Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet"

Transkript

1 I Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET> l' e J

3 REG. NR..2~~~ U D S K R I F T af OVERFREDNINGSNÆVNETS, r KENDELSESPROTOKOL. ~/V'-t V I, År 1964,den 20.~pril,afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sagen 1400/60 vedrørende fredning af områder ved Tystrup sø's sydvestlige og nordlige bred i Tystrup, Lynge og Broby sogne. I den af fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds den 28. juni 1960 afsagte kendelse hedder det: I "I skrivelse af 6/ fra Danmarks Naturfredningsforening har foreningen under henvisning til naturfredningslovens l rejst fredningssag angående visse områder ved Tystrup sø's sydvestlige bred i Tystrup sogn. Det hedder til begrundelse herfor i skrivelsen~ "Området omkring Tystrup sø er et af de smukkeste landskaber i Midtsjælland. Der er værdifulde fredninger langs søens nordøstlige bred (Næsbyholm m.v.). Den sydvestlige bred af søen, fra området ved Lynge Eskildstrup til Vinstrup 'fi hestehave, består væsentlig af landbrugs jord. Terrænet er her ret kuperet og mange steder findes der levende hegn og enkeltstående træer og trægrupper. Fra den vej, der fra Lynge Eskildstrup over Tystrup og Vinstrup fører ned gennem Vinstrup h6etehave, har man mange steder en naturskøn udsigt over Tystrup sø og dennes skovklædte nordøstlige bred. Det vil være af overordentlig stor værdi at få dette landskab bevaret for eftertiden i så vidt muligt sin nuværende tilstand. Med det stærkt stigende

4 '..'!,., -2- sommerhusbyggeri overalt i landet og den fremadskridende ødelæggelse af landskabeligt værdifulde områder kan man befrygte, at de landskabelige værdier, der findes omkring Tystrup sø, hurtigt vil ødelægges, medmindre riergennemføres fredningsbestemmelser til sikring af disse." Naturfredningsrådet har anbefalet forslaget, idet det i skrivelse af 23. september 1959 anføres: "Man kan fra rådets side meget varmt anbefale, at forsåledes slaget/som fremført af Danmarks Naturfredningsforening, gennemføres. En fredning af Tjustrup-Bavelse sø's sydbred vil - da nu ~4I nordbredden allerede er fredet - medføre, at et af Sjællands smukkeste og mest karakteristiske sølandskaber bevares for efterverdenen. Man må tillægge gennemførelsenaf denne fredning meget stor æstetisk landskabelig værdi, men det skal fra rådets side tilføjes, at også i naturhistorisk og undervisningsmæssig henseende må man tillægge den foreslåede fredning væsentlig betydning. I Suserup skov ved søens nordvestlige ende ligger en afdeling af universitetets ferskvandsbiologiske laboratorium, og søen og dens omgivelser har derfor i en årrække været objekt for botaniske og zoologislce undersøgelser, ligesom egnen ofte er målet for universitetsekscursioner. Det ville betyde en væsentlig forringelse af det pågældende laboratoriums arbejdsområde, såfremt der omkring Tjustrup-Bavelse sø opvoksede en udstrakt villa- og sommerhusbebyggelse, der dels på grund af den deraf følgende forurening af søen, dels på grund af, at søbreddens karakteristiske dyre- og plantesamfund vil ændres, vil virke stærkt forringende på laboratoriets arbejdsmuligheder. En fredning af Tjustrup-Bavelse 8Ø'S sydbred, således

5 -3- som af Danmarks Naturfredningsforening foreslået, vil derfor betyde, at ikke alene et sjældent smukt landskabsbillede vil blive bevaret, men at der tillige bevares et i naturhistorisk henseende værdifuldt søområde. Med aen stigende bebyggelse er efterhånden mange af vore søer ændret og i større eller mindre grad forurende, hvorfor mart må lægge særlig vægt på, at man her har mulighed for at bevare en større dansk sø, der udelukkende er omgivet af skove og agerland uden nogen større sammenhængende bebyggelse." Efter bekendtgørelse i Statstidende for 15. oktober 1959 og i Sorø Amtstidende, Sjællandsposten og Folketidende for den 14. s.m. og speciel indvarsling i anbefalet brev til hver enkelt lodsejer, panthaver m.v. blev forslaget forelagt de interesserede på et møde, der afholdtes i Tystrup skole den 29. oktober 1959, hvor et stort antal lodsejere havde givet møde. Der kom her en stærk kritik fra lodsejernes side til orde. Man protesterede principielt mod fredningen, som man fandt upåkrævet, og forbeholdt sig i påkommende tilfælde erstatning. Specielt kritiserede man, at også opførelse af landbrugsbygnineer foresloges lagt under censur. Naturfredningsforeningen tog på forskellig måde hensyn til denne kritik, specielt vedrørende landbrugsbygninger, og efter forhandling med Naturfredningsrådet og fredningsnævnet formulerede foreningen på et nyt lodsojermøde i Tystrup skole, den 5. maj 1960 i tilslutning til en skrivelse af 9. februar 1960 de foreslåede fredningsbestemmelser således: "I. Afgravning og opfyldning må ikke finde sted, undtagen ved nødvendige vejarbejder, ligesom enhver ændring af søbreddens

6 -4- forløb og reguleringen af bækken i skellet mellem Tystrup og Lynge sogne ikke skal være tilladt. Stendiger og større sten må ikke fjernes. II. Beplantning med nåletræer må ikke finde sted, herfra er dog undtaget de dele af Kellerød skov, der ligger mere end 20 m inden for skrænten mod søen og fra bækken, der danner grænse mod Lynge sogn. Haver er ligeledes undtaget fra denne bestemmelse. III. Levende hegn, enkeltstående træer og trægrupper må ikke fjernes uden nævnte tilladelse - herfra dog undtaget træer og buske i haver. IV. Det er tilladt at opføre og ændre bygninger, som tjener til områdets landbrugsmæssige og skovbrugsmæssige udnytteloe. Frednhgsnævnet skal godkende placering og udformning af andre bygninger. Ved placering af bygninger skal der tages hensyn til, at udsigten fra veje ud over søen ikke skæmmes. Nye solnmerhuse må : ikke opføres. Eksisterende må vedligeholdes, men ikke fornyes eller udvides. Skure, boder, master og andre skæmmende indretninger må ikke opføres uden fredningsnævnets godkendelse. V. Rørskoven langs søen må ikke besejles undtagen af lodsejerne og søejerne, og sejlads her med motorbåde er ikke tilladt. VI. Skæring af tagrør i søen må kun finde sted i tidsrummet l. dec. til 15. marts. VII. Teltslagning er kun tilladt på steder, som er godkendt til dette brug af fredningsnævnet.

7 -5- VIII. Generende støj på og ved søen (som f.eks. brug af grammofon og radio) samt sejlads med speelbåde og andre støjende motorbåde er ikke tilladt." Til dette møde, der ligeledes var velbesøgt, var endvidere indkaldt en række lodsejere fra Tystrup sø's nordlige bred i Lynge og Broby sogn, idet Naturfredningsforeningen efter henstilling fra Naturfredningsrådet nu havde udvidet forslaget til også at angå disse ejendomme. Også de nu forgslåede fredningsbestemmelser foranledigede kritik, og også de nyindkaldte lodsejere protesterede mod fredningen og forbeholdt sig erstatning i påkommende tilfælde. Navnlig kritiseredæforbudet mod afgravning og mod at bygge nye sommerhuse. Formanden for landboforeningen, proprietær Otto Lawaetz, Pedersborg, henstillede, at der i hvert fald åbnedes mulighed for at dispensere fra forbudet mod sommerhusbebyggelse, og denne henstilling fik kraftig tilslutning fra forsamlingen. : En række lodsejere i Lynge og Broby sogne henviste specielt til, at det ved fredningsnævnets kendelse af 8. oktober 1948 blev bestemt, at deres ejendomme ikke måtte bebygges eller udgraves m.v., men at det ved overfredningsnævnets kendelse af l. februar 1950 blev bestemt, at fredningen skulle ophæves, hvorfor de må henholde sig tiloverfredningsnævnets kendelse. Kun landsretssagfører Tommerup som repræsenterede godsejer Peter de Neergaard, Gyldenholm, der er ejer af Kellerød skov, og fru Mary de Neergaard, Mexico, der er ejer af Tase Møllegaard, og dennes ægtefælle direktør Edvard de Neergaard, der er _ e jer af det såkaldte "Hekkenfeldt", kunne principiel t give

8 -6- fredningen sin tilslutning, men stillede forskellige ændringsforslag og forbeholdt sine klienters erstatningskrav og måtte samtidig protestere mod forbudet mod at plante nåletræer. Senere har en række lodsejeregivet udtryk for sympati for en fredning mod sommerhusbebyggelse. ~ lodsejer. På mødet den 5. maj 1960 blev sagen optaget til kendelse, idet det tilkendegaveo, at denne ville blive afsagt den 28. juni 1960, efter at der var ført forhandlinger med hver enkelt Fredningsnævnet har derefter foretaget en række åstedsfe forretninger og ført forhandlinger med hver enkel t lodse jer. Nævnet har antaget landinspektør van Deurs, Sorø, som teknisk sagkyndig. Endvidere har statsministeriets konsulent i naturfredningssager, civilingeniør Blixencrone-Møller, p~ forskellig vis ydet nævnet bistand. Fredningsnævnet tiltræder, at den landskabelige skønhed omkring søen er stor og fredningsværdig, og ligeledes, at den vil : kunne forventes udsat for fare - specielt i form af planløst sommerhusbyggeri - i løhet af kortere åremål, således at der er grund til at iværksætte en fredning. Nævnet finder imidlertid, at det foreliggende forslag - 4t selv i dets ændrede skikkelse - er for vidtgående på enkelte punkter, og ligeledes, at en betydelig del af de arealer, der foreslås fredet, uden skade for helheden kan - og bør - fritages for fredningen. Der er herved også taget hensyn til bekostningen. F R E D N I N G S B E S T E M M E L S E R N E Nævnet finder navnlig ikke forbudet mod afgravning og opfyldning tilstrækkeligt begru..'1.det. Der forefindes utvivlsomt

9 -7- store mængder grus og sten i det pågældende område, men der er under sagen udtalt en formodning om, at gruset er stærkt lerblandet og derfor ikke særlig værdifuldt. Naturfredningsforeningen har henstillet, at der blev indhentet en sagkyndig erklæring herom,men det er blevet opgivet ud fra den betragtning, at enten er gruset værdifuldt, og i så fald vil et forbud mod udgravning næppe kunne betales, eller også er gruset af ringe værdi, og i så fald vil risikoen for væsentlige udgravninger være ubetydelig. Forbudet \ mod afgravning og opfyldning findes hereftet at burde udgå.,i, :' 1 :endvidere finder nævnet, at der på området af fredningsværdige stendiger, større sten, levende hegn, træer og trægrupper ikke findes flere, end der let vil kunne fredes ved individuelle fredninger, hvorfor hestemmelserne herom i forslaget bør udgå. net samme gælder bestemmelsen om skelbækken, efter at fredning af bækkens bredder er opgivet. Forbudet mod at plante nåletræer findes at burde modificeres yderligere og forbudet mod at opføre sommerhuse lempes. ~1ed hensyn til både sommerhuse og nåletræer finder nævnet, at der i almindelighed bør være en adgang til dispensation, men således, at der dog ikke skal kunne dispenseres vedrørende områder, hvor ethvert byggeri og enhver plantning vil hæmme udsigten. Ved tillatt delse til sommerhusbyggeri skal det påses, at udstykning ikke sker i for små grunde, og at bygningerne holder en vis standard og indpasses bedst muligt efter omgivelserne. Fredningsnævnet finder herefter, at fredningsbestemmelserne bør affattes således~ l. Opførelse, placering og udformning af bygninger skal godkendes af fredningsnævnet, der navnlig påser, at udsigten fra vejene t~ _ over søen ikke hindres eller skæmmes, og at søbredden ikke skæmmes.

10 , Specielt -8- Uden nævnets samtykke er dot dog tilladt at opføre og ændre bygninger, der tjener til land- el.skovbrugsmæssig udnyttelse, men det forventes, at land- og skovbrugere ved opførelse af bygninger og tilbygninger ligeledes bestræber sig for at få bygningerne passet bedst muligt ind i omgivelserne, således at den landskabelige skønhed ikke mindskes, og fredningsnævnet yder i så henseende gerne vejledning. kan skure, boder, benzintankanlæg, master, beboelsesvogne, beboelsesbåde og andre skænmende indretninger ikke forventes godkendt. Bortset fra lodsejernes private teltslagning er teltslage ning ikke tilladt. Eksisterende bygninger - herunder sommerhuse - må, bortset fra bygninger, der hører til den land- og skovbrugsmæssige udnyttelse, alene vedljgeholdes, men ikke fornyes eller udvides uden nævnets samtyl{ke. 2. Nyplantning af nåletræer må, hortset fra haver og eksisterende skove, kun finde sted med godkendelse af nævnet, der navnlig påser, at udsigten fra vejene over søen ikke hindres. 3. Søbreddens forløb må ikke ændres uden nævnets samtykke. Rørskoven langs søen må ikke besejles af andre end søejere og lejere af jagt- og fiskerirettighedor. Skæring af tagrør må k~n finde sted i tiden l. december til l.april. 4. Generende støj på og ved søen såvel som på det fredede område I i sin helhed er ikke tilladt. Dette gælder apecielt brug af grammofon og radio og sejlads med speedbåde og andre særligt støjende motorbåde. DE FREDEDE-OMRÅDER: Do arealer, som naturfredningsforeningen har foreslået fredede, - nogle kun delvis - er følgende:,t,, _

11 -9- Kellerød cy,tystrup sogn: l a, l b, l ~, 2 a, 2 b, 2 ~, 2 d, 2 ~, 2 f, 2 g, 2 h, 2 i, 2 k, 2 l. Tystrup by og sogn: 11"'2 -, -b b, 23,.L!:" c., 4 _,. a, ~, 23 b, 15, 14, 10 b, 10 ~, 8 b, 19 ~, 6 c og 5 c. Vinstrup by, Tystrup sogn: 15 ~, 15 f, 15 m, 15, 15 ~, 2 a, 14 f, 14 a, 17, l a, 7 a, 35 b, 11 h, 11 a, 3. :, 16 a, 16 b, 16,9., 5 Q:., 38, 39, 40, 41, 42, 21 a, 7 b og l f. Lynge Eskildstrup, Lynge sogn: l a, 7 f og 16. Frederikskilde, Lynge sogn: l a. Suserup, Lynge sogn: S 18 2 b, 8 a, 3 ~, 10, 3 a, 3 b, 2 :., 2 f, l ~, 4 ~, 3 f og 3 e. Broby by og sogn: i, 5 "-' 8 e, 17!';, 16!';, 15 a, 14 a, 4!'; og 13 m. Som forannævnt finder fredningsnævnet, at der bør ske en væsentlig indskrænkning heri, bl.a. af hensyn til bekostningen for det offentlige. Da det, der navnlig søges bevaret, Gr udsigten til søen fra vejene og endvidere søbreddens nuværende karakter, finder nævnet navnlig, at alle arealer ovenfor vejen d.v.s. arealer på den side af vejen, der vender bort fra søen, med et par undtagelser bør udgå af fredningen. Det samme gælder Qrealer i og ved Hørhaven,hvor dor kun I~I vil blive iværksat en søbredsfredning og en fredning af højdedraget ti [,

12 -10- Bavnen, og arealer i Kellerød, der hverken ses fra vejen eller søen. Endvidere udtages af fredningsplanen i Lynge og Broby sogne, arealer, som enten har været omfattet af overfredningsnævnets fornævnte kendelse af 1/2 1950, og som stadig ikke synes fredningsmodne, eller nrealer som find8s tilstrækkeligt beskyttede ved reglen i naturfredningslovens 25, stk. 20m skovgrænsen (matr.nr. 3 c m.fl. Suserup, derimod ikke arealer under Kellerød skov, der ikke er på 20 ha), eller arealer som ikke findes tilstrækkeligt fredningsværdige (matr.nr. l a, 3 a og 8 ~ Suserup m.fl.), således at der i Lynge sogn, bortset f~a Vilh. Jensens ejendom (l a, 7 f og l l Lynge Eskildstrup) kun iværksættes en søbredsfredning, medens der slet ikke iværksættes fredning i Broby sogn, der ikke når ud til søen. Sorø Akademi, der er ejer af Suserup skoven (mntr.nr.10) har principielt tiltrådt fredningsplanen, men har dog henstillet, at Suserup skov udtages af denne, idet der henvises til slcovlovens bestemmelser om fredskovspligten og til, at der er iværksat en privat fredning af skoven, som menes fuldt tilstrækkelig. : idet søbredsfredningen herefter strækker sig ubrudt fra Tase mølle,tt til Susåens udløb i Tystrup S0. Søbredsfredningen har en bredde Af principielle grunde finder nævnet, at søbrodsfredningen også må omfatte Suserup skoven såvel som Kellerød skoven, på mindst 100 ID, bortset fra en kort strækning nedenfor Kellerød by, og i Vinstrup hvor ejendomsforholdene tilsiger, at det frodede areals bredde nedsættes til ca. 20 m. følgende~ De ejendomme, der ikke medtages under fredningen, er Kellerød~ l a, l b, l ~, 2 a, 2 ~, 2d, 2~, 2f, 2g, 2 h, 2 i, 2k,21. Tystrup~ 6~, 23 a og 22 b. \ I ~

13 Vinstrup~ 7 ~, 35 b, 5 a, 38, 39, 40, 41 og Suserup~ 2 b, 8 a, 3 c, 3 a, 2 f, l n, 4 ~ og 3 f. Broby~ 18 d, 5 n, 8 ~, 17 n, 16 ~, 15 a, 14 a, 4 a og 13 ~. Med hensyn til søbredsfredningen i Hørhaven d.v s. fra og med Jens Børge Hansens ejendom og til og med Th.Christensens ejendom, (matr.nr. l a, 17 og 14 a, Vinstrup) bemærkes, at et af nævnets medlemmer har stemt for at søbredsfredningen undlades r' I,, ~, på denne strækning under henvisning til, at arealerne ikke kan ses fra vejene og kun i begrænset omfang fra saen og don modsatte bred. Afgørelsen træffes i overensstemmelse med flertallets beslutning. De ejendomme, der herefter omfattes af fredningen - efter at nævnet har inddragel matr.nr. l ~, 6 ~, 16 b, 19 ~ Tystrup og l b, 31 og 32 Vinstrup og er blevet opmærksom på, at l ~ Lynge Eskildstrup er blevet udstykket i l a og l! - fremgår af nedenstående skematiske opstilling, der tillige vi - ser den erstatning, hver enkelt har fået tilk0ndt. Angående I, f, desuden til de kendelsen vedhæftede rids. fredningens udstrækning indenfor hver enkelt ejendom henvises... I r

14

15 \, _----_. 15a, 21a (samvurd. m:- lle, 3f ~ 9b, ld,14b,-26e, kr. le. og-2b) Alfred Lykkegaard l5g (samvurd. m. 15h) Johs. og Niels Olsen 15f 'øren S øreneen Grundværdi: -13- Areal Heraf Forlangt i ha: fredet~ erstatn.~ Tilkendt erstatn. :... _._----_ _.~"'--..._.._, ~...--_.. _"-_._._----~ ,1 (kun 15a og 21 a,; l kr. pr.m kr. -_._--..._----,- ---._._._-_._-_._--~ kr. 3,'t/ (lrun 1,6 25,.000 kr. t1 r.ooo kr. 15g) '-'._-_ Som dr:' - ~ l{r. 201.J. 220 m2 ar.dre 200 kr. m2" f 15m eoaostøve 15e Gunnar Larsen Tystrup 14,15 og 230 Ejnar Suhr kr. 980 m m kr ID 400 m 2 il~ke rwdt ikke..~-(rævct cl'ctatn:"ng o ,-.--_._ f"1 c.e C'ndre 200 :cr. ============_..._ _._ , _._---_.._-, 5o o ()o 1<::r kr. \ I~ 'I tb, 8b, 12a, lob, lbb - Bernt Hansen kr kr. 16,9 1,5 1,5 bort-- Sf)t fra 6e, 5b og-- 3E) 3, o._._. la 800 kr m 10.Cloo kr. 2 5c o Y":.C'. r ~ Præsteembedet 30:r.1 o..ndr3 je :;:rs.:':a1de t erstp.~gning kr _._---_.. _-._---_.._-,-----_._-----_._ e Axel Borehmann ~r2faldet erstatning _.._._----- O o

16 ',e'" -14- Matr. nr. Grund- Areal Heraf Forlangt Tilkendt ejer: værdi: i ha: fredet: erstatn. : erstatn. : 2 (samvurd.m.9b) Thorvald Chri kr. 9,0 8, kr kr. stiansen 11 Harald Nielsen kr. 18,6 6,7 l kr.pr.m kr.. Kellerød de Neer- 19,1 19,1 Frafaldet erstatning o Lynge Eskildstrup ~a,7f,11 (samvurd. m~ 3d og lk) kr. Vilhelm Jensen 15,7 bort- 4,6 set fra 3d og lk) Som de andre kr. 16 Lynge Eskildstrup, la Frederikskilde, 3e Suserup - (samvurd. m. le og 2 Frederiks= kilde, ld, 2e, 2d, 3e, jd og Suserup),-rman Jensen ~ 64,5 (bortset fra le og 2 10, kr. Fr.kilde, ld, 2c, 2d,3c-; 3d, 3f Suserup Suserup 2a og 3b '...mvurd. m. 3a) kr. 38,2 ~. Fre derikseidl. 6,7 Som de andre Som de andre kr kr. 10 Sorø Akademi 18,3 8,0 ikke krævet erstatning O \ I \

17 Ved erstatningernes fastsættelse er der bl.a. taget hensyn til de fredede arealers egnethed til byggegrunde, til om vedkommende lodsejer ejer arealer overfor vejen, der værdiforøges gennem den etablerede fredning og til, om der vil kunne forventes tilladelse til byggeri eller ikke; jfr. fredningsbestemmelsernes post l stk. l. Nævnet finder, at panthavernes interesser ikke berøres ved fredningen, hvorfor erstatningerne vil være at udbetale til,lodsejerne. Da der er tale om udredelse af betydelige erstatningsbeløb, og sagens gennemførelse må anses at have betydning for tt almenheden i langt videre kredse end Sorø amt, bestemmes i medfør af fredningslovens 17,stk.2, at erstatningsbeløbene udredes af statskassen med 3/4 og Sorø amtsfond med 1/4, idet det indstilles, at overfredningsnævnet - for hvilket kendelsen i medfør af naturfredningslovens 19, stk. 3, bliver at forelægge - træffer bestemmelse om, at en endnu større andel skal betales af statskassen. Kendelsen vil være at tinglyse på de i den skematiske opstilling nævnte matr.nr.e (dog ikke de samvurderede matr.nr.) med påtaleret for fredningsnævnet for Sorø amt og med prioritet forud for al pantegæld og andre rettigheder af privatretlig oprindelse, medens der med hensyn til offentlige rettigheder, landbrugsnoteringer m.v. henvises Konklusionen til tingbogen." er sålydende: "De i foranstående skematiske opstilling nævnte ejendomme i Tystrup og Lynge sogne fredes i det i opstillingen og på ridsene I: angivne omfang på de under post l - 4 nævnte vilkår mod de vedføjede erstatninger. Der iværksættes ikke fredninger i Broby sogn."

18 sag ikke at udvide fredningens geografiske område udover det, der allerede var blevet fredet ved nævnets kendelse af 28. juni Den af nævngt foretagne fredning kan bedømmes isoleret, fordi den væsentligst har til formål at bevare udsigten fra vejene ud mod søen. Stillingtagen til fredning af de områder, hvormed Danmarks Naturfredningsforening har påstået fredningen udvidet, kan derimod bedst ske i forbindelse med behandlingen af den af ministeriet for kulturelle anliggender rejste sag om en mere omfattende landskabsfredning. l~_ Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens 19, stk. 3, og endvidere har en række lodsejere samt Danmarks Naturfredningsforening indanket kendelsen for Overfredningsnævnet, lodsejerne med påstand om fredningens ophævelse, subsidiært om forhøjelsc af erstatningerne, Danmarks Naturfredningsforening med påstand om inddragelse af et større, e område under fredningen. Overfredningsnævnet har den 6. september 1960 besigtiget de pågældende arealer og forhandlet med de mødte lodsejere og andre interesserede. Efter sagens indbringelse for Overfredningsnævnet fik fredningsplanudvalget for Sorø, Præstø og Maribo amter af ministeriet for kulturelle anliggender til opgave at udarbejde forslag til en fredningsplan for et større område omkring Tystrup-Bnvclsc so, bl.a. omfattende de arealer, som Danmarks Naturfredningsforening under ankesagen havde påstået medtaget under fredningen, og den 15. august 1962 rejste ministeriet som led i denne fredningsplan en om- 'c fattende sag vedrørende landskabsfredning af store dele af området. l) Overfredningsnævnet har herefter besluttet under nærværende

19 t_-- I -17-2) For så vidt muligt at undgå uoverensstemmelser mellem ~- holdet af de fredningsbestemmelser, der pålægges ved nærværende kendelse, og dem, der måtte blive følgen af den af ministeriet for kulturelle anliggender undor 15. august 1962 rejste fredningssag, har Overfredningsnævnet efter forhandlinger med ministeriet fastsat følgende fredningsbestemmelser: "Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand,således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes. Ændringer i terrænot eller i terrænformerne, herunder,~ grus- og lergravning, opfyldning og planering er ikke tilladt, ligesom arealerne ikke må anvendes til oplagsplads. Anlæg af veje ar ikke tilladt uden tilladelse fra fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds. Datte gælder dog ikke markveje anlagt som led i landbrugsdrift. Udenfor de nuværende haveanlæg må træbeplautuing ikke foretages undtagen til bevarelse og foryngelse af ~~sisterende bevoksning. For løvtræbevoksningernes vedkommende skal nyplantningen bestå af almindelige danske løvtræer. Levende hegu, trægrupper og enkeltstående træer udenfor haver må ikke fjernes. Udtynding af disse bevoksninger må kun foretages i det omfang, der er nødvendigt til deres bevarelse og foryngelse. Stengærder må ikke forandres eller fjernes. Opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af land- eller skovbrugsbygninger på arealerne må ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for bygningen er godkendt af fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds.

20 -, " -18- Herudover må der ikke opføres nogen art af bygninger. Det er endvidere ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelsesvogne, beboelsesbåde, boder, skure eller andre indretninger, herunder master, tårne og benzinanlæg. I I I udenfor arealer, som er godkendt dertil af fredningsnævnet for Etablering af teltlejre, eamping- og parkeringspladser l! Sorø amtsrådskreds, må ikke findg sted. Vandløb må ikke opstemmes eller rørlægges. Om påtænkte foranstaltninger, der kan medfare væsentlige ændringer i vandstanden i Tystrup-Bavelse sø, skal meddelelse forud gives til fredningstt nævnet for Sora amtsrådskreds. Det er ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds tilladt at udstykke de under fredningen hørende ejendomme eller dele af disse. Tilladelse kan ikke nægtes, med mindre udstykningen må ventes at ville føre til sådanne ændringer i de fredede arealers karakter, som er omtalt i det foregående. Endvidere er det ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds tilladt at meddele trediemand ret til over de fredede arealer at anlægge veje, hvis anlæg i henhold til servituttens stk. 3 kræver fredningsnævnets samtykke. For de ejendommes vedkommende, der grænser op til Tystrup- Bavelse sø, gælder endvidere følgende bestemmelser~ "Søbreddens forløb må ikke ændres. Rørskoven langs søen må ikke besejles af andre end søejere og lejere af jagt- og fiskerirettigheder. Skæring af tagrør må kun finde sted i tiden l. december til l. april. 1I I de tilfælde hvor fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds i henhold til ovenstående bestemmelser er berettiget til \ at meddele en tilladelse, skal der forinden endelig afgørelse træf-

21 '\_ fes indhentes en erklæring fra ministeriet for kulturelle anliggender. Fra disse almindelige bestemmelser gælder dog følgende undtagelser~ Vedrørendema1ir.nr. 2b Kellerød by, Tystrup sogn og matr. nr. lo,suserup by, Lynge sogn., De i fredningsnævnets kendelse fastsatte fredningsbestemmelser gælder uændret for disse ejendomme. Ejendommenes ejere har under forudsætning heraf heller ikke for Overfredningsnævnet forlangt erstatning. Vedrørende mntr.nr. 11 Tystrup by og sogn. Fredningen skal ikke hindre gravning af sten, grus og gødningskalk til eget brug. Vedrørende matr.nr. l a og 7 f Lynge Eskildstrup by, Lynge sogn. Fredningen skal ikke hindre grusgravning. Vedrørende matr.nr. 2a og 3b, Suserup by, Lyngo sogn. Fredningen skal ikko hindre grusgr~vning på betingelse af, at ejeren giver fredningsnævnet meddelelse 3 måneder i forvejen, såfremt der på ejendommen agtes gravet grus udover til ejendommens eget brug. 3) Som led i de samlede planer for s00mrådet har staten erhvervet Jens Børge Hansen's og Thomas Christensen's ejendomme, henholdsvis matr.nr. la og 14 g Vinstrup, Tystrup sogn, "Skinnehavegård" kaldet, og 14. :. ibid. "Hørhavegaard" kaldet, hvoraf en mindre del er omfattet af nærværende kendelse. Erstatning for de af fredningen omfattede arealer af disse ejendomme bortfalder herefter. Under hensyn til de påtænkte omfattende fredninger uden

22 -20- for de af nærværende sag omfattede områder, samt under hensyn til statens erhvervelse af de to ovennævnte ejendomme har Overfredningsnævnet i henhold til naturfredningslovens 20 besluttet at anmode taksationskommissionen om at fastsætte erstatningerne til de af denne kendelse berørte lodsejere. Overfredningsnævnet har overfor kommissionen tilkendegivet, at erstatningerne efter nævnets opfattelse må fastsættes, uden hensyntagen til den i naturfredningslovens 25, stk. 4, fastsatte byggelinie fra sø, samt at erstatningerne efter omstændighederne vil være at fastsætte efter prisniveauet pr. l. juli Som følge af Overfredningsnævnets beslutning om at stad- 4t fæste de af fredningsnævnet fastlagte geografiske grænser for fredningen er fastsættelsen af erstatningen endvidere sket ud fra punkt betragtes som ikke-fredede. Ved taksationsforretninger afholdt den 20. maj, ll. juni, lo. juli og 18. november 1963 har taksationskommissionen derefter fastsat følgende erstatninger, hvorved bemærkes, at de med O anførte takseringer skyldes, at erstatningskrav er frafaldet. Matr.nr. Ejer~ Vinstrup~ 31 og 32 Fredet areal i ha~ den forudsætning, at arealer, der tilhører de af denne sag omfattade grundejere, men som ligger uden for denne frednings geografiske grænser, på det for erstatningsfastsættelsen relevante tidsc Erstatning fastsat af taksationskommissionen~ Edv. de Neergaard 16~, 16b og 16~ (e Mary de Neergaard 3a Gdr. Sv.Jørgensen 0,6 O 33, ,

23 el -21- Matr.nr. Fredet Erstatning fast- Ejer: areal sat af taksationsi ha~ kommissionen: lla Gdr. Jens Ole Larsen 10, L1 r I 'I I llh Knud Dahl 0,1 17 Gdr. Gunnar Hansen I' 4, f Overlæge Rieh. Hammen 0, a Gdr. Chr.Johs.Peterscn 4, lb, 1[, 7b Saga Film A/S 4, ~, 2la Gdr. Alf.Lykkegård 5, g Gdr. Johs.Olsen og :fabr.niele Olsen 1, f Husejer Søren Sørensen 220 m l5!!l J.A.Stave ejendommen ejes nu af: KongskiIde maskinfabrik A/S 260 m ~'I 15~ le Tømrer Gunnar Larsen 400 m Tystrup: 14,15 og 23b Boelsmand Ejnar Suhr 3,

24 ~. I Ejer: 22~, 4b, 5c, 6b, 19~ Fr2det areal i ha: Frugtavler Andr.Sørensen 1,5 19b, 8b, 12~ lob og 16b Gdr.Bernt Hansen la, loc Præsteembedet Axel Borchmann, ( e jendommen e jes pu af H.Lundsteen A/S) 2 II'Iatr.nr Erstatning fastsat af taksationskommissionen: , ID O o Gdr.Thorv.Christiansen 11 Gdr. Harald Nielsen 8, , Kellerød: 2b Peter de Neergaard 19,1 o t,1 " 'I Lynge-Eskilds trup: la,7f og l l Gdr.Vilh.Jensen Matr.nr. l l er solgt til gross. E.Schmidt. Denne ønsker ikke erstatn. 16 Lynge-Eskildstrup la Frederikskilde 3e Suserup Propr.Herm.Jensen 4, ,

25 Suseru;p: -23- ~ ", e. 2~ og 3b Th.Frederiksen ejendommen ejes nu af gdr.folmer Madsen 6, Sorø Akademi 8,0 For så vidt angår matr.nr. 16~, l6b og 16~, Vinstrup by, Tystrup sogn, tilhørende fru Mary de Neergaard, har taksationskommissionen ved erstatningsfastsættelsen taget hensyn til, at det fredede areal delvis omfattes af naturfredningslovens skovbyggelinier, og at der ikke ville være blevet givet tilladelse til bebyggelse på disse byggeliniearealer. For så vidt angår matr.nr. 3a, Vinstrup by, Tystrup sogn, tilhørende gdr. Sv.Jørgensen, har kommissionen ved erstatningsfastsættelsen forudsat, at fredningen ikke hindrer gravning af gødningskalk til eget brug. Med hensyn til ejendommen matr.nr. llh, Vinstrup by, Tystrup sogn, tilhørende kunstmaler Knud Dahl, har kommissionen anset erstatningskravet for bortfaldet under den forudsætning, at ejeren får tilladelse af fredningsmyndighederne til ved det eksisterende sommerhus's nordside at opføre en tilbygning, som væsentligst vil blive beliggende uden for det ved nærværende sag fredede område. Endelig har taksationskommissionen fastsat erstatningen for matr.nr. 16 Lynge-Eskildstrup by, Lynge sogn, og matr.nr. l~, Frederikskilde og matr.nr. 3~, Suserup by, Lynge sogn, tilhørende proprietær Herman Jensen, og for matr.n~. 2~, 3b, Suserup by, Lynge sogns tilhørende gdr. Folmer Madsen, under hensyntagen til,

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet 00050.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00 Fredningen vedrører: Bregninge Kirke Domme Taksationskommissionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1965, 13-05-1963, 03-11-1951 Fredningsnævnet 30-11-1963

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B304200F - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 9. april 2015 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Dorthe Wiisbye og Bo Bjerregaard (kst.)). 4. afd. nr.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> . REG.Nl FRS 39/03 Råmosen Den 21. oktober

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

02606.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.02. Fredningen vedrører: Tystrup - Bavelse. Domme. Taksations komm iss io nen.

02606.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.02. Fredningen vedrører: Tystrup - Bavelse. Domme. Taksations komm iss io nen. 02606.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02606.02 Fredningen vedrører: Tystrup - Bavelse Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 26-10-1987, 15-09-1969 Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere