Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016"

Transkript

1 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste opvækstvilkår for alle vores glade, frække, sjove, forsigtige, vilde og eftertænksomme børn og unge. I Kommunalbestyrelsen arbejder vi målrettet med at skabe sammenhæng i børn og unges liv. Det har betydet, at vi har ændret organiseringen, således at børne- og ungeområdet er blevet samlet i én forvaltning, og vi har revideret den sammenhængende børnepolitik. Vores nye sammenhængende børne- og ungepolitik er blevet til i et bredt samarbejde mellem ledere, medarbejdere og politikere. Det har for Kommunalbestyrelsen været vigtigt, at forskellige perspektiver inde for børne- og ungeområdet blev inddraget i processen. Vi er i Kommunalbestyrelsen stolte af at præsentere vores sammenhængende børne- og ungepolitik, som den overordnede ramme for samarbejdet om børn og unge i Hvidovre og som tager afsæt i vores fælles vision om: at uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem Derfor vil det politiske omdrejningspunkt være, at alle børn og unge med afsæt i deres forudsætninger trives og udvikler sig i en positiv retning. Det betyder, at I som forældre oplever, at Hvidovre Kommune understøtter jeres børns udvikling, trivsel og selvstændighed. Det er jer som forældrene, der har hovedansvaret for jeres børns opvækst. Børne- og ungearbejdet vil være kendetegnet ved samarbejde med forældrene med udgangspunkt i et fælles mål om at ville det bedste for vores børn og unge. Vi har et fælles ansvar for, at vores børn og unge i videst muligt omfang oplever, at de bliver inkluderet i vores almene institutioner og skoler. Kommunalbestyrelsens politik skal være med til at sikre, at vi skaber sammenhæng mellem den generelle indsats, den forebyggende indsats og den målrettede indsats i forhold til udsatte børn og unge. Underskrift Borgmester 1

2 Indledning Den sammenhængende børne- og ungepolitik er vores fælles arbejds- og værdigrundlag på børne- og ungeområdet i Hvidovre Kommune. Målgruppen er kommunes børn og unge, deres familier, medarbejdere samt politikere. I politikken udstikkes retning for det generelle område, den forebyggende indsats og den særlige indsats over for børn og unge i udsatte positioner. Langt de fleste børn og unge i Hvidovre har en sund og tryg opvækst, men kommunen har en særlig forpligtelse over for børn og unge, der giver anledning til bekymring eller er i vanskeligheder. Uanset hvilke vanskeligheder barnet eller den unge er i, skal hjælpen organiseres i samarbejde med forældrene på en sådan måde, at det fremmer børn og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Det gælder både, når vi taler tidligt forebyggende arbejde, og når vi taler målrettet indsats over for børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Den sammenhængende børne- og ungepolitik opstiller retningslinjer for, hvordan der i Hvidovre Kommune kan opnås sammenhæng mellem det generelle arbejde i institutioner og skoler, det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børne- og ungepolitik beskriver den overordnede ramme for børne- og ungearbejdet. I politikken præsenteres først det børne- og ungesyn, som vil være udgangspunktet for de professionelles arbejde med børn, unge og familier i Hvidovre. De tre centrale omdrejningspunkter for politikken er: Trivsel og sundhed Udviklingsmuligheder for alle Parat til fremtiden De professionelle arbejder med omdrejningspunkterne med afsæt i et fælles fagligt fundament, som er beskrevet efter de tre centrale omdrejningspunkter. Formålet med det fælles faglige fundament er, at alle børne- og ungemedarbejdere i Hvidovre har en fælles tilgang til at fremme børn og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal i sin helhed medvirke til at understøtte arbejdet med den overordnede vision om, at Hvidovre Kommune sammen med jer som forældre skal være de bedste til at udvikle børn og unge uanset, hvilke forudsætninger det enkelte barn har. 2

3 Baggrund Alle kommuner skal ifølge Lov om Social Service 19 udarbejde en sammenhængende børnepolitik. Den sammenhængende børne- og ungepolitik har til formål at sikre sammenhæng og fælles retning mellem Hvidovre Kommunes generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Hvidovre Kommune har i arbejdet med den sammenhængende børne- og ungepolitik hentet inspiration i FN s børnekonvention, som Danmark har tiltrådt. Den sammenhængende børne- og ungepolitik vil derfor, med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens politiske visioner og prioriteringer danne ramme om den indsats, der iværksættes over for alle Hvidovre Kommunes børn og unge, samt sikre kvalitet og sammenhæng i alle børn og unges hverdag. Hvidovre Kommunes børne- og ungesyn. Børn og unge i Hvidovre skal have en sund og tryg opvækst, hvor nøgleordene er trivsel og livsglæde, da det er forudsætningen for udvikling, læring og en tillidsfuld tilgang til omverdenen. I har som forældre ansvaret for jeres børns trivsel, opdragelse og udvikling. Hvidovre Kommune understøtter dette ved at give jeres børn og unge gode, solide og kvalitetsorienterede institutions- og skoletilbud. Derfor kan I som forældre forvente at arbejdet med jeres børn og unge tage afsæt i følgende: Børn og unge ses først og fremmest en del af et familiefællesskab. I arbejdet med børn og unge har Hvidovre Kommunes medarbejdere fokus på dét der virker og tillid til, at alle børn har uanede potentialer og udviklingsmuligheder - uanset forudsætninger. Medarbejderne vil stille krav og forventninger til jeres børn med afsæt i barnets forudsætninger. Børne- og ungemedarbejdere har sammen med jer som forældre et fælles ansvar for at sikre de bedste udviklingsmuligheder for jeres børn og unge. Hvis jeres barn eller ung har et behov, som ikke kan løses i familien eller netværket, vil Hvidovre kommunes børne- og ungemedarbejdere forsøge at finde løsninger i dialog og samspil med barnet eller den unge og familien. 3

4 Børn og unge skal høres og have medindflydelse på egne forhold i respekt for børn og familiers forskellige baggrunde og udgangspunkter. Børn og unge udvikler sig gennem positive sociale relationer. Når børn og unge oplever sig som medlemmer af fællesskaber, har det afgørende betydning for deres sundhed, velbefindende og udvikling. Derfor lægger Hvidovre Kommune vægt på, at et godt børneog ungeliv i Hvidovre er kendetegnet ved et hverdagsliv, hvor der er sammenhæng mellem familien, skole, dagtilbud, fritidsaktiviteter og lokalområdet. Trivsel og sundhed Alle børn og unge har krav på omsorg og en sund og tryg opvækst både fysisk, psykisk og socialt med henblik på at få et alsidigt udviklende liv. Tryghed og trivsel er drivkraften for alle børn og unges nysgerrighed og læring. Det er derfor af vital betydning, at barnet fra fødslen opbygger trygge og tillidsfulde relationer til forældrene og senere til andre betydningsfulde voksne, som de vil møde gennem deres tilknytning til institutioner og skoler. Børn og unge har her mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber, hvor de kan knytte venskaber og udvikle sociale kompetencer. Hvidovre Kommunes medarbejdere arbejder sammen med jer forældre om sundheds- og udviklingsfremme, således at jeres børn får mulighed for at få tilstrækkelig viden om, og forståelse for, en sund livsstil. Det er vigtigt, fordi det er forudsætningen for, at jeres børn og unge senere i livet træffer sunde valg til gavn for dem selv og deres omgivelser. Hvidovre Kommune arbejder målrettet på at sikre, at børn og unge har adgang til sund mad og drikke i kommunens institutioner og skoler samt mulighed for leg og bevægelse ud fra en tankegang om, at det spiller en fundamental rolle for deres trivsel og udvikling. I kan forvente at: I som forældre modtager sundhedsrådgivning samt oplysning vedrørende jeres børn og unges behov for omsorg, tryghed, sundhed og udvikling i gode fysiske rammer. Institutioner og skoler arbejder med trivsel, sundhed og gode sociale fællesskaber og der vil være fokus på leg og bevægelse. Jeres børn og unge lærer vigtigheden af sunde og regelmæssige måltider, god hygiejne og en sund livsstil. Jeres børn og unge informeres og vejledes om rusmidler, sex, alkohol, rygning mv. 4

5 Udviklingsmuligheder for alle Alle børn og unge har krav på udviklingsmuligheder I Hvidovre Kommune stilles der forventninger til jeres børns læring, undervisning og uddannelse efter individuelle forudsætninger og kompetencer. Børne- og ungemedarbejdere vil sikre, at alle børn og unge får mulighed for at blive aktive samfundsborgere og deltage i arbejds- og samfundslivet. Indsatsen over for børn og unge i vanskelige situationer er kendetegnet ved, at de støttes så tidligt og så tæt på nærmiljøet som muligt. Indsatsen er helhedsorienteret og bygger på et princip om rettidig og mindste indgriben. Børn og unge i vanskelige situationer inkluderes ligeværdigt i de sociale og faglige fællesskaber. Når det almene tilbud ikke kan skabe rammerne for børn og unges sociale og faglige trivsel, udvikling og selvstændighed, tilbydes de på baggrund af en faglig vurdering, relevante tilbud, der sikrer deres lærings- og udviklingsmuligheder. Alle tilbud har et forebyggende formål og understøtter forældreopgaven. Indsatser har fokus på inddragelse af forældre og børn og fokuserer på barnets og familiens ressourcer. I kan derfor forvente at: Alle børn og unge har mulighed for at få et institutionstilbud, et skoletilbud, eller et ungdomsuddannelsestilbud i eller uden for kommunen, hvor der er tilgængelighed og hvor de nødvendige lærings- og hjælpemidler til stede. Desuden skal den nødvendige faglige ekspertise være til rådighed. Hvis jeres børn og unge modtager et specialiseret tilbud er sigtet altid mod en tilbagevenden til almenområdet. Kommunens tilbud er kendetegnet ved høj kvalitet både på almenområdet og på specialområdet. Indsatsen tager udgangspunkt i en forståelse for, at I som forældre har den største viden og det primære ansvar for jeres barn. Der arbejdes med inkluderende fællesskaber for alle børn og unge. Parat til fremtiden Børn og unge skal tilbydes muligheder uanset forudsætninger, der gør dem parat til deres fremtid og voksenlivet. Det er hos jer som familie de kulturelle værdier og demokratiske og samfundsmæssige normer grundlægges. Børn og unge skal lære at være ansvarlige og demokratiske borgere, der har tillid til egne og fællesskabets muligheder og udfordringer. De skal kunne navigere i det multikulturelle samfund og den globaliserede verden. De skal lære at se forskelligheder som en ressource og drage nytte heraf. 5

6 Udvikling og uddannelse er en forudsætning for, at jeres børn og unge kan blive ansvarlige, selvstændige og aktive samfundsborgere. Derfor skal alle unge med udgangspunkt i deres ønsker og forudsætninger have en ungdomsuddannelse, der kan gøre dem parate til selvstændighed, arbejdsmarkedet og voksenlivet. Børn udvikler sig og lærer gennem aktiviteter og leg. Alle børn og unge skal opleve en balance mellem deres egne forudsætninger, og de udfordringer de bliver stillet over for. Børn og unge udvikler sig i forskelligt tempo. Derfor skal de kommunale institutions- og skoletilbud tilbyde en bred vifte af udviklings- og læringsmiljøer. Læring skal foregå både i formelle undervisningsmiljøer og i uformelle, udfordrende og eksperimenterende miljøer med såvel fysiske aktivitet, leg, kreativ som intellektuel udfoldelse. I kan derfor forvente at: Der er høj faglighed i institutioner og skoler, så der bliver stillet krav til jeres børns uddannelse og læring, på en måde så der er balance mellem jeres børns forudsætninger og de udfordringer, de bliver stiller over for. Medarbejderne arbejder med at udvikle børn og unges sociale og kulturelle kompetencer i samarbejde med jer forældre. Medarbejderne skal gennem deres faglighed sikre, at børn og unge er motiverede for udvikling og uddannelse. Medarbejderne har i samarbejde med jer forældre fokus på, at børn og unge får kendskab til de muligheder tilværelsen rummer. Medarbejderne sikrer formidling og forståelse for normer og samfundsmæssige værdier til børn og unge. Det fælles faglige fundament Børne- og ungemedarbejdere i Hvidovre kommune arbejder ud fra et fælles fagligt fundament. Det betyder, at børn, unge og deres familier kan forvente at alle, der arbejder på børneområdet har særligt fokus på sammenhæng i børn og unges liv, tidlig indsats og inklusion. Det skal medvirke til at sikre, at forældrene oplever en ensartethed og høj faglig kvalitet i institutioner og skoler. Hele den sammenhængende børne- og ungepolitik bygger på det fælles faglige fundament. Der bliver lagt vægt på dialog og et gensidigt forpligtende samarbejde mellem familien og børne- og ungemedarbejdere, fordi det er afgørende for at barnet eller den unges forudsætninger understøttes og udvikles. Sammenhænge i børn og unges liv Sammenhænge skaber den røde tråd fra barndom til ungdom og videre til et selvstændigt voksenliv. Sammenhæng handler om overgange i almenområdet generelt og om overgange fra almenområdet til indsatser for børn og unge i udsatte positioner. 6

7 Børne- og ungemedarbejdere har særligt fokus på de forskellige skift, der er i børns liv for eksempel fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse. For langt de fleste børn er overgange en naturlig del af livet og noget de ser frem til med glæde. En mindre gruppe af børn og unge har brug for særlig støtte således, at de også får sammenhæng i deres børne- og ungdomsliv. Alle børne- og ungemedarbejdere har særligt fokus på samarbejdsflader mellem medarbejdere og de forskellige institutioner, skoler og indsatser. Et højt niveau af tværfaglighed medvirker til respekt og anerkendelse af forskellige fagligheder. Alle børneog ungemedarbejdere prioriterer højt at deltage i forskellige samarbejdsfora på tværs af afdelinger og faglighed for at sikre en sammenhængende indsats over for børn og unge. Tidlig indsats Børne- og ungemedarbejderne i Hvidovre vil sikre en tidlig indsats i forhold til de børn og unge, der vækker bekymring. Derfor har børne- og ungemedarbejdere et målrettet tværfagligt samarbejde med fokus på inddragelse af forældrene. Dette skal resultere i, at der findes en løsning tæt på barnets og den unges hverdag. Det betyder, at der i forhold til børn og unge i Hvidovre bliver arbejdet med sammenhænge i deres liv, en tidlig indsats over for børn og unge, der vækker bekymring, og at der tænkes i inkluderende miljøer. I Hvidovre Kommune er børn og unge omgivet af opmærksomme voksne, der handler, hvis de observerer tegn, der giver anledning til bekymring. Børne- og ungemedarbejdere yder en tidlig og målrettet indsat, gennem indsatsmodellen itide og de tværfaglige netværk. Indsatser for børn og unge med bekymrende kriminel adfærd sker igennem det generelle kriminalitetspræventive arbejde i SSP-regi (Skole, Socialindsats og Politi) eller det konkrete arbejde med det enkelte barn eller unge, jævnfør plan for indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge. Inklusion Børn og unge i Hvidovre skal opleve, at de bliver set, hørt og værdsat som de unikke personer, de er. Inklusion handler om at høre til i et udviklende og forpligtende fællesskab. Hvidovre Kommune støtter alle børn og unge i at kunne indgå i de faglige og sociale fællesskaber, som institutioner og skoler består af. Det vil vi gøre ved at skabe differentierede fællesskaber, hvor hvert enkelt barn og ung trives, lærer og udvikler sig fagligt, personligt og socialt. Børne- og ungemedarbejderne har derfor fokus på barnets og den unges relationer i fællesskabet, med fokus på barnets og den unges ressourcer og muligheder. Forskelighed ses som en ressource, og alle børn og unge betragtes som kompetente medborgere. 7

8 Sammenhæng mellem faglighed og ressourcer Det er Kommunalbestyrelsens ansvar at sikre tilbud så børn og unge trives, udvikler de nødvendige færdigheder og er godt rustet til at klare deres fremtid. Det gøres bedst, hvis der er sammenhæng mellem den faglige kvalitet, økonomistyring og Hvidovre Kommunes lokale tilbud til børn, unge og deres familier. På børne- og ungeområdet er der forskelligartede lovkrav, der skal efterleves, dels i forhold til den faglige indsats, dels i forhold til at sikre børn, unge og familierne deres rettigheder. Det vil vi opnå ved at have: Fokus på, hvordan vi bruger de ressourcer, der er til rådighed på børne- og ungeområdet, så det sker mest hensigtsmæssigt og effektivt. Fokus på ressourcebehovet i forhold til opgaven, den faglige kvalitet og økonomistyring Fokus på evaluering og sammenhængen mellem af faglige kvalitet, anvendelse af ressourcer og den ønskede effekt. Hvidovre Kommunes serviceniveau over for børn, unge og familier er synligt og tilgængeligt for borgerne. I vurderingen af de forskellige indsatser skal relevant viden og resultater inddrages som en fast del af beslutningsgrundlaget. Børne- og Ungeforvaltningen vil gennem den overordnede økonomiske styring, målrette de eksisterende ressourcer på området, så de bruges mest hensigtsmæssigt til gavn for arbejdet med børnene, de unge og deres familier. Sådan er vi organiseret Børne- og ungeområdet spænder fra 0-18 år. Nedenstående figur illustrerer hvordan Børne- og Ungeforvaltningen er organiseret. 8

9 Tilblivelse og evaluering af den sammenhængende børne- og ungepolitik 1. marts 2011 blev der etableret en Børne- og Ungeforvaltning med det formål at skabe en større sammenhæng på børne- og ungeområdet. Den sammenhængende børne- og ungepolitik vil være det fælles arbejdsgrundlag for alle børne- og ungemedarbejdere i Hvidovre Kommune. Politikken henvender sig til borgere og stiller krav til Børne- og Ungeforvaltningen med afsæt i de politiske visioner. Den sammenhængende børne- og ungepolitik er en overordnet ramme, der sætter retning for både det generelle arbejde med børn og unge samt for arbejdet med børn og unge der i kortere eller længere perioder er i udsatte i positioner. Politikken er udarbejdet i et bredt samarbejde mellem børne- og ungemedarbejderne og kommunalbestyrelsens medlemmer. Den sammenhængende børne- og ungepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen dato og vil blive revideret senest i år Politikken vil løbende blive evalueret, i Hvidovre Kommune er hovedopgaven at udvikle børns og unges potentiale uanset, hvilke forudsætninger de har. Derfor vil der løbende blive evalueret på resultaterne af de forskellige tilbud og indsatser, der er på børne- og ungeområdet. Der vil i evalueringen af den sammenhængende børne- og ungepolitik være særligt fokus på: Sammenhæng i børn og unges liv herunder overgange fra forskellige tilbud og indsatser samt overgangen fra barn til voksen. Den tidlige indsats herunder den tværfaglige indsats, som skal medvirke til, at der tænkes i helheder. Evalueringen vil foregå gennem dokumentation, medarbejder- og brugerundersøgelser. 9

10 Evalueringen skal medvirke til at skabe en sammenhæng mellem visionen på børne- og ungeområdet og tilbud/indsatser på området. Den sammenhængende børne- og ungepolitik definerer den grundlæggende tilgang til arbejdet med Hvidovres børn, unge og familier. Med afsæt i politikken er der udarbejdet serviceniveauer, indsatser, værktøjer inden for de enkelte områder og på tværs. Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal ses i sammenhæng med Hvidovre Kommunes øvrige politikker. I forhold til målgruppen for denne politik er der en tæt kobling til Hvidovre Kommunes Handicappolitik og Sundheds- og Forebyggelsespolitik. De vil være tilgængelige elektronisk på Her vil serviceniveauer og retningslinjer, der understøtter politikken også være tilgængelige. 10

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Resumé af høringssvar om Den sammenhængende børne- og ungepolitik opdelt i 6 underkategorier

Resumé af høringssvar om Den sammenhængende børne- og ungepolitik opdelt i 6 underkategorier Resumé af høringssvar om Den sammenhængende børne- og ungepolitik opdelt i 6 underkategorier KATEGORI 1: DAGTILBUD 1.1 Børneinstitutionen Vedbyholm og bestyrelse 1.2 Børnehuset Mælkebøtten Hvidovre Kommunes

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Bornholms Regionskommune 2011 Indledning Sammenhængende børnepolitik Er godkendt af kommunalbestyrelsen d. 23. nov. 2006 Efterfølgende revideret og politisk godkendt i maj 2011.

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia

QAASUITSUP KOMMUNIA. Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia Børne- og Ungepolitikken bygger på FN's børnekonvention og på relevant lovgivning inden for området. Politikken handler om den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter tidlig sammenhængende indsats Børn og unge skal udfordres FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge kan være i udfordringer de er ikke en udfordring Gældende fra 2019 til 2022 GREVE

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet.

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2019-22 Børn og unge der tør 1 DET HAR JEG ALDRIG PRØVET FØR, SÅ DET KLARER JEG HELT SIKKERT! PIPPI LANGSTRØMPE Indledning I Børne- og Ungepolitikken for 2019-22 ønsker vi som byråd

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord...3 Indledning...3 Kompetente børn og unge...4 Forpligtende fællesskaber...5 Stærke netværk og et rigt

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Brobygning. Handleplan

Brobygning. Handleplan Brobygning Handleplan Indhold Indledning 4 Lovgrundlaget 4 Brobygning og inklusion 6 Sammenhænge i børns liv at bygge bro mellem børns steder 6 Overgang fra forældre til dagpleje/vuggestue 7 Brobygning

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Børn og unge former fremtiden

Børn og unge former fremtiden Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Høringsmateriale, godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 20. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 VISION... 4 Børn og unge

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Vision værdier mål... 2 De voksnes ansvar børn og unges medansvar... 2 VISION... 3 Børn og

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Alle børn og unge er en del af fællesskabet

Alle børn og unge er en del af fællesskabet Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi PIXIUDGAVE Til forældre Forskning har vist, at forskellighed i børnegruppen skaber et markant bedre udviklings- og læringsgrundlag

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe I Gladsaxe Kommune har vi store ambitioner for vores arbejde med børn og unge. Vi har en vision om, at børn og unge vokser

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale S 1 Velfærdspolitik Børne- og Ungepolitik Medborgerpolitik Miljøpolitik Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Børneperspektiv I Den Sammenhængende Skoledag er der en udvidet undervisningstid, et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger ligesom der er et fokus

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik UDKAST Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik For perioden 2019-2022 Godkendt af Byrådet den xx Forord I Fredensborg Kommune mener vi, at alle børn skal have mulighed for at

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

BØRNE- & UNGEPOLITIK HERNING SKABER VI VENSKABER Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber

BØRNE- & UNGEPOLITIK HERNING SKABER VI VENSKABER Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber BØRNE- & UNGEPOLITIK Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber vi venskaber er udarbejdet i samarbejde med børn og unge, forældre, medarbejdere, foreninger, erhvervslivet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015 Børne-, Unge- og Familiepolitik August 2015 1 Indhold Forord... 3 Vision... 5 Værdier og politisk fokus... 6 Børnelinealen... 7 Politiske mål og delmål... 9 1. Helhedsorienteret indsats... 10 2. Forebyggelse

Læs mere

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole Præsentation af dagplejen i Aalborg Kommune 767 dagplejere opdelt i 4 områder Ca. 2500 børn 33 dagplejepædagoger 11 ledere Film om Ny

Læs mere