Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning"

Transkript

1 Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning osv. Vi er fælles om noget socialt, noget, som giver os en masse gode oplevelser. Det kan være den svære sommerbuk, det helt perfekte skud, eller hunde, der bringer en vanskelig apport. Alle disse oplevelser vil vi gerne dele med andre ligesindede, mennesker, der forstår os, mennesker, der har samme interesse som os, ikke kun jagtmæssigt, men også socialt. Vi dygtiggør os, øver eller træner til nogle af de færdigheder, der er nødvendige for de gode oplevelser. Her er den nye skydebane et godt eksempel. Alle nye elever, der vil have jagttegn, skal bestå en skydeprøve, ikke kun noget med at håndtere våbnet, men også med at ramme et antal lerduer. Det kræver træning for de fl este; og her kommer det nye skydeanlæg i funktion. For foreningen er det nye skydeanlæg blevet en stor succes, - nok større end vi havde forventet. Anlægget udnyttes på alle de dage vi må. Det er både til træning og konkurrence, og der kan skydes i hele 4 dicipliner. Med jægerhilsen Hans Henningsen OBS! Indlæg til næste års medlemsblad skal sendes til redaktionen senest 1. februar 2016 Redaktion: Else Marie Jakobsen Hjemmeside VJ

2 Jagttegnskursus Kurset starter i oktober. Ring for nærmere information til lærer Tommy Jessen Nyt fra Generalforsamlingen 2015 Der var tale om en rolig generalforsamling, omend der var ret stor udskiftning i bestyrelsen. Generalforsamlingen startede noget usædvanligt med regnskabet, idet det blev fremlagt af en medarbejder fra BDO. Regnskabet blev godkendt. I sin beretning lagde formanden vægt på, at det er vigtigt at bakke op om forbundet og dets arbejde, især skal det nye Jagtens Hus på Kalø danne nye rammer for jagtens vilkår i Danmark,- det er godt Forbundet kommer til Jylland! Samtidig roste han medlemmerne, fordi det har vist sig, at det kan lade sig gøre at skabe store resultater, som vores nye skydebane gennem et stort foreningsarbejde. Hans Henningsen ønskede ikke genvalg som formand. I stedet valgtes Søren Autrup. Inden generalforsamlingen havde Morten Jessen meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvorfor suppleant Frede Christensen var indtrådt som nyt medlem. Søren Autrups plads (ledig da han var valgt som formand) overtoges af suppleant Henrik Johansen inden valget til bestyrelsen. Hans Henningsen valgtes som bestyrelsesmedlem og Michael Jakobsen og Tommy Pedersen genvalgtes. Som nye suppleanter valgtes Peter Paust og Lennart Hansen. Tommy Jessen fik tildelt rågepokalen for sit store arbejde med reguleringen i mange år. Hele ni medlemmer kunne fejre jubilæum i foreningen To 65års jubilarer Johannes Schultz og Hans J. Petersen blev udnævnt til æresmedlemmer. Der var også 50års, 40års, og 25års jubilarer. På billedet ses en glad 25års jubilar. Medlemsobligationer indløses Bestyrelsen har besluttet at indløse samtlige udestående medlemsobligationer. Obligationerne kan således indløses ved henvendelse til kasserer frem til 01/ , hvorefter de er værdiløse. Der er solgt mindre end 20, og projektet har derfor været en fiasko trods den massive opbakning på generalforsamlingen 2013, siger Michael Jakobsen, der har været primus motor for projektet. 4 VJ 2015 VJ

3 6 VJ VJ 2015!" # $ % &!'()* (+,)-./0 :6;< =0 >? 1A ;C/ D?E B/2A >F GEH/ > IJ;K/2E L5 6K/2E IGEH/ > 9L5 9M5 6N23 >? 1A!" # )* O+,)-* (,* P+,)- K B/? 9Q5 :6K/RA KH/? 9Q5 :6K/RA./0 :6;< =0 >? 1A ;C/ D?E B/2A >F GEH/ > IJ;K/2E M5 6K/RA!" # )* U+,)-* ()* U+,)- K B/? 9Q5 6;< =0 >? 1A 9Q5 :6K/RA ;C/ 9 9M5 6K/RA!" # )* V+,)-* (,* W+,)- K B/? 9Q5 :6K/RA KH/? 9Q5 :6K/RA./0 :6;< =0 >? 1A ;C/ 9M5 6K/RA!" # )* ),+,)-&!'+,* )+,)-./0 :6;< =0 >? 1A ;C/ 9M5 6K/RA XYZ[\ ]^_Ỳ\ ]_à[\y ^b ]Y cy d efg d[ày\g_z d\[` e`hbi d efg d[ày\ jy\ d_hyg kb\ ^Y lb fckb\[` c\ e`hy\m.c T3n0 1op0n0? B10Aq5 r2n 1 E p23 >7 ST<3 >? 1A 5 1= sxtuv fhỳ cy ly fehy c_hy\ ^_Ỳ` fw ]Y dm xb\g c_h cm u\y c_h cm y u\y c_h cm xb\g c_h cm jy\g ]z cyg eg d[ cy d kv fhỳ cy c_hym s`g c_h cm d\[` e`h kb\_ fy s`g c_h cm { fw ]Y dg ]z c` e`h s`g c_h cm y fw ]Y dg ]z c` e`h }~ ƒ ˆ ˆŠ Œ Ž š œ Ÿ š š œ Œ š ª«««š ª««œ ž š ««œ š œ Ž ª««± š š š ² «³ Ž «œ š œ Ž ± š š š ² Ž µ «Ž ž š œ ± ž ³ Ž ± ž š œ ¹ œš ± ž Ž µ«œ š š ² Ÿ Ž «œ š œ Ž «œ š Ž «œ š º«œ ž š» ¼ Ž Ÿ º«œš œ ± ž ž š ª«««½ ž š ª««¹ œ¾ œ «ž š ª««¹ œ¾ œ «š ² š ² ¹ œ¾ š ² ¹ œ¾ ½ š ² «œ š µ œ ³ Ž ³ š œ Ÿ œš «š œ ² «ž Ž««š Ž š œ ¾ š œ ž œ ž œ œ ² «œ ž ÀÁ ÃÄÅ ÆÇÈÅÂÅ ÉÆÅÈ ÊËÂÇ ÌÍ ÃÈ ÎÅ ÌÃÄ ÏÂÐÈ ÃÈÄÑ ÒÓÔÕÖ ØÙË ÌÎÃÈÄÍÅÚ ÏÅÂÚ ÛÇ ÆÅÂÈÅÇ ÊÜË ÌÎÅÚ ÃÝ ÞÇÄ ÏÚ Ûß ÎÈ ÃÈÄ à ÎáÅ âëâ ÎÃÚ ÛãÂÇä }å }æ ÎáÅ çëíäç ÛèäËÂ Ï ÃÈÄ }å }æ ÎáÅ OBS! Vær opmærksom på, der kan ske ændringer!

4 [\ _]^ bcde`a i\jk lgm no\ap ` øôùì ôõï øôùì ôõï ëôî ï ö ÿõù óõ ÿõù éêëìîë ÿþ êîìôõ éêëìíîï ðñïò óôõ óö ï øôùì ôõï ÿï ÿï )*+.+.+ ïë 0 øýõ ÿêë4 ú 5ë)* ïë )* ï ïë 0 ù<þìïë )* ï ïë GDEF G>?>HEB LJM?>F>BM NF DEF O>P>F>B => C>F CHF IB CICJKBEKF> C> CI DEF NJ?B?>BH>FBEM UEF CHF IBZ TAB C> C> Flugtskydningsudvalget Der har været megen aktivitet på vores skydebane i år. Dels bygges der på livet løs, og dels har der allerede i 2014 kunnet holdes imponerende arrangementer. Vi har således haft diverse obs-skydninger (udtagelsesskydning til diverse mesterskaber) med deltagere fra hele landet. Derfor er det heller ikke overraskende, at Flugtskydningsudvalget har holdt budgettet for 2014 og mere til, også på baggrund af den store interesse for skydebanen fra anden side. Der har været holdt adskillige firmaskydninger, polterabend er og meget mere. Når etape 2 bliver færdig i foråret, vil der blive mulighed for endnu flere aktiviteter, og det er naturligvis glædeligt Ny flugtskydningsforening Der er blevet dannet en ny flugtskydningsforening, Team Claysport Syd, med Vamdrup jagtforenings flugtskydebane som hjemmebane. Foreningen er medlem af DSU hvilket betyder at skytter der er medlem af TCS kan deltage i såvel nationale som internationale konkurrencer. Vi byder alle der er interesserede velkommen i TCS.. Hvis du ønsker at være medlem kan du kontakte formanden Søren Autrup på mail. ]pmprisliste 2015 OBS! Ret til ændringer forbeholdes fgh îêëì ÿõ ñ úûüýïëþïëû üýïëþïë!$" %&'!" #$%&'(& #,',$%&'(&-+& /," %&'(&-+& 1" 23%&'(&-+& òïõ!$" %&' $" 6$%&'(& #!" 7$%&'(&-+& 17" %&'(&-+& #2" 3$%&'(&-+& òïõ ú $" 6$%&'(& #!" 7$%&'(&-+& 17" %&'(&-+& #2" 3$%&'(&-+&!' 3$" %&' #3$" %&' 8òïõ 9!$" %&'!" 1$%&'(& 1!" #$%&'(&-+& 3#" %&'(&-+& 12" 3$%&'(&-+& :òïõ ; CS VWXY Firmaskydning/polterabend kan arrangeres for 200 kr pr deltager. prisen inkluderer 25 skud, inkl. duer, leje af gevær, ørepropper og personlig instruktion. 8 VJ 2015 VJ

5 Vi vokser! Vi er vokset i medlemstal fra ca 290 sidste år ved denne tid til 3 ved sidste tælling. Det er glædeligt i en tid, hvor alt foreningsliv er presset. Men først og fremmest bør en medlemstilgang på mere end 25% udmønte sig i flere hænder. Det er også nødvendigt, når vi satser stort på et projekt som vores skydebane. Der vil simpelthen blive brug for flere hænder til at passe banen og servicere den store mængde af gæster, vi vil få i de kommende år. Det er naivt at tro, at man kan bygge den største skydearena i Jylland og stadig klare sig med en lille flok entusiaster og pensionister. Bestyrelsen har for godt et år siden besluttet, at foreningen yder 100% tilskud til instruktørkurser, det være sig i hagl, riffel eller hund. Det er mange penge. Til gengæld kræver vi, at den, der får tilskuddet, bruger sit kursus i foreningen i en periode, og det har givet flere instruktører. Men man kan også bare hjælpe lidt til for at gøre alle foreningens tilbud bedre og bredere. Hvis du har nye visioner eller synes, du kan gøre en indsats for din forening, så tag et initiativ! Alle er velkomne. Tlf VJ 2015 VJ

6 Koldingmesterskaber 2015 Årets Koldingmesterskaber i flugtskydning afholdes d fra kl på banen i Hafdrup. Der dystes i jagtskydning (40 duer), nordisk Trap (2 x 25 duer) og Compak sporting (2x25 duer). Arrangør Vamdrup Jagtforening. Årets mesterskab i riffelskydning foregår i Vingsted kl Arrangør Viuf Jagtforening. Reglerne for konkurrencen i riffelskydningen kan ses på hjemmesiden eller på JKF Koldings hjemmeside. Bak op om de to arrangementer, arrangørerne lægger meget arbejde i at afholde de lokale mesterskaber hvert år, og der er flotte præmier, men de seneste år har det været svært at få folk til at møde frem. Det er nok ikke bare derfor, at Vamdrup Jagtforening i 2014 nærmest gjorde rent bord i samtlige flugtskydningsdiscipliner, men der var flere af klasserne, der var meget tyndt besat. Peter Paust vandt alle individuelle mesterskaber, men Peter er også blevet udtaget til landsholdet i nordisk Trapskydning. Vi ønsker tillykke. Gælder fra 1. januar VJ 2015 VJ

7 Kørselsvejledning til flugtskydningsbanen Hafdrupvej Horskærvej Tlf Rødding Adresse: Hafdrupvej 8 (a) 6580 Vamdrup Kongeåen Røddingvej Vamdrup GPS koordinater: Lokalt Schweissregister HADERSLEV Vagn Rasmussen Tlf Mobil SDR. STENDERUP Torben Olesen Tlf Mobil Østergade Vamdrup. Tlf VAMDRUP Freddy Jensen Tlf Mobil SOMMERSTED Hans Henningsen Tlf Mobil BRØRUP Villy H. Sørensen Mobil VOJENS Keld M. Pedersen Tlf Mobil EGTVED Ole Bundgård-Petersen Tlf Mobil VJ 2015 VJ

8 Jagthundetræning 2015 Har du en møgkøter? Har du en markprøvevinder i svøb? -Eller har du bare en helt almindelig hund, som måske skal med på jagt? Så kan Vamdrup Jagtforening tilbyde en dygtig og bred hundetræning, og træningen er vel at mærke åben for alle, også for folk, der ikke er medlemmer af Vamdrup jagtforening. Den første dag er mandag den 30.marts kl på skydebanen i Hafdrup,og derefter fra kl hver mandag (bortset fra evt. helligdage) frem til den 8. juni, hvor der vil være afslutning med bedømmelse. Mandag d. 30 marts er der indskrivning, betaling og holdinddeling. Hunde er jo forskellige, så for nemheds skyld deler vi normalt hundene i den indledende lydighedstræning i to grupper, hvor den ene gruppe primært er for spaniels og retrievere og den anden for stående hunde. Andre hunderacer (og gadekryds) er naturligvis også velkomne. Desuden er der en tredje gruppe (åben klasse) for mere erfarne hunde, som arbejder hen imod apporteringsprøven. Lydighedstræningen omfatter: Lydighedstræning med vægten på lineføring, fri ved fod, hinter, sit, dæk og apport. Spaniels alder er normalt mellem 3-12 mdr, stående hunde fra 4 mdr. Træning mod apporteringsprøven (alle racer) omfatter udover lydighed apportering af 2 stk. fuglevildt, apportering af hårvildt, apportering af fuglevildt fra vand og skjult dæk. Pris: Lydighed 300 kr, apport 350 kr. Henv. Helge Brøchner på tlf Vivi Pagaard vandt både unghundeklassen og den eftertragtede pokal for bedste hundetræning med gravhunden Mutchuu Gravhund vandt trofæet i unghundeklassen Der var spænding, da årets hundearbejde skulle bedømmes 16/ Nogle hunde overraskede deres ejere positivt, mens andre... Ikke mindst vinderen i unghundeklassen imponerede dommerne. Det er da vist også første gang en gravhund vinder trofæet. Resultater Unghunde: 1 Mutchuu, Gravhund, 31 points Fører Vivi Pagaard 2 Sussi, Labrador 31 points Fører Karin Hørlyck 3 Arki, korthår, 29 points Fører Lars Otte Åben klasse 1 Rex, Korthår, 59 points Fører Gunnar Poulsen 2 Balder, Korthår, 57 points Fører Gunnar Poulsen 3 Bounty, Labrador, 49 points Fører Bianca Due 16 VJ 2015 VJ

9 Billeder fra VJ 2015 VJ

10 Den nye haglskydeprøve i Vamdrup Fredag d blev den første haglskydeprøve på Vamdrup Jagtforenings nye baneanlæg afholdt. Eftersom det kun var den anden prøve i landet, var der stor bevågenhed om arrangementet, og der var besøg af både forbundsformand Claus Lind og formanden for forbundets flugtskydningsudvalg, Gunner Bennedsen. Også adskillige af de prøvesagkyndige var mødt frem for at evaluere forløbet, og der var da også livlig debat om, hvorvidt både prøven og forberedelsen kunne gøres bedre. Der var dog generel tilfredshed med forløbet - og først og fremmest med banefaciliteterne, selv om der blev bygget heftigt i den periode. Det forlyder, at en bestået haglskydeprøve vil blive mere og mere almindelig som krav på jagter, og flere prøvesagkyndige benyttede da også lejligheden til selv at bestå prøven. Læg også mærke til at man skal have bestået haglskydeprøven for at kunne aflægge riffel- og bueprøve. Det samlede deltagerantal var på 13, og af disse bestod de 9. Samtlige de, der ikke bestod, dumpede på skydefærdighed, mens våbenhåndteringen var tilfredsstillende. For god ordens skyld skal det måske lige nævnes, at ingen af de prøvesagkyndige var blandt dem, der dumpede... Tirsdag d. 28/10 lagde Vamdrup Jagtforenings igen skydebane til haglskydeprøve, og her var der tale om et helt andet antal aspiranter, idet over 100 havde tilmeldt sig. Især sidst på sæsonen steg antallet af tilmeldte til prøven kraftigt, og det er derfor ikke sikkert, hvor mange prøver der bliver i Foreløbigt er banen i Hafdrup ikke blandt dem, der er valgt til næste års prøver, idet alle interesserede baner, der opfylder kravene, vil få chancen til at prøve kræfter med et sådant arrangement. På side 23 kan du se, hvilke baner der foreløbig er udtaget, og hvilke datoer, der er sat af til haglskydeprøver i Stigningen sidst på sæsonen i 2014 var dog så stor, at der sagtens kan komme flere prøver end planlagt, og her kan Vamdrup være imellem de involverede skydebaner. 20 VJ 2015 VJ

11 Haglskydeprøver 2015 I 2014 er der afholdt 69 prøver med 3528 personer til prøve aspiranter bestod prøven, hvilket giver en beståelsesprocent på 55,4 %. De 1956 aspiranter, der har bestået haglskydeprøven, fordeler sig med 1866 nye jagttegnsløsere fra 2014 og 88 jagttegnsløsere fra før Bemærk at procentsatsen ikke tager højde for, at adskillige aspiranter er gået til prøve mere end en gang. Beståelsesprocenten for årets aspiranter er således højere end de 55,4. Herunder kan du se, hvor og hvornår prøverne afholdes VJ 2015 VJ

12 Aktivitetskalender 2015 VAMDRUP JAGTFORENING Dato Aktivitet Klokken Mandag d Hundetræning starter Onsdag d Salg af rågekort* Onsdag d Salg af rågekort* Lørdag d Koldingmesterskab i riffel i Vingsted Lørdag d Søndag d Lørdag d Danmarksmesterskab i jagthorn Kvalifikation til DM i jagtskydning Gl. kreds 12 skydning i Vamdrup Mandag d Hundeafslutning Lørdag d KM i jagtskydning, Nord. trap, Sporting Lørdag d Finale Vejle Amt holdskydning Søndag d Tilmelding til JKF-jagter starter 9.00 Søndag d Nyjægerjagt 8.00 Søndag d JKF-jagt Lilballe 9.00 Søndag d JKF-jagt Kildevæld(nyjægerjagt) 9.00 Lørdag d JKF-jagt Drejens 9.00 Søndag d JKF-jagt Lilballe 9.00 Søndag d JKF-jagt Drejens 9.00 Lørdag d JKF-jagt Kildevæld (nyjægerjagt) 9.00 Lørdag d JKF-jagt Kildevæld 9.00 Søndag d JKF-jagt Bramdrupskov 9.00 Lørdag d Nytårsskydning Søndag d JKF-jagt Lilballe 9.00 Lørdag d JKF-jagt Drejens 9.00 * Bemærk at datoer og tidspunkt kan blive ændret! Hvad angår eksakte tidspunkter for enkelte arrangementer, anbefaler vi, at man jævnligt følger med på hjemmesiderne dk og 24 VJ 2015 VJ

13 Arrangementer for nye jægere Reparation og eftersyn af air-condition og klimaanlæg Vamdrup Lokalsyn På Vamdrup Jagtforenings årlige nyjægerjagt d. 19/10 deltog 12 mand, og selv om det øsregnede hele dagen, blev der skudt en del vildt. På paraden lå: to harer, en fasanhøne, en krikand og en husskade. Som sædvanligt var det lokale medlemmer af Vamdrup Jagtforening, der havde stillet jagtområder til rådighed for de nye jægere. Åben: mandag 8-16 tirsdag 8-16 onsdag 8-16 Tlf Skjold-burne vinhandel Jernbanegade Vamdrup Vamdrup Jagtforenings jagtudvalg arrangerer også i år en jagt for nye jægere. Datoen er 11/10, og vi starter kl på skydebanen, hvor foreningen er vært med kaffe og rundstykker. Pris: 50 kr. Der vil være mulighed for bengæt og måske lotteri. Husk selv at medbringe mad og varmt tøj. Yderligere oplysninger og tilmelding til: Morten Jessen tlf Også Danmarks jægerforbund Kolding arrangerer to jagter som er rettet mod nye jægere. De foregår henholdsvis d. 01/11 og 12/ på reviret i Kildevæld. Henvendelse til Gunnar Bennedsen for at høre nærmere. 26 VJ 2015 VJ

14 Nyt klubhus! Det har længe været klart, at vores klubhus skulle skiftes ud. Dels ligger det i vejen for den sidste bagduebane på etape 2, og dels er det ikke tidssvarende,- for at sige det på jysk! Derfor var det en glædelig overraskelse, at vi fik et tilbud på en brugt pavillon, som vi simpelthen ikke kunne sige nej til. Det nye klubhus er på ca 100 m2 og er anbragt bag bagduehuset på etape 2, hvor det får udsigt ned mod Kongeåen. Det skal udstyres med køkken og rindende vand (!) og i tilknytning skal bygges nyt toilet. Længere ude i fremtiden skal der bygges en terrasse hele vejen rundt om bygningen. Huset er brugt og trænger til en kærlig hånd hist og her, men slet ikke i en grad, der kommer til at genere på sigt. Bestyrelsen regner med, at pavillonen kan fungere som klubhus i mindst 10 år Lige så snart den nye bygning overhovedet kan fungere, vil det gamle hus og laden blive revet ned for at give plads til de sidste støjværn op mod indkørslen. pavillonen er rigeligt stor nok til også at afholde arrangementer udover skydning. 28 VJ 2015 VJ

15 Rågereguleringen i Vamdrup Iflg. Finn Grauslund fra Danmarks Jægerforbund Kolding (tidl. JKF) er selve rågereguleringen i 2014 forløbet tilfredsstillende. Der er skudt 1012 unger fra 703 reder, et gennemsnit på ca 1,4 unge pr. rede, hvilket er et passende resultat. I de to største områder i Vamdrup, Margrethelund og Frederikkelund, blev der reguleret henoldsvis 191 og 152 unger. Rågepokalen (med tilhørende gavekort på 500 kr fra Kolding Jagt og Fiskeri) blev helt suverænt vundet af Rasmus Petersen fra Vamdrup, der nedlagde 190 unger. Desværre var den dygtige regulator ikke mødt op til årsmødet. Imidlertid var der et område, hvor reguleringen ikke var tilfredsstillende iflg Finn Grauslund: Der var udstedt 71 kort hvoraf kun 58 blev leveret tilbage i tide. En del af statistikken måtte derfor indhentes pr. telefon. Det vil medføre nye tiltag for sæsonen 2015 (se nedenfor). Benzin, diesel, bilvask Nemt! Billigt! Tank på sedler, dankort Visa m. fl Fabriksvej Vamdrup Salg af rågekort i Forhandlingen med kommunen er ikke helt færdige, men med alle forbehold for ændringer bliver datoerne for salg onsdag d. 15/04 og onsdag d. 22/04, begge dage fra kl Salg af rågekort (pris 50 kr.) foregår hos strandjægerne. Følg med på JKFs hjemmeside eller ring til Michael på for at få nærmere besked. Der kan ikke bestilles kort via telefon, og man skal medbringe jagttegn og våbentilladelse til det våben, der skal benyttes til reguleringen. Hver enkelt vil få udleveret en tilladelse, som skal bæres under regulering. OBS! Såfremt det udleverede kort til statistik ikke tilbageleveres i udfyldt stand, vil den pågældende jæger ikke kunne ansøge om reguleringstilladelse for reguleringen i VJ 2015 VJ

16 En jagt med forplejning for 120 kr! Det er hvad man får, hvis man deltager i en af de jagter, som Danmarks Jægerforbund, Kolding (Tidligere JKF) arrangerer i samarbejde med Kolding Kommune hvert år. De af kommunens jagtforeninger, der ønsker det, får pladser på jagterne efter deres medlemstal og kan derefter disponere over dem som de vil. Man skal være medlem af en af kommunens jagtforeninger for at kunne deltage. I Vamdrup Jagtforening har vi valgt at sælge dem videre til foreningens medlemmer ret sent på året for også at give nye jægere (medlemmer af VJ) en chance for at kunne tilmelde sig. De 120 kr går udelukkende til forplejning! Hverken Danmarks Jægerforbund eller Vamdrup Jagtforening tjener penge på jagterne, hvor erfarne jagtledere og hundeførere fra de lokale foreninger medvirker til at gøre jagterne til et hyggeligt og sikkert samlingspunkt for kommunens jægere, ældre og erfarne såvel som unge og uprøvede. Har du en jagthund, kan den også komme med. Det er ikke store jagter med fasaner i buketter, - på midtersiderne kan du se et par billeder fra nogle af årets jagter Efter jagten mødes jægerne til en lille middag (som regel gule ærter) i et af klubhusene i Kolding Jagterne foregår på 4 områder: Lilballe, som er såter i Bramdrupdamområdet nordvest for Kolding, Kildevæld, som er områder for enden af Eliassensvej ud til motorvejen, Bramdrup Skov, som ligger i nordkanten af Kolding, og områder på den smukke Drejens halvø (se stemningsbilledet nederst på side 32) Nedlagt vildt kan købes af jægerne til en meget rimelig pris. Hvis ikke andre vil byde på vildtet, har den jæger, der har nedlagt vildtet, pligt til at købe det til mindstepris. På skemaet her kan man se, hvornår og hvor jagterne foregår, og hvor mange pladser Vamdrup jagtforening råder over på de enkelte jagter. 18 okt 01 nov 07 nov 15 nov 06 dec 12 dec 02 jan 10 jan 17 jan 23 jan Lilballe Kildevæld Drejens Lilballe Drejens Kildevæld Kildevæld Bramdrup Lilballe Drejens Tilmeldingen blandt Vamdrup Jagtforenings medlemmer starter den 20. september kl hos Michael Jakobsen på tlf Her får man nærmere besked om indbetaling. Ydeligere oplysninger om jagterne kan findes på hjemmesiden under menupunktet DJ Kolding eller ved at ringe til Michael Jakobsen på VJ 2015 VJ

17 Bestyrelsen 2015 Formand Søren Autrup, Tanggårdvej Lunderskov, Tlf Næstformand Henrik Johansen, Skodborg Engvej 25, 6630 Rødding. Tlf Kasserer Jørn Daugaard Pedersen, Bastrup Skovvej 15, 6580 Vamdrup Tlf Sekretær Michael Jakobsen Lerbjergvej, Seest 6000 kolding Tlf / Menige medlemmer Hans Henningsen, Vadstedvej 18, Oksenvad, 6560 Sommersted Tlf / Tommy Pedersen, Baunevej 3, 6580 Vamdrup. Tlf /mobil Frede Christensen, Nørregade Vamdrup. Tlf suppleant Peter Paust, Gl. Stationsvej 6, 6600 Vejen. Tlf Suppleant Lennart Hansen, Bjerggade 7, 6000 Kolding. Tlf Udvalgene for 2015 Jagtudvalget Morten Jessen Tlf Flugtskydningsudvalg Søren Autrup, Tanggårdvej 6, 6640 Lunderskov. Tlf Bladudvalg Else Marie Jakobsen Lerbjergvej, 6000, Kolding Tlf PR & Information Karsten Grøndahl Trelleager 59B, 6580 Vamdrup. Tlf Annoncer /»salg«viktor Stærmose, Margrethevej Vamdrup. Tlf.l: Jagthornudvalget Orla Didriksen Tlf Hundeudvalget Helge Brøchner Gl. Brendstrupvej 6, 6510 Gram Tlf Hjemmeside: Michael Jakobsen, Lerbjergvej, 6000 Kolding. Tlf / VJ 2015

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2015 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information Bukkejagt Husk, under generalforsamlingen trækkes der lod om bukkejagten

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Program 2014-2015 Gudbjerg og Omegns Jagtforening Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Følg med på vores hjemmeside. www.gudbjergjagt.dk Hundetræning. 2014 Sensommertræning,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Tilstede var 12 fremmødte + bestyrelse. Dagsorden til generalforsamling i Bogense Land & Strandjagtforening. 1.

Læs mere

Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information Bukkejagt Husk, under generalforsamlingen trækkes der lod om bukkejagten

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 Januar Juli 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Husudvalg Jan Møller, Lundager 41 Hans Vetter 40758692 2670 Greve, 43697478-40680929

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

Låne og leje ting i foreningen

Låne og leje ting i foreningen Jagtposten 2015 Låne og leje ting i foreningen Foreningen har følgende rekvisitter som vores medlemmer kan låne kvit og frit ved Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11 Ting til leje 1 Mobil skydevogn

Læs mere

EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER. Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg

EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER. Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg SKYDEARRANGEMENTER PÅ VINGSTED SKYDEBANER Skydebaneforeningen Danmark afholder arrangementer på Vingsted Skydebaner

Læs mere

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer Øl/Vand: 10,- Kaffe brød: 30,- Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds virke. Lars Pultz Knudsen

Læs mere

Aktivitets Program 2014

Aktivitets Program 2014 Nordøstfyns Jagthundeklubs Aktivitets Program 2014 Rigtige jagthunde trænes i Nordøstfyns Jagthundeklub Hvis din nabo eller gode ven skal have dresseret hund, så tag dem med til træning i NORDØSTFYNS JAGTHUNDEKLUB

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet råbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 blad Januar Juni 2012 30. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 43 69 74 78 40 68 09 29

Læs mere

Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner.

Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner. Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner. Vingsted skydebaner består af: 40 stk. elektroniske 25 meter pistolbaner 10 stk. manuelle 25 meter pistolbaner.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Sekretær. 7470 Karup 7430 Ikast 86662098/20442078 97250294/22742132

Sekretær. 7470 Karup 7430 Ikast 86662098/20442078 97250294/22742132 BESTYRELSEN Formand Næstformand Kasserer Lene Kristensen Vagn Nykjær Lotte Brønd Sønderborgvej 102 Smuthusvej 7 Tjørnevej 16 7441 Bording 7430 Ikast 7442 Engesvang 86862282/26414200 97155014/51503895 86865104/61665104

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 1 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2 3 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Forår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Forår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Forår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Paw Amstrup. Michael Bager. Webmaster: Chris Stilling

Paw Amstrup. Michael Bager. Webmaster: Chris Stilling Forår 2011 Bestyrelsen Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping tlf: 98391709

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014.

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. 1.Valg af dirigent. Henrik Nielsen bliver valgt som dirigent. Henrik Nielsen konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt på lovlig vis og at forsamlingen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Program. Hyllested og Omegns jagtforening

Program. Hyllested og Omegns jagtforening Program Hyllested og Omegns jagtforening 2015 1 Bestyrelsen består af: Hyllested & Omegns jagtforening Formand: Christian Brøgger tlf. 86 33 60 27 broeggerskovly@mail.dk Næstformand: Poul Quist Rasmussen

Læs mere

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. April 2015 Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Foto: Olav Hulstrøm En flot udfarvet edderfuglekok klar til kurmageri. www.sydvestjagt.dk Deadline

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 1 www.veggerbyjagt.dk FORÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri NÆSTFORMANDEN HAR ORDET Når dette nummer af Veggerby Jagtforenings medlemsblad går i trykken,

Læs mere

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør.

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør. I samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund inviterer idræts- foreningerne i København og Nordsjælland til De Danske Politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb i Nordsjælland den 29. 30. april og

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke A. FORMÅL Formålet er først og fremmest, at opkvalificere et antal fungerende flugtskydningsinstruktører, så de kan udøve praktisk instruktion i haglskydning.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt i Irland Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt 2-8 jægere fra slutningen af November til 1 Februar Co. Kerry Sydvest Irland Irland har altid været kendt for den

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Nr. 2 24. årg. April 2014. Hørsholm & Omegns Jagtforening

Nr. 2 24. årg. April 2014. Hørsholm & Omegns Jagtforening Nr. 2 24. årg. April 2014 Hørsholm & Omegns Jagtforening Medlemsblad for 2. kvartal 2014 Sponsor Bestyrelse og udvalg Formand Næstform. Kasserer Suppleant Suppleant Bestyrelse Kent Kongsdal Rasmussen Vestvej

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 35 ÅRGANG NR 1 2015 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00 Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Mødedeltagere AG - Arne Greve, formand KAR- Kaj Refslund, HB-medlem KS- Kristian Spodsberg, JKF-Nyborg

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 15. årgang nr. 1 www.veggerbyjagt.dk FORÅRSPROGRAM 2015 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når du kære læser har indeværende forårs udgave af foreningsbladet

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Et spørgsmål om forsikring

Et spørgsmål om forsikring Foto: Steen Axel Hansen Carsten Dahl-Hansen Et spørgsmål om forsikring Denne pjece har udelukkende informationsværdi. Den retter, udvider eller ændrer således ikke dækningen i henhold til policens vilkår,

Læs mere

Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter

Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter Deltagere: Knud Pedersen (kredsformand), Lars Jensen (hovedbestyrelsesmedlem), Lars Pultz Knudsen (JKF formand Struer), Vagn Olesen

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Foto: HeKj En mild vinter har sat gang i skovduerne. Her er det skovdue på æg. Billedet er taget den 20

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014

BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014 BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014 Sag.nr. 750-86T89 Jagtdistrikt: Dorchester - Sydengland Vi tilbyder her et toprevir i det naturskønne og frodige Sydengland med et samlet jagtareal på ca. 4.000 ha. der varierer

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013 Information om DM i pløjning 2013 Pløjevært: Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj Ausumgaard Holstebrovej 101 7560

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Rævestreger. Nr. 36 August 2015 19. Årgang. Medlemsblad for Støvring & Omegns Jagtforening. www.jagtforening.dk

Rævestreger. Nr. 36 August 2015 19. Årgang. Medlemsblad for Støvring & Omegns Jagtforening. www.jagtforening.dk Rævestreger Nr. 36 August 2015 19. Årgang Medlemsblad for Støvring & Omegns Jagtforening www.jagtforening.dk Formandens side Jagten på den røde sommer buk er vel overstået, og der er nedlagt mange fine

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Information om DM i pløjning 2014 Pløjevært: Per Bach Laursen Lundgård Bjørnsholmvej 69 9670 Løgstør Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Holdskydnings- Turnering 2015. for jagtforeninger. Fyns amt. www.holdturneringfyn.dk

Holdskydnings- Turnering 2015. for jagtforeninger. Fyns amt. www.holdturneringfyn.dk Holdskydnings- Turnering 2015 for jagtforeninger. Fyns amt. www.holdturneringfyn.dk Sponsor 2015 Husk at støtte vores sponsorere, de støtter os Sponsor 2015 www.ka-auto.dk Husk at støtte vores sponsorere,

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Bestyrelsens beretning

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Bestyrelsens beretning Onsdag den 26. november 2014 kl 19:00 blev afholdt i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

Referat KFK Generalforsamling 2015

Referat KFK Generalforsamling 2015 Referat KFK Generalforsamling 2015 Dato: 9/4 Tid: 19.00 Sted: KFK Dagsorden: Henry Pedersen bød velkommen og bad om 1 minuts stilhed for dem som vi har mistet siden sidst, i sær en tanke til Storm Madsen.

Læs mere

Holdskydnings- Turnering 2014. for jagtforeninger på Fyn. www.holdturneringfyn.dk

Holdskydnings- Turnering 2014. for jagtforeninger på Fyn. www.holdturneringfyn.dk Holdskydnings- Turnering 2014 for jagtforeninger på Fyn www.holdturneringfyn.dk Odense-Midtfyn 1 FFK 1 Tranekær/Tullebølle Strandager ung. Østrup 1 Hindevad/Hårslev Strandager 1 Mester-rækken Udebane År

Læs mere