BRUGSANVISNING. Version 1.0 MIKROOVN 17L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING. Version 1.0 MIKROOVN 17L"

Transkript

1 BRUGSANVISNING Version 1.0 MIKROOVN 17L

2 Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med produktet, skal du henvende dig der, hvor produktet er købt. Vi ønsker dig god fornøjelse med produktet. INSTALLATION Fjern emballagen og tag afstandsbegrænseren ud af tilbehøret i mikroovnen (nogle modeller er allerede installeret), lås strømledningen op i overensstemmelse med afstandsbegrænserens specifikke form. Udfør installationen ved at følge den vedlagte vejledning. Formålet med afstandsbegrænseren er at sikre, at der er en vis afstand mellem mikroovnen og væggen. Tag al emballagen ud. Check omhyggeligt, om mikroovnen er beskadiget. Den er beskadiget, hvis: a. ovnrummet er påvirket eller presset sammen. b. døren ikke er flad, eller hvis kontakten ikke er glat eller fleksibel. c. det metalisolerede gitter på døren er bøjet eller gået ud af facon. d. strømledningen sidder løst. KONTAKT DET NÆRMESTE GODKENDTE SERVICECENTER, HVIS EN AF OVENSTÅENDE FEJL BLIVER FUNDET. Mikroovnen skal placeres på et tørt sted for at undgå at ruste og holdes væk fra varme- og fugtkilder såsom gasbrændere og vandtanke. For at sikre, at der er tilstrækkelig ventilation, skal afstanden mellem bagsiden af mikroovnen og væggen være mindst 10 cm, og afstanden mellem siden af ovnen og væggen mindst 5 cm. Den afstand fra ovnens overside til loftet skal være mindst 20 cm, og afstanden mellem mikroovnen og jorden mindst 85 cm. Ovnen skal placeres langt fra TV, radio og antenner for at undgå forstyrrelser, i en afstand på mindst 5 m. Apparatet skal placeres således, at stikket er tilgængeligt, og jordforbindelsen skal være god. I tilfælde af lækage kan en jordsløjfe dannes for at undgå elektrisk stød. Mikroovnen må ikke placeres i et skab. Den er beregnet til at stå frit. Bagsiden af ovnen skal placeres mod en væg. Da der kan være fabrikationsrester eller -olie i ovnrummet eller varmelementet, vil man typisk i starten bemærke en lugt eller endda lidt røg. Det er normalt og holder op, når ovnen er blevet anvendt flere gange. Lad dør og vinduer stå åbne for at sikre god ventilation. Det anbefales at stille en kop vand på drejeskiven, indstille ovnen på høj effekt og benytte ovnen flere gange. For at holde mikroovnen på afstand af væggen er det nødvendigt at installere en afstandsbegrænser. Hul A Hægte B Hægte C Hul A Hægte A Afstandsbegrænser 1) Skub afstandsbegrænseren i den viste retning 2) Sørg for at hægte A er fastgjort i hul A 3) Fastgør hægte B og C i de tilhørende huller. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Følgende grundlæggende forholdsregler bør altid tages, når et elektrisk apparat benyttes. Læs alle instruktionerne, før apparatet tages i brug. Sørg for, at den elektriske spænding i boligområdet svarer til den, der vises på det mærke, der sidder på apparatet. Og at stikkontakten på væggen har en god jordforbindelse. 2

3 Reducer brandfaren i ovnrummet: a. Undgå at koge maden for længe. b. Fjern poselukkere med ståltråd fra papir- og plastikposer, før de placeres i ovnen. c. Undlad at opvarme olie eller fedt til dybstegning, da oliens temperatur ikke kan styres. d. Efter brug tørres bølgelederdækslet først med en fugtig klud og derefter med en tør klud for at fjerne madstænk og fedt. Fedtlag kan blive overophedede, ryge eller brænde. e. Hvis materialer inden i ovnen ryger eller går i brand, skal døren holdes lukket, ovnen slukkes og strømforsyningen afbrydes. f. Hold øje med ovnen, når maden opvarmes i plastik- eller papirbeholdere, pga. brandfaren. For at begrænse eksplosionsfaren og risikoen for pludselig kogning: a. ADVARSEL: Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere pga. eksplosionsfaren. Sutteflasker med skruelåg eller sut anses for lukkede beholdere. b. Anvend beholdere med store åbninger til at opvarme væske. Den opvarmede væske må ikke fjernes med det samme, men tages ud efter et par minutter. Dermed undgås ulykker forårsaget af forsinket eksplosiv kogning. c. Kartofler, pølser og kastanjer skal skrælles eller hulles, før de tilberedes. Hele hårdkogte æg med skal må ikke opvarmes i mikroovnen, fordi de kan eksplodere, selv efter opvarmningen. d. Indholdet af sutteflasker og babymad i glas skal røres eller rystes, og temperaturen skal checkes, før det indtages, for at undgå forbrænding. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes af fabrikanten, servicepersonalet eller en kvalificeret tekniker for at undgå ulykker forårsaget af elektrisk stød. Efter opvarming kan beholdere være meget varme. Anvend handsker til at tage maden ud af ovnen og undgå dampforbrænding ved at lede dampen væk fra ansigt og hænder. Åben langsomt det fjerneste hjørne af låget på madvarebeholdere og plastikindpakning egnet til mikroovne. Hold popcorns- og madlavningsposer væk fra ansigtet og åben dem forsigtigt. For at forhindre drejeskiven i at gå i stykker: a. Lad drejeskiven køle af før rengøring. b. Undlad at placere varme fødevarer eller redskaber på den kolde drejeskive. c. Undlad at placere frosne fødevarer eller kolde redskaber på den varme drejeskive. Sørg for, at redskaberne ikke er i kontakt med mikroovnens indvendige sider under madlavning. Benyt udelukkende redskaber, der er egnet til brug i mikroovn. Undlad at opbevare mad eller andre ting i ovnen. Undlad at benytte ovnen uden væske og mad i ovnrummet, da dette vil beskadige ovnen. Når apparatet anvendes i kombinationsfunktion, må børn kun anvende ovnen under voksentilsyn på grund af de høje temperaturer. Tilbehør, der ikke er anbefalet af fabrikanten, kan forårsage personskade. Må ikke anvendes udendørs. Denne vejledning bør gemmes. ADVARSEL: Hvis døren eller dørens lukkemekanisme er defekt, eller ovnen ikke virker ordentligt, må den ikke benyttes, til den er blevet repareret af en kompetent person; ADVARSEL: Det er farligt for alle andre end kompetente personer at udføre serviceydelser eller reparationer, der involverer aftagelse af det dæksel, der beskytter mod udsættelse for mikrobølgeenergi. Sluk for apparatet ved røgudslip eller tag stikket ud af stikkontakten og hold døren lukket for at kvæle eventuelle flammer. Opvarmning af væsker i mikroovnen kan føre til forsinket eksplosiv kogning. Derfor skal beholderen behandles forsigtigt. Ovnen skal renses regelmæssigt, og madrester fjernes. Manglende vedligeholdelse og rengøring af ovnen kan medføre nedbrydning af overfladen, negativt påvirke apparatets levetid og skabe farlige situationer. Undlad at bruge skrappe afslibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovndørens rude, da de kan ridse overfladen og slå glasset i stykker. 3

4 Apparaterne er ikke egnet til at styres af en ekstern tidsafbryder eller et adskilt fjernstyringssystem. Mikroovnen er beregnet til at opvarme mad og drikkevarer. Tørring af mad og tøj eller opvarmning af varmetæpper, hjemmesko, svampe, fugtigt stof og lignende kan føre til fare for ulykker, antændelse og brand. Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år og personer med reduceret fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller mangel på erfaring og viden, hvis de holdes under opsyn og vejledes om sikker anvendelse af apparatet og forstår de pågældende risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn. Opbevar apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde, hvis de er under 8 år. Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med reduceret fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller mangel på erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller vejledes om anvendelse af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. En damprenser må ikke anvendes. Døren eller den ydre overflade kan blive varm, når apparatet er i funktion. ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Små børn skal holdes på afstand. Under brug bliver apparatet varmt. Undlad derfor at røre ved varmeelementerne inden i ovnen. Overfladerne kan blive varme under brug. KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG ADVARSEL: VARM OVERFLADE PRODUKTBESKRIVELSE Bølgelederdæksel Bølgelederdækslet må aldrig fjernes. 1) Dørlås Mikroovnens dør skal lukkes ordentligt, for at ovnen kan virke. 2) Rude i døren Gør det muligt for brugeren at følge med i opvarmningen af maden. 3) Roterende akse Glasdrejeskiven sidder på aksen. Motoren neden under den driver drejeskiven, så den roterer. 4) Roterende ring Den roterende ring er sat fast på hjul. Den støtter drejeskiven og sørger for, at den holder balancen, når den roterer. 5) Drejeskive Maden står på drejeskiven. Drejeskiven roterer, Når mikroovnen er tændt, roterer drejeskiven for at sikre, at maden varmes jævnt. - Sæt den roterende ring på først. 4

5 - Placer derefter drejeskiven på den roterende akse og sørg for, at den er sat ordentligt på plads. 6) Kontrolpanel Se detaljer nedenfor (kontrolpanelet kan ændres uden forhåndsmeddelelse) 7) Bølgelederdæksel Bølgelederdækslet sidder inden i mikroovnen ved siden af kontrolpanelets væg (se venligst figuren nedenfor). KONTROLPANEL 1) Minutur - Den maksimale kogetidsindstilling er 30 minutter. - Der er 2 minutter mellem indstillingerne. - Minuturet ringer med en klokkelyd, når tiden er udløbet og vender tilbage til udgangspositionen (0). 2) Funktions- / effektknap Der er 6 effektniveauer: HIGH 100% udgangseffekt (Hurtigkogning) M.High 85% udgangseffekt (Normalkogning) Med 66% udgangseffekt (Langsomkogning) M.Low 40% udgangseffekt (Drikke eller supper) Defrost 37% udgangseffekt (Optøning) LOW 17% udgangseffekt (Hold varm) Dette er en oversigt over optøningstid for forskellige madvarer: VÆGT OPTØNINGSTID Kød 0,1~1,0kg 1.30~26.00 Fjerkræ 0,2~1,0kg 2.30~22.00 Fisk og skaldyr 0,1~0,9kg 1.30~14.00 ANVENDELSE 1) Sæt ledningen i stikket - Før ledningen tilsluttes, skal minuturet stilles på 0. - Ventilationen må ikke blokeres 2) Placer maden på glasdrejeskiven og luk døren. - Maden skal ligge i en beholder. 3) Vælg det ønskede effektniveau. 4) Stil minuturet. Hvis den ønskede tid er kortere end 10 minutter, drejes knappen hen på 10 minutter og derefter tilbage til den ønskede tidsindstilling. 5) Nå den ønskede tid er indstillet, begynder kogetiden. Hvis der er behov for at holde pauser ind imellem, kan døren åbnes til enhver tid og lukkes igen for at fortsætte kogningen. 6) Når tiden er inde, og kogningen slutter, ringer mikroovnens klokke og lampen i ovnrummet slukkes automatisk. Hvis maden fjernes, før tiden er udløbet, skal minuturet stilles tilbage på 0 for at undgå, at mikroovnen er i funktion, mens den er tom. REDSKABSVEJLEDNING Det anbefales at benytte beholdere, der er sikre og egnede til kogning i mikroovn. Generelt er beholdere fremstillet af varmebestandig keramik, glas og plastik egnet til mikroovnenergi. Metalbeholdere må ikke anvendes til kogning i mikroovn og kombinationskogning, da det kan fremkalde gnister. Se angivelserne i nedenstående oversigt. 5

6 Beholders materiale Mikroovn Noter Varmebestandig keramik Ja Undlad anvendelse af keramik, der er dekoreret med metalrande eller glaseret. Varmebestandig plastik Ja Må ikke anvendes til langtidskogning i mikroovn Varmebestandigt glas Ja Plastikfilm Ja Må ikke anvendes ved tilberedning af kød såsom koteletter, da den høje temperatur kan skade filmen. Metalbeholder Nej Må ikke anvendes i mikroovnen, som ikke kan trænge igennem metal. Lak Nej Lav varmebestandighed. Må ikke anvendes til kogning ved høje temperaturer. Bambus-, træ- og papirbeholdere Nej Lav varmebestandighed. Må ikke anvendes til kogning ved høje temperaturer. OPTØNINGSTIPS Mikroovnen trænger ca. 4 cm ind i det meste mad. For at optimere optøningseffekten, anbefales følgende: Madvarer i tykke stykker bør vendes regelmæssigt under tilberedelse for at opnå en ensartet opvarmning. Hvis maden vejer over 500 g, anbefales det at dreje knappen mindst 2 gange. Optøet mad skal forbruges hurtigst muligt. Undlad at lægge det tilbage i køleskabet eller fryseren igen. MADLAVNINGSTIPS Følgende faktorer kan påvirke madlavningsresultatet: Madens placering Placer de tykkeste dele af maden yderst på tallerkenen og de tyndere dele inderst på tallerkenen. Fordel dem jævnt, uden at lægge dem oven på hinanden om muligt. Madens kogetid Start med at koge med korte kogetider, evaluer kogetiden, når den er udløbet, og forlæng den i forhold til det reelle behov. Overkogning kan føre til røg og brændt mad. Jævn kogning af maden Mad som kylling, hamburger eller bøf skal vendes en gang under kogningen. Alt efter madtypen, og hvis det er relevant, bør man røre i retten udefra og ind mod midten af madens beholder en eller to gange under kogningen. Lad maden stå et stykke tid Når kogetiden er udløbet, efterlades maden i ovnen et passende stykke tid. Det gør det muligt at færdiggøre madens kogecyklus og nedkøle den gradvist. Hvornår er maden kogt færdig? Man kan afgøre det ved at undersøge madens farve og hårdhed samt følgende: Damp kommer ud fra alle dele af maden, ikke bare fra kanten. Fjerkræs led kan nemt tages af. Svinekød og fjerkræ viser ingen tegn på blod. Fisk er uigennemsigtig og kan nemt skæres med en gaffel. Bruningsskål Ved anvendelse af en bruningsskål eller en selvopvarmende beholder placeres en varmebestandig isolation i form af en porcelænstallerken under den for at forebygge beskadigelse af drejeskiven og rotationsringen. Mikroovnssikker plastikemballage Ved kogning af mad med højt fedtindhold bør man undlade at sætte plastikemballage i kontakt med maden, da det kan smelte. 6

7 Mikroovnssikre madlavningsredskaber i plastik Nogle mikroovnssikre madlavningsbeholdere er ikke egnede til at koge mad med højt fedt- og sukkerindhold. Desuden må forvarmningstiden i beholderens brugsvejledning ikke overskrides. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE Advarsler: Det er farligt for alle andre end en kvalificeret servicetekniker at udføre reparationsserviceydelser, der indebærer fjernelse af det dæksel, der beskytter mod udsættelse for mikroovnsenergi. Fjern strømledningen fra stikket i væggen, før rengøring af mikroovnen. Apparatet må ikke lægges i vand eller andre væsker under rengøring. Hvis mikroovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydelse af overfladen, som kan påvirke apparatets levetid negativt og skabe farlige situationer. Ovnen skal rengøres regelmæssigt, og madrester skal fjernes. Detaljer vedrørende dørlukninger, ovnrum og omgivelser. Undlad at anvende hårde vaskemidler, benzin, skurepulver eller metalbørster til at rense dele af apparatet. Undlad at fjerne bølgelederdækslet. RENGØRINGSTIPS: Udvendig: Tør ydersiderne af med en blød, fugtig klud. Dør: Tør døren og ruden ren med en blød, fugtig klud. Tør dørlukningerne og omgivelserne af for at fjerne sprøjt og spildt mad. Tør kontrolpanelet af med en blød, fugtig klud. Indvendige vægge: Tør de indvendige overflader rene med en blød, fugtig klud. Tør bølgelederdækslet rent og fjern sprøjt og spildt mad. Drejeskive / Rotationsring / Rotationsakse: Vask med mildt sæbevand Rens med rent vand og tør grundigt SERVICECHECK/REPARATIONER: Check følgende før opkald til serviceteknikeren: Placer en kop vand (ca.150 ml) i et måleglas i mikroovnen og luk døren omhyggeligt. Ovnlampen bør tændes, hvis døren er ordentligt lukket. Lad ovnen være tændt i et minut. Bliver ovnlyset tændt? Virker afkølingsventilatoren? (Læg hånden over ventilationsåbningerne på bagsiden.) Roterer drejeskiven? (Drejeskiven kan rotere med eller mod uret. Det er helt normalt.) Er vandet inden i ovnen varmt? Hvis svaret på nogle af de ovenstående spørgsmål er Nej, checkes stikkontakten på væggen og sikringen i målerskabet. Hvis både stikkontakten på væggen og sikringen fungerer ordentligt, SÅ KONTAKT DET NÆRMESTE GODKENDTE SERVICECENTER. 7

8 SERVICECHECK/REPARATIONER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER NB: MIKROOVNSSTRÅLING ADVARSEL: Det er farligt for alle andre end en kvalificeret servicetekniker at udføre reparationer, der indebærer fjernelse af det dæksel, der beskytter mod udsættelse for mikroovnsenergi. ADVARSEL: Højspændingskondensatoren forbliver opladet efter afkobling; klip højspændingskondensatorens negative pol af ovnstativet (benyt en skruetrækker) for at aflade den, før den berøres. Under servicechecket kan delene på listen nedenfor blive fjernet og give adgang til potentialer på over 250V til jorden. 1. Magnetron 2. Højspændingstransformer 3. Højspændingskondensator 4. Højspændingsdiode 5. Højspændingssikring Følgende betingelser kan skabe uhensigtsmæssig udsættelse for mikroovnsstråling under servicechecket. Uhensigtsmæssig placering af magnetron. Uhensigtsmæssig matching of dørlås, hængsel og dør; Uhensigtsmæssig placering af kontakt, Beskadigelse af dør, dørlukning eller ovnkasse. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL: Hvis døren eller dørlukningerne er skadet, må ovnen ikke benyttes, til den er blevet repareret af en kompetent person. ADVARSEL: Det er farligt for alle andre end en kvalificeret servicetekniker at udføre reparationer, der indebærer fjernelse af det dæksel, der beskytter mod udsættelse for mikroovnsenergi. ADVARSEL: Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da de kan eksplodere. MILJØANBEFALING Et elektronisk produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du aflevere produktet på den lokale genbrugsstation. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder som anført i din kommune. Batterierne skal udtages, inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. Rohs-Direktivet Fra 1. juli 2006 trådte RoHS direktivet (2002/95/EC) i kraft. Formålet med dette direktiv er at begrænse anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 8

9 Garantien gælder ikke Hvis ovennævnte ikke overholdes. Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold, eller lidt anden form for overlast. Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet. Importør Agk Nordic A/S Copyright Alle rettigheder forbeholdes. Trykt og udgivet af Agk Nordic A/S Undertegnede Agk Nordic A/S erklærer herved, at følgende udstyr 10985, overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 9

10

MIKROOVN 20L, 700Watt

MIKROOVN 20L, 700Watt MIKROOVN 20L, 700Watt Model no. 10927 Tak fordi du valgte at købe dette ON Kitchenware kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INDEN DU TILSLUTTER APPARATET KONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på mærkepladen svarer til spændingen i dit hjem. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE PÅ MIKROOVNENS INDLØB på siden

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

MIKROOVN. Model Nr.: 1663 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning nøje før montering og brug, og opbevar den til senere brug.

MIKROOVN. Model Nr.: 1663 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning nøje før montering og brug, og opbevar den til senere brug. MIKROOVN Model Nr.: 1663. BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning nøje før montering og brug, og opbevar den til senere brug. 1 Montering 1. Fjern al emballage. Hvis der er en sikkerhedsfilm over ovnen,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INDEN TILSLUTNINGEN OPSTILLING Stil ovnen i passende afstand af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: HGI20ENID0TX1 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Køkkenmaskine. Royal 1200 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Royal 1200 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Royal 1200 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2 Mikrobølgeovn Model: OGF23ENID0TS2 Læs denne brugsanvisning grundigt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Forholdsregler for at undgå at blive udsat for voldsom mikrobølgeenergi

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere.

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10 Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. -12- VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS DISSE RETNINGSLINJER

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS FORHOLDSREGELER FOR AT UNDGÅ UDSLIP AF MIKROBØLGE ENERGI. 1. Forsøg aldrig at få ovnen til at fungere med lågen åben ved at omgå sikkerhedslåsene. Dette vil resultere

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere