Beretning og regnskab 2009 Report and accounts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning og regnskab 2009 Report and accounts 2009"

Transkript

1 Beretning og regnskab 2009 Report and accounts 2009

2 Changuinola vandkraftværk, Panama Anlæg af vandkraftværk 500 meter vest for Panama City for AES Changuinola S.A. Arbejdet udføres i totalentreprise i konsortium med MT Højgaard og Alstom og omfatter bl.a. en 100 meter høj dæmning, vandreservoir, adgangsveje, tunnel og broer. Changuinola hydropower plant, Panama Construction of a hydropower plant located 500 km west of Panama City. The works to be executed include a roller compacted concrete dam (approx. 100 m high), reservoir, access roads, tunnel and bridges. Pihl is turnkey contractor in a joint venture with MT Højgaard and Alstom. 2

3 Omslag: Changuinola vandkraftværk, Panama Sugerør for 105 MW turbine nr. 1 i Changuinola hovedkraftstation inden indstøbning. Cover: Changuinola hydropower plant, Panama Draft tube for turbine no. 1 in Changuinola I Main power house before concreting. The turbine is 105 MW. Indholdsfortegnelse s 8 Beretning s 10 Regnskabsberetning s 15 Omsætningsfordeling s 16 Hoved- og nøgletal s 17 Resultatopgørelse s 18 Balance, aktiver s 19 Balance, passiver s 20 Ledelsespåtegning s 21 Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag af årsrapport for 2009 Contents p 8 Management report p 10 Financial report p 15 Turnover source p 16 Key figures p 17 Profit and loss account p 18 Balance sheet, assets p 19 Balance sheet, liabilities p 20 Statement by the management and the board of directors p 21 The independent auditor s report on the financial statements report 2009 Svanemærket tryksag / Nordic Ecolabel printed matter Udgivet af Pihl April 2010 Issued by Pihl April 2010 Tekst & layout: Pihl Text & layout: Pihl Tryk: Datagraf A/S Printing Office: Datagraf A/S Oplag: 5200 Number printed:

4 Lawrence Bridge, Massachusetts, USA Port of Brighton, La Brea, Trinidad & Tobago 4

5 Falmouth krydstogtterminal, Jamaica / Falmouth Cruise Terminal, Jamaica Lawrence Bridge, Massachusetts, USA Renovering og rekonstruktion af broen over floden Merrimack i Lawrence for Massachusetts Highway Department. Lawrence Bridge, Massachusetts, USA Renovation and reconstruction of the O Leary Bridge over the Merrimack River in the city of Lawrence for the Massachusetts Highway Department. Port of Brighton, La Brea, Trinidad & Tobago Projektering og konstruktion af nyt kaj- og lagerområde for National Energy Corporation of Trinidad & Tobago udført i konsortium med Besix. Spuns-, jord- og betonarbejder i egenproduktion. Port of Brighton, La Brea, Trinidad & Tobago Design and construction of quay and storage yard for National Energy Corporation of Trinidad & Tobago carried out in joint venture with Besix. Piling, earth and concrete works produced in-house. Falmouth krydstogtterminal, Jamaica Kaj- og turistfaciliteter til Royal Caribbean Cruise Lines nye krydstogtskibe Oasis of the Seas og Allure of the Seas. Design-and-Build projektet udføres i totalentreprise inkl. alle arbejder i egenproduktion og omfatter anlæg af en ca. 760 meter lang spunskaj, uddybning af sejlrende og kajområde, kystsikring og etablering af ny promenade. De nye turistfaciliteter tilpasses Falmouths georgianske arkitektur. Falmouth Cruise Terminal, Jamaica Quay and tourist facilities for Royal Caribbean Cruise Line s new cruise liners, Oasis of the Seas and Allure of the Seas. The Design-Build project, carried out as a turnkey contract including all works produced in-house, consists of an approximately 760 m long sheet pile quay, the deepening of the entrance channel to the new harbour, coastal protection and land reclamation. The new tourist facilities are adapted to complement the 18th century Georgian architecture of houses in Falmouth. 5

6 Stibro 60.20, Motorring 3, København Bro er en af flere stibroer, ramper og underføringer som Pihl udfører på M3 i forbindelse med udvidelse af motorvejen. Bridge for pedestrians and cyclists, Motorway M3, Greater Copenhagen One of a number of bridges and underpasses constructed by Pihl in connection with the extension of Motorway M3. 6

7 7 Beretning og regnskab 2009

8 Spildevandsanlæg Ratmalana/Moratuwa og Ja-Ela/Ekala, Sri Lanka Beretning Året har som ventet været præget af en beskeden ordretilgang, ikke mindst på det danske og islandske marked. Imidlertid peger den øgede tilbudsaktivitet såvel ude som hjemme på en stigning i ordretilgangen, således at vi kan forvente en stabilisering af omsætningen i løbet af På lidt længere sigt vil bl.a. de store trafikale investeringer i Norden byde på gode muligheder for beskæftigelse. Man må også have øjnene åbne for, at større dele af verden ikke er ramt så hårdt af krisen som Europa og USA. Derimod vil det nok vare noget længere før det islandske marked bliver attraktivt. Til gengæld ser vi fortsat gode muligheder for tilgang af nye kontrakter i såvel Afrika som Mellemøsten; men man bør have i hu, at verdenssamfundet har været igennem en jordskælvsagtig krise, og at efterskælv som bekendt er et meget normalt fænomen. Fra vort brede virke i en snes lande skal en række større projekter fremhæves: Det udenlandske marked I Panama, hvor vi er pennefører i et konsortium, skrider arbejdet med det ganske komplicerede 220 MW kraftanlæg frem på trods af, at naturens luner endnu engang har påført os oversvømmelser. Vi forventer dog stadigvæk, at anlægget kan tages i drift i sommeren På Jamaica fik vi i december 2008 kontrakt på at bygge en pier i Falmouth for anløb af store krydstogtskibe. Kontrakten indeholder endvidere et større antal bygninger på pieren og beløber sig til 900 mio. kr. Arbejdet skrider fremad som planlagt, og vi ser frem til anløbet af det første krydstogtskib ved årets udgang. I Trinidad går arbejdet med den 720 MW gasfyrede kraftstation fremad som planlagt, medens havnearbejdet i Trinidad Dock er afsluttet. På Sri Lanka, hvor vi udfører vand- og kloaksystemer, nærmer den første kontrakt på et vandforsyningsanlæg uden for Colombo sig sin afslutning, medens den seneste kontrakt, som omfatter renseanlæg med tilhørende kloaksystemer i Colombo, vil kræve længere tid at fuldføre. I Beirut i Libanon har vi fået en betydelig kontrakt på bygning af en 600 m lang containerkaj, som ligger i forlængelse af den kaj, vi byggede for et tiår siden. I USA, hvor vi har etableret os i Boston, har tilgangen af nye arbejder været mere beskeden, men udsigterne for det nye år er positive. I Storbritannien har vi afleveret det af 3xNielsen tegnede museum i Liverpool. Desuden er 4 af de 10 skoler, vi bygger i Aberdeen, taget i brug et skandinavisk islæt på Skotlands østkyst. I Aberdeen er vi desuden i færd med at opføre et nyt universitetsbibliotek. I Grønland har vi netop afleveret et 15MW vandkraftanlæg ved Sisimiut. I fortsættelse heraf kan vi nu gå i gang med et 18 MW, beliggende nord for Ilulissat. Vi er desuden i færd med at opføre en større skole i Nuuk. I Norge er det store vejanlæg øst for Kristiansand, som vi har bygget i joint venture med Bilfinger Berger, afleveret og taget i brug og overtaget af et OPP selskab, som vi er medejere af. Vi har desuden fået overdraget en række havne og tunnelarbejder, hvor vi udnytter vort islandske datterselskab Ístaks ekspertise og personale. I Sverige har vi fuldført et større fabriksanlæg for Borealis i nærheden af Göteborg. 8

9 Containerkaj Beirut, Libanon Det store arbejde med Söderströmstunnelen har mødt uventede funderingsforhold, der vil forsinke projektet noget, og sammen med bygherren søger vi de optimale løsninger på de tekniske problemer. Bygningen af en 430 meter lang jernbanebro ved Marienholm i nærheden af Göteborg følger tidsplanen. Hjemmemarkedet I Danmark har tilgangen af nye arbejder været mere beskeden, og en lang række af vore igangværende projekter er blevet afleveret. Imidlertid har vi fået overdraget bygning af en campus ved hospitalet i Skejby, en daginstitution i Kolding, et gymnasium i Tornbjerg samt et nyt hovedkvarter for Vestas i Århus. I København følger arbejdet med Rambølls nye hovedkvarter tidsplanen, ligesom det nye hovedkvarter for SEB forventes afleveret snart. For Københavns Kommune udfører vi tre underjordiske parkeringsanlæg, der bliver taget i brug i løbet af 2010, og i Helsingør nærmer Kulturværftet sig sin færdiggørelse. Spildevandsanlæg Ratmalana/Moratuwa og Ja-Ela/Ekala, Sri Lanka Projektering og opførelse af spildevandsanlæg i byområder nær Colombo på Sri Lanka Containerkaj Beirut, Libanon Udvidelsen af havnen omfatter ny kaj med tilhørende oplagsarealer og er en forlængelse af den 600 meter lange betonkaj og bøljebryder, som Pihl opførte i Beirut i Medarbejdere og samarbejdspartnere Til vore partnere hjemme og ude skal gå en tak for et konstruktivt og behageligt samarbejde. Vor egen stab har som altid ydet en stor indsats. Det kan være et belastende arbejde at lede bygge- og anlægsarbejder under foranderlige omstændigheder. Det kræver mennesker med fantasi og vilje kvaliteter, som er rigt repræsenteret inden for vore rækker. Søren Langvad Bestyrelsesformand 9

10 Marienholm-Olskroken jernbanebro, Göteborg, Sverige Regnskabsberetning Resultatopgørelse Pihl-koncernen har i 2009 realiseret en omsætning på i alt kr mio., svarende til et fald på 15,8 % i forhold til Af den samlede omsætning stammer 55 % fra aktiviteter i udlandet, mens de resterende 45 % vedrører aktiviteter i Danmark, hvilket svarer til fordelingen i I 2009 er der realiseret et resultat af primær drift på kr. 81 mio. mod kr. 151 mio. sidste år. Resultatnedgangen i primær drift kan fortrinsvist tilskrives en nedgang i resultatet vedrørende aktiviteter i udlandet. De finansielle poster består af en nettoomkostning på kr. 8 mio. mod en nettoomkostning på kr. 61 mio. i Reduktionen af nettoomkostninger kan primært henføres til færre negative kurspåvirkninger på lån i Ístak tallene var væsentligt påvirket af faldet i den islandske krone i Årets resultat før skat er - under de givne omstændigheder - tilfredsstillende og udviser et overskud på kr. 73 mio. mod kr. 56 mio. i Skat af årets resultat udgør en nettoudgift på kr. 23 mio. mod kr. 35 mio. i Dette giver en effektiv skattesats på 31 % mod 63 % i De høje skatteprocenter kan henføres til tab på entrepriser i udlandet, som ikke kan fradrages i Danmark da koncernen ikke er internationalt sambeskattet. Årets resultat udgør herefter kr. 50 mio. mod kr. 21 mio. i Marienholm-Olskroken jernbanebro, Göteborg, Sverige Opførelse af ny dobbeltsporet jernbanebro i Göteborg som del af jernbaneforbindelsen til Oslo. Den 430 meter lange bro pladsstøbes, og der rammes ekstra betonpæle som fundament for broen. Broen opføres i totalentreprise for Banverket Investering. Söderströmstunnelen, Stockholm, Sverige Der går tre store tunnelelementer til den 270 meter lange sænketunnel som sammen med en 100 meter boret tunnel skal udgøre Söderströmstunnelen første etape af svenske Banverkets nye Citybane. Arbejdet udføres i totalentreprise af et Pihl-Züblin konsortium. Balance Koncernens balancesum udgør kr mio. pr. 31. december 2009 mod kr mio. ved udgangen af Pengebindingen i igangværende arbejder (netto) og leverandører af varer og tjenesteydelser er samlet set faldet i forhold til 2008, mens entreprisedebitorer og andre debitorer i forhold til sidste år er på et højere niveau. Pengebindingen i tilgode- 10

11 11 Söderströmstunnelen, Stockholm, Sverige /

12 Museum of Liverpool, UK Museum of Liverpool, UK Museumsbygning for National Museums Liverpool opført på fredede dokarealer i Liverpool, hvor det m² store, futuristiske bygværk er synligt fra både byen og floden. Facaden er beklædt med lyse natursten kun afbrudt af enkelte store glaspartier. Skoleprojekt, Aberdeen, Skotland Med Pihl i spidsen forestår NYOP Educationkonsortiet design, opførelse, finansiering og teknisk drift af ni nye skoler og renovering af en skole og et idrætsanlæg i Aberdeen. havender er på et højt niveau og påvirker koncernens likviditet negativt. Den høje pengebinding kan blandt andet henføres til claims og tvister. Der henvises til omtale nedenfor under entreprisekontrakter. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo 2008 kr. 588 mio. Egenkapitalen udgør ultimo 2009 kr. 631 mio. og soliditetsgraden udgør 18,6 %, mod 17,2 % sidste år. Koncernens rentebærende nettogæld udgør ultimo 2009 kr. 785 mio. mod kr. 510 mio. ved udgangen af 2008, svarende til en stigning på kr. 273 mio. Af stigningen kan kr. 147 mio. henføres til fald i likvide beholdninger, kr. 62 mio. til øgede lån relateret til OPP-projekt samt kr. 87 mio. til øget træk på kreditfaciliteter. Pengestrømme og likviditet Årets pengestrømme fra koncernens driftsaktiviteter udgør kr. -74 mio. hvilket kan henføres til stigningen i tilgodehavender på kr. 421 mio. Pengestrømme til investeringsaktiviteter udgør kr mio. mod kr mio. sidste år. Pengestrømme fra finansiering udgør kr. 30 mio. mod kr. 103 mio. sidste år. Den samlede likviditetspåvirkning i koncernen udgør kr mio. mod kr mio. sidste år. Nettolikviditeten, opgjort som likvide beholdninger fratrukket kortfristet gæld til kreditinstitutter m.v., udgør herefter kr mio. mod kr. -83 mio. sidste år. I nettolikviditeten er indeholdt likvider i konsortier mv. med kr. 124 mio. som ikke er til umiddelbar rådighed for koncernen. Likviditetspåvirkningen over de seneste 2 år påvirker koncernens likviditetsberedskab og er ikke tilfredsstillende. Likviditeten forventes forbedret væsentligt over de kommende 2 år i takt med afslutningen af en række claims og tvister primært på afsluttede arbejder samt indbetaling af en række større tilgodehavender, hvorpå der er aftalt en betalingsplan. Kreditfaciliteter Koncernens likviditetsberedskab omfatter væsentligst moderselskabets bankkreditfacilitet, som indgår i bankaftalen med 12

13 Skoleprojekt, Aberdeen, Skotland hovedbankforbindelsen. På baggrund af koncernens likviditetsbudget er kreditfaciliteten med henblik på sikring af tilstrækkeligt likviditetsberedskab udvidet. Bankaftalen er gældende frem til 1. maj Til dele af bankaftalen knytter sig en række finansielle betingelser, der er bundet op på en opfyldelse af koncernens drifts- og likviditetsbudget i den aftalte løbetid. Bestyrelsen og direktionen vurderer, at der er tilstrækkeligt råderum inden for de aftalte betingelser og på den baggrund, at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt til koncernens fortsatte drift. Koncernens aktiviteter på Island Ultimo 2009 er den islandske valuta i lighed med ultimo 2008 suspenderet hos Danmarks Nationalbank. Omregningen ultimo 2009 er sket til kurs 4,14 og ultimo 2008 kurs 4,38 svarende til den noterede kurs hos den islandske Nationalbank Sedlabanki. Hjemtagelse af valuta fra Island forudsætter fortsat tilladelse fra den islandske Nationalbank, men der er igangværende drøftelser om hjemtagelse af valuta i Enkelte projekter i Ístak er stoppet som følge af den islandske økonomi, men ingen har påført selskabet væsentlige tab i Byggegrunde til salg og en udlejningsejendom i Island blev i 2008 opskrevet til dagsværdi. Dagsværdien revurderes årligt på basis af en ekstern valuarvurdering baseret på forsigtige forudsætninger. Dagsværdien ultimo 2009 er vurderet en smule lavere end i Værdiansættelsen af grundene er baseret på afhændelse inden for 5 år. Omsætteligheden af byggegrunde på Island afhænger af konjunkturudviklingen. Den generelle økonomiske situation på Island giver fortsat anledning til en vis bekymring, og tidspunktet for afhændelse af byggegrundene er derfor vanskelig at forudsige. Egenkapitalen i Ístak udgjorde ultimo 2008 kr. 302 mio. og ultimo 2009 kr. 261 mio. De indregnede værdier vurderes at kunne genindvindes, når den økonomiske situation på Island forbedres, herunder at den islandske krone genoptages til notering. Entreprisekontrakter Indregning og måling af igangværende arbejder er baseret på en professionel vurdering af stadet for de enkelte projekter samt forventning om resterende afvikling af hver enkelt kontrakt, herunder udfaldet af tvister vedrørende merydelser, tidsfristforlængelser, dagbodskrav mv. Tab optages for hele projektet, når tab forventes. Vurderingen af projekternes stade og økonomi, herunder tvister, foretages individuelt pr. projekt under direktionens ansvar. Skøn knyttet til den fremtidige afvikling af det resterende arbejde afhænger af en række faktorer, ligesom et projekts forudsætninger kan ændres i takt med arbejdets udførelse. Det faktiske resultat kan dermed afvige fra det forventede resultat. Vurderingen af tvister vedrørende merydelser, tidsfristforlængelser, dagbodskrav mv. foretages med udgangspunkt i forholdenes karakter, kendskab til bygherre, forhandlingsstadie, tidligere erfaringer og dermed en vurdering af sandsynlighed for udfaldet af den enkelte sag. Afhængig af kravenes stade og væsentlighed er indregning og måling heraf understøttet af juridisk eller anden sagkyndig ekstern vurdering. Koncernen har pr. 31. december 2009 indregnet ikke uvæsentlige krav relateret til primært udenlandske afsluttede projekter. Et enkelt projekt indgår med ca. kr. 300 mio. Krav notificeres løbende overfor bygherre i takt med at kravene opstår. Kravenes indregning baserer sig på forhandlinger med bygherre, juridisk vurdering eller vurdering af sagkyndig ekstern claims consultant. Ledelsen vurderer, at de indregnede krav vil kunne inddrives enten ved forlig eller via rets- eller voldgiftssager. Krav mod bygherre er indregnet med den vurderede andel i værdien af igangværende arbejder for fremmed regning og for afsluttede arbejder i andre tilgodehavender. De anvendte skøn er baseret på ansvarlige forudsætninger, men måling af visse krav er naturligt behæftet med usikkerhed knyttet til sagernes endelige udfald, herunder af den tidsmæssige afregning. Der kan derfor opstå såvel positive som negative afvigelser i forhold til målingen pr. 31. december

14 SEB, nyt hovedsæde, København Opførelse af m 2 stort råhus (to bygninger og p-kælder) inkl. indvendig komplettering og gartnerentreprise. I forbindelse med opførelsen har Pihl udført glideforskalling af 13 trappe- og elevatorskakte. 14

15 Risikoforhold Pihl koncernens aktiviteter indebærer en række kommercielle og finansielle risici, der kan påvirke koncernens udvikling, finansielle stilling og resultat. De væsentligste risici er beskrevet i nedenstående afsnit. væsentlige udeståender hos en udenlandsk offentlig bygherre, som ikke er afdækket. Ledelsen vurderer, at tilgodehavender vil blive betalt, men at der for visse udeståender kan forekomme betalingsforsinkelser, som følge af den nuværende finansielle krise. Brancherisici Byggebranchen er som de fleste andre brancher påvirket af konjunkturudviklingen og dermed efterspørgslen. Derfor spredes aktiviteterne over mange forskellige lande og til adskillige tekniske områder. Koncernens igangværende arbejder og ordrebeholdning giver forventning om, at koncernen ikke i væsentligt omfang påvirkes af de almene negative konjunkturforventninger for Valutarisici Koncernens udenlandske aktiviteter omfatter indtægter og omkostninger i fremmed valuta. Valutarisici vedrørende væsentlige kontrakter i valutaer uden for eurosamarbejdet afdækkes efter individuel vurdering ved indgåelse af valutaterminskontrakter. Koncernens resultat og egenkapital påvirkes af ændringer i valutakurserne ved omregning af udenlandske projekter samt regnskaber for udenlandske dattervirksomheder. Valutarisici i forbindelse hermed er ikke afdækket. Kreditrisici Selskabet sikrer i vid udstrækning forudbetaling for udførte arbejder qua indgåede entreprisekontrakter, ligesom kreditrisici reduceres ved garantistillelse. Omsætning på enkeltkunder udgør maximalt 10 % af årets omsætning. Koncernen har udestående mellemværender med enkeltkunder, der udgør op til 30 % af de samlede mellemværender med kunder (entreprisedebitorer, igangværende arbejder og andre tilgodehavender). Politiske kreditrisici ved udlandsarbejder afdækkes gennem eksportkreditforsikring efter individuel vurdering. Selskabet har Renterisici Renterisici kan hovedsagelig henføres til rentebærende gældsposter og likvide beholdninger. Koncernens nettorentebærende gæld, der er optaget i danske kroner, euro, USD og islandske kroner, udgør kr. 785 mio. Størstedelen er variabelt forrentet. Samfundsansvar Pihl koncernen er bevidst om sit ansvar over for samfundet. Pihl har udarbejdet en kort CSR-rapport for Rapporten kan læses på Pihls hjemmeside Forventninger til fremtiden Koncernens ordrebeholdning ultimo 2009 giver forventning om, at omsætningen i 2010 vil ligge på et lavere niveau end 2009, men med et resultat på niveau med resultatet for Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er som altid forbundet med usikkerhed, men også med muligheder der kan medføre, at udviklingen vil afvige fra det forventede. Det skal anføres, at der ikke er indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, som vil have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af koncernens finansielle stilling pr. 31. december Regnskabspraksis Årsregnskabet for 2009 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor regnskabsklasse C-virksomhed. Den anvendte regnskabspraksis fremgår af den officielle danske årsrapport hvortil henvises. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Omsætningsfordeling År danmark udland total mio.kr Udland DK Udland DK Udland DK Udland DK Udland DK

16 Sisimiut Vandkraftværk, Grønland Vandkraftværk som udnytter afstrømning fra søen Tasersuaqs opland. Værket forsyner Sisimiut by med energi. Hoved- og nøgletal Mio. kr * Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Ordinært resultat før skat Årets resultat Balance Aktiver i alt (balancesum) Egenkapital Nøgletal Overskudsgrad 1,5 2,3 0,6 2,6 3,0 Afkast af den investerede kapital 2,4 4,4 1,1 6,9 7,6 Livkviditetsgrad 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 Egenkapitalandel (soliditet) 18,6 17,2 17,2 20,0 27,9 Egenkapitalforrentning (ROE) 8,3 3,5 16,2 21,9 19,1 * Med virkning fra 2006 præsenteres posten igangværende arbejder for fremmed regning som en bruttopost. Der er ikke foretaget tilretning af sammenligningstallene for

17 Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Lividitetsgrad Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Egenkapitalforrentning (ROE) Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Afkast af den investerede kapital Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlig aktiver i alt Egenkapitalandel (soliditet) Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Resultatopgørelse Koncernresultatopgørelse (1.000 kr.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Resultat i associerede virksomheder Indtægter af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat

18 Balance, aktiver Koncernbalance (1.000 kr.) Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Investeringsejendom Entreprenørmateriel Inventar, personbiler mv. Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Finansiel leasing tilgodehavende OPP Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Omsætningsgrunde Hjælpematerialer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Entreprisedebitorer Igangværende arbejde for fremmed regning acontofaktureringer Igangværende arbejder OPP-projekt Udskudte skatteaktiver Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

19 Balance, passiver Koncernbalance (1.000 kr.) Egenkapital Aktiekapital Reserve for opskrivning Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser - Langfristede gældsforpligtelser Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Langfristede lån - OPP Anden gæld Gældsforpligtelser - Langfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Igangværende arbejder for fremmed regning acontofaktureringer Forskudsbetalinger Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til virksomhedsdeltagere Selskabsskat Anden gæld Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

20 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2009 for E. Pihl & Søn A.S. Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen 14. april Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncern- og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. Foranstående beretning og regnskabssammendrag er udarbejdet på baggrund af den officielle danske årsrapport for E. Pihl & Søn A.S. for Lyngby, den 14. april 2010 Direktion: Søren Langvad Svend Erik Clemmensen Kurt Carlsen Halldór P. Ragnarsson Adm. direktør Bestyrelse: Søren Langvad Kjartan Langvad Jørgen Mejlholm Peter Vang Lundhus Peter Fogh Bestyrelsesformand 20

21 Havneholmen Tower, København Kontorbyggeriet for Skanska på Havneholmen opfylder kravene til grønt byggeri. Den uafhængige revisors erklæring Til aktionæren i E. Pihl & Søn A.S. Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret koncern- og årsregnskabet for E. Pihl & Søn A.S. for regnskabsåret afsluttet 31. december 2009, hvorfra foranstående regnskabssammendrag er uddraget. Vi har i tilknytning til revisionen af koncern- og årsregnskabet gennemlæst tilhørende ledelsesberetning og afgivet udtalelse herom. I vores revisionspåtegning dateret 14. april 2010 udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det koncern- og årsregnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. I samme revisionspåtegning anførte vi følgende supplerende oplysning vedrørende forhold i koncern- og årsregnskabet: Uden at det har påvirket vores konklusion henviser vi til koncern- og årsregnskabets note 1 vedrørende Regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Ledelsen redegør heri for usikkerhed ved måling af tvister og tilhørende kreditrisici primært på afsluttede entrepriser samt for usikkerhed ved måling af aktiver og forpligtelser i det islandske datterselskab, ístak, som følge af udviklingen i den islandske økonomi og valuta. Endvidere redegøres for koncernens bankkreditfaciliteter frem til 1. maj Koncernens væsentligste bankkreditfaciliteter er udvidet med henblik på sikring af tilstrækkeligt likviditetsberedskab. Der er til dele af bankaftalen og tilhørende kreditfacilitet knyttet en række finansielle betingelser, der er bundet op på koncernens drifts- og likviditetsbudget i den aftalte løbetid. Opfyldelse af disse er en forudsætning for bankaftalen og dermed likviditetsberedskabet. Bestyrelsen og direktionen vurderer, at der er tilstrækkeligt råderum inden for de aftalte betingelser og på den baggrund, at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt til koncernens fortsatte drift. Vi er enige i ledelsens beskrivelse af de omtalte forhold. I den supplerende oplysning henvises til koncern- og årsregnskabets note 1 vedrørende Regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Noten beskriver uddybende de omtalte forhold, hvilket omfatter Entreprisekontrakter, Kreditrisici, Koncernens aktiviteter på Island samt Kreditfaciliteter. De nævnte afsnit fra koncern- og årsregnskabets note 1 er gengivet i foranstående beretning. For bedre at forstå virksomhedens finansielle stilling og resultat samt omfanget af den foretagne revision, skal regnskabssammendraget læses i sammenhæng med den årsrapport, som regnskabssammendraget samt ledelsesberetningen blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning. Det udførte arbejde Vi har planlagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget samt ledelsesberetningen i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som de er uddraget af. Konklusion Det er vores opfattelse, at foranstående regnskabssammendrag, herunder beretningens gengivelse af koncern- og årsregnskabets note 1, i al væsentlighed er i overensstemmelse med det koncern- og årsregnskab, som det er uddraget af, og hvorpå vi udtrykte en revisionspåtegning uden forbehold, men med ovenstående supplerende oplysning. Endvidere er det vores opfattelse, at foranstående ledelsesberetning i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som den er uddraget af, og hvorpå vi afgav udtalelse uden bemærkninger. København, den 14. april 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Niels Erik Borgbo Mona Blønd statsaut. revisor statsaut. revisor 21

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af uafhængig

Læs mere