BeoLab 11. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoLab 11. Vejledning"

Transkript

1 BeoLab 11 Vejledning

2 ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret. Tag netledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømforbindelsen helt. Afbryderen skal altid være nem at komme til. Symbolet med et lyn i en trekant advarer om uisoleret farlig spænding bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet med et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning.

3 Daglig brug 3 Når du har sat subwooferen op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Standbyindikatoren lyser rødt, hvilket betyder, at subwooferen står på standby og er klar til brug. Subwooferen er beregnet til at stå på standby, når den ikke er i brug. Bemærk! Subwooferen beskytter automatisk sig selv, hvis den aktive højttalerenhed bliver overophedet. Subwooferens beskyttelseskreds aktiveres muligvis efter en periode med afspilning ved højt niveau. Tænd og sluk standbyindikator Når Bang & Olufsen systemet tændes, aktiveres subwooferen automatisk. Den røde standbyindikator skifter til grøn, hvilket angiver, at subwooferen er tændt. Når du slukker for systemet eller slår lyden fra, lyser standbyindikatoren rødt med det samme og indikerer dermed, at subwooferen ikke er i brug. Subwooferbeskyttelse Hvis den aktive højttalerenhed bliver overophedet, sænker subwooferen automatisk lydniveauet. Når enheden er afkølet igen, normaliseres lydniveauet gradvist. Hvis subwooferen udsættes for stor belastning i længere tid, deaktiveres al lyd automatisk. Standbyindikator Rengør subwooferen Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig blød klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af subwooferen. I tilfælde af, at subwooferen deaktiverer lyden, lyser standbyindikatoren orange. Sådan gendannes lyden: > Tag subwooferens netledning ud af stikkontakten. > Giv den aktive højttalerenhed tid til at køle af. > Sæt subwooferens netledning i stikkontakten igen. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler, hvis problemet varer ved. Bemærk! Høj musik i længere tid kan medføre høreskader.

4 4 Opsæt subwooferen Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde: Tag systemets netledning ud af stikkontakten. Placer subwooferen som beskrevet i afsnittet Tilpas subwooferen til opsætningen (side 8). Hvis du vil fastgøre subwooferen til noget bestemt ekstraudstyr, skal du se den tilhørende vejledning. Indstil omskifterne korrekt se afsnittet Tilpas subwooferen til opsætningen (side 8-9). Tilslut dine højttalere som beskrevet i afsnittet Tilslut højttalersystemet (side 6-7). Slut hele systemet til lysnettet igen. Forholdsregler Sørg for, at subwooferen placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Brug kun godkendte Bang & Olufsen stande eller vægbeslag for at undgå personskade! Der kan kun slukkes helt for strømmen til subwooferen ved at tage netledningen ud af stikkontakten. Mellemrummet mellem subwooferens enheder må ikke blokeres. Subwooferen er udelukkende beregnet til indendørs brug under tørre forhold og inden for et temperaturområde på C. Husk, at hver højttaler i en opsætning skal tilsluttes en stikkontakt. Bang & Olufsen højttalere er designet til at være tilsluttet lysnettet hele tiden, så de automatisk kan tændes. Forsøg aldrig at åbne subwooferen. Produktet må kun åbnes af en uddannet servicetekniker. Her sidder mærkaten med produktidentifikationen. Subwooferen bør kun skilles ad af uddannede serviceteknikere, da den ellers kan beskadiges.

5 Kabeltilslutninger 5 Stik til netledning Beslag til netledning Power Link indgangsstik Power Link udgangsstik POWER LINK IN LINE - db EXT. POS. POS. POWER LINK OUT POWER LINK 0dB INT. BASS MANAGEMENT POS.1 POS.2 POS.3 Omskiftere Af sikkerhedsmæssige årsager skal du fastgøre netledningen bag beslagene. POWER LINK IN LINE - db EXT. POS. POS. POWER LINK OUT POWER LINK 0dB INT. BASS MANAGEMENT POS.1 POS.2 POS.3 Netledning: Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt beregnet til dette produkt. Hvis du modificerer eller beskadiger netledningen, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler.

6 6 Tilslut højttalersystemet Slut subwooferen til dit højttalersystem ved hjælp af det medfølgende Power Link kabel. Du finder subwooferens stikpanel i bunden af produktet (se side 5). Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de andre højttalere og enheder i din Bang & Olufsen opsætning, skal du se de vejledninger, som fulgte med disse produkter. Højttalertilslutning På disse to sider kan du se eksempler på to forskellige højttaleropstillinger. Surround sound-system Dette system har et specielt subwooferstik, og alle højttalere skal tilsluttes dit Bang & Olufsen system direkte. > Sæt den ene ende af kablet i indgangsstikket POWER LINK IN på subwooferen og den anden ende i subwooferstikket på dit Bang & Olufsen system. > Slut dine højttalere til højttalerstikkene på dit Bang & Olufsen system. > Vælg EXT. BASS MANAGEMENT (se side 9). Stereosystem Venstre og højre højttaler er tilsluttet subwooferen, og subwooferen er tilsluttet dit Bang & Olufsen system. > Sæt den ene ende af kablet i indgangsstikket POWER LINK IN på subwooferen og den anden ende i et af højttalerstikkene på dit Bang & Olufsen system. > Slut dine andre højttalere til stikkene POWER LINK OUT på subwooferen. > Vælg INT. BASS MANAGEMENT (se side 9). Strømtilslutning Slut den medfølgende netledning til stikket ~.

7 7 'Surround system' IN SUBWOOFER L FRONT FRONT R REAR REAR L R 'Stereo system' OUT OUT IN L R L R OUT OUT IN L R IN OUT Signaldirigering mellem højttalere: I stedet for at trække kabler fra alle højttalere til subwooferen, kan du dirigere signalet fra højttaler til højttaler.

8 8 Tilpas subwooferen til opsætningen Det er nemt og fleksibelt at placere en subwoofer. På grund af sin forholdsvis lille størrelse kan den nemt integreres i de fleste indretninger, og den kan placeres stort set hvor som helst i rummet. Den mest naturlige lyd opnås ved at placere subwooferen på gulvet i den første halvdel af rummet, afhængigt af din foretrukne lytteposition. Indstil omskifterne POWER LINK og LINE Brug disse omskiftere til at indstille systemet. til et Bang & Olufsen system: Brug de medfølgende Power Link kabler til at slutte subwooferen til dit system. Indstil omskifteren til POWER LINK. til et system, der ikke er fra Bang & Olufsen: Hertil skal bruges et specialkabel med et almindeligt phono- eller minijackstik i den ene ende og et DIN-stik i den anden (fås som ekstraudstyr hos din Bang & Olufsen forhandler). Indstil omskifteren til LINE. L Den optimale placering af subwooferen er ved samme afstand som mellem din foretrukne lytteposition og fronthøjttalerne (venstre, højre og evt. center). Placer om muligt subwooferen mellem de to fronthøjttalere. R Indstil omskifteren -db/0db Omskifteren -db/0db bruges til at afstemme subwooferens effekt med BeoLab højttalernes følsomhed. Denne omskifter bør kun indstilles til -db, hvis du har tilsluttet et par BeoLab 4 PC højttalere. Ellers indstilles omskifteren til 0dB for alle andre højttalere.

9 9 POS. 3 POS. 2 POS. 1 Placer aldrig subwooferen bag din foretrukne lytteposition. Vi anbefaler desuden, at du undgår at placere dine højttalere inden for den stiplede linje (se illustrationen). Indstil omskifteren EXT./INT. BASS MANAGEMENT Afhængigt af din opsætning skal du muligvis indstille basstyringen. Indstil omskifteren til EXT. BASS MANAGEMENT, hvis subwooferen er tilsluttet et dedikeret stik, men der ikke er sluttet højttalere til subwooferen. Indstil omskifteren til INT. BASS MANAGEMENT, hvis der er sluttet andre højttalere direkte til subwooferen. Indstil omskifteren POS. Brug positionsomskifteren til at bortfiltrere ændringer i basgengivelsen som følge af, at subwooferen f.eks. er placeret i et hjørne i stedet for frit. Indstillingen af omskifteren POS. afhænger af det antal overflader, som subwooferen står i nærheden af (inden for 50 cm). Omskifteren POS. har tre indstillinger: POS.1: Brug denne indstilling, hvis subwooferen er placeret tæt på én overflade: fritstående (gulvet) eller hængende på en væg. Dette viser de lysegrå områder i illustrationen ovenfor. POS.2: Brug denne indstilling, hvis subwooferen er placeret tæt på to overflader: på gulvet og tæt på en væg. Dette viser de mellemgrå områder i illustrationen ovenfor. POS.3: Brug denne indstilling, hvis subwooferen er placeret tæt på tre overflader: på gulvet og i et hjørne. Dette viser de mørkegrå områder i illustrationen ovenfor. Disse positionsindstillinger er dog kun anbefalinger du kan frit indstille omskifteren, som du foretrækker. POWER LINK IN LINE - db EXT. POS. POS. POWER LINK OUT POWER LINK 0dB INT. BASS MANAGEMENT POS.1 POS.2 POS.3 Indstil omskifteren POS. efter din opsætning.

10 10 >> Tilpas subwooferen til opsætningen Brug BeoLab 4 sammen med en subwoofer Du bør altid bruge et Power Link kabel, og omskifteren POWER LINK skal altid indstilles til LEFT eller RIGHT. Hvis du bruger et minijackkabel, skal du altid indstille omskifteren LINE IN til LINE. Brug ikke indstillingen PC. Indstil omskifteren -db/0db på subwooferen til 0dB. Bemærk! Brug kun indstillingen -db på subwooferen, hvis du har tilsluttet et par BeoLab 4 PC.

11 Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Miljøbeskyttelse Elektrisk og elektronisk udstyr, dele og batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr, alle dele samt alle batterier skal indsamles og bortskaffes separat. Når elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land. I tilfælde af, at et produkt er for lille til at vise dette symbol, er det i stedet vist i vejledningen, på garantibeviset eller på emballagen. Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Alle produkter fra Bang & Olufsen overholder den gældende miljølovgivning i de lande, hvor produkterne sælges. Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel.

12

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT DA/ BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 Medfølgende tilbehør 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Kontroller på den øverste del og knapkontroller 5 Kontroller på

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere