240B4. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 23 Fejlfinding og FAQ 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "240B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 23 Fejlfinding og FAQ 28"

Transkript

1 240B4 DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 23 Fejlfinding og FAQ 28

2 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse Notationsbeskrivelser Bortskaffelse af produkt og emballage Opsætning af skærm Installation Brug af skærm Fjern foden for at montere VESAkortet Billedoptimering SmartImage SmartContrast PowerSensor Tekniske specifikationer Opløsning og forudindstillede funktioner Strømstyring Lovmæssige oplysninger Kundeservice og garanti Philips' regler ved pixeldefekter på fladskærme Kundeservice og garanti Fejlfinding og FAQ Fejlfinding Generelle FAQ...29

3 1. Vigtigt 1. Vigtigt Denne elektroniske brugervejledning er beregnet til alle, der bruger Philips-skærmen. Tag den tid du behøver for at læse vejledningen, inden du bruger skærmen. Den indeholder vigtige oplysninger om bemærkninger angående brugen af din skærm. Philips garanti dækker under forudsætning af, at produktet behandles korrekt og anvendes til det tilsigtede formål i overensstemmelse med dens brugervejledning, og ved forevisning af den originale faktura eller kvittering med angivelse af købsdatoen, forhandlerens navn samt model og produktionsnummer for produktet. 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse Advarsler Anvendelse af betjeningselementer, justeringer eller fremgangsmåder, der ikke er beskrevet i denne dokumentation, kan resultere i elektrisk stød, elektriske ulykker og/eller mekaniske ulykker. Læs og følg disse vejledninger, når du tilslutter og anvender din computerskærm: Betjening Hold skærmen væk fra direkte sollys, meget kraftige lyskilder såvel som andre varmekilder Længerevarende udsættelse for denne slags forhold kan medføre misfarvning og beskadigelse af skærmen. Fjern alt, der kan risikere at falde i ventilationsåbningerne eller forhindre korrekt afkøling af skærmens elektronik. Bloker ikke ventilationsåbningerne på kabinettet. Under placering af skærmen skal du sikre dig, at det er let at komme til strømstikket og stikkontakten. Hvis der slukkes for skærmen ved at fjerne strømkablet eller jævnstrømsledningen, skal du vente 6 sekunder, før du sætter strømkablet eller jævnstrømsledningen til igen for at opnå normal betjening. Brug altid et godkendt strømkabel, der er leveret af Philips. Hvis du mangler dit strømkabel, skal du kontakte dit lokale servicecenter. (Se Informationscenter for kundepleje) Udsæt ikke skærmen for kraftige vibrationer eller stød under anvendelse. Slå ikke på skærmen, og undgå at tabe den under brug eller transport. Vedligeholdelse Som en beskyttelse af skærmen skal du undgå at trykke kraftigt på LCD skærmen. Når du flytter din skærm, så tag fat om rammen for at løfte den. Løft ikke skærmen ved at sætte din hånd eller fingre på LCD skærmen. Tag stikket ud fra skærmen, hvis du ikke skal bruge den i en længere periode. Tag stikket ud at kontakten til skærmen, hvis du skal rengøre den med en let fugtet klud. Skærmen kan tørres af med en tør klud, når der er slukket for strømmen. Under alle omstændigheder, må der ikke bruges organiske opløsningsmidler til rengøring af din skærm. For at undgå risiko for elektrisk stød eller permanent beskadigelse af anlægget, må du ikke udsætte skærmen for støv, regn, vand eller miljøer med høj fugtighed. Hvis din skæm bliver våd, skal den tørres af med en tør klud så hurtigt som muligt. Hvis der kommer fremmed substans eller vand ind i skærmen, så sluk straks for strømmen og tag stikker ud. Fjern derefter den fremmede substans eller vandet, og send skærmen til servicecenteret. Skærmen må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor den udsættes for varme, direkte sollys eller ekstrem kulde. For at opretholde den bedste ydelse af din skærm og for langvarig brug, bedes du bruge skærmen et sted, der er indenfor følgende temperatur- og fugtighedsområde. 1

4 1. Vigtigt Temperatur: 0-40 C F Fugtighed: % RH Vigtige oplysninger vedrørende fastbrændinger/spøgelsesbilleder på skærmen Sørg altid for at aktivere en pauseskærm, der bevæger sig, når skærmen efterlades uden at blive anvendt. Du skal altid bruge en pauseskærm eller et andet program, der opdaterer skærmen regelmæssigt, hvis skærmen viser statisk materiale i længere perioder. Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan forårsage, at billedet "fastbrænding" på skærmen, dvs. de såkaldte "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" på din skærm. "Fastbrænding", "efterbilleder" og "spøgelsesbilleder" er velkendte fænomener inden for LCD teknologien. I de fleste tilfælde vil "fastbrænding" eller "efterbilleder" og "spøgelsesbilleder" forsvinde gradvist, efter skærmen er blevet slukket. Advarsel Hvis der ikke bruges en pauseskærm eller et program, der opdaterer skærmen periodisk, kan der opstå alvorlige tilfælde af "fastbrænding" eller "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder", som ikke forsvinder, og som heller ikke kan repareres. Ovennævnte skader er ikke dækket af garantien. 1.2 Notationsbeskrivelser Følgende underafsnit beskriver de notationsmæssige konventioner, der benyttes i dette dokument. Bemærkninger, forholdssregler og advarsler I hele denne vejledning kan tekstafsnit være ledsaget af et ikon, og stå med fed eller kursiv skrift. Disse afsnit indeholder bemærkninger og punkter, hvor der skal udvises forsigtighed, eller advarsler. De anvendes som følger: Bemærk Dette ikon angiver vigtige oplysninger og tips, hvormed du kan gøre bedre brug af computersystemet. Forsigtig Dette ikon angiver oplysninger om, hvordan du undgår risiko for skader på hardwaren eller tab af data. Advarsel Dette ikon angiver risiko for personskader, og hvordan dette undgås. Visse advarsler kan optræde i andre formater og er eventuelt ikke ledsaget af et ikon. I sådanne tilfælde er den givne udformning af advarslen lovmæssigt obligatorisk. Service Kabinettet må kun åbnes af kvalificeret servicepersonale. Hvis der er behov for et dokument til reparation eller integration, så kontakt dit lokale servicecenter. (Se kapitlet om "Kundeinformationscenter") For oplysninger om transport, se "Tekniske specifikationer". Efterlad ikke din skærm i en bil/bagagerum under direkte sollys. Bemærk Kontakt en servicetekniker, hvis skærmen ikke fungerer korrekt, eller hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, når betjeningsinstruktionerne, der er givet i denne manual, er fulgt. 2

5 1. Vigtigt 1.3 Bortskaffelse af produkt og emballage Elskrot WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product. Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials. Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative. Taking back/recycling Information for Customers Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities. From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company. Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. To learn more about our recycling program please visit sustainability/ourenvironmentalapproach/ productrecyclingservices/index.page 3

6 保 留 备 用 使 用 前 请 阅 读 使 用 说 明 Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. Monitor drivers User s Manual 240B4 2. Opsætning af skærm 2. Opsætning af skærm 2.1 Installation Fjernelse af foden 1. Læg skærmen på en blød overflade, med forsiden nedad. Undgå, at ridse eller beskadige skærmen. Emballagens indhold 2. Indsæt basen i VESA monteringsområdet Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws. Made and printed in China. Version * VGA Lydkabel * DVI * Afhænger af landet. 4

7 2. Opsætning af skærm Tilslutning til PC 2.2 Brug af skærm Beskrivelse af betjeningsknapperne 7 USB Kensington anti-tyverisikring 2 VGA-indgang 3 DVI indgang 4 Skærmport 5 AC strømindgang 6 Hovedafbryder 7 USB-downstream 8 USB-upstream 9 Lyd-indgang 10 Hovedtelefonstik Tilslutning til pc 1. Tilslut ledningen ordentligt pa bagsiden af skærmen. 2. Sluk for computeren og tag netledningen ud af stikket. 3. Slut skærmens signalkabel til videostikket bag på computeren. 4. Sæt computerens og skærmens netledninger til et stik i nærheden. 5. Tænd for computeren og skærmen. Hvis skærmen viser et billede, er installationen gennemført Tænder og slukker for skærmen. Sådan får du adgang til OSDmenuen. Bekræft justering i skærmmenuen. Til justering i skærmmenuen. PowerSensor Juster lydstyrken. Gå tilbage til det forrige OSDniveau. SmartImage genvejstast. Der kan vælges mellem 6 funktioner: Office (Kontor), Photo (Foto), Movie (Film), Game (Spil), Economy (Økonomi) og Off (Fra). 1 5

8 2. Opsætning af skærm Beskrivelse af OSD-visningen Hvad er OSD (On-Screen Display)? Visning på skærmen [On-Screen Display (OSD)] er en funktion på alle Philips LCD skærme. Den sætter en slutbruger i stand til at justere skærmindstillingerne, eller vælge skærmens funktioner direkte via et instruktionsvindue på skærmen. Et brugervenligt skærmvisningsinterface vises som nedenfor: OSD-menuen Nedenstående er en generel oversigt over strukturen i OSD-displayet. Du kan anvende den som opslag, når du senere skal orientere dig i de forskellige justeringer. Main menu Power Sensor Input Picture Sub menu On Off VGA DVI DisplayPort Picture Format Brightness Contrast SmartResponse SmartContrast Gamma Pixel Orbiting OverScan 0, 1, 2, 3, 4 Wide Screen, 4:3 0~100 0~100 Off, Fast, Faster, Fastest On, Off 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 On, Off On, Off Grundlæggende og enkle anvisninger til kontrolknapperne I skærmmenuen ovenfor, kan du bruge knapperne foran på skærmen til at flytte markøren med, og tryk på OK knappen, til at bekræfte dit valg eller ændring. Audio Color Language OSD Settings Volume 0~100 Stand-Alone On, Off Mute On, Off Audio Source Audio In,DP Color Temperature 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K srgb User Define Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简 体 中 文, 繁 體 中 文, 日 本 語,한국어 Horizontal 0~100 Vertical 0~100 Transparency Off, 1, 2, 3, 4 Setup OSD Time Out Auto Power LED H.Position V.Position Phase Clock Resolution Notification Reset Information 5s, 10s, 20s, 30s, 60s 0, 1, 2, 3, 4 0~100 0~100 0~100 0~100 On, Off Yes, No 6

9 2. Opsætning af skærm Meddelelse om opløsning Denne skærm er fremstillet til optimal ydelse på dens native opløsning, som er 1920 x 1200 ved 60 Hz. Når skærmen bruger en anden opløsning, ses følgende advarsel på skærmen: Use Hz for best results (Brug 1920 x 1200 ved 60 Hz for at opnå det bedste resultat). Advarslen vedrørende den naturlige opløsning kan deaktiveres under Installation i OSD (skærmmenuen). Vip Fysisk funktion 20 Højdejustering Drejetap 130mm Drej

10 2. Opsætning af skærm 2.3 Fjern foden for at montere VESAkortet Inden du begynder at adskille skærmens fod, skal du følge vejledningerne nedenfor for at undgå mulig beskadigelse eller personskade. 1. Læg skærmen på en blød overflade, med forsiden nedad. Undgå, at ridse eller beskadige skærmen. Bemærk Denne skærm accepterer en 100 x 100 mm monteringsgrænseflade. 100mm 100mm 2. Vip foden og skyd den ud, mens du holder udløserknappen trykket ned. 8

11 3. Billedoptimering 3. Billedoptimering 3.1 SmartImage Hvad er dette? SmartImage er forudindstillede indstillinger, der optimerer skærmen i henhold til indholdet, og som indstiller den dynamiske lysstyrke, kontrast, farve og skarphed i realtid. Uanset om du arbejder med tekstprogrammer, ser billeder eller ser video, så giver Philips SmartImage den optimale skærmydelse. Hvorfor behøver jeg det? Du ønsker en skærm, som giver det bedste billede for alle typer indhold. For at øge skærmoplevelsen, indstiller SmartImage-softwaret dynamisk lysstyrke, kontrast, farve og skarphed i realtid. Hvordan virker det? SmartImage er en eksklusiv, førende Philipsteknologi, som analyserer indholdet på skærmen. Ud fra det valgte scenarie forbedrer SmartImage dynamiske billeders og videoers kontrast, farvemæthed og skarphed for at forbedre det viste billede - alt i realtid og blot med et tryk på en knap. Hvordan aktiveres SmartImage? 1. Tryk på for at starte SmartImage på skærmen. 2. Fortsæt med at trykke på for at skifte mellem Office (Kontor), Photo (Billede), Movie (Film), Game (Spil), Economy (Strømbesparende) og Off (Fra). 3. SmartImage ses på skærmen i fem sekunder, men du kan også trykke på OK for at bekræfte det. Der kan vælges mellem 6 funktioner: Office (Kontor), Photo (Foto), Movie (Film), Game (Spil), Economy (Økonomi) og Off (Fra). Office (Kontor): Forbedrer teksten og dæmper lysstyrken for, at øge læsbarheden og nedsætte anstrengelsen af øjnene. Denne funktion øger læsbarheden og produktiviteten, når der arbejdes med regneark, PDF filer, skannede artikler og andre generelle kontorprogrammer. Photo (Billede): Denne funktion kombinerer farvemætheden, den dynamiske kontrast og skarphed for at vise billeder og lignende klart og i levende farver - alt uden synlige fejl på det skannet billede og blegnede farver. Movie (Film): Viser hver detalje i videoernes mørkere områder med øget luminans, dyb farvemæthed, dynamisk kontrast og ekstra skarphed, og uden farveudvaskning i de lysere områder hvilket giver dynamiske, naturlige værdier med henblik på den ultimative videovisning Game (Spil): Aktivér overdrive-kredsløbet for at få den bedste reaktionstid, reducere skæve kanter på genstande, der bevæger sig hurtigt på skærmen, forbedre kontrastforholdet mellem lyse og mørke 9

12 3. Billedoptimering områder. Denne funktion giver brugeren den bedste spilleoplevelse. Economy (Økonomi): Med denne funktion indstilles lysstyrken og kontrasten, ligesom baggrundslyset finjusteres for at opnå det rette billede til hverdagens kontorprogrammer. Med nedsat strømforbrug. Off (Fra): Ingen optimering med SmartImage 3.2 SmartContrast Hvad er dette? Unik teknologi, der dynamisk analyserer det viste indhold, og automatisk optimerer skærmens kontrastforhold til maksimal visuel klarhed. Den øger baggrundsbelysningen og giver et klarere, friskere og lysere billede eller dæmper baggrundsbelysningen med henblik på en tydelig visning af billeder på en mørk baggrund. Hvorfor behøver jeg det? Du ønsker den allerbedste visuelle klarhed og visning på enhvert indhold. SmartContrast styrer den dynamiske kontrast og indstiller baggrundslyset, så det giver klare, friske og lyse spilog videobilleder, samt viser en tydelig, læsbar tekst ved kontorarbejde. Ved at nedsætte skærmens strømforbrug, sparer du energiomkostninger og forlænger skærmens levetid. Hvordan virker det? Når du aktiverer SmartContrast, analyseres det viste indhold i realtid, og farver og baggrundslysets intensitet indstilles. Denne funktion forbedrer den dynamiske kontrast og giver således en bedre underholdningsoplevelse, når du ser videoer eller spiller spil. 10

13 4. PowerSensor 4. PowerSensor Hvordan virker det? PowerSensor udsender og modtager harmløse infrarøde signaler, så den kan finde brugerens tilstedeværelse. Når brugeren er foran skærmen, bruges de indstillinger, som brugeren selv har sat, f.eks. lysstyrken, kontrasten, farver osv. Antages det for eksempel, at skærmen var sat til 100% i lysstyrke, og brugeren forlader hans/hendes sæde og ikke længere sidder foran computeren, så reducere skærmen automatisk strømforbruget til 80%. bedes du skrue op for signalstyrken, hvis du har sort eller mørkt tøj på. Genvejstast Landskab/portræt funktion Sensor-afstand Bruger sidder foran skærmen Bruger ikke til stede Ovenstående illustrationer vises udelukkende som reference Watt Watt Strømforbruget, som er vist ovenfor, er udelukkende til reference. Indstilling Standard indstillinger PowerSensor er fremstillet til at finde tilstedeværelsen af en bruger, hvis han/hun er mellem 30cm og 100cm (12 og 40 tommer) fra skærmen, og indenfor 5 grader til venstre eller højre fra skærmen. Brugerdefinerede indstillinger Hvis du ønsker at være et sted udenfor det ovennævnte området, skal du vælge en højere signalstyrke, for at opnå en optimal detekteringseffekt: Jo højere indstillingen er sat til, jo stærkere er detekteringssignalet. For at opnå en maksimal effektivitet og ordentlig detektering med PowerSensor, bedes du sidde direkte foran skærmen. Hvis du vælger at sidde mere 100cm eller 40 tommer væk fra skærmen, skal du bruge det maksimale detekteringssignal, som har en afstand på op til 120 cm eller 47 tommer. (indstilling 4) Da mørkt tøj her en tendens til at absorbere infrarøde signaler, selv hvis brugeren sidder indenfor 100 cm eller 40 tommer af skærmen, Sådan justere du indstillingerne Hvis PowerSensor ikke virker ordentligt indenfor eller udenfor standardområdet, finindstiller du detekteringen på følgende måde: Tryk på PowerSensor-genvejstasten Herefter kommer indstillingslinjen frem. Stil PowerSensor-detekteringen på 4 og tryk på OK. Test den nye opsætning, for at se om PowerSensor finder dig ordentligt i din nuværende placering. PowerSensor virker kun når skærmen er i vandret position. Hvis PowerSensor er tændt, og skærmen sættes i lodret position (90 grader), slukker skærmen automatisk. Og skærmen tænder automatisk igen, når skærmen sættes til vandret position. Bemærk En manuelt indstillet PowerSensor vil forblive i drift, medmindre eller indtil den genindstilles, eller hvis den justeres tilbage til standardindstillingerne. Hvis du synes at PowerSensor er alt for følsom overfor nærliggende bevægelser, skal du justere til en lavere signalstyrke. 11

14 5. Tekniske specifikationer 5. Tekniske specifikationer Billede/Skærm Skærmpaneltype PLS Baggrundslys LED Panelstørrelse 24'' W (61cm) Billedforhold 16:10 Pixel pitch 0,270 x 0,270 mm SmartContrast :1 Svartid 15 ms (GtG) SmartResponse 5ms (GtG) Optimal opløsning 1920 x 1200 ved 60 Hz Synsvinkel (typ.) 178 (H) / 178 (V) ved C/R 10 Skærmfarver 16,7 M Vertikal opdateringshastighed Hz Horisontal frekvens khz srgb JA Tilslutningsmuligheder Inputsignal DVI (Digital), VGA (Analog), Skærmport 1,2, USB 2,0 x 2 Inputsignal Separat synk., synk. på grøn Audio In/Out PC-lydindgang, høretelefonstik Behagelighed Indbyggede højttalere 1,5 W (Over) x 2 Brugerfunktioner Engelsk, Tysk, Spansk, Græsk, Fransk, Italiensk, Ungarsk, Hollandsk, OSD sprog Portugisisk, Braziliansk portugisisk, Polsk, Russisk, Svensk, Finsk, Tyrkisk, Tjekkisk, Ukrainsk, S. kinesisk, T. kinesisk, Japansk, Koreansk. Andre funktioner VESA montering ( mm), Kensington-lås "Plug and Play" kompatibilitet DDC/CI, srgb, Windows 8.1/8/7, Mac OSX Fod Vip -5 / +20 Drej -65/+65 Højdejustering 130mm Drejetap 90 grader Strøm Tændt-tilstand I dvale (Standby) Fra Fra(AC knap) Tændt (ØKO) 31,7 W (typ.) 51,8 W (maks.) <0,3 W <0,2 W 0 W 20 W (typ.) 12

15 5. Tekniske specifikationer Strøm (energistjerne 5.0 testmetode) AC AC AC Energiforbrug tilslutningsspænding på 100VAC, 50Hz tilslutningsspænding på 115VAC, 60Hz tilslutningsspænding på 230VAC, 50Hz Normal funktion (typ.) 22,99 W (typ.) 22,30 W (typ.) 22,52W (typ.) I dvale (Standby) 0,27 W (typ.) 0,27 W (typ.) 0,28 W (typ.) Fra 0,17 W (typ.) 0,17 W (typ.) 0,21 W (typ.) Varmetab* AC tilslutningsspænding på 100VAC, 50Hz AC tilslutningsspænding på 115VAC, 60Hz AC tilslutningsspænding på 230VAC, 50Hz Normal drift 78,46 BTU/t (typ.) 76,11 BTU/t (typ.) 76,86 BTU/t (typ.) I dvale (Standby) 0,92 BTU/t (typ.) 0,92 BTU/t (typ.) 0,96 BTU/t (typ.) Fra 0,57 BTU/t (typ.) 0,57 BTU/t (typ.) 0,71 BTU/t (typ.) Strømdiode Til-tilstand: Hvid, standby-/sove-tilstand: Hvid (blinker) Strømforsyning Indbygget, VAC, Hz Mål Produkt uden fod (B x H x D) Produkt uden fod (B x H x D) Vægt Produkt med fod Produkt uden fod 555 X 550 X 244 mm 555 X 388 X 65 mm 6,9 kg 4,57 kg Driftsforhold Temperaturområde (drift) 0 C til 40 C Relativ luftfugtighed (drift) 20 % til 80 % Atmosfærisk tryk (drift) 700 til 1060 hpa Temperaturområde (ikke i drift) -20 C til 60 C Relativ fugtighed (ikke i drift) 10% til 90% Atmosfærisk tryk (Ikke-drift) Miljømæssige forhold ROHS EPEAT Packaging Specifikt hovedindhold Energistjerne Overholdelse og standarder Myndighedernes godkendelser Kabinet Farve Finish 500 til 1060 hpa JA Gold ( 100% genbrugelig 100% PVC BFR-fri kabinet JA CE Mærket, FCC Klasse B, SEMKO, UL/cUL, CU-EAC, TCO Certified Edge, TUV-GS, TUV-ERGO, RCM Sort/Sølv/Grå Struktur 13

16 5. Tekniske specifikationer Bemærk 1. EPEAT Gold og Silver er kun gyldig, der hvor Philips registrere produktet. Besøg venligst for registreringsstatus i dit land. 2. Disse data kan ændres uden varsel. Gå til for at hente den seneste version af brochuren. 3. Smart-svartid er den optimale værdi både på GtG og GtG (BW) test. 5.1 Opløsning og forudindstillede funktioner Maksimal opløsning 1920 x 1200 ved 60 Hz (analogt indgang) 1920 x 1200 ved 60 Hz (digital indgang) Anbefalet opløsning 1920 x 1200 ved 60 Hz (digital indgang) V frekv. (khzx) Opløsning L frekv. (Hz) 31,47 720x400 70,09 31,47 640x480 59,94 35,00 640x480 66,67 37,86 640x480 72,81 37,50 640x480 75,00 37,88 800x600 60,32 46,88 800x600 75,00 48, x768 60,00 60, x768 75,03 44, x720 59,86 63, x ,02 79, x ,03 55, x900 59,89 70, x900 74,98 64, x ,88 65, x ,95 66, x ,93 74, x ,95 67, x ,00 75, x ,00 Bemærk Bemærk venligst, at din skærm virker bedst med native opløsning på 1920 X 1200 ved 60Hz. For at opnå den bedste billedkvalitet, bedes du venligst følge den anbefalede opløsning. 14

17 6. Strømstyring 6. Strømstyring Hvis der er installeret et skærmkort eller software på pc en, der er i overensstemmelse med VESA DPM, kan skærmen automatisk nedsætte strømforbruget, når den ikke bruges. Når input fra tastatur, mus eller anden inputenhed registreres, "vågner" skærmen automatisk igen. Nedenstående tabel viser denne automatiske energisparefunktions strømforbrug og signalering: Energispare-definition VESA tilstand Video V synk L synk Opbrugt strøm LED Farve Aktiv TIL Ja Ja I dvale (Standby) 31,7 W (typ.) 51,8 W (maks.) FRA Nej Nej <0,3W Hvid Hvid (blinker) Kontakt Fra FRA W (AC knap) FRA Følgende opsætning bruges til at måle skærmens strømforbrug. Indbygget opløsning: 1920 x 1200 Kontrast: 50% Lysstyrke: 100% Farvetemperatur: 6500k med fuldt, hvidt mønster Bemærk Disse data kan ændres uden varsel. 15

18 7. Lovmæssige oplysninger 7. Lovmæssige oplysninger TCO Certified Edge Congratulations, Your display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified Edge label. This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment. This display is awarded the TCO Certified cutting edge mark to signify it incorporates a new cutting edge innovation that delivers distinct benefits for the user and reduced impact on the environment. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide. Some of the Usability features of the TCO Certified for displays: Good visual ergonomics and image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and image stability Product have been tested according to rigorous safety standards at an impartial laboratory Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels Low acoustic noise emissions environmental management system (EMAS or ISO 14001) Very low energy consumption both in onand standby mode minimize climate impact Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance) Both product and product packaging is prepared for recycling The brand owner offers take-back options The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and ITmanufacturers all over the world. About 50% of all displays worldwide are TCO certified. For more information, please visit: User define mode is used for TCO Certified compliance. Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays: The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified 16

19 7. Lovmæssige oplysninger Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community s stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. EPEAT ( The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT S requirement that all registered products meet ENERGY STAR s energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards EN :2006+A11:2009+A1:20 10+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment). EN55022:2010 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment). EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment). EN :2006 +A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission). EN :2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable. EN 50581:2012 (Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances) EN 50564:2011 (Electrical and electronic household and office equipment Measurement of low power consumption) 2006/95/EC (Low Voltage Directive). 2004/108/EC (EMC Directive). 2009/125/EC (ErP Directive, EC No. 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. 2011/65/EU (RoHS Directive) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. The product also comply with the following standards ISO :2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays). GS EK1-2000:2013 (GS mark requirement). pren50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display). 17

20 7. Lovmæssige oplysninger MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields). Energy Star Declaration ( As an ENERGY STAR Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Note We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time. Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device. To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture. THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS. FCC Declaration of Conformity Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. 18

21 7. Lovmæssige oplysninger Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l antenne de réception. Augmenter la distance entre l équipement et le récepteur. Brancher l équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur. Demander l aide du marchand ou d un technicien chevronné en radio/télévision. Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement. N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA. EN Compliance (Czech Republic Only) Polish Center for Testing and Certification Notice The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T and PN-89/E

22 7. Lovmæssige oplysninger North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NET- LEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IR- ROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTIL- FØRSEL ER LETTE Å NÅ. Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind. Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß 1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. 2. nur original-ersatzteile verwendet werden. 3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird. Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN beträgt 70dB (A) oder weniger. ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND. 20

23 7. Lovmæssige oplysninger Restriction on Hazardous Substances statement (India) This product complies with the India E-waste Rule 2011 and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule. E-Waste Declaration for India 中 国 大 陆 RoHS 根 据 中 国 大 陆 电 子 电 气 产 品 有 害 物 质 限 制 使 用 标 识 要 求 ( 也 称 为 中 国 大 陆 RoHS), 以 下 部 分 列 出 了 本 产 品 中 可 能 包 含 的 有 害 物 质 的 名 称 和 含 量 部 件 名 称 铅 汞 镉 (Pb)(Hg)(Cd) 六 价 铬 (Cr(VI)) 有 害 物 质 多 溴 联 苯 (PBB) 多 溴 二 苯 醚 (PBDE) 外 壳 液 晶 显 示 屏 电 路 板 组 件 * 电 源 适 配 器 电 源 线 / 连 接 线 本 表 格 依 据 SJ/T 的 规 定 编 制 * : 电 路 板 组 件 包 括 印 刷 电 路 板 及 其 构 成 的 零 部 件, 如 电 阻 电 容 集 成 电 路 连 接 器 等 : 表 示 该 有 害 物 质 在 该 部 件 所 有 均 质 材 料 中 的 含 量 均 在 GB/T 规 定 的 限 量 要 求 以 下 : 表 示 该 有 害 物 质 至 少 在 该 部 件 的 某 一 均 质 材 料 中 的 含 量 超 出 GB/T 规 定 的 限 量 要 求 备 注 : 以 上 的 部 件 中, 部 分 含 有 有 害 物 质 超 过 是 由 于 目 前 行 业 技 术 水 平 所 限, 暂 时 无 法 实 现 替 代 或 减 量 化 This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling in India please visit the below web link. recycling/index.page 环 保 使 用 期 限 电 子 电 气 产 品 有 害 物 质 限 制 使 用 标 识 要 求 说 明 : 该 电 子 电 气 产 品 含 有 某 些 有 害 物 质, 在 环 保 使 用 期 限 内 可 以 放 心 使 用, 超 过 环 保 使 用 期 限 之 后 应 该 进 入 回 收 循 环 系 统 中 国 能 源 效 率 标 识 根 据 中 国 大 陆 能 源 效 率 标 识 管 理 办 法 本 显 示 器 符 合 以 下 要 求 : 能 源 效 率 (cd/w) > 1.05 关 闭 状 态 能 耗 (W) < 0.5 能 效 等 级 1 级 能 效 标 准 GB 详 细 有 关 信 息 请 查 阅 中 国 能 效 标 识 网 : 废 弃 电 器 电 子 产 品 回 收 处 理 管 理 条 例 提 示 性 说 明 为 了 更 好 地 关 爱 及 保 护 地 球, 当 用 户 不 再 需 要 此 产 品 或 产 品 寿 命 终 止 时, 请 遵 守 国 家 废 弃 电 器 电 子 产 品 回 收 处 理 相 关 法 律 法 规, 将 其 交 给 当 地 具 有 国 家 认 可 的 回 收 处 理 资 质 的 厂 商 进 行 回 收 处 理 China RoHS The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products produced and sold for China market have to meet China RoHS request. 21

24 7. Lovmæssige oplysninger Information for U.K. only WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED. Important: This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows: 1. Remove fuse cover and fuse. 2. Fit new fuse which should be a BS A,A.S.T.A. or BSI approved type. 3. Retit the fuse cover. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5A. NOTE: The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere. How to connect a plug The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: BLUE - NEUTRAL ( N ) BROWN - LIVE ( L ) GREEN&YELLOW - EARTH ( E ) 1. The GREEN&YELLOW wire must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or by the Earth symbol or coloured GREEN or GREEN&YELLOW. 2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK. 3. The BROWN wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "L" or coloured RED. Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires. (B) (A) - 22

25 8. Kundeservice og garanti 8. Kundeservice og garanti 8.1 Philips' regler ved pixeldefekter på fladskærme Philips tilstræber at levere produkter af den højeste kvalitet. Vi anvender nogle af branchens mest avancerede produktionsprocesser og udfører en streng kvalitetskontrol. En gang imellem er defekte pixler eller sub-pixler på TFT-skærme dog uundgåelige. Ingen producent kan garantere, at alle paneler vil være fri for pixeldefekter, men Philips garanterer, at enhver skærm med et uacceptabelt antal defekter repareres eller udskiftes under garantien. Dette notat forklarer de forskellige former for pixeldefekter og definerer de acceptable defektniveauer for hver type. For at være berettiget til reparation eller udskiftning under garantien skal antallet af pixeldefekter på en TFT -skærm overskride disse acceptable niveauer. For eksempel må højst 0,0004% af sub-pixlerne på en skærm være defekte. Desuden sætter Philips endnu højere kvalitetsnormer på visse typer eller kombinationer af pixeldefekter, der er mere generende end andre. Denne pixelpolitik gælder i hele verden. Forskellige typer pixeldefekter Pixel- og sub-pixeldefekter optræder på skærmen på forskellige måder. Der er to kategorier af pixeldefekter og flere typer subpixeldefekter i hver kategori. Defekte lyse prikker Defekte lyse prikker fremkommer som pixels eller underpixels, der altid lyser eller er "tændt". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærmbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster. Der er følgende typer defekte lyse prikker. En tændt rød, grøn eller blå sub-pixel. sub-pixel Pixler og sub-pixler pixler En pixel eller et billedelement er sammensat af tre sub-pixler med primærfarverne rød, grøn og blå. Når mange pixler sættes sammen, kan de danne et billede. Når alle sub-pixler i en pixel lyser, fremstår de farvede sub-pixler tilsammen som enkelt hvid pixel. Hvis de alle er mørke, fremstår de tre farvede sub-pixler tilsammen som en enkelt sort pixel. Andre kombinationer af oplyste og mørke sub-pixler fremstår som enkelte pixler i andre farver. To sammenliggende tændte sub-pixler: - Rød + Blå = Lilla - Rød + Grøn = Gul - Grøn + Blå = Cyan (Lyseblå) Tre sammenliggende tændte pixler (en hvid pixel). 23

26 8. Kundeservice og garanti Bemærk En rød eller blå lys prik skal være mere end 50 procent lysere end de omkringliggende prikker, mens en grøn lys prik er 30 procent lysere end de omkringliggende prikker. Defekte mørke prikker Defekte mørke prikker (Black Dot Defects) fremkommer som pixels eller underpixels, der altid er mørke eller er "slukkede". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærmbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster. Der er følgende typer defekte mørke prikker. Tætsiddende pixeldefekter Da pixel- og sub-pixeldefekter af samme type, der ligger tæt på hinanden, kan være mere iøjnefaldende, specificerer Philips også tolerancer for tætsiddende pixeldefekter. Pixeldefekttolerancer For at være berettiget til reparation eller udskiftning på grund af pixeldefekter i garantiperioden skal en TFT-skærm i en Philips fladskærm have pixel- eller sub-pixeldefekter, der overskrider de tolerancer, der er gengivet i følgende tabeller. BRIGHT DOT-DEFEKTER ACCEPTABELT NIVEAU 1 tændt sub-pixel 3 2 sammenliggende tændte sub-pixler 1 3 sammenliggende tændte sub-pixler (en hvid pixel) 0 Afstand mellem to bright dot-defekter* >15mm Samlede bright dot-defekter af alle typer 3 BLACK DOT-DEFEKTER ACCEPTABELT NIVEAU 1 mørk sub-pixel 5 eller færre 2 sammenliggende mørke sub-pixler 2 eller færre 3 sammenliggende mørke sub-pixler 0 Afstand mellem to black dot-defekter* >15mm Samlede black dot-defekter af alle typer 5 eller færre SAMLEDE DOT-DEFEKTER Samlede bright- eller black dot-defekter af alle typer Bemærk 1. 1 eller 2 sammenliggende sub-pixel-defekter = 1 dot-defekt ACCEPTABELT NIVEAU 5 eller færre 2. Denne monitor er i overensstemmelse med ISO (ISO : Testmetoder for ergonimiske krav, analyse og overensstemmelse på elektroniske visuelle skærme) 3. ISO er efterfølgeren af den tidligere ISO13406 standard, som er tilbagetrukket af den internationale organisation for standardisering (ISO) pr.:

27 8. Kundeservice og garanti 8.2 Kundeservice og garanti For oplysninger om garantidækning og gældende støttekrav i dit område, bedes du besøge www. philips.com/support website for details. Du kan også kontakte dit lokale Philips kundeservicecenter via nummeret nedenfor. Kontaktoplysninger i Vesteuropa: Land CSP Hotline nummer Pris Åbningstider Austria RTS Mon to Fri : 9am - 6pm Belgium Ecare Mon to Fri : 9am - 6pm Cyprus Alman Free of charge Mon to Fri : 9am - 6pm Denmark Infocare Local call tariff Mon to Fri : 9am - 6pm Finland Infocare Local call tariff Mon to Fri : 9am - 6pm France Mainteq Mon to Fri : 9am - 6pm Germany RTS Mon to Fri : 9am - 6pm Greece Alman Free of charge Mon to Fri : 9am - 6pm Ireland Celestica Local call tariff Mon to Fri : 8am - 5pm Italy Anovo Italy Mon to Fri : 9am - 6pm Luxembourg Ecare Local call tariff Mon to Fri : 9am - 6pm Netherlands Ecare Mon to Fri : 9am - 6pm Norway Infocare Local call tariff Mon to Fri : 9am - 6pm Poland MSI Local call tariff Mon to Fri : 9am - 6pm Portugal Mainteq Free of charge Mon to Fri : 8am - 5pm Spain Mainteq Mon to Fri : 9am - 6pm Sweden Infocare Local call tariff Mon to Fri : 9am - 6pm Switzerland ANOVO CH Local call tariff Mon to Fri : 9am - 6pm United Kingdom Celestica Local call tariff Mon to Fri : 8am - 5pm Kontaktoplysninger til Kina: Land Callcenter Kundeservice tlf China PCCW Limited Kontaktoplysninger til NORDAMERIKA: Land Callcenter Kundeservice tlf U.S.A. EPI-e-center (877) Canada EPI-e-center (800)

28 8. Kundeservice og garanti Kontaktoplysninger til CENTRAL- OG ØSTEUROPA: Land Callcenter CSP Kundeservice tlf Belarus NA IBA Bulgaria NA LAN Service Croatia NA MR Service Ltd +385 (01) Czech Rep. NA Asupport Estonia NA FUJITSU (General) (workshop) Georgia NA Esabi Hungary NA Profi Service (General) (For AOC&Philips only) Kazakhstan NA Classic Service I.I.c Latvia NA ServiceNet LV Lithuania NA UAB Servicenet (general) (for Philips) Macedonia NA AMC Moldova NA Comel Romania NA Skin Russia NA CPS +7 (495) Serbia&Montenegro NA Kim Tec d.o.o Slovakia NA Datalan Service Slovenia NA PC H.and the republic of Belarus NA ServiceBy Turkey NA Tecpro Ukraine NA Topaz Ukraine NA Comel Kontaktoplysninger til LATINAMERIKA: Land Callcenter Kundeservice tlf Brazil Vermont Argentina

29 8. Kundeservice og garanti Kontaktoplysninger til APMEA: Land ASP Kundeservice tlf Åbningstider Australia AGOS NETWORK PTY LTD Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm New Zealand Visual Group Ltd Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm Hong Kong Macau India Indonesia Company: Smart Pixels Technology Ltd. REDINGTON INDIA LTD PT. CORMIC SERVISINDO PERKASA Korea Alphascan Displays, Inc Hong Kong: Tel: Macau:Tel: (853) Tel: SMS: PHILIPS to (Customer Hotline) (Customer Hotline) Malaysia R-Logic Sdn Bhd Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:00-17:30 Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30 Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm Sat. 9:00am-1:00pm Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm Sat. 8:30am-12:30am Pakistan TVONICS Pakistan Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm Singapore Philips Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center) (65) Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm Taiwan FETEC.CO Mon.~Fri. 09:00-18:00 Thailand Axis Computer System Co., Ltd. (662) Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm South Africa Computer Repair Technologies Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm Israel Eastronics LTD Sun.~Thu. 08:00-18:00 Vietnam Philippines Armenia Azerbaijan Georgia Kyrgyzstan Tajikistan Uzbekistan FPT Service Informatic Company Ltd. - Ho Chi Minh City Branch EA Global Supply Chain Solutions,Inc Ho Chi Minh City Danang City Can tho Province Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30-17:30,Sat. 8:00-12:00 (02) ; Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm Firebird service centre Sun.~Thu. 09:00-18:00 Soniko Plus Private Enterprise Ltd Mon.~Fri. 09:00-18:00 Turkmenistan Technostar Service Centre +(99312) , Mon.~Fri. 09:00-18:00 Japan フィリップスモニター サポートセンター Mon.~Fri. 10:00-17:00

30 9. Fejlfinding og FAQ 9. Fejlfinding og FAQ 9.1 Fejlfinding Denne side omhandler problemer, som kan klares af brugeren selv. Hvis problemet stadig er der, efter at du har prøvet disse løsninger, skal du kontakte Philips' kundeservice. Almindelige problemer Intet billede (strømdiode lyser ikke) Kontroller, at ledningen er sat i stikkontakten og bag på skærmen. Kontroller først, at strømkontakten foran på skærmen er i OFF (FRA), og stil den derefter på ON (TIL). Intet billede (strømdiode lyser hvid) Kontroller, at der er tændt for computeren. Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren. Kontroller, at der ikke er nogen bøjede stikben på signalkablets stik. Hvis der er det, skal du få kablet repareret eller udskiftet. Energisparefunktionen kan være aktiveret Skærm siger Attention Check cable connection Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren. (Se også Quick Start Guiden). Tjek, om skærmkablets stikben er bøjede. Kontroller, at der er tændt for computeren. AUTO (AUTOMATISK) knappen virker ikke Den automatiske funktion fungerer kun i VGA analog-tilstand. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan der foretages manuelle justeringer via OSD-menuen. Bemærk Den Auto (Automatiske) funktion er ikke nødvendig i DVI digital-tilstand. Synlige tegn på røg eller gnister Forsøg ikke selv at fejlfinde Træk straks skærmens stik ud af stikkontakten Kontakt straks en repræsentant fra Philips kundeafdeling. Billedproblemer Billedet er ikke centreret Justér billedets position med funktionen Auto (Automatisk) i OSD-menuerne. Juster billedpositionen med Phase/Clock (Fase/Klokke) i Setup (Opsætning) i OSD hovedmenuen. Den kan kun bruges i VGAtilstand. Billede vibrerer på skærmen Tjek, at signalkablet er korrekt forbundet til grafikkortet eller pc'en. Lodret flimren Justér billedet med funktionen Auto (Automatisk) i OSD-menuerne. Eliminer de lodrette bjælker med Phase/ Clock (Fase/Klokke) i Setup (Opsætning) i OSD hovedmenuen. Den kan kun bruges i VGA-tilstand. Vandret flimren Justér billedet med funktionen Auto (Automatisk) i OSD-menuerne. Eliminer de lodrette bjælker med Phase/ Clock (Fase/Klokke) i Setup (Opsætning) i OSD hovedmenuen. Den kan kun bruges i VGA-tilstand. 28

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

272G5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 20

272G5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 20 272G5 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 20 26 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

273V5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36

273V5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36 273V5 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 221S3UCS http://da.yourpdfguides.com/dref/4280807

Din brugermanual PHILIPS 221S3UCS http://da.yourpdfguides.com/dref/4280807 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PhotoFrame 7FF2FPAS. DA Brugervejledninger 1. Register your product and get support at

PhotoFrame 7FF2FPAS. DA Brugervejledninger 1. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome PhotoFrame 7FF2FPAS DA Brugervejledninger 1 Indhold 1. Hvad følger med 2. Tilslut 2.1 Montér holderen 2.2 Tilslut strømadapteren 3. Opsæt

Læs mere

C565. Trådløst DECT-headset. Brugervejledning

C565. Trådløst DECT-headset. Brugervejledning C565 Trådløst DECT-headset Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Basisinformation vedrørende headset og base 5 Tilbehør 6 Tilpas headsettet 7 Tilpasning af højre ørekrog 7 Tilpasning

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

Dell P " 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell P  1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell P2016 20" 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell P2016 - LED monitor - 20" (19.45" viewable) - 1440 x 900 HD 720p - IPS - 250 cd/m² - 1000:1-6 ms -

Læs mere

240P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34

240P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34 240P4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2 1.3

Læs mere

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Dansk standard DS/EN ISO 11957 2. udgave 2009-09-22 Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Acoustics Determination of sound insulation performance of cabins Laboratory and in situ

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Dansk standard DS/EN ISO 13076 1. udgave 2012-08-10 Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Paints and varnishes Lighting and procedure for visual assessments of coatings

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

240B4/240P4. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 20 Fejlfinding og FAQ 26

240B4/240P4.  DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 20 Fejlfinding og FAQ 26 240B4/240P4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 20 Fejlfinding og FAQ 26 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning

Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning e-manual Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning file:///e /190S1 CD/190S1 CD/lcd/manual/DANISH/190S1/INDEX.HTM2009-9-21 11:14:40 Sikkerhed og fejlfinding Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr

Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr Dansk standard DS/EN ISO 4871 2. udgave 2009-09-09 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 4871:2009 Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste Dansk standard DS/EN 13427 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til anvendelsen af europæiske standarder for emballage og emballageaffald Packaging Requirements for the use of European Standards in the

Læs mere

247E4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35

247E4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35 247E4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske korrosionsbetingelser Del 1: Vådt (salttåge)/tørt/fugtigt

Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske korrosionsbetingelser Del 1: Vådt (salttåge)/tørt/fugtigt Dansk standard DS/EN ISO 11997-1 1. udgave 2006-03-06 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 11997-1:2006 Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske

Læs mere

274E5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34

274E5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34 274E5 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

19S4. www.philips.com/welcome. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33

19S4. www.philips.com/welcome. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 19S4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 39 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2 1.3

Læs mere

220V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32

220V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32 220V4L www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

241S4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32

241S4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 241S4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 37 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner Dansk standard DS/EN 33 3. udgave 2011-10-03 Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner WC pans and WC suites Connecting dimensions DS/EN 33 København DS projekt: M235262 ICS: 91.140.70 Første del

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

231B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40

231B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40 231B4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

PhotoFrame 7FF2FPA. DA Brugervejledninger 1. Register your product and get support at

PhotoFrame 7FF2FPA. DA Brugervejledninger 1. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome PhotoFrame 7FF2FPA DA Brugervejledninger 1 Indhold 1. Hvad følger med 2. Tilslut 2.1 Montér holderen 2.2 Tilslut strømadapteren 3. Opsæt

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

258B6. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 16 Fejlfinding og FAQ 21

258B6.  DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 16 Fejlfinding og FAQ 21 258B6 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 16 Fejlfinding og FAQ 21 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Plast Eksponeringsmetoder til laboratorielyskilder Del 3: Fluorescerende UV-lamper

Plast Eksponeringsmetoder til laboratorielyskilder Del 3: Fluorescerende UV-lamper Dansk standard DS/EN ISO 4892-3 2. udgave 2006-03-06 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 4892-3:2006 Plast Eksponeringsmetoder til laboratorielyskilder Del 3:

Læs mere

193V5. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31

193V5. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 193V5 www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

[Placering af Forsigtig-erklæring]

[Placering af Forsigtig-erklæring] svejledning LCD-farveskærm [Placering af Forsigtig-erklæring] Om installationsvejledningen og brugervejledningen svejledning (denne vejledning) Brugervejledning (PDF-fil på cd-rom en*) PRECAUTIONS (SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER)

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

239C4Q. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37

239C4Q. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37 239C4Q www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

271P4. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 17 Fejlfinding og FAQ 24

271P4.  DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 17 Fejlfinding og FAQ 24 271P4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 17 Fejlfinding og FAQ 24 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

196V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31

196V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 196V4L www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

FCC advarsel... Canadisk DOC note... Forsigtighedsregler... Pakkeindhold... Installationsvejledning... Juster skærmens indstillinger...

FCC advarsel... Canadisk DOC note... Forsigtighedsregler... Pakkeindhold... Installationsvejledning... Juster skærmens indstillinger... Indholdsfortegnelse TCO03 note... FCC advarsel... Canadisk DOC note... Forsigtighedsregler... Pakkeindhold... Installationsvejledning... Samling af skærm... Montering af skærm... Justering af synsvinkel...

Læs mere

241B7. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 33

241B7.  DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 33 241B7 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 33 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i k at i o n e r 5 A n

Læs mere

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Dansk standard DS/EN 15221-2 2. udgave 2008-06-30 Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management

Læs mere

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber Dansk standard Tillæg DS/EN 61340-4-1:2004/A1:2015 1. udgave 2015-06-23 Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder for specifikke anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Læs mere

Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3

Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3 Dansk standard DS/EN ISO 9906 2. udgave 2012-06-08 Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3 Rotodynamic pumps Hydraulic performance acceptance tests Grades 1, 2

Læs mere

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Dansk standard Tillæg DS/EN 60061-1/A41 (elektronisk) 1. udgave 2010-06-24 Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Lamp caps and holders together

Læs mere

Præsentation af Dynamics AX 2012. Claus Andersen Product Manager, EG NeoProcess

Præsentation af Dynamics AX 2012. Claus Andersen Product Manager, EG NeoProcess Præsentation af Dynamics AX 2012 Claus Andersen Product Manager, EG NeoProcess Hvem er Claus Andersen Dynamics AX, Product Manager IT erfaring siden 1979 ERP implementering siden 1990 AX-erfaring siden

Læs mere