BØRNE- OG UNGEPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG UNGEPOLITIK"

Transkript

1 UDKAST ODDER KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK FÆLLES ANSVAR SAMMEN OG PÅ TVÆRS

2 INDLEDNING I Odder Kommune har vi høje ambitioner for alle børn og unge. Alle børn og unge skal gives de bedst mulige betingelser for læring, trivsel og udvikling. Målet er livsduelige børn og unge, der har det godt og gør det godt i livet nu og på den lange bane. Vores børn og unge er et fælles ansvar. Vi må give os hen til det fællesskab, som vi er en del af, og genopdage at vi har et ansvar og en opgave, som vi er sammen om. I Odder Kommune går vi sammen om børn og unges læring, trivsel og udvikling. Vi forebygger mistrivsel og modvirker eksklusion gennem stærke, inkluderende fællesskaber - alle børn skal være en del af fællesskabet. Vi står for et tæt og smidigt samarbejde på tværs af kommunale afdelinger, forældre og andre aktører i barnets liv. Vi sætter barnet først og bringer alle væsentlige ressourcer i spil omkring barnet, for at skabe helhedsorienterede løsninger, der sikrer den røde tråd samt ro og stabilitet i barnets liv. Vi samarbejder om at understøtte det gode liv for alle familier i Odder Kommune. Vi tror på, at den bedste indsats vi kan give, er den der gør familier i stand til at mestre eget familieliv. Gennem tidlig indsats, søger vi at undgå, at et problem vokser sig stort og uoverskueligt for barnet og familien. Den tidlige og rette indsats kan have livslang positiv effekt! Det gode børneliv er et liv i balance balance mellem at gøre og være. Børn og unge skal opleve at slå til og kunne leve op til hverdagens krav. Det er med til at styrke udviklingen af et sundt selvværd. Derfor skal vi give børn og unge tid og mulighed for nærvær, ro og fordybelse. BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2

3 Odder Kommunes Børne- og Ungepolitik skal favne alle børn og unge i Odder Kommune Politikken skal danne fælles retning og styrke samarbejdet og sammenhængen på tværs af familier, kommunens almene tilbud og tilbud til børn og unge med særlige behov og deres familier. Med andre ord skal politikken understøtte helhed og sammenhæng i samarbejdet omkring alle indsatser over for børn, unge og deres familier. Børne- og Ungepolitikken skal være med til at føre byrådets 3 tværgående politikker ud i livet: Desuden bygger Odder Kommunes børne- og ungepolitik på FN s Børnekonventions grundlæggende principper: POLITIK FOR DET GODE LIV POLITIK FOR ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED POLITIK FOR VÆKST OG UDVIKLING Sundhed Sikring af barnets interesser Retten til at udtrykke sine meninger Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination Social sikkerhed Hvile og fritid BØRNE- OG UNGEPOLITIK 3

4 Vision Børne- og ungepolitikkens vision er vores fælles overordnede retning. Visionen er dét der driver og motiverer os og dét vi rækker ud efter og stræber efter at opnå sammen: Livsduelige børn og unge, der inkluderer hinanden, og som hver især er en betydningsfuld del af fællesskabet Livsduelighed handler først og fremmest om at have det godt og gøre det godt i livet. Livsduelige børn og unge har glæde ved livet og håb for fremtiden, og de tør at forfølge drømme og ønsker. En sund udvikling af livsduelighed beror på flere ting. Alle børn og unge har brug for at være en del af fællesskabet. Med det menes, at barnet har deltagelsesmuligheder, og oplever sig som ligeværdig og betydningsfuld i fællesskabet. Livsduelighed handler også om at kunne mestre livet at man kan lykkes i forhold til de krav og forventninger, der knytter sig til forskellige livsområder. Mestring er også, på en konstruktiv måde, at kunne håndtere de udfordringer og den modgang, som livet også byder på - uden at miste en grundlæggende optimistisk og nysgerrig indstilling til tilværelsen. Barnets livsduelighed styrkes, når barnet får mulighed for at udvikle sig og udfolde sit potentiale. Derfor har børn og unge brug for trygge miljøer, hvor de kan udforske, erfare og udvikle sig i mødet med passende udfordringer og krav. Det er afgørende for udvikling af livsduelighed, at barnet oplever tryghed og nærhed i tilværelsen. Tryghed er en forudsætning for at turde handle og nogle gange fejle. Med visionen for øje, arbejder vi målrettet for at alle børn og unge i Odder Kommune: udfolder deres potentiale for læring, trivsel og udvikling har det godt og oplever en tryg tilværelse gennem nærhed og fællesskab er en del af og bidrager til inkluderende fællesskaber er medskabere af eget liv og fællesskabet lever et sundt og aktivt liv Livsduelighed skabes og udvikles gennem samspillet mellem et menneskes personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer og kommer til udtryk gennem evnen til konstruktivt at håndtere udfordringer, til at fungere alene såvel som i fælleskaber og til at udvikle sig i mødet med omverdenen. Livsduelighed udvikles og grundlægges i barnets tidlige leveår gennem tætte relationer til de nære omsorgspersoner i barnets liv. Men det er aldrig for sent livsduelighed kan styrkes og udvikles i familien, i sociale netværk, i fritidslivet samt i institutions- og uddannelsesforløb gennem pædagogisk arbejde og gode relationer. Børne- og Ungepolitikken er inddelt i 7 temaer, som tilsammen skal danne ramme for vores indsats og samarbejde, og som skal understøtte og konkretisere hvordan vi arbejder hen mod at realisere visionen. Temaerne beskriver de principper og leveregler, som er styrende for vores indsats, og som er en integreret del af vores tænkning og tilgang i det daglige. BØRNE- OG UNGEPOLITIK 4

5 1. Inkluderende Fællesskaber Alle børn og unge har brug for at opleve sig som værdifulde og have deltagelsesmuligheder i fællesskabet. Børn udvikler sig, trives og lærer i relationer og i fællesskaber med andre børn og voksne. I Odder Kommune skaber og udvikler vi bæredygtige og inkluderende fællesskaber, som styrker alle børns læring, udvikling og trivsel. Gode inkluderende fællesskaber er præget af, at alle børn respekterer og profiterer af forskelligheder og mangfoldighed - fællesskaber hvor ingen børn blot tolereres, men hvor alle deltager som ligeværdige medlemmer. Vores fællesskaber skal favne flest mulige børn og modvirke eksklusion. Jo tættere børn og unge er på det almene liv i skole, institution og i fritidslivet, jo bedre klarer de sig senere i livet. Inkluderende fællesskaber er et fælles ansvar Inkluderende fællesskaber er et fælles ansvar og ikke mindst forældre spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe en stærk inkluderende kultur. Voksne, der arbejder med børn og unge, understøtter forældre i at indgå som aktive medspillere i det inkluderende arbejde, og giver forældre viden om og blik for inkluderende fællesskaber og den gevinst der kan være i forskelligheden. En kultur præget af et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene, skal medvirke til at der er åbenhed og dialog, når et barn har særlige behov. Åbenhed skaber forståelse, tolerance og indsigt i forældregruppen, hvilket styrker det enkelte barn og fællesskabet. Alle børn og unge skal have lige adgang til Odder Kommunes fritids- og foreningsliv. De kommunale tilbud understøtter brobygning mellem familie og foreninger og samarbejder med foreningerne om at skabe gode inkluderende foreningsmiljøer. BØRNE- OG UNGEPOLITIK 5

6 2. Læring, udvikling, trivsel og dannelse Vores børnesyn hviler på, at alle børn har potentialer. Det er vores opgave at spotte det enkelte barns ressourcer og understøtte at barnet opdager og udlever sit unikke potentiale og bliver så dygtig som det kan. Vi holder os for øje, at ambitionen om at barnet udlever sit fulde potentiale ikke har et endemål. Det er en progression og en bevægelse, som varer ved hele livet. Lyst og vilje til at lære Børns grundlæggende lyst til lege, skabe og lære skal bevares. Derfor skal vi møde og stimulere børns nysgerrighed og videbegær. Det gør vi bl.a. ved at skabe trygge og alsidige udviklingsmiljøer, som giver plads til og fremmer en eksperimenterende tilgang. Herved stimulerer vi børns lyst til at lære og modet til at kaste sig ud i nye udfordringer - og nogle gange fejle. Forskellige børn forskellige behov Børn og deres forudsætninger er forskellige. Derfor er det et bærende princip for vores tilgang, at vi er konstant nysgerrige på hvad der skal til for at understøtte lige præcis det enkelte barns læring, udvikling og trivsel og dannelse. Vi skal være dygtige og kreative i forhold til at skabe nye, differentierede og fleksible løsninger, der tager afsæt i børnenes behov, evner og udviklingsmål. Heri ligger også at vi har modet til at gå nye veje og prøve ting af. Vi har høje ambitioner for alle børn Vi har fokus på, at det enkelte barn møder tilpasse krav og udfordringer. Det betyder at vi skal sikre, at alle børn kan mestre de kontekster, som hverdagen leves i. For hvis vi stiller børnene over for urealistisk høje krav, sker der ingen udvikling. Omvendt går barnets udvikling også i stå, hvis vi forventer for lidt. Derfor skal vi have positive forventninger og ville noget med alle børn. Det betyder, at vi har sigte på at det enkelte barn udfordres lige tilpas så meget og på en sådan måde, at barnets udvikling og trivsel næres. Barnets alsidige personlige udvikling Vi vil understøtte børn og unge i at udvikle egenskaber og kompetencer, der styrker deres dannelse og personlige udvikling. Vedholdenhed, ihærdighed, empati, behovsudsættelse samt evner til at samarbejde og indgå i fællesskaber er fx vigtige egenskaber i forhold til at klare sig godt i livet helt bredt betragtet. Det gode børneliv er et liv i balance Mange børn oplever en hverdag med et højt tempo, med mange krav og valgmuligheder at forholde sig til. Det gode børneliv er et liv i balance - balance mellem at gøre og være. Vi skal give børn tid og mulighed for nærhed, ro og fordybelse. Børn skal have oplevelsen af at slå til og kunne leve op til hverdagens krav. Det er med til at understøtte en sund udvikling af selvværd. BØRNE- OG UNGEPOLITIK 6

7 3. Barnets Stemme Børn og unge er ligeværdige mennesker og skal respekteres og høres. Barnet skal opleve at være betydningsfuld og have indflydelse på egen hverdag og på fællesskabet gennem hele opvæksten. Når barnet bliver set, hørt og oplever indflydelse, styrkes barnets selvværd og udvikling. Vi bliver klogere af at lytte til, hvad barnet siger Det er de voksne omkring barnet, der har ansvaret for barnets læring, udvikling, trivsel, og dannelse. Men de voksne kan blive klogere af at lytte til hvad barnet siger. Derfor er vi nysgerrige på og har respekt for barnets perspektiv, og arbejder systematisk med at inddrage barnet og med at få barnet til at give sit syn på udfordringer og løsninger. Demokratisk dannelse kommer ikke af sig selv I Odder Kommune ønsker vi, at alle børn og unge forholder sig til og bidrager til det samfund, de er en del af. Vi har et fælles ansvar for alle at bidrage til børn og unges dannelse som aktive og bevidste medborgere, som kan medvirke i et demokratisk samfund. En forudsætning herfor er, at vi i hele barnets opvækst har fokus på at fremme barnets evne til og muligheder for at udtrykke sig. BØRNE- OG UNGEPOLITIK 7

8 4. Samarbejde hele vejen rundt om barnet Barnets udvikling og trivsel er en fælles opgave for alle vigtige aktører i barnets liv. Alle erfaringer og viden om, hvad der skal til, skal bringes i spil i samarbejdet hele vejen rundt om barnet. De vigtigste voksne i barnets liv Familier kan se ud på mange måder. Forældrene, eller andre nærmeste omsorgspersoner, er de vigtigste voksne i barnets liv og afgørende for barnets udvikling. Derfor er forældrenes perspektiv og erfaringer særligt vigtige at få bragt i spil i samarbejdet omkring barnet. Et godt samarbejde omkring barnet er med til at give ro, stabilitet og tryghed i barnets liv. Medarbejderne har et særligt ansvar for samarbejdet Medarbejdere i Odder Kommune skal prioritere og tage ansvar for et tæt og helhedsorienteret samarbejde med forældrene om barnets læring, udvikling og trivsel et samarbejde præget af gensidig respekt, anerkendelse, åbenhed, tillid og ligeværd. Voksne, der arbejder med børn og unge, skal derfor være dygtige til at mobilisere forældrenes ressourcer og understøtte forældrene i at støtte barnets udvikling og i at mestre eget familieliv. BØRNE- OG UNGEPOLITIK 8

9 5. Forebyggelse og tidlige, rettidige indsatser Alle børn skal trives og have det godt. Trivsel er fundamentet for at børn lærer og udvikler sig, og omvendt styrkes barnets trivsel, når barnet lykkes i forhold til læring og udvikling. Derfor går trivsel og udvikling hånd i hånd. Forebyggelse gennem stærke fællesskaber og fleksible løsninger Forebyggelse af mistrivsel hos alle børn er en grundlæggende del af vores tilgang og tænkning. Det betyder, at vi modvirker mistrivsel og eksklusion gennem stærke inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til alle, og hvor børnene kan være sig selv. En forebyggende tilgang indebærer også, at vi skaber fleksible og dynamiske løsninger med fokus på effekt og på, hvad der skal til, i forhold til at styrke ressourcerne hos netop det enkelte barn eller den enkelte gruppe. Tidlig indsats for livslang positiv effekt Forældre, såvel som voksne, der arbejder med børn og unge, reagerer tidligt i et problems opståen, dvs. allerede når et barn viser de første tegn på mistrivsel. Formålet er, at vi rettidigt går ind i et samarbejde om at give den rette og mindst mulig indgribende støtte, og undgår, at et problem vokser sig stort og uoverskueligt for barnet og familien. Vi er helhedsorienterede i vores tilgang med fokus på at forældrene understøttes i at mestre eget familieliv. Vi stræber efter lige muligheder for alle børn og unge. Børn der vokser op i sårbare familier er i markant højere risiko for at klare sig dårligere gennem livet end andre børn. Vi styrker de beskyttende faktorer og begrænser risikofaktorer omkring barnet og familien med henblik på at forebygge en negativ udvikling og øge den sociale mobilitet. En tidlig indsats kan give livslang positiv effekt. BØRNE- OG UNGEPOLITIK 9

10 6. Helhed og Sammenhæng Børne- og ungeområdet i Odder Kommune er præget af helhed og sammenhæng. Det betyder at vi har et helhedsorienteret syn på barnet, hvor vi ser barnet i de sammenhænge, som barnet lever sit liv i - familien, venner, skole, daginstitution, fritidsliv osv. familier oplever sammenhæng mellem barnets forskellige livsområder, fx mellem hjemmet og barnets skole- og fritidsliv. Det handler også om at familien oplever kontinuitet i samarbejdet med kommunen og gode overgange fx mellem dagtilbud og skole eller mellem ungdom og voksenliv. Barnet er ikke problemet barnet viser problemet Medarbejdere har en systemisk tilgang, som indebærer at vi forstår barnet i den sammenhæng, som barnet er i. Barnet påvirkes og påvirker de sociale sammenhænge, som det er en del af, og derfor forstår vi barnets adfærd som noget der udspiller sig i relation til andre. Når et barn har udfordringer, kigger vi aldrig alene på barnet, men også på de relationer og mønstre som barnet indgår i. Vi har et skarpt systemisk blik for helheden, og skaber fleksible og dynamiske løsninger med fokus på hvad der skal til, for at barnet kan mestre en given kontekst og opnå læring, trivsel og udvikling. Sammen og på tværs med barnet og familien i fokus Endelig betyder den helhedsorienterede tilgang at vi har blik for at bringe de rette kompetencer og fagligheder i spil rettidigt. Vi skal sikre en hurtig og smidig igangsættelse af indsatser på tværs af fag og sektorer med henblik på at fremme den bedst mulige løsning af kerneopgaven. Et smidigt og velfungerende tværgående samarbejde fordrer en kultur præget af en stærk systematik i vores arbejde. Indsatser og samarbejde skal altid tage afsæt i en sammenhængende og koordineret plan, for det enkelte barn eller den enkelte gruppe af børn, som er udarbejdet sammen med familierne. Den røde tråd i barnets liv giver tryghed og lyst til at lære Vi skaber den røde tråd i barnets liv. Det giver barnet og dets familie tryghed og understøtter barnets udvikling. Det er vigtigt at børn, unge og deres BØRNE- OG UNGEPOLITIK 10

11 7. Sundt og Aktivt Børne- og Ungeliv Sundhed og velvære er et væsentlig grundlag for børn og unges læring, trivsel og udvikling. Børn og unges sundhed er et fælles ansvar, og i Odder Kommune understøtter vi børn, unge og familiers muligheder for et sundt og aktivt liv, og inddrager de mange lokale aktører, som spiller en vigtig rolle for børn og unges sundhed. Børn skal have en sund start på livet Sundhed og sundhedsvaner grundlægges tidligt i livet, og vi vil medvirke til at give børn en sund start på livet. Forældre er afgørende for at børn og unge vokser op som sunde børn, og vi vil indgå i et tæt forældresamarbejde med fokus på at arbejde sammen hele vejen rundt om barnet i forhold til styrke barnets sundhed. børn og unges udvikling af risikoadfærd. Sunde rammer, forebyggelse og sundhedsfremme i hverdagen løfter indsatsen, og sociale relationer og fællesskaber er bærende principper for iværksatte tiltag og aktiviteter. Naturen og udelivet som rum for læring og bevægelse Vi vil fremme børn og unges bevægeglæde ved at skabe rammer, der indbyder til aktivitet og bevægelse. Vi vil aktivt bruge naturen og udelivet som læringsrum og som ramme for børns bevægelse i hverdagen. Et fritids- og foreningsliv for alle Vi vil fastholde og udbygge et attraktivt og mangfoldigt foreningsliv, hvor alle børn og unge har mulighed for aktiv deltagelse. Sundhed i hverdagen Med brede sundhedsfremmende tiltag har vi i de kommunale tilbud fokus på at reducere ulighed i sundhed. Med forebyggende indsatser vil vi arbejde for at modvirke BØRNE- OG UNGEPOLITIK 11

12 ODDER KOMMUNE, RÅDHUSGADE 3, 8300 ODDER, TEL

UDKAST Odder Kommunes indsats og anbringelsesstrategi

UDKAST Odder Kommunes indsats og anbringelsesstrategi UDKAST Odder Kommunes indsats og anbringelsesstrategi Forord Odder Kommunes indsats- og anbringelsesstrategi retter sig primært mod børn og unge, hvis udvikling og trivsel ikke alene kan sikres gennem

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale S 1 Velfærdspolitik Børne- og Ungepolitik Medborgerpolitik Miljøpolitik Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter tidlig sammenhængende indsats Børn og unge skal udfordres FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge kan være i udfordringer de er ikke en udfordring Gældende fra 2019 til 2022 GREVE

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I

I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I TIDLIG, RETTIDIG INDSATS OG FOREBYGGELSE HELHEDSSYN PÅ BØRNENE OG DE UNGE VIDENSBASERET UDVIKLING AF VORES PRAKSIS SAMSKABELSE MED OG FOR BØRNENE

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik UDKAST Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik For perioden 2019-2022 Godkendt af Byrådet den xx Forord I Fredensborg Kommune mener vi, at alle børn skal have mulighed for at

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2019-22 Børn og unge der tør 1 DET HAR JEG ALDRIG PRØVET FØR, SÅ DET KLARER JEG HELT SIKKERT! PIPPI LANGSTRØMPE Indledning I Børne- og Ungepolitikken for 2019-22 ønsker vi som byråd

Læs mere

Sammenhængende. Børne. politik

Sammenhængende. Børne. politik Sammenhængende Børne politik Læsevejledning Den Sammenhængende Børnepolitik omfatter alle børn og unge i Brønderslev Kommune. Betegnelsen barn/børn anvendes som en samlet betegnelse uanset alder. Politikken

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

BØRNE- & UNGEPOLITIK HERNING SKABER VI VENSKABER Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber

BØRNE- & UNGEPOLITIK HERNING SKABER VI VENSKABER Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber BØRNE- & UNGEPOLITIK Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber vi venskaber er udarbejdet i samarbejde med børn og unge, forældre, medarbejdere, foreninger, erhvervslivet

Læs mere

HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2018-2022 INDLEDNING Formålet med Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik er at sætte ramme og retning for udviklingen af livsduelige børn og unge. Alle skal have

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe I Gladsaxe Kommune har vi store ambitioner for vores arbejde med børn og unge. Vi har en vision om, at børn og unge vokser

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Børn og unge former fremtiden

Børn og unge former fremtiden Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Høringsmateriale, godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 20. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 VISION... 4 Børn og unge

Læs mere

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi 1 Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi Frederiksbjerg Dagtilbud er en del af Børn og Unge i Aarhus Kommune, og dagtilbuddets kerneopgave, vision og strategi er i harmoni med magistratens

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023 Indledning Dagtilbuds- og skolepolitikken er blevet til i en inddragende proces, hvor forældrerepræsentanter, ledere, medarbejdere,

Læs mere

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Forord Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Side 1 af 11 Vi har i byrådet vedtaget en politik, som er for

Læs mere

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Vision værdier mål... 2 De voksnes ansvar børn og unges medansvar... 2 VISION... 3 Børn og

Læs mere

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle.

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. 1 Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. DUS står for det udvidede samarbejde, for vi er optaget af at skabe helheder i børns liv og sikre sammenhæng mellem undervisning og fritiden.

Læs mere

Fælles indsatsområder Dagtilbuddet Christiansbjerg

Fælles indsatsområder Dagtilbuddet Christiansbjerg Dagtilbuddet Christiansbjerg Indholdsfortegnelse Fælles indsatsområder... 2 Samskabelse forældre som ressource:... 2 Kommunikation:... 4 Kreativitet:... 4 Sprog:... 5 1 Fælles indsatsområder I dagtilbuddet

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Børne- og skolepolitikkens indsatshus

Børne- og skolepolitikkens indsatshus Børne- og skolepolitikkens indsatshus De 4 indsatsområder Indsatsområderne tager afsæt i større udfordringer, der bedst løses i samarbejde mellem flere parter, eller som har særlig faglig eller politisk

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles ansvar - fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles ansvar - fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles ansvar - fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK AARHUS KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK AARHUS KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK AARHUS KOMMUNE Børne- og Side 3 Side 3 FORORD Vi er glade for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Vi har i byrådet vedtaget en politik,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK 06.01.2017 HØRINGSFORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2017 2020 1 FORORD Det er med stor glæde, at jeg på vegne af Børne- og Skoleudvalget kan præsentere en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, der skal

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion Læring Børnesyn Sundhed Forældreinddragelse Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Forord I årene 2011-13 har Dagtilbud og Dagplejen i Aalborg

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik SUND OPVÆKST Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2018 1 Forord Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes børne-, unge- og familiepolitik. Sund Opvækst opstiller en række ambitiøse

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik.

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Forord Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Vi har i byrådet vedtaget en politik, som er for alle børn og

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Haderslev Reformen Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner FN Børnekonvention Læring i universer Fremskudt indsats Social indsats Social strategi Fælles retning - lokal udvikling

Læs mere

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Nordvestskolens værdigrundlag

Nordvestskolens værdigrundlag Nordvestskolens værdigrundlag Forord: Skolens værdigrundlag er Nordvestskolens fundament. Nordvestskolen vil grundlæggende gøre eleverne livsduelige ved at være en udviklingsorienteret skole, der lægger

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Aarhus Kommune

UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Aarhus Kommune BØRNE- OG UNGEPOLITIK Aarhus Kommune Børne- og ungepolitik Side 2 Børne- og ungepolitik Side 3 Forord Vi er glade for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Vi har

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK T S A K UD Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Forordet kommer senere BØRN & UNGE POLITIKKEN HAR 5 TEMAER. Hans Erik Møller Formand Børn & Familieudvalget Knud Jager Andersen

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

En sammenhængende BØRNE- OG UNGEPOLITIK

En sammenhængende BØRNE- OG UNGEPOLITIK En sammenhængende BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2017 2020 2 Fællesskaber IND- HOLD 3 Forord 4 Børnene er fremtiden 5 9 Læring og dannelse Det mangfoldige, forpligtende forældresamarbejde 10 Børnenes og de unges

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune 9 Fokus OMRÅDER Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives Byrådet besluttede den 14. maj 2018 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken danner en fælles platform og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Børn, Unge og Læring - december 2018 Indhold Indledning 3 Formål 3 Struktur og rammer for SFO og SFO-klub 3 SFO og SFO-klub og Børne-

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret.

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret. Input til dialogmøde med Undervisnings- og skoleudvalget. Det nye i den styrkede læreplan er, at der nu laves et fælles sprog og retning for arbejdet i dagtilbud 0 6 år. Det skal være tydeligt, hvad der

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået.

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået. Skolepolitik Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den Gode Skole i Silkeborg Kommunes skolevæsen

Læs mere

Dagtilbudspolitik i Hjørring Kommune 2019

Dagtilbudspolitik i Hjørring Kommune 2019 Dagtilbudspolitik i Hjørring Kommune 2019 Forord I Hjørring Kommune har vi i fællesskab udviklet en ny ambitiøs politik, der sætter en fælles retning for udviklingen af dagtilbudsområdet i de kommende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik TÅRNBY KOMMUNE Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2019-2022 0 Indhold Forord... 2 Vision... 3 Værdigrundlag... 4 Menneske- og læringssyn... 5 Temaer for mål og handlinger... 5 Sociale kompetencer...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG...

INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG... Indhold INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG... 3 - BARNESYNET... 3 - DANNELSE OG BØRNEPERSPEKTIV... 3 - LEGEN... 3 - LÆRING... 4 - BØRNEFÆLLESSKABER... 4 - PÆDAGOGISK

Læs mere

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være 2018 BØRN- OG UNGEPOLITIK Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være INDHOLD 03 Forord 04 Indledning De overordnede målsætninger for børn og unge 05 En tidlig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik. I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge lærer og trives.

Børne- og Ungepolitik. I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge lærer og trives. Børne- og Ungepolitik I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge lærer og trives. Politikken består af fem værdibaserede overskrifter Politikken viser, hvilken retning Aalborg Kommune ønsker,

Læs mere

GRUNDLAG. for det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde. Grundlaget indeholder konkrete mål, midler og metoder for det fritidsog ungdomspædagogiske

GRUNDLAG. for det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde. Grundlaget indeholder konkrete mål, midler og metoder for det fritidsog ungdomspædagogiske Grundlaget indeholder konkrete mål, midler og metoder for det fritidsog ungdomspædagogiske arbejde i Fredericia kommune 2017 GRUNDLAG for det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde www.fredericia.dk 2

Læs mere

Ny Børne- og Ungepolitik i Aalborg Kommune

Ny Børne- og Ungepolitik i Aalborg Kommune Ny Børne- og Ungepolitik i Aalborg Kommune 2014 2017 Diskussionsoplæg til fællesmøde d. 10. oktober 2014 Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget Indhold Forord... 4 Indledning... 4 Formål... 4 Værdier

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere