C 396 Tidende. Meddelelser og oplysninger 31. oktober 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C 396 Tidende. Meddelelser og oplysninger 31. oktober 2018"

Transkript

1 Den Europæiske Unions C 396 Tidende Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 31. oktober årgang Indhold III Forberedende retsakter REVISIONSRETTEN 2018/C 396/01 Udtalelse nr. 3/2018 (artikel 287, stk. 4, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond (COM(2018) 485 final)... 1 DA

2

3 C 396/1 Den Europæiske Unions Tidende DA III (Forberedende retsakter) REVISIONSRETTEN UDTALELSE Nr. 3/2018 (artikel 287, stk. 4, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond (COM(2018) 485 final) (2018/C 396/01) INDHOLD Punkt Side Indledning Generel bemærkning Specifikke bemærkninger Budgetstøtte Gennemgang af de enkelte afsnit Bilag: Analyse af Kommissionens forslag samt Revisionsrettens forslag

4 C 396/2 DA Den Europæiske Unions Tidende REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 287, stk. 4, under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Den Europæiske Unions bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden i overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalen samt om tildeling af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke fjerde del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse ( 1 ), særlig artikel 10, stk. 2, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget ( 2 ), under henvisning til Revisionsrettens udtalelse nr. 3/2013 om forslag til Rådets forordning om finansforordningen for den 11. Europæiske Udviklingsfond ( 3 ), under henvisning til Revisionsrettens udtalelse nr. 8/2015 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/323 om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond ( 4 ), under henvisning til Revisionsrettens udtalelse nr. 1/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 ( 5 ), under henvisning til Revisionsrettens årsberetninger om 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfonds aktiviteter ( 6 ), under henvisning til Revisionsrettens særberetning nr. 9/2013 ( 7 ), nr. 4/2013 ( 8 ) og nr. 11/2010 ( 9 ), under henvisning til Kommissionens forslag til Rådets forordning om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond ( 10 ), under henvisning til Rådets anmodning om en udtalelse om ovennævnte forslag, som Revisionsretten modtog den 16. juli 2018 VEDTAGET FØLGENDE UDTALELSE: INDLEDNING 1. Formålet med dette forslag er at tilpasse de finansielle regler for Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) til dem, som gælder for EU's budget. Rådets nuværende forordning om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond er opbygget som en række henvisninger til finansforordningen for Unionens almindelige budget (den almindelige finansforordning) med udelukkelse eller tilføjelse af bestemmelser for at tage hensyn til EUF's særlige forhold. 2. Revisionsretten fremsatte bemærkninger og anbefalinger vedrørende forslaget til den almindelige finansforordning i sin udtalelse nr. 1/ Eftersom finansforordningen for Unionens almindelige budget (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 ( 11 )) for nylig er blevet revideret, er det nødvendigt at tilpasse finansforordningen for 11. EUF. GENEREL BEMÆRKNING 4. Den foreslåede finansforordning for 11. EUF indeholder adskillige henvisninger til den almindelige finansforordning i sine artikler. Denne praksis forenkler EUF-regelsættet ved at reducere antallet af retsakter, der skal ændres i tilfælde af fremtidige ajourføringer af den almindelige finansforordning, og sikrer overensstemmelse mellem de berørte retsakter. Det betyder imidlertid, at den foreslåede forordning ikke er et selvstændigt dokument, og brugere vil være nødt til at konsultere den almindelige finansforordning med henblik på at anvende EUF's bestemmelser. ( 1 ) EUT L 210 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 193 af , s. 1. ( 3 ) EUT C 370 af , s. 1. ( 4 ) EUT C 5 af , s. 6. ( 5 ) EUT C 91 af , s. 1. ( 6 ) EUT C 322 af , s. 281, EUT C 375 af , s. 287, EUT C 373 af , s ( 7 )»EU's støtte til regeringsførelse i Den Demokratiske Republik Congo«( ( 8 )»EU's samarbejde med Egypten på området regeringsførelse«( ( 9 )»Kommissionens forvaltning af generel budgetstøtte i AVS-stater og lande i Latinamerika og Asien«( ( 10 ) COM(2018) 485 final. ( 11 ) EUT L 298 af , s. 1.

5 C 396/3 Den Europæiske Unions Tidende DA SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetstøtte 5. Artikel 236 i den almindelige finansforordning fastsætter vilkår og betingelser for anvendelsen af den budgetstøtte, som ydes til tredjelande. Vi forstår, at den foreslåede finansforordning for 11. EUF ikke tilføjer nogen nye elementer, der er specifikke for AVS-staterne eller OLT'erne. Derfor mener vi, at den henvisning til den almindelige finansforordning, som indgår i artikel 36, første afsnit, stadig er fuldt berettiget. 6. Afsnit 2-7 i artikel 36 omskriver imidlertid eksisterende vilkår og betingelser, som er fastsat i artikel 236 i den almindelige finansforordning, og tilføjer desuden nye. For eksempel fastsætter artikel 36 i den foreslåede finansforordning for 11. EUF, at budgetstøtten sigter mod at styrke de kontraktbaserede partnerskaber mellem Unionen og AVS-staterne og OLT'erne med henblik på bl.a. at støtte en holdbar og inklusiv økonomisk vækst og at udrydde fattigdom Disse mål indgår ikke den almindelige finansforordning. Vi mener, at disse uoverensstemmelser øger risikoen for forvirring eller misforståelser i fortolkningen og anvendelsen af forordningen. 7. Desuden er omfanget af de skønsbeføjelser, som gives Kommissionen i det sidste afsnit i artikel 36 for så vidt angår budgetstøtte til OLT'erne, ikke klart defineret. 8. Revisionsretten anbefalede allerede i sin udtalelse nr. 3/2013 om Kommissionens forslag til den foregående finansforordning for 11. EUF Rådet at overveje artiklen om budgetstøtte, som svarede til den, der indgår i det aktuelle forslag. Gennemgang af de enkelte afsnit 9. Resultaterne af Revisionsrettens detaljerede analyse og de tilsvarende forslag til ændringer er fremlagt i bilaget. Vedtaget af Afdeling III, der ledes af Bettina Jakobsen, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 25. september På Revisionsrettens vegne Klaus-Heiner LEHNE Formand

6 Betragtning 18 Artikel 3, stk. 2, litra e) Artikel 7 BILAG Analyse af Kommissionens forslag samt Revisionsrettens forslag Ref.: Kommissionens forslag Revisionsrettens analyse Revisionsrettens forslag»bestemmelserne om Revisionsrettens revision af de midler under 11. EUF, der forvaltes af EIB, bør stemme overens med den trepartsaftale, der er indgået mellem Revisionsretten, EIB og Kommissionen, jf. traktatens artikel 248, stk. 4.henvisninger til»budgetpost«i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning] som henvisninger til»tildeling«i nærværende forordningartikel 20 i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning] finder anvendelse. Samtlige indtægter skal dække samtlige anslåede betalinger, jf. dog artikel 8 i nærværende forordning.«gammel henvisning, skal ajourføres. Vedrører ikke den danske tekst. En sætning fra artikel 20 i den almindelige finansforordning»alle indtægter og udgifter opføres i budgettet uden indbyrdes modregning, jf. dog artikel 27.«bør tilføjes af konsekvenshensyn. Hvis den ikke tilføjes, vil den i artikel 20 fremsatte henvisning til artikel 27 muligvis ikke finde anvendelse på 11. EUF (jf. artikel 2, stk. 2, i finansforordningen for 11. EUF)»Bestemmelserne om Revisionsrettens revision af de midler under 11. EUF, der forvaltes af EIB, bør stemme overens med den trepartsaftale, der er indgået mellem Revisionsretten, EIB og Kommissionen, jf. traktatens artikel 287, stk. 3248, stk. 4.«Vedrører ikke den danske tekst»artikel 20 i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning] finder anvendelse. Samtlige indtægter skal dække samtlige anslåede betalinger, jf. dog artikel 8 i nærværende forordning. Jf. dog artikel 27 i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning].«c 396/4 DA Den Europæiske Unions Tidende Artikel 8, stk. 2, litra d)»tilbagebetalinger og indtægter fra finansielle instrumenter og budgetgarantier i henhold til artikel 209, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning]«teksten bør tilpasses artikel 21, stk. 3, litra f), i den almindelige finansforordning, som udelukkende henviser til tilbagebetalinger.»tilbagebetalinger og indtægter fratil finansielle instrumenter ogeller budgetgarantier i henhold til artikel 209, stk. 3, andet afsnit i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning]«artikel 8, stk. 4»Artikel i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning] vedrørende donationer finder anvendelse. En donation kan kun modtages efter godkendelse fra Rådet.«Teksten bør korrigeres til»artikel 25 og 26«. Artikel 27 vedrører»regler om fradrag og kursjusteringer«. Teksten bør ligeledes henvise til»virksomhedssponsorering«, som er omfattet af artikel 26.»Artikel 25 og i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning] vedrørende donationer og virksomhedssponsorering finder anvendelse. En donation eller en virksomhedssponsorering kan kun modtages efter godkendelse fra Rådet.«

7 Ref.: Kommissionens forslag Revisionsrettens analyse Revisionsrettens forslag Artikel 20 (tidl. artikel 22) Artikel 30, stk. 3, litra a) Artikel 39 overskrift Den oprindelige udgave af tidl. artikel 22 i Rådets forordning 2015/323.»Når 11. EUF anvendes ved indirekte forvaltning med AVS-stater, OLT'er eller deres regionale organisationer, gælder følgende, uden at dette berører det ansvar, som påhviler de ordregivende myndigheder: a) Kommissionen inddriver om nødvendigt skyldige beløb fra de ordregivende myndigheders modtagere i overensstemmelse med artikel i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning], herunder ved en afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes, på de samme betingelser som dem, der er fastlagt i artikel 299 i TEUFÅrsregnskab og beretning om den finansielle gennemførelse«forslaget er ikke i overensstemmelse med den ændrede udgave af artikel 22 i Rådets forordning 2016/888. For at være i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1, bør teksten affattes således: i overensstemmelse med artikel 101, med undtagelse af artikel 101, stk Artikel 105 og 106 bør også omfattes af hensyn til klarheden og for at sikre overensstemmelse med artikel 23, stk. 1. Overskriften bør korrigeres, idet artiklen ikke vedrører årsregnskabet, men kun beretningen om den finansielle gennemførelse. Artikel 22 i Rådets forordning 2016/888.»Når 11. EUF anvendes ved indirekte forvaltning med AVS-stater, OLT'er eller deres regionale organisationer, gælder følgende, uden at dette berører det ansvar, som påhviler de ordregivende myndigheder: a) Kommissionen inddriver om nødvendigt skyldige beløb fra de ordregivende myndigheders modtagere i overensstemmelse med artikel , med undtagelse af artikel 101, stk. 7-9,104 i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning], herunder ved en afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes, på de samme betingelser som dem, der er fastlagt i artikel 299 i TEUFÅrsregnskab og bberetning om den finansielle gennemførelse« DA Den Europæiske Unions Tidende C 396/5

8

9

10

11

12 ISSN (elektronisk udgave) ISSN (papirudgave) Den Europæiske Unions Publikationskontor 2985 Luxembourg LUXEMBOURG DA

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0261 (NLE) 13343/17 ACP 110 FIN 627 PTOM 16 FORSLAG fra: modtaget: 18. oktober 2017 til: Komm. dok.

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.6.2017 COM(2017) 299 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Udtalelse nr. 3/2013. om forslag til Rådets forordning om finansforordningen for den 11. Europæiske Udviklingsfond. (artikel 287, stk.

Udtalelse nr. 3/2013. om forslag til Rådets forordning om finansforordningen for den 11. Europæiske Udviklingsfond. (artikel 287, stk. ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2018 COM(2018) 683 final ANNEX 2 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 21.11.2014 2014/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Budgetudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0172 (NLE) 11633/17 FORSLAG fra: modtaget: 27. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ACP 89 WTO 176 RELEX

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bevilling af midler, der er frigjort fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/17)

BERETNING. om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/17) C 417/110 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/17) INDLEDNING 1. EU-Fiskerikontrolagenturet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr..../2018

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar (2017/C 417/36)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar (2017/C 417/36) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/223 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar (2017/C 417/36) INDLEDNING 1. Den Europæiske Politienhed

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/37)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/37) C 417/228 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/37)

Læs mere

BERETNING (2017/C 417/20)

BERETNING (2017/C 417/20) C 417/126 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens

Læs mere

Udtalelse nr. 1/2016

Udtalelse nr. 1/2016 Udtalelse nr. 1/2016 (artikel 325, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår sekretariatet for Overvågningsudvalget

Læs mere

Udtalelse nr. 6/2014

Udtalelse nr. 6/2014 Udtalelse nr. 6/2014 (artikel 325, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2017 C(2017) 6946 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.10.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/26)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/26) C 417/166 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/26) INDLEDNING 1. Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2018 C(2018) 4364 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.7.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 C(2018) 8465 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Europols pensionskasse for regnskabsåret 2015 med pensionskassens svar (2016/C 449/26)

BERETNING. om årsregnskabet for Europols pensionskasse for regnskabsåret 2015 med pensionskassens svar (2016/C 449/26) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/143 BERETNING om årsregnskabet for Europols pensionskasse for regnskabsåret 2015 med pensionskassens svar (2016/C 449/26) INDLEDNING 1. Europols pensionskasse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/13)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/13) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/87 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/13) INDLEDNING 1. Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/28)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/28) C 417/176 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/28) INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2019 COM(2019) 207 final 2019/0100 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det samarbejdsudvalg,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/18/EF hvad angår de franske regioner

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/04)

BERETNING. om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/04) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/37 BERETNING om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/04) INDLEDNING

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0182 (NLE) 11946/17 UD 195 CID 2 TRANS 349 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.10.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 807/2014 om supplerende bestemmelser

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/05)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/05) C 417/42 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/05) INDLEDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/40)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/40) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/247 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/40) INDLEDNING 1.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.12.2018 COM(2018) 832 final 2018/0422 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 med organets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 med organets svar 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/63 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2019 COM(2019) 241 final 2019/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/33)

BERETNING. om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/33) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/207 BERETNING om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/33) INDLEDNING 1. Euratoms Forsyningsagentur

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Unionen skal indtage i arbejdsgruppen for deltagerne i OECDarrangementet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 C(2016) 7809 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.12.2016 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.5.2018 L 114 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2018/673 af 3. maj 2018 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/22)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/22) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/123 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/22) INDLEDNING 1. Det Europæiske

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2018 COM(2018) 486 final 2018/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en) 7613/16 UD 72 DELACT 61 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/102 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1,

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0456 Europæisk jernbaneagentur ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 11104/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. juli 2016 til: Komm. dok. nr.: ACP 107 WTO 208 UD 159 DELACT 147 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.12.2017 COM(2017) 733 final 2017/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/02)

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/02) C 426/8 DA Den Europæiske Unions Tidende 12.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/02) INDHOLD

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2018 COM(2018) 791 final 2018/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/25 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/02)

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere