Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009"

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen ankom kl. 17:15 under behandlingen af pkt. 867 Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsordenen. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til december-mødet.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 862. Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - prioritering/budgettering budgetkontrol Afskrivninger Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. juni 2009 til 30. november Etablering af servicecenter Ansættelse af 1 1/2 bedragerikonsulent samt anskaffelse af software Beskæftigelsesplan Anlægsregnskab Danmarks bedste madservice Anlægsregnskab - etablering af Kildebakken Godkendelse af skema A vedr. ombygning af Odinsgaard Idébeskrivelse, ny børnehave i Starup Tilretning af anlægsbevillinger i konsekvens af 3. budgetkontrol Haderslev som Fairtrade By Haderslev Kommuneplan 2009, genbehandling Teknisk ændring af renovationsgebyr for erhverv Gratis passagersejlads til Aarø grundlovsdag Mindreforbrug på anlægsbudget for vand, spildevand og affald Forslag til tillæg nr.3 til "Vandforsyningsplan Haderslev Kommune " til erhvervsområdet ved Bramdrup Anlægsregnskab for Byggemodning ved Øsby Stadionvej Anlægsregnskab for Hejsager Østertoft - 2. etape Anlægsregnskab for Matr. nr. 15, 525 af Jegerup (Overbæksvej, Ranunkelvej) Anlægsregnskab for Matr. nr. 234 og 262 af Høgelund Anlægsregnskab for Matr. nr. 999 og 1000 af Skrydstrup (Ærtevej) Forslag til Trafiksikkerhedsplan Ressourcer til godkendelse af mindre husdyrbrug Forlængelse af aftalen mellem DONG og Sydjysk Affaldsvarme Ændring af de fælleskommunale samarbejdsaftaler for Affaldsregion Nord I/S og Sydjysk Affaldsvarme I/S samt Esbjerg Kommunes udtræden af Sydjysk Affaldsvarme I/S Vurdering af vej- og trafikforhold ved daginstitution i Starup LUKKET MØDE 890. Udbud af rengøring - valg af leverandør Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer Salg af ejendom Orientering om arbejdet i bestyrelser

3 Byrådet, Side Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - prioritering/budgettering. DIFLFO / 09/1612 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet har i sit møde den 26. november 2009 foretaget prioritering blandt foreliggende forslag til almene boligprojekter i 2010 og kommende år med henblik på tilsagn primært i 2010: 1. Søslangen, etape 2-3, Jomfrustien/Haderslev Havn, 57 almene familieboliger - Haderslev Boligselskab. 2. Seniorbofællesskab, Haderslev Havn, ca. 48 almene familieboliger forbeholdt ældre - Initiativgruppen/Haderslev Andels Boligforening almene familieboliger på Slagterigrunden i Vojens - Vojens Andels Boligforening. Det vedtoges tillige at arbejde videre med bestræbelserne på at etablere ungdomsboliger ved Stadion til brug for Idrætsakademiets elever. På grundlag heraf kan de kommunaløkonomiske konsekvenser i forhold til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden nu beregnes. I konkrete projekter træffes bl. a. aftaler om fordeling af kommunens grundkapitalindskud over flere år. Økonomiske forhold En nedsættelse af grundkapitalindskudet fra 14% til 7% bevirkede en besparelse på 2010-budgettet på i alt kr. (fra kr.), der jfr. byrådsbeslutning af 25. juni 2009 blev tilført kassebeholdningen med henblik på efterfølgende at modtage Økonomiudvalgets forslag til prioritering. I budgettet resterede således fortsat kr. til finansiering af 2. og 3. etape af Søslangen. I hvert af årene 2011 og 2012 er der afsat kr. til grundkapitalindskud. 1. Søslangen: I forhold til Søslangen forfalder det nu beregnede indskud på kr. i og 3. etape gennemføres med et samlet tilsagn primo 2010, dels for at sikre en indskudsprocent på 7 og dels for at udnytte og dermed billiggøre udgifterne på byggepladsen ved et kontinuerligt byggeri. 2. Vedr. Seniorboligerne er det hensigten at meddele tilsagn til det samlede projekt i 2010 og at fordele det samlede kommunale indskud på kr. med ,50 kr. i hvert af årene 2010 og Vedr. Slagterigrunden i Vojens påregnes projektet gennemført med tilsagn til 30 boliger ult. 2010, gennemførelse heraf i 2011, og tilsagn til 30 boliger i Grundkapitalindskudet på í alt kr. forventes fordelt med kr. over hvert af årene 2010, 2011 og 2012.

4 Byrådet, Side 1762 De samlede grundkapitalindskud forventes herefter at udgøre: 2010: kr., 2011: kr. og 2012: kr. For 2010, hvor der i budgettet er afsat kr., hvortil kommer de kr., der tilbageføres fra kassebeholdningen, i alt kr., er der således kr. yderligere til rådighed. For 2011, hvor der er afsat kr., mangler der således kr. I 2012 er der afsat kr. Med et forbrug på kr., resterer i budgettet kr. De manglende ca kr. i 2011 kan fordeles forholdsmæssigt på projekterne i forhold til indskudene: Seniorboligerne: kr., Ungdomsboligerne: kr. og boligerne på Slagterigrunden, kr., i alt kr. Der er tale om en konteringsmæssig disposition, der ikke har projektmæssige konsekvenser. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at de anførte projekter gennemføres som prioriteret af Byrådet og med de beskrevne økonomiske konsekvenser, herunder at bevillingspåtegning som anført ovenfor

5 Byrådet, Side 1763 godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt budgetkontrol 2009 DIPEJU / 09/23281 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller. 3. budgetkontrol 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2009, fremlægges i denne sag og består af DRIFT, ANLÆG, FINANSIERING og TOTALØKONOMISK OVERBLIK. Budgetkontrollens bevillingsmæssige tilretninger omfatter flytninger mellem udvalg og udmøntningen af puljer på DRIFTEN, afsluttede anlægsprojekter og overførsler fra 2009 til 2010 på ANLÆG, samt en vurdering af FINANSIERING, hvilket betyder, at 3. budgetkontrol 2009 kan påvirke kassebeholdningen. 3. budgetkontrol 2009 indeholder endvidere en vurdering af fagudvalgenes aktuelle økonomiske udfordringer. 3. budgetkontrol 2009 indeholder ikke det brugerfinansierede område, idet dette præsenteres i en særskilt sag. Økonomiske forhold Konsekvenserne af 3. budgetkontrol 2009 medfører følgende korrektioner: En udvidelse af servicerammen på 25,916 mio. kr. i 2009, som følge af flytninger mellem udvalg og udmøntning af puljer på - 2,474 mio. kr. Endvidere tilføres i alt 28,390 mio. kr. til Voksenudvalget samt Udvalget for Børn og Familie finansieret af

6 Byrådet, Side 1764 kassen i 2009 for at overholde 40, stk. 2 i den kommunale styrelseslov. De 28,390 mio. kr. tilbageføres via en modsatrettet bevilling i 2010 Lovbundne udgifter og udgifter til forsikrede ledige forbliver uændret Anlægsrammen reduceres med 6,896 mio. kr. Overførsler af anlægsudgifter fra 2009 til 2010 betyder en mindre låneadgang i 2009 på 0,759 mio. kr., som er indarbejdet i 3. budgetkontrols vurderingen af FINANSIERING Vurdering af FINANSIERING medfører merindtægter på 11,366 mio. kr. i 2009 og merindtægter på 4,189 mio. kr. i 2010 Samlet set betyder 3. budgetkontrol 2009 et kassetræk på 7,654 mio. kr. i 2009 og en kassehenlæggelse på 18,356 mio. kr. i I budgetoverslagsårene har 3. budgetkontrol ingen effekt på kassebeholdningen. Procedure Behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder på sagen. Bilag Samlet sag 3. budgetkontrol 2009 (884761) Fagudvalgenes bidrag til 3. budgetkontrol 2009 (884762) Supplerende notat fra Børn- og Familieservice (884773) Indstilling Den centrale stab, Økonomi, indstiller: at Direktionen anbefaler 3. budgetkontrol 2009 og bevillingspåtegningen overfor Økonomiudvalget og Byrådet

7 Byrådet, Side 1765 Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt Afskrivninger 2009 DIKAJE / 09/11972 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Inden regnskabsafslutningen forelægges de afskrivninger, som det fortsatte arbejde med afstemningen af gamle status- og mellemregningskonti har medført.

8 Byrådet, Side 1766 Beløbene stammer fortrinsvis fra de forhenværende kommuner, hvor det vil kræve uforholdsmæssig store ressourcer at redegøre for saldiene i forhold til beløbenes størrelse. Det drejer sig om konti, hvor der er tale om regulære fejl eller fejlkonteringer samt en del tilgodehavender/gæld de tre gamle kommuner og amtet imellem. Beløbet til afskrivning/regulering vil reducere kommunens egenkapital med 11 mio. kr. Der afskrives en lang række poster, både tilgodehavender og gæld. Heraf tilskrives hovedparten en fejl på 10,8 mio. kr. i åbningsbalancen. Uddybende oversigt med bemærkninger til samtlige berørte konti er vedlagt som bilag. Af hensyn til en administrativ mere fleksibel arbejdsgang foreslås en administrativ bemyndigelse til Økonomichefen til at afskrive max kr. pr. konto. Oversigt over årets afskrivninger vil blive forelagt Økonomiudvalget til orientering sammen med regnskabet 1 gang årligt. Procedure Behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Opgørelse til afskrivning/regulering i forbindelse med regnskab 2009 (884808) Indstilling Den centrale stab, Økonomiafdelingen, indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet: at afskrivninger/reguleringer på i alt 11 mio. kr. godkendes til bogføring i 2009 at der godkendes en administrativ bemyndigelse til afskrivning af kr. pr. konto at oversigten over årets afskrivninger forelægges sammen med årsregnskabet Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Anbefales.

9 Byrådet, Side 1767 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Økonomiudvalget anbefaler 1. dot i indstillingen.. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. juni 2009 til 30. november 2009 DIERBA / 07/13542 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er i perioden 1. juni 2009 til 30. november 2009 solgt 24 parcelhusgrunde samt m2 erhvervsjord samt diverse småarealer. Salgsindtægterne medtages først bevillingsmæssigt, når købesummen er betalt. I perioden har der været et tilbagekøb af 3 parcelhusgrunde, idet disse handler er annulleret på grund af økonomiske forhold/misligholdelse. Af Byrådets beslutning den 29. marts 2007, pkt. 58 om salg af kommunens faste ejendomme fremgår det, at "der to gange årligt til byrådsmøderne i juni og december udarbejdes en særskilt sagsfremstilling, hvor der orienteres og tages højde for de bevillingsmæssige konsekvenser af salgsudgifter og - indtægter i den forgangne periode". Salget af parcelhusgrunde i andet halvår 2009 er stabiliseret i forhold til tidligere. Der er fortsat mange huse til salg til reducerede priser. Der er stadig mange henvendelser, hvor det er almindeligt, at køberne først skal have solgt deres nuværende hus som følge af den finansielle krise. Salget af erhvervsgrunde er faldet i forhold til tidligere. Interessen for velbeliggende erhvervsarealer er dog fortsat til stede. Finanskrisen medfører tilbageholdenhed i långivning fra såvel pengeinstitutter som realkreditinstitutter, hvilket bevirker, at de interesserede købere overvejer køb over en længere periode, end det var tilfældet tidligere. Salg af bygninger behandles i en særskilt indstilling, men det kan oplyses, at der indtil videre i 2009 er solgt 3 ejendomme og afgivet bud på yderligere 5 ejendomme.

10 Byrådet, Side 1768 Økonomiske forhold Indtægter: Der er i perioden 1. juni til 30. november 2009 modtaget betaling for solgte parcelhusgrunde og erhvervsarealer for i alt 11,541 mio. kr. fordelt på 4,969 mio. kr. fra byggegrunde og 6,572 mio. kr. fra erhvervsjord. Udgifter: Der er desuden behov for en udgiftsbevilling til dækning af afledte udgifter i forbindelse med salg af grunde og arealer, såsom tinglysningafgifter, advokat, landinspektør, græsslåning og oprydning på grunde, markedsføring, administrationsudgifter, fyldsand, dekort i salgsprisen, tilslutningsbidrag til Haderslev Forsyning m.m. Udgifterne beløber sig i alt til 2,247 mio. kr. Bevillingskorrektioner: Endvidere er der et behov for at korrigere enkelte indtægtsbevillinger med i alt mindreindtægter på 1,499 mio. kr. Korrektionen skyldes primært, at der tidligere har været taget indtægtsbevillinger med på Dyssebakken, etape 5, hvor det senere har vist sig, at køberne af forskellige årsager ikke var i stand til at betale. Afdrag på lån: På de arealer, hvor jordkøbet er lånefinansieret, nedbringes lånene med 85% af den opnåede salgsindtægt, hvilket medfører en mindre kommunal lånoptagelse på 3,592 mio. kr. Kommunekassen: Ovennævnte punkter i form af salgsindtægter, udgiftsbevillinger, bevillingskorrektioner og afdrag på lån resulterer netto i et overskydende beløb på 4,204 mio. kr., som tilføres kassen. Bevillingspåtegning: TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Nettobeløb i kr. D Drift Budget 2009 A Anlæg F Finansiering Udgifter Indtægter Netto Tillægsbevilling Langelandsvej, Starup A Dyssebakken, 5. etape, 6. del A Hyldevænget, Sommersted A Hamisgårdsvej, Hammelev A Fårehave, 2. og 3. etape A Brombærvej, Gram, etape 2 A Fredstedvænge, Haderslev A Olufskærvej 25, Starup A Birkelund, Sdr. Vilstrup A Danmarksgade 13-15, Vojens A

11 Byrådet, Side 1769 Dyssebakken, Vojens, etape 3 A Langtoften, Fjelstrup, etape 2 A Bellisvej, Bjerning A Erhvervsgrunde i Gram A Industriområde Langkær, Marstrup A Rådhuscentret, Vojens A Erhvervsområde, Nørremark A Erhvervsområde, Skovgårdsvej A Industri Vest, Skrydstrup A Erhvervsområde, Had./Voj. (nordvest) A Bestseller A Salg af Vestergade 1-3, Vojens A Vestvej 1B, Over Jerstal A Køb og salg af diverse småarealer A I ALT Finansiering/placering af indtægter: Mindre lånefinansiering F I ALT Kassebeholdningen F Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Jette Harild ejendomsjurist Bilag Bevillingspåtegning (892315) Oversigt over solgte grunde m.m. i 2. halvår 2009 (890941) Indstilling Erhvervs-og Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen

12 Byrådet, Side 1770 Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt Etablering af servicecenter DIHBEY / 09/12310 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På et ekstraordinært møde den 9. februar 2009 godkendte Byrådet kommunaldirektørens forslag til ny administrativ organisation. Heri indgår etableringen af et kommunalt servicecenter, som har til formål at løse opgaver, der understøtter den primære drift. Servicecentret varetager således ikke myndighedsopgaver. Servicecenterets ledelse varetages af Henning Schrøder. Servicecentret, som får adresse på Trekanten i Vojens, foreslås etableret som en kontraktstyret enhed på linje med skoler, daginstitutioner og lign. Der er udarbejdet et forslag til en rammeaftale, som fungerer som aftalegrundlag mellem Haderslev Kommune og Servicecentret. Rammeaftalen består af følgende elementer: Hovedformål med samarbejdet Styringsmodel, herunder præcisering af samarbejdsrelationer Priser og betaling Opgave- og ansvarsfordeling Opfølgning og afrapportering Rammeaftalen træder i kraft 1. januar 2010 og løber i tre år. Rammeaftalen suppleres af et omfattende baggrundsmateriale, som især består af ydelseskataloger for opgaver som varetages af Servicecentret i opstartsfasen. Det drejer sig om følgende ydelser: Rengøring IT-drift Facility Management (fx trykkeri, posthåndtering og teknisk service) Madservice Forsikringsadministration

13 Byrådet, Side 1771 For yderligere henvises til baggrundsmaterialet som fremsendes særskilt. Økonomiske forhold Etableringen af Servicecentret sker indenfor den nuværende budgetramme. Personalemæssige forhold Medarbejdere, der løser opgaver, som overgår til Servicecentret, overføres til Servicecentret. Juridiske aspekter Servicecentret er forpligtiget til at overholde al kommunal lovgivning og omfattes i kontraktperioden af Haderslev Kommunes politikker, procedurer og regelsæt m.v. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Udviklingschef Henrik Beyer. Henrik Beyer og Henning Scrøder deltager under behandlingen af punktet i direktionen. Bilag Rammeaftale - servicecenter (888278) Opgaveoversigt - servicecenter (888280) Indstilling Den centrale stab indstiller, at forslag til rammeaftale fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Direktionen anbefaler indstillingen med fremhævelse af at der sættes focus på førstegenerationsopgaverne (beskrevet på side 1 i notatet)

14 Byrådet, Side 1772 at der ikke sker konkurrence - udsættelse de første 3 år samt at Direktionen i begyndelsen af det 3. år evaluerer erfaringerne med henblik på stillingtagen til om centeret skal konkurrenceudsættes fra det 4. år. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales som anbefalet af Direktionen., med tilrettelse i rammeaftalens pkt. 5, at centeret refererer politisk til Økonomiudvalget. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget Ansættelse af 1 1/2 bedragerikonsulent samt anskaffelse af software DIBEFO / 09/27049 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I Borgerservice - gammel Haderslev - har der gennem flere år været ansat en bedragerikonsulent, hvis opgave var at undersøge sager, hvor der var mistanke om snyd med offentlige midler. Det har gennem årene været påvist, at indsatsen stod mål med resultaterne, da der hvert år har været påvist resultater. I forbindelse med kommunesammenlægningen har området været nedprioriteret og pågældende har lavet andre opgaver. Fra den er området igen blevet prioriteret, og der er ansat en fuldtids medarbejder. Pågældende medarbejder er primært ansat til at varetage ydelser i Borgerservice - det vil sige børneydelser, boligstøtte, pension og økonomiske fripladser (Børn og Familie). Der har ikke været ressourcer til også at varetage ydelsesområderne omkring kontanthjælp og sygedagpenge samt til at gå i dybden med sagerne omkring bl.a. tilbagebetalingskrav i alle relevante tilfælde. Der vil være mere at hente på tilbagebetalingskravene, men da dette er meget ressourcekrævende og derfor ikke er muligt med en normering på ét årsværk er den fremtidige besparelse og det, at borgerne ikke fremadrettet snyder med offentlige midler, prioriteret.

15 Byrådet, Side 1773 I perioden den den (6 måneder) har ovennævnte medarbejder "sparet" Haderslev Kommune kr ,00. Af dette beløb skal der ske statsrefusion på i alt kr ,15. Beløbet på kr ,00 fordeler sig således: Kommune Stat Boligsikring Kr ,50 Kr ,50 Boligydelse Kr ,75 Kr ,25 Ekstra og ordinært børnetilskud Kr. 0,00 Kr ,00 Økonomisk friplads Kr ,00 Kr. 0,00 Førtidspension Kr ,60 Kr ,40 Udlagt underholdsbidrag Kr ,00 Kr. 0,00 I alt Kr ,85 Kr ,15 Opmærksomheden henledes på, at der for bedragerikonsulenten ligger et stort arbejde i sagsbehandlingen omkring stop og tilbagebetaling af uberettiget modtaget ekstra og ordinært børnetilskud. Alle indkomne midler på dette område refunderes til staten. Baggrunden for brug af ressourcer på området omkring ekstra og ordinært børnetilskud er helheden i sagsbehandlingen af uberettiget modtagne ydelser. Den ansatte bedragerikonsulent har deltaget i Fairplay-aktioner sammen med SKAT og Kolding Kommune. Som eksempel kan nævnes: "Fairplay - restaurationsbranchen den ", hvor der fra kommunernes side var fokus på ansatte, der samtidig modtog offentlige ydelser "Virksomhedskontrol - selvstændige erhvervsdrivende, der modtager sygedagpenge", hvor der fra kommunens side var fokus på borgere, der arbejdede samtidig med, at de var fuldtidssygemeldte (og dermed ikke var berettiget til sygedagpenge fra kommunen) På nuværende tidspunkt er der ikke de fornødne ressourcer til at følge tættere op på aktionerne, men der er mange penge at hente. Fra regeringens side er der via "Temarevision 2009" - indsats mod

16 Byrådet, Side 1774 misbrug af sociale ydelser" (bilag) kommet et krav om, at der skal være fokus på området. Der vil fremadrettet være krav om dokumentation på området om, hvorvidt man følger op på indsatsen mod socialt snyd, og revisionen vil komme på revisionsbesøg omkring dette. Haderslev Kommune vil ikke på nuværende tidspunkt kunne opfylde kravene for så vidt angår ydelserne sygedagpenge og kontanthjælp. Bedragerikonsulenten i Haderslev Kommune deltager i en Netværksgruppe bestående af medarbejdere fra kontrolenheder i ca. 15 kommuner i det sydlige Jylland og Fyn. Gruppen holder møder ca. 4 gange årligt. Hovedparten af disse kommuner har styrket indsatsen mod socialt bedrageri og har etableret kontrolenheder med 2-4 konsulenter/medarbejdere. Baggrunden for oprettelsen af disse kontrolenheder er bl.a. den store fokus på emnet via Temarevisionen, det betydelige omfang af socialt snyd i kommunerne og den medfølgende indtægt til kommunerne, og det præventive i, at kommunerne har fokus på området. Ved ansættelse af yderligere 1 1/2 konsulent til at varetage opgaven omkring socialt bedrageri, vil beløbene (kommunens merindtjening) kunne blive større og også gælde kontanthjælp og sygedagpenge. Beløbene vedr. uberettiget udbetalte ydelser i form af kontanthjælp og sygedagpenge er ikke opgjort, men en tidligere rapport fra Haderslev Kommune vedr. kontrolopgaven 2002/2003 og ydelserne kontanthjælp/revalidering (perioden ) viser en fremtidig besparelse i 12 måneder på ca. kr ,00 og tilbagebetalingskrav for perioden på ca. kr ,00 - der skal herefter ske statsrefusion på 35% af beløbet. Der var da kun tale om én bedragerikonsulent til ALLE ydelser. Opgaven vedrørende deltagelse i og opfølgning af eventuelle Fair-play aktioner og virksomhedskontroller vil også kunne prioriteres ved, at der er flere bedragerikonsulenter ansat. Der ansøges samtidig hermed om software bestående af et system (SAS), der kan samkøre forskellige data fra kommunens it-systemer til en "undringsliste". Undringslisten kan f.eks. indeholde følgende kriterier: fædre, der bor på adresser, hvor der er er flere fraskilte fædre, der har adresse fædre, der bor på adresse sammen med tidligere svigerfamilie forældre, der har fået børn, efter de er flyttet fra hinanden

17 Byrådet, Side 1775 etc... Systemet vil kunne synliggøre omfanget af socialt snyd i kommunen samtidig med, at det vil kunne være effektiviserende i forhold til bedragerikonsulenternes sagsbehandling ved ét oversigtsbillede i stedet for, at der skal søges data i flere systemer. Den større indsats (ansættelse af yderligere 1 1/2 bedragerikonsulent og anskaffelse af software) begrænses i første omgang til 2 år, hvorefter der sker en evaluering af ansættelserne i forhold til indtjeningen. Der vil dog foreligge en økonomisk oversigt over indsatsen én gang månedligt. Økonomiske forhold Udgiften til ansættelse af yderligere 1 1/2 bedragerikonsulent forventes at blive udgiftsneutral, idet en større indsats på området vil kunne modsvares af mindre udgifter på udbetaling af ydelser i kommunen. Ligeledes vil der kunne ydes en større indsats i forhold til at få ydelser, der er uretmæssigt udbetalt, tilbagebetalt. Lønudgiften til yderligere 1 1/2 person vil beløbe sig til ca. kr ,00 årligt. Indkøb af software (SAS) vil beløbe sig til kr ,00 i 2010 og kr ,00 i (se vedlagte bilag: "budgetsimulering med særskilt beregning af pension budget 2010) Ovennævnte beløb foreslås finansieret via budgetomplaceringer på følgende konti: 2010 Sygedagpenge kr ,00 Kontanthjælp kr ,00 Boligsikring kr ,00 Førtidspension kr ,00 hvilket vil betyde en forøgelse af kassebeholdningen på ca. kr ,00 (se vedlagte bilag: "forventede mindreudgifter i 2010 og 2011") 2011

18 Byrådet, Side 1776 Sygedagpenge kr ,00 Kontanthjælp kr ,00 Boligsikring kr ,00 Førtidspension kr ,00 hvilket vil betyde en forøgelse af kassebeholdningen på ca. kr ,00 Forudsætningerne for ovennævnte besparelser er følgende: Sygedagpenge Der antages at 5 årspersoner af små selvstændige kun vil sygemelde sig på halv tid og raskmelde sig hurtigere end ellers Kontanthjælp Der antages at 5 årspersoner på takst enlig og på passiv hjælp, uberettiget modtager kontanthjælp Boligsikring Der antages en mindre udgift på ca pr. år opgjort

19 Byrådet, Side 1777 på baggrund af at der i perioden har været en mindre udgift på kr. Procedure Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 16. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Anne-Mette Michelsen, Borgerservice og Ydelseskontoret Bilag Temarevision 2009 (880520) Forventede mindreudgifter i 2010 og 2011 (881904) Budgetsimulering med særskilt beregning af pension budget 2010 (881897) Bedragerikonsulent opnormering - bevillingspåtegning (881894) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller: at der ansættes yderligere 1 1/2 konsulent på området at der indkøbes software til kr ,00 i 2010 og kr ,00 i 2011 at yderligere ansættelser og indkøb af software finansieres via budgetomlægninger i sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring og pension Beslutning i Chefgruppen i Erhvervs- & Borgerservice den Fraværende: Rune Larsson Godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget tilbagesender sagen til Erhvervs- og Borgerservice,

20 Byrådet, Side 1778 idet udvalget ønsker opgaven prioriteret indenfor de eksisterende personalemæssige og økonomiske rammer. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Sagen udgik af dagsordenen Beskæftigelsesplan 2010 DIJEST / 07/1821 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Formålet med beskæftigelsesplanen er: at sikre fokus på jobcentrets mål at sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret at sikre forventningsafstemning mellem politiker og jobcentret, det vil sige at synliggøre statens og Byrådets krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 46, stk. 2 fremgår, at "Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, at der sker ændringer i planen". Af forretningsordenen for Det lokale beskæftigelsesråd 3, stk. 2 fremgår det endvidere, at de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret senest med udgangen af maj skal have fremlagt et forslag til jobcentrets beskæftigelsesplan til drøftelse i Det lokale beskæftigelsesråd. Kravene til indholdet i beskæftigelsesplanen er fastsat i 20 i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats BEK nr. 57 af 02/02/2006. Det fremgår af bekendtgørelsen, at den skal udarbejdes på baggrund af beskæftigelsesministerens overordnede mål og planen skal indeholde en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskrivelsen skal ske på baggrund af ministerens mål,

21 Byrådet, Side 1779 resultatrevisionen for 2008 og Det regionale beskæftigelsesråds analyserapport for det forudgående år. På baggrund heraf skal der opstilles strategi og mål for den borger- og virksomhedsrettede indsats samt for inddragelse af andre aktører. Til sidst skal der opstilles et budget. Som det fremgår af ovenstående, skal beskæftigelsesplanen blandt andet udarbejdes på baggrund af beskæftigelsesministerens mål. Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for 2010: 1. Styrket indsat for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for På den baggrund bibeholdes følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt" 2. Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet På baggrund af ovenstående udmeldes følgende nye beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før". 3. Styrket indsat for at få unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse For at bibeholde jobcentrenes fokus på indsatsen for at få unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere m.fl. i arbejde eller i gang med uddannelse, udmeldes følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt". Indledningsvis har Det lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget været på seminar den 12. marts 2009, hvor de beskæftigelsespolitiske udfordringer er blevet drøftet og der er peget på de udfordringer der kræver særlig opmærksomhed i De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen har på baggrund af seminaret udarbejdet beskæftigelsesplanen der blev præsenteret for Det lokale beskæftigelsesråd på møde den 17. juni Det lokale beskæftigelsesråd har afgivet skriftligt høringssvar den 10. august 2009 og bemærkningerne er indarbejdet i beskæftigelsesplanen. Det kommunale budget er godkendt for 2010 og på baggrund heraf er der udarbejdet et budget for beskæftigelsesindsatsen for 2010.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 03-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:04 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Inger Fleischer deltog ikke i punkt 612 Markvard

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere