GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124"

Transkript

1 Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs

2 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/ af om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EØS-relevant tekst) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 50, stk. 2, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank, og ud fra følgende betragtninger: XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 1

3 (1) I overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 1+ blev aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("aftalen") undertegnet den ++. (2) Aftalen bør godkendes på vegne af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab. (3) Alle henvisninger til Unionen i denne afgørelse bør forstås som omfattende Det Europæiske Atomenergifællesskab. (4) På datoen for aftalens ikrafttræden ophører mandaterne for alle de medlemmer af Unionens institutioner, organer og agenturer, der er udpeget, udnævnt eller valgt i forbindelse med Det Forenede Kongeriges medlemskab af Unionen, automatisk som følge af udtrædelsen. 1 Rådets afgørelse (EU) /... af om undertegnelse på Den Europæiske Unions og Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L...). + EUT: Indsæt venligst løbenummeret fra dokument [xt 21106/18] og udfyld den tilhørende fodnote. ++ EUT: Indsæt venligst datoen. XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 2

4 (5) Vilkårene for Unionens repræsentation i Det Blandede Udvalg og de specialudvalg, der er nedsat ved aftalen, bør fastlægges. Som fastsat i artikel 17, stk. 1, i TEU skal Kommissionen repræsentere Unionen og udtrykke Unionens holdninger som fastlagt af Rådet i overensstemmelse med traktaterne. Rådet skal udøve sine politikformulerende og koordinerende funktioner som fastsat i artikel 16, stk. 1, i TEU ved at fastlægge de holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede Udvalg og specialudvalgene. Hvis Det Blandede Udvalg skal vedtage retsakter, der har retsvirkninger, skal de holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede Udvalg, endvidere fastlægges i overensstemmelse med proceduren i artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I tilfælde af at artikel 6 i protokollen om Irland/Nordirland i udtrædelsesaftalen finder anvendelse, skal de nærmere bestemmelser for medlemsstaternes deltagelse i møderne i Det Blandede Udvalg og specialudvalgene seks måneder forinden revideres under hensyntagen til den nye situation. (6) Den 25. november 2018 godkendte Det Europæiske Råd erklæringen vedrørende udtrædelsesaftalen og den politiske erklæring, hvori det hedder, at "Hvis den holdning, som Unionen skal indtage i Det Blandede Udvalg, vedrører forlængelsen af overgangsperioden og gennemgangen af protokollen om Irland/Nordirland, vil Rådet handle i overensstemmelse med Det Europæiske Råds retningslinjer. Enhver afgørelse om forlængelse af overgangsperioden vil tage hensyn til Det Forenede Kongeriges opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder protokollerne hertil". XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 3

5 (7) Hvis Unionen skal indtage en holdning i Det Blandede Udvalg, skal Rådet og Kommissionen overholde de erklæringer, der er optaget i protokollen for Det Europæiske Råds møde den 25. november (8) Europa-Parlamentet skal straks underrettes fuldt ud som foreskrevet i artikel 218, stk. 10, i TEUF på grundlag af praktiske samarbejdsvilkår, der giver det mulighed for fuldt ud at udøve sine prærogativer i overensstemmelse med traktaterne. (9) Når Unionen skal handle for at overholde aftalens bestemmelser, skal dette ske i overensstemmelse med traktaternes bestemmelser under overholdelse af rammerne for de beføjelser, som de enkelte institutioner er tillagt. Det er derfor Kommissionens opgave at give Det Forenede Kongerige de i henhold til aftalen krævede oplysninger og meddelelser, undtagen når der i aftalen specifikt henvises til andre af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, at høre Det Forenede Kongerige om specifikke spørgsmål og at indbyde Det Forenede Kongeriges repræsentanter til at deltage i internationale høringseller forhandlingsmøder som en del af Unionens delegation. Det er også Kommissionens opgave at repræsentere Unionen ved voldgiftspanelet, når en tvist er indbragt til voldgift i overensstemmelse med aftalens artikel 170. I overensstemmelse med pligten til loyalt samarbejde, jf. artikel 4, stk. 3, i TEU, skal Kommissionen høre Rådet på forhånd, for eksempel ved at forelægge hovedlinjerne i Unionens påtænkte indlæg til panelet og tage hensyn til Rådets bemærkninger. Af samme årsag bør det påhvile Kommissionen at nå til enighed med Det Forenede Kongerige om administrative ordninger som dem, der er omhandlet i aftalens artikel 134. XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 4

6 (10) Kommissionen anførte i sin erklæring til optagelse i protokollen for Rådets samling den 29. januar 2018, at den efter høring af Rådet vil udstede retningslinjer om en ensartet anvendelse af aftalens artikel 128, stk. 5. (11) I henhold til aftalens artikel 129, stk. 4, kan Det Forenede Kongerige i overgangsperioden forhandle, undertegne og ratificere internationale aftaler, som det har indgået på egne vegne på områder, hvor Unionen har enekompetence, forudsat at disse aftaler ikke træder i kraft eller finder anvendelse i overgangsperioden, medmindre Unionen har godkendt det. Det er nødvendigt at fastsætte betingelserne og proceduren for at give sådanne tilladelser. I betragtning af den politiske betydning af afgørelser, ved hvilke sådanne tilladelser gives, bør Rådet tillægges beføjelse til at vedtage sådanne tilladelser ved hjælp af gennemførelsesretsakter på forslag af Kommissionen. XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 5

7 (12) Aftalen regulerer i særskilte protokoller de meget specifikke situationer, der gælder for Irland/Nordirland, for de baseområder i Cypern, hvorover Det Forenede Kongerige udøver overhøjhed, og for Gibraltar. Eftersom Irland, Republikken Cypern og Kongeriget Spanien muligvis vil skulle indgå sådanne bilaterale aftaler med Det Forenede Kongerige, som måtte være nødvendige for, at de i disse specifikke protokoller fastsatte ordninger kan fungere korrekt, er det nødvendigt at fastlægge betingelserne og proceduren for bemyndigelse af de respektive medlemsstater til at forhandle og indgå sådanne bilaterale aftaler, når de vedrører områder, hvor Unionen har enekompetence. I betragtning af den politiske betydning af afgørelser, ved hvilke sådanne tilladelser gives, bør Rådet tillægges beføjelse til at vedtage sådanne tilladelser ved hjælp af gennemførelsesretsakter på forslag af Kommissionen. XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 6

8 (13) Ifølge aftalens artikel 18, stk. 1 og 4, skal værtsmedlemsstaterne udstede et dokument til statsborgere i Det Forenede Kongerige, deres respektive familiemedlemmer og andre personer, der er omfattet af aftalens anden del, afsnit II, hvori deres opholdsstatus i overensstemmelse med aftalen bekræftes. Ifølge aftalens artikel 26 skal arbejdsmedlemsstaten udstede et dokument til statsborgere i Det Forenede Kongerige, der har rettigheder som grænsearbejdere i henhold til aftalen, hvori deres status som grænsearbejder i henhold til aftalen bekræftes. For at sikre ensartede betingelser i Unionen for gennemførelse af disse bestemmelser med henblik på at lette anerkendelse af sådanne dokumenter, navnlig grænsekontrolmyndighedernes anerkendelse, samt på at forhindre forfalskning og efterligning gennem strenge sikkerhedselementer bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge sådanne dokumenters gyldighedsperiode, format og tekniske specifikationer samt den fælles erklæring, som dokumenter udstedt i henhold til aftalens artikel 18 og 26 skal indeholde, nemlig at de er udstedt i overensstemmelse med aftalen. XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 7

9 Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/ Kommissionen bør med henblik herpå bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 2. Sådanne gennemførelsesretsakter kan om nødvendigt omfatte egnede foranstaltninger til at forhindre efterligning og forfalskning af sådanne dokumenter. I så fald bør de kun stilles til rådighed for de organer, der er udpeget af medlemsstaterne til at forestå trykningen, og for personer, der er behørigt bemyndiget af en medlemsstat eller af Kommissionen. Sådanne gennemførelsesretsakter bør ikke berøre eventuelle særlige ordninger, som Irland i medfør af aftalen indgår med Det Forenede Kongerige vedrørende personers frie bevægelighed i det fælles rejseområde. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af , s. 13). 2 Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa (EFT L 164 af , s. 1). XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 8

10 (14) I henhold til artikel 4, stk. 1, og artikel 13 i bilag 3 til protokollen om Irland/Nordirland skal Unionen udforme henholdsvis et standardeksemplar af varecertifikat A. UK. med tilhørende forklarende noter og et standardeksemplar af den etiket, der skal anbringes på de deri omhandlede postforsendelser. Sådanne standardeksemplarer er nødvendige som dokumentation for, at en vare er omfattet af bilag 2 til protokollen om Irland/Nordirland. Med henblik herpå bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge formatet for sådanne standardeksemplarer med tilhørende forklarende noter, herunder eventuelle tekniske specifikationer. Disse gennemførelsesbeføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. Kommissionen bør med henblik herpå bistås af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 285 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/ (15) I overensstemmelse med artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab finder artikel 50 i TEU anvendelse på Det Europæiske Atomenergifællesskab. (16) Som fastsat i artikel 50, stk. 4, i TEU har Det Forenede Kongerige ikke deltaget i Rådets drøftelser om denne afgørelse eller i vedtagelsen heraf VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EUtoldkodeksen (EUT L 269 af , s. 1). XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 9

11 Artikel 1 Aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab godkendes herved på Unionens og Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne. Alle henvisninger til Unionen i denne afgørelse forstås som omfattende Det Europæiske Atomenergifællesskab. Artikel 2 1. Kommissionen repræsenterer Unionen i Det Blandede Udvalg og de i aftalens artikel 164 og 165 omhandlede specialudvalg samt i eventuelle yderligere specialudvalg, der nedsættes i overensstemmelse med aftalens artikel 164, stk. 5, litra b). XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 10

12 En eller flere medlemsstater kan anmode om, at Kommissionens repræsentant som en del af Unionens delegation ledsages af en repræsentant for denne eller disse medlemsstater på et møde i Det Blandede Udvalg eller i et specialudvalg, hvis bestemte sager til behandling på det pågældende møde er af særlig interesse for denne eller disse medlemsstater. Navnlig kan Irland, Republikken Cypern henholdsvis Kongeriget Spanien anmode om, at Kommissionens repræsentant ledsages af: a) en repræsentant for Irland på møderne i udvalget vedrørende spørgsmål i relation til gennemførelsen af protokollen om Irland/Nordirland, når disse spørgsmål er specifikke for Irland/Nordirland b) en repræsentant for Republikken Cypern på møderne i udvalget vedrørende spørgsmål i relation til gennemførelsen af protokollen om de baseområder i Cypern, hvorover Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udøver overhøjhed c) en repræsentant for Kongeriget Spanien på møderne i udvalget vedrørende spørgsmål i relation til gennemførelsen af protokollen om Gibraltar. XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 11

13 2. For at Rådet kan være i stand til fuldt ud at udøve sine politikformulerende, koordinerende og beslutningstagende funktioner i overensstemmelse med traktaterne, navnlig ved at fastlægge de holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede Udvalg og i specialudvalgene, sørger Kommissionen for, at Rådet modtager alle oplysninger og dokumenter vedrørende ethvert møde i Det Blandede Udvalg, ethvert møde i et specialudvalg eller enhver retsakt, der skal vedtages ved skriftlig procedure, i tilstrækkelig god tid inden det pågældende møde eller anvendelsen af den pågældende skriftlige procedure. Endvidere underrettes Rådet rettidigt om drøftelserne på og resultatet af møderne i Det Blandede Udvalg, møderne i specialudvalgene og den skriftlige procedure og modtager udkast til protokol samt alle dokumenter vedrørende sådanne møder eller en sådan procedure. 3. Europa-Parlamentet skal sættes i stand til at udøve sine institutionelle prærogativer fuldt ud gennem hele processen i overensstemmelse med traktaterne. XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 12

14 4. I løbet af de første fem år efter aftalens ikrafttræden aflægger Kommissionen årligt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og anvendelsen af aftalen, navnlig af dennes anden del. Artikel 3 1. Rådet kan bemyndige Det Forenede Kongerige til på egen hånd at give sit samtykke til at blive bundet af en international aftale, der er beregnet på at træde i kraft eller blive anvendt i overgangsperioden, på et område, hvor Unionen har enekompetence. En sådan bemyndigelse kan kun gives, hvis: a) Det Forenede Kongerige har påvist en særlig interesse i, at den pågældende internationale aftale allerede træder i kraft eller finder anvendelse i overgangsperioden b) den pågældende internationale aftale er forenelig med den EU-ret, der i overensstemmelse med aftalens artikel 127 finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, og er forenelig med de i aftalens artikel 129, stk. 1, omhandlede forpligtelser, og c) den pågældende internationale aftales ikrafttræden eller anvendelse i overgangsperioden hverken udgør en trussel for virkeliggørelsen af et mål for Unionens optræden udadtil på det pågældende område eller på anden måde er til skade for Unionens interesser. XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 13

15 2. En bemyndigelse givet i henhold til stk. 1 kan gøres betinget af, en given bestemmelse medtages i eller fjernes fra den pågældende aftale, eller af, at anvendelsen af en given bestemmelse i den pågældende aftale suspenderes, såfremt dette er nødvendigt for at sikre overensstemmelse med betingelserne i stk Det Forenede Kongerige underretter Kommissionen meddelelse om sin hensigt om på egen hånd at give sit samtykke til at blive bundet af en international aftale, der er beregnet på at træde i kraft eller blive anvendt i overgangsperioden, på et område, hvor Unionen har enekompetence. Kommissionen underretter straks Rådet om enhver meddelelse fra Det Forenede Kongerige om Det Forenede Kongeriges hensigt om på egen hånd at give sit samtykke til at blive bundet af den pågældende internationale aftale. 4. Rådet vedtager på forslag af Kommissionen de i stk. 1 omhandlede afgørelser ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Kommissionens forslag skal indeholde en vurdering af, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Hvis de af Det Forenede Kongerige fremlagte oplysninger ikke er tilstrækkelige til at foretage vurderingen, kan Kommissionen anmode om yderligere oplysninger. 5. Rådet underretter Europa-Parlamentet om enhver afgørelse truffet i henhold til stk. 1. XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 14

16 Artikel 4 1. Efter en behørigt begrundet anmodning fra henholdsvis Irland, Republikken Cypern eller Kongeriget Spanien kan Rådet bemyndige disse medlemsstater til at forhandle bilaterale aftaler med Det Forenede Kongerige på områder, hvor Unionen har enekompetence. En sådan bemyndigelse kan kun gives, hvis: a) den pågældende medlemsstat har fremlagt oplysninger, der viser, at den pågældende aftale er nødvendig for, at de ordninger, der er fastsat i henholdsvis protokollen om Irland/Nordirland, protokollen om de baseområder i Cypern, hvorover Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udøver overhøjhed, og protokollen om Gibraltar, kan fungere korrekt, og at den pågældende aftale er i overensstemmelse med aftalens principper og mål b) det på grundlag af de af medlemsstaten fremlagte oplysninger fremgår, at den påtænkte aftale er forenelig med EU-retten, og c) den påtænkte aftale hverken udgør en trussel for virkeliggørelsen af et mål for Unionens optræden udadtil på det pågældende område eller på anden måde er til skade for Unionens interesser. XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 15

17 2. En bemyndigelse givet i henhold til stk. 1 kan gøres betinget af, at en given bestemmelse medtages i eller fjernes fra den pågældende aftale, eller af, at anvendelsen af en given bestemmelse i den pågældende aftale suspenderes, såfremt dette er nødvendigt for at sikre overensstemmelse med betingelserne i stk Den pågældende medlemsstat giver Kommissionen meddelelse om sin hensigt om at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige. Kommissionen underretter straks Rådet herom. Den pågældende medlemsstat forelægger Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt. 4. Kommissionen anmodes af den pågældende medlemsstat om at følge forhandlingerne nøje. 5. Før undertegnelsen af den bilaterale aftale underretter pågældende medlemsstat Kommissionen om resultatet af forhandlingerne og fremsender teksten til den påtænkte aftale til Kommissionen, som straks underretter Rådet herom. Den pågældende medlemsstat må kun give samtykke til at blive bundet af den pågældende bilaterale aftale, hvis Rådet har bemyndiget den hertil. 6. Rådet vedtager på forslag af Kommissionen de i stk. 1 og 5 omhandlede afgørelser ved hjælp af gennemførelsesretsakter. XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 16

18 Kommissionens forslag skal indeholde en vurdering af, om de i stk. 1 fastsatte og i stk. 2 omhandlede betingelser er opfyldt. Hvis de af den pågældende medlemsstat fremlagte oplysninger ikke er tilstrækkelige til at foretage vurderingen, kan Kommissionen anmode om yderligere oplysninger. 7. Giver Rådet en bemyndigelse i henhold til stk. 1 og 5, underretter den pågældende medlemsstat Kommissionen om den pågældende bilaterale aftales ikrafttræden samt om enhver efterfølgende ændring vedrørende den pågældende aftales status. 8. Rådet underretter Europa-Parlamentet om enhver afgørelse truffet i henhold til stk. 1 og 5. Artikel 5 Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter gyldighedsperioden, formatet og sikkerhedselementerne for de dokumenter, som medlemsstaterne skal udstede i henhold til aftalens artikel 18, stk. 1 og 4, og artikel 26, og den fælles erklæring, der skal være indeholdt i sådanne dokumenter. Disse gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren, jf. denne afgørelses artikel 7. XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 17

19 Artikel 6 Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet med tilhørende forklarende noter, herunder tekniske specifikationer, for de standardeksemplarer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, og artikel 13 i bilag 3 til aftalens protokol om Irland/Nordirland. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. denne afgørelses artikel 7. Artikel 7 1. Kommissionen bistås af: a) det udvalg, der er nedsat ved artikel 6 i forordning (EF) nr. 1683/95, med henblik på vedtagelsen af de i denne afgørelses artikel 5 omhandlede gennemførelsesretsakter b) Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 285 i forordning (EU) nr. 952/2013, med henblik på vedtagelsen af de i denne afgørelses artikel 6 omhandlede gennemførelsesretsakter. Disse udvalg er udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/ Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 18

20 Artikel 8 Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 185. Artikel 9 Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand XT 21105/1/18 REV 1 SDM/zs 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2011 (OR. en) 16775/11 Interinstitutionel sag: 2011/0322 (NLE) WTO 406 COEST 409

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2011 (OR. en) 16775/11 Interinstitutionel sag: 2011/0322 (NLE) WTO 406 COEST 409 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2011 (OR. en) 16775/11 Interinstitutionel sag: 2011/0322 (NLE) WTO 406 COEST 409 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2015/0306 (COD) PE-CONS 30/16 Bruxelles, den 23. september 2016 (OR. en) MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0305 (NLE) 7081/16 MIGR 55 COEST 69 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE)

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 208 (OR. en) Interinstitutionel sag: 207/039 (NLE) 5383/7 COLAC 4 WTO 328 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2018 COM(2018) 834 final 2018/0427 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af

Læs mere

16900/12 LSG/iam DG D1

16900/12 LSG/iam DG D1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. december 202 (OR. en) 6900/2 Interinstitutionel sag: 202/0333 (NLE) VISA 237 COEST 4 OC 693 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.2.2019 COM(2019) 88 final 2019/0040 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 15. februar 2017 (OR. en) 2016/0142 (COD) PE-CONS 58/16 VISA 399 COMIX 821 CODEC 1872 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 14. september 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 9.0.208 A8-053/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted A8-053/208 Forslag til forordning (COM(207)0734

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

A8-0153/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag

A8-0153/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag 18.10.2018 A8-0153/2 Ændringsforslag 2 Roberto Gualtieri for Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Pervenche Berès, Othmar Karas Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 C8-0420/2017

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

RELEX.1.C DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET. Bruxelles, den 14. marts 2019 (OR. en) 2018/0435 (COD) PE-CONS 23/19

RELEX.1.C DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET. Bruxelles, den 14. marts 2019 (OR. en) 2018/0435 (COD) PE-CONS 23/19 DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2019 (OR. en) 2018/0435 (COD) PE-CONS 23/19 COMER 19 CFSP/PESC 91 CONOP 12 ECO 19 UD 39 ATO 16 COARM 25 PREP-BXT 43 CODEC 300 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

XT 21023/17 bh 1 TFUK

XT 21023/17 bh 1 TFUK Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Vejledende principper for gennemsigtighed

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0100 (NLE) 14387/15 UD 223 SAN 388 COPEN 321 DROIPEN 152 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0336 Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2015/0028 (COD) PE-CONS 44/15 Bruxelles, den 16. september 2015 (OR. en) ENV 447 AGRI 370 MI 436 COMER 93 PECHE 231 CODEC 974 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172), P7_TA-PROV(2014)0265 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om indførsel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 6.3.2019 A8-0439/6 Ændringsforslag 6 Pavel Svoboda for Retsudvalget Betænkning A8-0439/2018 Tiemo Wölken Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (02360/2018

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0040 (NLE) 6396/16 COEST 48 UD 33 WTO 40 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter for oksekød

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. oktober 2018 (OR. en) 7223/04 DCL 1 JUSTCIV 42 AFKLASSIFICERING af dokument: 7223/04 af: 11. marts 2004 ny status: Vedr.: Offentlig Udkast til henstilling

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0175 (NLE) 9373/18 FORSLAG fra: modtaget: 25. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: WTO 138 SERVICES 44 FDI

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2019)0053 C8-0039/ /0019(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2019)0053 C8-0039/ /0019(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.3.2019 A8-0161/ 001-011 ÆNDRINGSFORSLAG 001-011 af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Betænkning Marian Harkin, Jean Lambert A8-0161/2019 Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) 10817/10 EXT 4 DELVIS AFKLASSIFICERING af dokument: af: 8. juni 2010 ny status: Vedr.: 10817/2010 RESTREINT UE Offentlig FREMP 27 JAI

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0258 (NLE) 13646/17 UD 244 CID 8 TRANS 431 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

6809/18 ASC/cg DGG 3B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2018 (OR. en) 6809/18. Interinstitutionel sag: 2017/0324 (NLE) UD 44

6809/18 ASC/cg DGG 3B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2018 (OR. en) 6809/18. Interinstitutionel sag: 2017/0324 (NLE) UD 44 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0324 (NLE) 6809/18 UD 44 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0835 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 COM(2018) 835 final 2018/0423 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en protokol til aftalen mellem

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2018 COM(2018) 176 final 2018/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0252 (NLE) 12993/17 COEST 262 UD 224 WTO 231 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2019 COM(2019) 53 final 2019/0019 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2010 KOM(2010)118 endelig 2010/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0435(COD) 15848/18 COMER 148 CFSP/PESC 1228 CONOP 127 ECO 120 UD 346 ATO 101 COARM 346 PREP-BXT 69

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af den holdning, Unionen skal indtage på det 25. møde i OTIF's revisionsudvalg

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

16127/12 kf/bbi/gj/lao/top/mc 1 DG B 4A LIMITE DA

16127/12 kf/bbi/gj/lao/top/mc 1 DG B 4A LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. november 2012 (22.11) (OR. en) 16127/12 Inte rinstitutionel sag: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2017 COM(2017) 663 final 2017/0298 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsrådet, som

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2018 COM(2018) 510 final Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Toldunderudvalget, der er nedsat i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2014 COM(2014) 585 final 2014/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Ændringsforslag 3 Claude Moraes for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG *

Ændringsforslag 3 Claude Moraes for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * 3.4.2019 A8-0047/3 Ændringsforslag 3 Claude Moraes for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning A8-0047/2019 Sergei Stanishev Fastlæggelse af listen over de tredjelande,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0177 (NLE) 11634/17 FORSLAG fra: modtaget: 27. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ACP 90 WTO 177 RELEX

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0090 (NLE) 7538/16 WTO 75 MAP 13 MI 187 FORSLAG fra: modtaget: 1. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2010 KOM(2010)410 endelig 2010/0222 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

A8-0186/13 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/... af...

A8-0186/13 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/... af... 2.9.2015 A8-0186/13 Ændringsforslag 13 Vicky Ford for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning Cristian-Silviu Buşoi Handel med sælprodukter COM(2015)0045 C8-0037/2015 2015/0028(COD)

Læs mere

På mødet den 6. april 2016 nåede De Faste Repræsentanters Komité til enighed om mandatet for forhandlingerne med Europa-Parlamentet, jf. bilaget.

På mødet den 6. april 2016 nåede De Faste Repræsentanters Komité til enighed om mandatet for forhandlingerne med Europa-Parlamentet, jf. bilaget. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0313 (COD) 7645/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 6. april 2016 Vedr.: FRONT 160 MAR 109 CODEC 383

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 645 final 2015/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0090 (NLE) 7540/16 WTO 77 MAP 15 MI 189 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0182 (NLE) 11946/17 UD 195 CID 2 TRANS 349 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0329 (NLE) 14183/16 UD 227 SPG 6 FORSLAG fra: modtaget: 21. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

L 262 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 7. oktober Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 262 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 7. oktober Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 262 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 58. årgang 7. oktober 2015 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1775 af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

10432/19 la/kf/clf 1 TREE.2.A

10432/19 la/kf/clf 1 TREE.2.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0108(COD) 10432/19 TRANS 388 CODEC 1242 CH 35 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: 9362/19 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE)

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) 14616/18 FISC 500 ECOFIN 1119 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0155 (NLE) 10118/16 AVIATION 126 RELEX 508 ASIE 48 FORSLAG fra: modtaget: 27. maj 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

10425/19 ag/pfw/mta 1 TREE.2.A

10425/19 ag/pfw/mta 1 TREE.2.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0107(COD) 10425/19 TRANS 387 CODEC 1241 CH 34 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: 9361/19 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0366 (NLE) 14997/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 219

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0328 (NLE) 5882/1/17 REV 1 UD 17 SPG 8 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0258 (NLE) 6731/15 SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere