Spørgsmål nr. 48. Svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål nr. 48. Svar"

Transkript

1 Spørgsmål nr. 48 Vil ministeren redegøre for overløbs relative betydning for eutrofiering af kystnære farvande og dermed for opfyldelsen af målene i vandrammedirektivet sammenlignet med landbruget og øvrige kilder? I vandområdeplanerne for er belastningen med kvælstof vurderet at være en afgørende faktor for at kunne opnå god økologiske tilstand i de danske kystvande. I vandområdeplanerne er der beregnet kvælstofreduktionsbehov for generelt at kunne opnå god økologisk tilstand i kystvandene. På landsplan kan den landbaserede kvælstoftilførsel opdeles i ca.70 pct. fra landbrugets dyrkningsbidrag, 20 pct. fra baggrundbidrag samt 10 pct. fra spildevand/punktkilder. Overløb udgør 1-2 pct. af den samlede tilførsel. Særligt for hovedstadsområdet er der dog en betydelig større andel fra spildevand og et tilsvarende mindre dyrkningsbidrag. Det er i forbindelse med vandområdeplanerne vurderet at være mest omkostningseffektivt at reducere det diffuse bidrag. For punktilder er der generelt et mindre potentiale for kvælstofreduktioner og derudover vil omkostningerne hertil generelt være betydeligt højere pr. kg kvælstof end en indsats over for den diffuse kvælstoftilførsel. Det skal bemærkes, at der i vandområdeplanerne for er en betydelig indsats over for udledninger fra spildevandsoverløb til vandløb for at forbedre vandkvaliteten i disse og dermed medvirke til, at der kan opnås god økologisk tilstand i vandløbene. Denne indsats vil også medføre en mindre kvælstofudledning fra disse overløbsbygværker. I forbindelse med de kommende vandområdeplaner for vil der igen blive vurderet betydningen af presfaktorer, herunder spildevandsoverløb, i forhold til at opnå god økologisk tilstand i overfladevand og den fremadrettede indsats i forhold til spildevand. Spørgsmål nr. 47 Vil ministeren fremsende en redegørelse for den hidtidige indsats mod spildevandsoverløb, som tidligere regeringer har vedtaget og gennemført, for udviklingen i overløbenes størrelse år for år (NPO og kemiske stoffer) samt for den forventede udvikling de kommende år under indtryk af klimaforandringerne og forpligtelserne under vandrammedirektivet og havstrategidirektivet? Hvad agter regeringen at gøre for at forhindre spildevandsoverløb fra kommunale renseanlæg og kloaksystemer, og herunder hvad der på kort og lang sigt kan gøres for at give vandselskaberne og kommunerne økonomiske incitamenter til at forhindre udledning af kvælstof, fosfor, iltforbrugende stoffer og kemiske stoffer urenset til vandmiljøet? Alle overløbsbygværker, hvorfra der er overløb af spildevand og regnvand, har siden miljøbeskyttelsesloven fra 1974 skullet have en udledningstilladelse. Desuden skal der i kommunens spildevandsplan oplyses om alle overløbs placeringer og de mængder, der udledes. Før kommunalreformen i 2007 blev mål for den økologiske kvalitet af vandløb, søer og kystvande angivet af amterne i regionsplanerne. Kommunernes spildevandsplaner måtte ikke stride mod disse planer. I forbindelse med implementering af vandrammedirektivet blev målene for den økologiske tilstand i vandmiljøet flyttet til vandområdeplanerne. I vandområdeplanerne for og for er der indsats for ca. 580 overløb for at forbedre vandkvaliteten i vandløb og give mulighed for at der kan opnås god økologisk tilstand i disse. Anlægsudgifterne til denne indsats kan opgøres til ca. 2,3 mia. kr. Miljøstyrelsen har fulgt udviklingen i udledninger fra overløbsbygværker siden oprettelsen af det nationale overvågningsprogram i Det ses af NOVANA-opgørelserne, at det fælleskloakerede areal er faldet fra reducerede ha i 1993 til reducerede ha i 2017, og desuden er der sket en stigning i andelen af arealer med forsinkelsesbassiner fra 1

2 29 pct. i 1993 til 53 pct. i Der ses et fald i udledningerne i perioden fra , hvilket kan tilskrives, at der etableres bassiner og separeres fælleskloakerede oplande. Udledningerne er dog højere i på grund af forbedrede indberettede data fra kommunerne. Det skal bemærkes, at der er usikkerhed knyttet til de opgjorte udledningsmængder. Fremadrettet må det forventes, at der med en øget nedbørsmængde med flere kraftige regnhændelser vil der ske flere og større spildevandsoverløb. Men samtidig planlægges i kommuner og forsyninger Miljø- og Fødevareudvalget (2. samling) MOF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 47 Offentligt 2 både separeringer af fælleskloakerede arealer og etablering af flere forsinkelsesbassiner, lokal nedsivning af regnvand m.v., hvilket vil reducere overløbene. I forbindelse med de kommende vandområdeplaner for vil der igen blive vurderet betydningen af presfaktorer, herunder spildevandsoverløb, i forhold til at opnå god økologisk tilstand i overfladevand. Derfor vil indsatsen overfor spildevand også indgå. Jeg er enig med spørgeren i, at det kan være hensigtsmæssigt at give vandselskaber og kommuner økonomiske incitamenter til at forhindre udledning af kvælstof, fosfor, iltforbrugende stoffer og kemiske stoffer urenset til vandmiljøet. Vi indgik derfor i 2018 en politisk aftale om en justeret økonomisk regulering af vandsektoren med Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Af aftalen fremgår det, at forsyningssikkerhed fremover skal integreres i den økonomiske regulering af vandselskaberne. I lyset af den aftale vil vi arbejde for, at spildevandsoverløb bliver et parameter i målingen af spildevandsselskabernes leverancer af forsyningssikkerhed. På den måde får spildevandsselskaberne positive incitamenter til at have færre og mindre spildevandsoverløb. Derudover vil regeringen gerne sikre, at spildevandsselskaberne får økonomiske incitamenter til at have færre spildevandsoverløb. For at kunne integrere spildevandsoverløb i den økonomiske regulering og eventuelt i afgiftssystemet - skal vi have bedre data om mængden og indholdet i spildevandsoverløb. Jeg vil derfor sikre, at alle kommuner har opdaterede tal om spildevandsoverløb. Spørgsmål nr. 24 Vil ministeren redegøre for, om ministeren er enig i, at alle relevante presfaktorer, herunder også påvirkning fra spildevandsområdet, skal inkluderes i det kommende arbejde med vandmiljøplaner, herunder også som del af grundlaget for de kommende vandplaner der senere skal indsendes til EU i henhold til EU s vandrammedirektiv. Der tages allerede i dag udgangspunkt i alle relevante forureningskilder herunder også spildevand, og det vil også være tilfældet i de kommende vandområdeplaner for Spørgsmål nr. 23 Er det ministerens holdning, at der skal flere målinger til som grundlag for beregningerne? Jeg mener, at det er vigtigt, at Miljøstyrelsens modelberegninger er bedst mulige. Det er uacceptabelt, når modelberegningerne af overløbsmængder har for store usikkerheder. Det skal der rettes op på. Jeg har bedt ministeriet om en redegørelse, og ser frem til at drøfte handlemuligheder på det kommende samråd om spildevand og overløb. 2

3 Spørgsmål nr. 22 Vil ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil sikre, at målinger, indberetninger og beregninger på området til det kommende arbejde med vandmiljøplaner er korrekte og retvisende, herunder også som del af grundlaget for de kommende vandplaner der senere skal indsendes til EU i henhold til EU s vandrammedirektiv? Der har over en årrække været en løbende indsats for at forbedre data omkring vandmiljøet. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de eksisterende data også i forhold til overløb fra fælleskloak - er fyldestgørende i forhold til indrapportering til EU. DTU har lavet en række anbefalinger til, hvordan data fra de danske beregninger af overløb fra fælleskloakker kan blive mere præcise end de er i dag. Jeg har jf. MOF alm. del spørgsmål 21 bedt Miljøstyrelsen se nærmere på det og ser frem til at drøfte handlemuligheder. Spørgsmål nr. 21 Vil ministeren, på baggrund af de nye oplysninger i artiklen Urenset kloakvand havner i åer og søer, men ingen ved hvor meget bragt på den 23. juli 2019 om, at indberetningerne ikke er retvisende og de nye oplysninger om, at beregningerne er behæftet med endog meget store usikkerheder, tage initiativ til at området gennemgås grundigt, bl.a. som led i forberedelserne til det kommende arbejde med de næste vandmiljøplaner, herunder vandplaner der senere skal indsendes til EU i henhold til EU s vandrammedirektiv?. Miljøstyrelsen overvåger løbende tilstanden i vandløb bl.a. gennem faunaundersøgelser, som kan afdække langtidspåvirkninger af fx regnbetingede overløb. Sammensætningen og antallet af smådyr afslører, hvis vandløbet er spildevandspåvirket. I vandområdeplanerne er der fastlagt indsatser på regnbetingede overløb til vandløb, hvor miljømålet for smådyrsfaunaen ikke er opfyldt, og hvor spildevand fra overløb vurderes at være årsag hertil. Beregningerne af de udledte vand- og stofmængder giver en indikation af størrelsen af de enkelte spildevandsudledninger, men det er ikke disse beregninger, som afgør, hvor der fastlægges indsatser over for spildevandsoverløbene til vandløb i vandområdeplanerne. DTU gennemgik i rapporten Operationelle udlederkrav for regnbetingede overløb fra fællessystemer til vandløb fra 2017 den nyeste viden om overløb og reguleringen af overløb i landene omkring os. Rapporten viser, at der ikke er ny viden i den internationale forskning, der ikke er taget stilling til i den danske regulering, samt at den nuværende danske reguleringsmodel med en kombination af faunaundersøgelser, konkrete målinger og modelberegninger, må anses for at være den mest effektive i forhold til såvel miljøet som økonomien. Jeg har bedt Miljøstyrelsen se nærmere på, hvad der kan gøres for at kvalificere de indberetninger, kommunerne foretager af udledte vand- og stofmængder for spildevandsoverløb. Jeg ser frem til at drøfte handlemulighederne på det kommende samråd om spildevand og overløb. Spørgsmål nr. 20 Vil ministeren kommentere oplysningerne i artiklen Urenset kloakvand havner i åer og søer, men ingen ved hvor meget bragt på den 23. juli 2019, og vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer 3

4 ministeren vil tage på baggrund af de fremkomne oplysninger i artiklen, der bl.a. baserer sig på ny rapport fra DTU?. Det er afgørende for regeringen, at vi sikrer, at vores vandmiljø er i god tilstand. Jeg har derfor bedt ministeriet afdække, hvilke problemer der er i forhold til spildevand og overløb, så regeringen kan handle på det hurtigst muligt. Der er min holdning, at ingen skal bade i kloakvand. Det er dog ikke hverken teknisk eller økonomisk muligt helt at undgå overløb i områder med fælleskloakering. Kommunerne er derfor også ansvarlige for at sikre, at borgere ikke bader i forurenet vand, for eksempel ved at sikre, at borgerne bliver adviseret, hvis et overløb har forurenet badevandet. Kommunerne overvåger løbende kvaliteten af vandet på vore badestrande netop for at sikre de badende mod forurening bl.a. fra spildevand. På det kommende samråd om spildevand og overløb ser jeg frem til at drøfte handlemuligheder Spørgsmål nr. 19 Vil ministeren fastsætte en grænse for, hvor meget overløb af urenset spildevand der må være ved de danske overløbsanlæg?. Kommunerne meddeler tilladelse til udledninger fra overløbsbygværker. I nye tilladelser fastsættes der vilkår for de enkelte bygværker, så det sikres, at miljømålene for de tilhørende vandområder kan opfyldes. Staten har gennem vandområdeplanerne fastsat indsatser på eksisterende regnbetingede overløb i oplande til vandløb, hvor det vurderes, at overløbsvand er årsag til manglende målopfyldelse. Jeg mener, at det er fornuftigt, at kommunerne fastsætter vilkår ud fra lokale forhold, men drøfter gerne ideer og muligheder, når problemernes omfang er afdækket. Spørgsmål nr. 18 Vil ministeren oplyse udgifterne til at måle overløb af urenset spildevand ved alle danske overløbsanlæg?. På baggrund af konsultationer med flere spildevandselskaber vurderes det, at målinger af vandstand, vandflow, turbiditet og næringsstoffer fra alle danske overløbsbygværker vil medføre årlige driftsudgifter på mindst mio. kr. Udgiften for måling af vandstand, vandflow, turbiditet og næringsstoffer for et overløb vil være ca kr. til investering i målere. Målerne har en levetid på i gennemsnit syv år og koster op mod kr. årligt i driftsudgifter. Udgiften til etablering af målere kan sandsynligvis reduceres, hvis der indkøbes et større antal. Et projekt igangsat af Miljøstyrelsen i 2018 om status for sensorteknologi i forhold til spildevandsmålinger viser, at det er muligt i dag med sensorteknologi at registrere overløb og måle vandmængder, mens det med sensorer endnu ikke er teknisk muligt at foretage præcise målinger af næringsstoffer ved overløb. Hvis der kun skal registreres og måles vandmængder, vil det med nutidens teknologi kunne gøres for ca kr. pr. overløbsbygværk pr. år, heraf er størstedelen driftsudgifter. Erfaringer fra steder med målinger på overløb er, at målerne ofte skal tilses for at måle pålideligt. Det vil betyde, at måling af alle overløbsbygværker vil koste ca. 120 mio. kr. årligt. Udgifterne til måling af overløb kan dog vise sig at være endnu større, da overløbsbygværker ofte er placeret svært tilgængelige 4

5 steder fx under jorden. Det kan give yderligere omkostninger til ombygning af bygværkerne, så det bliver muligt at foretage de nødvendige målinger. Spørgsmål nr. 17 Vil ministeren lave en redegørelse, der belyser ministeriets viden om omfanget af urenset spildevand, der løber ud i naturen, herunder eventuelle omkostninger til at løse problemet og en tidsplan herfor, således at vi ikke får urenset spildevand ud i vores søer og vandløb?. Der er generelt siden sidst i 1980 erne sket en markant forbedring af spildevandsrensningen på vore renseanlæg. Før vandmiljøplan I fra 1987 var 30 pct. af spildevandet uden rensning eller kun med simpel mekanisk rensning og kun 0,5 pct. af spildevandet havde rensning både for kvælstof og fosfor. I 2017 blev 94 pct. af spildevandet renset for både kvælstof og fosfor, kun 0,2 pct. af spildevandet havde mekanisk rensning. Det er helt afgørende for regeringen, at vi sikrer, at vores vandmiljø er i god tilstand. Jeg har derfor bedt ministeriet afdække, hvilke problemer der er i forhold til urenset spildevand og overløb, så vi kan handle på det hurtigst muligt. Der er ikke tale om nogen enkel problemstilling, idet det eksempelvis vil koste op mod 100 mia. kr., hvis samtlige fælleskloakerede ledninger i Danmark separatkloakeres, så overløb af spildevand helt undgås. Jeg ser frem til at redegøre nærmere for omfanget af problemerne på det samråd, jeg er inviteret til i Miljø- og Fødevareudvalget, hvor vi også kan få lejlighed til at drøfte, hvordan problemerne vil kunne imødegås. 5

Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering

Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering Punkt 12. Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering 2016-010617 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering udledte mængder fra

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Planlægning og prioritering af forsyningens indsats

Planlægning og prioritering af forsyningens indsats Planlægning og prioritering af forsyningens indsats Rudersdal Kommune og Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) har aftalt, at Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) i perioden

Læs mere

Hvidbog Høringssvar. Afsender Resume af høringssvar Bemærkninger

Hvidbog Høringssvar. Afsender Resume af høringssvar Bemærkninger Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2011 2021: Transportledning Hundested Melby Samt Ombygning af Hundested Renseanlæg og etablering af afskærende ledning til Melby Renseanlæg Hvidbog Høringssvar

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Punktkilder - regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede områder v/jóannes Jørgen Gaard. ATV-møde 29. maj 2018,

Punktkilder - regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede områder v/jóannes Jørgen Gaard. ATV-møde 29. maj 2018, Punktkilder - regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede områder v/jóannes Jørgen Gaard ATV-møde 29. maj 2018, Aftale om Fødevare- og landbrugspakke mellem Regeringen (Venstre) og Konservative, Dansk

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Biologiske vandløbsundersøgelser

Biologiske vandløbsundersøgelser Biologiske vandløbsundersøgelser Et redskab til at målrette indsatsen over for forringet vandløbskvalitet Eva Marcus EMAR@orbicon.dk Christian Ammitsøe CHA@vandcenter.dk Præmisser Vandplanen (vandområdeplanen)

Læs mere

Miljøvurdering. Varde Kommunes Spildevandsplan Udarbejdet af: Varde Kommune, Carina Lippert Tlf.

Miljøvurdering. Varde Kommunes Spildevandsplan Udarbejdet af: Varde Kommune, Carina Lippert   Tlf. Udarbejdet af: Varde Kommune, Carina Lippert E-mail: cali@varde.dk Tlf.: 7994 6582 Oktober 2018 Miljøvurdering Varde Kommunes Spildevandsplan 2019-2029 Side 1 / 8 Indhold 1. Indledning... 3 2. Planens

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Regnbetingede udløbstyper og udløbsmængder.

Regnbetingede udløbstyper og udløbsmængder. Udløb Regnbetingede udløbstyper og udløbsmængder. Der er i alt 213 udløb fra det offentlige afløbssystem, hvoraf 119 er regnvandsudløb, og 94 er overløb fra fælleskloak. De samlede årlige vandmængder samt

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

HVORDAN SPILLER UDLEDNING TIL RECIPIENT SAMMEN MED KRAV I VANDPLANER/VANDOMRÅDEPLANER? - KLIKOVAND 24. NOVEMBER 2016

HVORDAN SPILLER UDLEDNING TIL RECIPIENT SAMMEN MED KRAV I VANDPLANER/VANDOMRÅDEPLANER? - KLIKOVAND 24. NOVEMBER 2016 HVORDAN SPILLER UDLEDNING TIL RECIPIENT SAMMEN MED KRAV I VANDPLANER/VANDOMRÅDEPLANER? - KLIKOVAND 24. NOVEMBER 2016 Henriette Soja, advokat (H) KLIKOVAND November 2016 EMNER side 2 Hvilke vilkår kan fastsættes

Læs mere

Øget afstrømning og afledte konsekvenser for recipient og naturforhold

Øget afstrømning og afledte konsekvenser for recipient og naturforhold Øget afstrømning og afledte konsekvenser for recipient og naturforhold Nikolaj Kruse Christensen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 29-05-2018 ATV Jord og Grundvand Dagsorden 1. Lidt om Aarhus og vandet 2.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken i den sydlige del af Grønbjerg

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken i den sydlige del af Grønbjerg R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af fælleskloakken i den sydlige del af Grønbjerg Udarbejdet den 3. november 2017 Vedtaget i Byrådet den 13.

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 12 til Gribskov Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 12 til Gribskov Kommunes spildevandsplan Gribskov Kommune Tillæg nr. 12 til Gribskov Kommunes spildevandsplan UDKAST 10. maj 2017 Nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg og fremtidig rensning af spildevandet på Gilleleje Renseanlæg 1. Indledning

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Administrationsgrundlaget er et politisk vedtaget grundlag for den kommunale administration af spildevandssager i det åbne land.

Administrationsgrundlaget er et politisk vedtaget grundlag for den kommunale administration af spildevandssager i det åbne land. 1 Administrationsgrundlag for spildevand i det åbne land 2018-2021. Baggrund I forbindelse med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018 2021 er der fast lagt, at der skal udarbejdes et administrationsgrundlag

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 12. december 2017 Sagsid 17/21126 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Boligområde i, matrikel 19r m.fl. Guldager By, Guldager og matrikel 1d, 1aq og

Læs mere

Vandrammedirektivets betydning for den marine biodiversitet

Vandrammedirektivets betydning for den marine biodiversitet Vandrammedirektivets betydning for den marine biodiversitet fra forureningsbekæmpelse til beskyttelse af økosystemer Jens Brøgger Jensen By- og Landskabsstyrelsen Dansk Selskab for Marinbiologi 5. november

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Fremsat den 8. april 2014 af Charlotte Dyremose (KF), Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Mike Legarth (KF) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Baggrund for tillægget

Baggrund for tillægget TEKNIK OG MILJØ Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8048 miktj@herning.dk www.herning.dk Tillæg 19 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 2025 for Vildbjerg (FORSLAG)

Læs mere

Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser

Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser Punkt 3. Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser 2014-5159 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der udarbejdes en ny spildevandsplan,

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2017-2027 Juni 2017 Lolland Spildevandsplan 2017-2027 Vedtaget d. 22. juni 2017 Foto på forsiden: Erik Graham Lindstrøm & Lolland Kommune Indholdsfortegnelse Det åbne land 4 6.1 Administrative

Læs mere

Ny spildevandsplan til Hillerød Kommune. Hillerød d. 7. juni 2018

Ny spildevandsplan til Hillerød Kommune. Hillerød d. 7. juni 2018 Ny spildevandsplan til Hillerød Kommune Hillerød d. 7. juni 2018 Velkomst Spildevandsplan 2018-2021 Velkomst Borgerinddragelse En spildevandsplan Hvorfor? Ny Spildevandsplan Baggrund Principper for separatkloakering

Læs mere

FORUDSÆTNINGER I VVM REDEGØRELSEN

FORUDSÆTNINGER I VVM REDEGØRELSEN Notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Stofbalancer ved nedlæggelse af renseanlæg og etablering af Tengslemark Renseanlæg 29. juni 2015

Læs mere

Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan vedr. separering af Linde og Nørbæk

Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan vedr. separering af Linde og Nørbæk EnviDan Ferskvandscentret Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 86 80 63 44 Fax: +45 86 80 63 45 E-mail: envidan@envidan.dk Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan 2009-2012 vedr. separering

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken ved Nørredige i Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken ved Nørredige i Ringkøbing R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af fælleskloakken ved Nørredige i Ringkøbing Udarbejdet den 5. oktober 2017 Vedtaget i Byrådet den 13. marts

Læs mere

Høringsudgave. Miljøvurdering og miljørapport Spildevandsplan 2012-2019 Kolding Kommune

Høringsudgave. Miljøvurdering og miljørapport Spildevandsplan 2012-2019 Kolding Kommune Høringsudgave Miljøvurdering og miljørapport Spildevandsplan 2012-2019 Kolding Kommune September 2011 1 Indholdsfortegnelse side 1. Baggrund 3 2. Resumé 3 3. Lov om miljøvurdering 3 4. Screening og afgrænsning

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 17. juni 2016 Sagsid 16/7150 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Forsinkelsesbassin på matrikel 1o Oksvang, Esbjerg Jorder. - Forsinkelsesbassin på

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - endelig Tillæg nr. 25 til spildevandsplan 2012-2015 Plan for indsats overfor overløbsbygværk udpeget i Statens Vandområdeplan TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Miljø- og Fødevareministeriet Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Bo Skovmark og Thomas Rützou Naturstyrelsen Punktkilder Renseanlæg (938) Regnbetingede udledninger (ca. 19.000)

Læs mere

Notat. Tillæg til Spildevandsplan Omhandlende: Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald

Notat. Tillæg til Spildevandsplan Omhandlende: Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 21. april 2017 Sagsid 17/9315 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Forsinkelsesbassin på matrikel 1z Mulvad By, Bramming. Telefon 76 16 16 16 www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT. Vurdering af recipientkvalitet

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT. Vurdering af recipientkvalitet Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT Til Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Driftsafdelingen Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Fra Kristina Møberg Hansen Sag 155.07.011 Dato 17. januar 2008 Projektleder

Læs mere

Forbedret spildevandsrensning åbent land

Forbedret spildevandsrensning åbent land Forbedret spildevandsrensning åbent land Orienteringsmøde 24. januar 2019 1. Baggrund for lovkravet om forbedret spildevandsrensning 2. Betydning for den enkelte grundejer / økonomi 3. Eksempler på renseløsninger

Læs mere

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Differentieret regulering Erfaringer og ønsker til fremtidens miljøregulering. IDAmiljø den 3. april 2017 Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm. Mødet den 06.03.20 Punkt 9. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område 0.0.18,. 2012-50065. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at forslag om ændring

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 7 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I ENSLEV. DELOPLANDD N4.3 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Natur og Miljø Februar 2018 sag nr Tillæg 3 til Spildevandsplan Svendborg Kommune

Natur og Miljø Februar 2018 sag nr Tillæg 3 til Spildevandsplan Svendborg Kommune Natur og Miljø Februar 2018 sag nr. 17-27344 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune for boligområde øst for Gambøtvej og syd for Søndervej, Thurø. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning...

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Tillæg nr. 2013/8 til FaaborgMidtfyn Kommunes. Spildevandsplan. Forlængelse af spildevandsplanen og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/8 til FaaborgMidtfyn Kommunes. Spildevandsplan. Forlængelse af spildevandsplanen og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/8 til FaaborgMidtfyn Kommunes Spildevandsplan Forlængelse af spildevandsplanen og ændring af kloakoplande April 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. BESKRIVELSE... 2 2.1 Forlængelse

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Hvordan slipper man af med spildevandet i områder, hvor der ikke er kloakker? v/ Inge Faldager, Teknologisk Institut, Rørcentret

Hvordan slipper man af med spildevandet i områder, hvor der ikke er kloakker? v/ Inge Faldager, Teknologisk Institut, Rørcentret Hvordan slipper man af med spildevandet i områder, hvor der ikke er kloakker? v/ Inge Faldager, Teknologisk Institut, Rørcentret Spildevandsafledning i det åbne land Der findes 360.000 ejendomme i det

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 22. august 2017 Sagsid 17/13852 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Boligområde nord for Eilif Krogagers Vej,, matrikel 3b og 3n, del af matrikel 26bk,

Læs mere

Status for havmiljøet, målrettet regulering og havet som et rammevilkår. Stiig Markager Aarhus Universitet

Status for havmiljøet, målrettet regulering og havet som et rammevilkår. Stiig Markager Aarhus Universitet . Status for havmiljøet, målrettet regulering og havet som et rammevilkår Stiig Markager Aarhus Universitet FNs 17 Verdensmål... 14.1 Inden 2025, skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt

Læs mere

Notat. Tillæg til Spildevandsplan Omhandlende: Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald. - Erhvervsområdet Andrup Vest.

Notat. Tillæg til Spildevandsplan Omhandlende: Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald. - Erhvervsområdet Andrup Vest. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 11. september 2018 Sagsid 18/22236 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Erhvervsområdet Andrup Vest. Telefon 76 16 16 16 www.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelser til regnbetingede udløb

Tilladelser til regnbetingede udløb Tilladelser til regnbetingede udløb Lovgrundlag Datagrundlag til en tilladelse Opbygning af en udledningstilladelse U-skema PULS Bo Skovmark Oversigt over lovgivningen Miljømålsloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum

Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 14/2011 Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum Miljø og Teknik INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND

Læs mere

Spildevand. Handlingsplan for Limfjorden

Spildevand. Handlingsplan for Limfjorden Spildevand Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Limfjordshandlingsplan Arbejdsgruppe 10 belastning fra punktkilder

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 6. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i den fælleskloakerede del af K-område 3.0.20 i Klarup inden den 31. december 2019.

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 2 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 2 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 2 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Juli 2017 INDHOLD 1 Indledning...1 2 Indhold af Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020...1 3 Screening og scoping...1 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

NOTAT SVAR PÅ MILJØSTYRELSENS HENVENDELSE VEDR. GENNEMFØRELSE AF SPILDEVANDSINDSATS I VANDPLANERNE

NOTAT SVAR PÅ MILJØSTYRELSENS HENVENDELSE VEDR. GENNEMFØRELSE AF SPILDEVANDSINDSATS I VANDPLANERNE NOTAT 4. SEPTEMBER 2017 JOURNALNUMMER 06.00.05-G01-1-16 SKREVET AF HEIDI KJÆR SVAR PÅ MILJØSTYRELSENS HENVENDELSE VEDR. GENNEMFØRELSE AF SPILDEVANDSINDSATS I VANDPLANERNE 2009-2015 Stevns Kommune sender

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Ad. forudsætning 1) at opgørelsen af udviklingen i det samlede husdyrhold foretages for de enkelte oplande

Ad. forudsætning 1) at opgørelsen af udviklingen i det samlede husdyrhold foretages for de enkelte oplande NOTAT Erhverv Ref. ANICH Den 5. december 2016 Vurdering af de oplande, hvor der i 2007-2016 er sket en stigning i dyretrykket på mellem 0 og 1%. Kammeradvokaten har i notat af 5. september 2014 vurderet,

Læs mere

Status for Vandplanerne

Status for Vandplanerne Status for Vandplanerne Kontorchef Peter Kaarup Wilhjelmkonference 14. november 2014 De vedtagne planer for 1. planperiode til 2015 Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første planperiode (VP1)

Læs mere

Godkendelse af Spildevandsplan Overordnede mål, fokusområder samt status på opgaver beskrevet i den gældende spildevandsplan

Godkendelse af Spildevandsplan Overordnede mål, fokusområder samt status på opgaver beskrevet i den gældende spildevandsplan Punkt 11. Godkendelse af Spildevandsplan 2020-2031 - Overordnede mål, fokusområder samt status på opgaver beskrevet i den gældende spildevandsplan 2019-020043 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller at

Læs mere

RESULTATERNE AF DE SIDSTE ÅRTIERS VANDMILJØINDSATS I DANMARK. Kurt Nielsen

RESULTATERNE AF DE SIDSTE ÅRTIERS VANDMILJØINDSATS I DANMARK. Kurt Nielsen RESULTATERNE AF DE SIDSTE ÅRTIERS VANDMILJØINDSATS I DANMARK Kurt Nielsen Konst. direktør, Danmarks Miljøundersøgelser Prodekan for videnudveksling, Faculty of Science and Tecnology, Aarhus Universitet

Læs mere

Investeringsaftale Frederikssund 2019 Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav

Investeringsaftale Frederikssund 2019 Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav Investeringsaftale Frederikssund 2019 Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav Vand V1.0 Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet. Renoveringsmodne

Læs mere

Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum

Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 12/2011 Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum Miljø og Teknik Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 17. maj 2016 Sagsid 16/5923 Login hsf Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 For et erhvervsområde i Kjersing Øst på matrikel 1c, 1f, 1g, 1u, 1x, 1ab, 1ad, 1ae, 1an,

Læs mere

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune.

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune. Teknisk notat til Faxe Kommune Sendt per e-mail den 21.9.2016 Til Poul Jensen og Jacob Hald, Faxe Kommune. Fra Faxe Forsyning. Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

Analyser af kvælstof og fosfor teknisk gennemgang

Analyser af kvælstof og fosfor teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 12 Offentligt Analyser af kvælstof og fosfor teknisk gennemgang September 2017 Sagen kort Miljøstyrelsen har afdækket fejl i laboratoriet ALS Danmark

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

NOTAT. Baggrund. Herlev. Gladsaxe. København

NOTAT. Baggrund. Herlev. Gladsaxe. København NOTAT Projekt Reduktion af aflastninger til kagsåen Kunde Herlev Forsyning og Nordvand Notat nr. [xx] Dato 2012-06-21 Til [Navn] Fra Henrik Sønderup, Rambøll Kopi til [Name] Baggrund Kagså er et mindre

Læs mere

Natur Søer - Vandløb Gennemførte og fremadrettede projekter i Hørsholm Kommune

Natur Søer - Vandløb Gennemførte og fremadrettede projekter i Hørsholm Kommune Natur Søer - Vandløb Gennemførte og fremadrettede projekter i Hørsholm Kommune 29.03.2015 1 Effekten af anstrengelserne Reduktion af udledt spildevand Bedre recipientkvalitet Bedre badevand Reduktion af

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og sammenfatning...

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljørapporten for Blå Plan efter miljøvurderingsloven

Sammenfattende redegørelse af miljørapporten for Blå Plan efter miljøvurderingsloven Bilag 1 Sammenfattende redegørelse af miljørapporten for Blå Plan efter miljøvurderingsloven Ved vedtagelse af Blå Plan skal der tages behørigt hensyn til miljørapporten og til de udtalelser, der er modtaget

Læs mere

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 Ca. 10.00 Ankomst Esrum Kloster Ca. 10.15 Organisering af vandplanlægningen i Danmark Peter B. Jørgensen, Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt Ca.

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Middelfart Spildevand A/S deltager i DANVAs benchmarking på spildevandsområdet.

Middelfart Spildevand A/S deltager i DANVAs benchmarking på spildevandsområdet. Notat Oprettelsesdato: 25-01-2017 Udarbejdet af: Katrin á Nordi Sagsnummer: Benchmarking 2016 Middelfart Spildevand A/S deltager i DANVAs benchmarking på spildevandsområdet. DANVAs benchmarking giver et

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2. Rekvirent

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2. Rekvirent RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

1 Indledning Planlægningsgrundlag Lovgrundlag Miljøvurdering Forhold til anden planlægning Kommuneplanen for

1 Indledning Planlægningsgrundlag Lovgrundlag Miljøvurdering Forhold til anden planlægning Kommuneplanen for 1 Indledning...2 2 Planlægningsgrundlag...2 2.1 Lovgrundlag...2 2.2 Miljøvurdering...2 3 Forhold til anden planlægning...2 3.1 Kommuneplanen for Horsens Kommune...2 3.2 Vandplanerne...2 4 Status...2 5

Læs mere

2. Udledningen til Øresund skal ske via eksisterende udløb TA R2, brønd 52BRF00 ved Taarbæk Havn.

2. Udledningen til Øresund skal ske via eksisterende udløb TA R2, brønd 52BRF00 ved Taarbæk Havn. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til: forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150430061 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund fra udløb Ta

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Vandplanerne den videre proces

Vandplanerne den videre proces Plantekongres 2012 10.-12. januar i Herning Kongrescenter Vandplanerne den videre proces Thomas Bruun Jessen, Kontorchef, Naturstyrelsen 1. Vandplaner i den endelige version 2. Vandplanernes miljømål og

Læs mere

REGULERING AF TILLADELSER TIL UDLEDNING AF REGNVAND v/henriette Soja, Horten. 2. marts 2018

REGULERING AF TILLADELSER TIL UDLEDNING AF REGNVAND v/henriette Soja, Horten. 2. marts 2018 REGULERING AF TILLADELSER TIL UDLEDNING AF REGNVAND v/henriette Soja, Horten 2. marts 2018 1 GENEREL REGULERING KRAV OM UDLEDNINGSTILLADELSE - MBL MBL 27: Der må ikke udledes stoffer til overfladevand,

Læs mere