Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet"

Transkript

1 I Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET> l' e J

3 REG. NR..2~~~ U D S K R I F T af OVERFREDNINGSNÆVNETS, r KENDELSESPROTOKOL. ~/V'-t V I, År 1964,den 20.~pril,afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sagen 1400/60 vedrørende fredning af områder ved Tystrup sø's sydvestlige og nordlige bred i Tystrup, Lynge og Broby sogne. I den af fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds den 28. juni 1960 afsagte kendelse hedder det: I "I skrivelse af 6/ fra Danmarks Naturfredningsforening har foreningen under henvisning til naturfredningslovens l rejst fredningssag angående visse områder ved Tystrup sø's sydvestlige bred i Tystrup sogn. Det hedder til begrundelse herfor i skrivelsen~ "Området omkring Tystrup sø er et af de smukkeste landskaber i Midtsjælland. Der er værdifulde fredninger langs søens nordøstlige bred (Næsbyholm m.v.). Den sydvestlige bred af søen, fra området ved Lynge Eskildstrup til Vinstrup 'fi hestehave, består væsentlig af landbrugs jord. Terrænet er her ret kuperet og mange steder findes der levende hegn og enkeltstående træer og trægrupper. Fra den vej, der fra Lynge Eskildstrup over Tystrup og Vinstrup fører ned gennem Vinstrup h6etehave, har man mange steder en naturskøn udsigt over Tystrup sø og dennes skovklædte nordøstlige bred. Det vil være af overordentlig stor værdi at få dette landskab bevaret for eftertiden i så vidt muligt sin nuværende tilstand. Med det stærkt stigende

4 '..'!,., -2- sommerhusbyggeri overalt i landet og den fremadskridende ødelæggelse af landskabeligt værdifulde områder kan man befrygte, at de landskabelige værdier, der findes omkring Tystrup sø, hurtigt vil ødelægges, medmindre riergennemføres fredningsbestemmelser til sikring af disse." Naturfredningsrådet har anbefalet forslaget, idet det i skrivelse af 23. september 1959 anføres: "Man kan fra rådets side meget varmt anbefale, at forsåledes slaget/som fremført af Danmarks Naturfredningsforening, gennemføres. En fredning af Tjustrup-Bavelse sø's sydbred vil - da nu ~4I nordbredden allerede er fredet - medføre, at et af Sjællands smukkeste og mest karakteristiske sølandskaber bevares for efterverdenen. Man må tillægge gennemførelsenaf denne fredning meget stor æstetisk landskabelig værdi, men det skal fra rådets side tilføjes, at også i naturhistorisk og undervisningsmæssig henseende må man tillægge den foreslåede fredning væsentlig betydning. I Suserup skov ved søens nordvestlige ende ligger en afdeling af universitetets ferskvandsbiologiske laboratorium, og søen og dens omgivelser har derfor i en årrække været objekt for botaniske og zoologislce undersøgelser, ligesom egnen ofte er målet for universitetsekscursioner. Det ville betyde en væsentlig forringelse af det pågældende laboratoriums arbejdsområde, såfremt der omkring Tjustrup-Bavelse sø opvoksede en udstrakt villa- og sommerhusbebyggelse, der dels på grund af den deraf følgende forurening af søen, dels på grund af, at søbreddens karakteristiske dyre- og plantesamfund vil ændres, vil virke stærkt forringende på laboratoriets arbejdsmuligheder. En fredning af Tjustrup-Bavelse 8Ø'S sydbred, således

5 -3- som af Danmarks Naturfredningsforening foreslået, vil derfor betyde, at ikke alene et sjældent smukt landskabsbillede vil blive bevaret, men at der tillige bevares et i naturhistorisk henseende værdifuldt søområde. Med aen stigende bebyggelse er efterhånden mange af vore søer ændret og i større eller mindre grad forurende, hvorfor mart må lægge særlig vægt på, at man her har mulighed for at bevare en større dansk sø, der udelukkende er omgivet af skove og agerland uden nogen større sammenhængende bebyggelse." Efter bekendtgørelse i Statstidende for 15. oktober 1959 og i Sorø Amtstidende, Sjællandsposten og Folketidende for den 14. s.m. og speciel indvarsling i anbefalet brev til hver enkelt lodsejer, panthaver m.v. blev forslaget forelagt de interesserede på et møde, der afholdtes i Tystrup skole den 29. oktober 1959, hvor et stort antal lodsejere havde givet møde. Der kom her en stærk kritik fra lodsejernes side til orde. Man protesterede principielt mod fredningen, som man fandt upåkrævet, og forbeholdt sig i påkommende tilfælde erstatning. Specielt kritiserede man, at også opførelse af landbrugsbygnineer foresloges lagt under censur. Naturfredningsforeningen tog på forskellig måde hensyn til denne kritik, specielt vedrørende landbrugsbygninger, og efter forhandling med Naturfredningsrådet og fredningsnævnet formulerede foreningen på et nyt lodsojermøde i Tystrup skole, den 5. maj 1960 i tilslutning til en skrivelse af 9. februar 1960 de foreslåede fredningsbestemmelser således: "I. Afgravning og opfyldning må ikke finde sted, undtagen ved nødvendige vejarbejder, ligesom enhver ændring af søbreddens

6 -4- forløb og reguleringen af bækken i skellet mellem Tystrup og Lynge sogne ikke skal være tilladt. Stendiger og større sten må ikke fjernes. II. Beplantning med nåletræer må ikke finde sted, herfra er dog undtaget de dele af Kellerød skov, der ligger mere end 20 m inden for skrænten mod søen og fra bækken, der danner grænse mod Lynge sogn. Haver er ligeledes undtaget fra denne bestemmelse. III. Levende hegn, enkeltstående træer og trægrupper må ikke fjernes uden nævnte tilladelse - herfra dog undtaget træer og buske i haver. IV. Det er tilladt at opføre og ændre bygninger, som tjener til områdets landbrugsmæssige og skovbrugsmæssige udnytteloe. Frednhgsnævnet skal godkende placering og udformning af andre bygninger. Ved placering af bygninger skal der tages hensyn til, at udsigten fra veje ud over søen ikke skæmmes. Nye solnmerhuse må : ikke opføres. Eksisterende må vedligeholdes, men ikke fornyes eller udvides. Skure, boder, master og andre skæmmende indretninger må ikke opføres uden fredningsnævnets godkendelse. V. Rørskoven langs søen må ikke besejles undtagen af lodsejerne og søejerne, og sejlads her med motorbåde er ikke tilladt. VI. Skæring af tagrør i søen må kun finde sted i tidsrummet l. dec. til 15. marts. VII. Teltslagning er kun tilladt på steder, som er godkendt til dette brug af fredningsnævnet.

7 -5- VIII. Generende støj på og ved søen (som f.eks. brug af grammofon og radio) samt sejlads med speelbåde og andre støjende motorbåde er ikke tilladt." Til dette møde, der ligeledes var velbesøgt, var endvidere indkaldt en række lodsejere fra Tystrup sø's nordlige bred i Lynge og Broby sogn, idet Naturfredningsforeningen efter henstilling fra Naturfredningsrådet nu havde udvidet forslaget til også at angå disse ejendomme. Også de nu forgslåede fredningsbestemmelser foranledigede kritik, og også de nyindkaldte lodsejere protesterede mod fredningen og forbeholdt sig erstatning i påkommende tilfælde. Navnlig kritiseredæforbudet mod afgravning og mod at bygge nye sommerhuse. Formanden for landboforeningen, proprietær Otto Lawaetz, Pedersborg, henstillede, at der i hvert fald åbnedes mulighed for at dispensere fra forbudet mod sommerhusbebyggelse, og denne henstilling fik kraftig tilslutning fra forsamlingen. : En række lodsejere i Lynge og Broby sogne henviste specielt til, at det ved fredningsnævnets kendelse af 8. oktober 1948 blev bestemt, at deres ejendomme ikke måtte bebygges eller udgraves m.v., men at det ved overfredningsnævnets kendelse af l. februar 1950 blev bestemt, at fredningen skulle ophæves, hvorfor de må henholde sig tiloverfredningsnævnets kendelse. Kun landsretssagfører Tommerup som repræsenterede godsejer Peter de Neergaard, Gyldenholm, der er ejer af Kellerød skov, og fru Mary de Neergaard, Mexico, der er ejer af Tase Møllegaard, og dennes ægtefælle direktør Edvard de Neergaard, der er _ e jer af det såkaldte "Hekkenfeldt", kunne principiel t give

8 -6- fredningen sin tilslutning, men stillede forskellige ændringsforslag og forbeholdt sine klienters erstatningskrav og måtte samtidig protestere mod forbudet mod at plante nåletræer. Senere har en række lodsejeregivet udtryk for sympati for en fredning mod sommerhusbebyggelse. ~ lodsejer. På mødet den 5. maj 1960 blev sagen optaget til kendelse, idet det tilkendegaveo, at denne ville blive afsagt den 28. juni 1960, efter at der var ført forhandlinger med hver enkelt Fredningsnævnet har derefter foretaget en række åstedsfe forretninger og ført forhandlinger med hver enkel t lodse jer. Nævnet har antaget landinspektør van Deurs, Sorø, som teknisk sagkyndig. Endvidere har statsministeriets konsulent i naturfredningssager, civilingeniør Blixencrone-Møller, p~ forskellig vis ydet nævnet bistand. Fredningsnævnet tiltræder, at den landskabelige skønhed omkring søen er stor og fredningsværdig, og ligeledes, at den vil : kunne forventes udsat for fare - specielt i form af planløst sommerhusbyggeri - i løhet af kortere åremål, således at der er grund til at iværksætte en fredning. Nævnet finder imidlertid, at det foreliggende forslag - 4t selv i dets ændrede skikkelse - er for vidtgående på enkelte punkter, og ligeledes, at en betydelig del af de arealer, der foreslås fredet, uden skade for helheden kan - og bør - fritages for fredningen. Der er herved også taget hensyn til bekostningen. F R E D N I N G S B E S T E M M E L S E R N E Nævnet finder navnlig ikke forbudet mod afgravning og opfyldning tilstrækkeligt begru..'1.det. Der forefindes utvivlsomt

9 -7- store mængder grus og sten i det pågældende område, men der er under sagen udtalt en formodning om, at gruset er stærkt lerblandet og derfor ikke særlig værdifuldt. Naturfredningsforeningen har henstillet, at der blev indhentet en sagkyndig erklæring herom,men det er blevet opgivet ud fra den betragtning, at enten er gruset værdifuldt, og i så fald vil et forbud mod udgravning næppe kunne betales, eller også er gruset af ringe værdi, og i så fald vil risikoen for væsentlige udgravninger være ubetydelig. Forbudet \ mod afgravning og opfyldning findes hereftet at burde udgå.,i, :' 1 :endvidere finder nævnet, at der på området af fredningsværdige stendiger, større sten, levende hegn, træer og trægrupper ikke findes flere, end der let vil kunne fredes ved individuelle fredninger, hvorfor hestemmelserne herom i forslaget bør udgå. net samme gælder bestemmelsen om skelbækken, efter at fredning af bækkens bredder er opgivet. Forbudet mod at plante nåletræer findes at burde modificeres yderligere og forbudet mod at opføre sommerhuse lempes. ~1ed hensyn til både sommerhuse og nåletræer finder nævnet, at der i almindelighed bør være en adgang til dispensation, men således, at der dog ikke skal kunne dispenseres vedrørende områder, hvor ethvert byggeri og enhver plantning vil hæmme udsigten. Ved tillatt delse til sommerhusbyggeri skal det påses, at udstykning ikke sker i for små grunde, og at bygningerne holder en vis standard og indpasses bedst muligt efter omgivelserne. Fredningsnævnet finder herefter, at fredningsbestemmelserne bør affattes således~ l. Opførelse, placering og udformning af bygninger skal godkendes af fredningsnævnet, der navnlig påser, at udsigten fra vejene t~ _ over søen ikke hindres eller skæmmes, og at søbredden ikke skæmmes.

10 , Specielt -8- Uden nævnets samtykke er dot dog tilladt at opføre og ændre bygninger, der tjener til land- el.skovbrugsmæssig udnyttelse, men det forventes, at land- og skovbrugere ved opførelse af bygninger og tilbygninger ligeledes bestræber sig for at få bygningerne passet bedst muligt ind i omgivelserne, således at den landskabelige skønhed ikke mindskes, og fredningsnævnet yder i så henseende gerne vejledning. kan skure, boder, benzintankanlæg, master, beboelsesvogne, beboelsesbåde og andre skænmende indretninger ikke forventes godkendt. Bortset fra lodsejernes private teltslagning er teltslage ning ikke tilladt. Eksisterende bygninger - herunder sommerhuse - må, bortset fra bygninger, der hører til den land- og skovbrugsmæssige udnyttelse, alene vedljgeholdes, men ikke fornyes eller udvides uden nævnets samtyl{ke. 2. Nyplantning af nåletræer må, hortset fra haver og eksisterende skove, kun finde sted med godkendelse af nævnet, der navnlig påser, at udsigten fra vejene over søen ikke hindres. 3. Søbreddens forløb må ikke ændres uden nævnets samtykke. Rørskoven langs søen må ikke besejles af andre end søejere og lejere af jagt- og fiskerirettighedor. Skæring af tagrør må k~n finde sted i tiden l. december til l.april. 4. Generende støj på og ved søen såvel som på det fredede område I i sin helhed er ikke tilladt. Dette gælder apecielt brug af grammofon og radio og sejlads med speedbåde og andre særligt støjende motorbåde. DE FREDEDE-OMRÅDER: Do arealer, som naturfredningsforeningen har foreslået fredede, - nogle kun delvis - er følgende:,t,, _

11 -9- Kellerød cy,tystrup sogn: l a, l b, l ~, 2 a, 2 b, 2 ~, 2 d, 2 ~, 2 f, 2 g, 2 h, 2 i, 2 k, 2 l. Tystrup by og sogn: 11"'2 -, -b b, 23,.L!:" c., 4 _,. a, ~, 23 b, 15, 14, 10 b, 10 ~, 8 b, 19 ~, 6 c og 5 c. Vinstrup by, Tystrup sogn: 15 ~, 15 f, 15 m, 15, 15 ~, 2 a, 14 f, 14 a, 17, l a, 7 a, 35 b, 11 h, 11 a, 3. :, 16 a, 16 b, 16,9., 5 Q:., 38, 39, 40, 41, 42, 21 a, 7 b og l f. Lynge Eskildstrup, Lynge sogn: l a, 7 f og 16. Frederikskilde, Lynge sogn: l a. Suserup, Lynge sogn: S 18 2 b, 8 a, 3 ~, 10, 3 a, 3 b, 2 :., 2 f, l ~, 4 ~, 3 f og 3 e. Broby by og sogn: i, 5 "-' 8 e, 17!';, 16!';, 15 a, 14 a, 4!'; og 13 m. Som forannævnt finder fredningsnævnet, at der bør ske en væsentlig indskrænkning heri, bl.a. af hensyn til bekostningen for det offentlige. Da det, der navnlig søges bevaret, Gr udsigten til søen fra vejene og endvidere søbreddens nuværende karakter, finder nævnet navnlig, at alle arealer ovenfor vejen d.v.s. arealer på den side af vejen, der vender bort fra søen, med et par undtagelser bør udgå af fredningen. Det samme gælder Qrealer i og ved Hørhaven,hvor dor kun I~I vil blive iværksat en søbredsfredning og en fredning af højdedraget ti [,

12 -10- Bavnen, og arealer i Kellerød, der hverken ses fra vejen eller søen. Endvidere udtages af fredningsplanen i Lynge og Broby sogne, arealer, som enten har været omfattet af overfredningsnævnets fornævnte kendelse af 1/2 1950, og som stadig ikke synes fredningsmodne, eller nrealer som find8s tilstrækkeligt beskyttede ved reglen i naturfredningslovens 25, stk. 20m skovgrænsen (matr.nr. 3 c m.fl. Suserup, derimod ikke arealer under Kellerød skov, der ikke er på 20 ha), eller arealer som ikke findes tilstrækkeligt fredningsværdige (matr.nr. l a, 3 a og 8 ~ Suserup m.fl.), således at der i Lynge sogn, bortset f~a Vilh. Jensens ejendom (l a, 7 f og l l Lynge Eskildstrup) kun iværksættes en søbredsfredning, medens der slet ikke iværksættes fredning i Broby sogn, der ikke når ud til søen. Sorø Akademi, der er ejer af Suserup skoven (mntr.nr.10) har principielt tiltrådt fredningsplanen, men har dog henstillet, at Suserup skov udtages af denne, idet der henvises til slcovlovens bestemmelser om fredskovspligten og til, at der er iværksat en privat fredning af skoven, som menes fuldt tilstrækkelig. : idet søbredsfredningen herefter strækker sig ubrudt fra Tase mølle,tt til Susåens udløb i Tystrup S0. Søbredsfredningen har en bredde Af principielle grunde finder nævnet, at søbrodsfredningen også må omfatte Suserup skoven såvel som Kellerød skoven, på mindst 100 ID, bortset fra en kort strækning nedenfor Kellerød by, og i Vinstrup hvor ejendomsforholdene tilsiger, at det frodede areals bredde nedsættes til ca. 20 m. følgende~ De ejendomme, der ikke medtages under fredningen, er Kellerød~ l a, l b, l ~, 2 a, 2 ~, 2d, 2~, 2f, 2g, 2 h, 2 i, 2k,21. Tystrup~ 6~, 23 a og 22 b. \ I ~

13 Vinstrup~ 7 ~, 35 b, 5 a, 38, 39, 40, 41 og Suserup~ 2 b, 8 a, 3 c, 3 a, 2 f, l n, 4 ~ og 3 f. Broby~ 18 d, 5 n, 8 ~, 17 n, 16 ~, 15 a, 14 a, 4 a og 13 ~. Med hensyn til søbredsfredningen i Hørhaven d.v s. fra og med Jens Børge Hansens ejendom og til og med Th.Christensens ejendom, (matr.nr. l a, 17 og 14 a, Vinstrup) bemærkes, at et af nævnets medlemmer har stemt for at søbredsfredningen undlades r' I,, ~, på denne strækning under henvisning til, at arealerne ikke kan ses fra vejene og kun i begrænset omfang fra saen og don modsatte bred. Afgørelsen træffes i overensstemmelse med flertallets beslutning. De ejendomme, der herefter omfattes af fredningen - efter at nævnet har inddragel matr.nr. l ~, 6 ~, 16 b, 19 ~ Tystrup og l b, 31 og 32 Vinstrup og er blevet opmærksom på, at l ~ Lynge Eskildstrup er blevet udstykket i l a og l! - fremgår af nedenstående skematiske opstilling, der tillige vi - ser den erstatning, hver enkelt har fået tilk0ndt. Angående I, f, desuden til de kendelsen vedhæftede rids. fredningens udstrækning indenfor hver enkelt ejendom henvises... I r

14

15 \, _----_. 15a, 21a (samvurd. m:- lle, 3f ~ 9b, ld,14b,-26e, kr. le. og-2b) Alfred Lykkegaard l5g (samvurd. m. 15h) Johs. og Niels Olsen 15f 'øren S øreneen Grundværdi: -13- Areal Heraf Forlangt i ha: fredet~ erstatn.~ Tilkendt erstatn. :... _._----_ _.~"'--..._.._, ~...--_.. _"-_._._----~ ,1 (kun 15a og 21 a,; l kr. pr.m kr. -_._--..._----,- ---._._._-_._-_._--~ kr. 3,'t/ (lrun 1,6 25,.000 kr. t1 r.ooo kr. 15g) '-'._-_ Som dr:' - ~ l{r. 201.J. 220 m2 ar.dre 200 kr. m2" f 15m eoaostøve 15e Gunnar Larsen Tystrup 14,15 og 230 Ejnar Suhr kr. 980 m m kr ID 400 m 2 il~ke rwdt ikke..~-(rævct cl'ctatn:"ng o ,-.--_._ f"1 c.e C'ndre 200 :cr. ============_..._ _._ , _._---_.._-, 5o o ()o 1<::r kr. \ I~ 'I tb, 8b, 12a, lob, lbb - Bernt Hansen kr kr. 16,9 1,5 1,5 bort-- Sf)t fra 6e, 5b og-- 3E) 3, o._._. la 800 kr m 10.Cloo kr. 2 5c o Y":.C'. r ~ Præsteembedet 30:r.1 o..ndr3 je :;:rs.:':a1de t erstp.~gning kr _._---_.. _-._---_.._-,-----_._-----_._ e Axel Borehmann ~r2faldet erstatning _.._._----- O o

16 ',e'" -14- Matr. nr. Grund- Areal Heraf Forlangt Tilkendt ejer: værdi: i ha: fredet: erstatn. : erstatn. : 2 (samvurd.m.9b) Thorvald Chri kr. 9,0 8, kr kr. stiansen 11 Harald Nielsen kr. 18,6 6,7 l kr.pr.m kr.. Kellerød de Neer- 19,1 19,1 Frafaldet erstatning o Lynge Eskildstrup ~a,7f,11 (samvurd. m~ 3d og lk) kr. Vilhelm Jensen 15,7 bort- 4,6 set fra 3d og lk) Som de andre kr. 16 Lynge Eskildstrup, la Frederikskilde, 3e Suserup - (samvurd. m. le og 2 Frederiks= kilde, ld, 2e, 2d, 3e, jd og Suserup),-rman Jensen ~ 64,5 (bortset fra le og 2 10, kr. Fr.kilde, ld, 2c, 2d,3c-; 3d, 3f Suserup Suserup 2a og 3b '...mvurd. m. 3a) kr. 38,2 ~. Fre derikseidl. 6,7 Som de andre Som de andre kr kr. 10 Sorø Akademi 18,3 8,0 ikke krævet erstatning O \ I \

17 Ved erstatningernes fastsættelse er der bl.a. taget hensyn til de fredede arealers egnethed til byggegrunde, til om vedkommende lodsejer ejer arealer overfor vejen, der værdiforøges gennem den etablerede fredning og til, om der vil kunne forventes tilladelse til byggeri eller ikke; jfr. fredningsbestemmelsernes post l stk. l. Nævnet finder, at panthavernes interesser ikke berøres ved fredningen, hvorfor erstatningerne vil være at udbetale til,lodsejerne. Da der er tale om udredelse af betydelige erstatningsbeløb, og sagens gennemførelse må anses at have betydning for tt almenheden i langt videre kredse end Sorø amt, bestemmes i medfør af fredningslovens 17,stk.2, at erstatningsbeløbene udredes af statskassen med 3/4 og Sorø amtsfond med 1/4, idet det indstilles, at overfredningsnævnet - for hvilket kendelsen i medfør af naturfredningslovens 19, stk. 3, bliver at forelægge - træffer bestemmelse om, at en endnu større andel skal betales af statskassen. Kendelsen vil være at tinglyse på de i den skematiske opstilling nævnte matr.nr.e (dog ikke de samvurderede matr.nr.) med påtaleret for fredningsnævnet for Sorø amt og med prioritet forud for al pantegæld og andre rettigheder af privatretlig oprindelse, medens der med hensyn til offentlige rettigheder, landbrugsnoteringer m.v. henvises Konklusionen til tingbogen." er sålydende: "De i foranstående skematiske opstilling nævnte ejendomme i Tystrup og Lynge sogne fredes i det i opstillingen og på ridsene I: angivne omfang på de under post l - 4 nævnte vilkår mod de vedføjede erstatninger. Der iværksættes ikke fredninger i Broby sogn."

18 sag ikke at udvide fredningens geografiske område udover det, der allerede var blevet fredet ved nævnets kendelse af 28. juni Den af nævngt foretagne fredning kan bedømmes isoleret, fordi den væsentligst har til formål at bevare udsigten fra vejene ud mod søen. Stillingtagen til fredning af de områder, hvormed Danmarks Naturfredningsforening har påstået fredningen udvidet, kan derimod bedst ske i forbindelse med behandlingen af den af ministeriet for kulturelle anliggender rejste sag om en mere omfattende landskabsfredning. l~_ Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens 19, stk. 3, og endvidere har en række lodsejere samt Danmarks Naturfredningsforening indanket kendelsen for Overfredningsnævnet, lodsejerne med påstand om fredningens ophævelse, subsidiært om forhøjelsc af erstatningerne, Danmarks Naturfredningsforening med påstand om inddragelse af et større, e område under fredningen. Overfredningsnævnet har den 6. september 1960 besigtiget de pågældende arealer og forhandlet med de mødte lodsejere og andre interesserede. Efter sagens indbringelse for Overfredningsnævnet fik fredningsplanudvalget for Sorø, Præstø og Maribo amter af ministeriet for kulturelle anliggender til opgave at udarbejde forslag til en fredningsplan for et større område omkring Tystrup-Bnvclsc so, bl.a. omfattende de arealer, som Danmarks Naturfredningsforening under ankesagen havde påstået medtaget under fredningen, og den 15. august 1962 rejste ministeriet som led i denne fredningsplan en om- 'c fattende sag vedrørende landskabsfredning af store dele af området. l) Overfredningsnævnet har herefter besluttet under nærværende

19 t_-- I -17-2) For så vidt muligt at undgå uoverensstemmelser mellem ~- holdet af de fredningsbestemmelser, der pålægges ved nærværende kendelse, og dem, der måtte blive følgen af den af ministeriet for kulturelle anliggender undor 15. august 1962 rejste fredningssag, har Overfredningsnævnet efter forhandlinger med ministeriet fastsat følgende fredningsbestemmelser: "Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand,således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes. Ændringer i terrænot eller i terrænformerne, herunder,~ grus- og lergravning, opfyldning og planering er ikke tilladt, ligesom arealerne ikke må anvendes til oplagsplads. Anlæg af veje ar ikke tilladt uden tilladelse fra fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds. Datte gælder dog ikke markveje anlagt som led i landbrugsdrift. Udenfor de nuværende haveanlæg må træbeplautuing ikke foretages undtagen til bevarelse og foryngelse af ~~sisterende bevoksning. For løvtræbevoksningernes vedkommende skal nyplantningen bestå af almindelige danske løvtræer. Levende hegu, trægrupper og enkeltstående træer udenfor haver må ikke fjernes. Udtynding af disse bevoksninger må kun foretages i det omfang, der er nødvendigt til deres bevarelse og foryngelse. Stengærder må ikke forandres eller fjernes. Opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af land- eller skovbrugsbygninger på arealerne må ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for bygningen er godkendt af fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds.

20 -, " -18- Herudover må der ikke opføres nogen art af bygninger. Det er endvidere ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelsesvogne, beboelsesbåde, boder, skure eller andre indretninger, herunder master, tårne og benzinanlæg. I I I udenfor arealer, som er godkendt dertil af fredningsnævnet for Etablering af teltlejre, eamping- og parkeringspladser l! Sorø amtsrådskreds, må ikke findg sted. Vandløb må ikke opstemmes eller rørlægges. Om påtænkte foranstaltninger, der kan medfare væsentlige ændringer i vandstanden i Tystrup-Bavelse sø, skal meddelelse forud gives til fredningstt nævnet for Sora amtsrådskreds. Det er ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds tilladt at udstykke de under fredningen hørende ejendomme eller dele af disse. Tilladelse kan ikke nægtes, med mindre udstykningen må ventes at ville føre til sådanne ændringer i de fredede arealers karakter, som er omtalt i det foregående. Endvidere er det ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds tilladt at meddele trediemand ret til over de fredede arealer at anlægge veje, hvis anlæg i henhold til servituttens stk. 3 kræver fredningsnævnets samtykke. For de ejendommes vedkommende, der grænser op til Tystrup- Bavelse sø, gælder endvidere følgende bestemmelser~ "Søbreddens forløb må ikke ændres. Rørskoven langs søen må ikke besejles af andre end søejere og lejere af jagt- og fiskerirettigheder. Skæring af tagrør må kun finde sted i tiden l. december til l. april. 1I I de tilfælde hvor fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds i henhold til ovenstående bestemmelser er berettiget til \ at meddele en tilladelse, skal der forinden endelig afgørelse træf-

21 '\_ fes indhentes en erklæring fra ministeriet for kulturelle anliggender. Fra disse almindelige bestemmelser gælder dog følgende undtagelser~ Vedrørendema1ir.nr. 2b Kellerød by, Tystrup sogn og matr. nr. lo,suserup by, Lynge sogn., De i fredningsnævnets kendelse fastsatte fredningsbestemmelser gælder uændret for disse ejendomme. Ejendommenes ejere har under forudsætning heraf heller ikke for Overfredningsnævnet forlangt erstatning. Vedrørende mntr.nr. 11 Tystrup by og sogn. Fredningen skal ikke hindre gravning af sten, grus og gødningskalk til eget brug. Vedrørende matr.nr. l a og 7 f Lynge Eskildstrup by, Lynge sogn. Fredningen skal ikke hindre grusgravning. Vedrørende matr.nr. 2a og 3b, Suserup by, Lyngo sogn. Fredningen skal ikko hindre grusgr~vning på betingelse af, at ejeren giver fredningsnævnet meddelelse 3 måneder i forvejen, såfremt der på ejendommen agtes gravet grus udover til ejendommens eget brug. 3) Som led i de samlede planer for s00mrådet har staten erhvervet Jens Børge Hansen's og Thomas Christensen's ejendomme, henholdsvis matr.nr. la og 14 g Vinstrup, Tystrup sogn, "Skinnehavegård" kaldet, og 14. :. ibid. "Hørhavegaard" kaldet, hvoraf en mindre del er omfattet af nærværende kendelse. Erstatning for de af fredningen omfattede arealer af disse ejendomme bortfalder herefter. Under hensyn til de påtænkte omfattende fredninger uden

22 -20- for de af nærværende sag omfattede områder, samt under hensyn til statens erhvervelse af de to ovennævnte ejendomme har Overfredningsnævnet i henhold til naturfredningslovens 20 besluttet at anmode taksationskommissionen om at fastsætte erstatningerne til de af denne kendelse berørte lodsejere. Overfredningsnævnet har overfor kommissionen tilkendegivet, at erstatningerne efter nævnets opfattelse må fastsættes, uden hensyntagen til den i naturfredningslovens 25, stk. 4, fastsatte byggelinie fra sø, samt at erstatningerne efter omstændighederne vil være at fastsætte efter prisniveauet pr. l. juli Som følge af Overfredningsnævnets beslutning om at stad- 4t fæste de af fredningsnævnet fastlagte geografiske grænser for fredningen er fastsættelsen af erstatningen endvidere sket ud fra punkt betragtes som ikke-fredede. Ved taksationsforretninger afholdt den 20. maj, ll. juni, lo. juli og 18. november 1963 har taksationskommissionen derefter fastsat følgende erstatninger, hvorved bemærkes, at de med O anførte takseringer skyldes, at erstatningskrav er frafaldet. Matr.nr. Ejer~ Vinstrup~ 31 og 32 Fredet areal i ha~ den forudsætning, at arealer, der tilhører de af denne sag omfattade grundejere, men som ligger uden for denne frednings geografiske grænser, på det for erstatningsfastsættelsen relevante tidsc Erstatning fastsat af taksationskommissionen~ Edv. de Neergaard 16~, 16b og 16~ (e Mary de Neergaard 3a Gdr. Sv.Jørgensen 0,6 O 33, ,

23 el -21- Matr.nr. Fredet Erstatning fast- Ejer: areal sat af taksationsi ha~ kommissionen: lla Gdr. Jens Ole Larsen 10, L1 r I 'I I llh Knud Dahl 0,1 17 Gdr. Gunnar Hansen I' 4, f Overlæge Rieh. Hammen 0, a Gdr. Chr.Johs.Peterscn 4, lb, 1[, 7b Saga Film A/S 4, ~, 2la Gdr. Alf.Lykkegård 5, g Gdr. Johs.Olsen og :fabr.niele Olsen 1, f Husejer Søren Sørensen 220 m l5!!l J.A.Stave ejendommen ejes nu af: KongskiIde maskinfabrik A/S 260 m ~'I 15~ le Tømrer Gunnar Larsen 400 m Tystrup: 14,15 og 23b Boelsmand Ejnar Suhr 3,

24 ~. I Ejer: 22~, 4b, 5c, 6b, 19~ Fr2det areal i ha: Frugtavler Andr.Sørensen 1,5 19b, 8b, 12~ lob og 16b Gdr.Bernt Hansen la, loc Præsteembedet Axel Borchmann, ( e jendommen e jes pu af H.Lundsteen A/S) 2 II'Iatr.nr Erstatning fastsat af taksationskommissionen: , ID O o Gdr.Thorv.Christiansen 11 Gdr. Harald Nielsen 8, , Kellerød: 2b Peter de Neergaard 19,1 o t,1 " 'I Lynge-Eskilds trup: la,7f og l l Gdr.Vilh.Jensen Matr.nr. l l er solgt til gross. E.Schmidt. Denne ønsker ikke erstatn. 16 Lynge-Eskildstrup la Frederikskilde 3e Suserup Propr.Herm.Jensen 4, ,

25 Suseru;p: -23- ~ ", e. 2~ og 3b Th.Frederiksen ejendommen ejes nu af gdr.folmer Madsen 6, Sorø Akademi 8,0 For så vidt angår matr.nr. 16~, l6b og 16~, Vinstrup by, Tystrup sogn, tilhørende fru Mary de Neergaard, har taksationskommissionen ved erstatningsfastsættelsen taget hensyn til, at det fredede areal delvis omfattes af naturfredningslovens skovbyggelinier, og at der ikke ville være blevet givet tilladelse til bebyggelse på disse byggeliniearealer. For så vidt angår matr.nr. 3a, Vinstrup by, Tystrup sogn, tilhørende gdr. Sv.Jørgensen, har kommissionen ved erstatningsfastsættelsen forudsat, at fredningen ikke hindrer gravning af gødningskalk til eget brug. Med hensyn til ejendommen matr.nr. llh, Vinstrup by, Tystrup sogn, tilhørende kunstmaler Knud Dahl, har kommissionen anset erstatningskravet for bortfaldet under den forudsætning, at ejeren får tilladelse af fredningsmyndighederne til ved det eksisterende sommerhus's nordside at opføre en tilbygning, som væsentligst vil blive beliggende uden for det ved nærværende sag fredede område. Endelig har taksationskommissionen fastsat erstatningen for matr.nr. 16 Lynge-Eskildstrup by, Lynge sogn, og matr.nr. l~, Frederikskilde og matr.nr. 3~, Suserup by, Lynge sogn, tilhørende proprietær Herman Jensen, og for matr.n~. 2~, 3b, Suserup by, Lynge sogns tilhørende gdr. Folmer Madsen, under hensyntagen til,

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet 02606.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-04-1964 Fredningsnævnet 28-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01870.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00 Fredningen vedrører: Køge As Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen. 03264.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03264.00 Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker Domme la ksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1964 Fredningsnævnet 17-02-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet 03800.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03800.02 Fredningen vedrører: Laven Domme la ksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-04-1967 Fredningsnævnet 31-05-1966 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

l, ;:==_... ~... ~=== -

l, ;:==_... ~... ~=== - l,-------;:==_...... ~... ~=== - 02432.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02432.00 Fredningen vedrører: Lokeshøje Domme la ksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1959

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Einer Underbjerg6Hansen Borrevad 12 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 22. januar 2018 Sagsnr.: 17/37508 Ejendomsnr.: 7562 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen. 03597.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03597.00 Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 15-01-1965 Kendelser

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Pernille Vilhelmsen Jesper Ingemann Hansen Hydevadvej 3 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 11. august 2016 Sagsnr.: 15/25315 Ejendomsnr.: 8956 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche

Læs mere

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en.

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en. 01977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00 Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke Domme Taksati ons kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et drivhus som tilbygning til et eksisterende udhus på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et drivhus som tilbygning til et eksisterende udhus på ejendommen Jens Bjarne Pedersen Bjergskovvej 7 4300 Holbæk HOLBÆK KOMMUNE Dato: 05-04-2017 Sagsb.: Lone Vonsbæk Sagsnr.: 17/9430 Dir.tlf.: 72368046 E-mail: LOV@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02997.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02997.00 Fredningen vedrører: Råbjergstene Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-04-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune.

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2003 J.nr.: 03-132/300-0009 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen.

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen. 02800.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00 Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

DISPENSATION fra åbeskyttelseslinjen

DISPENSATION fra åbeskyttelseslinjen Per Flindt og Mette Flindt Dato: 27.10.2015 Strædet 5 Sagsb.: Michael Leth-Espensen 4420 Regstrup Sagsnr.: 15/15908 Dir. tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk DISPENSATION fra åbeskyttelseslinjen

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

Steen Meldgaard Pedersen Søhusevej 30 4230 Skælskør. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen - naturbeskyttelseslovens

Steen Meldgaard Pedersen Søhusevej 30 4230 Skælskør. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen - naturbeskyttelseslovens Steen Meldgaard Pedersen Søhusevej 30 4230 Skælskør Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere