MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2004"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 13, 2004 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2004 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2004 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31. marts For god ordens skyld oplyses, at MT Højgaard a/s ejes 46% af Monberg & Thorsen A/S. Med venlig hilsen Monberg & Thorsen A/S

2 Delårsrapport for første kvartal 2004 (1/1 31/3 2004) Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal Delårsrapporten er ikke revideret. Meddelelsen er også tilgængelig på MT Højgaards hjemmeside: Kontakt: Adm. koncerndirektør Kristian May på telefon og Bestyrelsesformand Per Møller på telefon Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. MT Højgaard a/s Delårsrapport for første kvartal 2004 Side 1 af 13

3 Omsætning og resultat i første kvartal 2004 som forventet Omsætningen i første kvartal er på kr mio. mod kr mio. i første kvartal Resultatet før skat i første kvartal er et underskud på kr. 28 mio. mod et underskud på kr. 33 mio. i første kvartal Pengestrømme fra driftsaktiviteterne er i første kvartal 2004 på kr. 70 mio. mod kr. 24 mio. i første kvartal Perioderesultatet er påvirket af en fortsat tilfredsstillende udvikling i entreprenørforretningen, mens datterselskaberne har haft en svagere udvikling i første kvartal 2004 i forhold til samme periode sidste år. Ordrebeholdningen er ved udgangen af første kvartal på kr mio., svarende til ca. otte måneders produktion, hvilket er tilfredsstillende. Uændrede forventninger til 2004 For 2004 forventes omsætningen at udgøre ca. kr. 7 mia. Resultatet før skat forventes at blive i niveauet kr. 75 mio. i overensstemmelse med de forventninger, der blev udtrykt i årsrapporten for Koncernens effektive skatteprocent ventes at ligge på niveau med den danske skattesats. MT Højgaard a/s Delårsrapport for første kvartal 2004 Side 2 af 13

4 Hoved- og nøgletal for koncernen Beløb i mio. kr År til dato 2003 År til dato 2003 Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster og resultat i associerede virksomheder Resultat før skat Koncernens andel af periodens resultat Balance Aktiekapital Egenkapital Balancesum Rentebærende aktiver Rentebærende passiver Investeret kapital Pengestrømme Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Nøgletal (%) Bruttomargin 3,7 3,8 5,6 Overskudsgrad -1,6-1,4 0,6 Resultatgrad -1,2-1,3 0,3 Afkast af investeret kapital (ROAIC) * -2,7-2,7 5,0 Egenkapitalforrentning efter skat (ROE) * -2,4-4,9 3,7 Egenkapitalandel 25,1 14,2 24,4 Øvrige informationer Ordrebeholdning, ultimo Gennemsnitligt antal medarbejdere *) Ikke omregnet til helårstal. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt Københavns Fondsbørs regler for børsnoterede selskaber. Regnskabspraksis er uændret i forhold til Årsrapport Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Vejledning i nøgletalsberegning. MT Højgaard a/s Delårsrapport for første kvartal 2004 Side 3 af 13

5 Koncernoversigt Administrativ Service Direktionssekretariat Produktionssystemer Projektudvikling Entreprenørforretning Beton Materiel Projektering Dattervirksomheder Anlæg Bolig Erhverv Regioner Renovering BMS A/S Enemærke & Petersen a/s Lindpro a/s Marius Hansen Facader a/s MT Højgaard (UK) Ltd. Promecon as Scandi Byg a/s Seth S.A. Greenland Contractors I/S (67 %) Mindre selskaber er udeladt af koncernoversigten. MT Højgaard koncernen Koncernens nettoomsætning i første kvartal af 2004 er på kr mio. mod kr mio. i samme periode sidste år. Nedgangen i aktivitetsniveauet er som forventet og en konsekvens af de i 2003 gennemførte tilpasninger som følge af de afdæmpede markedsvilkår. Resultat af primær drift er som forventet et underskud på kr. 25 mio., hvilket er kr. 2 mio. bedre i forhold til første kvartal af Perioderesultatet er påvirket af en fortsat tilfredsstillende udvikling i entreprenørforretningen, mens datterselskaberne har haft en svagere udvikling i første kvartal i forhold til samme periode sidste år. I Buxton er produktionsanlægget under indkøring og de sidste entreprenørarbejder lidt forsinket - under udførelse. Der er som oplyst i årsrapporten 2003 fortsat rejst krav mod MT Højgaard som følge af ekstraarbejder, forsinkelser og forstyrrelser i produktionen, og der er efter vurdering foretaget hensættelser hertil. MT Højgaard har rejst krav om ekstrabetalinger og tidsfristforlængelse. Udfaldet af disse krav er fortsat uafklaret, og der er i overensstemmelse med selskabets praksis ikke indregnet indtægter i regnskabet som følge heraf. Opgørelsen af projektets samlede omkostninger er MT Højgaard a/s Delårsrapport for første kvartal 2004 Side 4 af 13

6 derfor fortsat behæftet med usikkerhed. De finansielle poster og resultatandele i associerede virksomheder udgør netto kr. -3 mio. i første kvartal mod kr. -6 mio. i samme periode sidste år. Resultat før skat er et underskud på kr. 28 mio. mod et underskud på kr. 33 mio. i første kvartal af Koncernresultatet efter skat og minoritetsinteresser er et underskud på kr. 19 mio. mod et underskud på kr. 24 mio. i samme periode sidste år. Balance Koncernens balancesum udgør kr mio. pr. 31. marts 2004, hvilket svarer til en reduktion på kr. 168 mio. i forhold til ultimo Udviklingen kan væsentligst henføres til en reduktion af driftsrelaterede tilgodehavender. Egenkapitalen udgør kr. 809 mio., svarende til en soliditet på 25%. Den rentebærende nettogæld er i 2004 reduceret med kr. 36 mio. til kr. 120 mio. mod kr. 156 mio. ved udgangen af Pengestrømme og kapitalberedskab Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgør i perioden kr. 70 mio. mod kr. 24 mio. sidste år og er påvirket af en bedre likviditet på de igangværende arbejder. Pengestrømme til investeringer udgør netto kr. 29 mio. mod kr. 14 mio. i samme periode sidste år og vedrører investeringer i materielle anlægsaktiver, primært udskiftning af og nyinvestering i entreprenørmateriel mv. Pengestrømme fra finansiering udgør kr. -18 mio. mod kr. -9 mio. i samme periode sidste år. Den samlede likviditetsvirkning for første kvartal udgør i alt kr. 23 mio. mod kr. 1 mio. sidste år. Koncernens kapitalberedskab pr. 31. marts 2004, beregnet som likvide beholdninger inklusive likvider i konsortier og værdipapirer samt uudnyttede trækningsmuligheder, giver et tilfredsstillende kapitalberedskab på kr. 712 mio. I kapitalberedskabet indgår likvider i konsortier med kr. 136 mio., som alene er til rådighed for disse. MT Højgaard a/s Delårsrapport for første kvartal 2004 Side 5 af 13

7 Ordrebeholdning Ordreindgangen i første kvartal har været tilfredsstillende, og ordrebeholdningen udgør ved udgangen af første kvartal kr mio. Mio. kr Ordrebeholdning primo Ordreindgang i året Produktion i året Ordrebeholdning ultimo Ordrebeholdningen svarer til en gennemsnitlig dækning på ca. otte måneders produktion. Entreprenørforretningen MT Højgaards entreprenørforretning er organiseret i fem forretningsområder: Anlæg, Bolig, Erhverv, Regioner og Renovering. Bolig og Erhverv rapporteres som ét forretningssegment. I entreprenørforretningen er der i første kvartal 2004 en fremgang i det primære resultat på godt kr. 20 mio. i forhold til samme periode sidste år. I det følgende fokuseres på aktivitets- og resultatudviklingen i første kvartal i de enkelte forretningssegmenter. Anlæg Forretningsområde Anlæg varetager infrastruktur- og anlægsopgaver, primært øst for Storebælt. Endvidere varetager Anlæg MT Højgaards internationale aktiviteter med fokus på markeder og projekter, hvor MT Højgaard har særlige kompetencer. Disse omfatter blandt andet vandbygnings- og havnearbejder samt offshore vindmølleparker. Der er i første kvartal realiseret en omsætning på kr. 263 mio. og et resultat af primær drift på kr. 13 mio., hvilket er bedre end forventet. Ordrebeholdningen ved udgangen af første kvartal udgør kr. 881 mio., og der forventes en omsætning i 2004 på kr. 1,3 mia. Bolig/Erhverv Forretningsområderne Bolig og Erhverv opfører bolig-, institutions- og erhvervsbyggerier af enhver art øst for Storebælt. Omsætningen i første kvartal er på i alt kr. 240 mio., og resultat af primær drift er på kr. 2 mio. Resultatet er på niveau med det forventede. MT Højgaard a/s Delårsrapport for første kvartal 2004 Side 6 af 13

8 Ved udgangen af første kvartal er ordrebeholdningen på kr. 722 mio. Der forventes en omsætning i 2004 på kr. 1,0 mia. Regioner Forretningsområde Regioner varetager opgaver inden for anlæg, byggeri og renovering i Jylland og på Fyn. Regioner har en betydelig egenproduktion inden for nybyggeri samt om- og tilbygninger. Forretningsområdet er organiseret i seks regioner. Omsætningen i første kvartal er på kr. 358 mio. og resultat af primær drift er på kr. 3 mio., hvilket er bedre end forventet. Ordrebeholdningen ved udgangen af første kvartal udgør kr mio. Der forventes en omsætning i 2004 på kr. 1,6 mia. Renovering Forretningsområde Renovering udfører alle typer af renoverings- og ombygningsopgaver øst for Storebælt, herunder tagboliger. Herudover udfører Renovering alle former for tømrer-, murer- og isoleringsarbejder, ligeledes øst for Storebælt. Renovering har i første kvartal som ventet en omsætning på kr. 125 mio. og et resultat af primær drift på kr. -2 mio. Ordrebeholdningen ved udgangen af første kvartal udgør kr. 331 mio., og der forventes en omsætning i 2004 på kr. 0,6 mia. Dattervirksomheder Dattervirksomhederne har i første kvartal en omsætning på i alt kr. 613 mio. og et resultat af primær drift på kr. -17 mio., hvilket er lavere end ventet. Ved udgangen af første kvartal er ordrebeholdningen i dattervirksomhederne på i alt kr mio. Der forventes i 2004 en omsætning på i alt kr. 2,8 mia. Forventninger til 2004 Ordresituationen er fortsat tilfredsstillende med en ordrebeholdning på kr mio., svarende til ca. otte måneders produktion. Det danske bygge- og anlægsmarked er i 2004 som forventet fortsat præget af en vigende tendens. Denne udvikling forventes at fortsætte året ud. En bedring af de internationale konjunkturer og de finanspolitiske tiltag forventes først på sigt at føre til en stigende investeringslyst. MT Højgaard a/s Delårsrapport for første kvartal 2004 Side 7 af 13

9 For 2004 forventes omsætningen uændret at udgøre ca. kr. 7 mia. Det forventes, at der kan realiseres et resultat før skat i niveauet kr. 75 mio. i overensstemmelse med de forventninger, der blev udtrykt i årsrapporten for Koncernens effektive skatteprocent ventes at ligge på niveau med den danske skattesats. Ejerforhold MT Højgaard a/s er ejet af Højgaard Holding a/s (54%) og Monberg & Thorsen A/S (46%), der begge er noteret på Københavns Fondsbørs. MT Højgaard a/s Delårsrapport for første kvartal 2004 Side 8 af 13

10 Koncernresultatopgørelse Beløb i mio. kr. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.610, , ,0 Produktionsomkostninger , , ,7 Bruttoresultat 59,9 72,3 444,3 Salgsomkostninger -21,9-28,8-112,5 Administrationsomkostninger -63,4-70,1-281,8 Resultat af primær drift -25,4-26,6 50,0 Andel af resultat før skat i associerede virksomheder -0,1 0,1-0,4 Finansielle poster -2,4-6,4-1,7 Resultat før skat -27,9-32,9 47,9 Skat af resultatet 8,4 9,1-14,4 Årets resultat -19,5-23,8 33,5 Minoritetsinteressernes andel af resultatet 0,0-0,3-6,7 Koncernens andel af resultatet -19,5-24,1 26,8 MT Højgaard a/s Delårsrapport for første kvartal 2004 Side 9 af 13

11 Koncernbalance Beløb i mio. kr Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 44,7 54,6 47,2 Materielle anlægsaktiver 893,2 998,6 943,5 Finansielle anlægsaktiver 10,9 11,1 10,9 Anlægsaktiver i alt 948, , ,6 Omsætningsaktiver Udskudt skatteaktiv 107,7 106,5 99,3 Varebeholdninger 456,1 401,3 423,8 Igangværende arbejder for fremmed regning - 91,2 - Tilgodehavender 1.364, , ,0 Værdipapirer 113,8 68,1 113,1 Likvide beholdninger 235,1 229,8 323,1 Omsætningsaktiver i alt 2.277, , ,3 Aktiver i alt 3.226, , ,9 Passiver Egenkapital 809,3 477,2 828,3 Minoritetsinteresser 13,9 7,9 18,8 Hensatte forpligtelser Udskudt skat 2,9 5,3 2,9 Andre hensatte forpligtelser 57,4 290,4 93,5 Hensatte forpligtelser i alt 60,3 295,7 96,4 Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 261,5 249,2 269,7 Igangværende arbejder for fremmed regning 423,7-331,1 Andre kortfristede gældsforpligtelser 1.657, , ,6 Gældsforpligtelser i alt 2.342, , ,4 Passiver i alt 3.226, , ,9 MT Højgaard a/s Delårsrapport for første kvartal 2004 Side 10 af 13

12 Udviklingen i koncernegenkapitalen Beløb i mio. kr. År til dato År til dato Hele året Egenkapital primo 828,3 501,6 501,6 Kapitalforhøjelse ,0 Valutakursreguleringer mv. 0,5-0,3-0,1 Periodens resultat -19,5-24,1 26,8 Egenkapital ultimo 809,3 477,2 828,3 Koncern pengestrømsopgørelse Beløb i mio. kr. År til dato År til dato Hele året Drift Resultat af primær drift -25,4-26,6 50,0 Driftsposter uden likviditetsvirkning 47,4 58,3 89,3 Pengestrøm fra primær før ændring i driftskapital mv. 22,0 31,7 139,2 Ændringer i driftskapital mv. 48,1-8,0-32,5 Pengestrøm fra driftsaktivitet 70,1 23,7 106,7 Pengestrømme til investeringsaktivitet -29,5-14,1-67,6 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -17,6-8,5 327,9 Pengestrømme, netto 23,0 1,1 367,0 Likviditet primo 149,4-217,6-217,6 Likviditet ultimo 172,4-216,5 149,4 MT Højgaard a/s Delårsrapport for første kvartal 2004 Side 11 af 13

13 Segmentoplysninger Beløb i mio. kr. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Aktiviteter primært segment Nettoomsætning Anlæg 263,1 316, ,8 Bolig/Erhverv 240,5 343, ,9 Regioner 358,4 467, ,5 Renovering 124,7 154,1 614,8 Øvrige/elimineringer 10,5-31,5-10,5 Entreprenørforretning 997, , ,5 Dattervirksomheder 613,0 655, ,5 MT Højgaard koncern 1.610, , ,0 Resultat af primær drift (EBIT) Anlæg 12,9 10,1 61,0 Bolig/Erhverv 1,8-5,6-39,1 Regioner 3,2-9,6 24,8 Renovering -2,3 0,6 19,2 Øvrige -23,5-25,2-7,1 Entreprenørforretning -7,9-29,7 58,8 Dattervirksomheder *) **) -17,5 3,1-8,8 MT Højgaard koncern -25,4-26,6 50,0 Ordrebeholdning, ultimo Anlæg 881, ,6 966,5 Bolig/Erhverv 721,7 792,3 731,2 Regioner 1.108,4 947, ,1 Renovering 331,1 366,3 270,5 Øvrige/elimineringer -12,6-16,3-8,0 Entreprenørforretning 3.029, , ,3 Dattervirksomheder 1.783, , ,2 MT Højgaard koncern 4.813, , ,5 Geografisk - sekundært segment MT Højgaard koncernen Omsætning Danmark 1.360, , ,8 Omsætning Udland 249,8 149, ,2 MT Højgaard koncern 1.610, , ,0 *) Inkl. Buxton projektet. **) Den i Årsrapport 2003 oplyste option til ledelsen i MT Højgaard (UK) Ltd. er ikke længere aktuel, hvilket der er taget højde for i den regnskabsmæssige behandling. MT Højgaard a/s Delårsrapport for første kvartal 2004 Side 12 af 13

14 Kvartalsopdelt koncernresultatopgørelse (urevideret) 2004 Beløb i mio. kr. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt Nettoomsætning 1.610,2 Produktionsomkostninger ,3 Bruttoresultat 59,9 Salgsomkostninger -21,9 Administrationsomkostninger -63,4 Resultat af primær drift -25,4 Andel af resultat før skat i associerede virksomheder -0,1 Finansielle poster -2,4 Resultat før skat -27,9 Skat af resultatet 8,4 Resultat før minoritetsinteresser -19,5 Minoritetsinteressernes andel af resultatet 0,0 Koncernens andel af resultatet -19, Beløb i mio. kr. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt Nettoomsætning 1.905, , , , ,0 Produktionsomkostninger , , , , ,7 Bruttoresultat 72,3 129,5 106,6 135,9 444,3 Salgsomkostninger -28,8-24,6-27,0-32,1-112,5 Administrationsomkostninger -70,1-72,5-66,7-72,5-281,8 Resultat af primær drift -26,6 32,4 12,9 31,3 50,0 Andel af resultat før skat i associerede virksomheder 0,1-0,2-0,2-0,1-0,4 Finansielle poster -6,4 2,8 1,7 0,2-1,7 Resultat før skat -32,9 35,0 14,4 31,4 47,9 Skat af resultatet 9,1-10,3-4,5-8,7-14,4 Resultat før minoritetsinteresser -23,8 24,7 9,9 22,7 33,5 Minoritetsinteressernes andel af resultatet -0,3-0,5-0,7-5,2-6,7 Koncernens andel af resultatet -24,1 24,2 9,2 17,5 26,8 MT Højgaard a/s Delårsrapport for første kvartal 2004 Side 13 af 13

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2004

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2004 27.08.04 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2004 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2004 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2004 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2003

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2003 27.11.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 20, 2003 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2003 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal for 2003 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2004

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2004 22.11.04 Fondsbørsmeddelelse nr. 23, 2004 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2004 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2004 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2003

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2003 28.05.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2003 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2003 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2003

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2003 27.08.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2003 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2003 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2003 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni

Læs mere

Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af 2005.

Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af 2005. Resultatfremgang som forventet Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af 2005. Omsætningen i første kvartal er på kr. 2.343

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2005

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2005 22.11.05 Meddelelse nr. 19, 2005 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2005 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2005 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2005

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2005 18.05.05 Meddelelse nr. 12, 2005 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2005 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31. marts 2005. For

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2008

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2008 27.08.08 Meddelelse nr. 13, 2008 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2008 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2008 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2008.

Læs mere

Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år.

Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år. Fremgang som forventet i første halvår Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år. Omsætningen i første halvår er på

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2006

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2006 23.08.06 Meddelelse nr. 13, 2006 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2006 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2006 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2006.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2008

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2008 24.11.08 Meddelelse nr. 15, 2008 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2008 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2008 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2005

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2005 29.08.05 Meddelelse nr. 17, 2005 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2005 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2004 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2005.

Læs mere

Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal Delårsrapporten er urevideret.

Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal Delårsrapporten er urevideret. Delårsrapport for 1. kvartal 2007 (1/1 31/3 2007) Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal 2007. Delårsrapporten er urevideret. Søborg den

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2008

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2008 23.05.08 Meddelelse nr. 10, 2008 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2008 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2008 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31. marts 2008.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2006

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2006 21.11.06 Meddelelse nr. 17, 2006 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2006 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2006 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2009

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2009 31.08.09 Meddelelse nr. 11, 2009 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2009 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2009 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2009.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2007

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2007 21.11.07 Meddelelse nr. 16, 2007 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2007 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2007 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2003

Delårsrapport for 1. kvartal 2003 28.05.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 15, 2003 Delårsrapport for 1. kvartal 2003 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for første kvartal 2003. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2004

Delårsrapport for 1. kvartal 2004 19.05.04 Meddelelse nr. 14, 2004 Delårsrapport for 1. kvartal 2004 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for første kvartal 2004. Delårsrapporten er

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2009

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2009 24.11.09 Meddelelse nr. 15, 2009 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2009 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2009 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2001 (1/1 30/9 2001)

Rapport for 3. kvartal 2001 (1/1 30/9 2001) Side 1 af 13 Rapport for 3. kvartal 2001 (1/1 30/9 2001) Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har behandlet og godkendt selskabets rapport pr. 30. september 2001. Rapporten og regnskabet er ikke revideret. Søborg

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2010

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2010 28.05.10 Meddelelse nr. 16, 2010 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2010 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2010 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31. marts 2010.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 19.05.14 Meddelelse nr. 11, 2014 Delårsrapport for 1. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for første halvår 2012

Delårsrapport for første halvår 2012 Side 1/10 Delårsrapport for første halvår 2012 Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2012. Resultat for første halvår Omsætningen i 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2004

Delårsrapport for 1. halvår 2004 27.08.04 Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 2004 Delårsrapport for 1. halvår 2004 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2004. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2003

Delårsrapport for 1. halvår 2003 27.08.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 2003 Delårsrapport for 1. halvår 2003 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2003. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2003

Delårsrapport for 3. kvartal 2003 27.11.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 21, 2003 Delårsrapport for 3. kvartal 2003 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for tredje kvartal 2003. Delårsrapporten

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2010

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2010 23.11.10 Meddelelse nr. 22, 2010 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2010 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2010 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2014

Delårsrapport for 3. kvartal 2014 19.11.14 Meddelelse nr. 19, 2014 Delårsrapport for 3. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2014.

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2006

Delårsrapport for 3. kvartal 2006 21.11.06 Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 2006 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2004

Delårsrapport for 3. kvartal 2004 22.11.04 Fondsbørsmeddelelse nr. 24, 2004 Delårsrapport for 3. kvartal 2004 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for tredje kvartal 2004. Delårsrapporten

Læs mere

MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2011

MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2011 22.11.11 Meddelelse nr. 20, 2011 MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2011 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2011 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2012 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september 2012.

Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2012 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september 2012. 15.11.12 Meddelelse nr. 22, 2012 MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2012 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2012 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010

Delårsrapport for 3. kvartal 2010 23.11.10 Fondsbørsmeddelelse nr. 23, 2010 Delårsrapport for 3. kvartal 2010 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Højgaard Holding A/S. mandag den 8. april 2013

Højgaard Holding A/S. mandag den 8. april 2013 Højgaard Holding A/S Ordinær generalforsamling mandag den 8. april 2013 Højgaard Holding koncernen Væsentligste t aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard Højgaard Industri producerer betonsveller for Banedanmark,

Læs mere

Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 31. mart 2013.

Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 31. mart 2013. 22.05.13 Meddelelse nr.16, 2013 MT Højgaard A/S delårsrapport for 1. kvartal 2013 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 31. mart 2013.

Læs mere

Fremgang som forventet

Fremgang som forventet DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002 Meddelelse 2002 nr. 10 10 sider (inkl. bilag) 21.05.02 Fremgang som forventet På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen Holding A/S godkendt regnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 24. februar 2017 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010

Delårsrapport for 1. kvartal 2010 28.05.10 Meddelelse nr. 17, 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger Regnskab 3. kvartal 2009 Resultatopgørelse 2009 2008 2009 2008 2008 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvt. 1.-3. kvt. Helår Nettoomsætning 3.264 2.810 9.921 8.629 11.282 Produktionsomkostninger 519 433 1.629

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 26.05.09 Meddelelse nr. 9, 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2009. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 23.05.08 Meddelelse nr. 11, 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2008. Delårsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2011

Delårsrapport for 3. kvartal 2011 22.11.11 Meddelelse nr. 21, 2011 Delårsrapport for 3. kvartal 2011 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2011.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2011

Delårsrapport for 1. kvartal 2011 24.05.11 Meddelelse nr. 12, 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2011. Delårsrapporten

Læs mere

Resultat af første halvår:

Resultat af første halvår: 1/11 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 28. maj 2014 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2007

Delårsrapport for 1. kvartal 2007 25.05.07 Meddelelse nr. 12, 2007 Delårsrapport for 1. kvartal 2007 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2007. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2008

Delårsrapport for 3. kvartal 2008 24.11.08 Fondsbørsmeddelelse nr. 16, 2008 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2012 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Side 1/11 Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2012. Resultat i første kvartal er utilfredsstillende Resultat før skat er som forventet

Læs mere

Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2013.

Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2013. 28.08.13 Meddelelse nr. 26, 2013 MT Højgaard A/S delårsrapport for 1. halvår 2013 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2013.

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. Til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. halvår Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2007

Delårsrapport for 1. halvår 2007 29.08.07 Fondsbørsmeddelelse nr. 15, 2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2007.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 18.05.05 Meddelelse nr. 13, 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2005. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2002

Delårsrapport for 3. kvartal 2002 Meddelelse 2002 nr. 17 12 sider (inkl. bilag) 18.11.02 Delårsrapport for 3. kvartal 2002 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for tredje kvartal 2002.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2009

Delårsrapport for 1. halvår 2009 31.08.09 Fondsbørsmeddelelse nr. 12, 2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2009.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1/ /3 2009

Halvårsrapport for perioden 1/ /3 2009 Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2008

Delårsrapport for kvartal 2008 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2008

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2008 Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2007

Delårsrapport for 3. kvartal 2007 21.11.07 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2007 Delårsrapport for 3. kvartal 2007 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1/ /3 2012

Halvårsrapport for perioden 1/ /3 2012 1/11 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 30.5.2012 Ref.: JSZ/til Halvårsrapport for perioden 1/10 2011-31/3 2012 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere