***I UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "***I UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed /0435(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer (COM(2013)0894 C7-0487/ /0435(COD)) Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Ordfører: James Nicholson PR\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_COD_1amCom Tegnforklaring * Høringsprocedure *** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) (Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til retsakt) til et udkast til retsakt fra Parlamentet opstillet i to kolonner Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse heri der er berørt. fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, markeres med symbolet eller med overstregning. Ved udskiftninger markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst slettes eller overstreges. Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, ikke markeret. PE v /67 PR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE...64 PR\ doc 3/67 PE v02-00

4 PE v /67 PR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer (COM(2013)0894 C7-0487/ /0435(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) Europa-Parlamentet, der henviser til til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0894), der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0487/2013), der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der henviser til udtalelse af 30. april 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, der henviser til forretningsordenens artikel 59, der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0000/2014), 1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter. 1 Betragtning 1 (1) Den frie bevægelighed for sikre og (1) Den frie bevægelighed for sikre og PR\ doc 5/67 PE v02-00

6 sunde fødevarer er et afgørende aspekt af det indre marked, og den bidrager i høj grad til beskyttelsen af borgernes sundhed og velvære og gavner deres sociale og økonomiske interesser. Indbyrdes forskelle på nationale love vedrørende sikkerhedsvurdering og godkendelse af nye fødevarer kan hindre den frie bevægelighed for sådanne fødevarer og derved skabe ulige konkurrencevilkår. sunde fødevarer er et afgørende aspekt af det indre marked, og den bidrager i høj grad til beskyttelsen af borgernes sundhed og velvære og til deres sociale og økonomiske interesser. Indbyrdes forskelle på nationale love vedrørende sikkerhedsvurdering og godkendelse af nye fødevarer kan hindre den fri bevægelighed for sådanne fødevarer og derved skabe retsusikkerhed og ulige konkurrencevilkår. 2 Betragtning 2 (2) Der bør sikres et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og af forbrugernes interesser samt et velfungerende indre marked ved udøvelsen af Unionens fødevarepolitikker, samtidig med at der sikres åbenhed. (2) Der bør sikres et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed, af forbrugernes interesser og af miljøet samt et velfungerende indre marked ved udøvelsen af Unionens fødevarepolitikker, samtidig med at der sikres åbenhed. 3 Betragtning 3 (3) EU-bestemmelserne om nye fødevarer blev fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 8 og ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/ Det er nødvendigt at ajourføre disse regler for at forenkle de nuværende (3) EU-bestemmelserne om nye fødevarer blev fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 8 og ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/ Det er nødvendigt at ajourføre disse regler for at forenkle de nuværende PE v /67 PR\ doc

7 godkendelsesprocedurer og for at tage hensyn til den seneste udvikling i EUretten. Af hensyn til klarheden i EUlovgivningen bør forordning (EF) nr. 258/97 og forordning (EF) nr. 1852/2001 ophæves, og forordning (EF) nr. 258/97 afløses af nærværende forordning. 8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af , s. 1). 9 Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 af 20. september 2001 om udførlige regler for offentliggørelse af visse oplysninger og for beskyttelse af de oplysninger, der fremlægges i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (EFT L 253 af , s. 17). godkendelsesprocedurer og for at tage hensyn til den seneste udvikling i EUretten og de teknologiske fremskridt. Forordning (EF) nr. 258/97 og (EF) nr. 1852/2001 bør ophæves og afløses af nærværende forordning. 8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af , s. 1). 9 Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 af 20. september 2001 om udførlige regler for offentliggørelse af visse oplysninger og for beskyttelse af de oplysninger, der fremlægges i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (EFT L 253 af , s. 17). 4 Betragtning 4 (4) Fødevarer, der er bestemt til teknologiske formål, og genetisk modificerede fødevarer bør ikke falde ind under denne forordnings anvendelsesområde, da de allerede er omfattet af andre EU-bestemmelser. Således bør genetisk modificerede fødevarer, som er omfattet af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/ , enzymer, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1332/ , fødevarer, der udelukkende anvendes som (4) Fødevarer bestemt til teknologiske formål, og genetisk modificerede fødevarer, som allerede er omfattet af andre EU-retsakter, bør ikke falde ind under denne forordnings anvendelsesområde. Således bør genetisk modificerede fødevarer, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/ , fødevareenzymer, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1332/ , fødevarer, der udelukkende anvendes som tilsætningsstoffer, som er omfattet af PR\ doc 7/67 PE v02-00

8 tilsætningsstoffer, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/ , aromaer, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/ , og ekstraktionsmidler, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/32/EF 14, ikke være omfattet af nærværende forordning. 10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af , s. 1). 11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer (EUT L 354 af , s. 7). 12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af , s. 16). 13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer (EUT L 354 af , s. 34). 14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/32/EF af 23. april 2009 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser (omarbejdning) (EUT L 141 af , s. 3). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/ , fødevarearomaer, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/ , og ekstraktionsmidler, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/32/EF 14, ikke være omfattet af nærværende forordning. 10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af , s. 1). 11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer (EUT L 354 af , s. 7). 12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af , s. 16). 13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer (EUT L 354 af , s. 34). 14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/32/EF af 23. april 2009 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser (omarbejdning) (EUT L 141 af , s. 3). PE v /67 PR\ doc

9 5 Betragtning 5 (5) De nuværende kategorier af nye fødevarer, som er fastlagt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 258/97, bør præciseres og ajourføres, ved at de nuværende kategorier erstattes af en henvisning til den generelle definition af fødevarer i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af , s. 1). (5) De nuværende kategorier af nye fødevarer, som er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 258/97, bør præciseres og ajourføres med en henvisning til den generelle definition af fødevarer i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/ Inden anvendelsesdatoen for denne forordning bør Kommissionen vedtage retningslinjer for kategorierne af nye fødevarer for at hjælpe ansøgerne og medlemsstaterne med at forstå, hvorvidt en fødevare falder inden for denne forordnings anvendelsesområde, og hvilken kategori af nye fødevarer en fødevare falder inden for. 15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af , s. 1). 6 Betragtning 6 (6) For at sikre en glidende overgang fra (6) For at sikre en glidende overgang fra PR\ doc 9/67 PE v02-00

10 forordning (EF) nr. 258/97 bør kriteriet for, hvornår en fødevare kan betragtes som en ny fødevare, fortsat være, at den ikke må have været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen før ikrafttrædelsesdatoen for nævnte forordning, dvs. den 15. maj Anvendelse i Unionen bør også betyde anvendelse i medlemsstaterne, uanset datoen for de forskellige medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union. forordning (EF) nr. 258/97 bør ét af kriterierne for, hvornår en fødevare kan betragtes som en ny fødevare, fortsat være, at den ikke må have været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen før ikrafttrædelsesdatoen for nævnte forordning, dvs. den 15. maj Anvendelse i Unionen bør også betyde anvendelse i medlemsstaterne, uanset datoen for de forskellige medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union. 7 Betragtning 7 (7) Ny teknologi i fødevarefremstillingsprocesser kan have en indvirkning på fødevaren og dermed på fødevaresikkerheden. Derfor bør det også præciseres, at en fødevare betragtes som en ny fødevare, hvis den pågældende fødevare er genstand for en fremstillingsproces, der ikke tidligere har været anvendt til fremstilling af fødevarer i Unionen, eller hvis fødevaren indeholder eller består af industrielt fremstillede nanomaterialer som defineret i artikel 2, stk. 2, litra t), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv (7) Ny teknologi i fødevarefremstillingsprocesser kan have en indvirkning på fødevaren og dermed på fødevaresikkerheden. Derfor bør det i denne forordning yderligere præciseres, at en fødevare betragtes som en ny fødevare, hvis den pågældende fødevare er genstand for en fremstillingsproces, der ikke tidligere har været anvendt til fremstilling af fødevarer i Unionen, eller hvis fødevaren indeholder eller består af industrielt fremstillede nanomaterialer som defineret i artikel 2, stk. 2, litra t), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv PE v /67 PR\ doc

11 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af , s. 18). 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af , s. 18). 8 Betragtning 8 (8) Vitaminer, mineraler og andre stoffer, der er bestemt til at blive anvendt i kosttilskud eller til at blive tilsat til fødevarer, herunder modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF 17, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/ og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/ Disse stoffer bør også vurderes i overensstemmelse med nærværende forordning, når de falder ind under forordningens definition af nye fødevarer. 17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af , s. 51). (8) Vitaminer, mineraler og andre stoffer, der er bestemt til at blive anvendt i kosttilskud i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF 17 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/ eller til at blive tilsat til fødevarer, herunder modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/ , bør også vurderes i overensstemmelse med nærværende forordning, når de falder ind under forordningens definition af nye fødevarer. 17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af , s. 51). PR\ doc 11/67 PE v02-00

12 18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (EUT L 404 af , s. 26). 19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af , s. 35). 18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (EUT L 404 af , s. 26). 19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af , s. 35). 9 Betragtning 9 (9) Hvis der sker en væsentlig ændring i fremstillingsprocessen for et stof, der er blevet anvendt i overensstemmelse med direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 1925/2006 eller forordning (EU) nr. 609/2013, eller hvis partikelstørrelsen for et sådant stof ændres, for eksempel ved hjælp af nanoteknologi, kan det have betydning for fødevaren og dermed for fødevaresikkerheden. Det pågældende stof bør derfor betragtes som en ny fødevare i henhold til denne forordning og revurderes, først i overensstemmelse med denne forordning og efterfølgende i overensstemmelse med den relevante udgår PE v /67 PR\ doc

13 særlovgivning. Betragtning 9 er overflødig, eftersom hovedpunkterne heri er omhandlet i betragtning 7 og Betragtning 10 (10) Hvis en fødevare før den 15. maj 1997 udelukkende blev anvendt som eller i et kosttilskud som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 2002/46/EF, bør den kunne markedsføres i Unionen efter nævnte dato til samme anvendelsesformål, uden at den betragtes som en ny fødevare efter betydningen i denne forordning. En sådan anvendelse som eller i et kosttilskud bør dog ikke tages i betragtning ved vurderingen af, om fødevaren har været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen før den 15. maj Derfor bør anden anvendelse af den pågældende fødevare end som eller i et kosttilskud være omfattet af denne forordning. (10) En fødevare, der før den 15. maj 1997 udelukkende blev anvendt som eller i et kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF, bør kunne markedsføres i Unionen efter nævnte dato til samme anvendelsesformål, eftersom den ikke bør betragtes som en ny fødevare efter betydningen i denne forordning. En sådan anvendelse som eller i et kosttilskud bør dog ikke tages i betragtning ved vurderingen af, om fødevaren har været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen før den 15. maj Derfor bør anden anvendelse af den pågældende fødevare end som eller i et kosttilskud være omfattet af denne forordning. 11 Betragtning 11 (11) Markedsføring i Unionen af traditionelle fødevarer fra tredjelande bør (11) Markedsføring i Unionen af traditionelle fødevarer fra tredjelande bør PR\ doc 13/67 PE v02-00

14 gøres lettere, for så vidt der er fremlagt dokumentation for langvarig sikker anvendelse som fødevare i et tredjeland. Disse fødevarer bør skulle være blevet anvendt til konsum i et tredjeland i mindst 25 år som en del af den sædvanlige kost for en stor del af landets befolkning. Langvarig sikker anvendelse som fødevare bør ikke omfatte anvendelse som nonfood eller anvendelse, der ikke er forbundet med normal kost. gøres lettere, for så vidt der er fremlagt dokumentation for langvarig sikker anvendelse som fødevare i et tredjeland. Disse fødevarer bør være blevet anvendt til konsum i et tredjeland i mindst 25 år som en del af den sædvanlige kost for en væsentlig del af landets befolkning. Langvarig sikker anvendelse som fødevare bør ikke omfatte anvendelse som nonfood eller anvendelse, der ikke er forbundet med normal kost. 12 Betragtning 12 (12) Det bør præciseres, at fødevarer fra tredjelande, der betragtes som nye fødevarer i Unionen, kun betragtes som traditionelle fødevarer fra tredjelande, når de stammer fra primærproduktion som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 178/2002, uanset om de er forarbejdede eller uforarbejdede. Hvis fødevaren har været genstand for en ny fremstillingsproces, eller hvis fødevaren indeholder eller består af industrielt fremstillede nanomaterialer som defineret i artikel 2, stk. 2, litra t), i forordning (EU) nr. 1169/2011, bør fødevaren derfor ikke anses for at være traditionel. (12) Fødevarer fra tredjelande, der betragtes som nye fødevarer i Unionen, bør kun betragtes som traditionelle fødevarer fra tredjelande, når de stammer fra primærproduktion som defineret i forordning (EF) nr. 178/2002, uanset om de er forarbejdede eller uforarbejdede. Hvis fødevaren har været genstand for en ny fremstillingsproces, bør fødevaren derfor ikke anses for at være traditionel. PE v /67 PR\ doc

15 13 Betragtning 13 (13) En fødevare fremstillet af fødevareingredienser, der ikke er omfattet denne forordning, især fordi fødevarens ingredienser eller deres sammensætning eller mængde er ændret, bør ikke betragtes som en ny fødevare. Ændringer af en fødevareingrediens, såsom selektive ekstrakter eller anvendelse af andre dele af en plante, der ikke hidtil har været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen, bør dog fortsat være omfattet af denne forordning. (13) En fødevare udelukkende fremstillet af fødevareingredienser, der ikke er omfattet denne forordning, især fordi fødevarens ingredienser eller mængde er ændret, bør ikke betragtes som en ny fødevare. Ændringer af en fødevareingrediens, der endnu ikke har været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen, bør dog fortsat være omfattet af denne forordning. 14 Betragtning 14 (14) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF 20 finder anvendelse i tilfælde af tvivl om, hvorvidt et produkt ud fra en samlet bedømmelse af dets egenskaber kan være omfattet af både definitionen af et lægemiddel i samme direktivs artikel 1, nr. 2), og definitionen af et produkt henhørende under denne forordning. I den forbindelse kan en medlemsstat, hvis den i overensstemmelse med direktiv 2001/83/EF fastslår, at et produkt er et lægemiddel, begrænse markedsføringen af det pågældende produkt i overensstemmelse med EUretten. Dertil kommer, at lægemidler ikke (14) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF 20 finder anvendelse i tilfælde af tvivl om, hvorvidt et produkt ud fra en samlet bedømmelse af dets egenskaber kan være omfattet af både definitionen af et lægemiddel i samme direktiv og definitionen af et produkt henhørende under denne forordning. I den forbindelse kan en medlemsstat, hvis den i overensstemmelse med direktiv 2001/83/EF fastslår, at et produkt er et lægemiddel, begrænse markedsføringen af det pågældende produkt i overensstemmelse med EU-retten. Dertil kommer, at lægemidler ikke falder ind PR\ doc 15/67 PE v02-00

16 falder ind under definitionen af fødevarer i artikel 2 forordning (EF) nr. 178/2002, og de bør derfor ikke være omfattet af nærværende forordning. 20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af , s. 67). under definitionen af fødevarer i forordning (EF) nr. 178/2002, og de bør derfor ikke være omfattet af nærværende forordning. 20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af , s. 67). 15 Betragtning 15 a (ny) (15a) Der bør gælde specifikke frister for Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("EFSA") for at sikre en problemfri behandling af ansøgninger. I vanskelige tilfælde bør Kommissionen og EFSA dog have ret til at forlænge disse frister, hvis det er nødvendigt. 16 Betragtning 16 (16) Vurderingen af, om en fødevare har været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen før den 15. maj 1997, (16) Vurderingen af, om en fødevare har været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen før den 15. maj 1997, PE v /67 PR\ doc

17 bør baseres på oplysninger indsendt af fødevarevirksomhedslederne og, hvis det er hensigtsmæssigt, understøttes af andre oplysninger, der findes i medlemsstaterne. Fødevarevirksomhedslederne bør rådføre sig med medlemsstaterne, hvis de er usikre på statussen for den fødevare, de agter at markedsføre. Hvis der ikke foreligger oplysninger om anvendelse til konsum før den 15. maj 1997, eller hvis disse oplysninger er utilstrækkelige, bør der etableres en enkel og gennemsigtig procedure for indhentning af sådanne oplysninger med inddragelse af Kommissionen, medlemsstaterne og fødevarevirksomhederne. Kommissionen bør tillægges gennemførelsesbeføjelser til at fastsætte proceduren for en sådan høringsproces. bør baseres på oplysninger indsendt af fødevarevirksomhedslederne og, hvis det er hensigtsmæssigt, understøttes af andre oplysninger, der findes i medlemsstaterne. Fødevarevirksomhedslederne bør rådføre sig med medlemsstaterne og Kommissionen, hvis de er usikre på statussen for den fødevare, som de agter at markedsføre. Hvis der ikke foreligger oplysninger om anvendelse til konsum før den 15. maj 1997, eller hvis disse oplysninger er utilstrækkelige, bør der etableres en enkel og gennemsigtig procedure for indhentning af sådanne oplysninger med inddragelse af Kommissionen, medlemsstaterne og fødevarevirksomhederne. Kommissionen bør tillægges gennemførelsesbeføjelser til at fastsætte proceduren for en sådan høringsproces. 17 Betragtning 17 (17) Nye fødevarer bør kun godkendes og anvendes, hvis de opfylder de kriterier, der er fastsat i denne forordning. Nye fødevarer bør være sikre, og anvendelsen af dem bør ikke vildlede forbrugeren. Hvis en ny fødevare er bestemt til at erstatte en anden fødevare, bør den derfor ikke afvige fra den pågældende fødevare på en måde, der ernæringsmæssigt ville være mindre fordelagtig for forbrugeren. (17) Nye fødevarer bør kun godkendes og anvendes, hvis de opfylder de kriterier, der er fastsat i denne forordning. Nye fødevarer bør være sikre, og anvendelsen af dem bør ikke vildlede forbrugeren. Hvis en ny fødevare er bestemt til at erstatte en anden fødevare, bør den derfor ikke afvige fra den pågældende fødevare på en måde, der i væsentlig grad ernæringsmæssigt ville være mindre fordelagtig for forbrugeren. PR\ doc 17/67 PE v02-00

18 18 Betragtning 18 (18) Nye fødevarer bør ikke markedsføres eller anvendes i fødevarer til konsum, medmindre de er opført på en EU-liste over nye fødevarer, som det er tilladt at markedsføre i Unionen (i det følgende benævnt "EU-listen"). Der bør derfor ved hjælp af en gennemførelsesretsakt fastlægges en EU-liste over nye fødevarer, ved opførelse af nye fødevarer, der allerede er godkendt eller anmeldt i henhold til artikel 4, 5 eller 7 i forordning (EF) nr. 258/97, med angivelse af eventuelle eksisterende godkendelsesbetingelser. Eftersom de pågældende nye fødevarer allerede er blevet vurderet med hensyn til deres sikkerhed, lovligt er fremstillet og markedsført i Unionen og ikke hidtil har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder, bør rådgivningsproceduren anvendes ved den første fastlæggelse af EU-listen. (18) Nye fødevarer bør ikke markedsføres eller anvendes i fødevarer til konsum, medmindre de er opført på en EU-liste over nye fødevarer, som det er tilladt at markedsføre i Unionen (i det følgende benævnt "EU-listen"). Der bør derfor ved hjælp af en gennemførelsesretsakt fastlægges en EU-liste over nye fødevarer, der allerede er godkendt eller anmeldt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97, med angivelse af eventuelle eksisterende godkendelsesbetingelser. Eftersom de pågældende nye fødevarer allerede er blevet vurderet med hensyn til deres sikkerhed, lovligt er fremstillet og markedsført i Unionen og ikke hidtil har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder, bør rådgivningsproceduren anvendes ved den første fastlæggelse af EU-listen. Listen bør være gennemskuelig, lettilgængelig og ajourføres regelmæssigt. 19 Betragtning 19 (19) En ny fødevare bør godkendes, ved at EU-listen ajourføres i overensstemmelse med de i denne forordning fastsatte kriterier og procedurer. Der bør indføres en procedure, som er effektiv, undergivet (19) En ny fødevare bør godkendes, ved at EU-listen ajourføres i overensstemmelse med de i denne forordning fastsatte kriterier og procedurer. Der bør indføres en procedure, som er effektiv, undergivet PE v /67 PR\ doc

19 bestemte frister og gennemskuelig. For så vidt angår traditionelle fødevarer fra tredjelande med langvarig sikker anvendelse bør der indføres en hurtigere, forenklet procedure for ajourføring af EUlisten til brug i tilfælde, hvor der ikke fremsættes begrundede sikkerhedsrelaterede indsigelser. Da ajourføring af EU-listen indebærer anvendelse af kriterier fastlagt ved denne forordning, bør Kommissionen tillægges de relevante gennemførelsesbeføjelser. bestemte frister og gennemskuelig. For så vidt angår traditionelle fødevarer fra tredjelande med langvarig sikker anvendelse bør ansøgerne have mulighed for at vælge en hurtigere, forenklet procedure for ajourføring af EU-listen til brug i tilfælde, hvor der ikke fremsættes begrundede sikkerhedsrelaterede indsigelser. Da ajourføring af EU-listen indebærer anvendelse af kriterier fastlagt ved denne forordning, bør Kommissionen tillægges de relevante gennemførelsesbeføjelser. 20 Betragtning 20 (20) Der bør endvidere fastsættes kriterier for vurderingen af sikkerhedsrisiciene ved nye fødevarer. For at sikre harmoniseret videnskabelig vurdering af nye fødevarer bør sådanne vurderinger foretages af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (20) Der bør endvidere fastsættes kriterier for vurderingen af sikkerhedsrisiciene ved nye fødevarer. For at sikre harmoniseret videnskabelig vurdering af sikkerhedsrisiciene ved nye fødevarer bør sådanne vurderinger foretages af EFSA, hvis vurderinger bør være udslagsgivende, såfremt der hersker uenighed om fødesikkerheden. 21 Betragtning 22 PR\ doc 19/67 PE v02-00

20 (22) Når en ny fødevare er godkendt og opført på EU-listen, bør Kommissionen have beføjelser til at påbyde overvågning af anvendelsen af den pågældende godkendte nye fødevare efter markedsføringen med henblik på at sikre, at anvendelsen holder sig inden for sikre grænser som fastsat i EFSA's sikkerhedsvurdering. (22) Når en ny fødevare er godkendt og opført på EU-listen, bør Kommissionen have beføjelser til at påbyde overvågning af anvendelsen af den pågældende godkendte nye fødevare efter markedsføringen med henblik på at sikre, at anvendelsen holder sig inden for sikre grænser som fastsat i EFSA's sikkerhedsvurdering. Disse beføjelser bør dog kun anvendes i behørigt begrundede tilfælde og ikke som fast praksis. 22 Betragtning 23 (23) For at stimulere forskning og udvikling i fødevareindustrien, og dermed innovation, er det under visse omstændigheder hensigtsmæssigt at beskytte den investering, som produktudviklere foretager i forbindelse med indsamling af oplysninger og data til støtte for en ansøgning vedrørende en ny fødevare, som indgives i henhold til denne forordning. Nyligt udviklet videnskabelig dokumentation og data omfattet af ejendomsrettigheder, som fremlægges til støtte for en ansøgning om optagelse af en ny fødevare på EU-listen, bør beskyttes. Sådanne data og oplysninger bør, i en begrænset periode, ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger, medmindre den foregående ansøger har givet sit samtykke hertil. Beskyttelsen af videnskabelige data fremlagt af én ansøger bør ikke være til hinder for, at andre (23) For at stimulere forskning og udvikling i fødevareindustrien, og dermed innovation, er det under visse omstændigheder hensigtsmæssigt at beskytte den investering, som ansøgerne foretager i forbindelse med indsamling af oplysninger og data til støtte for en ansøgning vedrørende en ny fødevare, som indgives i henhold til denne forordning. Nyligt udviklet videnskabelig dokumentation og data omfattet af ejendomsrettigheder, som fremlægges til støtte for en ansøgning om optagelse af en ny fødevare på EU-listen, bør beskyttes. Sådanne data og oplysninger bør, i en begrænset periode, ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger, medmindre den første ansøger har givet sit samtykke hertil. Beskyttelsen af videnskabelige data fremlagt af en ansøger bør ikke være til hinder for, at andre ansøger om optagelse PE v /67 PR\ doc

21 ansøger om optagelse på EU-listen på grundlag af deres egne videnskabelige data eller under henvisning til de beskyttede data med den foregående ansøgers samtykke. Den samlede databeskyttelsesperiode på fem år, som den foregående ansøger har fået bevilget, bør dog ikke forlænges ved indrømmelse af databeskyttelse til efterfølgende ansøgere. på EU-listen på grundlag af deres egne videnskabelige data eller under henvisning til de beskyttede data med den første ansøgers samtykke. Den samlede databeskyttelsesperiode på fem år, som den første ansøger har fået bevilget, bør dog ikke forlænges ved indrømmelse af databeskyttelse til efterfølgende ansøgere. 23 Betragtning 23 a (ny) (23a) Ansøgerne arbejder ofte sammen med videnskabsfolk, som offentliggør resultatet af deres arbejde i videnskabelige tidsskrifter. For at fremme samarbejdet mellem ansøgere og videnskabsfolk er det nødvendigt, at der garanteres databeskyttelse, uanset om dataene offentliggøres i et videnskabeligt tidsskrift. 24 Betragtning 23 b (ny) (23b) Hvis en ansøger anmoder om databeskyttelse af den samme fødevare i henhold til nærværende forordning og forordning (EF) nr. 1924/2006, bør Kommissionen bestræbe sig på at PR\ doc 21/67 PE v02-00

22 afstemme tidspunktet for begge godkendelsesprocedurer, således at databeskyttelsesperioderne har samme løbetid. Hvis dette nødvendiggør udskydelse af én af procedurerne, bør ansøgeren høres forinden. 25 Betragtning 25 (25) For ansøgninger indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 før den dato, hvorfra nærværende forordning finder anvendelse, bør risikovurderings- og godkendelsesprocedurerne afsluttes i overensstemmelse med nærværende forordning. På grund af præciseringen af definitionen af en ny fødevare i denne forordning og med henblik på at styrke retssikkerheden bør en fødevare, der er markedsført lovligt inden den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse, principielt kunne markedsføres, indtil risikovurderings- og godkendelsesprocedurerne er afsluttet. Der bør således fastsættes overgangsbestemmelser med henblik på at sikre en gnidningsløs overgang til denne forordning. (Vedrører ikke den danske tekst). 26 Artikel 1 overskrift PE v /67 PR\ doc

23 Genstand og anvendelsesområde Genstand, formål og anvendelsesområde Det er vigtigt, at formålet med denne forordning er klart defineret. 27 Artikel 1 stk Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser om markedsføring af nye fødevarer i Unionen med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer effektivt, og samtidig sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og forbrugernes interesser. 1. Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser om markedsføring af nye fødevarer i Unionen. Det er vigtigt, at formålet med denne forordning er klart defineret. 28 Artikel 1 stk. 1 a (nyt) 1a. Formålet med denne forordning er at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og forbrugernes interesser og af miljøet og samtidig sikre PR\ doc 23/67 PE v02-00

24 et velfungerende indre marked. Det er vigtigt, at formålet med denne forordning er klart defineret. 29 Artikel 2 stk. 2 litra a indledning a) "ny fødevare": en fødevare, der ikke har været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen før den 15. maj 1997, uanset datoen for de forskellige medlemsstaters tiltrædelse af Unionen, bl.a.: a) "ny fødevare": enhver fødevare, der ikke har været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen før den 15. maj 1997, uanset datoen for de forskellige medlemsstaters tiltrædelse af Unionen, og der falder under mindst én af følgende kategorier: Genindførelsen og aktualiseringen af kategorier inden for definitionen af nye fødevarer er af afgørende betydning for at sikre, at forordningen kun finder anvendelse på definerede kategorier af fødevarer i modsætning til alle fødevarer, og af hensyn til retssikkerheden. 30 Artikel 2 stk. 2 litra a nr. -i (nyt) -i) fødevarer med en ny eller bevidst ændret primær molekylestruktur PE v /67 PR\ doc

25 Forordningen skal tilpasses den teknologiske udvikling og nye typer fødevarer, som kommer ind på EU's marked. 31 Artikel 2 stk. 2 litra a nr. -i a (nyt) -ia) fødevarer, som indeholder, består af eller er fremstillet af mikroorganismer, svampe og alger Forordningen skal tilpasses den teknologiske udvikling og nye typer fødevarer, som kommer ind på EU's marked. 32 Artikel 2 stk. 2 litra a nr. -i b (nyt) -ib) fødevarer, som indeholder, består af eller er fremstillet af planter eller dyr, med undtagelse af planter eller dyr som er frembragt eller avlet ved traditionelle formerings- eller avlsmetoder med langvarig sikker anvendelse som fødevarer på EU's marked, hvis disse metoder ikke medfører betydelige ændringer af fødevarernes sammensætning eller struktur, der påvirker deres næringsværdi, måden hvorpå de metaboliseres, eller indholdet af uønskede stoffer PR\ doc 25/67 PE v02-00

26 Forordningen skal tilpasses den teknologiske udvikling og nye typer fødevarer, som kommer ind på EU's marked. 33 Artikel 2 stk. 1 litra a nr. i i) fødevarer, der har været genstand for en ny fremstillingsproces, som ikke blev anvendt til fødevarefremstilling i Unionen før den 15. maj 1997, hvis denne fremstillingsproces medfører betydelige ændringer af fødevarernes sammensætning eller struktur, der påvirker deres næringsværdi, måden, hvorpå de metaboliseres, eller indholdet af uønskede stoffer i) fødevarer, der er produceret ved en ny fremstillingsproces, som ikke blev anvendt til fødevarefremstilling i Unionen før den 15. maj 1997, som kan medføre betydelige ændringer af fødevarernes sammensætning eller struktur, der påvirker deres næringsværdi, måden, hvorpå de metaboliseres, eller indholdet af uønskede stoffer Tilpasning til Rådets mål om at skabe klarhed. 34 Artikel 2 stk. 1 litra a nr. i led 3 a (nyt) en ny kilde eller udgangsmateriale er blevet anvendt til en enkelt form for eller til blandinger af vitaminer, mineraler og andre stoffer, som anvendes i overensstemmelse med direktiv PE v /67 PR\ doc

27 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 1925/2006 eller forordning (EU) nr. 609/2013. Forordningen skal tilpasses den teknologiske udvikling og nye typer fødevarer, som kommer ind på EU's marked. 35 Artikel 2 stk. 1 litra b b) "traditionel fødevare fra et tredjeland": en ny fødevare, bortset fra nye fødevarer som omhandlet i litra a), nr. i)-iii), som stammer fra primærproduktion og har langvarig sikker anvendelse som fødevare i et tredjeland b) "traditionel fødevare fra et tredjeland": en ny fødevare, bortset fra nye fødevarer som omhandlet i litra a), nr. -i)-iii), som stammer fra primærproduktion og har langvarig sikker anvendelse som fødevare i et tredjeland Fødevarer med en ny eller ændret molekylestruktur kan ikke udgøre traditionelle fødevarer fra tredjelande. 36 Artikel 2 stk. 1 litra c c) "langvarig sikker anvendelse som fødevare i et tredjeland": det forhold, at den pågældende fødevares sikkerhed er bekræftet ved data om sammensætning og c) "langvarig sikker anvendelse som fødevare i et tredjeland": det forhold, at den pågældende fødevares sikkerhed er bekræftet ved data om sammensætning og PR\ doc 27/67 PE v02-00

28 erfaring fra fortsat anvendelse i mindst 25 år i den sædvanlige kost for en stor del af et tredjelands befolkning inden en anmeldelse som omhandlet i artikel 13 erfaring fra fortsat anvendelse i mindst 25 år i den sædvanlige kost for en betydelig del af et tredjelands befolkning inden en anmeldelse som omhandlet i artikel 13 Ved at anvende ordet "betydelig" fremgår det tydeligere, at definitionen vedrører befolkningsstørrelsen i et givent land og ikke indebærer sammenlignelighed på verdensplan. 37 Artikel 3 Artikel 3 Gennemførelsesbeføjelser vedrørende definitionen af en ny fødevare i artikel 2, stk. 2, litra a) For at sikre en ensartet gennemførelse af denne forordning kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter afgøre, hvorvidt en given fødevare falder ind under definitionen af nye fødevarer i artikel 2, stk. 2, litra a). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3. udgår Denne artikel er mere i overensstemmelse med artikel 4 og er som følge heraf blevet flyttet. PE v /67 PR\ doc

29 38 Artikel 4 stk Ledere af fødevarevirksomheder skal rådføre sig med medlemsstaterne, hvis de er usikre på, hvorvidt en fødevare, som de agter at markedsføre i Unionen, er omfattet af denne forordning. I givet fald skal fødevarevirksomhedslederen efter anmodning fra medlemsstaten give denne de oplysninger, der gør det muligt for den at fastlægge, navnlig i hvilket omfang den pågældende fødevare blev anvendt til konsum i Unionen før den 15. maj Hvis de er usikre på, hvorvidt en fødevare, som de agter at markedsføre i Unionen, er omfattet af denne forordning, skal ledere af fødevarevirksomheder rådføre sig med medlemsstaterne. Fødevarevirksomhedslederen skal efter anmodning fra medlemsstaten give denne de oplysninger, der gør det muligt for den at fastlægge, hvorvidt en fødevare falder inden for nærværende forordnings anvendelsesområde. Hver ansøgning om nye fødevarer er unik, og fødevarevirksomhedsledere skal derfor være fleksible med hensyn til at rådføre sig med medlemsstaterne om særlige forhold i deres individuelle ansøgning. Hvis de gør dette, skal de give medlemsstaten alle nødvendige oplysninger. 39 Artikel 4 stk. 2 a (nyt) 2a. Hvis medlemsstaten ikke er i stand til at afgøre, hvorvidt en fødevare falder inden for nærværende forordnings anvendelsesområde, kan den rådføre sig med Kommissionen og andre medlemsstater. PR\ doc 29/67 PE v02-00

30 Medlemsstaterne skal have ret til at rådføre sig under afgørelsesprocessen, men ikke være forpligtet hertil, hvis det ikke er nødvendigt. 40 Artikel 4 stk. 3 afsnit 1 Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte proceduren for den i stk. 2 omhandlede høringsproces. Senest... + skal Kommissionen vedtage en gennemførelsesretsakt om retningslinjer, som fastsætter hvilke former for fødevarer eller fødevareingredienser der falder inden for nærværende forordnings anvendelsesområde for hver af kategorierne i artikel 2, stk. 2, litra a), og proceduren for høringsprocessen. + Publikationskontoret: Indsæt venligst dato: 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden. Med denne forordning vil der blive indført nye kategorier, som afspejler den videnskabelige udvikling i forhold til Dette vil imidlertid gøre processen mere kompliceret. Det er uhyre vigtigt, at Kommissionen offentliggør lettilgængelige retningslinjer til hjælp for ansøgerne. Fødevarevirksomhedsledere skal desuden have en klar og lettilgængelig kommunikationskanal med medlemsstaterne, EFSA og Kommissionen under fastlæggelsesprocessen. 41 Artikel 4 a (ny) PE v /67 PR\ doc

31 Artikel 4a Gennemførelsesbeføjelser vedrørende definitionen af nye fødevarer i artikel 2, stk. 2, litra a) For at sikre en ensartet gennemførelse af denne forordning kan Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat ved hjælp af gennemførelsesretsakter afgøre, hvorvidt en given fødevare falder ind under definitionen af nye fødevarer, jf. artikel 2, stk. 2, litra a). Disse gennemførelsesretsakter skal vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 27, stk. 3. Se begrundelse til ændringsforslaget til artikel Artikel 5 stk Kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, må markedsføres i Unionen som sådanne og anvendes i eller på fødevarer på de anvendelsesbetingelser, der er angivet i listen. 2. Kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, må markedsføres i Unionen som sådanne og/eller anvendes i eller på fødevarer på de anvendelsesbetingelser og i henhold til de mærkningskrav, der er angivet i listen. Mærkningskrav kan også være en del af godkendelsesprocessen. PR\ doc 31/67 PE v02-00

32 43 Artikel 5 stk. 2 a (nyt) 2a. EU-listen skal være offentligt tilgængelig fra og med den EU-listen offentliggøres på Kommissionens websted og i Den Europæiske Unions Tidende. + Publikationskontoret: Indsæt venligst dato: 24 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden. Det er uhyre vigtigt, at EU-listen over nye fødevarer er gennemsigtig. Kommissionen bør træffe alle foranstaltninger for at sikre, at listen er lettilgængelig for offentligheden. 44 Artikel 6 Almindelige betingelser for optagelse af nye fødevarer på EU-listen Kommissionen godkender kun en ny fødevare og opfører den på EU-listen, hvis den opfylder følgende betingelser: a) Den udgør, så vidt det kan bedømmes på grundlag af den foreliggende videnskabelige evidens, ikke nogen sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed. Almindelige betingelser for optagelse af nye fødevarer på EU-listen Kommissionen godkender kun en ny fødevare og opfører den på EU-listen, hvis den opfylder følgende betingelser: a) den udgør, så vidt det kan bedømmes på grundlag af den foreliggende videnskabelige evidens, ikke nogen sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed b) Anvendelsen af den vildleder ikke b) anvendelsen af den vildleder ikke PE v /67 PR\ doc

33 forbrugeren. c) Hvis den er bestemt til at erstatte en anden fødevare, afviger den ikke fra den pågældende fødevare i et sådant omfang, at den ved normal indtagelse ville være ernæringsmæssigt ufordelagtig for forbrugeren. forbrugeren c) hvis den er bestemt til at erstatte en anden fødevare, afviger den ikke fra den pågældende fødevare i et sådant omfang, at den ved normal indtagelse i væsentlig grad ville være ernæringsmæssigt ufordelagtig for forbrugeren. Hvis der i videnskabelige undersøgelser, jf. litra a), hersker uenighed, bør der udarbejdes en konklusion på grundlag af udtalelsen fra EFSA. En ubetydelig forskel i den ernæringsmæssige værdi bør ikke motivere et afslag på godkendelse af en ansøgning, hvis en sådan forskel ikke vil få indvirkning på den menneskelige sundhed. Hvis der opstår en konflikt mellem konklusionerne i de videnskabelige undersøgelser, skal EFSA have beføjelse til at træffe afgørelse og udlede afgørende konklusioner. 45 Artikel 7 litra 1 Senest den [...] 23 fastlægger Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt EUlisten ved heri at opføre nye fødevarer, der er godkendt eller anmeldt i henhold til artikel 4, 5 eller 7 i forordning (EF) nr. 258/97, med angivelse af eventuelle eksisterende godkendelsesbetingelser. 23 [Publications Office: Please insert date: 24 months after the entry into force of this Regulation]. (Vedrører ikke den danske tekst). PR\ doc 33/67 PE v02-00

34 Dette er en teknisk ændring. 46 Artikel 8 overskrift Indhold af EU-listen Indhold og ajourføring af EU-listen Tilpasning til Rådets mål om at skabe klarhed. 47 Artikel 8 stk. 2 litra c c) at tilføje, fjerne eller ændre betingelser, specifikationer eller restriktioner i tilknytning til optagelsen af en ny fødevare på EU-listen. c) at tilføje, fjerne eller ændre specifikationer, anvendelsesbetingelser, yderligere specifikke mærkningskrav eller krav om overvågning efter markedsføringen i tilknytning til optagelsen af en fødevare på EU-listen. Tilpasning til Rådets mål om at skabe klarhed. PE v /67 PR\ doc

35 48 Artikel 8 stk. 3 Oplysningerne om en ny fødevare på EUlisten, jf. stk. 2, skal - i det omfang det er relevant - omfatte: a) en specifikation af den nye fødevare b) de betingelser, hvorpå den nye fødevare kan anvendes, først og fremmest med henblik på at undgå negative virkninger for særlige befolkningsgrupper, overskridelse af de øvre grænser for indtag og risici i tilfælde af overdreven indtagelse c) særlige supplerende mærkningskrav med det formål at informere den endelige forbruger om eventuelle særlige karakteristika eller egenskaber ved en fødevare, såsom sammensætning, næringsværdi eller ernæringsmæssige virkninger og den påtænkte anvendelse af fødevaren, som bevirker, at den nye fødevare ikke længere svarer til en eksisterende fødevare, eller om indvirkning på sundheden i bestemte befolkningsgrupper d) krav om overvågning efter markedsføringen, jf. artikel 23. Oplysningerne om en ny fødevare på EUlisten, jf. stk. 2, skal i det omfang det er relevant omfatte en specifikation af den nye fødevare: a) de betingelser, hvorpå den nye fødevare kan anvendes, først og fremmest med henblik på at undgå negative virkninger for særlige befolkningsgrupper, overskridelse af de øvre grænser for indtag og risici i tilfælde af overdreven indtagelse b) særlige supplerende mærkningskrav med det formål at informere den endelige forbruger om eventuelle særlige karakteristika eller egenskaber ved en fødevare, såsom sammensætning, næringsværdi eller ernæringsmæssige virkninger og den påtænkte anvendelse af fødevaren, som bevirker, at den nye fødevare ikke længere svarer til en eksisterende fødevare, eller om indvirkning på sundheden i bestemte befolkningsgrupper c) krav om overvågning efter markedsføringen, jf. artikel 23. Tilpasning til Rådets mål om at skabe klarhed. 49 Artikel 9 overskrift PR\ doc 35/67 PE v02-00

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 10.11.2014 2013/0435(COD) UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 14.10.2014 2013/0435(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 31-307 Udkast til udtalelse Daciana Octavia Sârbu (PE537.498v02-00) Forslag til

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0435(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 94-192 Udkast til betænkning James Nicholson (PE537.480v02-00) om forslag til

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 11.12.2015 L 327/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2013/0435 (COD) PE-CONS 38/15 Bruxelles, den 5. november 2015 (OR. en) DENLEG 90 AGRI 362 CODEC 956 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om nye fødevarer. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om nye fødevarer. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 COM(2013) 894 final 2013/0435 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om nye fødevarer (EØS-relevant tekst) DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS

B EUROPA-PARLAMENTETS 02015R2283 DA 11.12.2015 000.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0329/2016 14.11.2016 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2009 Mødedokument 2014 C7-0078/2010 2008/0002(COD) 25/03/2010 Rådets førstebehandlingholdning Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (29.04) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156(COD) 5394/1/13 REV 1 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 RÅDETS BEGRUNDELSE

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Regionaludviklingsudvalget 2017/0127(CNS) 13.9.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU om bemyndigelse af

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser 1997R0258 DA 18.04.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 258/97 af 27. januar

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0124(CNS) 13.7.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2010/C 122 E/03)

(EØS-relevant tekst) (2010/C 122 E/03) C 122 E/38 Den Europæiske Unions Tidende 11.5.2010 RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING (EU) Nr. 6/2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer, ændring af forordning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-221-02063/Dep sagsnr: 24109 Den 31. januar 2014 FVM 229 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2011/0156(COD) 8.5.2013 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.12.2012 2012/0260(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

P7_TA-PROV(2010)0266 Nye fødevarer ***II

P7_TA-PROV(2010)0266 Nye fødevarer ***II P7_TA-PROV(2010)0266 Nye fødevarer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juli 2010 om Rådets førstebehandlingsholdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2017/0272(NLE) 26.2.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2014 2013/0390(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og

Læs mere

BILAG BILAG I MODEL TIL FØLGEBREV TIL ANMODNING OM HØRING MED HENBLIK PÅ FASTLÆGGELSE AF STATUS SOM NY FØDEVARE

BILAG BILAG I MODEL TIL FØLGEBREV TIL ANMODNING OM HØRING MED HENBLIK PÅ FASTLÆGGELSE AF STATUS SOM NY FØDEVARE DA BILAG BILAG I MODEL TIL FØLGEBREV TIL ANMODNING OM HØRING MED HENBLIK PÅ FASTLÆGGELSE AF STATUS SOM NY FØDEVARE Medlemsstatens kompetente myndighed Dato: Vedr.: Anmodning om rådføring med henblik på

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 21.6.2012 2011/0290(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af

Læs mere

Nye Fødevarer. Sundhed og fødevaresikkerhed

Nye Fødevarer. Sundhed og fødevaresikkerhed Nye Fødevarer Sundhed og fødevaresikkerhed Indledning Definition En ny fødevare eller novel food er en fødevare eller fødevareingrediens, som ikke eller stort set ikke blev anvendt som fødevarer i EU før

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

P6_TA(2009)0171 Nye fødevarer ***I

P6_TA(2009)0171 Nye fødevarer ***I P6_TA(2009)0171 Nye fødevarer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. marts 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer og om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.4.2017 C(2017) 2255 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.4.2017 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.1.2008 KOM(2007) 872 endelig 2008/0002 (COD) C6-0027/08 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om nye fødevarer og om ændring

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. L 351/64 30.12.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2469 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 6.4.2017 2017/0013(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 16.7.2013 2013/0177(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Malta til i Den Europæiske Unions interesse at

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.11.2013 2013/0241(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for biobaserede industrier

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0138/2008 2006/0143(COD) 13/03/2008 Fælles holdning Fælles holdning fastlagt af Rådet den 10. marts 2008 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud 1. INDLEDNING Dette dokument

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en) 8199/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 10. april 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 31 AGRI 197 SAN 150 DELACT 71 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 16.10.2014 2014/0250(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD)C7-0304/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning DA DA

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0435(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 395-486 Udkast til betænkning James Nicholson (PE537.480v02-00) om forslag til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./hbo/3.1/2.1 J.nr.: 2009-20-221-00057/Dep. sagsnr. 3766 Den 1. april 2011 FVM 887 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 18.6.2013 2013/0013(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: D050363/02 Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0370(CNS) 23.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for så

Læs mere

Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I

Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I P7_TA-PROV(2014)0030 Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I Europa-Parlamentets ændringer af 15. januar 2014 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning

Læs mere

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172), P7_TA-PROV(2014)0265 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om indførsel

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0199(COD) 30.10.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger,

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 13.5.2013 2011/0225(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om et fællesskabssystem til registrering af transportører

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 21.11.2013 2011/0196(COD) ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER Bruxelles, den 1. februar 2018 Rev1 MEDDELELSE TIL INTERESSENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final 2013/0451 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0435(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 193-296 Udkast til betænkning James Nicholson (PE537.480v02-00) om forslag til

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Aftale muligvis på vej mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 4- pakken:

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 11.11.2014 2014/0190(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings-

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 16.10.2013 2013/0166(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af det interoperable

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD))

Forslag til forordning (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) 9.1.2019 A8-0361/ 001-016 ÆNDRINGSFORSLAG 001-016 af Udvalget om International Handel Betænkning Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018 Fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 3.6.2014 L 164/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/63/EU af 15. maj 2014 om ændring af direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 30.1.2013 2012/0191(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere