Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009"

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen ankom kl. 17:15 under behandlingen af pkt. 867 Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsordenen. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til december-mødet.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 862. Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - prioritering/budgettering budgetkontrol Afskrivninger Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. juni 2009 til 30. november Etablering af servicecenter Ansættelse af 1 1/2 bedragerikonsulent samt anskaffelse af software Beskæftigelsesplan Anlægsregnskab Danmarks bedste madservice Anlægsregnskab - etablering af Kildebakken Godkendelse af skema A vedr. ombygning af Odinsgaard Idébeskrivelse, ny børnehave i Starup Tilretning af anlægsbevillinger i konsekvens af 3. budgetkontrol Haderslev som Fairtrade By Haderslev Kommuneplan 2009, genbehandling Teknisk ændring af renovationsgebyr for erhverv Gratis passagersejlads til Aarø grundlovsdag Mindreforbrug på anlægsbudget for vand, spildevand og affald Forslag til tillæg nr.3 til "Vandforsyningsplan Haderslev Kommune " til erhvervsområdet ved Bramdrup Anlægsregnskab for Byggemodning ved Øsby Stadionvej Anlægsregnskab for Hejsager Østertoft - 2. etape Anlægsregnskab for Matr. nr. 15, 525 af Jegerup (Overbæksvej, Ranunkelvej) Anlægsregnskab for Matr. nr. 234 og 262 af Høgelund Anlægsregnskab for Matr. nr. 999 og 1000 af Skrydstrup (Ærtevej) Forslag til Trafiksikkerhedsplan Ressourcer til godkendelse af mindre husdyrbrug Forlængelse af aftalen mellem DONG og Sydjysk Affaldsvarme Ændring af de fælleskommunale samarbejdsaftaler for Affaldsregion Nord I/S og Sydjysk Affaldsvarme I/S samt Esbjerg Kommunes udtræden af Sydjysk Affaldsvarme I/S Vurdering af vej- og trafikforhold ved daginstitution i Starup LUKKET MØDE 890. Udbud af rengøring - valg af leverandør Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer Salg af ejendom Orientering om arbejdet i bestyrelser

3 Byrådet, Side Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - prioritering/budgettering. DIFLFO / 09/1612 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet har i sit møde den 26. november 2009 foretaget prioritering blandt foreliggende forslag til almene boligprojekter i 2010 og kommende år med henblik på tilsagn primært i 2010: 1. Søslangen, etape 2-3, Jomfrustien/Haderslev Havn, 57 almene familieboliger - Haderslev Boligselskab. 2. Seniorbofællesskab, Haderslev Havn, ca. 48 almene familieboliger forbeholdt ældre - Initiativgruppen/Haderslev Andels Boligforening almene familieboliger på Slagterigrunden i Vojens - Vojens Andels Boligforening. Det vedtoges tillige at arbejde videre med bestræbelserne på at etablere ungdomsboliger ved Stadion til brug for Idrætsakademiets elever. På grundlag heraf kan de kommunaløkonomiske konsekvenser i forhold til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden nu beregnes. I konkrete projekter træffes bl. a. aftaler om fordeling af kommunens grundkapitalindskud over flere år. Økonomiske forhold En nedsættelse af grundkapitalindskudet fra 14% til 7% bevirkede en besparelse på 2010-budgettet på i alt kr. (fra kr.), der jfr. byrådsbeslutning af 25. juni 2009 blev tilført kassebeholdningen med henblik på efterfølgende at modtage Økonomiudvalgets forslag til prioritering. I budgettet resterede således fortsat kr. til finansiering af 2. og 3. etape af Søslangen. I hvert af årene 2011 og 2012 er der afsat kr. til grundkapitalindskud. 1. Søslangen: I forhold til Søslangen forfalder det nu beregnede indskud på kr. i og 3. etape gennemføres med et samlet tilsagn primo 2010, dels for at sikre en indskudsprocent på 7 og dels for at udnytte og dermed billiggøre udgifterne på byggepladsen ved et kontinuerligt byggeri. 2. Vedr. Seniorboligerne er det hensigten at meddele tilsagn til det samlede projekt i 2010 og at fordele det samlede kommunale indskud på kr. med ,50 kr. i hvert af årene 2010 og Vedr. Slagterigrunden i Vojens påregnes projektet gennemført med tilsagn til 30 boliger ult. 2010, gennemførelse heraf i 2011, og tilsagn til 30 boliger i Grundkapitalindskudet på í alt kr. forventes fordelt med kr. over hvert af årene 2010, 2011 og 2012.

4 Byrådet, Side 1762 De samlede grundkapitalindskud forventes herefter at udgøre: 2010: kr., 2011: kr. og 2012: kr. For 2010, hvor der i budgettet er afsat kr., hvortil kommer de kr., der tilbageføres fra kassebeholdningen, i alt kr., er der således kr. yderligere til rådighed. For 2011, hvor der er afsat kr., mangler der således kr. I 2012 er der afsat kr. Med et forbrug på kr., resterer i budgettet kr. De manglende ca kr. i 2011 kan fordeles forholdsmæssigt på projekterne i forhold til indskudene: Seniorboligerne: kr., Ungdomsboligerne: kr. og boligerne på Slagterigrunden, kr., i alt kr. Der er tale om en konteringsmæssig disposition, der ikke har projektmæssige konsekvenser. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at de anførte projekter gennemføres som prioriteret af Byrådet og med de beskrevne økonomiske konsekvenser, herunder at bevillingspåtegning som anført ovenfor

5 Byrådet, Side 1763 godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt budgetkontrol 2009 DIPEJU / 09/23281 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller. 3. budgetkontrol 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2009, fremlægges i denne sag og består af DRIFT, ANLÆG, FINANSIERING og TOTALØKONOMISK OVERBLIK. Budgetkontrollens bevillingsmæssige tilretninger omfatter flytninger mellem udvalg og udmøntningen af puljer på DRIFTEN, afsluttede anlægsprojekter og overførsler fra 2009 til 2010 på ANLÆG, samt en vurdering af FINANSIERING, hvilket betyder, at 3. budgetkontrol 2009 kan påvirke kassebeholdningen. 3. budgetkontrol 2009 indeholder endvidere en vurdering af fagudvalgenes aktuelle økonomiske udfordringer. 3. budgetkontrol 2009 indeholder ikke det brugerfinansierede område, idet dette præsenteres i en særskilt sag. Økonomiske forhold Konsekvenserne af 3. budgetkontrol 2009 medfører følgende korrektioner: En udvidelse af servicerammen på 25,916 mio. kr. i 2009, som følge af flytninger mellem udvalg og udmøntning af puljer på - 2,474 mio. kr. Endvidere tilføres i alt 28,390 mio. kr. til Voksenudvalget samt Udvalget for Børn og Familie finansieret af

6 Byrådet, Side 1764 kassen i 2009 for at overholde 40, stk. 2 i den kommunale styrelseslov. De 28,390 mio. kr. tilbageføres via en modsatrettet bevilling i 2010 Lovbundne udgifter og udgifter til forsikrede ledige forbliver uændret Anlægsrammen reduceres med 6,896 mio. kr. Overførsler af anlægsudgifter fra 2009 til 2010 betyder en mindre låneadgang i 2009 på 0,759 mio. kr., som er indarbejdet i 3. budgetkontrols vurderingen af FINANSIERING Vurdering af FINANSIERING medfører merindtægter på 11,366 mio. kr. i 2009 og merindtægter på 4,189 mio. kr. i 2010 Samlet set betyder 3. budgetkontrol 2009 et kassetræk på 7,654 mio. kr. i 2009 og en kassehenlæggelse på 18,356 mio. kr. i I budgetoverslagsårene har 3. budgetkontrol ingen effekt på kassebeholdningen. Procedure Behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder på sagen. Bilag Samlet sag 3. budgetkontrol 2009 (884761) Fagudvalgenes bidrag til 3. budgetkontrol 2009 (884762) Supplerende notat fra Børn- og Familieservice (884773) Indstilling Den centrale stab, Økonomi, indstiller: at Direktionen anbefaler 3. budgetkontrol 2009 og bevillingspåtegningen overfor Økonomiudvalget og Byrådet

7 Byrådet, Side 1765 Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt Afskrivninger 2009 DIKAJE / 09/11972 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Inden regnskabsafslutningen forelægges de afskrivninger, som det fortsatte arbejde med afstemningen af gamle status- og mellemregningskonti har medført.

8 Byrådet, Side 1766 Beløbene stammer fortrinsvis fra de forhenværende kommuner, hvor det vil kræve uforholdsmæssig store ressourcer at redegøre for saldiene i forhold til beløbenes størrelse. Det drejer sig om konti, hvor der er tale om regulære fejl eller fejlkonteringer samt en del tilgodehavender/gæld de tre gamle kommuner og amtet imellem. Beløbet til afskrivning/regulering vil reducere kommunens egenkapital med 11 mio. kr. Der afskrives en lang række poster, både tilgodehavender og gæld. Heraf tilskrives hovedparten en fejl på 10,8 mio. kr. i åbningsbalancen. Uddybende oversigt med bemærkninger til samtlige berørte konti er vedlagt som bilag. Af hensyn til en administrativ mere fleksibel arbejdsgang foreslås en administrativ bemyndigelse til Økonomichefen til at afskrive max kr. pr. konto. Oversigt over årets afskrivninger vil blive forelagt Økonomiudvalget til orientering sammen med regnskabet 1 gang årligt. Procedure Behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Opgørelse til afskrivning/regulering i forbindelse med regnskab 2009 (884808) Indstilling Den centrale stab, Økonomiafdelingen, indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet: at afskrivninger/reguleringer på i alt 11 mio. kr. godkendes til bogføring i 2009 at der godkendes en administrativ bemyndigelse til afskrivning af kr. pr. konto at oversigten over årets afskrivninger forelægges sammen med årsregnskabet Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Anbefales.

9 Byrådet, Side 1767 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Økonomiudvalget anbefaler 1. dot i indstillingen.. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. juni 2009 til 30. november 2009 DIERBA / 07/13542 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er i perioden 1. juni 2009 til 30. november 2009 solgt 24 parcelhusgrunde samt m2 erhvervsjord samt diverse småarealer. Salgsindtægterne medtages først bevillingsmæssigt, når købesummen er betalt. I perioden har der været et tilbagekøb af 3 parcelhusgrunde, idet disse handler er annulleret på grund af økonomiske forhold/misligholdelse. Af Byrådets beslutning den 29. marts 2007, pkt. 58 om salg af kommunens faste ejendomme fremgår det, at "der to gange årligt til byrådsmøderne i juni og december udarbejdes en særskilt sagsfremstilling, hvor der orienteres og tages højde for de bevillingsmæssige konsekvenser af salgsudgifter og - indtægter i den forgangne periode". Salget af parcelhusgrunde i andet halvår 2009 er stabiliseret i forhold til tidligere. Der er fortsat mange huse til salg til reducerede priser. Der er stadig mange henvendelser, hvor det er almindeligt, at køberne først skal have solgt deres nuværende hus som følge af den finansielle krise. Salget af erhvervsgrunde er faldet i forhold til tidligere. Interessen for velbeliggende erhvervsarealer er dog fortsat til stede. Finanskrisen medfører tilbageholdenhed i långivning fra såvel pengeinstitutter som realkreditinstitutter, hvilket bevirker, at de interesserede købere overvejer køb over en længere periode, end det var tilfældet tidligere. Salg af bygninger behandles i en særskilt indstilling, men det kan oplyses, at der indtil videre i 2009 er solgt 3 ejendomme og afgivet bud på yderligere 5 ejendomme.

10 Byrådet, Side 1768 Økonomiske forhold Indtægter: Der er i perioden 1. juni til 30. november 2009 modtaget betaling for solgte parcelhusgrunde og erhvervsarealer for i alt 11,541 mio. kr. fordelt på 4,969 mio. kr. fra byggegrunde og 6,572 mio. kr. fra erhvervsjord. Udgifter: Der er desuden behov for en udgiftsbevilling til dækning af afledte udgifter i forbindelse med salg af grunde og arealer, såsom tinglysningafgifter, advokat, landinspektør, græsslåning og oprydning på grunde, markedsføring, administrationsudgifter, fyldsand, dekort i salgsprisen, tilslutningsbidrag til Haderslev Forsyning m.m. Udgifterne beløber sig i alt til 2,247 mio. kr. Bevillingskorrektioner: Endvidere er der et behov for at korrigere enkelte indtægtsbevillinger med i alt mindreindtægter på 1,499 mio. kr. Korrektionen skyldes primært, at der tidligere har været taget indtægtsbevillinger med på Dyssebakken, etape 5, hvor det senere har vist sig, at køberne af forskellige årsager ikke var i stand til at betale. Afdrag på lån: På de arealer, hvor jordkøbet er lånefinansieret, nedbringes lånene med 85% af den opnåede salgsindtægt, hvilket medfører en mindre kommunal lånoptagelse på 3,592 mio. kr. Kommunekassen: Ovennævnte punkter i form af salgsindtægter, udgiftsbevillinger, bevillingskorrektioner og afdrag på lån resulterer netto i et overskydende beløb på 4,204 mio. kr., som tilføres kassen. Bevillingspåtegning: TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Nettobeløb i kr. D Drift Budget 2009 A Anlæg F Finansiering Udgifter Indtægter Netto Tillægsbevilling Langelandsvej, Starup A Dyssebakken, 5. etape, 6. del A Hyldevænget, Sommersted A Hamisgårdsvej, Hammelev A Fårehave, 2. og 3. etape A Brombærvej, Gram, etape 2 A Fredstedvænge, Haderslev A Olufskærvej 25, Starup A Birkelund, Sdr. Vilstrup A Danmarksgade 13-15, Vojens A

11 Byrådet, Side 1769 Dyssebakken, Vojens, etape 3 A Langtoften, Fjelstrup, etape 2 A Bellisvej, Bjerning A Erhvervsgrunde i Gram A Industriområde Langkær, Marstrup A Rådhuscentret, Vojens A Erhvervsområde, Nørremark A Erhvervsområde, Skovgårdsvej A Industri Vest, Skrydstrup A Erhvervsområde, Had./Voj. (nordvest) A Bestseller A Salg af Vestergade 1-3, Vojens A Vestvej 1B, Over Jerstal A Køb og salg af diverse småarealer A I ALT Finansiering/placering af indtægter: Mindre lånefinansiering F I ALT Kassebeholdningen F Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Jette Harild ejendomsjurist Bilag Bevillingspåtegning (892315) Oversigt over solgte grunde m.m. i 2. halvår 2009 (890941) Indstilling Erhvervs-og Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen

12 Byrådet, Side 1770 Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt Etablering af servicecenter DIHBEY / 09/12310 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På et ekstraordinært møde den 9. februar 2009 godkendte Byrådet kommunaldirektørens forslag til ny administrativ organisation. Heri indgår etableringen af et kommunalt servicecenter, som har til formål at løse opgaver, der understøtter den primære drift. Servicecentret varetager således ikke myndighedsopgaver. Servicecenterets ledelse varetages af Henning Schrøder. Servicecentret, som får adresse på Trekanten i Vojens, foreslås etableret som en kontraktstyret enhed på linje med skoler, daginstitutioner og lign. Der er udarbejdet et forslag til en rammeaftale, som fungerer som aftalegrundlag mellem Haderslev Kommune og Servicecentret. Rammeaftalen består af følgende elementer: Hovedformål med samarbejdet Styringsmodel, herunder præcisering af samarbejdsrelationer Priser og betaling Opgave- og ansvarsfordeling Opfølgning og afrapportering Rammeaftalen træder i kraft 1. januar 2010 og løber i tre år. Rammeaftalen suppleres af et omfattende baggrundsmateriale, som især består af ydelseskataloger for opgaver som varetages af Servicecentret i opstartsfasen. Det drejer sig om følgende ydelser: Rengøring IT-drift Facility Management (fx trykkeri, posthåndtering og teknisk service) Madservice Forsikringsadministration

13 Byrådet, Side 1771 For yderligere henvises til baggrundsmaterialet som fremsendes særskilt. Økonomiske forhold Etableringen af Servicecentret sker indenfor den nuværende budgetramme. Personalemæssige forhold Medarbejdere, der løser opgaver, som overgår til Servicecentret, overføres til Servicecentret. Juridiske aspekter Servicecentret er forpligtiget til at overholde al kommunal lovgivning og omfattes i kontraktperioden af Haderslev Kommunes politikker, procedurer og regelsæt m.v. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Udviklingschef Henrik Beyer. Henrik Beyer og Henning Scrøder deltager under behandlingen af punktet i direktionen. Bilag Rammeaftale - servicecenter (888278) Opgaveoversigt - servicecenter (888280) Indstilling Den centrale stab indstiller, at forslag til rammeaftale fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Direktionen anbefaler indstillingen med fremhævelse af at der sættes focus på førstegenerationsopgaverne (beskrevet på side 1 i notatet)

14 Byrådet, Side 1772 at der ikke sker konkurrence - udsættelse de første 3 år samt at Direktionen i begyndelsen af det 3. år evaluerer erfaringerne med henblik på stillingtagen til om centeret skal konkurrenceudsættes fra det 4. år. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales som anbefalet af Direktionen., med tilrettelse i rammeaftalens pkt. 5, at centeret refererer politisk til Økonomiudvalget. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget Ansættelse af 1 1/2 bedragerikonsulent samt anskaffelse af software DIBEFO / 09/27049 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I Borgerservice - gammel Haderslev - har der gennem flere år været ansat en bedragerikonsulent, hvis opgave var at undersøge sager, hvor der var mistanke om snyd med offentlige midler. Det har gennem årene været påvist, at indsatsen stod mål med resultaterne, da der hvert år har været påvist resultater. I forbindelse med kommunesammenlægningen har området været nedprioriteret og pågældende har lavet andre opgaver. Fra den er området igen blevet prioriteret, og der er ansat en fuldtids medarbejder. Pågældende medarbejder er primært ansat til at varetage ydelser i Borgerservice - det vil sige børneydelser, boligstøtte, pension og økonomiske fripladser (Børn og Familie). Der har ikke været ressourcer til også at varetage ydelsesområderne omkring kontanthjælp og sygedagpenge samt til at gå i dybden med sagerne omkring bl.a. tilbagebetalingskrav i alle relevante tilfælde. Der vil være mere at hente på tilbagebetalingskravene, men da dette er meget ressourcekrævende og derfor ikke er muligt med en normering på ét årsværk er den fremtidige besparelse og det, at borgerne ikke fremadrettet snyder med offentlige midler, prioriteret.

15 Byrådet, Side 1773 I perioden den den (6 måneder) har ovennævnte medarbejder "sparet" Haderslev Kommune kr ,00. Af dette beløb skal der ske statsrefusion på i alt kr ,15. Beløbet på kr ,00 fordeler sig således: Kommune Stat Boligsikring Kr ,50 Kr ,50 Boligydelse Kr ,75 Kr ,25 Ekstra og ordinært børnetilskud Kr. 0,00 Kr ,00 Økonomisk friplads Kr ,00 Kr. 0,00 Førtidspension Kr ,60 Kr ,40 Udlagt underholdsbidrag Kr ,00 Kr. 0,00 I alt Kr ,85 Kr ,15 Opmærksomheden henledes på, at der for bedragerikonsulenten ligger et stort arbejde i sagsbehandlingen omkring stop og tilbagebetaling af uberettiget modtaget ekstra og ordinært børnetilskud. Alle indkomne midler på dette område refunderes til staten. Baggrunden for brug af ressourcer på området omkring ekstra og ordinært børnetilskud er helheden i sagsbehandlingen af uberettiget modtagne ydelser. Den ansatte bedragerikonsulent har deltaget i Fairplay-aktioner sammen med SKAT og Kolding Kommune. Som eksempel kan nævnes: "Fairplay - restaurationsbranchen den ", hvor der fra kommunernes side var fokus på ansatte, der samtidig modtog offentlige ydelser "Virksomhedskontrol - selvstændige erhvervsdrivende, der modtager sygedagpenge", hvor der fra kommunens side var fokus på borgere, der arbejdede samtidig med, at de var fuldtidssygemeldte (og dermed ikke var berettiget til sygedagpenge fra kommunen) På nuværende tidspunkt er der ikke de fornødne ressourcer til at følge tættere op på aktionerne, men der er mange penge at hente. Fra regeringens side er der via "Temarevision 2009" - indsats mod

16 Byrådet, Side 1774 misbrug af sociale ydelser" (bilag) kommet et krav om, at der skal være fokus på området. Der vil fremadrettet være krav om dokumentation på området om, hvorvidt man følger op på indsatsen mod socialt snyd, og revisionen vil komme på revisionsbesøg omkring dette. Haderslev Kommune vil ikke på nuværende tidspunkt kunne opfylde kravene for så vidt angår ydelserne sygedagpenge og kontanthjælp. Bedragerikonsulenten i Haderslev Kommune deltager i en Netværksgruppe bestående af medarbejdere fra kontrolenheder i ca. 15 kommuner i det sydlige Jylland og Fyn. Gruppen holder møder ca. 4 gange årligt. Hovedparten af disse kommuner har styrket indsatsen mod socialt bedrageri og har etableret kontrolenheder med 2-4 konsulenter/medarbejdere. Baggrunden for oprettelsen af disse kontrolenheder er bl.a. den store fokus på emnet via Temarevisionen, det betydelige omfang af socialt snyd i kommunerne og den medfølgende indtægt til kommunerne, og det præventive i, at kommunerne har fokus på området. Ved ansættelse af yderligere 1 1/2 konsulent til at varetage opgaven omkring socialt bedrageri, vil beløbene (kommunens merindtjening) kunne blive større og også gælde kontanthjælp og sygedagpenge. Beløbene vedr. uberettiget udbetalte ydelser i form af kontanthjælp og sygedagpenge er ikke opgjort, men en tidligere rapport fra Haderslev Kommune vedr. kontrolopgaven 2002/2003 og ydelserne kontanthjælp/revalidering (perioden ) viser en fremtidig besparelse i 12 måneder på ca. kr ,00 og tilbagebetalingskrav for perioden på ca. kr ,00 - der skal herefter ske statsrefusion på 35% af beløbet. Der var da kun tale om én bedragerikonsulent til ALLE ydelser. Opgaven vedrørende deltagelse i og opfølgning af eventuelle Fair-play aktioner og virksomhedskontroller vil også kunne prioriteres ved, at der er flere bedragerikonsulenter ansat. Der ansøges samtidig hermed om software bestående af et system (SAS), der kan samkøre forskellige data fra kommunens it-systemer til en "undringsliste". Undringslisten kan f.eks. indeholde følgende kriterier: fædre, der bor på adresser, hvor der er er flere fraskilte fædre, der har adresse fædre, der bor på adresse sammen med tidligere svigerfamilie forældre, der har fået børn, efter de er flyttet fra hinanden

17 Byrådet, Side 1775 etc... Systemet vil kunne synliggøre omfanget af socialt snyd i kommunen samtidig med, at det vil kunne være effektiviserende i forhold til bedragerikonsulenternes sagsbehandling ved ét oversigtsbillede i stedet for, at der skal søges data i flere systemer. Den større indsats (ansættelse af yderligere 1 1/2 bedragerikonsulent og anskaffelse af software) begrænses i første omgang til 2 år, hvorefter der sker en evaluering af ansættelserne i forhold til indtjeningen. Der vil dog foreligge en økonomisk oversigt over indsatsen én gang månedligt. Økonomiske forhold Udgiften til ansættelse af yderligere 1 1/2 bedragerikonsulent forventes at blive udgiftsneutral, idet en større indsats på området vil kunne modsvares af mindre udgifter på udbetaling af ydelser i kommunen. Ligeledes vil der kunne ydes en større indsats i forhold til at få ydelser, der er uretmæssigt udbetalt, tilbagebetalt. Lønudgiften til yderligere 1 1/2 person vil beløbe sig til ca. kr ,00 årligt. Indkøb af software (SAS) vil beløbe sig til kr ,00 i 2010 og kr ,00 i (se vedlagte bilag: "budgetsimulering med særskilt beregning af pension budget 2010) Ovennævnte beløb foreslås finansieret via budgetomplaceringer på følgende konti: 2010 Sygedagpenge kr ,00 Kontanthjælp kr ,00 Boligsikring kr ,00 Førtidspension kr ,00 hvilket vil betyde en forøgelse af kassebeholdningen på ca. kr ,00 (se vedlagte bilag: "forventede mindreudgifter i 2010 og 2011") 2011

18 Byrådet, Side 1776 Sygedagpenge kr ,00 Kontanthjælp kr ,00 Boligsikring kr ,00 Førtidspension kr ,00 hvilket vil betyde en forøgelse af kassebeholdningen på ca. kr ,00 Forudsætningerne for ovennævnte besparelser er følgende: Sygedagpenge Der antages at 5 årspersoner af små selvstændige kun vil sygemelde sig på halv tid og raskmelde sig hurtigere end ellers Kontanthjælp Der antages at 5 årspersoner på takst enlig og på passiv hjælp, uberettiget modtager kontanthjælp Boligsikring Der antages en mindre udgift på ca pr. år opgjort

19 Byrådet, Side 1777 på baggrund af at der i perioden har været en mindre udgift på kr. Procedure Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 16. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Anne-Mette Michelsen, Borgerservice og Ydelseskontoret Bilag Temarevision 2009 (880520) Forventede mindreudgifter i 2010 og 2011 (881904) Budgetsimulering med særskilt beregning af pension budget 2010 (881897) Bedragerikonsulent opnormering - bevillingspåtegning (881894) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller: at der ansættes yderligere 1 1/2 konsulent på området at der indkøbes software til kr ,00 i 2010 og kr ,00 i 2011 at yderligere ansættelser og indkøb af software finansieres via budgetomlægninger i sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring og pension Beslutning i Chefgruppen i Erhvervs- & Borgerservice den Fraværende: Rune Larsson Godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget tilbagesender sagen til Erhvervs- og Borgerservice,

20 Byrådet, Side 1778 idet udvalget ønsker opgaven prioriteret indenfor de eksisterende personalemæssige og økonomiske rammer. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Sagen udgik af dagsordenen Beskæftigelsesplan 2010 DIJEST / 07/1821 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Formålet med beskæftigelsesplanen er: at sikre fokus på jobcentrets mål at sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret at sikre forventningsafstemning mellem politiker og jobcentret, det vil sige at synliggøre statens og Byrådets krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 46, stk. 2 fremgår, at "Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, at der sker ændringer i planen". Af forretningsordenen for Det lokale beskæftigelsesråd 3, stk. 2 fremgår det endvidere, at de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret senest med udgangen af maj skal have fremlagt et forslag til jobcentrets beskæftigelsesplan til drøftelse i Det lokale beskæftigelsesråd. Kravene til indholdet i beskæftigelsesplanen er fastsat i 20 i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats BEK nr. 57 af 02/02/2006. Det fremgår af bekendtgørelsen, at den skal udarbejdes på baggrund af beskæftigelsesministerens overordnede mål og planen skal indeholde en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskrivelsen skal ske på baggrund af ministerens mål,

21 Byrådet, Side 1779 resultatrevisionen for 2008 og Det regionale beskæftigelsesråds analyserapport for det forudgående år. På baggrund heraf skal der opstilles strategi og mål for den borger- og virksomhedsrettede indsats samt for inddragelse af andre aktører. Til sidst skal der opstilles et budget. Som det fremgår af ovenstående, skal beskæftigelsesplanen blandt andet udarbejdes på baggrund af beskæftigelsesministerens mål. Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for 2010: 1. Styrket indsat for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for På den baggrund bibeholdes følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt" 2. Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet På baggrund af ovenstående udmeldes følgende nye beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før". 3. Styrket indsat for at få unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse For at bibeholde jobcentrenes fokus på indsatsen for at få unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere m.fl. i arbejde eller i gang med uddannelse, udmeldes følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt". Indledningsvis har Det lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget været på seminar den 12. marts 2009, hvor de beskæftigelsespolitiske udfordringer er blevet drøftet og der er peget på de udfordringer der kræver særlig opmærksomhed i De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen har på baggrund af seminaret udarbejdet beskæftigelsesplanen der blev præsenteret for Det lokale beskæftigelsesråd på møde den 17. juni Det lokale beskæftigelsesråd har afgivet skriftligt høringssvar den 10. august 2009 og bemærkningerne er indarbejdet i beskæftigelsesplanen. Det kommunale budget er godkendt for 2010 og på baggrund heraf er der udarbejdet et budget for beskæftigelsesindsatsen for 2010.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-12-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 Afbud: Søren Rishøj Jakobsen Fraværende: Markvard Hovmøller deltog ikke i behandlingen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-11-2009 Mødested: Povlsbjerg Børnehave Østergade 46, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 09-11-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Uwe Jessen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: Jobcenter, Østergade 48, 3. sal Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Irene Høgh, Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 03-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:04 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Inger Fleischer deltog ikke i punkt 612 Markvard

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-03-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:52 Afbud: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 3. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Udvidelse af Kontrolgruppen 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere