DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 ' ' < \ I 61 h! Arbejdsherberget i Jyderup, Vig Sogn. Til Efteraaret er det 16 Aar siden vi aabnede vort Arbejdsherberge, den Gang i Kjeldstrup. Det siger sig selv, at i en Virksomhed af den Art er alt ikke gaaet glat og let, men der har i Tidens Løb været store Vanskeligheder, som oftest økonomiske, men ogsaa andre. Men hver Gang det blev Modvind, vendte Vinden sig hurtig igjen. Vi ventede aldrig forgæves paa Hjælpen, og den var altid god og tilstrækkelig. Der er derfor kun Grund til at være taknemmelig for, som alt er gaaet, og det er ogsaa Tilfældet for det forløbne Aars Vedkommende. Som vor Forenings Medlemmer véd, er Herberget nu lukket i Sommermaanederne Juni, Juli og August, kun at Sogneraadene kan henvise dertil hele Aaret rundt. I det forløbne Aar har Vig Sogneraad henvist til Herberget i 4 Tilfælde, Asnæs i 2. I Aarets øvrige 9 Maaneder har Herberget været besøgt af 420 rejsende (i 1929 af 356). Der har været flest i Marts, nemlig 77, og færrest i Maj, nemlig 25. Det største Antal en enkelt Nat var 6 Mand (i 1929 ligeledes 6). Vi har paa Herberget en Sovestue med 4 Senge og 1 Reserveseng. Men i enkelte Tilfælde, hvor der ikke var Sengeplads nok, har der været redt paa Gulvet i Opholdsstuen. Der vil dog nu blive anskaffet endnu en Reserveseng, som saa, naar det kniber, kan slaas op i Opholdsstuen. Og i ethvert Fald kan vi notere med Tilfredshed, at der aldrig før har været afvist nogen fra Herberget af Mangel paa Plads. Først i Aar er det Tilfælde indtruffet;

4 men det var ogsaa et ganske enestaaende Tilfælde, idet Herberget paa det Tidspunkt husede 7 Mand for Natten, og der umuligt kunde skaffes Plads til endnu 2. Ingen kan opholde sig paa Herberget for Betaling; men alle maa for Kost og Logi save og kløve et vist Maal Brænde. Undtagne er kun Helligdagsgæster og svagelige Personer i alt sidste Aar 50 og saadanne, der er henviste af Sogneraadene. Vi skylder Odsherreds Skovdistrikt Tak for dets velvillige Imødekommenhed med Hensyn til Indkøbet af Brænde fra Distriktets Skove. Ligeledes skylder vi Sogneraadene Tak for den store Støtte, de har ydet Herberget ved at aftage større Partier af det dér forarbejdede Brænde. Af de 420 Herbergsgæster sidste Aar var 1 Skorstensfejer, 1 Murer, 1 Maler, 2 Bødkere, 3 Møllere, 3 Chauffører, 4 Mejerister, 4 Typografer, 5 Tjenere, 6 Elektrikere, 6 Skræddere, 7 Handelsfolk, 7 Slagtere, 7 Gartnere, 8 Barberer, 10 Skomagere, 15 Snedkere, 17 Sømænd, 20 Bagere, 28 Smede, 32 Maskinarbejdere og 233 Arbejdsmænd. Med Hensyn til Alder var 1 kun 16 Aar, 1 18, 1 19 Aar, i alt under 20 Aar 3 (i ). 129 var 20 30, , , og Aar. For om muligt at standse de helt unge vil Herbergets tilsynsførende, Gaardejer Oluf Jensen, Kjeldstrup, fremtidig faa Underretning om alle under 18 Aar, som kommer paa Herberget, og vil saa lade Underretningen gaa videre til de paagj ældende Værgeraad. Herberget modtager ingen over 70 Aar. Juleaften var der 3 Gæster paa Herberget. Aftenen tilbragtes i Bestyreren, Alfred og Kamilla Petersens Hjem og forløb paa samme hyggelige og festlige Maade som i tidligere Aar. Traktementet var Risengrød, Andesteg, Flæskesteg og Sveskekage. Der var Juletræ, hvor der blev læst og sunget. Der uddeltes Godter og Gaver, som bestod af Vanter, Strømper og Lomme

5 tørklæder. Derefter blev der trakteret med Kaffe og Kager. I øvrigt gaar alt paa Herberget sin rolige, støtte Gang. De rejsende synes at befinde sig vel dér. Og der er ingen Tvivl om, at Alfred og Kamilla Petersen forstaar at omgaas dem OS' gjør deres bedste paa deres tit besværlige Post. Herbergets samlede Indtægt var sidste Aar 2282 Kr. 97 Øre. Deraf i Aarsbidrag fra 484 Medlemmer i Asminderup, Vig, Grevinge og Asnæs Sogne 838 Kr. I Tilskud fra samme Kommuners Sogneraad i alt 340 Kr., fra Holbæk Amtsraad 100 Kr. og fra Vig og Asnæs Sognesparekasser tilsammen 100 Kr. Indtægt ved Brændesalget 252 Kr. Herbergets samlede Udgift var 1377 Kr. 42 Øre. Deraf i Husleje og Bestyrerløn samt til Opvarmning af Opholdstuen 675 Kr. Herbergeringskonto 495 Kr. 50 Øre. Telefon 40 Kr. 48 Øre. Nyanskaffelser og Reparationer 19 Kr. 37 Øre. Forsikring 13 Kr. 75 Øre. Opkrævning af Medlemsbidrag 54 Kr. 85 Øre. Forskjellige Udgifter 65 Kr. 07 Øre. Som Driftskapital indestaar 600 Kr. Kassebeholdning 305 Kr. 55 Øre. Der er serveret 801 Maaltider, nemlig 418 Morgenmaaltider, 3 Middagsmaaltider og 380 Aftensmaaltider for i alt 495 Kr. 50 Øre. Forplejningen alene har for de Gæster, der ikke har udført noget Arbejde, i Gjennemsnit kostet 1 Kr. 18 Øre, for dem, der har udført et Arbejde, 46 Øre. Tages alle Udgifter i Betragtning, har Udgiften pr. Gæst gjennemsnitlig andraget 2 Kr. 60 Øre. Regnskabet er revideret og godkjendt paa Generalforsamlingen den 18. Februar, hvor der ligeledes foretoges Valg af Bestyrelse m. m. Den nuværende Bestyrelse bestaar af følgende: For Asminderup Sogn Gdr. Morten Lind, Brent, og Tømrer Valdemar Eriksen, Asminderup, Mdl. af Forretningsudv., for Vig Sogn Amtsraadsmedlem Kristian Jensen, Kollekolle, Lærer

6 Rasmussen, Jyderup, Kasserer, Gdr. Oluf Jensen, Kjeldstrup, Tilsynsførende, og Gdr. Hans Hansen, Ulstrup, for Grevinge Sogn Pastor Dragsdahl, Mdl. af Forretningsudv., Gdr. Mads Chr. Madsen, Sneglerup, fhv. Gdr. Anders Jensen, Egely, og Gdr. Jens Chr. Nielsen, Gundestrup, for Asnæs Sogn Pcl. Jens Madsen, Asnæs, Gdr. Vilhelm Larsen, Tolsager, Pcl. Frederik Hansen, Aasevang, og Pastor Bagger, Fmd. Revisorer Pastor Vig og Lærer Sørensen, Vig. Som allerede nævnt har Arbejdsherberget i de 16 Aar, det har bestaaet, jævnlig haft store, navnlig økonomiske Vanskeligheder at kæmpe med, og som man kan forstaa, har det ikke mindst været Tilfældet i de sidst forløbne Aar. Nu synes imidlertid Vanskelighederne at være lykkelig overvundne, og det skylder vi foruden forskjellige praktiske Foranstaltninger og et forbedret Brændesalg den store Velvilje og Støtte, vi nu som altid har mødt saa vel hos Befolkningen som hos offentlige og private Myndigheder og Institutioner. Idet Bestyrelsen bringer alle en Tak derfor, tillader vi os at udtale det Haab, at Herberget maa kunne gjøre Regning derpaa ogsaa i Fremtiden. Naturligvis kan Arbejdsherberget i Jyderup ikke udrydde Tiggeriet i disse Sogne og kan det frem for alt ikke under disse Tiders store Arbejdsløshed. Men Herberget kan aflaste Sognene for Tiggeriet og kunde det endnu mere, hvis blot alle betalte det ringe Bidrag, det koster at være Medlem, og saa henviste til og gjorde Brug af Herberget i den Udstrækning, det kan lade sig gjøre. Nu skal i Slutningen af Marts Aarsbidragene opkræves, og nye Medlemmer indtegnes, og vi beder derfor alle, som læser denne Henvendelse: Støt Arbejdsherberget. Marts P. B. V. Wald. W. Bagger. Oluf Jensen. R. H. Rasmussen.

7 Arbej cisherberget i Jyderup Vig Sogn. Atter er der gaaet et vanskeligt Aar. Det siger sig selv, at ogsaa paa vort Herberge kan de vanskelige Tider mærkes. Vi er dog kommet godt orver det forlølbne Aar, og vi haaber stadig at kunne fortsætte med Støtte fra vore Medlemmer. Som vor Forenings Medlemmer ved, er Herberget lukket i Sommermaanederne Juni, Juli og August, kun at Sogneraadene kan henvise dertil hele Aaret rundt. I det forløbne Aar har Vig Sogneraad henvist til Herberget i 9 Tilfælde, Asnæs i 2, Grevinge i 7, ialt 18 Henvisninger. Det samlede Antal rejsende var 323 (394 i 1932), flest i November, nemlig 64; færest i September, nemlig 34. Største Antal en enkelt Nat 6 Mand. I Almindelighed er der 1 a 2 Mand pr. Nat. Ingen kan opholde sig paa Herberget for Betaling; men alle maa for Kost og Logi -save og kløve et vist Maal Brænde. Undtagne er kun Helligdagsgæster og svagelige Personer sidste Aar 31 Helligdagsgæster, 2 Mand var svagelige; den ene havde

8 kun een Arm, og den anden var syg. De af Sogneraadet henviste Gæster arbejder ikke, men Kommunen betaler for dem. Deres Ophold paa Herberget strækker sig isjældent over 1 Døgn. Af det paa Herberget forarbejdede Brænde har Kommunerne aftaget største Parten ligesom i tidligere Aar, men vi har dog ogsaa solgt en Del til private Hjem. Af de 323 rejsende, der har besøgt Herberget sidste Aar, var 219 Arbejdsmænd, 19 Bagere, 12 Smede, 8 Sømænd.. 7 Slagtere, 7 Tømrere, 7 Fyrbødere, 6 Murere. 5 Skomagere, 5 Skrædere, 4 Gartnere, 4 Fiskere, 3 Blikkenslagere, 3 Chauffører, 3 'Møllere, 2 Typografer, 2 Kommis'er, 2 Malere, 2 Vævere, 1 Sadelmager, 1 Mejerist og 1 Skibsbygger. Med Hensyn til Alderen var 2 rejsende 18 Aar; 4 19 Aar; 85 mellem 20 og 30 Aar; Aar; 59 fra 40 til 50 Aar; 57 fra 50 til 60 Aar; 14 fra 60 til 70 Aar gamle. Herberget modtager ingen over 70 Aar. Juleaften var der kun 1 Gæst paa Herberget. Der var Juletræ isom sædvanlig med en lille Gave til den fremmede Gæst. Aftenen tilbragtes i Bestyrerens, Alfred Pedersens Hjem og forløb paa samme hyggelige og festlige Maade som i tidligere Aar. løvrigt gaar alt paa Herberget sin rolige, støtte Gang. De rejsende synes at befinde sig vel der, og der er ingen Tvivl om, at Alfred Pedersen og Kamilla Pedersen forstaar at omgaas dem og gør deres bedste paa deres tit besværlige og vanskelige Post. Herbergets samlede Indtægt var sidste Aar 1267 Kr. 18 Øre. Deraf i Aarsbidrag fra 351 Medlemmer 580 Kr. 50 Øre, Tilskud fra Vig, Asminderup, Grevinge og Asnæs Sogneraad 255 Kr., fra Amtet 100 Kr.; fra Vig og Asnæs Sognesparekasser 90 Kr.

9 Herbergets samlede Udgift var 1315 Kr. 89 Øre, deraf i Husleje og Bestyrerløn samt til Opvarmning af Opholdsstuen 675 Kr., Herbergeringskonto 385 Kr. 25 Øre, halv Telefon 40 Kr. 48 Øre, Nyanskaffelser og Reparationer 53 Kr. 25 Øre, Forsikringer 11 Kr. 88 Øre, Annoncer og Tryksager 29 Kr. 75 Øre, Opkrævning af Medlemsbidragene 55 Kr. 10 Øre, forskellige Udgifter 65 Kr. 18 Øre. Kassebeholdning ved Aarets Slutning 262 Kr. 22 Øre. Der er serveret 622 Maaltider, nemlig 323 Morgenmaaltider, 2 Middags- og 297 Aftensmaaltider for ialt 385 Kr. 25 Øre. Regnskabet er revideret og godkendt paa Generalforsamlingen den 26. Felbr.. hvor der ligeledes foretoges Valg af Bestyrelse m. m. Den nuværende Bestyrelse bestaar af følgende: For Asminderup Sogn Gdjr. Morten Lind, Brent, og Tømrermester Vald. Eriksen, Asminderup, som er Medlem af Forretningsudvalget, for Vig Sogn Amtsraadsmedlem Kr. Jensen, Kollekolle, Lærer Rasmussen. Jyderup (Kasserer), Gdjr. Oluf Jensen, Kjeldstrup (Formand og tilsynsførende), og Gdjr. Hans Hansen, Ulstrup; for Grevinge Sogn Pastor Dragsdahl, Medl. af Forretningsudvalget, Gdjr. Mads Chr. Madsen. Sneglerup. fh\v. Gdjr. Anders Jensen, Egely, og Gdr. Jens Chr. Nielsen, Gundestrup; for Asnæs Sogn Parcl. Jens Madsen, Asnæs, Gdjr. Vilh. Larsen, Tolsager, Førstelærer Pedersen, Asnæs, Medlem af Forretningsudvalget, og Brugsforeningsuddeler Nielsen, Høve. Revisorer: Pastor Jørg. Vig og fhv. Førstelærer Sørensen, Vig. Idet Bestyrelsen bringer alle en Tak for den store Velvilje og Støtte, vi nu som altid har mødt hos saavel Befolkningen som hos offentlige og private Myndigheder og Institutioner, tillader vi os at udtale

10 det Haab, at Herberget maa kunne gøre Regningpaa Støtte ogsaa i Fremtiden. Naturligvis kan Herberget ikke udrydde Tiggeriet i Sognene, især ikke i disse vanskelige Tider, men Herberget kan aflaste Sognene for Tiggeriet. Støt derfor Herberget i dets samfundsgavnlige Bestræb eiser. Marts P. B. V. R. H. Rasmussen. Oluf Jensen. C. Dragsdahl* V. Eriksen. N. H. Pedersen. Odsherreds Tidendes Bogtrykkeri.

11 Arbejds herberget i Jyderup Vig Sogn Aarsberetningen for 1934, som hermed udsendes, bringer Bud om en Virksomhed, der er fortsat støt og roligt som forrige Aar. En Nedgang i de besøgendes Antal spores atter i det forløbne Aar, men der er dog bestandig et stort Antal af Landevejens farende Svende, som her finder Nattehvile under gode, renlige Forhold og Styrkelse ved et godt Maaltid Mad. Et stort Tab led Herberget ved, at vor afholdte Formand og mangeaarige tilsynsførende, Gdr. Oluf Jensen, Kjeldstrup, i Efteraaret afgik ved Døden. Ved sin store Interesse for Herberget og ved sin Evne til at forhandle sig til Rette i alle Forhold var han en saa betydende Faktor for Herberget, at han vanskeligt kan erstattes. Ære være hans Minde! v

12 Herberget har været lukket i Sommermaanederne Juni, Juli og August, men Sogneraadene har som sædvanlig kunnet henvise dertil hele Aaret rundt, og de har benyttet sig deraf i 7 Tilfælde. Det samlede Antal rejsende har været 270 ( ) og fordeler sig saaledes: Januar 30, Februar 32, Marts 34, April 32, Maj 29, Juli 3, August 2, September 21, Oktober 25, November 38 og December 24. Af disse rejsende var 1 17 Aar gammel, 51 var 20 til 30 Aar, 87 var 30 til 40 Aar, 71 var 40 til 50 Aar, 53 var 50 til 60 Aar, 7 var 60 til 70 Aar og 1 var 72 Aar. Fagligt ser Billedet saaledes ud: 185 Arbejdsmænd, 12 Bagere, 15 Smede, 5 Sømænd, 3 Slagtere, 1 Tømrer, 1 Fyrbøder, 1 Murer, 5 Skomagere, 4 Skrædere, 1 Gartner, 2 Møllere, 3 Typografer, 4 Kommisser, 4 Malere, 4 Kedelpassere, 2 Købmænd, 3 Formere, 2 Sadelmagere, 1 Snedker, 1 Glarmester, 1 Kobbersmed, 1 Karetmager, 1 Cementstøber, 1 Børstenbinder, 1 Blomsterhandler, 1 Landmand og 1 Sliber. Som bekendt kan ingen betale for Opholdet med Penge. Betaling sker gennem Savning og Kløvning af et vist Maal Brænde. Undtagne herfra er dog svagelige Personer samt Helligdagsgæster. Endvidere de af Sogneraadene henviste, for hvilke Kommunerne betaler. lait var der 45 ikke-arbejdende Gæster, nemlig 36 Helligdagsgæster, 2 syge og 7 henviste af Sogneraadene. Juleaften var der ingen Gæster. Af det paa Herberget forarbejdede Brænde er noget solgt til private, men den største Part er aftaget af Kommunerne, hvilket Bestyrelsen er taknemmelig for. Herbergets samlede Indtægt var i det forløbne Aar 1195 Kr. 16 Øre. Deraf i Aarsbidrag fra 337

13 Medlemmer 545 Kr. 75 Øre, Tilskud fra Asminderup, Vig, Grevinge og Asnæs Kommuner 250 Kr., fra Holbæk Amt 100 Kr., fra Asnæs og Vig Sognesparekasser 90 Kr. Herbergets samlede Udgift var 1176 Kr. 92 Øre, deraf til Bestyrelsen 675 Kr., Herbergeringskonto 323 Kr. 75 Øre, halv Telefon 40 Kr. 48 Øre, Annoncer og Tryksager 35 Kr. 30 Øre, Nyanskaffelser og Reparationer 19 Kr. 25 Øre, Forsikringer 11 Kr. 42 Øre, Opkrævning af Medlemsbidrag 48 Kr. 77 Øre, Diverse 22 Kr. 95 Øre. Regnskabet er revideret og godkendt paa Generalforsamlingen den 25. Februar, hvor der ligeledes foretoges Valg af Bestyrelse og Revisorer. Den nuværende Bestyrelse bestaar af følgende: For Asminderup Sogn Gdr. Morten Lind, Brent, og Tømrermester Vald. Eriksen, Asminderup (Medlem af Forretningsudvalget); for Vig Sogn Gdr. Hans Hansen, Ulstrup (Medlem af Forretningsudvalget), Lærer Rasmussen, Jyderup (Kasserer og tilsynsførende), Gdr. Oluf Jensen, Kollekolle, og Murerm. Christian Nielsen, Vig; for Grevinge Sogn Pastor Dragsdahl (Medlem af Forretningsudvalget), Gdr. Mads Chr. Madsen, Sneglerup, fhv. Gdr. Anders Jensen, Egely, og Gdr. Jens Chr. Nielsen, Gundestrup; for Asnæs Sogn Parcellist Jens Madsen, Asnæs, Gdr. Vilhelm Larsen, Tolsager, Brugsforeningsuddeler Nielsen, Høve, og Lærer Petersen, Asnæs (Formand). Revisorer: Pastor Jørg. Vig og fhv. Førstelærer Sørensen, Vig. Idet Bestyrelsen bringer alle en Tak for den store Velvillie og Støtte, vi i det forløbne Aar har mødt saavel hos Befolkningen som hos offentlige og private Institutioner og Myndigheder, tillader vi os at udtale Haabet om fortsat Støtte ogsaa i indeværende

14 Aar. Den Nedgang, der har været i Gæsternes Antal, maa vel antages at være en af Sociallovens Virkninger, men Nedgangen er dog langtfra saa stor, at Herberget er gjort overflødigt. April P. B. V. R. H. Rasmussen. N. H. Petersen. C. Dragsdahl. V. Eriksen. H. Hansen. ASNÆS BOGTRYKKERI (AKSEL WAGTBERG)

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen.

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen. Gjenpart Almindelig Forberedelsesexamen. Peter Kristian Petersen Søn af Skolelærer H.K. Petersen, Vesterland født den 28de Juli 1872 har i dette Aars Juni og Juli Maaned indstillet sig som Elev i Hammel

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere