Beretning og regnskab 2009 Report and accounts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning og regnskab 2009 Report and accounts 2009"

Transkript

1 Beretning og regnskab 2009 Report and accounts 2009

2 Changuinola vandkraftværk, Panama Anlæg af vandkraftværk 500 meter vest for Panama City for AES Changuinola S.A. Arbejdet udføres i totalentreprise i konsortium med MT Højgaard og Alstom og omfatter bl.a. en 100 meter høj dæmning, vandreservoir, adgangsveje, tunnel og broer. Changuinola hydropower plant, Panama Construction of a hydropower plant located 500 km west of Panama City. The works to be executed include a roller compacted concrete dam (approx. 100 m high), reservoir, access roads, tunnel and bridges. Pihl is turnkey contractor in a joint venture with MT Højgaard and Alstom. 2

3 Omslag: Changuinola vandkraftværk, Panama Sugerør for 105 MW turbine nr. 1 i Changuinola hovedkraftstation inden indstøbning. Cover: Changuinola hydropower plant, Panama Draft tube for turbine no. 1 in Changuinola I Main power house before concreting. The turbine is 105 MW. Indholdsfortegnelse s 8 Beretning s 10 Regnskabsberetning s 15 Omsætningsfordeling s 16 Hoved- og nøgletal s 17 Resultatopgørelse s 18 Balance, aktiver s 19 Balance, passiver s 20 Ledelsespåtegning s 21 Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag af årsrapport for 2009 Contents p 8 Management report p 10 Financial report p 15 Turnover source p 16 Key figures p 17 Profit and loss account p 18 Balance sheet, assets p 19 Balance sheet, liabilities p 20 Statement by the management and the board of directors p 21 The independent auditor s report on the financial statements report 2009 Svanemærket tryksag / Nordic Ecolabel printed matter Udgivet af Pihl April 2010 Issued by Pihl April 2010 Tekst & layout: Pihl Text & layout: Pihl Tryk: Datagraf A/S Printing Office: Datagraf A/S Oplag: 5200 Number printed:

4 Lawrence Bridge, Massachusetts, USA Port of Brighton, La Brea, Trinidad & Tobago 4

5 Falmouth krydstogtterminal, Jamaica / Falmouth Cruise Terminal, Jamaica Lawrence Bridge, Massachusetts, USA Renovering og rekonstruktion af broen over floden Merrimack i Lawrence for Massachusetts Highway Department. Lawrence Bridge, Massachusetts, USA Renovation and reconstruction of the O Leary Bridge over the Merrimack River in the city of Lawrence for the Massachusetts Highway Department. Port of Brighton, La Brea, Trinidad & Tobago Projektering og konstruktion af nyt kaj- og lagerområde for National Energy Corporation of Trinidad & Tobago udført i konsortium med Besix. Spuns-, jord- og betonarbejder i egenproduktion. Port of Brighton, La Brea, Trinidad & Tobago Design and construction of quay and storage yard for National Energy Corporation of Trinidad & Tobago carried out in joint venture with Besix. Piling, earth and concrete works produced in-house. Falmouth krydstogtterminal, Jamaica Kaj- og turistfaciliteter til Royal Caribbean Cruise Lines nye krydstogtskibe Oasis of the Seas og Allure of the Seas. Design-and-Build projektet udføres i totalentreprise inkl. alle arbejder i egenproduktion og omfatter anlæg af en ca. 760 meter lang spunskaj, uddybning af sejlrende og kajområde, kystsikring og etablering af ny promenade. De nye turistfaciliteter tilpasses Falmouths georgianske arkitektur. Falmouth Cruise Terminal, Jamaica Quay and tourist facilities for Royal Caribbean Cruise Line s new cruise liners, Oasis of the Seas and Allure of the Seas. The Design-Build project, carried out as a turnkey contract including all works produced in-house, consists of an approximately 760 m long sheet pile quay, the deepening of the entrance channel to the new harbour, coastal protection and land reclamation. The new tourist facilities are adapted to complement the 18th century Georgian architecture of houses in Falmouth. 5

6 Stibro 60.20, Motorring 3, København Bro er en af flere stibroer, ramper og underføringer som Pihl udfører på M3 i forbindelse med udvidelse af motorvejen. Bridge for pedestrians and cyclists, Motorway M3, Greater Copenhagen One of a number of bridges and underpasses constructed by Pihl in connection with the extension of Motorway M3. 6

7 7 Beretning og regnskab 2009

8 Spildevandsanlæg Ratmalana/Moratuwa og Ja-Ela/Ekala, Sri Lanka Beretning Året har som ventet været præget af en beskeden ordretilgang, ikke mindst på det danske og islandske marked. Imidlertid peger den øgede tilbudsaktivitet såvel ude som hjemme på en stigning i ordretilgangen, således at vi kan forvente en stabilisering af omsætningen i løbet af På lidt længere sigt vil bl.a. de store trafikale investeringer i Norden byde på gode muligheder for beskæftigelse. Man må også have øjnene åbne for, at større dele af verden ikke er ramt så hårdt af krisen som Europa og USA. Derimod vil det nok vare noget længere før det islandske marked bliver attraktivt. Til gengæld ser vi fortsat gode muligheder for tilgang af nye kontrakter i såvel Afrika som Mellemøsten; men man bør have i hu, at verdenssamfundet har været igennem en jordskælvsagtig krise, og at efterskælv som bekendt er et meget normalt fænomen. Fra vort brede virke i en snes lande skal en række større projekter fremhæves: Det udenlandske marked I Panama, hvor vi er pennefører i et konsortium, skrider arbejdet med det ganske komplicerede 220 MW kraftanlæg frem på trods af, at naturens luner endnu engang har påført os oversvømmelser. Vi forventer dog stadigvæk, at anlægget kan tages i drift i sommeren På Jamaica fik vi i december 2008 kontrakt på at bygge en pier i Falmouth for anløb af store krydstogtskibe. Kontrakten indeholder endvidere et større antal bygninger på pieren og beløber sig til 900 mio. kr. Arbejdet skrider fremad som planlagt, og vi ser frem til anløbet af det første krydstogtskib ved årets udgang. I Trinidad går arbejdet med den 720 MW gasfyrede kraftstation fremad som planlagt, medens havnearbejdet i Trinidad Dock er afsluttet. På Sri Lanka, hvor vi udfører vand- og kloaksystemer, nærmer den første kontrakt på et vandforsyningsanlæg uden for Colombo sig sin afslutning, medens den seneste kontrakt, som omfatter renseanlæg med tilhørende kloaksystemer i Colombo, vil kræve længere tid at fuldføre. I Beirut i Libanon har vi fået en betydelig kontrakt på bygning af en 600 m lang containerkaj, som ligger i forlængelse af den kaj, vi byggede for et tiår siden. I USA, hvor vi har etableret os i Boston, har tilgangen af nye arbejder været mere beskeden, men udsigterne for det nye år er positive. I Storbritannien har vi afleveret det af 3xNielsen tegnede museum i Liverpool. Desuden er 4 af de 10 skoler, vi bygger i Aberdeen, taget i brug et skandinavisk islæt på Skotlands østkyst. I Aberdeen er vi desuden i færd med at opføre et nyt universitetsbibliotek. I Grønland har vi netop afleveret et 15MW vandkraftanlæg ved Sisimiut. I fortsættelse heraf kan vi nu gå i gang med et 18 MW, beliggende nord for Ilulissat. Vi er desuden i færd med at opføre en større skole i Nuuk. I Norge er det store vejanlæg øst for Kristiansand, som vi har bygget i joint venture med Bilfinger Berger, afleveret og taget i brug og overtaget af et OPP selskab, som vi er medejere af. Vi har desuden fået overdraget en række havne og tunnelarbejder, hvor vi udnytter vort islandske datterselskab Ístaks ekspertise og personale. I Sverige har vi fuldført et større fabriksanlæg for Borealis i nærheden af Göteborg. 8

9 Containerkaj Beirut, Libanon Det store arbejde med Söderströmstunnelen har mødt uventede funderingsforhold, der vil forsinke projektet noget, og sammen med bygherren søger vi de optimale løsninger på de tekniske problemer. Bygningen af en 430 meter lang jernbanebro ved Marienholm i nærheden af Göteborg følger tidsplanen. Hjemmemarkedet I Danmark har tilgangen af nye arbejder været mere beskeden, og en lang række af vore igangværende projekter er blevet afleveret. Imidlertid har vi fået overdraget bygning af en campus ved hospitalet i Skejby, en daginstitution i Kolding, et gymnasium i Tornbjerg samt et nyt hovedkvarter for Vestas i Århus. I København følger arbejdet med Rambølls nye hovedkvarter tidsplanen, ligesom det nye hovedkvarter for SEB forventes afleveret snart. For Københavns Kommune udfører vi tre underjordiske parkeringsanlæg, der bliver taget i brug i løbet af 2010, og i Helsingør nærmer Kulturværftet sig sin færdiggørelse. Spildevandsanlæg Ratmalana/Moratuwa og Ja-Ela/Ekala, Sri Lanka Projektering og opførelse af spildevandsanlæg i byområder nær Colombo på Sri Lanka Containerkaj Beirut, Libanon Udvidelsen af havnen omfatter ny kaj med tilhørende oplagsarealer og er en forlængelse af den 600 meter lange betonkaj og bøljebryder, som Pihl opførte i Beirut i Medarbejdere og samarbejdspartnere Til vore partnere hjemme og ude skal gå en tak for et konstruktivt og behageligt samarbejde. Vor egen stab har som altid ydet en stor indsats. Det kan være et belastende arbejde at lede bygge- og anlægsarbejder under foranderlige omstændigheder. Det kræver mennesker med fantasi og vilje kvaliteter, som er rigt repræsenteret inden for vore rækker. Søren Langvad Bestyrelsesformand 9

10 Marienholm-Olskroken jernbanebro, Göteborg, Sverige Regnskabsberetning Resultatopgørelse Pihl-koncernen har i 2009 realiseret en omsætning på i alt kr mio., svarende til et fald på 15,8 % i forhold til Af den samlede omsætning stammer 55 % fra aktiviteter i udlandet, mens de resterende 45 % vedrører aktiviteter i Danmark, hvilket svarer til fordelingen i I 2009 er der realiseret et resultat af primær drift på kr. 81 mio. mod kr. 151 mio. sidste år. Resultatnedgangen i primær drift kan fortrinsvist tilskrives en nedgang i resultatet vedrørende aktiviteter i udlandet. De finansielle poster består af en nettoomkostning på kr. 8 mio. mod en nettoomkostning på kr. 61 mio. i Reduktionen af nettoomkostninger kan primært henføres til færre negative kurspåvirkninger på lån i Ístak tallene var væsentligt påvirket af faldet i den islandske krone i Årets resultat før skat er - under de givne omstændigheder - tilfredsstillende og udviser et overskud på kr. 73 mio. mod kr. 56 mio. i Skat af årets resultat udgør en nettoudgift på kr. 23 mio. mod kr. 35 mio. i Dette giver en effektiv skattesats på 31 % mod 63 % i De høje skatteprocenter kan henføres til tab på entrepriser i udlandet, som ikke kan fradrages i Danmark da koncernen ikke er internationalt sambeskattet. Årets resultat udgør herefter kr. 50 mio. mod kr. 21 mio. i Marienholm-Olskroken jernbanebro, Göteborg, Sverige Opførelse af ny dobbeltsporet jernbanebro i Göteborg som del af jernbaneforbindelsen til Oslo. Den 430 meter lange bro pladsstøbes, og der rammes ekstra betonpæle som fundament for broen. Broen opføres i totalentreprise for Banverket Investering. Söderströmstunnelen, Stockholm, Sverige Der går tre store tunnelelementer til den 270 meter lange sænketunnel som sammen med en 100 meter boret tunnel skal udgøre Söderströmstunnelen første etape af svenske Banverkets nye Citybane. Arbejdet udføres i totalentreprise af et Pihl-Züblin konsortium. Balance Koncernens balancesum udgør kr mio. pr. 31. december 2009 mod kr mio. ved udgangen af Pengebindingen i igangværende arbejder (netto) og leverandører af varer og tjenesteydelser er samlet set faldet i forhold til 2008, mens entreprisedebitorer og andre debitorer i forhold til sidste år er på et højere niveau. Pengebindingen i tilgode- 10

11 11 Söderströmstunnelen, Stockholm, Sverige /

12 Museum of Liverpool, UK Museum of Liverpool, UK Museumsbygning for National Museums Liverpool opført på fredede dokarealer i Liverpool, hvor det m² store, futuristiske bygværk er synligt fra både byen og floden. Facaden er beklædt med lyse natursten kun afbrudt af enkelte store glaspartier. Skoleprojekt, Aberdeen, Skotland Med Pihl i spidsen forestår NYOP Educationkonsortiet design, opførelse, finansiering og teknisk drift af ni nye skoler og renovering af en skole og et idrætsanlæg i Aberdeen. havender er på et højt niveau og påvirker koncernens likviditet negativt. Den høje pengebinding kan blandt andet henføres til claims og tvister. Der henvises til omtale nedenfor under entreprisekontrakter. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo 2008 kr. 588 mio. Egenkapitalen udgør ultimo 2009 kr. 631 mio. og soliditetsgraden udgør 18,6 %, mod 17,2 % sidste år. Koncernens rentebærende nettogæld udgør ultimo 2009 kr. 785 mio. mod kr. 510 mio. ved udgangen af 2008, svarende til en stigning på kr. 273 mio. Af stigningen kan kr. 147 mio. henføres til fald i likvide beholdninger, kr. 62 mio. til øgede lån relateret til OPP-projekt samt kr. 87 mio. til øget træk på kreditfaciliteter. Pengestrømme og likviditet Årets pengestrømme fra koncernens driftsaktiviteter udgør kr. -74 mio. hvilket kan henføres til stigningen i tilgodehavender på kr. 421 mio. Pengestrømme til investeringsaktiviteter udgør kr mio. mod kr mio. sidste år. Pengestrømme fra finansiering udgør kr. 30 mio. mod kr. 103 mio. sidste år. Den samlede likviditetspåvirkning i koncernen udgør kr mio. mod kr mio. sidste år. Nettolikviditeten, opgjort som likvide beholdninger fratrukket kortfristet gæld til kreditinstitutter m.v., udgør herefter kr mio. mod kr. -83 mio. sidste år. I nettolikviditeten er indeholdt likvider i konsortier mv. med kr. 124 mio. som ikke er til umiddelbar rådighed for koncernen. Likviditetspåvirkningen over de seneste 2 år påvirker koncernens likviditetsberedskab og er ikke tilfredsstillende. Likviditeten forventes forbedret væsentligt over de kommende 2 år i takt med afslutningen af en række claims og tvister primært på afsluttede arbejder samt indbetaling af en række større tilgodehavender, hvorpå der er aftalt en betalingsplan. Kreditfaciliteter Koncernens likviditetsberedskab omfatter væsentligst moderselskabets bankkreditfacilitet, som indgår i bankaftalen med 12

13 Skoleprojekt, Aberdeen, Skotland hovedbankforbindelsen. På baggrund af koncernens likviditetsbudget er kreditfaciliteten med henblik på sikring af tilstrækkeligt likviditetsberedskab udvidet. Bankaftalen er gældende frem til 1. maj Til dele af bankaftalen knytter sig en række finansielle betingelser, der er bundet op på en opfyldelse af koncernens drifts- og likviditetsbudget i den aftalte løbetid. Bestyrelsen og direktionen vurderer, at der er tilstrækkeligt råderum inden for de aftalte betingelser og på den baggrund, at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt til koncernens fortsatte drift. Koncernens aktiviteter på Island Ultimo 2009 er den islandske valuta i lighed med ultimo 2008 suspenderet hos Danmarks Nationalbank. Omregningen ultimo 2009 er sket til kurs 4,14 og ultimo 2008 kurs 4,38 svarende til den noterede kurs hos den islandske Nationalbank Sedlabanki. Hjemtagelse af valuta fra Island forudsætter fortsat tilladelse fra den islandske Nationalbank, men der er igangværende drøftelser om hjemtagelse af valuta i Enkelte projekter i Ístak er stoppet som følge af den islandske økonomi, men ingen har påført selskabet væsentlige tab i Byggegrunde til salg og en udlejningsejendom i Island blev i 2008 opskrevet til dagsværdi. Dagsværdien revurderes årligt på basis af en ekstern valuarvurdering baseret på forsigtige forudsætninger. Dagsværdien ultimo 2009 er vurderet en smule lavere end i Værdiansættelsen af grundene er baseret på afhændelse inden for 5 år. Omsætteligheden af byggegrunde på Island afhænger af konjunkturudviklingen. Den generelle økonomiske situation på Island giver fortsat anledning til en vis bekymring, og tidspunktet for afhændelse af byggegrundene er derfor vanskelig at forudsige. Egenkapitalen i Ístak udgjorde ultimo 2008 kr. 302 mio. og ultimo 2009 kr. 261 mio. De indregnede værdier vurderes at kunne genindvindes, når den økonomiske situation på Island forbedres, herunder at den islandske krone genoptages til notering. Entreprisekontrakter Indregning og måling af igangværende arbejder er baseret på en professionel vurdering af stadet for de enkelte projekter samt forventning om resterende afvikling af hver enkelt kontrakt, herunder udfaldet af tvister vedrørende merydelser, tidsfristforlængelser, dagbodskrav mv. Tab optages for hele projektet, når tab forventes. Vurderingen af projekternes stade og økonomi, herunder tvister, foretages individuelt pr. projekt under direktionens ansvar. Skøn knyttet til den fremtidige afvikling af det resterende arbejde afhænger af en række faktorer, ligesom et projekts forudsætninger kan ændres i takt med arbejdets udførelse. Det faktiske resultat kan dermed afvige fra det forventede resultat. Vurderingen af tvister vedrørende merydelser, tidsfristforlængelser, dagbodskrav mv. foretages med udgangspunkt i forholdenes karakter, kendskab til bygherre, forhandlingsstadie, tidligere erfaringer og dermed en vurdering af sandsynlighed for udfaldet af den enkelte sag. Afhængig af kravenes stade og væsentlighed er indregning og måling heraf understøttet af juridisk eller anden sagkyndig ekstern vurdering. Koncernen har pr. 31. december 2009 indregnet ikke uvæsentlige krav relateret til primært udenlandske afsluttede projekter. Et enkelt projekt indgår med ca. kr. 300 mio. Krav notificeres løbende overfor bygherre i takt med at kravene opstår. Kravenes indregning baserer sig på forhandlinger med bygherre, juridisk vurdering eller vurdering af sagkyndig ekstern claims consultant. Ledelsen vurderer, at de indregnede krav vil kunne inddrives enten ved forlig eller via rets- eller voldgiftssager. Krav mod bygherre er indregnet med den vurderede andel i værdien af igangværende arbejder for fremmed regning og for afsluttede arbejder i andre tilgodehavender. De anvendte skøn er baseret på ansvarlige forudsætninger, men måling af visse krav er naturligt behæftet med usikkerhed knyttet til sagernes endelige udfald, herunder af den tidsmæssige afregning. Der kan derfor opstå såvel positive som negative afvigelser i forhold til målingen pr. 31. december

14 SEB, nyt hovedsæde, København Opførelse af m 2 stort råhus (to bygninger og p-kælder) inkl. indvendig komplettering og gartnerentreprise. I forbindelse med opførelsen har Pihl udført glideforskalling af 13 trappe- og elevatorskakte. 14

15 Risikoforhold Pihl koncernens aktiviteter indebærer en række kommercielle og finansielle risici, der kan påvirke koncernens udvikling, finansielle stilling og resultat. De væsentligste risici er beskrevet i nedenstående afsnit. væsentlige udeståender hos en udenlandsk offentlig bygherre, som ikke er afdækket. Ledelsen vurderer, at tilgodehavender vil blive betalt, men at der for visse udeståender kan forekomme betalingsforsinkelser, som følge af den nuværende finansielle krise. Brancherisici Byggebranchen er som de fleste andre brancher påvirket af konjunkturudviklingen og dermed efterspørgslen. Derfor spredes aktiviteterne over mange forskellige lande og til adskillige tekniske områder. Koncernens igangværende arbejder og ordrebeholdning giver forventning om, at koncernen ikke i væsentligt omfang påvirkes af de almene negative konjunkturforventninger for Valutarisici Koncernens udenlandske aktiviteter omfatter indtægter og omkostninger i fremmed valuta. Valutarisici vedrørende væsentlige kontrakter i valutaer uden for eurosamarbejdet afdækkes efter individuel vurdering ved indgåelse af valutaterminskontrakter. Koncernens resultat og egenkapital påvirkes af ændringer i valutakurserne ved omregning af udenlandske projekter samt regnskaber for udenlandske dattervirksomheder. Valutarisici i forbindelse hermed er ikke afdækket. Kreditrisici Selskabet sikrer i vid udstrækning forudbetaling for udførte arbejder qua indgåede entreprisekontrakter, ligesom kreditrisici reduceres ved garantistillelse. Omsætning på enkeltkunder udgør maximalt 10 % af årets omsætning. Koncernen har udestående mellemværender med enkeltkunder, der udgør op til 30 % af de samlede mellemværender med kunder (entreprisedebitorer, igangværende arbejder og andre tilgodehavender). Politiske kreditrisici ved udlandsarbejder afdækkes gennem eksportkreditforsikring efter individuel vurdering. Selskabet har Renterisici Renterisici kan hovedsagelig henføres til rentebærende gældsposter og likvide beholdninger. Koncernens nettorentebærende gæld, der er optaget i danske kroner, euro, USD og islandske kroner, udgør kr. 785 mio. Størstedelen er variabelt forrentet. Samfundsansvar Pihl koncernen er bevidst om sit ansvar over for samfundet. Pihl har udarbejdet en kort CSR-rapport for Rapporten kan læses på Pihls hjemmeside Forventninger til fremtiden Koncernens ordrebeholdning ultimo 2009 giver forventning om, at omsætningen i 2010 vil ligge på et lavere niveau end 2009, men med et resultat på niveau med resultatet for Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er som altid forbundet med usikkerhed, men også med muligheder der kan medføre, at udviklingen vil afvige fra det forventede. Det skal anføres, at der ikke er indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, som vil have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af koncernens finansielle stilling pr. 31. december Regnskabspraksis Årsregnskabet for 2009 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor regnskabsklasse C-virksomhed. Den anvendte regnskabspraksis fremgår af den officielle danske årsrapport hvortil henvises. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Omsætningsfordeling År danmark udland total mio.kr Udland DK Udland DK Udland DK Udland DK Udland DK

16 Sisimiut Vandkraftværk, Grønland Vandkraftværk som udnytter afstrømning fra søen Tasersuaqs opland. Værket forsyner Sisimiut by med energi. Hoved- og nøgletal Mio. kr * Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Ordinært resultat før skat Årets resultat Balance Aktiver i alt (balancesum) Egenkapital Nøgletal Overskudsgrad 1,5 2,3 0,6 2,6 3,0 Afkast af den investerede kapital 2,4 4,4 1,1 6,9 7,6 Livkviditetsgrad 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 Egenkapitalandel (soliditet) 18,6 17,2 17,2 20,0 27,9 Egenkapitalforrentning (ROE) 8,3 3,5 16,2 21,9 19,1 * Med virkning fra 2006 præsenteres posten igangværende arbejder for fremmed regning som en bruttopost. Der er ikke foretaget tilretning af sammenligningstallene for

17 Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Lividitetsgrad Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Egenkapitalforrentning (ROE) Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Afkast af den investerede kapital Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlig aktiver i alt Egenkapitalandel (soliditet) Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Resultatopgørelse Koncernresultatopgørelse (1.000 kr.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Resultat i associerede virksomheder Indtægter af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat

18 Balance, aktiver Koncernbalance (1.000 kr.) Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Investeringsejendom Entreprenørmateriel Inventar, personbiler mv. Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Finansiel leasing tilgodehavende OPP Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Omsætningsgrunde Hjælpematerialer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Entreprisedebitorer Igangværende arbejde for fremmed regning acontofaktureringer Igangværende arbejder OPP-projekt Udskudte skatteaktiver Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

19 Balance, passiver Koncernbalance (1.000 kr.) Egenkapital Aktiekapital Reserve for opskrivning Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser - Langfristede gældsforpligtelser Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Langfristede lån - OPP Anden gæld Gældsforpligtelser - Langfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Igangværende arbejder for fremmed regning acontofaktureringer Forskudsbetalinger Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til virksomhedsdeltagere Selskabsskat Anden gæld Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

20 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2009 for E. Pihl & Søn A.S. Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen 14. april Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncern- og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. Foranstående beretning og regnskabssammendrag er udarbejdet på baggrund af den officielle danske årsrapport for E. Pihl & Søn A.S. for Lyngby, den 14. april 2010 Direktion: Søren Langvad Svend Erik Clemmensen Kurt Carlsen Halldór P. Ragnarsson Adm. direktør Bestyrelse: Søren Langvad Kjartan Langvad Jørgen Mejlholm Peter Vang Lundhus Peter Fogh Bestyrelsesformand 20

21 Havneholmen Tower, København Kontorbyggeriet for Skanska på Havneholmen opfylder kravene til grønt byggeri. Den uafhængige revisors erklæring Til aktionæren i E. Pihl & Søn A.S. Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret koncern- og årsregnskabet for E. Pihl & Søn A.S. for regnskabsåret afsluttet 31. december 2009, hvorfra foranstående regnskabssammendrag er uddraget. Vi har i tilknytning til revisionen af koncern- og årsregnskabet gennemlæst tilhørende ledelsesberetning og afgivet udtalelse herom. I vores revisionspåtegning dateret 14. april 2010 udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det koncern- og årsregnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. I samme revisionspåtegning anførte vi følgende supplerende oplysning vedrørende forhold i koncern- og årsregnskabet: Uden at det har påvirket vores konklusion henviser vi til koncern- og årsregnskabets note 1 vedrørende Regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Ledelsen redegør heri for usikkerhed ved måling af tvister og tilhørende kreditrisici primært på afsluttede entrepriser samt for usikkerhed ved måling af aktiver og forpligtelser i det islandske datterselskab, ístak, som følge af udviklingen i den islandske økonomi og valuta. Endvidere redegøres for koncernens bankkreditfaciliteter frem til 1. maj Koncernens væsentligste bankkreditfaciliteter er udvidet med henblik på sikring af tilstrækkeligt likviditetsberedskab. Der er til dele af bankaftalen og tilhørende kreditfacilitet knyttet en række finansielle betingelser, der er bundet op på koncernens drifts- og likviditetsbudget i den aftalte løbetid. Opfyldelse af disse er en forudsætning for bankaftalen og dermed likviditetsberedskabet. Bestyrelsen og direktionen vurderer, at der er tilstrækkeligt råderum inden for de aftalte betingelser og på den baggrund, at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt til koncernens fortsatte drift. Vi er enige i ledelsens beskrivelse af de omtalte forhold. I den supplerende oplysning henvises til koncern- og årsregnskabets note 1 vedrørende Regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Noten beskriver uddybende de omtalte forhold, hvilket omfatter Entreprisekontrakter, Kreditrisici, Koncernens aktiviteter på Island samt Kreditfaciliteter. De nævnte afsnit fra koncern- og årsregnskabets note 1 er gengivet i foranstående beretning. For bedre at forstå virksomhedens finansielle stilling og resultat samt omfanget af den foretagne revision, skal regnskabssammendraget læses i sammenhæng med den årsrapport, som regnskabssammendraget samt ledelsesberetningen blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning. Det udførte arbejde Vi har planlagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget samt ledelsesberetningen i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som de er uddraget af. Konklusion Det er vores opfattelse, at foranstående regnskabssammendrag, herunder beretningens gengivelse af koncern- og årsregnskabets note 1, i al væsentlighed er i overensstemmelse med det koncern- og årsregnskab, som det er uddraget af, og hvorpå vi udtrykte en revisionspåtegning uden forbehold, men med ovenstående supplerende oplysning. Endvidere er det vores opfattelse, at foranstående ledelsesberetning i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som den er uddraget af, og hvorpå vi afgav udtalelse uden bemærkninger. København, den 14. april 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Niels Erik Borgbo Mona Blønd statsaut. revisor statsaut. revisor 21

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS LA ENTREPRENØR SERVICE ApS Lyngholmpark 95 3520 Farum Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 Sarah Skyum

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RØRVIGVEJ 34 ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/02/2015 Ib Christiansen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere