ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. FORMÅL OG FORHOLDET TIL DTU: Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere de på lejet grund matr.nr. 205 l Kgs. Lyngby by, Kgs. Lyngby, opførte bygninger beliggende Kollgiebakken 15 A, 2800 Kgs. Lyngby samt at indtræde i grundlejekontrakt med Den selvejende institution Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Grundlejekontrakten vedhæftes nærværende vedtægter som bilag og skal respekteres af de til enhver tid værende medlemmer af foreningen. 1

2 MEDLEMMER: Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der er myndig og som er bachleoreller kandidat- eller Ph.d studerende ved DTU, subsidiært ved en anden af Videnskabsministeriet eller Undervisningsministeriet anerkendt lang videregående uddannelse, jfr. bekg. Nr. 338 af 6. maj 2004 (uddannelsesbekendtgørelsen) eller mellemlang videregående uddannelse, jfr. lov nr. 481 af 31. maj Ph.d studerende er også at betragte som studerende i henseende til denne vedtægt og kan ligeledes optages som medlemmer af foreningen. Medlemmet skal således i forbindelse med sin optagelse i foreningen overfor foreningens bestyrelse og administrator dokumentere at være gyldigt optaget, immatrikuleret og/eller tilmeldt DTU eller en anden anerkendt lang eller mellemlang videregående uddannelse. Medlemmet skal videre dokumentere eventuelt ved skriftlig udtalelse herom fra den relevante uddannelsesinstitution - at tilmeldingen på den pågældende uddannelse, vil kunne forventes opretholdt i en periode på min. 6 måneder, regnet fra det tidspunkt, hvor medlemmet indtræder i foreningen Senest 6 måneder efter, at medlemmet ikke længere er optaget, immatrikuleret og/eller tilmeldt en godkendt læreanstalt eller uddannelse, jfr er medlemmet forpligtet til at fraflytte kollegieboligen, uanset om studieophøret skyldes færdiggjort eller afbrudt uddannelse, og overdrage andelen til en anden person, der opfylder de i 3.1 nævnte medlemskabsbetingelser. Der kan dog dispenseres for fortsat beboelse i en begrænset periode, såfremt bestyrelsen skønner, at en reel salgsindsats finder sted, og det ikke er muligt at få solgt boligen. Overdragelsen skal ske i overensstemmelse med 14 Såfremt afhændelse af andelen ikke er mulig indenfor en 3-måneders frist, regnet fra det tidspunkt, hvor andelen første gang er sat til salg, har medlemmet ret til at foretage udlejning af boligen til en person, der opfylder de i 3.1. anførte medlemskabsbetingelser I forbindelse med sin optagelse som medlem af foreningen, underskriver hvert medlem en kopi af nærværende vedtægt og erklærer sig samtidigt hermed indforstået med, at tilsidesættelse af de i nærværende paragraf fastsatte kriterier for ophold i kollegieboligen, berettiger foreningens bestyrelse og administrator til, uden yderligere retsgrundlag, at gennemføre udsættelsesforretning af boligen ved fogedens foranstaltning, i overensstemmelse med de i øvrigt gældende regler herom i Retsplejeloven. Nærværende 3 tinglyses servitutstiftende på foreningens bygninger, der oprettes med eget blad i tingbogen, ejendommen med DTU som påtaleberettiget myndighed, jfr Som medlem kan tillige optages en person, som efter erhvervelsen af andelen foretager udlejning jfr til en person, der opfylder betingelserne i 3.1 og som tager bopæl i lejligheden, forudsat lejeren er beslægtet med medlemmet i lige opad- eller nedadgående linie samt søskende. Optagelse af et medlem, der er anderledes beslægtet med lejeren kan alene finde sted med bestyrelsens forudgående tilladelse. 2

3 Et medlem, der som forældre har udlejet den til andelen knyttede bolig, jf. ovenfor, er berettiget til at foretage fornyet udlejning af kollegieboligen til et af medlemmets andre børn, der opfylder betingelserne i 3.1. Bestemmelserne i 3.2 og 3.3. gælder tilsvarende for lejere og medlemmer der lejer ud i overensstemmelse med 3.4. En person kan maximalt erhverve og besidde 2 andele i foreningen, forudsat at de til andelene hørende boliger begge anvendes i overensstemmelse med nærværende 3.4. INDSKUD: Medlemmerne betaler ved stiftelsen det samme indskudsbeløb pr. m2 brugsareal, der af foreningen stilles til rådighed for medlemmet Indskud udgør kr ,00 for lejligheder på 30 kvm og kr ,00 for lejligheder på 40 kvm og kr ,00 for lejligheder på 50 kvm Indskuddet skal betales kontant. HÆFTELSE OG BELÅNING: Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for foreningens forpligtelser, jvf. dog stk For de lån i kreditforeninger og pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamlingen, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset stk. 1 personligt og pro rata med deres andel, såfremt kreditor har taget forbehold herom Et udtrædende medlem eller hans bo hæfter for forpligtelser efter stk. 1 og 2 samt for betaling af boligafgift, jfr. 8 - indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen I de sidste 30 år af den med DTU oprettede grundlejeaftale kan ejendommen ikke belånes eller pantsættes uden at provenuet fra låntagningen anvendes til enten vedligeholdelse eller forbedring af ejendommen og uden at samtykke til låneoptagelsen på forhånd er meddelt af DTU. 3

4 ANDEL: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for det bortkomne andelsbevis. PANTSÆTNING OG TVANGSFULDBYRDELSE: Et medlem af foreningen har ret til at pantsætte sin andel, jf. lov nr. 204 af 29. marts 2004, og i øvrigt i overensstemmelse med de til enhver tid herom gældende regler, jfr. Lov om Andelsboligforeninger og Andre Boligfællesskaber, Retsplejeloven og Tinglysningsloven Eventuelt salg af en andel i foreningen i henhold til fogedrettens beslutning herom, jfr. retsplejelovens 559 a, foretages af foreningen i overensstemmelse med 5 og 6 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og i overensstemmelse med nærværende vedtægt. Fremgangsmåden følger bestemmelserne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskabers 6 b. BOLIGAFTALE: Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, der indeholder bestemmelser om kollegieboligens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 8.2 Kun én person må tage bopæl i en kollegieandelsbolig. Dog må 2 personer, der begge opfylder betingelserne i 3.1, tage bopæl i lejlighederne på ca. 40 og 50 m2. BOLIGAFGIFT OG RESERVEFOND: Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen. 4

5 9.2. Samtidig med foreningens etablering og stiftelse oprettes af foreningens bestyrelse en særlig konto benævnt reservefonden, på hvilken konto løbende indsættes hvert enkelt driftsårs eventuelle overskud. På kontoen hensættes tillige foreningens eventuelle ekstraordinære indtægter Reservefonden er etableret med det formål at opbygge en større kontant kapital til hel eller delvis imødegåelse af større udgifter og omkostninger forudsete som uforudsete - og uanset hvilken art, den pågældende omkostning måtte have, det være sig større vedligeholdelsesarbejder, omkostninger til omlægning af lån, finansiering af kurstab og finansiering af højere ydelse på lån til realkredit og bank etc. Fondens overordnede formål er at sikre oprettelsen og tilstedeværelsen af et kapitalberedskab af en sådan størrelse, at boligafgiften kan opretholdes i omtrentlig samme størrelse, som budgetteret for foreningens første driftsår korrigeret for den almindelige prisudvikling i samfundet Optjente driftsoverskud eller ekstraordinære indtægter indsættes på kontoen, indtil denne har nået et beløb på min. kr. 2 mio. Når der henstår kr. 2 mio. på kontoen, tager generalforsamlingen stilling til, om der skal foretages yderligere hensættelser for det pågældende regnskabsår. Reservefondens midler placeres bedst muligt i sikre papirer med lav risiko Den til enhver tid værende formue i reservefonden tilhører foreningen og kan ikke udbetales hverken helt eller delvis til foreningens medlemmer. Værdien af fondens formue indgår i opgørelsen af andelsboligforeningens formue, jf. 5 i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udbetalinger fra fonden sker efter indstilling af bestyrelsen, som skal fremkomme med en konkret og motiveret redegørelse for formålet med udbetalingerne og årsagen til samme. Udbetalinger fra fonden kan alene finde sted efter generalforsamlingens godkendelse. Generalforsamlingen træffer i denne sammenhæng beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jfr Fonden nedlægges og indestående overføres til foreningens øvrige likvide beholdninger, når andelsboligforeningens øvrige formue, opgjort uden værdien af reservefondens formue, utvivlsomt har nået en sådan størrelse, at foreningen er i stand til at imødegå betalinger af de i 9.3. nævnte udgifter og omkostninger. 5

6 VEDLIGEHOLDELSE: Andelshaveren har pligt til at vedligeholde kollegieboligen med maling, hvidtning og tapetsering, samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven påhviler en lejer, eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som udskiftning og fornyelse af gulve, køkkenbordeog skabe, hvidevarer, sanitet m.v Udskiftning af udvendige døre og vinduer samt gennemførelsen af alle større udvendige vedligeholdelsesarbejder, påhviler foreningen Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve, nødvendig vedligeholdelse foretaget inden en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. 18. FORANDRINGER: Enhver påtænkt forandring i kollegieboligen skal forelægges bestyrelsen til godkendelse, og i tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse forevises, inden arbejdet iværksættes Der må ikke foretages ændring af bygningsbestanddele og/eller maling af udvendige flader, døre, altaner eller lignende uden bestyrelsens forudgående samtykke, jf. tillige grundlejeaftalen med DTU 4.1. UDLEJNING: En andelshaver kan, under de i 3.2 og 3.4 nævnte betingelser, udleje sin kollegiebolig med bestyrelsens og administrators forudgående tilladelse til en person, der opfylder de i nærværende vedtægts 3.1 nævnte betingelser for medlemskab af foreningen Nærmere oplysninger om udlejningen skal meddeles bestyrelse og administrator forinden tilladelse til udlejning gives. 6

7 HUSORDEN: Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle medlemmer fastsætte regler for husorden, m.v Det er ikke tilladt at holde dyr af nogen art i foreningens ejendom Generalforsamlingen fastsætter bindende og med kvalificeret 2/3 flertal reglerne for anvendelsen af de fælles faciliteter på ejendommens fællesarealer. OVERDRAGELSE: Fortrinsret til at overtage en andel og den hertil knyttede boligret, jfr. 3, gives i nedenstående rækkefølge: 1. Til en person andelshaveren har indstillet, som dokumenterer at opfylde betingelserne i 3.1 eller 3.4, og den nye andelshaver eller den fremtidige lejer er immatrikuleret på DTU. 2. Til en person, der er opført på en af bestyrelsen ført venteliste, der dokumenterer at opfylde betingelserne i 3.1 eller 3.4, og den nye andelshaver eller den fremtidige lejer er immatrikuleret på DTU. 3. Til en person andelshaveren har indstillet, som dokumenterer at opfylde betingelserne i 3.1 eller 3.4, og den nye andelshaver eller den fremtidige lejer er immatrikuleret på en anden uddannelsesinstitution end DTU. 4. Til en person, der er opført på en af bestyrelsen ført venteliste, som dokumenterer at opfylde betingelserne i 3.1 eller 3.4, og den nye andelshaver eller den fremtidige lejer er immatrikuleret på en anden uddannelsesinstitution end DTU. Generalforsamlingen fastsætter administrative retningslinier for medlemmernes mulighed for internt at bytte de til andelene knyttede boliger, herunder i forbindelse med salg af andele Administrator skal godkende samtlige overdragelser og er berettiget til at beregne sig et passende gebyr/vederlag for at forestå overdragelsen og i den forbindelse påse, at alle bestemmelser i nærværende vedtægt overholdes i forbindelse med overdragelsen Bestyrelsen har pligt til at føre de under pkt og nævnte ventelister. 7

8 PRIS: Prisen for en andel og den dertil knyttede kollegiebolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende evt. aftaler efter Bestyrelsen skal kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier: 1. Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste ordinære generalforsamling med tillæg af den prisstigning, som generalforsamlingen har godkendt for tiden indtil næste generalforsamling. Andelens pris og prisstigning fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. 2. Værdien af forbedringer i kollegieboligen ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af evt. værdiforringelse på grund af alder og slitage. 3. Værdien af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i kollegieboligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. 4. Såfremt kollegieboligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld, beregnes pristillæg respektivt prisnedslag under hensyn hertil Såfremt der samtidig med overdragelsen af andel og kollegiebolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Køber skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde købet af løsøret eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte pristillæg eller -nedslag for vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn foretaget af en sagkyndig udpeget af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af kollegieboligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostninger ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet. 8

9 NEDSKRIVNING AF ANDELSVÆRDIEN FRA OG MED ÅR 2057: 15 A. 15A. Når der er forløbet 50 år af foreningens grundlejeaftale med DTU nedskrives værdien af ejendommen lineært over de resterende 49 år indtil ejendomsværdien andrager kr. 0. Foreningen skal således på sin ordinære generalforsamling i år 50 (2058) med bindende virkning for de kommende 49 år fastsætte værdien af ejendommen, som således nedskrives til kr. 0 over de kommende 49 år. Denne prisfastsættelse er bindende for alle senere generalforsamlinger og medlemmer af foreningen og kan ikke ændres uden samtykke fra DTU. I øvrigt opgøres værdien af andelen i de sidste 49 år af grundlejeaftalens løbetid i overensstemmelse med det under punkt 15 anførte, idet der dog bortses fra bestemmelsen i FREMGANGSMÅDE: Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal køber have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, kopi af grundlejeaftale kontrakten med DTU, seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre samt evt. pristillæg eller -nedslag for vedligeholdelsesstand. Køber skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelser om prisfastsættelse og om straf Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender hos den fraflyttede andelshaver udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver og eventuelt andre rettighedshavere. Inden afregning efter først punktum skal andelsboligforeningen undersøge, om der i andelsboligen er tinglyst rettigheder over andelen. Dette gælder dog ikke, hvis foreningen ikke har afgivet erklæring efter andelsboliglovens 4a vedrørende den pågældende andel. Til skade for den der ved aftale har fået pant i andelen, kan foreningen kun fradrage sådanne tilgodehavender hos den fraflyttede andelshaver, der udspringer af dennes medlemskab af foreningen og for så vidt angår løbende betalinger kun i indtil eet år fra forfaldsdagen for de enkelte betalinger, med mindre foreningen inden fristens udløb har indledt og uden unødigt ophold fremmet retsforfølgning eller eksklusion Selv om det er aftalt, at gælden i henhold til et pantebrev ikke kan forlanges betalt ved ejerskifte, kan foreningen i forbindelse med overdragelsen kræve, at overdragelsessummen 9

10 helt eller delvis indbetales til foreningen, med mindre den krævede indbetaling er unødvendig for at foreningen kan få dækket eventuelle krav som anført i punkt Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for merudgifter o.l. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af køberens evt. krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen Snarest muligt efter køberens overtagelse af kollegieboligen skal denne med bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget bygningssagkyndig gennemgå kollegieboligen for at konstatere evt. mangler ved kollegieboligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med kollegieboligen. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren således, at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. Alle omkostninger, herunder omkostninger til eventuel bygningssagkyndig, til handlens gennemførelse deles ligeligt mellem køber og sælger Overdragelsessummen med evt. fradrag, som nævnt i stk. 3-5, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat, at beløbet er modtaget fra køberen. OPSIGELSE: Andelshaverne kan ikke opsige deres medlemskab af foreningen og brugsret til kollegieboligen, men kan alene udtræde efter reglerne i om overdragelse af andelen. EKSKLUSION: Såfremt et medlem 18. ikke betaler et eventuelt resterende indskud, kommer i restance med boligafgift eller andre ydelser, som skal erlægges sammen med denne, groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer, i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris, end godkendt af bestyrelsen, eller 10

11 gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan det pågældende medlem ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen Efter eksklusion, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage kollegieboligen/andelen og der forholdes som bestemt i 14. GENERALFORSAMLING: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsprotokollat samt godkendelse af årsregnskabet. 4. Forslag. 5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af administrator, jfr Valg af revisor, jfr Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/3 af medlemmerne af foreningen, eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. 11

12 INDKALDELSE M.V.: Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14-dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamling, således at forslagene eventuelt kan eftersendes til medlemmerne Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver. Den adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan give fuldmagt til en lejer, der bebor kollegieboligen i overensstemmelse med 3.4 eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive en stemme i henhold til fuldmagt. Såfremt en person har erhvervet og besidder 2 andele, jf. 3.4, kan stemmeretten for disse 2 andele dog afgives samlet til en anden andelshaver. FLERTAL: Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen, hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 25% af foreningens medlemmer være repræsenteret Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem andele, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 30%, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af stemmerne repræsenteret på generalforsamlingen, skal indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 1/2 af stemmerne, uanset hvor mange der er mødt Bestemmelserne i nærværende vedtægts 2, 3, 5.4, 11.2, 12, 14, 15A, 24.5, 26.2, 27, 30.2 og 34 kan ikke ændres uden, at der foreligger 100% tilslutning fra andelshaverne og uden efterfølgende skriftlig godkendelse fra DTU som særlig påtaleberettiget, jfr. 34. Det samme gælder indholdet af nærværende bestemmelse (21.3.) 12

13 DIRIGENT M.V.: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent Der udarbejdes et skriftligt referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet skal tilstilles andelshaverne senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. BESTYRELSE: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. BESTYRELSESMEDLEMMER: Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand udpeges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter, der har adgang til alle bestyrelsesmøder uden stemmeret Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter, kan vælges enhver andelshaver. En andelshaver kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige en lejer, jf. 3.4, til at opstille til og indtræde i bestyrelsen på andelshaverens vegne Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, dog kun for 1 år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt, sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode DTU som påtaleberettiget (jfr. 36) - eller administrator i henhold til særlig bemyndigelse fra DTU - er berettiget men ikke forpligtet til at udpege eet af bestyrelsens medlemmer, jf som eksternt medlem. DTU er i denne forbindelse berettiget til at udpege administrator, som medlem af bestyrelsen. 13

14 MØDER: Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person som han er beslægtet eller besvogret med, eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøderne. Protokollatet underskrives af hele bestyrelsen I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. TEGNINGSRET: Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald tegnes foreningen af 3 bestyrelsesmedlemmer samt administrator I spørgsmål om godkendelse/ikke godkendelse af medlemskab, jfr. 3, kan bestyrelsen ikke tegne foreningen uden administrators skriftlige godkendelse. ADMINISTRATION: Generalforsamlingen vælger en administrator. DTU har ret, men ikke pligt til at forhåndsgodkende administrator. Administrator forestår i samarbejde med bestyrelsen den daglige ledelse af foreningen, og påser i denne forbindelse, generalforsamlingens rette afvikling, regnskabets aflæggelse, budgettets overholdelse m.v. Administrator påser videre om optagelse og udmeldelse af foreningen finder sted i overensstemmelse med det herom nærmere fastsatte i nærværende vedtægts Foreningen har pligt til at knytte en professionel administrator til sig, såfremt dette kræves af långivende kreditforening eller pengeinstitut I tilfælde af uenighed mellem generalforsamlingen og DTU om valg af administrator, overlades beslutningen herom, for foreningens regning, til Retten i Lyngby eller een af denne udpeget sagkyndig person eller myndighed. 14

15 REGNSKAB: Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport udarbejdes forslag fra bestyrelsen til de priser, og prisstigninger på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jfr. 15 og 15A. Forslaget anføres som note til regnskabet. REVISION: Generalforsamlingen vælger en statsaut. revisor til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol Den reviderede, underskrevne årsrapport samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling Det påhviler revisoren, i forbindelse med revisionen og udarbejdelse af årsrapporten i årsrapporten at gøre bemærkning om, hvorvidt de i vedtægtens 3 fastsatte betingelser for medlemskab af foreningen i det pågældende regnskabsår, anses for overholdt. FÆLLESAREALER, LOKALER, ETC: Bestyrelsen sørger for behørig ren- og vedligeholdelse af foreningens fælles lokaler samt den hertil hørende have og øvrige udenoms faciliteter. Fælleslokalerne skal være tilgængelige for foreningens medlemmer i hverdage fra klokken 8 om morgenen til kl. 23 om aftenen, hvor de skal aflåses. Fredag eftermiddag og i weekends og helligdage kan fælleslokalerne anvendes til selskabelige sammenkomster; -lokalerne skal dog være rengjorte og lukkede efter sådanne arrangementer senest kl. 02. Dog aftenen før en hverdag skal lokalerne være aflåste senest kl Udgifter hertil kan opkræves over kollegieandelsforeningens løbende driftsbudget. 15

16 31.3. Ethvert medlem af foreningen har ret til at leje fællesfaciliteterne i ejendommens fælleshus til private sammenkomster. Generalforsamlingen fastsætter prisen for leje af fælleslokalerne. På tidspunktet for foreningens stiftelse er omkostningen til leje af fælleslokalerne til private formål fastsat til kr. 500,00 pr. gang. Bestyrelsen kan senere til enhver tid regulere lejens størrelse. Herudover betales et depositum på kr. 500,00, som tilbagebetales når fælleslokalerne er tilbageleveret i intakt og rengjort stand Bestyrelsen fører en liste/reservationsliste til brug for afholdelse af særlige arrangementer forbeholdt medlemmerne af foreningen således, at et medlem kan skrive sig på listen og på denne måde, få adgang til at disponere over fælleslokalerne helt eller delvis i en nærmere fastsat periode, der dog ikke må overstige 12 timer og i øvrigt i overensstemmelse indholdet af nærværende vedtægter og foreningens husorden. Ethvert medlem af foreningen der får stillet fælleslokaler til disposition, er ansvarlig for, at disse efter endt brug rengøres og tilbageleveres i samme gode stand, som inden arrangementet blev påbegyndt. Det medlem, som har fået stillet lokalerne til disposition, er erstatningsansvarlig overfor foreningen for de tab/ødelæggelser, der måtte være en følge af den pågældendes arrangement. FÆLLESARBEJDER OG P-PLADSER SAMT ANVENDELSE AF HAVEANLÆG OG ALTANER: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at tilrettelægge den løbende renholdelse af ejendommen og foreningens tilhørende. Foreningens medlemmer har herefter pligt til at følge de af bestyrelsen udarbejdede regler for løbende rengøring af foreningens fællesarealer og aktiver. Et medlem kan frasige sig forpligtelsen til at deltage i renholdelsen af fællesarealerne mod sammen med boligafgiften at indbetale et ekstraordinært bidrag til foreningen af en størrelse, der svarer til det beløb, det pågældende medlem ellers forholdsmæssigt skulle have betalt til renholdelse for sin andel, såfremt rengøringsarbejdet var hvervet udefra til markedspris Bestyrelsen forestår i samarbejde med foreningens administrator eventuel udlejning af de til foreningen hørende parkeringspladser. Parkeringspladserne skal udlejes bedst muligt og fortrinsvis til medlemmer af foreningen, der kan opskrives på en af bestyrelsen ført venteliste. Har ingen medlemmer af foreningen eller beboere i ejendommen ønsker om leje af parkeringspladserne, kan disse af bestyrelsen frit udlejes til 3. mand Bestyrelsen påser, at ejendommen stedse har en præsentabel ydre fremtoning. Der må således ikke tørres tøj på altanerne, eller i de tilgrænsende skovbælter, der må ikke opsættes parabolantenner eller lignende. Parasoller på altaner og i haverne skal være af god kvalitet. Bestyrelsen kan fastsætte regler for parasollernes udseende, størrelse, farve ect. 16

17 Cykler skal parkeres i de hertil indrettede områder og må ikke placeres på altangangene, i haver eller lignende. Haverne må ikke indhegnes idet bebyggelsen stedse skal fremstå ensartet. OPLØSNING: Opløsning ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen, og er godkendt af administrator Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse. PÅTALEBERETTIGET: Nærværende vedtægter begæres for så vidt angår 2, 3, 5.4, 11.2, 12, 14, 15A, 21.3., 24.5., 26.2., 27, 30.2 og 34 tinglyst servitutstiftende på bygningerne nr. **, **, og ** lejet grund matr.nr. 205 l Kgs. Lyngby by, Kgs. Lyngby, beliggende Kollegiebakken 15 A, 2800 Kgs. Lyngby, med Den selvejende institution Danmarks Tekniske Universitet som påtaleberettiget..0. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, den

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 2 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Søtoften. Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Mysundegade 11-13. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø Vedtægter Vedtægter for A/B Fiskedammen Revideret september 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter Navn og hjemsted 1

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bjergbakken. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune)

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) Vedtægten taget fra hjemmesiden NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er AB Søndertoften. Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) 2. Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter. for. A B Rosenhaven

Vedtægter. for. A B Rosenhaven Vedtægter for A B Rosenhaven 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Rosenhaven Indhold: Kapitel 1 Andelsboligforeningen 3 Kapitel 2 Medlemmer 3 Kapitel 3 Overdragelse af andelen 4 Kapitel 4 Dødsfald eller

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25. Foreningens hjemsted er i Århus Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Den Tørre Side Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side matr.nr. 3648, 3649 af Udenbys Klædebo Kvarter Gl. Kalkbrænderivej 38, Strandboulevarden

Læs mere

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER Vedtægter for Andelsboligforeningen Vennepunktet Odder Vedtaget på generalforsamling 31. maj 1990 Opdateret med ændringer 16. april 1993 Ændret på generalforsamling 7. juni 1998 Ændret på generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Referat ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Lørdag den 30. maj

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildehøjen

Andelsboligforeningen Kildehøjen Andelsboligforeningen Kildehøjen V E D T Æ G T E R Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er: Andelsboliforeningen Kildehøjen Foreningens hjemsted er: Assens Kommune. 2. Foreningens formål er, at

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. VEDTÆGTER for A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG

VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lyksborg. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1)

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16. november 2005 VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16-11-05 Vedtægter for A/B Roarsvej 5-7 Side 1 af 20 2 Indhold: 1-2 Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 4-6 Indskud, hæftelse og andel 7 Boligaftale

Læs mere

V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen"

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Ulfbuen 1.7.2011 V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen" (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 30, 34

Læs mere

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35. 17-04-2015 Vedtægter for Andelsboligforeningen Møllegården (Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.) Navn,

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I J.nr. 16.329 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening 27. december 2006 Sag B-5783-398 /nyh Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Indledning Andelsboligloven indeholder kun ganske få bestemmelser, som regulerer forholdet mellem andelsboligforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19.

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.2 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN.

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lygten, beliggende Lygten 61-65 /Landsdommervej 1-5. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN 1 Navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er: Smedelunden Foreningens hjemsted er Holbæk kommune Foreningens mål er at erhverve, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22-033-00 LBC/ 070824 Version 2 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. l Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Himmelhøj (1.2) Foreningens hjemsted er i Visse, Aalborg kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Vedtægter for A/B Hannover

Vedtægter for A/B Hannover Vedtægter for A/B Hannover Side 1 af 12 Indhold: Side 1 Navn og Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 3/4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift 4 9 Vedligeholdelse 4 10 Forandringer

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening

Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Grundejerforening. Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål er at forestå

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D 2/17 N a v n o g h j e m s t e d (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 18 A-D/20

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

A/B Verahus. Vedtægter for andelsboligforeningen Verahus

A/B Verahus. Vedtægter for andelsboligforeningen Verahus A/B Verahus Vedtægter for andelsboligforeningen Verahus 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Verahus. 1.2 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N J. M. THORVALD. Navn og hjemsted:

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N J. M. THORVALD. Navn og hjemsted: J. nr. 11-10308 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N J. M. THORVALD Navn og hjemsted: 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ Side 2 af 17 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er A/B Lille Odinshøj. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for AB Nordre Frihavnsgade 81/Strandbpuldevarden 59 Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL Vedtægt for Andelsboligforeningen TYROL Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TYROL. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægt for Andelsboligforeningen Buddinge Park. Navn og hjemsted. Formål. Medlemmer.

Vedtægt for Andelsboligforeningen Buddinge Park. Navn og hjemsted. Formål. Medlemmer. Vedtægt for Andelsboligforeningen Buddinge Park. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Buddinge Park. Foreningens hjemsted er i Gladsaxe kommune. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAGERVÆNGET III Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Side 1 af 13 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Godkendt på ordinær generalforsamling 29.03.2011 Side 2 af 13 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere