Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning"

Transkript

1 Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning osv. Vi er fælles om noget socialt, noget, som giver os en masse gode oplevelser. Det kan være den svære sommerbuk, det helt perfekte skud, eller hunde, der bringer en vanskelig apport. Alle disse oplevelser vil vi gerne dele med andre ligesindede, mennesker, der forstår os, mennesker, der har samme interesse som os, ikke kun jagtmæssigt, men også socialt. Vi dygtiggør os, øver eller træner til nogle af de færdigheder, der er nødvendige for de gode oplevelser. Her er den nye skydebane et godt eksempel. Alle nye elever, der vil have jagttegn, skal bestå en skydeprøve, ikke kun noget med at håndtere våbnet, men også med at ramme et antal lerduer. Det kræver træning for de fl este; og her kommer det nye skydeanlæg i funktion. For foreningen er det nye skydeanlæg blevet en stor succes, - nok større end vi havde forventet. Anlægget udnyttes på alle de dage vi må. Det er både til træning og konkurrence, og der kan skydes i hele 4 dicipliner. Med jægerhilsen Hans Henningsen OBS! Indlæg til næste års medlemsblad skal sendes til redaktionen senest 1. februar 2016 Redaktion: Else Marie Jakobsen Hjemmeside VJ

2 Jagttegnskursus Kurset starter i oktober. Ring for nærmere information til lærer Tommy Jessen Nyt fra Generalforsamlingen 2015 Der var tale om en rolig generalforsamling, omend der var ret stor udskiftning i bestyrelsen. Generalforsamlingen startede noget usædvanligt med regnskabet, idet det blev fremlagt af en medarbejder fra BDO. Regnskabet blev godkendt. I sin beretning lagde formanden vægt på, at det er vigtigt at bakke op om forbundet og dets arbejde, især skal det nye Jagtens Hus på Kalø danne nye rammer for jagtens vilkår i Danmark,- det er godt Forbundet kommer til Jylland! Samtidig roste han medlemmerne, fordi det har vist sig, at det kan lade sig gøre at skabe store resultater, som vores nye skydebane gennem et stort foreningsarbejde. Hans Henningsen ønskede ikke genvalg som formand. I stedet valgtes Søren Autrup. Inden generalforsamlingen havde Morten Jessen meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvorfor suppleant Frede Christensen var indtrådt som nyt medlem. Søren Autrups plads (ledig da han var valgt som formand) overtoges af suppleant Henrik Johansen inden valget til bestyrelsen. Hans Henningsen valgtes som bestyrelsesmedlem og Michael Jakobsen og Tommy Pedersen genvalgtes. Som nye suppleanter valgtes Peter Paust og Lennart Hansen. Tommy Jessen fik tildelt rågepokalen for sit store arbejde med reguleringen i mange år. Hele ni medlemmer kunne fejre jubilæum i foreningen To 65års jubilarer Johannes Schultz og Hans J. Petersen blev udnævnt til æresmedlemmer. Der var også 50års, 40års, og 25års jubilarer. På billedet ses en glad 25års jubilar. Medlemsobligationer indløses Bestyrelsen har besluttet at indløse samtlige udestående medlemsobligationer. Obligationerne kan således indløses ved henvendelse til kasserer frem til 01/ , hvorefter de er værdiløse. Der er solgt mindre end 20, og projektet har derfor været en fiasko trods den massive opbakning på generalforsamlingen 2013, siger Michael Jakobsen, der har været primus motor for projektet. 4 VJ 2015 VJ

3 6 VJ VJ 2015!" # $ % &!'()* (+,)-./0 :6;< =0 >? 1A ;C/ D?E B/2A >F GEH/ > IJ;K/2E L5 6K/2E IGEH/ > 9L5 9M5 6N23 >? 1A!" # )* O+,)-* (,* P+,)- K B/? 9Q5 :6K/RA KH/? 9Q5 :6K/RA./0 :6;< =0 >? 1A ;C/ D?E B/2A >F GEH/ > IJ;K/2E M5 6K/RA!" # )* U+,)-* ()* U+,)- K B/? 9Q5 6;< =0 >? 1A 9Q5 :6K/RA ;C/ 9 9M5 6K/RA!" # )* V+,)-* (,* W+,)- K B/? 9Q5 :6K/RA KH/? 9Q5 :6K/RA./0 :6;< =0 >? 1A ;C/ 9M5 6K/RA!" # )* ),+,)-&!'+,* )+,)-./0 :6;< =0 >? 1A ;C/ 9M5 6K/RA XYZ[\ ]^_Ỳ\ ]_à[\y ^b ]Y cy d efg d[ày\g_z d\[` e`hbi d efg d[ày\ jy\ d_hyg kb\ ^Y lb fckb\[` c\ e`hy\m.c T3n0 1op0n0? B10Aq5 r2n 1 E p23 >7 ST<3 >? 1A 5 1= sxtuv fhỳ cy ly fehy c_hy\ ^_Ỳ` fw ]Y dm xb\g c_h cm u\y c_h cm y u\y c_h cm xb\g c_h cm jy\g ]z cyg eg d[ cy d kv fhỳ cy c_hym s`g c_h cm d\[` e`h kb\_ fy s`g c_h cm { fw ]Y dg ]z c` e`h s`g c_h cm y fw ]Y dg ]z c` e`h }~ ƒ ˆ ˆŠ Œ Ž š œ Ÿ š š œ Œ š ª«««š ª««œ ž š ««œ š œ Ž ª««± š š š ² «³ Ž «œ š œ Ž ± š š š ² Ž µ «Ž ž š œ ± ž ³ Ž ± ž š œ ¹ œš ± ž Ž µ«œ š š ² Ÿ Ž «œ š œ Ž «œ š Ž «œ š º«œ ž š» ¼ Ž Ÿ º«œš œ ± ž ž š ª«««½ ž š ª««¹ œ¾ œ «ž š ª««¹ œ¾ œ «š ² š ² ¹ œ¾ š ² ¹ œ¾ ½ š ² «œ š µ œ ³ Ž ³ š œ Ÿ œš «š œ ² «ž Ž««š Ž š œ ¾ š œ ž œ ž œ œ ² «œ ž ÀÁ ÃÄÅ ÆÇÈÅÂÅ ÉÆÅÈ ÊËÂÇ ÌÍ ÃÈ ÎÅ ÌÃÄ ÏÂÐÈ ÃÈÄÑ ÒÓÔÕÖ ØÙË ÌÎÃÈÄÍÅÚ ÏÅÂÚ ÛÇ ÆÅÂÈÅÇ ÊÜË ÌÎÅÚ ÃÝ ÞÇÄ ÏÚ Ûß ÎÈ ÃÈÄ à ÎáÅ âëâ ÎÃÚ ÛãÂÇä }å }æ ÎáÅ çëíäç ÛèäËÂ Ï ÃÈÄ }å }æ ÎáÅ OBS! Vær opmærksom på, der kan ske ændringer!

4 [\ _]^ bcde`a i\jk lgm no\ap ` øôùì ôõï øôùì ôõï ëôî ï ö ÿõù óõ ÿõù éêëìîë ÿþ êîìôõ éêëìíîï ðñïò óôõ óö ï øôùì ôõï ÿï ÿï )*+.+.+ ïë 0 øýõ ÿêë4 ú 5ë)* ïë )* ï ïë 0 ù<þìïë )* ï ïë GDEF G>?>HEB LJM?>F>BM NF DEF O>P>F>B => C>F CHF IB CICJKBEKF> C> CI DEF NJ?B?>BH>FBEM UEF CHF IBZ TAB C> C> Flugtskydningsudvalget Der har været megen aktivitet på vores skydebane i år. Dels bygges der på livet løs, og dels har der allerede i 2014 kunnet holdes imponerende arrangementer. Vi har således haft diverse obs-skydninger (udtagelsesskydning til diverse mesterskaber) med deltagere fra hele landet. Derfor er det heller ikke overraskende, at Flugtskydningsudvalget har holdt budgettet for 2014 og mere til, også på baggrund af den store interesse for skydebanen fra anden side. Der har været holdt adskillige firmaskydninger, polterabend er og meget mere. Når etape 2 bliver færdig i foråret, vil der blive mulighed for endnu flere aktiviteter, og det er naturligvis glædeligt Ny flugtskydningsforening Der er blevet dannet en ny flugtskydningsforening, Team Claysport Syd, med Vamdrup jagtforenings flugtskydebane som hjemmebane. Foreningen er medlem af DSU hvilket betyder at skytter der er medlem af TCS kan deltage i såvel nationale som internationale konkurrencer. Vi byder alle der er interesserede velkommen i TCS.. Hvis du ønsker at være medlem kan du kontakte formanden Søren Autrup på mail. ]pmprisliste 2015 OBS! Ret til ændringer forbeholdes fgh îêëì ÿõ ñ úûüýïëþïëû üýïëþïë!$" %&'!" #$%&'(& #,',$%&'(&-+& /," %&'(&-+& 1" 23%&'(&-+& òïõ!$" %&' $" 6$%&'(& #!" 7$%&'(&-+& 17" %&'(&-+& #2" 3$%&'(&-+& òïõ ú $" 6$%&'(& #!" 7$%&'(&-+& 17" %&'(&-+& #2" 3$%&'(&-+&!' 3$" %&' #3$" %&' 8òïõ 9!$" %&'!" 1$%&'(& 1!" #$%&'(&-+& 3#" %&'(&-+& 12" 3$%&'(&-+& :òïõ ; CS VWXY Firmaskydning/polterabend kan arrangeres for 200 kr pr deltager. prisen inkluderer 25 skud, inkl. duer, leje af gevær, ørepropper og personlig instruktion. 8 VJ 2015 VJ

5 Vi vokser! Vi er vokset i medlemstal fra ca 290 sidste år ved denne tid til 3 ved sidste tælling. Det er glædeligt i en tid, hvor alt foreningsliv er presset. Men først og fremmest bør en medlemstilgang på mere end 25% udmønte sig i flere hænder. Det er også nødvendigt, når vi satser stort på et projekt som vores skydebane. Der vil simpelthen blive brug for flere hænder til at passe banen og servicere den store mængde af gæster, vi vil få i de kommende år. Det er naivt at tro, at man kan bygge den største skydearena i Jylland og stadig klare sig med en lille flok entusiaster og pensionister. Bestyrelsen har for godt et år siden besluttet, at foreningen yder 100% tilskud til instruktørkurser, det være sig i hagl, riffel eller hund. Det er mange penge. Til gengæld kræver vi, at den, der får tilskuddet, bruger sit kursus i foreningen i en periode, og det har givet flere instruktører. Men man kan også bare hjælpe lidt til for at gøre alle foreningens tilbud bedre og bredere. Hvis du har nye visioner eller synes, du kan gøre en indsats for din forening, så tag et initiativ! Alle er velkomne. Tlf VJ 2015 VJ

6 Koldingmesterskaber 2015 Årets Koldingmesterskaber i flugtskydning afholdes d fra kl på banen i Hafdrup. Der dystes i jagtskydning (40 duer), nordisk Trap (2 x 25 duer) og Compak sporting (2x25 duer). Arrangør Vamdrup Jagtforening. Årets mesterskab i riffelskydning foregår i Vingsted kl Arrangør Viuf Jagtforening. Reglerne for konkurrencen i riffelskydningen kan ses på hjemmesiden eller på JKF Koldings hjemmeside. Bak op om de to arrangementer, arrangørerne lægger meget arbejde i at afholde de lokale mesterskaber hvert år, og der er flotte præmier, men de seneste år har det været svært at få folk til at møde frem. Det er nok ikke bare derfor, at Vamdrup Jagtforening i 2014 nærmest gjorde rent bord i samtlige flugtskydningsdiscipliner, men der var flere af klasserne, der var meget tyndt besat. Peter Paust vandt alle individuelle mesterskaber, men Peter er også blevet udtaget til landsholdet i nordisk Trapskydning. Vi ønsker tillykke. Gælder fra 1. januar VJ 2015 VJ

7 Kørselsvejledning til flugtskydningsbanen Hafdrupvej Horskærvej Tlf Rødding Adresse: Hafdrupvej 8 (a) 6580 Vamdrup Kongeåen Røddingvej Vamdrup GPS koordinater: Lokalt Schweissregister HADERSLEV Vagn Rasmussen Tlf Mobil SDR. STENDERUP Torben Olesen Tlf Mobil Østergade Vamdrup. Tlf VAMDRUP Freddy Jensen Tlf Mobil SOMMERSTED Hans Henningsen Tlf Mobil BRØRUP Villy H. Sørensen Mobil VOJENS Keld M. Pedersen Tlf Mobil EGTVED Ole Bundgård-Petersen Tlf Mobil VJ 2015 VJ

8 Jagthundetræning 2015 Har du en møgkøter? Har du en markprøvevinder i svøb? -Eller har du bare en helt almindelig hund, som måske skal med på jagt? Så kan Vamdrup Jagtforening tilbyde en dygtig og bred hundetræning, og træningen er vel at mærke åben for alle, også for folk, der ikke er medlemmer af Vamdrup jagtforening. Den første dag er mandag den 30.marts kl på skydebanen i Hafdrup,og derefter fra kl hver mandag (bortset fra evt. helligdage) frem til den 8. juni, hvor der vil være afslutning med bedømmelse. Mandag d. 30 marts er der indskrivning, betaling og holdinddeling. Hunde er jo forskellige, så for nemheds skyld deler vi normalt hundene i den indledende lydighedstræning i to grupper, hvor den ene gruppe primært er for spaniels og retrievere og den anden for stående hunde. Andre hunderacer (og gadekryds) er naturligvis også velkomne. Desuden er der en tredje gruppe (åben klasse) for mere erfarne hunde, som arbejder hen imod apporteringsprøven. Lydighedstræningen omfatter: Lydighedstræning med vægten på lineføring, fri ved fod, hinter, sit, dæk og apport. Spaniels alder er normalt mellem 3-12 mdr, stående hunde fra 4 mdr. Træning mod apporteringsprøven (alle racer) omfatter udover lydighed apportering af 2 stk. fuglevildt, apportering af hårvildt, apportering af fuglevildt fra vand og skjult dæk. Pris: Lydighed 300 kr, apport 350 kr. Henv. Helge Brøchner på tlf Vivi Pagaard vandt både unghundeklassen og den eftertragtede pokal for bedste hundetræning med gravhunden Mutchuu Gravhund vandt trofæet i unghundeklassen Der var spænding, da årets hundearbejde skulle bedømmes 16/ Nogle hunde overraskede deres ejere positivt, mens andre... Ikke mindst vinderen i unghundeklassen imponerede dommerne. Det er da vist også første gang en gravhund vinder trofæet. Resultater Unghunde: 1 Mutchuu, Gravhund, 31 points Fører Vivi Pagaard 2 Sussi, Labrador 31 points Fører Karin Hørlyck 3 Arki, korthår, 29 points Fører Lars Otte Åben klasse 1 Rex, Korthår, 59 points Fører Gunnar Poulsen 2 Balder, Korthår, 57 points Fører Gunnar Poulsen 3 Bounty, Labrador, 49 points Fører Bianca Due 16 VJ 2015 VJ

9 Billeder fra VJ 2015 VJ

10 Den nye haglskydeprøve i Vamdrup Fredag d blev den første haglskydeprøve på Vamdrup Jagtforenings nye baneanlæg afholdt. Eftersom det kun var den anden prøve i landet, var der stor bevågenhed om arrangementet, og der var besøg af både forbundsformand Claus Lind og formanden for forbundets flugtskydningsudvalg, Gunner Bennedsen. Også adskillige af de prøvesagkyndige var mødt frem for at evaluere forløbet, og der var da også livlig debat om, hvorvidt både prøven og forberedelsen kunne gøres bedre. Der var dog generel tilfredshed med forløbet - og først og fremmest med banefaciliteterne, selv om der blev bygget heftigt i den periode. Det forlyder, at en bestået haglskydeprøve vil blive mere og mere almindelig som krav på jagter, og flere prøvesagkyndige benyttede da også lejligheden til selv at bestå prøven. Læg også mærke til at man skal have bestået haglskydeprøven for at kunne aflægge riffel- og bueprøve. Det samlede deltagerantal var på 13, og af disse bestod de 9. Samtlige de, der ikke bestod, dumpede på skydefærdighed, mens våbenhåndteringen var tilfredsstillende. For god ordens skyld skal det måske lige nævnes, at ingen af de prøvesagkyndige var blandt dem, der dumpede... Tirsdag d. 28/10 lagde Vamdrup Jagtforenings igen skydebane til haglskydeprøve, og her var der tale om et helt andet antal aspiranter, idet over 100 havde tilmeldt sig. Især sidst på sæsonen steg antallet af tilmeldte til prøven kraftigt, og det er derfor ikke sikkert, hvor mange prøver der bliver i Foreløbigt er banen i Hafdrup ikke blandt dem, der er valgt til næste års prøver, idet alle interesserede baner, der opfylder kravene, vil få chancen til at prøve kræfter med et sådant arrangement. På side 23 kan du se, hvilke baner der foreløbig er udtaget, og hvilke datoer, der er sat af til haglskydeprøver i Stigningen sidst på sæsonen i 2014 var dog så stor, at der sagtens kan komme flere prøver end planlagt, og her kan Vamdrup være imellem de involverede skydebaner. 20 VJ 2015 VJ

11 Haglskydeprøver 2015 I 2014 er der afholdt 69 prøver med 3528 personer til prøve aspiranter bestod prøven, hvilket giver en beståelsesprocent på 55,4 %. De 1956 aspiranter, der har bestået haglskydeprøven, fordeler sig med 1866 nye jagttegnsløsere fra 2014 og 88 jagttegnsløsere fra før Bemærk at procentsatsen ikke tager højde for, at adskillige aspiranter er gået til prøve mere end en gang. Beståelsesprocenten for årets aspiranter er således højere end de 55,4. Herunder kan du se, hvor og hvornår prøverne afholdes VJ 2015 VJ

12 Aktivitetskalender 2015 VAMDRUP JAGTFORENING Dato Aktivitet Klokken Mandag d Hundetræning starter Onsdag d Salg af rågekort* Onsdag d Salg af rågekort* Lørdag d Koldingmesterskab i riffel i Vingsted Lørdag d Søndag d Lørdag d Danmarksmesterskab i jagthorn Kvalifikation til DM i jagtskydning Gl. kreds 12 skydning i Vamdrup Mandag d Hundeafslutning Lørdag d KM i jagtskydning, Nord. trap, Sporting Lørdag d Finale Vejle Amt holdskydning Søndag d Tilmelding til JKF-jagter starter 9.00 Søndag d Nyjægerjagt 8.00 Søndag d JKF-jagt Lilballe 9.00 Søndag d JKF-jagt Kildevæld(nyjægerjagt) 9.00 Lørdag d JKF-jagt Drejens 9.00 Søndag d JKF-jagt Lilballe 9.00 Søndag d JKF-jagt Drejens 9.00 Lørdag d JKF-jagt Kildevæld (nyjægerjagt) 9.00 Lørdag d JKF-jagt Kildevæld 9.00 Søndag d JKF-jagt Bramdrupskov 9.00 Lørdag d Nytårsskydning Søndag d JKF-jagt Lilballe 9.00 Lørdag d JKF-jagt Drejens 9.00 * Bemærk at datoer og tidspunkt kan blive ændret! Hvad angår eksakte tidspunkter for enkelte arrangementer, anbefaler vi, at man jævnligt følger med på hjemmesiderne dk og 24 VJ 2015 VJ

13 Arrangementer for nye jægere Reparation og eftersyn af air-condition og klimaanlæg Vamdrup Lokalsyn På Vamdrup Jagtforenings årlige nyjægerjagt d. 19/10 deltog 12 mand, og selv om det øsregnede hele dagen, blev der skudt en del vildt. På paraden lå: to harer, en fasanhøne, en krikand og en husskade. Som sædvanligt var det lokale medlemmer af Vamdrup Jagtforening, der havde stillet jagtområder til rådighed for de nye jægere. Åben: mandag 8-16 tirsdag 8-16 onsdag 8-16 Tlf Skjold-burne vinhandel Jernbanegade Vamdrup Vamdrup Jagtforenings jagtudvalg arrangerer også i år en jagt for nye jægere. Datoen er 11/10, og vi starter kl på skydebanen, hvor foreningen er vært med kaffe og rundstykker. Pris: 50 kr. Der vil være mulighed for bengæt og måske lotteri. Husk selv at medbringe mad og varmt tøj. Yderligere oplysninger og tilmelding til: Morten Jessen tlf Også Danmarks jægerforbund Kolding arrangerer to jagter som er rettet mod nye jægere. De foregår henholdsvis d. 01/11 og 12/ på reviret i Kildevæld. Henvendelse til Gunnar Bennedsen for at høre nærmere. 26 VJ 2015 VJ

14 Nyt klubhus! Det har længe været klart, at vores klubhus skulle skiftes ud. Dels ligger det i vejen for den sidste bagduebane på etape 2, og dels er det ikke tidssvarende,- for at sige det på jysk! Derfor var det en glædelig overraskelse, at vi fik et tilbud på en brugt pavillon, som vi simpelthen ikke kunne sige nej til. Det nye klubhus er på ca 100 m2 og er anbragt bag bagduehuset på etape 2, hvor det får udsigt ned mod Kongeåen. Det skal udstyres med køkken og rindende vand (!) og i tilknytning skal bygges nyt toilet. Længere ude i fremtiden skal der bygges en terrasse hele vejen rundt om bygningen. Huset er brugt og trænger til en kærlig hånd hist og her, men slet ikke i en grad, der kommer til at genere på sigt. Bestyrelsen regner med, at pavillonen kan fungere som klubhus i mindst 10 år Lige så snart den nye bygning overhovedet kan fungere, vil det gamle hus og laden blive revet ned for at give plads til de sidste støjværn op mod indkørslen. pavillonen er rigeligt stor nok til også at afholde arrangementer udover skydning. 28 VJ 2015 VJ

15 Rågereguleringen i Vamdrup Iflg. Finn Grauslund fra Danmarks Jægerforbund Kolding (tidl. JKF) er selve rågereguleringen i 2014 forløbet tilfredsstillende. Der er skudt 1012 unger fra 703 reder, et gennemsnit på ca 1,4 unge pr. rede, hvilket er et passende resultat. I de to største områder i Vamdrup, Margrethelund og Frederikkelund, blev der reguleret henoldsvis 191 og 152 unger. Rågepokalen (med tilhørende gavekort på 500 kr fra Kolding Jagt og Fiskeri) blev helt suverænt vundet af Rasmus Petersen fra Vamdrup, der nedlagde 190 unger. Desværre var den dygtige regulator ikke mødt op til årsmødet. Imidlertid var der et område, hvor reguleringen ikke var tilfredsstillende iflg Finn Grauslund: Der var udstedt 71 kort hvoraf kun 58 blev leveret tilbage i tide. En del af statistikken måtte derfor indhentes pr. telefon. Det vil medføre nye tiltag for sæsonen 2015 (se nedenfor). Benzin, diesel, bilvask Nemt! Billigt! Tank på sedler, dankort Visa m. fl Fabriksvej Vamdrup Salg af rågekort i Forhandlingen med kommunen er ikke helt færdige, men med alle forbehold for ændringer bliver datoerne for salg onsdag d. 15/04 og onsdag d. 22/04, begge dage fra kl Salg af rågekort (pris 50 kr.) foregår hos strandjægerne. Følg med på JKFs hjemmeside eller ring til Michael på for at få nærmere besked. Der kan ikke bestilles kort via telefon, og man skal medbringe jagttegn og våbentilladelse til det våben, der skal benyttes til reguleringen. Hver enkelt vil få udleveret en tilladelse, som skal bæres under regulering. OBS! Såfremt det udleverede kort til statistik ikke tilbageleveres i udfyldt stand, vil den pågældende jæger ikke kunne ansøge om reguleringstilladelse for reguleringen i VJ 2015 VJ

16 En jagt med forplejning for 120 kr! Det er hvad man får, hvis man deltager i en af de jagter, som Danmarks Jægerforbund, Kolding (Tidligere JKF) arrangerer i samarbejde med Kolding Kommune hvert år. De af kommunens jagtforeninger, der ønsker det, får pladser på jagterne efter deres medlemstal og kan derefter disponere over dem som de vil. Man skal være medlem af en af kommunens jagtforeninger for at kunne deltage. I Vamdrup Jagtforening har vi valgt at sælge dem videre til foreningens medlemmer ret sent på året for også at give nye jægere (medlemmer af VJ) en chance for at kunne tilmelde sig. De 120 kr går udelukkende til forplejning! Hverken Danmarks Jægerforbund eller Vamdrup Jagtforening tjener penge på jagterne, hvor erfarne jagtledere og hundeførere fra de lokale foreninger medvirker til at gøre jagterne til et hyggeligt og sikkert samlingspunkt for kommunens jægere, ældre og erfarne såvel som unge og uprøvede. Har du en jagthund, kan den også komme med. Det er ikke store jagter med fasaner i buketter, - på midtersiderne kan du se et par billeder fra nogle af årets jagter Efter jagten mødes jægerne til en lille middag (som regel gule ærter) i et af klubhusene i Kolding Jagterne foregår på 4 områder: Lilballe, som er såter i Bramdrupdamområdet nordvest for Kolding, Kildevæld, som er områder for enden af Eliassensvej ud til motorvejen, Bramdrup Skov, som ligger i nordkanten af Kolding, og områder på den smukke Drejens halvø (se stemningsbilledet nederst på side 32) Nedlagt vildt kan købes af jægerne til en meget rimelig pris. Hvis ikke andre vil byde på vildtet, har den jæger, der har nedlagt vildtet, pligt til at købe det til mindstepris. På skemaet her kan man se, hvornår og hvor jagterne foregår, og hvor mange pladser Vamdrup jagtforening råder over på de enkelte jagter. 18 okt 01 nov 07 nov 15 nov 06 dec 12 dec 02 jan 10 jan 17 jan 23 jan Lilballe Kildevæld Drejens Lilballe Drejens Kildevæld Kildevæld Bramdrup Lilballe Drejens Tilmeldingen blandt Vamdrup Jagtforenings medlemmer starter den 20. september kl hos Michael Jakobsen på tlf Her får man nærmere besked om indbetaling. Ydeligere oplysninger om jagterne kan findes på hjemmesiden under menupunktet DJ Kolding eller ved at ringe til Michael Jakobsen på VJ 2015 VJ

17 Bestyrelsen 2015 Formand Søren Autrup, Tanggårdvej Lunderskov, Tlf Næstformand Henrik Johansen, Skodborg Engvej 25, 6630 Rødding. Tlf Kasserer Jørn Daugaard Pedersen, Bastrup Skovvej 15, 6580 Vamdrup Tlf Sekretær Michael Jakobsen Lerbjergvej, Seest 6000 kolding Tlf / Menige medlemmer Hans Henningsen, Vadstedvej 18, Oksenvad, 6560 Sommersted Tlf / Tommy Pedersen, Baunevej 3, 6580 Vamdrup. Tlf /mobil Frede Christensen, Nørregade Vamdrup. Tlf suppleant Peter Paust, Gl. Stationsvej 6, 6600 Vejen. Tlf Suppleant Lennart Hansen, Bjerggade 7, 6000 Kolding. Tlf Udvalgene for 2015 Jagtudvalget Morten Jessen Tlf Flugtskydningsudvalg Søren Autrup, Tanggårdvej 6, 6640 Lunderskov. Tlf Bladudvalg Else Marie Jakobsen Lerbjergvej, 6000, Kolding Tlf PR & Information Karsten Grøndahl Trelleager 59B, 6580 Vamdrup. Tlf Annoncer /»salg«viktor Stærmose, Margrethevej Vamdrup. Tlf.l: Jagthornudvalget Orla Didriksen Tlf Hundeudvalget Helge Brøchner Gl. Brendstrupvej 6, 6510 Gram Tlf Hjemmeside: Michael Jakobsen, Lerbjergvej, 6000 Kolding. Tlf / VJ 2015

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette forhåndenværende blad er omdelt til Veggerby Jagtforenings

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2015 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE 2 BESTYRELSEN (nov. 2014) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober HUNDEGLAM Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening 2011 KOLDING Nr. 3 Oktober Tager du ansvar? KOCH vil gøre en indsats for, at medlemmer som træner i klubben, hjælper sig selv og andre.

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 Sankt Hans - i år med båltale Navne & Numre Formand Per Lyngsie Ll. Lyngbyvej 28 Tlf. 48 21 00 49 Næstformand Egon Madsen Tlf. 48 21 02 09 Kasserer Bo Aagaard Tlf. 48 28

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 LÆS OM: Dilettant, ZumbAtomic, Tømmermandsturnering, Pistolskydning, Tilbageblik, Indendørsstævner, Lokalopgør, Fastelavn, Generalforsamlinger, MAMMA MIA, Udvikling af

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010 Klubbladets redaktion Lone Andersen tlf.: 48 21 00 12 elith.lone@mail.dk Henrik Keck tlf.: 27 21 19 64 keck@webspeed.dk Annonceansvarlig Per Lyngsie tlf.: 48 21 00 49 raly@post.tele.dk KLUBBLADET 34. ÅRGANG

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 SKYTTEBLADET Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER 36 32 INDHOLD Skyttebladet :: Nummer 2 April 2013 :: Årgang 77 Udgiver

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere