrakt grad moderne teknologi til kvalitetsstyring, herunder forberedelse og efterfølgende kvalitetskontrol. Moderne teknologi gør det muligt at udarbejde udførlige instruktioner og bygningstegninger, der med farvede skraveringer indikerer rengøringsfrekvenser samt på hvilken ugedag den enkelte ydelse udføres. Efterkontrol af det udførte arbejde er ligeledes IT-baseret og omfatter bl.a.: 1. IT-baseret statistisk tilfældighedsudvælgelse ved kvalitetsprøveudtagning 2. Anvendelse af håndholdt computer (eks. Palm Pilot) til umiddelbar indtastning af prøveudtagningsresultater 3. IT-baseret registrering af prøveudtagningsresultater, med henblik på analyse og udarbejdelse af evt. handlingsplan 4. Korrekt kundebetjening i overensstemmelse med overordnede retningslinier i SMP FACILITY SERVICE Ved anvendelse af kvalitetsnormen DS/INSTA 800, vil alle ovenfor beskrevne procedurer være en selvfølge. Såfremt den leverede ydelse i en større eller mindre del af leveranceområdet udviser mangler i forhold til det aftalte, vil hele området blive underlagt skærpet kvalitetskontrol i den efterfølgende periode. Kvalitet og miljø For SMP FACILITY SERVICE er det en selvfølge, at vise stor ansvarlighed overfor såvel arbejdsmiljø som eksternt miljø. Derfor kræver vi bl.a., at vore kemileverandører som minimum lever op til kvalitetsstyring på samme niveau, som vi selv gør. Vore primære kemikalier er således certificeret efter bl.a. DS/EN 9001, DS/EN og/eller EMAS, hvilket sikrer en ensartet og miljøvenlig produktion af alle produkter. SMP FACILITY SERVICE vælger altid de mildeste kemikalier, som opgaven fordrer uden at gå på kompromis med kvaliteten og anvender desuden fortrinsvis produkter, som bærer det nordiske miljømærke Svanen. IT and environment SMP FACILITY SERVICE uses modern quality management technology, including for preparation and subsequent quality control. Modern technology enables us to prepare detailed instructions and building drawings using coloured hatchings to indicate cleaning frequencies and the day of the week when each service is performed. Repeated inspection of the work performed is also IT based and includes: 1. IT based statistical random selection in connection with quality sampling 2. Use of hand-held computer (e.g. Palm Pilot) for immediate entry of sampling results 3. IT based registration of sampling results for analysis and preparation of an action plan, if any 4. Correct customer service in accordance with general SMP FACILITY SERVICE guidelines Applying the DS/INSTA 800 quality norm means that all the above procedures will be carried out as a matter of course. If in a smaller or larger part of the supply area the service supplied shows defects in terms of what was agreed, the whole area will be subjected to more stringent quality control in the subsequent period. Quality and environment For SMP FACILITY SERVICE accountability to the working environment as well as the external environment is a matter of course. We therefore demand that as a minimum our chemicals in use meet the same level of quality management requirements as we do. Thus, our principal chemicals supplier is certified according to DS/EN 9001, DS/EN and/or EMAS, among others, which ensures that all production takes place in a consistent and environmentally friendly way. SMP FACILITY SERVICE chooses the mildest chemicals necessary to perform the task without compromising on quality and primarily uses products with the Nordic Swan ecolabel. Håndholdt computer til registrering af prøveresultater (eksempel) Hand-held computer used for registration of sampling results (example)

7 Kvalitetsstyring Procedurer SMP FACILITY SERVICE har fastlagt en række procedurer, som sikrer at kvalitetsprøveudtagning og opfølgning ikke baseres på uønsket vilkårlighed, men tager udgangspunkt i en række veldefinerede og afprøvede metoder. Servicebesøg Som udgangspunkt gennemfører servicelederen et min. én gang månedlig et besøg hos kunden, hvor der udføres en detaljeret kvalitetskontrol. Denne kontrol gennemføres gerne med kundens medvirken, hvorved begge parter opnår fuld klarhed over det aktuelle kvalitetsniveau. Servicebesøget munder ud i en kvalitetsrapport (jfr. side 5). Opfølgning Kvalitetsrapporten udgør herefter et vurderingsgrundlag for driftsledelsen, som bearbejder de registrerede oplysninger i analytisk form. Servicelederen vil endvidere anvende rapporten som grundlag for kvalitetsopfølgning, herunder: 1. Foreligge tilstandsrapporten for servicemedarbejderen med henblik på evt. forbedringer eller tilrettelser i det daglige arbejde 2. Opfølgning i relation til servicemedarbejderen, afhængig af rapportens overordnede konklusion 3. Opfølgning overfor kunden Ved at følge denne procedure, sikres det, at kvalitetsforringelser ikke akkumulerer. Samtidig sikres kunden, at der er taget hånd om opfølgningen og at kvaliteten bevares på et vedvarende niveau i overensstemmelse med det aftalte. Procedures SMP FACILITY SERVICE has defined a number of procedures to ensure that our quality sampling and follow-up are based on a series of well defined and tested methods rather than unwanted arbitrariness. Service visits As a starting point, the service manager visits the customer at least once a month to perform a detailed quality control. This control is usually performed with the participation of the customer, thus giving both parties a clear picture of the current quality level. The service visit results in a status report (see page 5). Follow-up The status report then forms the basis of assessment for analysis of the registered data by the product management. Furthermore, the service manager uses the report to follow up on quality, including: 1. Presenting the status report to the service employee with a view to making improvements or changes in the daily work 2. Follow-up in relation to the service employee depending on the overall conclusion of the report 3. Follow-up in relation to the customer Following this procedure prevents the accumulation of quality deteriorations. At the same time follow-up is guaranteed and quality is maintained at a constant level in accordance with what is agreed with the customer. 7 Servicemedarbejdere Serviceledelse Organisationsniveauer Levels of organisation Driftsledelse

8 8 Kvalitetsstyring Reklamationer Den menneskelige faktor medfører, at svigt er uundgåelige. Derfor tager vort kvalitetsstyringssystem udgangspunkt i at forebygge hyppigheden og begrænse omfanget af menneskelige fejl. Reklamationsprocedurerne ved konstateret eller rapporteret svigt omfatter i overensstemmelse hermed: 1. Ethvert svigt eller formodet svigt skal straks behandles af servicelederen, med henblik på en afhjælpning heraf (ingen reklamationer må henligge ubesvaret eller uden reaktion) 2. Afdækning af årsag til svigtet 3. Servicelederen (driftsledelsen) skal tilvejebringe en løsning, som i videst muligt omfang sikrer, at svigtet ikke gentager sig Som beskrevet på side 7 udgør kvalitetsrapporten et væsentligt grundlag for driftsledelsens vurdering af kvalitetsniveauet på en serviceopgave. Såfremt der tilkendegives et dalende eller et vedvarende mangelfuldt kvalitetsniveau på indkomne kvalitetsrapporter, påhviler det driftsledelsen straks at iværksætte tiltag, som sikrer at det aftalte kvalitetsniveau reetableres. Ved gentagne reklamationer, vil en ledende medarbejder fra driftsledelsen altid aflægge kunden et besøg med henblik på en varigt og proaktiv løsning. Reaktionstider SMP FACILITY SERVICE har som mål, at alle konstaterede eller rapporterede svigt behandles så hurtigt, som det teknisk og menneskeligt er muligt. Det betyder bl.a. at der straks iværksættes en løsning, som effektueres senest næste gang servicemedarbejderen skal udføre sit arbejde hos kunden. Såfremt der opstår et akut behov for ekstrarengøring e.lign. hos kunden, som ikke er genereret af et svigt fra vores side, vil der ligeledes blive iværksat en løsning, som effektueres snarest muligt. Opgaver, som ikke er akutte, tilrettelægges af servicelederen i samarbejde med kunden. Complaints Failures are inevitable due to the human factor. That is why we use our quality management system to prevent and limit the scope of human errors. Accordingly, the complaints procedures in connection with failures that have been found or reported include: 1. All failures or presumed failures must be dealt with immediately by the service manager with a view to remedial action (no complaints must remain unattended) 2. Identifying the cause of the failure 3. To the widest possible extent, the service manager (production management) must provide a solution to prevent the failure from recurring As described on page 7, the status report is an important basis for the product management s assessment of the quality level of a service task. If a declining or persistently defective quality level is indicated in incoming status reports, it is the service manager s responsibility to take immediate measures to ensure that the quality level agreed is restored. In case of recurring complaints, a production manager always pays a visit to the customer with a view to finding a lasting and proactive solution. Response times SMP FACILITY SERVICE aims to deal with all failures found or reported as quickly as technically and humanly possible. This means, among other things, that a solution is implemented immediately or no later than the next time the service employee is to work for the customer. If the customer has an acute need for extra cleaning or the like that is not generated by a failure on our part, a solution will also be found and implemented as soon as possible. Non-acute tasks are planned by the service manager in cooperation with the customer. Afhjælpning Afdækning af årsag Forebyggelse Håndtering af reklamationer Handling of complaints

Indledning. Indhold. Sort til Hvidt gør en vedvarende indsats for at sikre, at vi som minimum leverer den kvalitet, som vi har lovet.

Indledning. Indhold. Sort til Hvidt gør en vedvarende indsats for at sikre, at vi som minimum leverer den kvalitet, som vi har lovet. Kvalitet Indledning Sort til Hvidt har udviklet et kvalitetssikringssystem, som dækker alle produktionsled i virksomheden fra salg til daglig drift. KvalitetsStyringsManualen danner grundlag for det system,

Læs mere

Kvalitetssikringsmanual

Kvalitetssikringsmanual Kvalitetssikringsmanual Et navn der forpligter Kvalitet Service opstod efter en fusion mellem de to servicevirksomheder A-Z byg og Clean Dejavu i 2007. Begge virksomheder havde gennem årene opbygget en

Læs mere

Kvalitetsmanual SIKA RENGØRING A/S. Manual for styring og sikring af kvalitet i SIKA Rengøring A/S

Kvalitetsmanual SIKA RENGØRING A/S. Manual for styring og sikring af kvalitet i SIKA Rengøring A/S Kvalitetsmanual SIKA Manual for styring og sikring af kvalitet i SIKA Rengøring A/S 1 Med kvaliteten i centrum SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere

Læs mere

Kvalitet: Noget der opleves godt eller positivt, et produkt man skaber når man gør sig umage.

Kvalitet: Noget der opleves godt eller positivt, et produkt man skaber når man gør sig umage. Kvalitet: Noget der opleves godt eller positivt, et produkt man skaber når man gør sig umage. Vi gør en forskel i hverdagen - hver dag! 2talRent er et veletableret, familieejet rengøringsselskab med stabile,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk DS-information DS/IEC/TR 61258 1. udgave 2008-09-19 Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk udstyr Guidelines for the development and use of medical electrical

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan 9. september 2016 Sag 2015-1636 Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan Business & Development A/S Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008.

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008. Page 1 of 2 Jens Tjagvad From: To: Sent: 12. november 2008 20:56 Attach: ABS13_final.xls Subject: registrering af asbest i ABS13 Hej Jens. Hermed afrapportering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Bæredygtighedsrapportering. Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009

Bæredygtighedsrapportering. Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009 Bæredygtighedsrapportering Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009 Bæredygtighedsrapportering Kort om Danisco Daniscos bæredygtighedsrapport Kort om bæredygtighedsrapportering Brugen af GRI-G3 som

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Miljøpolitik. Environmental Policy

Miljøpolitik. Environmental Policy Miljøpolitik 2 Vi forholder os kritisk til hvordan vi håndterer miljøet. We have a critical attitude towards handling the environment. Miljøpolitik Forord SMP FACILITY SERVICE lægger afgørende vægt på

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Indledning. Indhold. MiljøPolitik Sort til Hvidt Side 2

Indledning. Indhold. MiljøPolitik Sort til Hvidt Side 2 Miljø Indledning Sort til Hvidt tillægger det globale miljø samt arbejdsmiljøet for vore medarbejdere afgørende vægt. Derfor har vi udarbejdet en officiel miljøpolitik, som beskriver alle dele af vore

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere