Register your product and get support at Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H"

Transkript

1 Register your product and get support at DA Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H

2 Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique / min Danmark Lokalt opkald Luxembourg / Luxemburg Ortsgespräch Appel local Nederland / min United Kingdom Local Estonia Local Magyarország Ingyenes hívás Romānä gratuit Deutschland / min France / min Norge Lokalsamtale Österreich / min Lithuania Local Latvia Local Россия - Moсква (495) Местный звонок Местный звонок Ελλάδα Κλήση χωρίς χρέωση Portugal Chamada local Kaзaкcтaн Local Србија Lokalni poziv España / min Italia / min Suisse / Schweiz / Svizzera Ortsgespräch Appel local Chiamata locale Sverige Lokalsamtal Бълария Местен разговор Hrvatska Lokalni poziv Slovakia Bezplatný hovor Slovenija Lokalni klic Ireland Free Northern Ireland Suomi paikallispuhelu Česká republika Bezplatný hovor Polska połączenie lokalne Türkiye Şehiriçi arama Україна Мicцeвий виклик

3 1.1.1 Nyd HD-TV Dette TV kan vise programmer i High Definition, men for at få glæde af HD TV, skal du modtage HD-programmer. Når du ikke ser HD-programmer, vil billedkvaliteten være som på et normalt TV. 1/2 Du kan modtage programmer i High Definition-kvalitet fra... en Blu-ray Disc-afspiller, tilsluttet vha. et HDMI-kabel med en HD-film en digital HD-modtager, tilsluttet vha. et HDMI-kabel, med abonnement på HD-kanaler fra en kabel- eller satellitudbyder en trådløs udsender af HD (DVB-T MPEG4) en HD-kanal på dit DVB-C-netværk en HD-spilkonsol (Xbox 360/PlayStation 3), tilsluttet vha. et HDMI-kabel, med et HD-spil.

4 1.1.1 Nyd HD Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger. Gå til for at finde hyppigt stillede spørgsmål, der omfatter en liste over HD-kanaler eller udbydere i dit land. 2/2

5 1.1.2 Sikkerhed Kontroller, at du har læst og forstået alle instruktioner, før du bruger dit TV. Garantien ugyldiggøres, hvis der opstår skader pga. manglende overholdelse af instruktionerne. Risiko for elektrisk stød eller brand! Udsæt aldrig TV'et eller fjernbetjeningen for regn, vand eller overdreven varme. 1/5 Placer aldrig væskebeholdere som f.eks. vaser i nærheden af TV'et. Hvis der spildes væske på eller ind i TV'et, skal ledningen øjeblikkeligt tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips forbrugerlinje for at få kontrolleret TV'et, før du benytter det igen.

6 1.1.2 Sikkerhed 2/5 Placer aldrig TV'et, fjernbetjening eller batterier i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Strømstik må aldrig udsættes for tunge belastninger. Løsnede stikkontakter kan forårsage gnister og udgør en risiko for brand. Undgå, at levende lys eller andre flammer kommer i nærheden af produktet. Anbring aldrig TV'et eller andre genstande på strømkablet. Indfør aldrig genstande i ventilationsåbningerne eller andre åbninger i TV'et. Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen....

7 1.1.2 Sikkerhed Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et! Der skal to personer til for at løfte et TV, som vejer over 25 kg. Hvis du monterer TV'et på et stativ, må du kun benytte det medfølgende stativ. Fastgør omhyggeligt TV'et til stativet. Placer TV'et på en flad, lige overflade, der er i stand til at bære TV'et. 3/5 Hvis du vil vægmontere TV'et, skal du sikre dig, at vægmonteringen er i stand til at bære TV'et. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for ukorrekte vægmonteringer, der medfører ulykker, personskade eller tingskade....

8 1.1.2 Sikkerhed Pas på børn i nærheden! Følg disse forholdsregler for at undgå, at TV'et vælter og forårsager skade på børn: Anbring aldrig TV'et på en overflade, der er dækket af stof eller andet materiale, der kan hives væk. Undgå, at dele af TV'et hænger ud over monteringsfladens kant. 4/5 Anbring aldrig TV'et højt oppe på møbler (f.eks. en reol) uden at fastgøre både møblet og TV'et til væggen eller et passende støttepunkt. Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at nå TV'et....

9 1.1.2 Sikkerhed 5/5 Fare for overophedning! Risiko for høreskade! Sørg for, at der altid er mindst 10 cm omkring TV'et til ventilation. Gardiner eller andre emner må aldrig tildække TV'ets ventilationsåbninger. Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder. Tordenvejr Afbryd strømmen til TV'et og antennen før tordenvejr. Under tordenvejr må du aldrig berøre nogen del af TV'et, ledningen eller antennekablet. Lave temperaturer Hvis TV'et er blevet transporteret ved temperaturer under 5 C, skal du pakke TV'et ud og vente med at sætte strøm til, indtil TV'et har opnået stuetemperatur.

10 1.1.3 Placer tv'et Læs omhyggeligt sikkerhedsforanstaltningerne, før du placerer TV'et. Placer TV'et et sted, hvor der ikke falder lys direkte på skærmen. Dæmp lysforholdene i rummet for at opnå den bedste Ambilight-effekt. Placer TV'et højst 25 cm fra væggen for at opnå den bedste Ambilight-effekt.

11 1.1.4 Synsafstand Placer TV'et i den ideelle visningsafstand. Få mere ud af HD TV-billederne eller øvrige billeder uden at anstrenge øjnene. Find den bedste plads lige foran TV'et, der giver den bedste TV-oplevelse og mest afslappede visning. Den ideelle synsafstand til TV'et er tre gange skærmens diagonale længde. Når du sidder ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af skærmen.

12 1.1.5 Sikkerhedsstik Dit TV er udstyret med en sikkerhedsstik fra Kensington, som sidder bag på TV'et. Køb en tyverilås fra Kensington (medfølger ikke) for at sikre TV'et.

13 1.1.6 Skærmpleje Fare for beskadigelse af TV-skærmen! Tryk, skub, gnid eller slå aldrig på skærmen med nogen genstand. Tag stikket ud af tv'et, før du rengør skærmen. Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på TV'et. For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt. Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statiske billeder omfatter skærmmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke mhp. at forebygge skader på skærmen.

14 1.1.6 Bortskaffelse Bortskaffelse af dit gamle produkt og batterier Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.... 1/4

15 1.1.6 Bortskaffelse Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.... 2/4

16 1.1.6 Bortskaffelse Forhør dig på den lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter. 3/4 Dine gamle produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker....

17 1.1.6 Bortskaffelse Dit produkt indeholder batterier, der er omfattet af EUdirektiv 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg lokale regulativer vedr. separat indsamling af batterier, eftersom korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker. 4/4

18 1.1.7 ECO - Green Dette TV er udstyret med funktioner, der bidrager til energieffektiv brug. Dette TV er blevet tildelt det europæiske miljømærke for dets miljøvenlige kvaliteter. 1/4 Energibesparende funktioner Sensor for omgivende lys Med henblik på at spare energi sænker TV'ets sensor for omgivende lys TV-skærmens lysstyrke, når omgivelserne bliver mørkere. Standard TV'ets standardindstilling kombinerer adskillige TVindstillinger, hvilket resulterer i energibesparelser. Se Smarte indstillinger i menuen Opsætning....

19 1.1.7 ECO - Green 2/4 Lavt strømforbrug i standby Strømstyring Klassens førende og superavancerede strømkredsløb sætter TV'ets strømforbrug ned på et ekstremt lavt niveau uden at tabe på den konstante standby-funktion. Dette TV's avancerede strømstyring sikrer den mest optimale energiudnyttelse. Du kan kontrollere, hvordan dine personlige TV-indstillinger, lysstyrken i de aktuelle skærmbilleder og omgivelsernes lysforhold bestemmer det relative energiforbrug. Luk denne brugervejledning, og tryk på Demo. Vælg Active Control, og tryk på OK. Den aktuelle TV-indstilling fremhæves. Du kan skifte til en anden indstilling for at kontrollere de tilsvarende værdier....

20 1.1.7 ECO - Green Miljømærke Hos Philips fokuserer vi fortsat på at reducere den miljømæssige påvirkning af vores nyskabende forbrugerprodukter. Vi koncentrerer vores indsats omkring miljømæssige forbedringer under fabrikation, reduktion af skadelige stoffer, energieffektiv anvendelse, bortskaffelsesinstruktioner og genbrug af produkterne. 3/4

21 1.1.7 ECO - Green Takket være vores miljømæssige indsats er dette TV blevet tildelt det europæiske miljømærke blomsten (www.ecolabel.eu). Du kan finde detaljerede oplysninger vedr. standbyenergiforbrug, garantipolitik, reservedele og genbrug af dette TV på Philips' websted for dit land på 4/4 Bortskaffelse Du finder oplysninger om korrekt bortskaffelse af TV'et og batterierne i kapitlet Sådan kommer du i gang > Vigtigt > Bortskaffelse.

22 1.2.1 Tænd TV'et bruger nogle sekunder på at starte op. Hvis den røde standby-knap er slukket, skal du trykke på O til højre på TV'et for at tænde. Tryk på O igen for at slukke.... 1/2

23 1.2.1 Tænd Den hvide LED-indikator blinker i opstartsfasen og slukker helt, når TV'et er klar til brug. Ambilight viser, at TV'et er tændt. Du kan sætte den hvide LED-indikator til permanent eller indstille lysstyrken. Tryk på h> Opsætning > Installering > Foretrukne > LightGuide lysstyrke. 2/2

24 1.2.2 Lydstyrke V Knapperne på siden af TV'et giver mulighed for grundlæggende betjening af TV'et. Du kan justere lyden med Volume + / - på siden af TV'et.

25 1.2.3 Program P Knapperne på siden af TV'et giver mulighed for grundlæggende betjening af TV'et. Du kan skifte TV-kanal med Program + / - på siden af TV'et.

26 1.2.4 Tasten Source Knapperne på siden af TV'et giver mulighed for grundlæggende betjening af TV'et. Hvis du vil åbne kildelisten for at vælge en tilsluttet enhed, skal du trykke på Source s. Tryk på Source s igen for at vælge en tilsluttet enhed på listen. Efter få sekunder skifter TV'et til den valgte enhed.

27 1.2.5 IR-sensor Sørg altid for at pege fjernbetjeningen mod den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.

28 1.3.1 VESA-oplysninger Dit TV er forberedt til VESA-kompatibel vægmontering. VESA-vægbeslag er ekstraudstyr. Brug nedenstående VESA-kode til køb af beslaget. 32"/80 cm VESA MIS-F 200, 200, 6 37"/94 cm VESA MIS-F 200, 200, 6 42"/107 cm VESA MIS-F 200, 200, 6 47"/119 cm VESA MIS-F 400, 400, 8 Når du vægmonterer TV'et, skal du altid benytte alle 4 fikseringspunkter på bagsiden af TV'et. Brug den skruelængde, der er vist på tegningen.

29 1.3.2 Afmontering af stativet Skru de 4 skruer til stativet bag på TV'et ud, inden du løfter TV'et af stativet.

30 1.4.1 Fuld high definition LCD-skærm Dette TV er udstyret med en ægte High Definition-skærm (HD). Ægte HD 1920x1080p har den højeste opløsning for HD-kilder. For at få glæde af HD TV, skal du have adgang til HDprogrammer. Når du ikke ser HD-programmer, vil billedkvaliteten være som på et normalt TV. Skærmen har et klart flimmerfrit billede med progressiv scanning, høj lysstyrke og levende farver. Læs Sådan kommer du i gang > Vigtigt > Nyd HD-TV

31 1.4.2 Ambilight Ambilight er en belysningsteknologi, der udsendes fra bagsiden af TV'et og rammer væggen. Denne nyskabende teknologi justerer automatisk farverne og lysstyrken, så de passer til TV-billedet. Løsningen skaber en hidtil uset forbedret TV-oplevelse. Lyset reducerer også anstrengelsen af øjnene og giver dermed en mere afslappet billedoplevelse. Læs mere om Ambilight i Brug dit TV.

32 1.4.3 DVB-T og DVB-C integreret tuner Udover normale analoge TV-udsendelser modtager TV'et også digitale jordbaserede (DVB-T) og i visse lande også digitale kabel-tv- og radioudsendelser (DVB-C). DVB - Digital Video Broadcasting giver bedre billed- og lydkvalitet. Nogle stationer har flere tilgængelige sprog for lyd (tale) og/eller tekst-tv. Kontroller, at TV'et understøtter DVB-T eller DVB-C i dit land. Se klistermærket "Digital TV Country Compatibility" på bagsiden af TV'et.

33 1.4.4 Programguide Programguiden er en guide over skemalagte TVprogrammer, og som vises direkte på skærmen. Denne guide stilles til rådighed af TV-stationer eller onlinetjenesten Net TV. Du kan læse et programsammendrag, indstille en meddelelse til at påminde dig om, hvornår programmet begynder eller vælge programmer efter genre. Læs Mere om > Programguide.

34 1.4.6 Net-TV Du kan forbinde TV'et med net-tv. Læs mere om Net TV i Brug dit TV > Net TV. Startsiden for Net TV indeholder film, billeder, musik, infotainment, spil og meget mere - det hele passer til din TV-skærm. Læs mere om forbindelse til en router i Opsætning > Netværk. Hvis du vil nyde Net TV, skal du slutte TV'et til en router, der er forbundet til internettet.

35 1.4.6 USB og PC - netværksforbindelse Få vist eller afspil dine egne multimediefiler (billeder, musik, videoer osv.) vha. USB-stikket på siden af TV'et. Forbind TV'et til et hjemmenetværk, og nyd at kunne se de multimediefiler, du har gemt på din PC.

36 1.5.1 På skærmen Du læser nu den integrerede brugervejledning. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du skal bruge for at installere og betjene dette TV. Du kan åbne eller lukke brugervejledningen vha. den gule e-tast på fjernbetjeningen. Før du udfører instruktionerne, skal du lukke vejledningen vha. den gule e-tast. Når du åbner brugervejledningen igen, slår den automatisk op på den side, hvor du sidst lukkede den.

37 1.5.2 På internettet På internettet kan du finde en version af brugervejledningen, som du kan skrive ud. Læs eller udskriv brugervejledningen fra support

38 1.6 Open source-licenser

39 2.1.1 Oversigt over fjernbetjening 1/6 1 Standby O Tænder TV'et, eller sætter det på standby. 2 Start h Åbner eller lukker startmenuen. 3 Guide g Åbner eller lukker programguiden. Åbner eller lukker indholdslisten, når du gennemser multimedieindhold. 4 Options o Åbner eller lukker indstillingsmenuen for at få vist tilgængelige indstillinger....

40 2.1.1 Oversigt over fjernbetjening 2/6 5 Navigationstast Navigerer op, ned, mod højre eller venstre. 6 Tasten OK Åbner kanaloversigten. Aktiverer et valg 7 Back b Går tilbage eller lukker en menu uden at ændre en indstilling. Går tilbage til den forrige TV-kanal eller den forrige teksttv-side. Går tilbage til den forrige Net TV-side. 8 Info i Viser kanal- eller programoplysninger, hvis de findes....

41 2.1.1 Oversigt over fjernbetjening 3/6 9 Lyd/video-taster T, P, Q, S, R Afspiller multimediefiler. Betjener en diskafspiller, der er tilsluttet EasyLink HDMICEC. 10 Lydstyrke V Regulerer lydstyrken. 11 Lydløs m Slår lyden til og fra. 12 Kanal/programvælger Skifter til den næste eller forrige kanal i oversigten. Skifter til den næste eller forrige tekst-tv-side. 13 Format f Vælger billedformat....

42 2.1.1 Oversigt over fjernbetjening 4/6 14 Tasten TV Indstiller fjernbetjeningen til TV-betjening. 15 Subtitle Åbner eller lukker undertekstmenuen. 16 Teletext / MHEG Åbner eller lukker tekst-tv/mheg. 17 Net TV Åbner eller lukker net-tv-startsiden....

43 2.1.1 Oversigt over fjernbetjening 5/6 18 Rød tast/demo Åbner eller lukker menuen Demo Nemt sidevalg i tekst-tv 19 Grøn tast Nemt sidevalg i tekst-tv 20 Gul tast / e Åbner eller lukker brugervejledningen Nemt sidevalg i tekst-tv 21 Blå tast Nemt sidevalg i tekst-tv...

44 2.1.1 Oversigt over fjernbetjening 6/6 22 Nummertaster Bruges til at vælge TV-kanal eller indtaste tal og tekst. 23 Source s Bruges til at vælge en tilsluttet enhed på en kildeliste. 24 Billede A Åbner eller lukker billedmenuen. 25 Ambilight Slår Ambilight til eller fra.

45 2.1.2 Batterier Åbn batteridækslet bag på fjernbetjeningen for at indsætte de 2 medfølgende batterier (type AAA-LR03-1,5 V). Kontroller, at +- og -polerne vender korrekt (+ og - er markeret indvendigt). Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid. Kasser batterierne i overensstemmelse med kasseringsinstruktionerne. Læs Sådan kommer du i gang > Vigtigt > Bortskaffelse.

46 2.2.1 Kanaloversigt Mens du ser TV, skal du trykke på OK for at åbne kanaloversigten. Denne oversigt viser TV-kanalerne og evt. radiostationer, der er installeret på dit TV. Naviger til en kanal eller station vha. tasterne u eller v, w eller x. Tryk på OK for at få vist eller lytte til den valgte kanal eller station. Tryk på Back b for at lukke kanaloversigten uden at skifte kanal. 1/5

47 2.2.1 Kanaloversigt Mens kanaloversigten vises på skærmen, kan du trykke på Options o for at få adgang til følgende funktioner: Vælg liste Vælg de kanaler, der skal vises i kanaloversigten. Når der er aktiveret et filter i kanaloversigten, skal du trykke på P+/for at gennemgå kanalerne i den filtrerede oversigt, mens du ser TV. 2/5 Føj til foretrukne Når en kanal er markeret i kanaloversigten, kan du indstille den som en foretrukken kanal. Læs Mere om... > Foretrukne kanaler....

48 2.2.1 Kanaloversigt Ordn igen Du kan ændre rækkefølgen af kanaler i oversigten. 1 Vælg Ordn igen i menuen Options o for at omarrangere kanalerne. 2 Marker en kanal, og tryk på OK. 3 Placer kanalen det ønskede sted vha. navigationstasterne. 4 Tryk på OK for at bekræfte placeringen. Marker en anden kanal for at gøre det samme. 3/5 Tryk på Options o og derefter på Afslut for at afslutte....

49 2.2.1 Kanaloversigt 4/5 Omdøb Skjul kanal Du kan også omdøbe en kanal. Vælg denne indstilling, hvis du vil skjule en kanal i kanaloversigten. Når du skjuler en kanal, vil den være skjult, næste gang du åbner kanaloversigten. 1 Gå til den kanal i kanaloversigten, der skal omdøbes. 2 Vælg Skift navn i menuen Options o. 3 Brug navigationstasterne til at placere fremhævningen. Tryk på Back b for at slette et tegn. Brug fjernbetjeningens nummertaster, som du gør, når du skriver SMS-beskeder, for at vælge et tegn. Brug tasten 0 til at vælge et specialtegn. Vælg Clear for at rydde al tekst. 4 Vælg Udført, og tryk på OK for at afslutte omdøbningen. Hvis du vil have vist skjulte kanaler, skal du vælge Vis skjulte kanaler i menuen Options o....

50 2.2.1 Kanaloversigt Vis skjulte kanaler Du kan få vist alle kanaler, inkl. skjulte kanaler. Du kan få vist eller skjule kanaler. 1 Vælg Vis skjulte kanaler i menuen Options o. 2 Gå til en kanal. 3 Tryk på Options o, og vælg Skjul kanal eller Vis kanal. Gå til en anden kanal for at gøre det samme. 5/5 Hvis du vil afslutte visningen af skjulte kanaler, skal du vælge Afslut i menuen Options. Oversigtsvisningen tilpasses, næste gang du åbner den.

51 2.2.2 Forsideh Startmenuen indeholder de aktiviteter, du kan udføre med TV'et. Tryk på h for at åbne startmenuen. Hvis du vil starte en aktivitet, skal du markere det ønskede element vha. navigationstasterne og derefter trykke på OK. Du kan tilføje en aktivitet, altid knyttet til en enhed, vha. Tilføj dine enheder. Tryk på h igen for at lukke startmenuen.

52 2.2.3 Tilføj dine enheder Når du har sluttet en enhed til TV'et, skal du altid tilføje denne enhed som et punkt i startmenuen. Med dette punkt i startmenuen kan du nemt skifte TV'et over til denne enhed. Vælg Tilføj dine enheder i startmenuen, og tryk på OK. Følg instruktionerne på skærmen. Du bliver bedt om at vælge enheden og det stik, enheden er tilsluttet. Fra nu af er enheden føjet til startmenuen. Hvis du vil fjerne en enhed fra startmenuen, skal du markere enheden, trykke på Options o og vælge Fjern enhed på listen. Tryk på OK.

53 2.2.4 Opsæt Opsætning i startmenuen indeholder de fleste TVindstillinger. I menuen Opsætning kan du... indstille billede, lyd eller Ambilight-indstillinger indstille specielle funktioner opdatere eller geninstallere TV-kanaler tilslutte til et netværk opdatere TV-softwaren... I startmenuen skal du vælge Opsætning og trykke på OK. Vælg et element med tasterne w eller x, u eller v, og tryk på OK. Tryk på Back bfor at lukke menuen Opsætning.

54 2.2.5 Muligheder o Menuen Options indeholder indstillinger, der er relateret til det, der vises på skærmen. Tryk på Options o for at se de tilgængelige indstillinger. Tryk på Options o igen for at lukke menuen.

55 2.2.6 Guide g Du kan få vist en liste over skemalagte TV-programmer vha. menuen Guide (kun digitale udsendelser). Du kan også bruge tasten Guide til at få vist en liste over dine fotos, musik eller videoer fra et tilsluttet PC-netværk eller en USB-hukommelsesenhed. Mens du ser TV, kan du trykke på Guide g for at åbne programguiden, hvis den er tilgængelig.... 1/2

56 2.2.6 Guide g Når du gennemser dit computernetværk eller en USBhukommelsesenhed, kan du trykke på Guide g for at få vist indholdet. Læs Mere om > Programguide eller Mere om > Multimedie. 2/2

57 2.3.1 Skift kanaler Du skifter TV-kanal vha. P + eller - på fjernbetjeningen. Du kan bruge nummertasterne, hvis du kender kanalnummeret. Hvis du vil skifte tilbage til den forrige kanal, skal du trykke på Back b. Hvis der er digitale udsendelser, installeres der digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Skift mellem radiokanalerne på samme måde, som du skifter mellem TV-kanalerne. Radiostationerne begynder som regel fra kanalnummer 400 og frem. Kanaloversigt Mens du ser TV skal du trykke på OK for at åbne kanaloversigten. Vælg kanalen med navigationstasterne, og tryk på OK for at skifte til kanalen. Tryk på Back b for at lukke kanaloversigten uden at skifte kanal.

58 2.3.2 Programoplysninger Mens du ser en digital TV-kanal, kan du få vist oplysninger om det igangværende og det kommende program. Mens du ser TV, skal du trykke på Info i for at åbne programoplysningerne for den kanal, du ser. Tryk på Info i igen for at lukke programoplysningerne. Muligheder o Mens programoplysningerne bliver vist på skærmen, kan du trykke på Options o for at få vist oplysninger om kvaliteten af den digitale kanal, du er ved at se.

59 2.3.3 Skift til standby Hvis TV'et er tændt, skal du trykke på O på fjernbetjeningen for at skifte til standby. Hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, og du vil stille TV'et på standby, skal du trykke på O på siden af TV'et. Den røde standby-indikator lyser. Tryk på O igen for at tænde TV'et igen. Selvom TV'et kun bruger meget lidt strøm, når det er på standby, bruges der dog stadig energi. Når TV'et ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det, at TV'et slukkes på knappen O på TV'et, og at stikket tages ud af stikkontakten.

60 2.3.4 Smarte indstillinger Du kan indstille TV'et til den prædefinerede indstilling, der passer bedst til det, du i øjenblikket ser. Hver indstilling kombinerer billed, lyd og Ambilight. Mens du ser TV, skal du trykke på Options o og vælge Billede og lyd. Tryk på OK. Vælg Smarte indstillinger, og tryk på OK. Vælg en indstilling på listen, og tryk på OK. Personlig - Indstiller TV'et til dine personlige præferencer, der er angivet for billede, lyd og Ambilight i menuen Opsætning. Livagtig - Omfattende og dynamiske indstillinger, velegnet til brug i dagslys. Naturlig - En naturlig billedindstilling. Film - Ideelle indstillinger til film. Spil - Ideelle indstillinger til spil. Standard - Standardindstillingerne - og de mest energibevidste indstillinger.

61 2.3.5 Billedformat Hvis der vises sort bjælker på skærmen, skal du justere billedets format. Ideelt skal du ændre billedformatet til et format, der udfylder skærmen. Mens du ser TV, skal du trykke på Format f for at åbne menuen Billedformat. Vælg et billedformat, og tryk derefter på OK. Hvis underteksterne er skjult i et program, skal du trykke på u for at rykke billedet opad. 1/2 Du kan vælge mellem følgende indstillinger for billedformat Automatisk format-omskiftning Forstørrer automatisk billedet, så det passer til skærmen. Minimal billedforvrængning, undertekster er fortsat synlige. Ikke velegnet til PC. I menuen Opsætning > Billede > Auto-formattilstand kan du vælge 2 automatiske formatindstillinger... Auto-fill bruges til at udfylde skærmen mest muligt. Auto-zoom bruges til at bibeholde det oprindelige billedformat. Der kan være synlige sorte bjælker....

62 2.3.5 Billedformat 2/2 Superzoom Bredformat Fjerner de sorte bjælker i siderne af 4:3-udsendelser. Billedet justeres, så det passer til skærmen. Strækker formatet til 16:9. 4:3-format Viser programmet i formatet 4:3. Filmudvidelse 16:9 Skalerer formatet til 16:9. Ikke skalérbart Maksimal skarphed. Kanter er muligvis forvrængede. Sorte bjælker vises sammen med billederne fra din PC. Kun til HD og PC.

63 2.4.1 Ambilight til Med Ambilight får du en mere afslappende TV-oplevelse og bedre fornemmet billedkvalitet. Dæmp lysforholdene i rummet for at opnå den bedste Ambilight-effekt. Tryk på Ambilight på fjernbetjeningen for at slå Ambilight til eller fra. NB! For at undgå dårlig forbindelse for den infrarøde fjernbetjening skal enhederne stå ude af syne for Ambilight. Dynamisk hastighed Hvis du vil justere den hastighed, med hvilken Ambilight reagerer på billeder på skærmen, skal du trykke på Ambilight i 3 sekunder. Juster den dynamiske hastighed med skyderne på skærmen. Afslappet indstiller Ambilight til at ændres blødt og jævnt. Dynamisk indstiller Ambilight til at ændres hurtigt og reagerer hurtigere. Før du kan ændre den dynamiske hastighed, skal Aktiv funktion indstilles til en større værdi end nul. Luk denne brugervejledning, og tryk påh > Opsætning > Ambilight > Aktiv funktion.

64 2.4.2 Ambilight-indstillinger I menuen Ambilight kan du indstille eller justere følgende Ambilight-indstillinger Tryk på h> Opsætning > Ambilight, mens du ser TV. Ambilight Slår Ambilight til eller fra. Aktiv funktion Justerer den hastighed, med hvilken Ambilight reagerer på billeder på skærmen. Lysstyrke Ændrer den udsendte lysstyrke fra Ambilight. Farve Indstiller Ambilight-farven til enten dynamisk (Aktiv funktion) eller en af de faste, foruddefinerede Ambilightfarver. Sædvanlig giver dig mulighed for finjustering af en fast farve. Sædvanlig farve Du kan angive en sædvanlig farve ved at vælge Sædvanlig i Farve. Adskillelse Indstiller forskellen i farveniveau mellem lysene på hver side af TV'et. Når Adskillelse er slået fra, vises et dynamisk men ensfarvet Ambilight.

65 2.4.3 LoungeLight Når TV'et er i standby-tilstand, kan du aktivere Ambilight og oprette en Ambilight LoungeLight-effekt i rummet. Du kan aktivere Ambilight, mens TV'et er i standby-tilstand ved at trykke på Ambilight på fjernbetjeningen. Hvis du vil skifte LoungeLight-farven, skal du trykke på Ambilight i 3 sekunder.

66 2.5 Se DVD-film Hvis du vil se en DVD-film vha. din DVD-afspiller, skal du tænde din DVD-afspiller, isætte en disk og trykke på Play på afspilleren. DVD-billedet vises automatisk på skærmen. Hvis DVD-billedet ikke vises, skal du trykke på h på fjernbetjeningen og vælge DVD-afspiller. Tryk på OK. Vent et par sekunder, indtil DVD-billedet vises. Hvis DVD-afspilleren ikke vises i startmenuen, skal du læse Brug dit TV > Menuer > Tilføj dine enheder.

67 2.6 Se TV fra en digital modtager Når du ser TV fra en digital modtager med et abonnement fra en kabel- eller satellitudbyder, skal du tilslutte modtageren og tilføje den i startmenuen. Hvis du vil føje en modtager til startmenuen, skal du læse Brug dit TV > Menuer > Tilføj dine enheder. Hvis du vil se modtagerprogammet, skal du tænde for modtageren. Hvis modtagerprogrammet ikke vises, skal du trykke på h og vælge modtagerenheden på startmenuen. Tryk på OK. Brug fjernbetjeningen til den digitale modtager til at vælge tv-kanaler.

68 2.7 Se TV fra en tilsluttet enhed Når du har tilføjet en tilsluttet enhed som et element i startmenuen, kan du nemt og direkte vælge denne enhed for at få vist programmet for den. Hvis du vil føje en modtager til startmenuen, skal du læse Brug dit TV > Menuer > Tilføj dine enheder. Hvis du vil se TV fra en tilsluttet enhed, skal du trykke på h og vælge enheden i startmenuen. Tryk på OK. Hvis den tilsluttede enhed ikke er i startmenuen, skal du vælge enheden fra menuen Source. Tryk på s Source på fjernbetjeningen eller på siden af TV'et for at åbne kildelisten. Vælg enheden, og tryk på OK.

69 2.8.1 Fordele ved Net TV Net TV omfatter internettjenester og websteder, der er skræddersyet til dit TV. Brug fjernbetjeningen til at gennemse Net TV's internetsider. Du kan afspille film, se billeder eller lytte til musik, se infotainment, spille spil og meget andet - det hele passer til din TV-skærm. Specifikt Eftersom Net TV er et online-system, kan det ændres med tiden, så det passer bedre til dets formål. Visse tjenester på Net TV kan tilføjes, ændres eller stoppes efter en periode. Net TV viser siderne på hele skærmen og 1 side ad gangen. Du kan ikke downloade og gemme filer, og du kan heller ikke installere plugins.

70 2.8.2 Det skal du bruge Hvis du vil kunne se Net TV, skal du forbinde TV'et til en router med en højhastighedsforbindelse til internettet. Læs kapitlet Opsætning > Netværk. Når du har oprettet forbindelsen, skal du vælge Net TV i startmenuen for at starte opsætningen af Net TV direkte på skærmen. Læs kapitlet Net TV > Brug første gang.

71 2.8.3 Brug første gang Første gang du opretter forbindelse til Net TV, beder TV'et dig om at acceptere betingelserne for brug. Når du har accepteret disse betingelser, beder TV'et dig om at tilmelde dig Net TV. Efter tilmeldingen kan du aktivere funktionen til forældrekontrol. 1/3 Fordele ved tilmelding Når du har tilmeldt dig Net TV, sikkerhedskopieres de sider, du vælger som foretrukne eller låste sider. De sidste 16 webadresser (URL'er), du har besøgt, gemmes også. Du kan dele disse valg med et andet Net TV-fjernsyn, hvis du tilmelder dette TV ved brug af den samme adresse. Når du har tilmeldt dig, kan du gendanne disse valg, hvis du ved et uheld kommer til at nulstille Net TV med Tøm historie.

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Vejledning Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 EasyLink 3 2 Opsætning 4 2.1 Læs om sikkerhed 4 2.2 TV-stander og vægmontering 4 2.3 Tip om placering

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50AE4594A=BH=

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50AE4594A=BH= LE630E LE630RU LE631E LE632E LU630E LU632E LX630E LX632E AQUOS NET+ SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 55PFS7189/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664205

Din brugermanual PHILIPS 55PFS7189/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt!

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! Juni 2015 Vi tilbyder to løsninger til brug for selvbetjening, dvs. hvor sekretæren ikke behøver kontaktes for at registrere ankomst. Vi har en kortlæser,

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Waoo! Web TV på computer

Waoo! Web TV på computer Brugervejledning Waoo! Web TV på computer Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Oversigt over indholdet på Waoo!

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere