Færdsel - Kørsel uden kørekort (fl 56)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdsel - Kørsel uden kørekort (fl 56)"

Transkript

1 Færdsel - Kørsel uden kørekort (fl 56) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: kørsel uden kørekort; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Gældende Udskrevet:

2 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 2 3. Forberedelse 2 4. Jura 2 5. Straf og andre retsfølger Strafpåstande ved overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, 1. pkt Formildende omstændigheder og unge under 18 år Betinget dom med samfundstjeneste Konfiskation efter 133 a Øvrige overtrædelser af Efter dom 8 7. Love og forarbejder 8-1 -

3 Færdsel - Kørsel uden kørekort (færdselslovens 56) Revideret 15. december Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 4. Jura 5. Straf og andre retsfølger Det følger af færdselslovens 56, stk. 1, at motorkøretøj og stor knallert kun må føres af en person, der har erhvervet kørekort, og at føreren under kørslen skal have kørekortet hos sig og på forlangende vise det til politiet. Der er fastsat lignende bestemmelser for andre køretøjtyper. Se nærmere om færdselslovens 62, stk. 1, i Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Færdsel Traktor og motorredskab (fl 62), og om færdselslovens 63, stk. 1, i Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Færdsel Lille knallert (fl 63 og ). Efter færdselslovens 117 d, stk. 2, 1. pkt., straffes overtrædelser af 56, stk. 1, med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år. Ved udmåling af bøde for overtrædelse af 56, stk. 1, skal der tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. Er overtrædelsen begået under kørsel med et køretøj omfattet af 43, stk. 1 eller 2, (tunge køretøjer) udmåles en skærpet bøde, jf. færdselslovens 117 d, stk. 2, 2. og 3. pkt Strafpåstande ved overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, 1. pkt. Strafpositionerne ved overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, 1. pkt. (kørsel uden at have erhvervet kørekort), jf. 117 d, stk. 2, 1. pkt., er således: Overtrædelse Sanktionspåstand 1. gang kr. 2. gang kr. 3. gang kr. 4. gang kr

4 5. gang 7 dages fængsel* 6. gang 14 dages fængsel 7. gang 20 dages fængsel 8. gang 30 dages fængsel 9. gang 40 dages fængsel 10. gang 50 dages fængsel Bødetaksterne finder tillige anvendelse ved kørsel uden kørekort til stor knallert. Fra retspraksis kan i den forbindelse f.eks. henvises til U V (bøde på kr. i et førstegangstilfælde), U /2Ø (bøde på kr. ved to førstegangsovertrædelser til samtidig påkendelse) og U /1Ø (7 dages fængsel, der blev gjort betinget af bl.a. samfundstjeneste, og en tillægsbøde på kr. i et femtegangstilfælde). Færdselslovens 117 d blev indsat i færdselsloven ved lov nr. 468 af 10. juni I lovens forarbejder (L 176 af 26. februar 1997, de specielle bemærkninger til bestemmelsen)var der fastsat vejledende sanktionspåstande ved overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1. I første til fjerdegangstilfælde skulle der udmåles en bøde. Bøderne skulle afspejle de udgifter, som er forbundet med at erhverve eller generhverve kørekort. I femtegangstilfælde skulle straffen ifølge forarbejderne være en frihedsstraf på 7 dage. Bødetaksterne blev forhøjet ved lov nr. 184 af 8. marts 2011, der trådte i kraft den 1. januar Der henvises særligt til forarbejderne til loven (L 101 af 15. december 2010, afsnit og , samt bilag 1 til Rigsadvokatens redegørelse fra november 2009, der er optrykt som bilag 2 til lovforslaget). Det bemærkes, at ved opgørelse over antallet af tidligere afgørelser skal overtrædelser af 117 a om kørsel i frakendelsestiden medregnes. Fra retspraksis kan der i den forbindelse henvises til TfK (7 dages fængsel for kørsel uden kørekort, hvor tiltalte var straffet 4 gange tidligere for kørsel i frakendelsestiden). For så vidt angår overtrædelser af færdselslovens 56, stk. 1, i sjettegangstilfælde og derover har præsidenterne for Vestre og Østre Landsret ved cirkulæreskrivelse af 1. juli 2008 til byretterne fastsat en række strafpositioner, der som udgangspunkt skal anvendes ved strafudmålingen for én enkelt overtrædelse. De ovenstående takster er i overensstemmelse hermed: Landsretterne har drøftet sanktionsfastsættelsen ved overtrædelser af færdselslovens 56, stk. 1 - kørsel uden kørekort - i gentagelsestilfælde, hvor navnlig sanktionsfastsættelsen ved kørsel i mere end femtegangstilfælde har givet anledning til en vis tvivl. Landsretterne er enige om for fremtiden at anvende følgende udgangspunkter for strafudmålingen for en enkelt kørsel uden kørekort: 6. gang 14 dg fængsel * Eventuelt betinget dom med samfundstjeneste, se punkt

5 7. gang 20 dg fængsel 8. gang 30 dg fængsel 9. gang 40 dg fængsel 10. gang 50 dg fængsel Som udgangspunkt gælder et strafmaksimum på fængsel i 50 dage for en enkelt kørsel uden kørekort. To kørsler uden kørekort til samtidig pådømmelse vil endvidere normalt føre til, at straffen skærpes til næste strafposition. Det samme vil som oftest gælde ved tre kørsler til samtidig pådømmelse. Er der tale om flere kørsler i bødeområdet til samtidig pådømmelse, er udgangspunktet absolut kumulation af bøderne efter færdselslovens 118 a, stk. 2, jf. f.eks. U V, hvor der blev anvendt absolut kumulation ved udmåling af bøderne for to overtrædelser i førstegangstilfælde, og TfK V, hvor der blev anvendt absolut kumulation ved udmåling af bøden for to overtrædelser i et fjerdegangstilfælde. I U /2Ø, hvor der var tale om 10 overtrædelser i et fjerdegangstilfælde, blev der anvendt modereret kumulation, idet absolut kumulation ikke ville føre til et rimeligt bødeniveau. Der henvises i øvrigt til Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Færdsel Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager. Fra retspraksis vedrørende den øvre grænse for frihedsstraffens længde kan f.eks. nævnes U Ø, hvor T blev idømt fængsel i 50 dage for en 11. gangsovertrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, TfK V, hvor T blev idømt 60 dages fængsel for tre 10. gangsovertrædelser af færdselslovens 56, stk. 1, og TfK Ø, hvor T blev idømt 50 dages fængsel for tre 9. gangsovertrædelser af færdselslovens 56, stk. 1. Særligt vedrørende kørsel uden kørekort med tunge køretøjer bemærkes, at det følger af færdselslovens 117 d, stk. 2, 3. pkt., at der skal udmåles en skærpet bøde, når overtrædelsen er begået under kørsel med et køretøj omfattet af 43, stk. 1 eller 2. Det fremgår imidlertid af forarbejderne til lov nr. 557 af 24. juni 2005 (L 153 af 13. april 2005, de specielle bemærkninger til 117, stk. 5), at strafskærpelsesbestemmelsen alene får betydning, når der er tale om en situation med formildende omstændigheder, det vil sige, hvor føreren fx har erhvervet førerret til et andet motorkøretøj end det, som han eller hun er fører af. Normalstraffen for overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, er således den samme, uanset om der er tale om et tungt køretøj eller andre motorkøretøjer Formildende omstændigheder og unge under 18 år Særlig lav indtægt er ikke et grundlag for nedsættelse af bøden, når det drejer sig om kørsel uden kørekort, jf. f.eks. U V og U Ø

6 Er overtrædelsen begået af en person under 18 år, skal bøden ifølge U V fastsættes uden hensyn til den økonomiske fordel ved ikke at have erhvervet kørekort, idet personer under 18 år ikke kan erhverve kørekort til motorkøretøj eller stor knallert. Bøden fastsættes herefter som udgangspunkt til halvdelen af normalbøden i overensstemmelse med de almindelige retningslinjer for fastsættelse af bøder til personer under 18 år. Se herom i Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Færdsel Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager. Foreligger der herudover formildende omstændigheder kan bøden nedsættes yderligere. Ved bødens fastsættelse kan det som udgangspunkt anses for en formildende omstændighed, at den sigtede har modtaget et ikke uvæsentligt antal køreundervisningstimer, eller at den pågældende har erhvervet førerret til et andet motorkøretøj end det, som han eller hun er fører af, jf. U V, hvor bøden blev nedsat yderligere, fordi vedkommende havde knallertbevis. I de tilfælde, hvor der foreligger formildende omstændigheder på grund af kørekort til en anden kategori, gælder efter lov nr. 184 af 8. marts 2011 (L 101 af 15. december 2010)følgende takster: Kørekort til solomotorcykel - kører med sidevogn kr. Kørekort, men ikke til påhængsvogn kr. Kørekort til bil - kører motorcykel 1. gang kr. Kørekort til motorcykel - kører bil 1. gang kr. 2. gang kr. 3. gang kr. I andre tilfælde af formildende omstændigheder, f.eks. modtaget et ikke uvæsentligt antal køreundervisningstimer før gerningstidspunktet, gælder følgende takster: Over 18 år 1. gang kr. 2. gang kr. 3. gang kr. Under 18 år 1. gang kr

7 2. gang kr. 3. gang kr. Der kan ikke ske nedsættelse af bøden af de nævnte grunde ved kørsel med tunge køretøjer. Det følger af færdselslovens 117 d, stk. 2, 3. pkt., som blev indsat ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 (L 153 af 13. april 2005), at der skal udmåles en skærpet bøde for overtrædelse af 56, stk. 1, hvis forholdet er begået under kørsel med et køretøj, der er omfattet af færdselslovens 43, stk. 1 eller 2. Det følger ligeledes af lovens forarbejder (L 153 af 13. april 2005, de specielle bemærkninger til 117, stk. 5), at bøden for overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, med tunge køretøjer ikke skal nedsættes, når den sigtede har modtaget et ikke uvæsentligt antal køreundervisningstimer eller har erhvervet førerret til et andet motorkøretøj. Tilsvarende gælder for kørsel i strid med et kørselsforbud. Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 498 af 7. juni 2001 (L 225 af 25. april 2001, de specielle bemærkninger til 126, stk. 4). I forarbejderne anføres om sanktionsfastsættelsen, at hvis der er tale om kørsel til trods for et kørselsforbud, bør bødeniveauet svare til det eksisterende bødeniveau efter 117, stk. 5, 2. pkt. (nu 117 d, stk. 2, 2. pkt.). Det bemærkes endvidere, at de dømte i forbindelse med at skulle gennemføre en kontrollerende køreprøve vil blive pålagt udgifter hertil samt til undervisning, hvorfor bødeniveauet forudsættes at være det samme som bøder pålagt efter 56, stk. 1. Efter Rigsadvokatens opfattelse må det på denne baggrund antages, at bøden for overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, ved at føre motorkøretøj i strid med et kørselsforbud, skal fastsættes efter de i pkt. 5.1 anførte takster vedrørende overtrædelse af 56, stk. 1, uden formildende omstændigheder. For så vidt angår kørsel uden kørekort, hvor førerretten er administrativt inddraget, har Vestre Landsret i U V udtalt, at bøden for at føre et køretøj, efter at førerretten var administrativt inddraget, passende kunne fastsættes til kr. Det er på baggrund af den generelle forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelser af færdselsloven i henhold til lov nr. 184 af 8. marts 2012 og TfK /2V Rigsadvokatens opfattelse, at bødeniveauet for kørsel, mens førerretten er administrativt inddraget, skal fastsættes til kr. Er kørekortet inddraget af politiet i medfør af kørekortbekendtgørelsens 101 (manglende kundskaber eller færdigheder) eller i medfør af 102 (helbredsmæssige forløb), og den administrative inddragelse ikke er indbragt for domstolene, finder de almindelige bødetakster for kørsel uden at have erhvervet kørekort efter Rigsadvokatens opfattelse fortsat anvendelse. Er den administrative inddragelse derimod indbragt for domstolene, skal overtrædelser af 56, stk. 1, - indtil der er truffet endelig afgørelse - alene søges afgjort med en bøde på kr. En person, der har generhvervet førerretten under den obligatoriske alkolåsordning, men som i alkolåsperioden kører i et køretøj, der ikke er omfattet af alkolåsordningen, f.eks. en bil uden alkolås, kan straffes for overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, jf. 117 d, stk. 2. Dette følger af færdselslovens 60 a, stk. 7. Det forudsættes, at der i disse tilfælde straffes på samme måde som ved kørsel i bil, hvor føreren alene har kørekort til motorcykel, eller omvendt. (jf. ovenfor nu i førstegangstilfælde en bøde på kr.). Det bemærkes i øvrigt, at førerret med vilkår om alkolås kun giver ret til at føre et eller flere bestemte køretøjer, som er knyttet til vedkommendes førerret. Se forarbejderne til lov nr. 154 af 18. februar 2015 og lov nr. 716 af 25. juni 2010 (L 179 af 26. marts 2010) sammenholdt med forarbejderne til lov nr. 184 af 8. marts 2011 (L 101 af 15. december 2010)

8 En person, som ikke har generhvervet førerretten under den obligatoriske alkolåsordning, som i alkolåsperioden fører et køretøj, hvortil der kræves kørekort, forudsættes straffet på samme måde som andre, der kører efter udløbet af en ubetinget frakendelse uden at have generhvervet førerretten. En person, der har generhvervet førerretten under den frivillige alkolåsordning, men som i alkolåsperioden kører i et køretøj, der ikke er omfattet af alkolåsordningen, f.eks. en bil uden alkolås, overtræder vilkårene for deltagelse i ordningen. Personen kan samtidig straffes for kørsel i frakendelsestiden, jf. færdselslovens 117 a. Dette følger af færdselslovens 132 a, stk. 8. Det bemærkes i øvrigt, at førerret med vilkår om alkolås kun giver ret til at føre et eller flere bestemte køretøjer, som er knyttet til vedkommendes førerret. Se forarbejderne til lov nr. 716 af 25. juni 2010 (L 179 af 26. marts 2010). Se nærmere om alkolåsordningen i Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet omfærdsel Frakendelse af førerretten (fl ), afsnit Se i øvrigt Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet omfærdsel Kørsel i frakendelsestiden (fl 117 a-c) Betinget dom med samfundstjeneste Ved lov nr. 230 af 4. april 2000 om ændring af straffeloven blev der åbnet mulighed for, at domstolene også ved andre færdselslovsovertrædelser end spirituskørsel, der medfører en kortere ubetinget frihedsstraf, kan anvende samfundstjeneste i stedet for kortere ubetingede frihedsstraffe. Kerneområdet herfor er ifølge lovens forarbejder (L 41 af 13. oktober 1999, de almindelige bemærkninger pkt. 3.3.) kørsel i frakendelsestiden uden samtidig spirituskørsel. Samfundstjeneste vil efter Rigsadvokatens opfattelse også kunne anvendes ved overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1. F.eks. har landsretten i U V fastsat straffen for en femtegangsovertrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, til 7 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste i 30 timer. Landsretten fastsatte samtidig en tillægsbøde på kr., der svarer til bøden for en fjerdegangskørsel uden at have erhvervet kørekort. Landsretten udtalte, at der herved var taget hensyn til de udgifter, der er forbundet med at erhverve kørekort. Se nærmere om betingede domme med samfundstjeneste i Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Færdsel Spirituskørsel (fl 53),pkt Konfiskation efter 133 a Efter færdselslovens 133 a, kan overtrædelse af 56, stk. 1, danne grundlag for konfiskation. Se nærmere herom i Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Færdsel Konfiskation (fl 133 a) Øvrige overtrædelser af 56 For andre overtrædelser af 56 gælder følgende bødetakster: - 7 -

9 Forseelsens art: Bødetakst kr. Undladt at medbringe kørekort Nægter at forevise kørekort Ikke fornyet kørekort Bortkommet i mere end 1 år Ikke ombyttet til EU-model Udlænding - ikke ombyttet med dansk kørekort Ikke kørekort til erhvervsmæssig personbefordring - har kørekort kr. Ikke overholdt vilkår om at benytte briller under kørslen og lignende ( 56, stk. 5, jf. kørekortbekendtgørelsen) Hvis en person, der har fået frataget kørekortet efter færdselslovens 55, stk. 3 (straksfratagelse i forbindelse med kørsel i påvirket tilstand), alligevel fører et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, straffes den pågældende for at have undladt at medbringe kørekort, jf. færdselslovens 56, stk. 1, 2. pkt. Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 457 af 14. maj 2014 (L 113 af 15. januar 2014, de almindelige bemærkninger pkt ). Bøden fastsættes som følge heraf i overensstemmelse med ovenstående til en bøde på 6. Efter dom 7. Love og forarbejder Relevante ændringslove og forarbejder Lov nr. 695 af 8. juni 2017 om ændring af færdselsloven, ændring af sanktionerne for kørsel i THCpåvirket tilstand og af regler om alkolåse.(l 142 af 22. februar 2017) Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven, ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort mv. (L 69 af 13. november 2014) Lov nr. 457 af 14. maj 2014, om ændring af færdselsloven, skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand mv. (L 113 af 15. januar 2014) Lov nr. 184 af 8. marts 2011, om ændring af færdselsloven bl.a. bødeforhøjelser (L 101 af 15. december 2010) - 8 -

10 Lov nr. 716 af 25. juni 2010 om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse mv.) (L 179 af 26. marts 2010) Lov nr. 557 af 24. juni 2005, om ændring af færdselsloven (L 153 af 13. april 2005) Lov nr. 230 af 4. april 2000, om ændring af straffeloven (L 41 af 13. oktober 1999) Lov nr. 468 af 10. juni 1997, om ændring af færdselsloven, spiritus- og promillekørsel (L 176 af 26. februar 1997) Bekendtgørelser Bekendtgørelsen nr. 815 af 21. juni 2017 om kørekort - 9 -

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.1.2017 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Færdsel - Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager

Færdsel - Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager Færdsel - Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Historisk Udskrevet: 29.11.2018

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50)

Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50) Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.11.2018 Status: Gældende Udskrevet: 12.1.2019

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 565 af 18/06/2012 Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0004 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1055

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt RIGSADVOKATEN November 2009 J.nr. RA-2009-709-0021 Gennemgang af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager og forslag

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2013-14 Fremsat den 15. januar 2014 af Justitsministeren Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) 1 I færdselsloven,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

Færdsel - Sanktionspåstande mv. i færdselssager-15

Færdsel - Sanktionspåstande mv. i færdselssager-15 Færdsel - Sanktionspåstande mv. i færdselssager-15 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 4.2.2014 Status: Historisk Udskrevet: 21.1.2019 RIGSADVOKATEN Meddelelse

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: færdsel;konfiskation af motorkørertøjer; Offentlig Tilgængelig:

Læs mere

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Beredskabslovens 71 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brandstiftelse sprængning mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 31.10.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 142 Bilag 8 Offentligt Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Folketingets transportudvalg 27. april 2017 Niels Waage

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

(Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse)

(Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse) Dato J. nr. 2016-3967 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Retsudvalget L 115 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget L 115 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2017-18 L 115 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 8. februar 2018 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Alkolås efter spirituskørsel

Alkolås efter spirituskørsel Alkolås efter spirituskørsel TEST OK Kort om alkolåsordningen Sådan fungerer en alkolås Den frivillige ordning Den obligatoriske ordning 11 trin: Sådan gør du, hvis du vil køre med alkolås Brugen af alkolås

Læs mere

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m.

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m. JUST l TS M l N l STE RI ET C i vilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok. : ll.maj2015 Færdselskontoret SilinDuran 20 14-80 1-0021 1511 840 Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 1999/1 LSF 41 Offentliggørelsesdato: 13-10-1999 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 19 Sagsforløb 1999/1 LF 41 Lovforslag som fremsat Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005 Sanktionspåstande mv. i færdselssager Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Lov

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 Sag 181/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jens Rysgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus den 8. september

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Udkast. Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdsels- og våbenkontoret Andreas Emil Christensen Sagsnr.: 2010-801-0031 Dok.: AEC41093 Udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort og sanktioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2016/1 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-3967 Fremsat den 22. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2010-11 Fremsat den 15. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Bødeforhøjelser, obligatorisk konfiskation af køretøjer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. november 2018

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. november 2018 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. november 2018 Sag 73/2018 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Morten Bjerregaard Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 142 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. februar 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne

Læs mere

Færdsel - Sanktionspåstande mv. i færdselssager-9

Færdsel - Sanktionspåstande mv. i færdselssager-9 Færdsel - Sanktionspåstande mv. i færdselssager-9 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.6.2009 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2019 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr.

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 1 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Reglerne om køre- og hviletid og sanktioner for overtrædelse af reglerne

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 Offentliggørelsesdato: 01-04-2008 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 51 Sagsforløb 2007/2 LF 164 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Spiritus- og narkokørsel

Spiritus- og narkokørsel Niels Waage Spiritus- og narkokørsel 8. udgave Niels Waage Spiritus- og narkokørsel 8. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2018 ISBN 978-87-619-4022-3 Omslag: Torben Lundsted, Korsør Sats

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;strafudmåling Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.9.2010 Status: Historisk Udskrevet: 17.1.2017 RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. december 2017 Sag 237/2016 (2. afdeling) Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) mod A (advokat Claus Bonnez) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 642 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;vidnetrusler;falsk forklaring og anklage;udvisning, EU-borgere - narkotika;børnepornografi;voldtægt;vold (liv

Læs mere

Ordensbekendtgørelsen - Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv.

Ordensbekendtgørelsen - Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv. Ordensbekendtgørelsen - Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv. (ordensbekendtgørelsen)-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: sikring

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 221 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. april 2019 af Transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Nedsættelse af aldersgrænsen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 101, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 1. marts 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 142 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 142 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 142 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 21. februar 2017 2016-3967 Kommenteret høringsoversigt Høring vedrørende forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Udlændingeloven - Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af udlændingelovens 59-1

Udlændingeloven - Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af udlændingelovens 59-1 Udlændingeloven - Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af udlændingelovens 59-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: udlændinge Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.11.2006 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Overtrædelser i forbindelse med fritidssejlads

Overtrædelser i forbindelse med fritidssejlads Overtrædelser i forbindelse med fritidssejlads Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: bødestraffe;søfart; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.5.2018 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K Lovafdelingen Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Carsten Madsen Sagsnr.: 2006-730-0435

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 7.7.2017 Status: Gældende Udskrevet: 13.5.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv. (ordensbekendtgørelsen)

Læs mere

Betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden

Betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden Betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden Side KAPITEL 1. Indledning 13 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium 13 1.2. Udvalgets sammensætning.. 14 KAPITEL 2. Indledende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere