Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar De er anmeldt til Energistyrelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen."

Transkript

1 Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar De er anmeldt til Energistyrelsen. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer 5. Måling af varmeforbrug 6. Betaling 7. Tilsyns- og klagemyndighed 8. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 1. Gyldighedsområde og definitioner mm 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for Rødding Varmecentral amba, (R. Bakkevej 22), 6630 Rødding; tlf ; cvr.nr ; mail: herefter kaldet RV - og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold herefter kaldet forbrugeren, som forsynes med fjernvarme fra RV enten efter eget ønske eller ved tilslutningspligt, samt lejere hvor der er aftalt et direkte kundeforhold. 1.2 Hvor det er teknisk muligt dvs., hvor der til den enkelte forbruger er selvstændigt stik med mulighed for lukning samt en selvstændig varmemåler som ejes af værket, skal betaling for varme på ejerens anmodning - ske i et direkte kundeforhold mellem RV og Forbruge-ren, uanset om Forbrugeren er ejer, andelsbolighaver eller lejer. Hæftelse for lejers/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ejer. Leveringsforhold mellem ejer og lejer er RV uvedkommende. 1.3 Det retlige forhold mellem RV og Forbrugeren er foruden i Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fastlagt gennem Vedtægter, Tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme og Takstblad. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1 Såfremt ikke andet er fastsat i den kommunale varmeplan, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan ejendommen tilsluttes fjernvarmeforsyningen. RV afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted. 2.2 Anmodning om tilslutning til fjernvarmeforsyningen skal ske skriftligt til RV af Forbrugeren af ejendommen. I områder med tilslutningspligt giver kommunen pålæg om, hvornår tilslutning skal finde sted. 2.3 Ejeren skal stille den fornødne plads til rådighed for etablering og servicering af hovedhaner, målerinstallation og øvrige installationskomponenter. Der skal sikres god plads og let adgang til RV for aflæsning og vedligeholdelse, jf Såfremt det er nødvendig at ændre interne ledninger mv på ejendommens område for etablering af fjernvarmeforsyning, skal dette ske på ejerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler ejeren. 2.5 RV er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommensgrund, kælder mv. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, såfremt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. RV etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. RV er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor RV til enhver tid skal have adgang til at foretage nødvendige eftersyn og reparationer. Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale kan RV anvende ekspropriationsreglerne i Varmeforsyningsloven. 2.6 Såfremt leveringsforholdet ophører skal stikledning fjernes ved forsyningsledningen. Sker ophøret på forbrugerens

2 foranledning skal denne afholde alle omkostninger til fjernelse af stik-ledning, måler, ventiler samt retablering herefter osv. Tilslutningsbidrag 2.7 Ejeren skal betale tilslutningsafgift til RV for at blive tilsluttet fjernvarmenettet. Tilslutningsafgiften opkræves, når stikledningen er etableret indtil hovedventilerne. Afgiftens størrelse og bestanddele fremgår af det til enhver tid gældende taksblad for tilslutning. Nødvendige oplysninger til beregning af bidraget skal på RV s foranledn ing meddeles af ejeren. Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer som har indflydelse på beregningen af bidraget har ejeren pligt til inden ændringen påbegyndes skriftligt at meddele RV dette. RV har i disse tilfælde ret til at foretage ny beregning. RV forholder sig ret til at foretage kontrolopmåling. Byggemodningsbidrag 2.8 Der opkræves byggemodningsbidrag af bygherren i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidraget udgør de reelle omkostninger til etablering af forsyningsledning indenfor byggemodningsområdet. 2.9 Opkrævning af byggemodningsbidraget sker når etableringsarbejdet er afsluttet. Dog kan der ved større entrepriser bliver tale om opkrævning af acontobeløb af bygherren. Dette vurderes af RV. Stikledning 2.10 Stikledning defineres som ledningen fra forsyningsledning indtil ejendommens hovedhaner. Betaling for stikledningen fremgår af værkets taksblad. Længden på stikledningen måles i traceet fra ejendommens skel og ind til soklen på ejendommen. RV aftaler stikledningens placering med ejeren, under hensyntagen til de tekniske forhold. Stikledning inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af RV Det er ikke tilladt Forbrugeren at bygge ovenpå stikledningen eller at ændre terræn ovenpå/omkring denne i væsentligt omfang. Må Forbrugeren nødvendigvis foretage tilbygning over stikledningen, overgår denne til husets interne installation, og der etableres hovedhaner og måler i skab ved den nye tilbygning for Forbrugerens regning. Det er Forbrugerens ansvar, at stikledning og installation til enhver tid efter etableringen opfylder de Almindelig og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for RV. Giver forhold hos Forbrugeren anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af RV efter aftale med Ejeren og for dennes regning, jf Beskadiger forbrugeren stikledningen eller hovedhaner og/eller energimålerarrangementet påhviler omkostningerne til udbedring/udskiftning af dette forbrugeren Såfremt en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, udskiftes den af RV efter aftale med Forbrugeren, som afholder alle udgifter hertil RV har til enhver tid ret til at reparere/udskifte ledningsnet på en Forbrugers ejendom. Efter udført anlægs- og reparationsarbejder foretager RV retablering iht. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering eller til samme standard som før arbejdets påbegyndelse. Ejerskifte/lejerskifte 2.14 Ejerskifte skal meddeles RV. I denne forbindelse skal hovedmåleren aflæses mhp. udarbejdelse af en slutopgørelse. Anmodning om aflæsning skal meddeles RV senest 8 dage før ejerskifte. Evt. selvaflæsningskort skal underskrives af såvel hidtidig som ny ejer og fremsendes til RV. Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, jf Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser overfor RV. RV fremsender et Velkomstbrev til den nye ejer Hvor der er etableret et direkte kundeforhold jf. 1.1 og 1.2, skal lejerskifte meddeles RV. I forbindelse med lejerskifte skal

3 måleren aflæses mhp. udarbejdelse af en flytteopgørelse. An-modning herom skal rettes til RV senest 8 dage før aflæsning ønskes foretaget. Evt. selvaflæsningskort skal fremsendes til RV. Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse med fraflytningen. Såfremt RV ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil RV har modtaget meddelelse om ny lejer. Gebyr for flytteopgørelse fremgår af RV s til enhver tid gældende takstblad. Se endvidere pkt Gældende leveringsbestemmelser, takstblad samt kontrolbog kan revkvireres på RV. Se også RV s hjemmeside. Udtrædelsesvilkår 2.17 Andelshavere indtrådt før 1. januar Udtrædelse af RV kan finde sted med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Andelshavere indtrådt fra og med 1. januar Udtrædelse af RV kan finde sted med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra leveringsaftalens indgåelse. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger På udtrædelsestidspunktet er der pligt til at betale: a) Bidrag i henhold til årsopgørelse b) Skyldige bidrag c) Et beløb til dækning af udgifter til afbrydelse ved hoved-/fordelingsledning, nedtagning af måler og andet tilhørende RV d) RV s omkostninger til evt. fjernelse af de RV tilhørende ledninger på ejendommen i det omfang sådanne ledninger alene vedrører Forbrugerens varmeforsyning e) En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af RV s samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af RV s anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende ejers andel af RV s samlede registrerede tilslutnings-værdi, afgiftspligtige areal, etc., i regnskabsåret inden opsigelsen En udtrædende ejer har ikke krav på nogen af af RV s formue Såfremt leveringsforholdet ophører har RV efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet bliver liggende og fortsat have adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningernes forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan ekspropriationsreglerne i Varme-forsyningsloven anvendes. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 3.1 Fjernvarmevandet cirkulerer fra Varmecentralen ud til forbrugerne gennem RV s ledningsnet. RV sikrer den fornødne vandmængde og vandtemperatur på fjernvarmevandet til sikring af normal opvarmning hos forbrugeren. 3.2 Fjernvarmevandet må kun anvendes til opvarmning hos forbrugeren. Forbrugeren har ansvaret for at der ikke sker aftapning eller spild i dennes installation. 3.3 Ejendommens installation skal dimensioneres, styres, indreguleres og overvåges således at fjernvarmevandet afkøles som minimum iht. RV s Tekniske bestemmelser for fjernvarme-levering. Forbrugeren er ansvarlig for vedligeholdelse, styring og regulering af varmeinstallationen. Sker der misligholdelse, som påfører Varmecentralen tab eller ulemper og dette efter henstilling fra RV ikke bringes i orden, er RV berettiget til at få forholdene rettet på forbrugerens regning.

4 3.4 Ved ethvert arbejde på forbrugerens installation bør dette udføres af firma, som har autorisation som VVS-installatør og som tillige er registreret i Fjernvarmebranchens registrerings-ordning for servicemontører (kendt som FjR-ordningen). 3.5 RV har pligt til at søge opretholdt forsyningssikkerheden. RV forbeholder sig ret til afbrydelser af forsyningen i forbindelse med nytilslutning, vedligeholdelse og reparationsarbejder efter forudgående varsel. Dette sker enten via Radio Syd, lokale medier, RV s hjemmeside eller af RV udsendte skrivelser. Planlagte vedligeholdelser vil så vidt muligt bliver placeret udenfor normal fyringssæson. Nødvendige afbrydelser i forbindelse med brud eller haveri kan ske uden forudgående varsel. I forbindelse med afbrydelser er RV ikke overfor erhvervsdrivende ansvarlig for driftstab, avancetab eller anden indirekte tab, medmindre der foreligger grov uagtsomhed fra RV s side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring. 3.6 RV påtager sig intet ansvar for følgevirkningerne af svigtende levering opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er udenfor RV s kontrol. RV fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen. 3.7 RV s personale er gerne behjælpelig med rådgivning i forbindelse med drift og vedligehold og indregulering af installation, herunder også fejlsøgning o.lign. RV s personale skal ved forevisning af behørig legitimation altid have adgang til forbrugerens installation for kontrol, trykprøvning, aflæsning, fejlsøgning samt afbrydelse. 3.8 Forbrugeren er erstatningspligtig overfor RV såfremt denne beskadiger RV ejendom (stikledning, haner samt målerarrangement). 3.9 RV er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperaturer, som myndighederne foreskriver eller anbefaler. Leveringsændringer skal meddeles både til lejere med direkte kundeforhold og til ejer med et passende varsel, jf Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denn e. 4. Tariffer 4.1 RV udarbejder tariffer i henhold til Energitilsynets retningslinier om kostægte tariffastsættelse. Tarifferne fremgår til enhver tid af RV s takstblad. Afregning af bidrag finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tariffer. 4.2 Forbrugeren har pligt til at meddele RV enhver ændring, der har indflydelse på afregningen. 4.3 RV har pligt til at oplyse såvel ejer som lejer, som har et direkte kundeforhold med RV, om ændringer i tarifferne. 5. Måling af varmeforbrug herunder anvendelse af fjernaflæsning. 5.1 RV leverer hovedmålere til afregning af varmeforbrug. RV bestemmer antal, type, størrelse og placering. RV ejer og vedligeholder hovedmålere. RV forestår udskiftning af hovedmåler, når dette er påkrævet. 5.2 Det er ikke tilladt at bryde plomber omkring måler og hovedhaner eller flytte måleren/målerarrangementet. Kun RV s personale eller af RV bemyndigede VVS-installatører er godkendte til at udføre dette arbejde. Såfremt en Forbruger opsætter bimåler for intern fordeling af varmeforbruget er dette RV uvedkommende. 5.3 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere.

5 RV foretager selv, hvor dette er muligt, fjernaflæsning af målere. 5.4 RV s personale skal have uhindret adgang til hovedmålere, jf Måleren skal være tilgængelig for aflæsning og servicering, jf. 2.3! 5.5 Opstår der fejl eller sandsynliggøres det, at der er fejl på måleren, og dette har indflydelse på afregningen, skal måler en sendes til kontrol. RV sørger for dette. Ved fejl eller defekt på måleren beregnes forbruget herefter af RV, jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid gældende vejledning om beregning af fjernvarmeforbrug. Kan forbrugeren dokumentere et atypisk varmeforbrug, tages der hensyn hertil ved afregningen. RV kan kræve betaling for ekstra aflæsninger, såfremt de uberettiget er rekvireret af forbrugeren. 5.6 RV er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom Forbrugeren ved skriftlig henvendelse og mod betaling til RV kan forlange at få hovedmåleren afprøvet. 5.7 Såfremt Forbrugeren har eller burde have en formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er Forbrugeren forpligtet til omgående at underrette RV herom. Ved installationer med fjernaflæsning kan der foretages hyppige/løbende aflæsninger uden efterfølgende afregning udelukkende for afklaring af forhold vedr. RV s drift og/eller ledningsnet (varmetab, temperatursvingninger, svingende belastning, løbsk måler mm) samt forhold, der alene er nødvendige for den daglige drift og forbrugerservice. 6. Betaling mv 6.1 Der er betalingspligt for fjernvarmelevering. 6.2 Betalingen kan ske som acontoregninger via Nets (PBS). Acontoregningerne fastsættes af RV. Sker der større ændringer i forbruget kan RV regulere på acontoregningerne for at imødegå store udsving ved årsafregningen. RV kan endvidere regulere acontoregningerne i takt med omkostningsrændringer. Endelig afregning sker senest 1 måned efter sidste frist for indlevering/modtagelse af årsaflæsningerne, og senest 2 måneder efter fraflytning af ejendommen/lejemålet. 6.3 Såfremt der pga defekt varmeinstallation, målerstop, fejl el.lign, som ikke kan henføres til manglende vedligeholdelse, servicering fra RV s side, foretages beregning af forbruget, jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid gældende vejledning om beregning af fjernvarmeforbrug. RV er berettiget til at tage betaling for medgået tid, til at foretage det nødvendige i forbindelse med beregningen. 6.4 Betaling skal ske inden betalingsfristens udløb. Sker betaling ikke rettidigt pålægges foruden renter også et rykkergebyr, som brugeren er pligtig til at betale. Rykkergebyret fremgår af RV s takstblad og renter iflg. den gældende rentelov. Betales ikke indenfor den tidsfrist, der fremgår af rykkerbrevet videregives sagen til inkasso, hvorved skyldneren afkræves yderligere et inkassogebyr jf. RV s takstblad. Ved udløbet af den heri angivne tidsfrist indebærer dette en afbrydelse af forsyningen, medmindre der sker indfrielse af det skyldige beløb, stilles sikkerhed/garanti eller indgås aftale om betaling dog ikke ved gentagne misligholdelse af aftaler. Ved gentagne overskridelser af tidsfrister og indgåede aftaler, kan der opkræves depositum, uanset om forbrugeren er i restance på dette tidspunkt. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde. Procedure ved manglende betaling: Se bilag Varmeforsyningen kan først genoptages, når forbrugeren har betalt det skyldige beløb eller stiller tilfredsstillende sikk erhed for fremtidige betalinger. 6.6 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer respektive dennes bo for alle skyldige beløb, indtil ejerforholdet ophører, jf Ved lejerskifte, hvor der er etableret direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer respektive dennes bo for alle skyldig e beløb, indtil lejeforholdet ophører, jf

6 6.7 RV kan kræve depositum eller sikkerhedsstillelse, såfremt forbrugeren har et dårligt betalingsmønster eller gentagne gange har modtaget rykkerskrivelser, men altid efter en lukning og genåbning. RV vil dog foretage en grundig vurdering af forbrugeren, før der kræves depositum eller sikkerhedsstillelse. 6.8 RV kan pålægge forbrugeren at betale renter ved overskridelse af sidste frist for betaling af tilgodehavende. Renten fastsættes i henhold til rentelovens regler for tilskrivning af renter i forbindelse med restancer. 6.9 RV anvender følgende standardgebyrer: Rykkerskrivelse Inkasso Lukkebesøg Genoplukning Gebyrernes størrelse fremgår af RV s til enhver tid gældende takstblad. 7. Tilsyn- og klagemyndighed mv Tilsyn- og klagemyndighed for energiområdet er: Energitilsyne Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter Energiforsyningsloven/Varmeforsyningsloven som omfatter fastsættelse af priser og leveringsbestemmelser. Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf.: Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser. Forbrugerklager kan rettes til: Ankenævnet på Energiområdet Carl Jacobsens Vej Valby

7 Tlf.: Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v. 8. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 8.1 Nærværende Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er vedtaget af Rødding Varmecentrals bestyrelse: Dato: Underskrift: og anmeldt til Energitilsynet 8.2 RV er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. 8.3 Meddelelse af ændringer i Vedtægterne, Alm. bestemmelser, Tekniske bestemmelser, takstblad mm. sker ved direkte henvendelse til forbrugeren. Dette sker ved brev eller offentliggørelse på hjemmesiden. Aktuel information vil kunne læses på RV s hjemmeside. Bilag 1: Procedure ved manglende betaling. Såfremt forbruger ikke har betalt til den påskrevne forfaldsdato: 1 Rykkerskrivelse om manglende betaling udsendes senest den 15. i forfaldsmåneden. Betalingsfrist 8 dage. Der kan ved henvendelse til Varmeværket evt. aftales en betalingsordning over maks. Rykkergebyg måneder. Samtidig skal de fremtidige forfaldne beløb også betales. Overholdes aftalen 2 ikke overgår betalingerne til inkasso. Se pkt. 2 i Bestemmelserne. Lukningsskrivelse udsendes efter den i pkt. 1 nævnte tidsfrist. Her meddeles at sagen overgår til inkasso, og der foretages lukning indenfor 5 dage, såfremt der ikke er sket betaling, indgået aftale eller stillet garanti for beløbet og fremtidige betalinger. Inkassogebyr + evt. renter

8 Brugeren besøges, og der foretages evt. lukning af varmeforsyning samt forsegling af 3 hovedhanerne. Kan der ikke skabes adgang, eller er brugeren ikke at træffe, involveres fogeden. Lukkegebyr 4 Brud på forseglingen sidestilles med simpelt tyveri og politianmeldes. Genåbning sker ved betaling af hele det forfaldne beløb inkl. gebyrer og evt. renter. Det kan vurderes om der skal stilles sikkerhed fra forbrugeren for fremtidig betalinger. Åbningsgebyr

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for Brørup Fjernvarme A.m.b.a. 1. oplag 31. maj 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring

Læs mere

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Skørping Varmeværk

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Laurbjerg Kraftvarmeværk

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk Sdr. Felding ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 5 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 6 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 11 4. Tariffer 13 5. Måling af fjernvarmeforbrug,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering Høng Varmeværk a.m.ba. Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning. 2 1. Gyldighedsområde og definitioner.. 3 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning. 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Internet: www.asaafjernvarme.dk - email: post@asaafjernvarme.dk - cvr.: 54300514 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING...

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 29-04-2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 4 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg5 4. Tariffer6

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 er gældende for forholdet mellem Skagen Varmeværk, og ejeren af ejendommen, der efter eget ønske eller ved

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 8 4. Tariffer...

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser

Almindelige Leveringsbestemmelser Almindelige Leveringsbestemmelser DEC 2012 for fjernvarmelevering fra E.ON Varme Danmark ApS Side 1/5 Indholdsfortegnelse Almindelige Leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået FORORD VRÅ VARMEVÆRK Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået en ajourføring, primært for at bringe de almindelige leveringsbestemmelser i overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side:

Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.6 Tilslutningsbidrag 3 2.7 Investeringsbidrag 3 2.9 Byggemodningsbidrag 4 2.10 Stikledning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN.

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Fjerritslev Fjernvarme

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Græsted Fjernvarme

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

Almindelige bestemmelser for fjernvarme Almindelige bestemmelser for fjernvarme Varde Varmeforsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.0 - opdateret 23. november 2012 Indhold Kapitel 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 5 1.1

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Thorsminde Varmeværk A.M.B.A Havnevej 11, Thorsminde INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING April 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Side 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning - 2 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 10 4. Tariffer...

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Drift

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

Vedtægter. Almindelige bestemmelser

Vedtægter. Almindelige bestemmelser Vedtægter Almindelige bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 9

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Dybvad Varmeværk,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Levering af varme...

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013.

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. Almindelige leveringsbestemmelser September 2011 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORORD SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - MED

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk 1. Gyldighedsområde og definitioner. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser - AB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser - AB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Almindelige bestemmelser - AB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Vedbendvej 1 5580 Nørre Aaby Telefon: 6442 3666 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. 5580 Nørre Aaby Udgivet af Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. den 13. august 2012.

Læs mere

for fjernvarmeforsyning

for fjernvarmeforsyning AARS FJERNVARME a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

1.Gyldighedsområde m.v.

1.Gyldighedsområde m.v. 1.Gyldighedsområde m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Egtved Varmeværk A.m.b.a., i det følgende kaldet VÆRKET, og ejeren/ejerne af ejendomme, der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a Gyldighedsområde og definitioner m.v... Aalestrup Varme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a.... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Version: November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME Almindelige bestemmelser For fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 Tilslutningsbidrag..

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere