Beretning og regnskab 2009 Report and accounts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning og regnskab 2009 Report and accounts 2009"

Transkript

1 Beretning og regnskab 2009 Report and accounts 2009

2 Changuinola vandkraftværk, Panama Anlæg af vandkraftværk 500 meter vest for Panama City for AES Changuinola S.A. Arbejdet udføres i totalentreprise i konsortium med MT Højgaard og Alstom og omfatter bl.a. en 100 meter høj dæmning, vandreservoir, adgangsveje, tunnel og broer. Changuinola hydropower plant, Panama Construction of a hydropower plant located 500 km west of Panama City. The works to be executed include a roller compacted concrete dam (approx. 100 m high), reservoir, access roads, tunnel and bridges. Pihl is turnkey contractor in a joint venture with MT Højgaard and Alstom. 2

3 Omslag: Changuinola vandkraftværk, Panama Sugerør for 105 MW turbine nr. 1 i Changuinola hovedkraftstation inden indstøbning. Cover: Changuinola hydropower plant, Panama Draft tube for turbine no. 1 in Changuinola I Main power house before concreting. The turbine is 105 MW. Indholdsfortegnelse s 8 Beretning s 10 Regnskabsberetning s 15 Omsætningsfordeling s 16 Hoved- og nøgletal s 17 Resultatopgørelse s 18 Balance, aktiver s 19 Balance, passiver s 20 Ledelsespåtegning s 21 Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag af årsrapport for 2009 Contents p 8 Management report p 10 Financial report p 15 Turnover source p 16 Key figures p 17 Profit and loss account p 18 Balance sheet, assets p 19 Balance sheet, liabilities p 20 Statement by the management and the board of directors p 21 The independent auditor s report on the financial statements report 2009 Svanemærket tryksag / Nordic Ecolabel printed matter Udgivet af Pihl April 2010 Issued by Pihl April 2010 Tekst & layout: Pihl Text & layout: Pihl Tryk: Datagraf A/S Printing Office: Datagraf A/S Oplag: 5200 Number printed:

4 Lawrence Bridge, Massachusetts, USA Port of Brighton, La Brea, Trinidad & Tobago 4

5 Falmouth krydstogtterminal, Jamaica / Falmouth Cruise Terminal, Jamaica Lawrence Bridge, Massachusetts, USA Renovering og rekonstruktion af broen over floden Merrimack i Lawrence for Massachusetts Highway Department. Lawrence Bridge, Massachusetts, USA Renovation and reconstruction of the O Leary Bridge over the Merrimack River in the city of Lawrence for the Massachusetts Highway Department. Port of Brighton, La Brea, Trinidad & Tobago Projektering og konstruktion af nyt kaj- og lagerområde for National Energy Corporation of Trinidad & Tobago udført i konsortium med Besix. Spuns-, jord- og betonarbejder i egenproduktion. Port of Brighton, La Brea, Trinidad & Tobago Design and construction of quay and storage yard for National Energy Corporation of Trinidad & Tobago carried out in joint venture with Besix. Piling, earth and concrete works produced in-house. Falmouth krydstogtterminal, Jamaica Kaj- og turistfaciliteter til Royal Caribbean Cruise Lines nye krydstogtskibe Oasis of the Seas og Allure of the Seas. Design-and-Build projektet udføres i totalentreprise inkl. alle arbejder i egenproduktion og omfatter anlæg af en ca. 760 meter lang spunskaj, uddybning af sejlrende og kajområde, kystsikring og etablering af ny promenade. De nye turistfaciliteter tilpasses Falmouths georgianske arkitektur. Falmouth Cruise Terminal, Jamaica Quay and tourist facilities for Royal Caribbean Cruise Line s new cruise liners, Oasis of the Seas and Allure of the Seas. The Design-Build project, carried out as a turnkey contract including all works produced in-house, consists of an approximately 760 m long sheet pile quay, the deepening of the entrance channel to the new harbour, coastal protection and land reclamation. The new tourist facilities are adapted to complement the 18th century Georgian architecture of houses in Falmouth. 5

6 Stibro 60.20, Motorring 3, København Bro er en af flere stibroer, ramper og underføringer som Pihl udfører på M3 i forbindelse med udvidelse af motorvejen. Bridge for pedestrians and cyclists, Motorway M3, Greater Copenhagen One of a number of bridges and underpasses constructed by Pihl in connection with the extension of Motorway M3. 6

7 7 Beretning og regnskab 2009

8 Spildevandsanlæg Ratmalana/Moratuwa og Ja-Ela/Ekala, Sri Lanka Beretning Året har som ventet været præget af en beskeden ordretilgang, ikke mindst på det danske og islandske marked. Imidlertid peger den øgede tilbudsaktivitet såvel ude som hjemme på en stigning i ordretilgangen, således at vi kan forvente en stabilisering af omsætningen i løbet af På lidt længere sigt vil bl.a. de store trafikale investeringer i Norden byde på gode muligheder for beskæftigelse. Man må også have øjnene åbne for, at større dele af verden ikke er ramt så hårdt af krisen som Europa og USA. Derimod vil det nok vare noget længere før det islandske marked bliver attraktivt. Til gengæld ser vi fortsat gode muligheder for tilgang af nye kontrakter i såvel Afrika som Mellemøsten; men man bør have i hu, at verdenssamfundet har været igennem en jordskælvsagtig krise, og at efterskælv som bekendt er et meget normalt fænomen. Fra vort brede virke i en snes lande skal en række større projekter fremhæves: Det udenlandske marked I Panama, hvor vi er pennefører i et konsortium, skrider arbejdet med det ganske komplicerede 220 MW kraftanlæg frem på trods af, at naturens luner endnu engang har påført os oversvømmelser. Vi forventer dog stadigvæk, at anlægget kan tages i drift i sommeren På Jamaica fik vi i december 2008 kontrakt på at bygge en pier i Falmouth for anløb af store krydstogtskibe. Kontrakten indeholder endvidere et større antal bygninger på pieren og beløber sig til 900 mio. kr. Arbejdet skrider fremad som planlagt, og vi ser frem til anløbet af det første krydstogtskib ved årets udgang. I Trinidad går arbejdet med den 720 MW gasfyrede kraftstation fremad som planlagt, medens havnearbejdet i Trinidad Dock er afsluttet. På Sri Lanka, hvor vi udfører vand- og kloaksystemer, nærmer den første kontrakt på et vandforsyningsanlæg uden for Colombo sig sin afslutning, medens den seneste kontrakt, som omfatter renseanlæg med tilhørende kloaksystemer i Colombo, vil kræve længere tid at fuldføre. I Beirut i Libanon har vi fået en betydelig kontrakt på bygning af en 600 m lang containerkaj, som ligger i forlængelse af den kaj, vi byggede for et tiår siden. I USA, hvor vi har etableret os i Boston, har tilgangen af nye arbejder været mere beskeden, men udsigterne for det nye år er positive. I Storbritannien har vi afleveret det af 3xNielsen tegnede museum i Liverpool. Desuden er 4 af de 10 skoler, vi bygger i Aberdeen, taget i brug et skandinavisk islæt på Skotlands østkyst. I Aberdeen er vi desuden i færd med at opføre et nyt universitetsbibliotek. I Grønland har vi netop afleveret et 15MW vandkraftanlæg ved Sisimiut. I fortsættelse heraf kan vi nu gå i gang med et 18 MW, beliggende nord for Ilulissat. Vi er desuden i færd med at opføre en større skole i Nuuk. I Norge er det store vejanlæg øst for Kristiansand, som vi har bygget i joint venture med Bilfinger Berger, afleveret og taget i brug og overtaget af et OPP selskab, som vi er medejere af. Vi har desuden fået overdraget en række havne og tunnelarbejder, hvor vi udnytter vort islandske datterselskab Ístaks ekspertise og personale. I Sverige har vi fuldført et større fabriksanlæg for Borealis i nærheden af Göteborg. 8

9 Containerkaj Beirut, Libanon Det store arbejde med Söderströmstunnelen har mødt uventede funderingsforhold, der vil forsinke projektet noget, og sammen med bygherren søger vi de optimale løsninger på de tekniske problemer. Bygningen af en 430 meter lang jernbanebro ved Marienholm i nærheden af Göteborg følger tidsplanen. Hjemmemarkedet I Danmark har tilgangen af nye arbejder været mere beskeden, og en lang række af vore igangværende projekter er blevet afleveret. Imidlertid har vi fået overdraget bygning af en campus ved hospitalet i Skejby, en daginstitution i Kolding, et gymnasium i Tornbjerg samt et nyt hovedkvarter for Vestas i Århus. I København følger arbejdet med Rambølls nye hovedkvarter tidsplanen, ligesom det nye hovedkvarter for SEB forventes afleveret snart. For Københavns Kommune udfører vi tre underjordiske parkeringsanlæg, der bliver taget i brug i løbet af 2010, og i Helsingør nærmer Kulturværftet sig sin færdiggørelse. Spildevandsanlæg Ratmalana/Moratuwa og Ja-Ela/Ekala, Sri Lanka Projektering og opførelse af spildevandsanlæg i byområder nær Colombo på Sri Lanka Containerkaj Beirut, Libanon Udvidelsen af havnen omfatter ny kaj med tilhørende oplagsarealer og er en forlængelse af den 600 meter lange betonkaj og bøljebryder, som Pihl opførte i Beirut i Medarbejdere og samarbejdspartnere Til vore partnere hjemme og ude skal gå en tak for et konstruktivt og behageligt samarbejde. Vor egen stab har som altid ydet en stor indsats. Det kan være et belastende arbejde at lede bygge- og anlægsarbejder under foranderlige omstændigheder. Det kræver mennesker med fantasi og vilje kvaliteter, som er rigt repræsenteret inden for vore rækker. Søren Langvad Bestyrelsesformand 9

10 Marienholm-Olskroken jernbanebro, Göteborg, Sverige Regnskabsberetning Resultatopgørelse Pihl-koncernen har i 2009 realiseret en omsætning på i alt kr mio., svarende til et fald på 15,8 % i forhold til Af den samlede omsætning stammer 55 % fra aktiviteter i udlandet, mens de resterende 45 % vedrører aktiviteter i Danmark, hvilket svarer til fordelingen i I 2009 er der realiseret et resultat af primær drift på kr. 81 mio. mod kr. 151 mio. sidste år. Resultatnedgangen i primær drift kan fortrinsvist tilskrives en nedgang i resultatet vedrørende aktiviteter i udlandet. De finansielle poster består af en nettoomkostning på kr. 8 mio. mod en nettoomkostning på kr. 61 mio. i Reduktionen af nettoomkostninger kan primært henføres til færre negative kurspåvirkninger på lån i Ístak tallene var væsentligt påvirket af faldet i den islandske krone i Årets resultat før skat er - under de givne omstændigheder - tilfredsstillende og udviser et overskud på kr. 73 mio. mod kr. 56 mio. i Skat af årets resultat udgør en nettoudgift på kr. 23 mio. mod kr. 35 mio. i Dette giver en effektiv skattesats på 31 % mod 63 % i De høje skatteprocenter kan henføres til tab på entrepriser i udlandet, som ikke kan fradrages i Danmark da koncernen ikke er internationalt sambeskattet. Årets resultat udgør herefter kr. 50 mio. mod kr. 21 mio. i Marienholm-Olskroken jernbanebro, Göteborg, Sverige Opførelse af ny dobbeltsporet jernbanebro i Göteborg som del af jernbaneforbindelsen til Oslo. Den 430 meter lange bro pladsstøbes, og der rammes ekstra betonpæle som fundament for broen. Broen opføres i totalentreprise for Banverket Investering. Söderströmstunnelen, Stockholm, Sverige Der går tre store tunnelelementer til den 270 meter lange sænketunnel som sammen med en 100 meter boret tunnel skal udgøre Söderströmstunnelen første etape af svenske Banverkets nye Citybane. Arbejdet udføres i totalentreprise af et Pihl-Züblin konsortium. Balance Koncernens balancesum udgør kr mio. pr. 31. december 2009 mod kr mio. ved udgangen af Pengebindingen i igangværende arbejder (netto) og leverandører af varer og tjenesteydelser er samlet set faldet i forhold til 2008, mens entreprisedebitorer og andre debitorer i forhold til sidste år er på et højere niveau. Pengebindingen i tilgode- 10

11 11 Söderströmstunnelen, Stockholm, Sverige /

12 Museum of Liverpool, UK Museum of Liverpool, UK Museumsbygning for National Museums Liverpool opført på fredede dokarealer i Liverpool, hvor det m² store, futuristiske bygværk er synligt fra både byen og floden. Facaden er beklædt med lyse natursten kun afbrudt af enkelte store glaspartier. Skoleprojekt, Aberdeen, Skotland Med Pihl i spidsen forestår NYOP Educationkonsortiet design, opførelse, finansiering og teknisk drift af ni nye skoler og renovering af en skole og et idrætsanlæg i Aberdeen. havender er på et højt niveau og påvirker koncernens likviditet negativt. Den høje pengebinding kan blandt andet henføres til claims og tvister. Der henvises til omtale nedenfor under entreprisekontrakter. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo 2008 kr. 588 mio. Egenkapitalen udgør ultimo 2009 kr. 631 mio. og soliditetsgraden udgør 18,6 %, mod 17,2 % sidste år. Koncernens rentebærende nettogæld udgør ultimo 2009 kr. 785 mio. mod kr. 510 mio. ved udgangen af 2008, svarende til en stigning på kr. 273 mio. Af stigningen kan kr. 147 mio. henføres til fald i likvide beholdninger, kr. 62 mio. til øgede lån relateret til OPP-projekt samt kr. 87 mio. til øget træk på kreditfaciliteter. Pengestrømme og likviditet Årets pengestrømme fra koncernens driftsaktiviteter udgør kr. -74 mio. hvilket kan henføres til stigningen i tilgodehavender på kr. 421 mio. Pengestrømme til investeringsaktiviteter udgør kr mio. mod kr mio. sidste år. Pengestrømme fra finansiering udgør kr. 30 mio. mod kr. 103 mio. sidste år. Den samlede likviditetspåvirkning i koncernen udgør kr mio. mod kr mio. sidste år. Nettolikviditeten, opgjort som likvide beholdninger fratrukket kortfristet gæld til kreditinstitutter m.v., udgør herefter kr mio. mod kr. -83 mio. sidste år. I nettolikviditeten er indeholdt likvider i konsortier mv. med kr. 124 mio. som ikke er til umiddelbar rådighed for koncernen. Likviditetspåvirkningen over de seneste 2 år påvirker koncernens likviditetsberedskab og er ikke tilfredsstillende. Likviditeten forventes forbedret væsentligt over de kommende 2 år i takt med afslutningen af en række claims og tvister primært på afsluttede arbejder samt indbetaling af en række større tilgodehavender, hvorpå der er aftalt en betalingsplan. Kreditfaciliteter Koncernens likviditetsberedskab omfatter væsentligst moderselskabets bankkreditfacilitet, som indgår i bankaftalen med 12

13 Skoleprojekt, Aberdeen, Skotland hovedbankforbindelsen. På baggrund af koncernens likviditetsbudget er kreditfaciliteten med henblik på sikring af tilstrækkeligt likviditetsberedskab udvidet. Bankaftalen er gældende frem til 1. maj Til dele af bankaftalen knytter sig en række finansielle betingelser, der er bundet op på en opfyldelse af koncernens drifts- og likviditetsbudget i den aftalte løbetid. Bestyrelsen og direktionen vurderer, at der er tilstrækkeligt råderum inden for de aftalte betingelser og på den baggrund, at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt til koncernens fortsatte drift. Koncernens aktiviteter på Island Ultimo 2009 er den islandske valuta i lighed med ultimo 2008 suspenderet hos Danmarks Nationalbank. Omregningen ultimo 2009 er sket til kurs 4,14 og ultimo 2008 kurs 4,38 svarende til den noterede kurs hos den islandske Nationalbank Sedlabanki. Hjemtagelse af valuta fra Island forudsætter fortsat tilladelse fra den islandske Nationalbank, men der er igangværende drøftelser om hjemtagelse af valuta i Enkelte projekter i Ístak er stoppet som følge af den islandske økonomi, men ingen har påført selskabet væsentlige tab i Byggegrunde til salg og en udlejningsejendom i Island blev i 2008 opskrevet til dagsværdi. Dagsværdien revurderes årligt på basis af en ekstern valuarvurdering baseret på forsigtige forudsætninger. Dagsværdien ultimo 2009 er vurderet en smule lavere end i Værdiansættelsen af grundene er baseret på afhændelse inden for 5 år. Omsætteligheden af byggegrunde på Island afhænger af konjunkturudviklingen. Den generelle økonomiske situation på Island giver fortsat anledning til en vis bekymring, og tidspunktet for afhændelse af byggegrundene er derfor vanskelig at forudsige. Egenkapitalen i Ístak udgjorde ultimo 2008 kr. 302 mio. og ultimo 2009 kr. 261 mio. De indregnede værdier vurderes at kunne genindvindes, når den økonomiske situation på Island forbedres, herunder at den islandske krone genoptages til notering. Entreprisekontrakter Indregning og måling af igangværende arbejder er baseret på en professionel vurdering af stadet for de enkelte projekter samt forventning om resterende afvikling af hver enkelt kontrakt, herunder udfaldet af tvister vedrørende merydelser, tidsfristforlængelser, dagbodskrav mv. Tab optages for hele projektet, når tab forventes. Vurderingen af projekternes stade og økonomi, herunder tvister, foretages individuelt pr. projekt under direktionens ansvar. Skøn knyttet til den fremtidige afvikling af det resterende arbejde afhænger af en række faktorer, ligesom et projekts forudsætninger kan ændres i takt med arbejdets udførelse. Det faktiske resultat kan dermed afvige fra det forventede resultat. Vurderingen af tvister vedrørende merydelser, tidsfristforlængelser, dagbodskrav mv. foretages med udgangspunkt i forholdenes karakter, kendskab til bygherre, forhandlingsstadie, tidligere erfaringer og dermed en vurdering af sandsynlighed for udfaldet af den enkelte sag. Afhængig af kravenes stade og væsentlighed er indregning og måling heraf understøttet af juridisk eller anden sagkyndig ekstern vurdering. Koncernen har pr. 31. december 2009 indregnet ikke uvæsentlige krav relateret til primært udenlandske afsluttede projekter. Et enkelt projekt indgår med ca. kr. 300 mio. Krav notificeres løbende overfor bygherre i takt med at kravene opstår. Kravenes indregning baserer sig på forhandlinger med bygherre, juridisk vurdering eller vurdering af sagkyndig ekstern claims consultant. Ledelsen vurderer, at de indregnede krav vil kunne inddrives enten ved forlig eller via rets- eller voldgiftssager. Krav mod bygherre er indregnet med den vurderede andel i værdien af igangværende arbejder for fremmed regning og for afsluttede arbejder i andre tilgodehavender. De anvendte skøn er baseret på ansvarlige forudsætninger, men måling af visse krav er naturligt behæftet med usikkerhed knyttet til sagernes endelige udfald, herunder af den tidsmæssige afregning. Der kan derfor opstå såvel positive som negative afvigelser i forhold til målingen pr. 31. december

14 SEB, nyt hovedsæde, København Opførelse af m 2 stort råhus (to bygninger og p-kælder) inkl. indvendig komplettering og gartnerentreprise. I forbindelse med opførelsen har Pihl udført glideforskalling af 13 trappe- og elevatorskakte. 14

15 Risikoforhold Pihl koncernens aktiviteter indebærer en række kommercielle og finansielle risici, der kan påvirke koncernens udvikling, finansielle stilling og resultat. De væsentligste risici er beskrevet i nedenstående afsnit. væsentlige udeståender hos en udenlandsk offentlig bygherre, som ikke er afdækket. Ledelsen vurderer, at tilgodehavender vil blive betalt, men at der for visse udeståender kan forekomme betalingsforsinkelser, som følge af den nuværende finansielle krise. Brancherisici Byggebranchen er som de fleste andre brancher påvirket af konjunkturudviklingen og dermed efterspørgslen. Derfor spredes aktiviteterne over mange forskellige lande og til adskillige tekniske områder. Koncernens igangværende arbejder og ordrebeholdning giver forventning om, at koncernen ikke i væsentligt omfang påvirkes af de almene negative konjunkturforventninger for Valutarisici Koncernens udenlandske aktiviteter omfatter indtægter og omkostninger i fremmed valuta. Valutarisici vedrørende væsentlige kontrakter i valutaer uden for eurosamarbejdet afdækkes efter individuel vurdering ved indgåelse af valutaterminskontrakter. Koncernens resultat og egenkapital påvirkes af ændringer i valutakurserne ved omregning af udenlandske projekter samt regnskaber for udenlandske dattervirksomheder. Valutarisici i forbindelse hermed er ikke afdækket. Kreditrisici Selskabet sikrer i vid udstrækning forudbetaling for udførte arbejder qua indgåede entreprisekontrakter, ligesom kreditrisici reduceres ved garantistillelse. Omsætning på enkeltkunder udgør maximalt 10 % af årets omsætning. Koncernen har udestående mellemværender med enkeltkunder, der udgør op til 30 % af de samlede mellemværender med kunder (entreprisedebitorer, igangværende arbejder og andre tilgodehavender). Politiske kreditrisici ved udlandsarbejder afdækkes gennem eksportkreditforsikring efter individuel vurdering. Selskabet har Renterisici Renterisici kan hovedsagelig henføres til rentebærende gældsposter og likvide beholdninger. Koncernens nettorentebærende gæld, der er optaget i danske kroner, euro, USD og islandske kroner, udgør kr. 785 mio. Størstedelen er variabelt forrentet. Samfundsansvar Pihl koncernen er bevidst om sit ansvar over for samfundet. Pihl har udarbejdet en kort CSR-rapport for Rapporten kan læses på Pihls hjemmeside Forventninger til fremtiden Koncernens ordrebeholdning ultimo 2009 giver forventning om, at omsætningen i 2010 vil ligge på et lavere niveau end 2009, men med et resultat på niveau med resultatet for Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er som altid forbundet med usikkerhed, men også med muligheder der kan medføre, at udviklingen vil afvige fra det forventede. Det skal anføres, at der ikke er indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, som vil have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af koncernens finansielle stilling pr. 31. december Regnskabspraksis Årsregnskabet for 2009 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor regnskabsklasse C-virksomhed. Den anvendte regnskabspraksis fremgår af den officielle danske årsrapport hvortil henvises. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Omsætningsfordeling År danmark udland total mio.kr Udland DK Udland DK Udland DK Udland DK Udland DK

16 Sisimiut Vandkraftværk, Grønland Vandkraftværk som udnytter afstrømning fra søen Tasersuaqs opland. Værket forsyner Sisimiut by med energi. Hoved- og nøgletal Mio. kr * Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Ordinært resultat før skat Årets resultat Balance Aktiver i alt (balancesum) Egenkapital Nøgletal Overskudsgrad 1,5 2,3 0,6 2,6 3,0 Afkast af den investerede kapital 2,4 4,4 1,1 6,9 7,6 Livkviditetsgrad 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 Egenkapitalandel (soliditet) 18,6 17,2 17,2 20,0 27,9 Egenkapitalforrentning (ROE) 8,3 3,5 16,2 21,9 19,1 * Med virkning fra 2006 præsenteres posten igangværende arbejder for fremmed regning som en bruttopost. Der er ikke foretaget tilretning af sammenligningstallene for

17 Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Lividitetsgrad Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Egenkapitalforrentning (ROE) Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Afkast af den investerede kapital Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlig aktiver i alt Egenkapitalandel (soliditet) Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Resultatopgørelse Koncernresultatopgørelse (1.000 kr.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Resultat i associerede virksomheder Indtægter af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat

18 Balance, aktiver Koncernbalance (1.000 kr.) Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Investeringsejendom Entreprenørmateriel Inventar, personbiler mv. Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Finansiel leasing tilgodehavende OPP Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Omsætningsgrunde Hjælpematerialer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Entreprisedebitorer Igangværende arbejde for fremmed regning acontofaktureringer Igangværende arbejder OPP-projekt Udskudte skatteaktiver Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

19 Balance, passiver Koncernbalance (1.000 kr.) Egenkapital Aktiekapital Reserve for opskrivning Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser - Langfristede gældsforpligtelser Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Langfristede lån - OPP Anden gæld Gældsforpligtelser - Langfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Igangværende arbejder for fremmed regning acontofaktureringer Forskudsbetalinger Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til virksomhedsdeltagere Selskabsskat Anden gæld Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

20 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2009 for E. Pihl & Søn A.S. Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen 14. april Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncern- og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. Foranstående beretning og regnskabssammendrag er udarbejdet på baggrund af den officielle danske årsrapport for E. Pihl & Søn A.S. for Lyngby, den 14. april 2010 Direktion: Søren Langvad Svend Erik Clemmensen Kurt Carlsen Halldór P. Ragnarsson Adm. direktør Bestyrelse: Søren Langvad Kjartan Langvad Jørgen Mejlholm Peter Vang Lundhus Peter Fogh Bestyrelsesformand 20

21 Havneholmen Tower, København Kontorbyggeriet for Skanska på Havneholmen opfylder kravene til grønt byggeri. Den uafhængige revisors erklæring Til aktionæren i E. Pihl & Søn A.S. Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret koncern- og årsregnskabet for E. Pihl & Søn A.S. for regnskabsåret afsluttet 31. december 2009, hvorfra foranstående regnskabssammendrag er uddraget. Vi har i tilknytning til revisionen af koncern- og årsregnskabet gennemlæst tilhørende ledelsesberetning og afgivet udtalelse herom. I vores revisionspåtegning dateret 14. april 2010 udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det koncern- og årsregnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. I samme revisionspåtegning anførte vi følgende supplerende oplysning vedrørende forhold i koncern- og årsregnskabet: Uden at det har påvirket vores konklusion henviser vi til koncern- og årsregnskabets note 1 vedrørende Regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Ledelsen redegør heri for usikkerhed ved måling af tvister og tilhørende kreditrisici primært på afsluttede entrepriser samt for usikkerhed ved måling af aktiver og forpligtelser i det islandske datterselskab, ístak, som følge af udviklingen i den islandske økonomi og valuta. Endvidere redegøres for koncernens bankkreditfaciliteter frem til 1. maj Koncernens væsentligste bankkreditfaciliteter er udvidet med henblik på sikring af tilstrækkeligt likviditetsberedskab. Der er til dele af bankaftalen og tilhørende kreditfacilitet knyttet en række finansielle betingelser, der er bundet op på koncernens drifts- og likviditetsbudget i den aftalte løbetid. Opfyldelse af disse er en forudsætning for bankaftalen og dermed likviditetsberedskabet. Bestyrelsen og direktionen vurderer, at der er tilstrækkeligt råderum inden for de aftalte betingelser og på den baggrund, at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt til koncernens fortsatte drift. Vi er enige i ledelsens beskrivelse af de omtalte forhold. I den supplerende oplysning henvises til koncern- og årsregnskabets note 1 vedrørende Regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Noten beskriver uddybende de omtalte forhold, hvilket omfatter Entreprisekontrakter, Kreditrisici, Koncernens aktiviteter på Island samt Kreditfaciliteter. De nævnte afsnit fra koncern- og årsregnskabets note 1 er gengivet i foranstående beretning. For bedre at forstå virksomhedens finansielle stilling og resultat samt omfanget af den foretagne revision, skal regnskabssammendraget læses i sammenhæng med den årsrapport, som regnskabssammendraget samt ledelsesberetningen blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning. Det udførte arbejde Vi har planlagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget samt ledelsesberetningen i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som de er uddraget af. Konklusion Det er vores opfattelse, at foranstående regnskabssammendrag, herunder beretningens gengivelse af koncern- og årsregnskabets note 1, i al væsentlighed er i overensstemmelse med det koncern- og årsregnskab, som det er uddraget af, og hvorpå vi udtrykte en revisionspåtegning uden forbehold, men med ovenstående supplerende oplysning. Endvidere er det vores opfattelse, at foranstående ledelsesberetning i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som den er uddraget af, og hvorpå vi afgav udtalelse uden bemærkninger. København, den 14. april 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Niels Erik Borgbo Mona Blønd statsaut. revisor statsaut. revisor 21

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET D25 ApS

EJENDOMSSELSKABET D25 ApS EJENDOMSSELSKABET D25 ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2013 Brian Icedor Petersen Dirigent (Urevideret)

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

KONVOLUTTEN APS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN

KONVOLUTTEN APS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN KONVOLUTTEN APS VESTERBALLEVEJ 2 B, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 01.07.2011-30.06.2012 19. REGNSKABSÅR CVR. NR. 17 36 65 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS LA ENTREPRENØR SERVICE ApS Lyngholmpark 95 3520 Farum Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 Sarah Skyum

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015 Gjorslevvej 20 4660 Store Heddinge CVR-nr. 34700478 Årsrapport for 2015 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09-06-2016 Wei Qing Wang Dirigent

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere