KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) 239 endelig 2002/165 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) ( ) (forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2)

2 Ændret forslag til 2002/165 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) ( ) 1. BAGGRUND Fremsendelse af forslag til Rådet og Europa-Parlamentet (KOM (2002) 401 endelig /0165 (COD)) i overensstemmelse med traktatens artikel 175, stk. 1: Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg : Udtalelse fra Regionsudvalget: Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG Forslaget er baseret på artikel 149 og tager sigte på at etablere et fællesskabsprogram, hvis overordnede mål det er at øge kvaliteten af uddannelserne ved at forbedre den internationale anseelse med hensyn til de videregående uddannelser i Europa og ved at fremme samarbejdet med tredjelande med henblik på at forbedre udviklingen af de menneskelige ressourcer og fremme dialogen og forståelsen mellem befolkninger og kulturer. Det fremtidige program bliver et middel til at klare de udfordringer, som de videregående uddannelser i Europa i dag står over for, navnlig behovet for at fremme større overensstemmelse mellem strukturer for akademiske grader og give dem en mere attraktiv profil internationalt set. Disse spørgsmål er af central betydning for Sorbonne/Bologna/Prag-processen og for nationale reformer af videregående uddannelser i adskillige medlemsstater. 3. KOMMISSIONENS HOLDNING TIL PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG Samlede antal ændringsforslag: 65 Ændringsforslag, som kan godkendes fuldt ud: 20 Ændringsforslag, som i princippet kan godkendes: 18 Ændringsforslag, som ikke kan godkendes: 27 2

3 3.1. Ændringsforslag, som Kommissionen har godkendt fuldt ud Titel Kommissionen godkender ændringsforslag 1, som giver programmet betegnelsen "Erasmus Mundus". Denne ændring afspejles i hele forslaget Betragtninger Kommissionen godkender ændringsforslag 4, som tilføjer en vigtig henvisning til sproglig mangfoldighed; ændringsforslag 5, som tilføjer en politisk vigtig henvisning til idealerne om demokrati og ligestilling mellem mænd og kvinder; ændringsforslag 11, som indebærer en redaktionel ændring, der gør teksten mere præcis; og ændringsforslag 14, som tydeliggør teksten ved at anføre programmets målsætninger i en ny betragtning Artikler For så vidt angår artikel 1, godkender Kommissionen ændringsforslag 17, som indebærer en let omskrivning af stk. 1 og afspejler ændringen af programmets betegnelse. For så vidt angår artikel 4, godkendes ændringsforslag 28, som henviser til "udvidet" mobilitetsstøtte i overensstemmelse med programmets formål, og ændringsforslag 31, som forenkler teksten på en nyttig måde. Kommissionen godkender ændringsforslag 32, som giver en mere præcis definition af de organer, som omfattes af denne særlige bestemmelse i artikel 5. For så vidt angår artikel 6, godkender Kommissionen ændringsforslag 34, som indføjer en henvisning til fælles aktioner på et tidligere tidspunkt i teksten; ændringsforslag 35, som fremhæver den informative rolle, der tilfalder de strukturer, medlemsstaterne har udpeget til at samarbejde med Kommissionen; ændringsforslag 36, som indeholder en anmodning til medlemsstaterne om at sikre komplementaritet og overensstemmelse mellem programmet og tilsvarende nationale initiativer; og endelig ændringsforslag 37 og 38, som omhandler samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med programmet og derved fuldstændiggør de to foregående stykker i artiklen, som henviser til henholdsvis Kommissionen og medlemsstaterne. Kommissionen kan godkende ændringsforslag 43, som fjerner artikel 9. Indholdet i denne artikel slås sammen med indholdet i artikel 11. Ændringsforslag 47, som forenkler artikel 13, stk. 2, om tilsyn og evaluering, godkendes også Bilag Kommissionen godkender ændringsforslag 59, som henviser til partnerskaber mellem universiteter og erhvervslivet med henblik på at indsamle og udveksle informationer og lette adgangen til beskæftigelse som en eventuel aktivitet under aktion 3. For så vidt angår aktion 4, kan Kommissionen godkende ændringsforslag 62, som bygger videre på tanken om en internetportal til programmet; ændringsforslag 63, som er en logisk følge af det foregående ændringsforslag, da det fjerner en henvisning til en internetportal 3

4 senere i teksten; og ændringsforslag 66, som henviser til et "begrænset antal" undersøgelser og dermed understreger, at det drejer sig om en aktion af begrænset omfang Ændringsforslag, som Kommissionen i det væsentligste eller i princippet har godkendt Betragtninger Ændringsforslag 9 indeholder et forslag om en ny betragtning 7, som henviser til højere uddannelsesinstitutioners eksisterende erfaringer med samarbejde med tredjelande. Betragtningen afspejler Kommissionens formodninger i så henseende. For at sikre så enkel en tekst som muligt slås dette ændringsforslag sammen med ændringsforslag 10, som også godkendes i det væsentligste, og som henviser til EU's akademiske institutioners manglende evne til at tiltrække internationalt mobile studerende i et rimeligt antal. Disse ændringsforslag slås sammen til en ny betragtning 7, der vil lyde som følger: "Det er almindeligt anerkendt, at akademiske institutioner i Den Europæiske Union kan øge deres andel af internationalt mobile studerende ved at kombinere deres individuelle styrke og udbygge deres uddannelsesmæssige mangfoldighed og deres store erfaring med netværkssamarbejde og samarbejde med tredjelande, således at de kan tilbyde kurser af høj kvalitet, som kun findes i Europa; sådanne kurser vil sikre en bedre fordeling af fordelene ved international mobilitet i Fællesskabet og partnerlandene." Artikler Ændringsforslag 18 tilføjer et nyt stykke til artikel 1, som omhandler hensyn til Den Europæiske Unions og medlemsstaternes respektive beføjelser inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse; ændringsforslaget kan godkendes uden henvisningen til erhvervsuddannelse. Ændringsforslag 20 tilføjer en henvisning til Den Europæiske Unions idealer om demokrati og menneskerettigheder til artikel 3, stk. 1. Ændringsforslaget kan godkendes uden ordene "Den Europæiske Unions", da idealerne om demokrati og menneskerettigheder er universelle. Med hensyn til artikel 3 gælder det endvidere, at nok forenkler ændringsforslag 21 teksten, men det fjerner også udtrykket "gøre i stand til", som er af stor betydning for programmets mål. Det fjerner også den ligeså vigtige henvisning til højt kvalificerede studerende. Derfor foreslår Kommissionen at ændre Parlamentets formulering på følgende måde: "at tilskynde og gøre højt kvalificerede studerende og akademikere fra hele verden i stand til at erhverve europæiske erfaringer og/eller kvalifikationer". Kommissionen kan godkende henvisningen til chartret om grundlæggende rettigheder, som foreslået i ændringsforslag 23; henvisningen indføjes dog i betragtning 6, der vil lyde som følger: "Der er behov for at øge Fællesskabets bestræbelser på at fremme dialogen og den mellemfolkelige forståelse i verden og for at udbrede idealerne om demokrati, herunder ligestilling mellem kvinder og mænd, især fordi mobilitet fører til opdagelsen af nye kulturelle og samfundsmæssige miljøer og letter forståelsen heraf. Kommissionen sikrer også, at ingen gruppe af borgere eller tredjelandsstatsborgere udelukkes eller forfordeles, jf. artikel 21, stk. 1, i EU's charter om grundlæggende rettigheder." 4

5 Ændringsforslag 24 indføjer en bestemmelse om "hjerneflugt" i artikel 3. Kommissionen deler de betænkeligheder, der ligger til grund for dette ændringsforslag, men mener ikke, det er hensigtsmæssigt at indføje en sådan bestemmelse i artikel 3; den foreslår, at der i stedet henvises hertil i en ny betragtning 7a, der vil lyde som følger: 'I forbindelse med fremme af international mobilitet bør Kommissionen være opmærksom på det almindeligt kendte fænomen "hjerneflugt".' Ændringsforslag 26 ændrer betegnelsen "Den Europæiske Unions masteruddannelser" i artikel 4 til "Erasmus Mundus-masteruddannelser". Kommissionen kan godkende denne del af ændringsforslaget. Den resterende del af ændringsforslaget dækkes i det væsentligste af bilaget, under aktion 1, punkt 2, som indeholder en oversigt over de grundlæggende krav, masteruddannelser skal opfylde. Ændringsforslag 70, som i det væsentligste tager sigte på at indføre en bestemmelse i artikel 4 om tilskyndelse til brug af to sprog i forbindelse med masteruddannelser, kan godkendes. Bestemmelsen er dog direkte forbundet med masteruddannelser og bør derfor som foreslået i nedenstående ændringsforslag 69 indgå i bilaget under aktion 1, punkt 2. Kommissionen foreslår, at indholdet i ændringsforslag 39 om en ny artikel vedrørende programforvaltning, gengives i en ny betragtning 9b, der lyder som følger: "Fællesskabsaktionen forvaltes på en sådan måde, at den er gennemskuelig, brugervenlig, tilgængelig og forståelig for alle." Ændringsforslag 41 indføjer en henvisning i artikel 7 til udvælgelsesprocedurer og en komité; ændringsforslaget kan ikke godkendes i sin nuværende form. Kommissionen foreslår, at indholdet i dette ændringsforslag indføjes i et nyt afsnit i bilaget om udvælgelsesprocedurer, der lyder som følger: "UDVÆLGELSESPROCEDURER Udvælgelsesprocedurerne fastsættes som omtalt i artikel 7, stk. 1. Forslagene under aktion 1 og aktion 3 gennemgås af en udvælgelseskomité, sammensat af højtstående personligheder fra den akademiske verden, som afspejler den mangfoldighed, der kendetegner videregående uddannelser i Den Europæiske Union, under forsæde af en person, som komitéen vælger. Udvælgelseskomitéen sikrer, at Erasmus Mundus-masteruddannelserne og partnerskaberne er af meget høj akademisk kvalitet." Ændringsforslag 46 vedrører artikel 11 og forpligter Kommissionen til at holde programudvalget underrettet om initiativer på andre områder inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom. Indholdet kan godkendes og indføjes i artikel 11, stk. 2, hvis ordlyd stort set svarer til ændringsforslagets. Kommissionen foreslår, at der henvises til "alle relevante områder" og ikke til almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom. Artikel 11, stk. 2, lyder derfor som følger: "Kommissionen underretter jævnligt udvalget om Fællesskabets initiativer på relevante områder og sikrer effektive forbindelser og, hvor det er relevant, fælles foranstaltninger mellem dette program og programmer og foranstaltninger på området for uddannelse inden for rammerne af Fællesskabets samarbejde med tredjelande, herunder bilaterale aftaler og kompetente internationale organisationer." 5

6 Bilag Kvalitetsbegrebet i ændringsforslag 48 kan godkendes, men vil blive indføjet i det ovenfor omtalte afsnit om udvælgelsesprocedurer. Henvisningerne til modtagelse af studerende indgår som led i de krav, der opregnes i punkt 2, litra h), under aktion 1. I ændringsforslag 49 foreslås det, at der tilføjes et nyt punkt under aktion 1 med en henvisning til udvælgelseskriterier og sikkerhed for kontinuitet. Kommissionens oprindelige forslag indeholder en oversigt over de grundlæggende udvælgelseskriterier for Erasmus Mundusmasteruddannelser. Yderligere henvisninger til udvælgelse indføjes som anført ovenfor i et bilag. De udvælgelseskriterier, som bruges til at skaffe sig kendskab til mulighederne for kontinuitet, fastlægges på operationelt plan; derfor kan denne del af ændringsforslaget ikke godkendes. Ifølge ændringsforslag 50 bør masteruddannelser være repræsentative for forskellige studieområder, og der gives to eksempler. Ændringsforslaget kan i det væsentligste godkendes, men Kommissionen mener ikke, at der bør gives eksempler på studieområder i teksten, da det kan føre til misforståelser. Det forhold, at uddannelserne skal være repræsentative, indføjes dog under aktion 1, punkt 3, der lyder som følger: "Erasmus Mundus-masteruddannelserne vil blive udvalgt for en femårig periode i henhold til en nem årlig fornyelsesprocedure ud fra en rapportering om de opnåede fremskridt, og denne periode kan omfatte et års forberedende aktiviteter, inden den egentlige uddannelse påbegyndes. Der tilstræbes ligevægtig repræsentation af forskellige studieområder i løbet af programmet. Fællesskabet kan yde finansiel støtte til Erasmus Mundus-masteruddannelser, og finansieringen sker i henhold til den årlige fornyelsesprocedure." Kommissionen kan godkende indholdet i ændringsforslag 51, som henviser til brug af to sprog. Henvisningen vedrører dog specielt masteruddannelserne og bør anføres i bilaget under aktion 1, punkt 2, litra i), som foreslået i ændringsforslag 53 og 69. Sidstnævnte ændringsforslag kan i det væsentligste godkendes; det har dog været nødvendigt at ændre ordlyden, således at det fremgår tydeligt, at bestemmelsen ikke stiller krav til masteruddannelsernes undervisningssprog og overlader det til de højere uddannelsesinstitutioner at træffe beslutning om de mest hensigtsmæssige midler til gennemførelse af bestemmelsen. Bestemmelsen lyder derfor som følger: "om nødvendigt, og uden at det i øvrigt har indvirkning på undervisningssproget, sørge for de studerendes sproglige forberedelse og bistand, for at de har mulighed for at gøre brug af mindst to europæiske sprog, som tales i de medlemsstater, hvor de videregående uddannelsesinstitutioner, der deltager i Erasmus Mundus-masteruddannelser, er beliggende." 3.3. Ændringsforslag, som Kommissionen ikke har godkendt Betragtninger Med ændringsforslag 2 indføjes der i betragtning 1 en henvisning til medlemsstaterne, som ikke er i overensstemmelse med betragtningen, da den omhandler Det Europæiske Fællesskabs særlige rolle på uddannelsesområdet, jf. traktatens artikel 149. Ændringsforslag 3 indebærer, at der tilføjes en henvisning til Middelhavslandene til betragtning 5, hvilket skaber uligevægt i en tekst, som ellers ikke henviser til noget specifikt geografisk område. 6

7 Med ændringsforslag 6 foreslås der en ny betragtning med henvisning til den kommende revision af de eksisterende programmer. Det er ikke hensigtsmæssigt at have en sådan erklæring om noget fremtidigt til at optræde som betragtning. Betragtninger skal forklare grundlaget og anskueliggøre begrundelserne for programmet. Henvisningen til programmer for udviklingssamarbejde i ændringsforslag 7 vil give anledning til forvirring, da programmet hovedsageligt vedrører videregående uddannelser i Den Europæiske Union. Kommissionen er ikke i stand til at spille en rolle med hensyn til opfølgning og anerkendelse i forbindelse med fremme af samarbejdet mellem højere uddannelsesinstitutioner, jf. ændringsforslag 8. Medlemsstaterne har enekompetence i anerkendelsesspørgsmål. Nærværende forslag vedrører videregående uddannelser, herunder faglig uddannelse på et niveau, der svarer til videregående uddannelser. Erhvervsuddannelse er ikke omfattet af nærværende forslag, og derfor kan ændringsforslag 12 og 15 ikke godkendes. Ændringsforslag 13 tager som givet, at det er nødvendigt at få anerkendt eller godkendt grader under Erasmus Mundus, når de er tildelt. Det er en forkert antagelse. Erasmus Mundus yder kun støtte til masteruddannelser, som tildeler anerkendte grader. Erasmus Mundus bygger på respekt for undervisningens videnskabelige neutralitet og undervisernes uafhængighed. Ændringsforslag 16 kan ikke godkendes, for Det Europæiske Fællesskabs indsats kan ikke på nogen måde tilsidesætte disse principper Artikler Definitionen af "akademiker" i Kommissionens forslag dækker ikke kun personer med ekstraordinær akademisk erfaring, men også personer med ekstraordinær faglig erfaring. Ændringsforslag 19 ændrer definitionen af "akademiker" i artikel 2 på en måde, som bevirker, at personer med ekstraordinær faglig erfaring udelukkes fra denne aktion, hvorved Erasmus Mundus-uddannelserne eventuelt afskæres fra meget værdifulde bidrag. Det er imod gældende praksis på masterniveau, og derfor kan ændringsforslaget ikke godkendes. Ændringsforslag 27 sigter mod en forenkling af artikel 4, men ville give anledning til forvirring, da det slår tilgange sammen, som vedrører forskellige aktioner. Ændringsforslag 30 er en logisk følge af ændringsforslag 27 og kan af samme grund ikke godkendes. For så vidt angår artikel 6, kan den vidtrækkende forpligtelse, som Kommissionen ville få til at inddrage relevante organisationer i gennemførelsen af programmet, jf. ændringsforslag 33, ikke godkendes. Høring er den eneste præcise form for inddragelse, der er påtænkt for disse organisationer. Ændringsforslag 42, som vedrører artikel 8, tager sigte på at få disse organisationer inddraget i programudvalgets arbejde; det kan heller ikke godkendes, da det ville gribe ind i principperne for "komitologiproceduren". Med ændringsforslag 40 får artikel 7 tilføjet en henvisning til en definition i bilaget om fordelingen af midler på aktioner. Dette ændringsforslag ville medføre en uønsket stivhed i gennemførelsen af programmet. På nuværende tidspunkt er kommissionen ikke i stand til at godkende ændringsforslag 44, som øger budgettet for programmet til 300 mio. EUR. 7

8 Med ændringsforslag 45 henvises der i artikel 11 til programmerne vedrørende erhvervsuddannelse, hvilket kan give anledning til forvirring, da Erasmus Mundusprogrammet hovedsagelig fokuserer på videregående uddannelser Bilag Kommissionens forslag viser, at det er vigtigt med tilstrækkelige modtagelsesordninger for tredjelandsstuderende under aktion 1. Ifølge ændringsforslag 52 skal masteruddannelser bl.a. etablere kvalitetsordninger, særligt i samarbejde med regionale og lokale myndigheder, men derved indføres der en særlig betingelse for masteruddannelser, som ikke nødvendigvis har en positiv indvirkning på deres kvalitet, og som mange ikke vil kunne opfylde. Kommissionen er ikke i stand til at godkende ændringsforslag 54, for det kan ikke kræves, at masteruddannelser etablerer forbindelser til forskningscentre, da mange er erhvervs- og ikke forskningsorienterede, og heller ikke til erhvervsvirksomheder, da kravet ikke kan gøres gældende i forbindelse med masteruddannelser på det kunstneriske område. Med ændringsforslag 55 indføres der en operationel bestemmelse om, at rapporterne om de opnåede fremskridt skal vurderes af et ekspertudvalg i forbindelse med den årlige fornyelsesprocedure for masteruddannelserne. Denne bestemmelse vedrører programmets gennemførelse og er ikke på sin plads i en lovgivende tekst. Ændringsforslag 56 indfører begrebet anerkendelse af grader under aktion 2. Dette begreb ligger uden for programmets rammer, og derfor er Kommissionen ikke i stand til at godkende ændringsforslaget. Kommissionen er af den opfattelse, at masteruddannelserne skal være repræsentative for forskellige studieområder i løbet af programmet (som foreslået ovenfor i forbindelse med ændringsforslag 50). Det ville dog være upassende for afgørelsen at give eksempler på studieområder, som foreslået i ændringsforslag 57. Dette ændringsforslag henviser også til objektive kriterier og kvalitetskriterier i forbindelse med aktion 2. Kommissionen er af den opfattelse, at det kan overlades til de højere uddannelsesinstitutioner at fastsætte passende adgangskriterier. For så vidt angår aktion 3, er Kommissionen ikke i stand til at godkende ændringsforslag 58, for her hedder det faktisk, at Erasmus Mundus-masteruddannelser, der har etableret partnerskaber med højere uddannelsesinstitutioner i tredjelande, vil blive prioriteret ved udvælgelsen. Partnerskaber indgår ganske vist som et vigtigt led i programmet, men bestemmelsen ville faktisk resultere i en forpligtelse, som ikke nødvendigvis sikrer masteruddannelser af højere kvalitet. Kommissionen kan ikke godkende den angivelse af en grænse på 3% af budgettet under aktion 4, som fremgår af ændringsforslag 60, for den ville medføre en unødvendig budgetmæssig begrænsning af denne aktion. Budgettildelingen pr. aktion fastsættes i overensstemmelse med artikel 7. Kommissionens forslag viser tydeligt, at det er hensigten at fremme deltagelsen af dårligt stillede studerende fra tredjelande. Det foreslås i ændringsforslag 61, at der lægges særlig vægt på organisationer, som arbejder for de dårligst stillede. Med dette ændringsforslag ville der blive lagt for stor vægt på en praktisk indsats fra en særlig kategori af organisationer i forbindelse med aktion 4. På samme måde ville ændringsforslag 64 og 65 lægge for stor vægt 8

9 på en praktisk indsats for at integrere kønsaspektet og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Ændringsforslagene kan ikke godkendes Ændret forslag I overensstemmelse med EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer Kommissionen sit forslag som anført ovenfor. 9

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.9.2006 KOM(2006) 548 endelig 2005/0043 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 61 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 61 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del på Spørgsmål 61 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører 29.6.2016 A8-0204/2 2 Henvisning 9 a (nyt) - der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 med titlen: "Handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere" (COM(2016)0377), 29.6.2016

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+ EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 16.10.2013 ARBEJDSDOKUMENT om Erasmus+ det nye flerårige program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER

FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Notat EU s regelgrundlag for Erasmus Mundus programmet Indholdsoversigt 1. Hvad er Erasmus Mundus programmet? 2. Hvilke

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere