Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund Folketinget vedtog i 1997 lov nr. 325 af 14. maj 1997 om ændring af miljøbeskyttelsesloven og lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (Spildevandsrensning i det åbne land). Hovedsigtet med loven var at sikre en forbedret spildevandsrensning i det åbne land, idet spildevandsudledningen herfra er en medvirkende årsag til manglende opfyldelse af målsætningen for vandløb og søer. I aftale om Vandmiljøplan III mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne fra den 2. april 2004 er det aftalt, at regeringen skal udarbejde en redegørelse vedrørende fremdriften i reduktionen af spildevandsudledninger fra den spredte bebyggelse. I aftalen står der, at allerede vedtagne initiativer rettet mod reduktion af spildevandsudledninger fra den spredte bebyggelse i det åbne land vil medvirke til at reducere fosforudledningen med ca. 45 tons P. Regeringen udarbejder i 2005 en redegørelse vedrørende fremdriften i reduktionen af spildevandsudledninger fra den spredte bebyggelse. I forhold til aftalens målsætning og virkemidler for minimum 13 % s reduktion af kvælstofudvaskningen, står der bl.a., at en række initiativer vil medvirke til at reducere kvælstofudvaskningen: Allerede vedtagne initiativer rettet mod reduktion af spildevandsudledninger fra den spredte bebyggelse i det åbne land vil medvirke til at reducere kvælstofudledningen med ca. 300 tons N. Denne redegørelse beskriver status for den eksisterende spildevandsrensning i det åbne land, status for amternes regionplanlægning og kommunernes spildevandsplanlægning samt den forventede tidshorisont for gennemførelsen af indsatsen for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land. I 2001 blev der udarbejdet en statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Nærværende redegørelse skal ses som en opfølgning af denne. Sammenfatning Alle amter har vedtaget en regionplan, der inddrager spildevandsafledningen fra ejendomme i det åbne land, og i disse planer er det vurderet, at ca ejendomme af i alt ca ukloakerede ejendomme skal have forbedret spildevandsrensningen.

2 I alt 214 kommuner har ved udgangen af 2004 vedtaget en spildevandsplan for det åbne land. Af disse havde 184 kommuner oplyst en tidsplan for gennemførelsen af spildevandsplanen. De vedtagne spildevandsplaner omfatter i alt ca ejendomme, hvor der skal ske en forbedret rensning. Dette svarer til, at der er gennemført spildevandsplanlægning for 59 % af de ca ejendomme, der i henhold til en vedtaget regionplan skal forbedre spildevandsrensningen. For de kommuner, der har oplyst en tidsplan for gennemførelsen af spildevandsplanerne, skal ca. 85 % gennemføres inden år Den samlede indsat er først planlagt tilendebragt efter Da alle amter ved udgangen af 2001 havde vedtaget en regionplan, og da spildevandsplanerne senest skulle være vedtaget 1½ år efter, må det forventes, at den konkrete indsats i det åbne land med at etablere forbedret rensning reelt først blev startet medio Fra 2003 til 2004 ses en markant stigning i antallet af ejendomme med forbedret rensning. Det vurderes skønsmæssigt, at lidt under ejendomme har fået forbedret rensning fra 2003 til Samlet for perioden fra 1999 vurderes der at være udført forbedret rensning for ejendomme. Der er sket en vis udvikling i de rensemetoder, der anvendes i det åbne land fra 1998 til 2004, og 59 % af ejendommene opfylder nu den bedste renseklasse SOP. Der er ingen udvikling for de øvrige renseklasser, mens andelen af ejendomme, der udleder spildevandet uden særlige former for rensning, er faldet til 40 %. Der er forholdsmæssigt små variationer i udledningen fra det åbne land gennem årene, men der er dog en tydelig reduktion i såvel fosfor- som kvælstofudledningen. I perioden fra 1997 til 2004 er udledningen af kvælstof reduceret med omkring 200 tons, mens udledningen af fosfor er reduceret med omkring 45 tons. En væsentlig del af den reduktion, der er i perioden, må tilskrives en forbedring af det datagrundlag, som beregningerne er baseret på. Datagrundlag De data, der danner grundlag for redegørelsen, er indberettet af amterne, Københavns Kommune, Bornholms Regionskommune til Miljøstyrelsen som led i det Nationale Overvågningsprogram for overvågning af Vandmiljøet og Naturen (NOVANA 2003). Indberetningen omfatter spildevand afledt via anlæg med en kapacitet på under 30 personækvivalenter. Siden 1991 er der indberettet data i samarbejde med kommunerne til opgørelse af spildevandsbelastningen fra ejendomme i det åbne land. Som opfølgning på lovændringen i 1997 er opgørelsesmetoderne ændret fra og med 1999 (1998- data), ligesom amternes indberetning er suppleret med oplysninger om regionplaner og spildevandsplaner. Det skulle herved blive lettere at følge udviklingen på området. 2

3 Denne redegørelse bygger på de data, der er indberettet i 2005, dvs. data for året En del af de indberettede data er baseret på skøn og derfor behæftet med en vis usikkerhed. Særligt er de indberettede data for regionplanlægningen ifølge amterne baseret på skøn, og konklusionerne er derfor behæftet med usikkerhed. Eksisterende spildevandsrensing I 2004 var der i alt ca ukloakerede ejendomme i det åbne land, hovedparten af ejendommene er helårsboliger, i alt ca , svarende til 65 pct. af alle ejendomme i det åbne land. Helårsboligerne i det åbne land er typisk landbrugsejendomme og landsbyer. Tilsvarende tæller gruppen fritidshuse sommerhuse og kolonihavehuse, hvoraf sommerhuse udgør langt den største del. Andet dækket over skoler, institutioner, kontorbygninger m.v. og udgør en ganske lille andel af ejendommene i det åbne land. I tabel 1 er ejendommene i det åbne land fordelt på rensetyper. Endvidere ses den relative fordeling mellem rensetyperne. Tabel 1 Antal ejendomme fordelt på rensetype inden for de forskellige ejendomstyper. Rensetype Helårsboliger Fritidshuse Andet Ejendomme i alt % Nedsivning Øvrige uden udledning Uden udledning i alt Biologiske rensemetoder (minirenseanlæg, biologisk sandfilter, rodzoneanlæg) Øvrige med udledning Med udledning i alt I alt ejendomme eller 52 pct. af alle ejendomme i det åbne land nedsiver spildevandet. Næsten alle de øvrige ejendomme, ca. 40 pct., udleder spildevandet uden særlige former for rensning, dvs. typisk via en bundfældningstank. Ses der alene på de helårsboliger, har 37 pct. af helårsboligerne nedsivning, og 56 pct. udleder spildevandet uden særlige former for rensning, dvs. typisk kun via en bundfældningstank. 3

4 Det ses tilsvarende, at af fritidshusene, svarende til 78 pct. af fritidshusene har nedsivning. Der er således kun en lille andel af fritidsboligerne, der har direkte udledning, og derfor kun få fritidsboliger, der kan blive mødt med krav om at forbedre spildevandsrensningen. I figur 1 ses en sammenstilling af antallet af ejendomme/helårsboliger i 2004, 1999 og det tilsvarende antal fra betænkning nr. 3/1996 fordelt på overordnede rensetyper Antal ejendomme i alt Med udledning Uden udledning ekskl. nedsivning Nedsivning Antal helårsboliger Betænkning 1996 Status 1999 Status 2004 Betænkning 1996 Status 1999 Status 2004 Figur 1 Status for antal ejendomme/helårsboliger i1999, 2004 og antal ejendomme/helårsboliger i betænkning nr. 3/1996 fordelt på overordnede rensetyper. Ejendomme med udledning (øverste del af søjlerne) kan potentielt blive stillet over for krav om forbedret rensning. Spildevandsbekendtgørelsen indeholder fire renseklasser, der anvendes ved planlægningen af indsatsen i det åbne land. Renseklasserne og de tilsvarende krav til stofreduktion fremgår af tabel 2. Som det fremgår, stilles der de mest vidtgående krav til rensning i renseklasse SOP. Ejendomme med nedsivning opfylder det mest vidtgående rensekrav, renseklasse SOP. 4

5 Tabel 2 Renseklassernes krav til stofreduktion i %. Renseklasse Organisk stof Nitrifikation Total fosfor (BI 5 ) SOP SO OP O 90 O: Reduktion af organisk stof, SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og nitrifikation, P: Reduktion af fosfor. Udviklingen i de rensemetoder, der anvendes i det åbne land, er vist i tabel 3, hvor den procentvise fordeling mellem renseklasserne er vist. Det ses, at der er sket en vis udvikling fra 1998 til 2004, hvor 59 % af ejendommene opfylder renseklasse SOP. Der er ingen udvikling for de andre renseklasser, mens øvrige er faldet mens andelen af ejendomme, der udleder spildevandet uden særlige former for rensning, er faldet til 40 %. Tabel 3 Udviklingen i antallet af ejendomme i % fordelt på de forskellige rensetyper fra 1998 fra til SOP 54,5 55,6 55,5 55,0 56,9 57,3 59,4 SO 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 OP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Øvrige 45,4 44,1 44,2 44,6 42,7 42,1 40,0 De rensetyper, der kan overholde kravene i de forskellige renseklasser, er følgende: Nedsivning - alle klasser Biologisk sandfilter - klasse SO Rodzoneanlæg - klasse O Pileanlæg alle klasser Minirenseanlæg alle klasser afhængig af test I figur 2 er vist udviklingen i udledningen fra den spredte bebyggelse i årene 1993 til Udledningerne er baseret på teoretiske beregninger i forhold til den forventede reduktion for hver rensetype. Det ses, at der er forholdsmæssigt små variationer i udledningen fra det åbne land gennem årene, men der er dog en tydelig reduktion i såvel fosfor- som kvælstofudledningen. 5

6 I perioden fra 1997 til 2004 er udledningen af kvælstof reduceret med omkring 200 tons, mens udledningen af fosfor er reduceret med omkring 45 tons. En stor del af den reduktion, der er i perioden, må tilskrives en forbedring af det datagrundlag, som beregningerne er baseret på. TN (1000 tons) TP (1000 tons) Figur 2 Udviklingen i udledte mængder kvælstof og fosfor fra den spredte bebyggelse i perioden 1993 til Planlægning Amternes regionplanlægning 6

7 I amtets regionplan eller et tillæg hertil skal det fremgå i hvilke delområder, der skal gennemføres en forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land. Amterne skal i samarbejde med kommunerne fastlægge målene for de enkelte recipienter gennem regionplanerne. Amterne udpeger de forureningsfølsomme vandløb og søer og angiver på baggrund af sin viden om vandmiljøtilstanden og forureningsbelastningen af den enkelte recipient det højest miljømæssigt tilladelige forureningsniveau for den samlede tilledning til den enkelte recipient. I ministeriets udmelding til regionplanrevision 2005 er kravene i forhold til spildevandsrensning suppleret med en opfordring om at revurdere udpegningen af de områder, hvor der skal gennemføres en forbedret rensning af spildevandet fra den spredte bebyggelse i det åbne land. Regionplaner ultimo 2004 Ved udgangen af 2001 havde samtlige amter vedtaget en regionplan eller et tillæg hertil, der inddrager spildevandsafledningen fra ejendomme i det åbne land. Ringkjøbing Amt har vedtaget en regionplan i 2001, dog er tillæg til regionplanen om vandområder først vedtaget i maj Bornholms Amt har ved indberetningen oplyst, at amtet har foretaget den vurdering, at ingen ejendomme i amtet behøver at forbedre spildevandsrensningen, men kan bevare de eksisterende forhold. Tilsvarende vurderer Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune som amt efter det oplyste, at ingen ejendomme i amtet behøver at forbedre spildevandsrensningen. Ejendomme omfattet af en regionplan vedtaget Ejendomme, der er omfattet af en regionplan, skal ikke nødvendigvis forbedre spildevandsrensningen. Nogle af ejendommene kan således bevare de eksisterende afløbsforhold. Det drejer sig om: ejendomme, der ligger i oplandet til et udpeget forureningsfølsomt vandområde, men hvor målsætningen for området allerede er opfyldt ejendomme, der ligger i oplandet til et udpeget forureningsfølsomt vandområde, men allerede opfylder det nødvendige renseniveau typisk ejendomme med nedsivningsanlæg ejendomme, der ikke ligger i oplandet til et udpeget forureningsfølsomt vandområde. Ejendomme der skal forbedre spildevandsrensningen Amterne har i 2004 indberettet, at ca ejendomme ved udgangen af 2004 er omfattet af en regionplan, der inddrager spildevandsafledningen i det åbne land. Af disse ejendomme skal ca ejendomme have forbedret spildevandsrensningen, hvilket svarer til 28 % af ejendommene i det åbne land. De resterende ejendomme kan bevare de eksisterende afløbsforhold. 7

8 I tabel 4 ses fordeling på ejendomstyper og renseklasser. Tabel 4 Antal ejendomme i det åbne land omfattet af en vedtaget regionplan, der medtager det åbne land. Helårsboliger Fritidshuse Andet Ejendomme i alt Nedsivning SOP SO OP O Forbedret rensning i alt Eksisterende forhold bevares I alt Ejendommene placeret under nedsivning og renseklasserne SOP, SO, OP og O skal have forbedret rensning i henhold til regionplanen. Eksisterende forhold bevares betyder, at ejendommene ikke skal have forbedret rensning i henhold til regionplanen. Mere end 90 % af de ejendommene, der skal forbedre spildevandsrensningen ifølge regionplanerne, er helårsboliger. Der er store regionale forskelle på, i hvor høj grad spildevandsrensningen skal forbedres. Enkelte amter har vurderet, at kun 5 % af ejendommene skal have forbedret rensning, mens det i andre amter er vurderet, at mere end 80 % af ejendommene skal forbedre spildevandsrensningen. Kommunernes spildevandsplanlægning På baggrund af regionplanerne skal kommunerne planlægge den fremtidige spildevandsafledning i de områder, hvor spildevandsrensningen skal forbedres. Kommunerne skal således vælge en kombination af kloakering, nedsivning og lokal rensning, så regionplanens renseklasser opfyldes. Spildevandsplanerne skal være vedtaget 1½ år efter, der er vedtaget en regionplan for det åbne land. Ved indberetningen er det oplyst, hvilke kommuner der har vedtaget en spildevandsplan eller et tillæg hertil, der dækker spildevandsafledningen fra ejendomme i det åbne land. I alt 214 kommuner har ved udgangen af 2004 vedtaget en spildevandsplan for det åbne land, af disse havde 184 kommuner oplyst en tidsplan for gennemførelsen af spildevandsplanen. De vedtagne spildevandsplaner omfatter i alt ca ejendomme, hvor der skal ske en forbedret rensning. Dette svarer til, at der er gennemført spildevandsplanlægning for 59 % af de ca ejendomme, der i henhold til en vedtaget regionplan skal forbedre spildevandsrensningen. I tabel 5 ses fordeling af ejendomme på ejendomstyper og renseklasser/kloakering. 8

9 Tabel 5 Antal ejendomme opgjort i procent af ca ejendomme, hvor spildevandsrensning skal forbedres ifølge vedtaget spildevandsplan, Rensetype Sommerhuse Kolonihavehuse Spredt bebyggelse Landsbyer Andet I alt Nedsivning 0,2 10,3 0,4 0,0 11,0 SOP 1,0 3,4 1,0 0,0 5,4 SO 0,2 0,0 28,3 1,0 0,1 29,5 OP 0,2 12,1 1,1 0,0 13,5 O 0,1 14,7 0,2 0,0 15,1 Kloakering 7,1 0,0 11,7 6,6 0,1 25,5 I alt 8,8 0,0 80,6 10,4 0,2 100 Der er generelt god overensstemmelse mellem planlagte tiltag i regionplanerne og spildevandsplaner i de enkelte amter. Der er dog enkelte amter, hvor kommunerne har planlagt et noget mindre antal ejendomme, hvor spildevandsrensningen skal forbedres, end amtet forventer i forhold til regionplanen. Ikke alle amterne har skønnet, hvilken andel af tiltagene der er gennemført, men på baggrund af tilgængelige data, vurderes at de fleste tiltag iværksættes efter Fremdrift og tidshorisont for forbedring af spildevandsrensningen Ved udgangen af 2001 havde alle amter vedtaget en regionplan, og da spildevandsplanerne senest skal være vedtaget 1½ år herefter, må det forventes, at indsatsen i det åbne land startes senest medio I tabel 6 ses udviklingen i antallet af ejendomme i perioden 1999 til 2004 med minirenseanlæg, nedsivning, biologisk sandfilter, rodzone og pileanlæg. De udvalgte anlægstyper er de mest anvendte typer rensning i det åbne land til at opnå forbedret rensning. Tabel6 Udviklingen i antal ejendomme i perioden 1999 til 2004 med minirenseanlæg, nedsivning, biologisk sandfilter, rodzone og pileanlæg. Årstal Minirenseanlæg Nedsivning Biologisk sandfilter Rodzone Pileanlæg Samlet antal Det ses af tabel 6, at der kun er en svag stigning i antallet af ejendomme for de enkelte anlægstyper i perioden 1999 til Fra 2003 til 2004 ses dog, at der sker en mere markant stigning i antallet af ejendomme med forbedret rensning, antallet stiger med lidt over 7000 anlæg på et år. 9

10 I tabel 5 kan det ses, at kloakering dækker 25 % af det antal ejendomme, der skal have forbedret rensning. Hvis denne procentdel anvendes til at beregne det samlede antal ejendomme fra 2003 til 2004, der har fået forbedret rensning, vurderes det skønsmæssigt, at lidt under ejendomme har fået forbedret rensning på et år. Amternes indberetning indeholder også oplysninger om spildevandsplanernes tidsplan for etablering af den forbedrede rensning. Kommunerne forventer, at det antal år, der går fra spildevandsplanen er vedtaget til den er gennemført, i gennemsnit er 4,5 år. Enkelte kommuner forventer dog, at der går mere end 10 år fra vedtagelse af planen til indsatsen er tilendebragt, og nogle kommuner har angivet, at planerne først forventes tilendebragt i Figur 4 viser tidsudviklingen for etablering af den forbedrede rensning for de ca ejendomme, hvor der er indberettet oplysninger om tidshorisont. Antal kommuner & & & & & & & og 16 > 2016 Årstal Figur 3 Tidshorisont for ejendomme omfattet af en vedtaget tidsplan for gennemførelsen af forbedringerne. Det ses, at forbedringerne er planlagt gennemført over en periode på ca. 10 år, men at hovedparten - ca. 85 pct. - skal gennemføres inden år Af de kommuner, der har oplyst en tidsplan for gennemførelse af tiltagene i det åbne land ses, at den samlede indsat først forventes tilendebragt efter

11 Miljøstyrelsens vurderinger I Miljøstyrelsens Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land fra april 2001, blev det på baggrund af amternes indberetning vurderet, at ca. 50 pct. af forbedringerne vil være gennemført omkring år 2005, mens næsten 100 pct. vil være gennemført omkring år Den tidligere miljøminister skrev d. 6. maj 2002 til alle kommuner om spildevandsrensning i det åbne land, hvor indsatsen som besluttet i 1997 blev revurderet. I brevet tilkendegav ministeren bl.a. Tidsplaner for indsatsen på spildevandsområdet fastsættes i de kommunale spildevandsplaner. Det er således kommunerne, der har det fulde ansvar for at fastsætte tidsplanen for gennemførelsen af den forbedrede spildevandsrensning i det åbne land. Miljøstyrelsen har på denne baggrund skønnet, at hele indsatsen på landsplan vil være gennemført omkring Jeg synes, at denne tidshorisont ser fornuftig ud, og der opnås herved en jævn investeringstakt, der også sikrer, at vi lever op til vandrammedirektivets forpligtelser. Sammenlignes tilkendegivelsen i brevet med den opgjorte tidshorisont i denne redegørelse, må det konkluderes, at kommunernes tidsplaner er udskudt mindst 4-5 år. Dette gælder vel at mærke for de kommuner, hvor der er en vedtaget en spildevandsplan, der også indeholder en tidsplan for, hvornår indsatsen i det åbne land forventes tilendebragt. For mere end 50 kommuner mangler der en spildevandsplan, og samtidig mangler 30 kommuner af de kommuner, der har vedtaget en spildevandsplan, en tidsplan for gennemførelse af den forbedrede spildevandsrensning i det åbne land. At den samlede indsats først forventes tilendebragt efter 2016, og at enkelte kommuner først forventer indsatsen tilendebragt i 2020, er ikke i overensstemmelse med vandrammedirektivets generelle tidsplan. Danmark er forpligtet af EU s vandrammedirektiv til generelt at opnå god økologisk tilstand i de ferske overfladevandsområder inden 22. december 2015, og til at den indsats, der skal til for at opnå denne tilstand, skal være iværksat senest den 22. december For at sikre den generelle målopfyldelse i vandrammedirektivet bør kommunerne sikre, at der foreligger spildevandsplaner for forbedret spildevandsrensning i det åbne land, jf. lov nr. 325 af 14. maj 1997 og dertil knyttede retningslinier, og at tidsplanen ikke løber længere end til For at sikre en fastholdelse af udviklingen foreslår Miljøstyrelsen, at rette henvendelse til samtlige kommuner, hvori det indskærpes, at de kommuner der endnu ikke har planlægningen af indsatsen i det åbne land helt på plads skal komme videre i processen. 11

Hvordan slipper man af med spildevandet i områder, hvor der ikke er kloakker? v/ Inge Faldager, Teknologisk Institut, Rørcentret

Hvordan slipper man af med spildevandet i områder, hvor der ikke er kloakker? v/ Inge Faldager, Teknologisk Institut, Rørcentret Hvordan slipper man af med spildevandet i områder, hvor der ikke er kloakker? v/ Inge Faldager, Teknologisk Institut, Rørcentret Spildevandsafledning i det åbne land Der findes 360.000 ejendomme i det

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2017-2027 Juni 2017 Lolland Spildevandsplan 2017-2027 Vedtaget d. 22. juni 2017 Foto på forsiden: Erik Graham Lindstrøm & Lolland Kommune Indholdsfortegnelse Det åbne land 4 6.1 Administrative

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Rensning af spildevand i det åbne land i Skive Kommune

Spildevand i det åbne land. Rensning af spildevand i det åbne land i Skive Kommune Spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land i Skive Kommune Indhold Spildevandet skal renses bedre... 3 Sådan skal spildevandet renses... 4 Oversigtskort... 5 Hvem, hvor og hvornår?...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-p15-5-15 Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Denne pjece omhandler spildevand i det åbne land, og er udarbejdet i forbindelse med at der skal ske forbedret spildevandsrensning på en række ejendomme i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Forbedret spildevandsrensning åbent land

Forbedret spildevandsrensning åbent land Forbedret spildevandsrensning åbent land Orienteringsmøde 24. januar 2019 1. Baggrund for lovkravet om forbedret spildevandsrensning 2. Betydning for den enkelte grundejer / økonomi 3. Eksempler på renseløsninger

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 21: Spildevandsrensning i det åbne land vestlige opland til Hvarre Lundgaard Bæk

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 21: Spildevandsrensning i det åbne land vestlige opland til Hvarre Lundgaard Bæk Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-P15-4-18 Ref.: Jens Kalør Direkte tlf. 9711 3706 jkalo@mariagerfjord.dk

Læs mere

Kapitel 4 Spildevandsafledning i det åbne land

Kapitel 4 Spildevandsafledning i det åbne land Side 41 I en ændring af MBL d. 14. maj 1997 blev det lovmæssige indhold af spildevandsplanerne udvidet til at omfatte spildevandsplanlægning for det åbne land. Ved det åbne land forstås i denne sammenhæng

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Spørgsmål nr. 48. Svar

Spørgsmål nr. 48. Svar Spørgsmål nr. 48 Vil ministeren redegøre for overløbs relative betydning for eutrofiering af kystnære farvande og dermed for opfyldelsen af målene i vandrammedirektivet sammenlignet med landbruget og øvrige

Læs mere

SKREVET AF HEIDI KJÆR GENNEMGANG AF SPILDEVANDSPLAN. Vurdering er sket på baggrund af følgende punkter:

SKREVET AF HEIDI KJÆR GENNEMGANG AF SPILDEVANDSPLAN. Vurdering er sket på baggrund af følgende punkter: NOTAT 29. MARTS 2017 JOURNALNUMMER -06.00.05-G01-1-16 SKREVET AF HEIDI KJÆR GENNEMGANG AF SPILDEVANDSPLAN KB har på mødet den 24. november 2016 truffet en beslutning om at lade NFK se nærmere på spildevandsplanens

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

1 Indledning Planlægningsgrundlag Lovgrundlag Miljøvurdering Forhold til anden planlægning Kommuneplanen for

1 Indledning Planlægningsgrundlag Lovgrundlag Miljøvurdering Forhold til anden planlægning Kommuneplanen for 1 Indledning...2 2 Planlægningsgrundlag...2 2.1 Lovgrundlag...2 2.2 Miljøvurdering...2 3 Forhold til anden planlægning...2 3.1 Kommuneplanen for Horsens Kommune...2 3.2 Vandplanerne...2 4 Status...2 5

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Ad. forudsætning 1) at opgørelsen af udviklingen i det samlede husdyrhold foretages for de enkelte oplande

Ad. forudsætning 1) at opgørelsen af udviklingen i det samlede husdyrhold foretages for de enkelte oplande NOTAT Erhverv Ref. ANICH Den 5. december 2016 Vurdering af de oplande, hvor der i 2007-2016 er sket en stigning i dyretrykket på mellem 0 og 1%. Kammeradvokaten har i notat af 5. september 2014 vurderet,

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering

Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering Punkt 12. Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering 2016-010617 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering udledte mængder fra

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Administrationsgrundlaget er et politisk vedtaget grundlag for den kommunale administration af spildevandssager i det åbne land.

Administrationsgrundlaget er et politisk vedtaget grundlag for den kommunale administration af spildevandssager i det åbne land. 1 Administrationsgrundlag for spildevand i det åbne land 2018-2021. Baggrund I forbindelse med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018 2021 er der fast lagt, at der skal udarbejdes et administrationsgrundlag

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Spildevand. Handlingsplan for Limfjorden

Spildevand. Handlingsplan for Limfjorden Spildevand Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Limfjordshandlingsplan Arbejdsgruppe 10 belastning fra punktkilder

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og sammenfatning...

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land Februar 2016 Susan Dyrting Spildevandsplan Det åbne land Spildevandsplanen 2012 2022 Lægger de overordnede rammerne for håndtering af spildevand Udgør det retslige og administrative grundlag for myndighedsbehandlingen

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNES ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 2017

VORDINGBORG KOMMUNES ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 2017 VORDINGBORG KOMMUNES ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 2017 INDLEDNING Dette administrationsgrundlag fastlægger principper og retningslinjer for kommunens myndighedsarbejde

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Punktkilder 2006. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

Punktkilder 2006. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Punktkilder 2006 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport 2007 Indhold FORORD... 6 1 Sammenfatning og konklusioner... 8 2 Indledning... 10 2.1 Baggrund for opgørelserne...

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Torsted. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Kloakering af ejendomme omkring Torsted

Torsted. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Kloakering af ejendomme omkring Torsted Torsted Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af ejendomme omkring Torsted Udarbejdet den 25. oktober 2013 T i l l æ g n r. 7 t i l s p i l d e v a n d s p l a

Læs mere

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 193 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land I dette bilag findes først en beskrivelse af miljøstyrelsens kategoriseringssystem

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT. Vurdering af recipientkvalitet

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT. Vurdering af recipientkvalitet Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT Til Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Driftsafdelingen Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Fra Kristina Møberg Hansen Sag 155.07.011 Dato 17. januar 2008 Projektleder

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 17. maj 2016 Sagsid 16/5923 Login hsf Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 For et erhvervsområde i Kjersing Øst på matrikel 1c, 1f, 1g, 1u, 1x, 1ab, 1ad, 1ae, 1an,

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 12. december 2017 Sagsid 17/21126 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Boligområde i, matrikel 19r m.fl. Guldager By, Guldager og matrikel 1d, 1aq og

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Miljøudvalget 2014-15 (1. samling) MIU Alm.del - Bilag 98 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 17. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 22. august 2017 Sagsid 17/13852 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Boligområde nord for Eilif Krogagers Vej,, matrikel 3b og 3n, del af matrikel 26bk,

Læs mere

TEKNIK & MILJØ I MILJØ OG KLIMA 1

TEKNIK & MILJØ I MILJØ OG KLIMA 1 TEKNIK & MILJØ I MILJØ OG KLIMA 1 2 TEKNIK & MILJØ I SPILDEVAND Spildevandsrensning i det åbne land hjælper! Spildevandsrensning i det åbne land er dyrt, men hjælper på tilstanden i vandløb og søer. Det

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Skanderborg Kommune. Spildevandsplan Det åbne land. Rekvirent. Rådgiver. Skanderborg Kommune Knudsvej Ry Telefon

Skanderborg Kommune. Spildevandsplan Det åbne land. Rekvirent. Rådgiver. Skanderborg Kommune Knudsvej Ry Telefon Rekvirent Skanderborg Kommune Knudsvej 34 8680 Ry Telefon 8794 7748 Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 8738 6166 Sag 13307031 Revisionsnr. 0 Udgivet August 2008 Skanderborg Kommune

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Program: Velkomst og præsentation Se filmen Spildevandet på landet Hvorfor sender vi påbud til jer? Hvem er med? Kort over områderne Hvad skal der til for at

Læs mere

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer SPILDEVANDSLOSNINGER Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer Vi vejleder om den optimale løsning til opgaven! 2 SPILDEVAND

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

FORUDSÆTNINGER I VVM REDEGØRELSEN

FORUDSÆTNINGER I VVM REDEGØRELSEN Notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Stofbalancer ved nedlæggelse af renseanlæg og etablering af Tengslemark Renseanlæg 29. juni 2015

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information til borgerne om renseløsninger og anlægstyper A Ap prriill 22001188 4 Spildevand i det åbne land I mange år har der været øget fokus på at mindske forureningen

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

NOTAT SVAR PÅ MILJØSTYRELSENS HENVENDELSE VEDR. GENNEMFØRELSE AF SPILDEVANDSINDSATS I VANDPLANERNE

NOTAT SVAR PÅ MILJØSTYRELSENS HENVENDELSE VEDR. GENNEMFØRELSE AF SPILDEVANDSINDSATS I VANDPLANERNE NOTAT 4. SEPTEMBER 2017 JOURNALNUMMER 06.00.05-G01-1-16 SKREVET AF HEIDI KJÆR SVAR PÅ MILJØSTYRELSENS HENVENDELSE VEDR. GENNEMFØRELSE AF SPILDEVANDSINDSATS I VANDPLANERNE 2009-2015 Stevns Kommune sender

Læs mere

UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG

UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG Renset spildevand fra et af BioKubes renseanlæg er så rent at det kan udledes direkte til recipient. Flere steder i udlandet, hvor der

Læs mere

1 Indledning Planlægningsgrundlag Lovgrundlag Miljøvurdering Forhold til anden planlægning Kommuneplanen for

1 Indledning Planlægningsgrundlag Lovgrundlag Miljøvurdering Forhold til anden planlægning Kommuneplanen for 1 Indledning...2 2 Planlægningsgrundlag...2 2.1 Lovgrundlag...2 2.2 Miljøvurdering...2 3 Forhold til anden planlægning...2 3.1 Kommuneplanen for Horsens Kommune...2 3.2 Vandplanerne...2 4 Status...2 5

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

13 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND

13 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 13 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ukloakerede ejendomme en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes. Dette skyldes

Læs mere

Forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Repræsentanter: - Fra Ringsted Spildevand A/S Janne Hansen, Direktør Lis Ludvigsen, projektleder Morten Kasper, projektkoordinator - Fra Teknik og Miljøcenter,

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø 18. november 2013 Notat om kloakering i det åbne land Dette notat indeholder en vurdering af, i hvilken udstrækning der efter Center for Teknik & Miljøs opfattelse bør ske kloakering

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Spildevandsplantillæg for det åbne land

Spildevandsplantillæg for det åbne land Spildevandsplantillæg for det åbne land Forslag: Tillæg nr. 5 til gl. Brædstrup, nr. 5 til gl. Gedved og nr. 25 til gl. Horsens kommuner - Tekst TEKNIK OG MILJØ Spildevandplanstillæg for det åbne land

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen 1. Indledning Dette er et tillæg til Spildevandsplanen 2014-2017 for

Læs mere

TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-2024 Tillæg I til spildevandsplan 2013-2024 Udgivet af Vordingborg Kommune 2016 Udarbejdet af: Spildevandsgruppen i samarbejde med Vordingborg Forsyning Vordingborg Kommune

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2010 2014. Guldborgsund Kommunes forslag til spildevandsplan 2010-2014 har været i offentlig høring i perioden november 2009 til februar 2010, dvs. 10 uger.

Læs mere

MAJ 2019 Administrationsgrundlag for spildevandsområdet

MAJ 2019 Administrationsgrundlag for spildevandsområdet MAJ 2019 Administrationsgrundlag for spildevandsområdet ADMINISTRATIONSGRUNDLAG 2019 Principper og retningslinjer for Næstved Kommunes håndhævelse inden for spildevandsområdet INDLEDNING 3 LOVGIVNINGSMÆSSIG

Læs mere

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30

Læs mere