Cykling i Danmark - hvor står vi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykling i Danmark - hvor står vi?"

Transkript

1 Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST

2

3 Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1

4 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning Overblik statslige indsatser for at fremme cyklisme Cykelpuljen Supercykelstipuljen Fremkommelighedspuljen, Passagerpuljen og Yderpuljen Pulje til bedre adgang til den kollektive transport Cykeltrafikkens omfang Cykeltrafikken på nationalt plan Cykeltrafikken i udvalgte byer Cykeltrafik sammenholdt med andre transportformer Overblik: Cyklen og andre transportformer Cykeltrafikken sammenlignet med biltrafikken Cyklen og den kollektive trafik Hvad cykles der til og hvornår? Hvornår på året cykles der mindst og mest? Cyklisternes alder og køn Betydning af alder Betydning af køn Cykeltrafikken i et europæisk perspektiv Trafiksikkerhed og ulykkesstatistik Bilag

5 Formål og sammenfatning Formål og sammenfatning Arbejdspapiret giver et faktuelt overblik over cyklingens tilstand i Danmark. Herudover bliver der redegjort for de senere års statslige indsatser på cykelområdet. Arbejdspapiret indgår i arbejdet med udviklingen af en ny national cykelstrategi. Arbejdspapiret er en del af en samlet arbejdspapirserie. Sammenfatning arbejdspapir 1 Som en del af aftalen om en grøn transportpolitik og aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik er der igangsat initiativer for ca. 2 mia. kr. til målrettede cykeltiltag. På landsplan har cykeltrafikken ligget relativt stabilt siden 00 erne. Der ses på landsplan et fald i cykeltrafikken svarende til ca. 10 pct., når 1990 sammenholdes med I en række byer har der samlet set været en positiv udvikling i cykeltrafikken, herunder i København og Odense. Danmark er et cykelland med store forskelle i omfang af cykeltrafik i byer og landområder. Jo større en by er, desto mere synes der at blive cyklet. Ca. 4 pct. af persontransportarbejdet foregår på cykel, og ca. 24 pct. af alle pendlerture til arbejde og uddannelse på nationalt plan sker på cykel. Det er især på de kortere distancer, at cyklen bliver brugt og er konkurrencedygtig i forhold til fx bilen. Over halvdelen af alle bilture er 10 km eller kortere. Cyklens markedsandel har sammenhæng til kvaliteten af øvrige transportformer. Cyklen og den kollektive trafik kan også supplere hinanden, og der ses en opadgående tendens i kombinationsture mellem cykel og tog. Cyklen er et transportmiddel, der bruges både i fritidssammenhænge og til pendling. Alder spiller en væsentlig rolle i forhold til cykelvaner. Generelt cykler folk mindre med alderen. Der ses også et dyk for unge omkring gymnasiealderen, ligesom der generelt synes at være en nedadgående tendens hos unge. I et europæisk perspektiv ligger Danmark i top sammen med Holland. Antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister er faldet markant siden 2000, mens antallet af cyklede kilometer har været stabilt.

6 6. Cykling i Danmark - hvor står vi? 2. Overblik statslige indsatser for at fremme cyklisme Staten har i flere år proaktivt arbejdet for at fremme cyklisme, herunder via puljer og tilskud til cykelprojekter i regi af ikke-statslige aktører som kommuner, organisationer og virksomheder. De politiske aftaler på cykelområdet viser, at der er bred politisk opbakning til, at staten spiller en aktiv rolle i at fremme cyklisme. Eksempelvis blev et bredt flertal af Folketingets partier i 2009 enige om at afsætte 1 mia. kr. til en cykelpulje til projekter i perioden Senest har et bredt flertal besluttet at gå videre med projekteringen af en ny Storstrømsbro med en cykel-/gangsti til omkring 100 mio. kr. Statslig medfinansiering er et nøgleord for mange af de cykelprojekter, der gennemføres henholdsvis er blevet gennemført. Medfinansieringsprincippet sikrer, at den samlede investering i cykelområdet bliver væsentligt større end de hertil afsatte statslige midler. På nuværende tidspunkt er der samlet udmøntet ca. 767 mio. kr. fra Cykelpuljen og Supercykelstipuljen til projekter i kommuner, virksomheder og organisationer. På grund af medfinansieringsprincippet resulterer midlerne i cykelinvesteringer for ca. 2 mia. kr., inklusive cykelprojekter på statsvejene, jf. figur 1.1 Figur 1.1 Samlede investeringer på cykelområdet som følge af Cykelpuljen og Supercykelstipuljen (mio. kr.) Medfinanisering fra kommuner mv. Statsligt tilskud til cykeltiltag Statsvejsprojekter Anm.: *) Midler følger af aftalen om en grøn transportpolitik fra **) Midler følger af aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik fra Anm.: Der er i estimeringen af de samlede investeringer anlagt visse forudsætninger givet medfinansieringsprincippet: I 2009 udgjorde tilskuddet fra Cykelpuljen 35 pct. af det forventede samlede forbrug for 2009-tilsagnene, og 44 pct. for det forventede samlede forbrug af tilsagene. Cykelpuljens tilskudsprocent blev forhøjet fra Bemærk at de forudsatte andele ikke svarer til Cykelpuljens tilskudsprocent, idet Cykelpuljens tilskudsprocent varierer med cykelprojektets karakter. Tilskudsprocenten fra Supercykelstipuljen er 50 pct. Kilde: Vejdirektoratet og Transportministeriet

7 Overblik statslige indsatser for at fremme cyklisme 7. Herudover bidrager medfinansieringsprincippet til at skabe solide og realistiske projekter, idet tilskudsmodtageren er økonomisk forpligtiget i forhold til projekterne. Udover de rene cykelpuljer er der også givet støtte til cykeltiltag fra statslige puljer, som har til formål at forbedre den kollektive trafik. Derudover har DSB, som led i en særlig pulje, etableret bedre parkeringsfaciliteter for blandt andet cykler ved togstationer rundt omkring i landet. Dette illustrerer, at cyklisme også kan fremmes aktivt i samspil med andre transportformer, især den kollektive trafik, ved at sikre integration og naturlig sammenhæng mellem brug af cykel, tog samt busser. Fremadrettet forventes der fortsat at være et stort potentiale i en øget satsning på at sikre bedre sammenhæng mellem cyklen og den kollektive trafik, også uden for Hovedstadsområdet. Det er således en væsentlig pointe, at cykelfremme også kan gå hånd i hånd med andre transportformer. At understøtte denne udvikling kan være med til at gøre kombinationsture, der involverer cyklen, til et mere konkurrencedygtigt alternativ til bilen. Tilsvarende er der også fremadrettet mulighed for, at cyklisme kan fremmes på andre områder fx ved at indtænke cykelfremme og attraktive cykelfaciliteter i byfornyelsesindsatser og kommende investeringer i klimatilpasning af infrastrukturen Cykelpuljen I 2009 indgik en række partier i Folketinget en Aftale om en grøn transportpolitik. Forligsparterne afsatte i den forbindelse 1 mia. kr. til en cykelpulje i perioden Målet med Cykelpuljen er at fremme projekter, som kan forbedre forholdene for cyklister og dermed gøre det mere attraktivt, udbredt og sikkert at benytte cykel som transportform både når man pendler til arbejde, og når man har behov for transport i fritiden. Kommuner, organisationer og virksomheder, som ønsker at gøre en indsats for cykling, har mulighed for at opnå tilskud til cykelprojekter. Ca. 70 pct. af Cykelpuljens midler er foreløbigt blevet udmøntet i form af tilskudsprojekter. Herudover anvendes der midler til cykelprojekter på statsvejene. Cykelprojekterne fordeler sig inden for en række hovedkategorier, herunder cykelpendling, cykling til skole og fritid samt kampagner. I perioden er der fra Cykelpuljen givet tilskud for ca. 595 mio. kr. til 275 projekter i kommuner, virksomheder og organisationer og besluttet 41 statsvejsprojekter for ca. 250 mio. kr. Som følge af medfinansieringsprincippet har puljen foreløbigt affødt investeringer til cykelfremmende aktiviteter på mere end 1,5 mia. kr. Selvom cykling primært foregår på de kommunale veje, kan der være god ræson i strategiske investeringer i udvalgte cykelprojekter på statsvejene. Eksempelvis hvis anlæg af cykelfaciliteter på en statsvej kan binde eksisterende kommunale stinet sammen og herved muliggøre en rekreativ cykelrute, og/eller at flere skolebørn trygt kan cykle til og fra skole.

8 8. Cykling i Danmark - hvor står vi? Boks 1.1 Eksempel Cykelpuljeprojekt på statsvejen ved Oddesund I forbindelse med aftale om udmøntning af Cykelpuljen 2013 er det blevet besluttet at anlægge en cykelsti på statsvej mellem Humlum og Oddesund i Struer Kommune. Den nationale cykelstirute mellem Holstebro og Thisted har indtil nu været ufuldstændig, men med den kommende cykelsti mellem Humlum og Oddesund, bliver det smukke limfjordslandskab en del af de cyklendes oplevelser. I tilgift hertil forbedres trafiksikkerheden for cyklister markant. Strækningen har indtil nu savnet trafiksikre alternativer, og kun få cyklister har trodset den hårde og stadigt tungere trafik. Lokale har indtil nu fravalgt at cykle hele strækningen og i stedet valgt en kombination af cykel og tog. Men med stadigt flere cyklister og stigende interesse for netop Oddesund-områdets helt særlige kvaliteter, bliver den kommende cykelsti budt mere end velkommen. Kilde: Struer Kommune Kort 1.1 Cykelpuljen Kilde: Vejdirektoratet

9 Overblik statslige indsatser for at fremme cyklisme 9. Tabel 1.1 Antal projekter der har fået tilskud fra cykelpuljen og statsvejsprojekter Antal projekter I alt Statsvej Cykelbyer Cykelpendling Cykling til skole og fritid Rekreativ cykling og cykelturisme Udvikling- og demonstration Kampagner Cykelturisme på småøer I alt Kilde: Vejdirektoratet Tabel 1.2 Mio. kr. givet i tilskud fra cykelpuljen og statsvejsprojekter Mio. kr. (afrundet) I alt Statsvej Cykelbyer Cykelpendling Cykling til skole og fritid Rekreativ cykling og cykelturisme Udvikling- og demonstration Kampagner Cykelturisme på småøer I alt Kilde: Vejdirektoratet Boks 1.2 Eksempel på cykelpuljeprojekt I forbindelse med projektet To nye stier i Ringkøbing-Skjern til både turister og skoleelever har Ringkøbing-Skjern Kommune etableret cykelstier på de to strækninger Lem-Højmark og Nørre Bork-Bork Havn. Som en del af projektet er der desuden blevet udarbejdet trafikpolitik på de tre skoler, der ligger i forbindelse med cykelstierne. Kilde: Vejdirektoratet 2.2. Supercykelstipuljen I 2012 indgik regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik. I forbindelse hermed afsatte for-

10 10. Cykling i Danmark - hvor står vi? ligspartierne 189 mio. kr. i 2012 til etablering af supercykelstier i de større byer den såkaldte Supercykelstipulje. Puljen har til formål at forbedre forholdene for cyklister i de fem største danske byer og give bedre mulighed for at vælge cyklen i stedet for bilen, også over de længere afstande, gennem etableringen af cykelstier målrettet pendlere. Midlerne medfinansierer kommunale projekter til etablering af supercykelstier. Med Aftale om Supercykelstier mv. af 16. maj 2013 blev der udmøntet ca. 172 mio. kr. til etablering af supercykelstier. Midlerne gives som statsligt tilskud på 50 pct. til kommunale supercykelstiprojekter i Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. I tillæg hertil blev forligspartierne den 24. juni 2013 enige om at afsætte puljens resterende midler (ca. 14,8 mio. kr.) til en ramme for gennemførelse af specifikke statsvejsprojekter i forbindelse med de støttede supercykelstiruter 1. Boks 1.3 Eksempel på støttet supercykelstiprojekt I forbindelse med aftale om udmøntning af Supercykelstipuljen 2013 er der blevet givet tilsagn om tilskud til anlæg af en supercykelsti i den såkaldte Indre Ringrute. Ruten forbinder de ydre bydele i København og Frederiksberg og løber på en strækning på ca. 13,5 km gennem København og Frederiksberg kommuner. Projektets tiltag går i høj grad ud på at opgradere eksisterende forhold. Der planlægges eksempelvis stiudvidelser, etablering af busperroner ved bestemte stoppesteder, en række tiltag i kryds samt fjernelse af niveauforskelle ved sideveje. Men også etablering en ny cykelbro over Artillerivej på Amager og etablering af cykelstier på Kingosgade og Alhambravej på Frederiksberg og på Vejlands Allé indgår i projektet. Det forventes, at Indre Ringrute, i sammenhæng med det øvrige Cykelsuperstinet i Hovedstadsområdet, kan overflytte en betydelig andel bilister til pendlercyklister. Kommunerne forventer, at ca flere cyklister pr. dag vil bruge strækningen som resultat af projektet, herunder 1000 nye cykelpendlere, der tidligere kørte i bil. Kommunerne forventer, at dette vil øge fremkommeligheden på vejnettet med ca. 650 færre biler. Projektets budget er på ca. 51 mio. kr., og der er i aftalen afsat 25,5 mio. kr. i tilskud til projektet, svarende til 50 pct. af projektets budget. Selve anlæggelsen af ruten forventes at starte i 2014 og blive færdiggjort i løbet af Fremkommelighedspuljen, Passagerpuljen og Yderpuljen Trafikstyrelsen administrerer tre puljer Fremkommelighedspuljen, Passagerpuljen og Yderpuljen der alle har fokus på at forbedre den kollektive trafik i landet, 1 Jf. Aftale om kollektiv trafik i yderområder mv. af 24. juni 2013 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

11 Overblik statslige indsatser for at fremme cyklisme 11. primært busserne. Puljerne har givet tilskud til flere projekter, hvor cykeltiltag har indgået som delelement. Fremkommelighedspuljen har fokus på at forbedre bussernes fremkommelighed og øge bussernes samspil med resten af den kollektive trafik. Puljen er afsluttet med ansøgningsrunden primo Der blev givet tilsagn til 23 projekter for i alt 93,1 mio. kr. Puljen har bl.a. givet tilskud til flere stoppestedsforbedringer, eksempelvis superstoppesteder i Helsingør og Nordjylland, hvor der også har været fokus på at forbedre forholdene for cykelpendlere til og fra bussen. Passagerpuljen har fokus på at fremme ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer. Denne pulje afsluttedes i Puljen har givet tilskud til en masse innovative tiltag, også en del der inkluderer cykler. Eksempelvis har FynBus søgt tilskud til at undersøge mulighederne for at forbedre kombinationsrejser med bus og cykel. Både muligheden for cykler inde i bussen, pladsreservation, cykelanhænger, sikker cykelparkering ved stoppestederne og markedsføring af kombinationsrejser. Boks 1.4 Eksempel: Roskilde Danmarks bedste trafikby Et eksempel på et projekt under Passagerpuljen er projektet: Roskilde Danmarks bedste trafikby, hvor Movia har fået tilskud til et projekt, der går ud på at skabe bedre sammenhæng mellem bus, tog og cykel. Det skal ske ved at sætte en lang række innovationstiltag i gang, der skal profilere den kollektive trafik i forbindelse med etablering af et nyt A-busnet i Roskilde. Desuden etableres der cykelparkering ved relevante superstoppesteder og endepunkter, hvorved det bliver lettere at anvende cykel/bus i sammenhæng. Kilde: Trafikstyrelsen Yderpuljen den nyeste af puljerne har fokus på at forbedre den kollektive trafik i tyndt befolkede områder. Der er 57 mio. kr. til uddeling årligt frem til Puljen har haft sin første uddeling af midler i foråret 2013, hvor der blev uddelt midler til 13 projekter for 35 mio. kr. Der blev blandt andet uddelt penge til et projekt, der involverer cykelholdere på udvalgte busruter i Sønderborg og Tønder Kommuner Pulje til bedre adgang til den kollektive transport Som en del af den såkaldte DSB-pulje har DSB etableret knap cykelparkeringspladser ved togstationer fra 2009 til primo september DSB har derudover identificeret et behov for cykelparkering ved stationer rundt omkring i landet på ca pladser. Projekterne kræver afklaring af endelige fysiske planer og medfinansiering fra kommuner. DSB udarbejder jævnligt status og udmøntningsplan for den kommende periode. Puljen udløber i Figur 1.2 viser de stationer, hvor der per 1. januar 2013 er etableret cykelparkeringspladser og bilparkeringspladser i regi af puljen, samt ved hvilke stationer DSB planlægger at etablere parkeringspladser til cykler og biler.

12 12. Cykling i Danmark - hvor står vi? Figur 1.2 Cykelparkering ved stationer

13 Cykeltrafikkens omfang Cykeltrafikkens omfang Afsnittet gennemgår cyklingens omfang, herunder hvordan cykeltrafikken har udviklet sig på landsplan henholdsvis i udvalgte byer over tid Cykeltrafikken på nationalt plan Figur 1.3 viser Vejdirektoratets trafikindeks over cykeltrafikkens udvikling på landsplan i perioden Figur 1.3 Trafikindeks over cykeltrafikkens udvikling i perioden (2000 = 100) Nationalt Anm.: Inkl. knallert-30 for nationalt indeks Kilde: Vejdirektoratet Der har siden 1990 været en faldende tendens i cykeltrafikken på landsplan. Sammenholdes 1990 med 2012 er der sket et fald på ca. 10 pct. Siden 2000 har cykeltrafikken imidlertid stabiliseret sig, når der ses bort fra det enkeltstående fald i Faldet i 2010 skyldes bl.a. en hård vinter med megen sne og frost i både 1. og 4. kvartal. Tabel 1.3 nedenfor viser tal for cykeltrafikarbejdet på landsplan i perioden 2000 til Cykeltrafikarbejdet er relativt stabilt over perioden, jf. endvidere figur 1.3. Det svinger mellem 2,8 og 3,1 mia. km med undtagelse af 2010, hvor cykeltrafikken var påvirket af det hårde vintervejr. Cykeltrafikarbejdets omfang svarer til, at hver dansker cykler ca. 550 km om året.

14 14. Cykling i Danmark - hvor står vi? Tabel 1.3 Udviklingen i cykeltrafikarbejdet på landsplan (mio. km pr. år) Årstal mio. km Anm.: Inkl. knallerttrafik Kilde: Vejdirektoratet og Transportvaneundersøgelsen Cyklister ved cykeltæller, Aalborg 3.2. Cykeltrafikken i udvalgte byer Udviklingen i de større byer viser forskellige tendenser, jf. figur 1.4. København har siden 1990 oplevet en markant stigning i cykeltrafikken. For Aarhus og Odense er 2000 et vendepunkt, da cykeltrafikken i 1990 erne og frem til 2000 var faldende, mens den er steget efter Figur 1.4 Trafikindeks over cykeltrafikkens udvikling i perioden (2000 = 100) 160 København Aarhus 140 Odense Aalborg Kilde: Vejdirektoratet og kommunerne Der mangler anvendelige data for Odense fra 2002 til 2007, men der ses alligevel en positiv tendens med en stigning i cykeltrafikken indtil Herefter er cykeltrafikken aftaget. Cykeltrafikken i Aalborg faldt i en længere periode i 1990 erne, men har siden stabiliseret sig, hvis man ser bort fra det generelle fald i 2010.

15 Cykeltrafikkens omfang 15. Som det fremgår af figur 1.55, har bystørrelse 2 i høj grad betydning for, hvor meget folk cykler. Den enkle udlægning er, at jo større en by er, jo mere cykles der. København og Frederiksberg er de steder, hvor der cykles mest. Samtidig cykler folk i byer og byområder med over indbyggere ca. 3 gange så mange kilometer som personer i landsbyer og landdistrikter (under indbyggere). Det bemærkes, at især Odense har en høj cykelandel sammenlignet med andre store provinsbyer. Figur 1.5 Cykeltrafikken fordelt på bystørrelse hhv. udvalgte byer og Hovedstaden 3,5 3,0 2,5 Cykelkm/dag/person 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Anm.: For Aalborg, Odense og Aarhus er indbyggertallet (2012) angivet for det sammenhængende byområde, og ikke for kommunerne. Anm.: Hovedstadens forstæder dækker over følgende kommuner (indbyggertal i parentes): Albertslund (27.824), Ballerup (48.211), Brøndby (34.210), Gentofte (73.360), Gladsaxe (66.030), Glostrup (21.869), Greve (47.980), Herlev (26.958), Hvidovre (51.341), Ishøj (21.131), Lyngby-Taarbæk (53.840), Rudersdal (54.827), Rødovre (37.351), Tårnby (41.572) samt Vallensbæk (14.797). Anm.: Københavns og Frederiksbergs kommuner har hhv indbyggere. Kilde: Transportvaneundersøgelsen og Danmarks Statistik 2 Der er tale om bystørrelse hhv. sammenhængende byområder. For så vidt angår hovedstadens forstæder hhv. København og Frederiksberg dækker opgørelsen de respektive kommuner.

16 16. Cykling i Danmark - hvor står vi? Tabel 1.4 Cykelandelen i udvalgte kommuner (procentvis andel af ture alle turformål) Bopælskommune Cykel som hovedtransportmiddel (pct.) Frederiksberg 34 København 34 Tårnby 25 Odense 25 Lyngby-Tårbæk 23 Aarhus 19 Rødovre 19 Herning 17 Esbjerg 16 Aalborg 15 Svendborg 12 Kilde: Transportvaneundersøgelsen Tabel 1.4 viser cykelandelen for alle ture i en række udvalgte kommuner. De største byer har den højeste cykeltrafikandel, som derefter i grove træk falder med størrelsen. Visse kommuner i Hovedstadsområdet følger imidlertid en lidt anden tendens. Her ses en større cykeltrafikandel end i nogle af de større kommuner vest for Storebælt. Der henvises til bilag 1 for et overblik over cykeltrafikandelen i alle kommuner. Samlet set viser gennemgangen ovenfor, at der har været en nedadgående tendens i cykeltrafikken på landsplan over tid. Faldet er imidlertid stoppet, og siden 00 erne har udviklingen stabiliseret sig. Tendensen er generelt positiv i de større byer, og ligeså interessant er det, at eksempelvis en by som Odense fra bundniveauet i 1999 og frem til cykeltrafikken toppede i 2009 og 2010 oplevede en stigning på hele 43 pct. Der er givetvis flere faktorer, der kan være med til at forklare dette, men målrettede cykelsatsninger fra kommunens side formodes at have spillet en væsentlig rolle.

17 Cykeltrafik sammenholdt med andre transportformer Cykeltrafik sammenholdt med andre transportformer Dette afsnit belyser cykeltrafikken sammenholdt med andre transportformer, herunder særskilt i forhold til biltrafikken og den kollektive trafik Overblik: Cyklen og andre transportformer Cykeltrafikkens udvikling og omfang er i 1.6 sammenholdt med udviklingen i øvrige transportformers persontransportarbejde siden Figur 1.6 Udviklingen i persontransportarbejdet fordelt på transportmidler (mia. person-km pr. år) Fly Færge Cykel/knallert Tog Bus Biler Anm.: 2012-tal for biler og busser er foreløbige. Kilde: Danmarks Statistik og Vejdirektoratet Cykeltrafikarbejdet ligger relativt stabilt over tid, som det også fremgik af det foregående afsnit. Til sammenligning er der sket en stigning i biltrafikken over tid. Da det samlede persontransportarbejde er steget nogenlunde svarende til stigningen i biltrafikken, betyder det, at cykeltrafikkens andel af persontransportarbejdet har været svagt faldende over tid, jf. figur Persontransport måles typisk i antal "personkilometer" og betegnes persontransportarbejde. Én person som transporteres én kilometer, giver én personkilometer. Tre personer der transporteres to kilometer, giver seks personkilometer.

18 18. Cykling i Danmark - hvor står vi? Figur 1.7 Cykeltrafikandelen af det samlede persontransportarbejde (mia. person-km pr. år) ,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Kilde: Danmarks Statistik og Vejdirektoratet Figur 1.8 Persontransportarbejdet fordelt på transportmidler (km i pct.) 2% 2% 13% 4% Gang Cykel Bil Kollektiv Andet 80% Kilde: Transportvaneundersøgelsen Ca. 4 pct. af persontransportarbejdet foregår på cykel/knallert, jf Det er vigtigt at bemærke, at cyklens andel af persontransportarbejdet er væsentligt mindre end cyklens andel af ture. Det skyldes ikke så overraskende at en gennemsnitlig cykeltur er betydeligt kortere end en gennemsnitlig tur i bil eller kollektiv transport. Dette illustreres af figurerne herunder, der viser antal ture frem for persontransportarbejde.

19 Cykeltrafik sammenholdt med andre transportformer 19. Figur 1.9 Andel af ture for alle turformål fordelt på transportmidler (ture i pct.) 2% 6% 18% 58% 16% Gang Cykel Bil Kollektiv Andet Kilde: Transportvaneundersøgelsen Målt på antal ture er bilen stadig det mest benyttede transportmiddel, jf. figur pct. af alle ture foretages på cykel. Lægger man dertil gang, foretages godt en tredjedel af alle ture med forureningsfri transport. Ser man isoleret på pendling, har cyklen en endnu højere markedsandel. Således foregår ca. hver fjerde pendlertur til arbejde og uddannelse med cykel som hovedtransportmiddel, jf. figur Figur 1.10 Andel af pendlerture på nationalt plan fordelt på transportmidler (ture i pct.) 4 2% 13% 8% 24% Gang Cykel Bil Kollektiv Andet 53% Kilde: Transportvaneundersøgelsen Tager man København som lokalt eksempel, foregår mere end hver tredje pendlertur på cykel og mere end halvdelen, hvis man kun ser på indbyggerne i København. 4 Pendlerture dækker både pendling til arbejde og uddannelse.

20 20. Cykling i Danmark - hvor står vi? 4.2. Cykeltrafikken sammenlignet med biltrafikken Cyklen dækker primært transportbehovet på de korte distancer. Det understreges af figurerne herunder, hvor figur 1.11 viser, hvor stor en andel af henholdsvis cykelture og cyklede kilometer (persontransportarbejdet) der falder inden for hvilke distancer (angivet som intervaller). Figur 1.12 viser en tilsvarende opgørelse for bilture. Figur 1.11 Fordeling af cykelture på turlængde (km), % 40% 35% 30% 25% 28% 39% 26% Andel af km Andel af ture 20% 20% 15% 10% 5% 0% 4% 0% 7% 15% 13% 7% 9% 3% 6% 6% 4% 4% 4% 2% 1% 1% 1% 1% Kilde: Transportvaneundersøgelsen Faktaark om cykeltrafik i Danmark, DTU (2013) Det fremgår af figur 1.11 (gul graf), at ca. 85 pct. af cykelturene (hvor kun cyklen indgår) er på 5 km eller mindre. Mindre end 5 pct. af turene er over 11 km. Tendensen er tilsvarende men dog svagere for cykeltransportarbejdet (blå graf), idet knap 55 pct. af de cyklede kilometer cykles på ture på op til 5 km. Den lidt svagere tendens for persontransportarbejdet skyldes, at en enkelt tur på eksempelvis 15 km tæller meget på kilometerkontoen, men forholdsvist lidt på turkontoen. Det bevirker, at selv om kun ca. 15 pct. af alle cykelture er på over 5 km, cykles ca. 45 pct. af alle cykelkilometer alligevel på disse ture. Der vil således være mange ekstra cykelkilometer at hente, hvis man kan få folk til at cykle flere lange ture på km, eller måske endda længere. 5 Det bemærkes, at procentsatserne inden for de respektive intervaller på de to grafer i Figur 1.11 refererer til andelen af det samlede antal cykelture hhv. cykelkilometer. Der er således ikke tale om en sammenligning med andre transportformer, men om en intern sammenligning mellem cykeldistancer.

21 Cykeltrafik sammenholdt med andre transportformer 21. Figur 1.12 Fordeling af ture i bil (km), opgjort på km og antal ture, % Personbilfører (km) 35% Personbilpassager (km) 30% Personbilfører (ture) Personbilpassager (ture) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: Transportvaneundersøgelsen Faktaark om biltransport i Danmark, DTU (2013) Sammenligner man cykelturene med bilturenes længde (den blå graf i figur 1.12), ser man, at tendensen for de to transportformer ikke afviger så meget fra hinanden. For begge transportformer gælder, at en stor del af turene er på relativt korte distancer. Dog er tendensen for biltrafikken svagere, idet godt en tredjedel af bilturene er op til 5 km, og over halvdelen af bilturene 10 km eller kortere. Betragtes fordelingen af de kørte kilometer (gul graf), får man en illustration af, hvorfor bilen står for så stor en del af transportarbejdet, som den gør (jf. også 1.6). Eksempelvis ligger kun omkring 15 pct. af bilturene inden for intervallet km, men alligevel køres der relativt set flest kilometer 6 (ca. 30 pct.) på ture inden for denne distance. For cykeltrafikken gælder, at flest kilometer (ca. 25 pct.) relativt set cykles på ture inden for intervallet 1-3 km. De mange korte bilture på op til 10 km står for omkring 15 pct. af de kørte kilometer Cyklen og den kollektive trafik Cykeltrafikkens omfang påvirkes også af udbuddet og kvaliteten af den kollektive trafik. Attraktivitet af kollektive trafiktilbud, herunder nærhed til bopæl henholdsvis rejsemål, rejsetid og regularitet mv., har betydning for, om cyklen vælges som (hoved-)transportmiddel. Med andre ord er der sammenhæng mellem cyklens markedsandel og kvaliteten af øvrige transportformer. Dette betyder også, at udbygning og forbedringer af den kollektive trafik påvirker tilbøjeligheden til at vælge cyklen som hovedtransportmiddel. Dermed kan det være en udfordring at fastholde cyklens markedsandel på en række kortere distancer ved mærkbare forbedringer af de kollektive trafiktilbud. 6 Der er taget udgangspunkt i kilometer for personbilføreren. Da tendensen for hhv. fører og passager følges ad, dykkes der ikke nærmere ned i denne distinktion.

22 22. Cykling i Danmark - hvor står vi? Cyklen og den kollektive trafik kan omvendt også supplere hinanden. Det er særligt på de lidt længere distancer, at der kan være fordele i at kombinere cykel og kollektiv trafik. Figur 1.13 viser, at der er sket en stigning i andelen af kombinationsture mellem tog og cykel over perioden Cyklen i sammenhæng med kollektiv transport udgør dermed et potentiale i forhold til ændring af transportvaner og overflytning af bilister til andre transportformer, herunder cykel. Figur 1.13 Andel togture hvor cyklen er brugt (S-tog, metro, andre tog) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: Transportvaneundersøgelsen I 2012 blev 31 pct. af alle togture kombineret med cykel, det vil sige cyklen blev brugt til og/eller fra stationen eller medtaget i toget. I 2007 udgjorde kombinationsture med cykel 23 pct. Det svarer til, at omfanget af kombinationsture er steget med ca. en tredjedel i perioden De seneste års stigning hænger blandt andet sammen med ordningen med gratis cykelmedtagning i S-tog. Når cyklen ikke medtages i den kollektive trafik, er der stor forskel på, i hvilken ende af den kollektive rejse cyklen bruges. Væsentligt flere bruger cyklen fra hjemmet til stationen, end fra stationen til slutmålet.

23 Hvad cykles der til og hvornår? Hvad cykles der til og hvornår? Cyklen og andre transportformer kædes ofte sammen med pendling til arbejde og uddannelse. Men cykling handler også om fritidsture, indkøb, transport til sportsklubben mv., som det ses nedenfor. Figur 1.14 Formålsfordeling for cykelture (ture i pct.) 1% 32% 24% 15% Arbejde Uddannelse Indkøb/ærinde Fritid Erhverv 27% Kilde: Transportvaneundersøgelsen Cyklen anvendes til alle private formål, og den anvendes i vid udstrækning til pendlerture mellem hjem og arbejde eller uddannelse (herunder skole). Ud af alle cykelture er 39 pct. pendlerture, jf. figur Det fremgår af figuren, at cyklen også anvendes i betydeligt omfang til indkøb og ærinder samt ikke mindst til fritidsbrug. De to kategorier tilsammen udgør 59 pct. af alle cykelture. Figur 1.15 Formålsfordeling for cyklede kilometer (km i pct.) 2% 37% 33% Arbejde Uddannelse Indkøb/ærinde Fritid Erhverv 17% 12% Kilde: Transportvaneundersøgelsen

24 24. Cykling i Danmark - hvor står vi? Samme mønster ses af figur 1.15, der angiver formålsfordelingen for cyklede kilometer. Dog er andelen af cyklede kilometer relativt større for kategorierne arbejde og fritid. Dette hænger formentligt sammen med, at en voksen pendler typisk har en længere tur til arbejde end turen til bageren eller et barns cykeltur til skolen. For fritidscykling kan der formentlig ses en effekt af de mange fritidscykelryttere, man ser på de danske veje Hvornår på året cykles der mindst og mest? Figur 1.16 nedenfor viser fordelingen af cykeltrafikken henover året. Det kan ikke overraskende konstateres, at der cykles mindre om vinteren (december-februar) end resten af året. Faktisk cykles der kun halvt så meget i vintermånederne som i de måneder, hvor der cykles mest, eksempelvis september. I juli ser man et dyk på grund af ferieperioden. Figur 1.16 Gennemsnitlig cykeltransport (km/person/dag) på månedsbasis, ,1 1,9 1,7 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,5 1,7 1,9 1,6 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Transportvaneundersøgelsen Faktaark om cykeltrafik i Danmark, DTU (2013)

25 Cyklisternes alder og køn Cyklisternes alder og køn Hvem cykler mest i Danmark? Afhænger cykelvaner og transportmiddelvalg af alder og køn? 6.1. Betydning af alder Nedenstående figurer viser et mønster i personers cykelvaner og alder, hvor unge voksne og børn cykler mest, og ældre mennesker cykler mindst. Figur 1.17 Antal daglige cykelture fordelt på alder 1,2 1,0 Ture/dag/person 0,8 0,6 0,4 0,2 0, år år år år år år år år Kilde: Transportvaneundersøgelsen Figur 1.18 Cyklede kilometer per dag fordelt på alder 2,5 2,0 Cykelkm/dag/person 1,5 1,0 0,5 0, år år år år år år år år Kilde: Transportvaneundersøgelsen Der er sammenhæng mellem alder og brug af cyklen. Det er blandt børn og unge, at der cykles flest ture de unge i aldersgruppen år cykler således dobbelt så mange ture i forhold til stort set alle andre aldersgrupper, jf. figur Herefter

26 26. Cykling i Danmark - hvor står vi? falder antallet af ture ganske jævnt, dog med en negativ afvigelse for teenagerne (16-20 år). Tendensen er generelt den samme, men dog mindre klar, når man ser på transportarbejdet i figur Her viser det sig, at det faktisk er folk i den typiske studiealder (21-29 år), der cykler flest kilometer, efterfulgt af de helt unge. Dog er folk i den typiske arbejdsalder (30-60 år) også pænt med. De ældre over 60 år cykler mindst, også målt på kilometer. Årsagerne til, at ældre i mindre grad bruger cyklen, kan ikke udledes af graferne. En del af forklaringen kan ligge i, at det daglige transportbehov må formodes at dale, når man forlader arbejdsmarkedet. Figur 1.19 Udviklingen af antal cyklede kilometer i perioden fordelt på alder (km/dag/person) 2,8 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0, år år år år år år år år 0, Kilde: Transportvaneundersøgelsen Ser man på udviklingen i transportarbejdet over tid for de forskellige aldersgrupper, er der en negativ tendens for både skolebørn (10-15 år) og de unge i gymnasiealderen (16-20 år), jf. figur Der ses en positiv udvikling for de årige, hvilket viser en god tendens for fremtidens ældre. Det bør imidlertid generelt noteres, at udviklingstallene er behæftet med en vis usikkerhed, da antallet af respondenter i hver alderskategori er forholdsvis lavt.

27 Cyklisternes alder og køn Betydning af køn Figur 1.20 viser, at forskellen på omfanget af henholdsvis mænds og kvinders cykling er forholdsvis begrænset. Der er således stort set ligestilling på cykelfronten. Figur 1.20 Cyklede kilometer per dag fordelt på køn 1,6 1,4 Cykelkm/dag(person 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Mand Kvinde Kilde: Transportvaneundersøgelsen Der er imidlertid forskel på kønnenes cykelvaner, idet mænd cykler lidt flere kilometer end kvinder, mens kvinder cykler flere men kortere ture.

28 28. Cykling i Danmark - hvor står vi? 7. Cykeltrafikken i et europæisk perspektiv Nedenfor ses en byopgørelse over cykelandelen i 13 udvalgte europæiske byer, jf. figur Både København og Odense klarer sig godt og overgås kun af den hollandske by Leiden. Figur 1.21 Cykelandelen for alle turformål i udvalgte europæiske byer (ture i pct.) Kilde: epomm.eu 2011 København ligger i sammenligningen på en andenplads og overgås af den hollandske by Leiden, der har en cykelandel på 33 pct. Ikke overraskende har både hollandske og danske byer høje cykelandele. Odense ligger på en tredjeplads med 27 pct., mens eksempelvis Amsterdam med en cykelandel på 22 pct. ligger på sjettepladsen. Byerne er et bredt udvalg af større byer i Europa og er derfor ikke nødvendigvis repræsentative for landenes gennemsnitlige cykelandele. Cykeltrafikkens andel af det samlede persontransportarbejde i Holland var 7 pct. (2007) 7. Det er næsten dobbelt så højt som cykelandelen i Danmark på 4 pct., jf. figur 1.7 hhv Kigger man rundt i Europa, er det interessant, hvor stor forskel der er på forskellige byer i samme land. Eksempelvis de svenske byer, hvor Malmø ligger højt med en cykelandel på 23 pct., og Stockholm ligger lavt med en cykelandel på 1 pct. 7 Fietsberaad factsheet Importance of cycling in the Netherlands (2009), jf. sheet+1+-+importance+of+cycling+in+the+netherlands

29 Cykeltrafikken i et europæisk perspektiv 29. Tilsvarende har den belgiske by Antwerpen en relativ høj cykelandel på 23 pct., hvorimod Bruxelles har en cykelandel på 2 pct. Byer som London og Paris har begge en lav cykelandel på hver 2 pct. Udover sammenligningen ovenfor er det værd at nævne, at Danmark i juni 2013 kom ind på en delt førsteplads (sammen med Holland) på Det Europæiske Cyklistforbunds nye cykelbarometer 8. Placeringerne fordeles på baggrund af en samlet score på en række parametre herunder sikkerhed, cykelturisme mv., og ikke alene ud fra de undersøgte landes cykelandel. Der er således tale om et helhedsorienteret perspektiv på cykling og cykelforhold, jf. boks 1.5. Boks 1.5 Det europæiske cyklistforbunds cykelbarometers fem dimensioner 1. kriterium: Cykling som hovedtransportmiddel (andel af befolkningen): 2. kriterium: Indeks cykelsikkerhed (antal dræbte cyklister/antal cyklister): 8 The European Cyclists Federation (ECF) ECF Cycling Barometer (offentliggjort 4. juni 2013). Flere detaljer om cykelbarometret kan findes på

30 30. Cykling i Danmark - hvor står vi? 3. kriterium: Cykelturisme (antal cykelturistture i befolkningen): 4. kriterium: Cykelmarkedet (solgte cykler pr indbyggere): 5. kriterium: Cykelfortalerskab (antal medlemmer af cyklistorganisationer pr. 1 mio. indbyggere): Kilde: European Cyklists Federation (ECF): ECF Cycling Barometer Technical Document (2013).

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport

Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Udviklingen i cykelandelen i kommunerne Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Cyklen er med knap 15% af alle ture en vigtig del af det danske

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere