Udkast Vejledning om sterilisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast Vejledning om sterilisation"

Transkript

1 1. juli 2014 Sagsnr Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse 3 2. Refleksionsperiode for personer mellem 18 og 25 år Den behandlende læge kan beslutte, at sterilisation kan ske før udløbet af refleksionsperioden 3 3. Den alment praktiserende læges pligter Den praktiserende læges vurdering af habilitet Pligt til vejledning og underskrift 4 Del 2: Sterilisation, der kræver tilladelse 5 1. Personer og situationer, hvor der kræves tilladelse til sterilisation 5 2. Den alment praktiserende læges pligter Forelæggelse for et samråd i regionen Underskrivning af ansøgning, lægens pligt til at vejlede og bekræfte, at vejledningen har fundet sted 6 4. Tilbud om samtaleforløb Formålet med samtaleforløb Kommunens gennemførelse af samtaleforløb Tilrettelæggelse og indhold af samtaleforløb Erklæring om samtaleforløb 7 5. Betingelser for tilladelse og vurdering heraf 8 6. Den behandlende læges pligter ved tilladelse 9 7. Klage over samrådets afgørelse 9 1

2 Indledning Denne vejledning knytter sig til sundhedslovens bestemmelser om mulighederne for sterilisation (afsnit VIII, kapitel 29-32), bekendtgørelsen om sterilisation og kastration og cirkulæret om behandling af sager om sterilisation. Sundhedsloven benævnes i det følgende loven, og bekendtgørelse om sterilisation og kastration 1 benævnes bekendtgørelsen. Ved sterilisation forstås indgreb, der varigt ophæver forplantningsevnen (lovens 104, stk. 1). Alle personer, der er fyldt 18 år, og som er habile, har fri adgang til at blive steriliseret (lovens 105, stk. 1). Ved habil forstås i denne vejledning, at personen er i stand til forstå betydningen og konsekvenserne af at blive steriliseret. I visse tilfælde forudsætter adgang til at blive steriliseret en tilladelse. Det gælder for personer, der er ude er stand til at forstå betydningen af indgrebet (lovens 110) og for personer, hvor det findes betænkeligt, at personen på egen hånd anmoder om sterilisation (lovens 111). Ansøgning om tilladelse behandles af de regionale samråd. Afgørelser om sterilisation kan ankes til Abortankenævnet, der også tager stilling til, om der er grundlag for tilladelse. Ved ansøgning om tilladelse til sterilisation indgår følgende persongrupper og myndigheder i behandlingen af sagen: Personen, der ønsker at blive steriliseret eller som en værge søger om sterilisation for. En værge (forældremyndighedens indehaver eller en særligt beskikket værge til sterilisationsspørgsmålet) Statsforvaltningen (hvis der særligt skal beskikkes en værge) Kommunen (hvis der ønskes et samtaleforløb). Læger (den alment praktiserende læge eller overlæge på psykiatrisk sygehus eller sygehusafdeling og den behandlende læge i forhold til vejledning, information, vurdering og operation). Regionen og regionale samråd (sagsbehandling af ansøgning og meddelelse af tilladelse) Abortankenævnet (behandling af klager over afgørelser om sterilisation) En person, der ønsker at blive steriliseret, kan henvende sig til en læge, herunder den alment praktiserende læge eller regionsrådet (regionen) (bekendtgørelsens 1, stk. 2). Ansøgning om sterilisation af en person, der er omfattet af lovens 110 eller 111, og som opholder sig på et psykiatrisk sygehus eller en psykiatrisk sygehusafdeling eller er under tilsyn heraf, kan indgives til vedkommende overlæge (bekendtgørelsens 1, stk. 3). Vejledningen er delt op i 2 dele, hvor den første del indeholder en beskrivelse af reglerne om sterilisation uden tilladelse, og den anden del vedrører reglerne om sterilisation, hvor der kræves tilladelse, herunder om fremgangsmåden. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet blanketter til brug for anmodningen om sterilisation (blanket S og blanket V). Blanketterne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Ved denne vejledning ophæves vejledning nr. 26 af 4. april 2006 om sterilisation. 1 For reglerne om kastration henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning om kastration med henblik på kønsskifte. 2

3 Del 1: Sterilisation uden tilladelse For personer, der er fyldt 18 år, og som er habile, og for personer under 18 år, der er gift, er der fri adgang til at blive steriliseret (lovens 105, stk. 1). Det er således ikke nødvendigt at få en tilladelse fra et samråd til at blive steriliseret, hvis man er fyldt 18 år og er habil, eller man er under 18 år og gift. Hvis personen ikke er habil, eller det er betænkeligt, at personen selv anmoder om sterilisation, kræver det en tilladelse. Se herom i vejledningens del Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse En anmodning om sterilisation kan fremsættes over for en læge, herunder den alment praktiserende læge eller regionsrådet (regionen) (bekendtgørelsens 1, stk. 2). Ved anmodning om sterilisation skal personen, der skal have foretaget indgrebet, underskrive anmodningen (bekendtgørelsens 1, stk. 4, nr. 1.). Dette gælder også for en habil mindreårig, der er gift. Blanket S anvendes ved anmodningen. Se nærmere herom i vejledningens del 2, punkt 2.2. Hvis ansøger har henvendt sig til en region, skal regionen følge reglerne i cirkulære om behandling af sager om sterilisation. 2. Refleksionsperiode for personer mellem 18 og 25 år For habile personer mellem 18 og 25 år, der ønsker at blive steriliseret, gælder en obligatorisk refleksionsperiode på 6 måneder. Sterilisation af personer mellem 18 og 25 år må således først foretages 6 måneder efter, at et tilbud om behandling er givet (lovens 105, stk. 1), jf. dog punkt 2.1. nedenfor. Ved tilbud om behandling forstås det tidspunkt, hvor patienten på sygehuset eller i speciallægepraksis er udredt, informeret om behandlingen med videre og derefter kan tilbydes behandlingen. Fra den dag, man er fyldt 25 år, gælder der ikke en refleksionsperiode. Formålet med refleksionsperioden er at sikre, at yngre personer mellem 18 og 25 år får mulighed for nøje at overveje konsekvenserne af sterilisation, herunder overveje alternativer til sterilisation, særligt da virkningen af indgrebet er permanent Den behandlende læge kan beslutte, at sterilisation kan ske før udløbet af refleksionsperioden Den behandlende læge kan beslutte, at der kan ske sterilisation før udløbet af de 6 måneder, hvor særlige hensyn taler herfor (lovens 105, stk. 1, 3. pkt.). Dette skal ske ud fra en konkret vurdering af patienten. Et særligt hensyn kan være, at den behandlende læge vurderer, at der foreligger en medicinsk grund til at blive steriliseret. Det kan eksempelvis være, at en person forud for et planlagt kejsersnit i forbindelse med en fødsel fremsætter ønske om at blive steriliseret, og hvor der på det pågældende tidspunkt er mindre end 6 måneder til den planlagte behandling. Ved behandlende læge forstås i denne vejledning den læge, der på sygehus eller i kirurgisk speciallægepraksis udreder, informerer og tilbyder patienten behandling, og den læge, der foretager indgrebet. Efter lovens 106, stk. 1 kan en person med livmoder i særlige tilfælde steriliseres, hvis det er nødvendigt at forebygge svangerskab for at afværge fare for personens liv eller for alvorlig og varig forringelse af dennes legemlige eller sjælelige helbred, og denne fare udelukkende eller ganske overvejende er lægefagligt begrundet. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, kan personens ægtefælle eller samlever i stedet få tilladelse til sterilisation (lovens 106, stk. 2) Den alment praktiserende læges pligter 3.1. Den praktiserende læges vurdering af habilitet Hvis en anmodning om sterilisation fremsættes over for en alment praktiserende læge, skal denne vurdere, om personen, der ønsker at blive steriliseret, enten er habil, det vil sige, om personen er i stand til at forstå betydningen af indgrebet, eller om det er betænkeligt, at personen selv anmoder om sterilisation (lovens 110 og 111). Se nærmere om habilitet i vejledningens del 2. 2 Formuleringen af denne bestemmelse træder i kraft den 1. september 2014 ved ændring af sundhedsloven vedtaget den (L 189). 3

4 Hvis lægen er i tvivl om, hvorvidt en person opfylder betingelserne for sterilisation uden tilladelse, bør lægen forelægge anmodningen for vedkommende region (se herom i vejledningens del 2) Pligt til vejledning og underskrift Lægen skal vejlede den, som ønsker at blive steriliseret, om indgrebets beskaffenhed og direkte følger og om den risiko, der må antages at være forbundet med indgrebet (lovens 113). Lægen bør endvidere informere om de begrænsede muligheder for refertilisering, sikkerheden ved sterilisation og om andre muligheder for at forebygge svangerskab for den pågældende. Lægen og den person, der anmoder om sterilisation, skal ved deres underskrift bekræfte, at vejledningen har fundet sted ( 5 i bekendtgørelsen). Blanket S anvendes til brug for anmodning om sterilisation og lægens bekræftelse af, at vejledning har fundet sted. Den udfyldte og underskrevne blanket medgives anmoderen til den kirurgiske speciallæge eller det sygehus, hvor indgrebet skal foretages. Blanketten forudsættes således ikke opbevaret af den praktiserende læge. Lægen bør over for personer, som er mellem 18 år og endnu ikke fyldt 25 år, informere om, at sterilisation først må foretages 6 måneder efter, at et tilbud om behandling er givet. Den behandlende læge kan dog se bort fra denne periode. Se nærmere herom ovenfor i punkt 2.1. I henvisningen til sterilisationsbehandling bør lægen oplyse, at vedkommende har vurderet, at den person, der ønsker sterilisation, opfylder betingelserne for sterilisation uden tilladelse, og om personen er blevet vejledt efter lovens 113. Det bør således ikke være nødvendigt for den behandlende læge at indhente yderligere oplysninger. 4. Den behandlende læges pligter Den behandlende læge skal sikre sig, at personen opfylder betingelserne for sterilisation uden tilladelse. Personer, der er over 18 år og ikke er fyldt 25 år, skal oplyses om refleksionsperioden på 6 måneder fra det tidspunkt, hvor et tilbud om behandling er givet. Ved information til personen om behandlingen, bør lægen være opmærksom på eventuelle grunde til at fravige de 6 måneder (se ovenfor i punkt 2.1.). Den behandlende læge skal sikre, at personen, der skal steriliseres, er blevet vejledt om indgrebets beskaffenhed og direkte følger, samt om den risiko, der må antages at være forbundet med indgrebet (lovens 113). Den behandlende læge skal endvidere sikre, at personen bliver informeret om indgrebet og risikoen for komplikationer og bivirkninger efter sundhedslovens almindelige regler om information og samtykke. Blanket S opbevares af sygehuset eller den kirurgiske speciallæge, eventuelt ved at indscanne den, i overensstemmelse med reglerne i journalføringsbekendtgørelsen. 4

5 Del 2: Sterilisation, der kræver tilladelse Sterilisation af personer, der ikke er habile, eller hvor det er betænkeligt at lade personen selv anmode om sterilisation, kræver en tilladelse fra et samråd uanset den pågældendes alder. Der gælder betingelser for, hvornår der kan gives tilladelse til sterilisation (sundhedslovens 107), ligesom der gælder regler for proceduren for behandlingen af disse ansøgninger (lovens 110 og 111). Ved ikke-habil forstås, at personen er ude af stand til at forstå betydningen og konsekvenserne af at blive steriliseret. 1. Personer og situationer, hvor der kræves tilladelse til sterilisation Der findes tre grupper af personer og situationer, hvor der kræves tilladelse: A. Personer, der er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet (ikke-habile) (lovens 110) Tilstande, der kan være årsag til, at en person varigt eller for længere tid er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet, er følgende: sindssygdom hæmmet psykisk udvikling alvorligt svækket helbred anden grund B. Mindreårige (lovens 111) Der kræves tilladelse for personer under 18 år, der ikke har indgået ægteskab. Denne gruppe omfatter både mindreårige, der er habile og ikke-habile. For personer under 18 år, der har indgået ægteskab, kræves der ikke tilladelse. C. Situationer, hvor det er betænkeligt, at personen på egen hånd anmoder om sterilisation (lovens 111) Der kræves tilladelse i tilfælde, hvor det er betænkeligt, at personen på egen hånd anmoder om sterilisation, fordi den pågældende er sindssyg, hæmmet psykisk udviklet eller på grund af personens sjælelige tilstand i øvrigt, herunder svag begavelse (sundhedslovens 111). Hvis personen forstår betydningen og konsekvenserne af indgrebet, men det må anses for betænkeligt at lade vedkommende selv anmode om sterilisation, fordi den pågældende er sindssyg, hæmmet psykisk udviklet, eller det findes betænkeligt på grund af personens sjælelige tilstand i øvrigt, herunder svag begavelse, så er personen omfattet af lovens 111. Eksempelvis kan det være betænkeligt at lade personer, der bor på et bosted for udviklingshæmmede, anmode om sterilisation på egen hånd, selvom de er i stand til at forstå betydningen af indgrebet. 2. Den alment praktiserende læges pligter 2.1. Forelæggelse for et samråd i regionen Hvis lægen vurderer, at personen, som skal have foretaget indgrebet, ikke er habil, eller det er betænkeligt, at personen selv anmoder om sterilisation (lovens 110 og 111), skal lægen forelægge ansøgningen med sin udtalelse for regionen (lovens 112, stk. 2). Det er af væsentlig betydning for personen og sagens behandling, at lægen omgående sender anmodningen om sterilisation til vedkommende region, og at sagen er relevant oplyst. Oplysninger, der i forbindelse med lægens fremsendelse af ansøgningen kan være relevante for samrådets behandling af sagen, er følgende: 1. De medicinske forhold (sindssygdom, hæmmet psykisk udvikling eller medicinske forhold, der i øvrigt vurderes at tale for sterilisation, jf. lovens 107, stk. 1). Se nærmere om 107, stk. 1 nedenfor i punkt Ansøgers funktionsniveau i hverdagen. 5

6 3. Ansøgers brug af prævention (tidligere og aktuelt) samt vurdering af ansøgers mulighed for fremover at benytte prævention. 4. De sociale forhold (herunder om vedkommende bor hjemme, på et bosted eller i egen bolig). 5. Ansøgerens og denne families sociale og økonomiske forhold. 6. Ansøgerens personlige og familiemæssige vanskeligheder Underskrivning af ansøgning, lægens pligt til at vejlede og bekræfte, at vejledningen har fundet sted Den eller dem, der anmoder om sterilisation, skal underskrive ansøgningen efter reglerne i bekendtgørelsens 1, stk. 4, nr Lægen skal vejlede de samme personer, som skal underskrive ansøgningen, om indgrebets beskaffenhed og direkte følger og om den risiko, der må antages at være forbundet med indgrebet (lovens 113 og bekendtgørelsen 5). Lægen bør endvidere informere om de begrænsede muligheder for refertilisering, sikkerheden ved sterilisation og om andre muligheder for at forebygge svangerskab for den pågældende. Følgende personer skal underskrive anmodningen, have vejledning og bekræfte vejledningen i disse situationer: Person Hvem skal underskrive Blanket Person, som anmoder om sterilisation, og som er habil. Gælder også habil mindreårig, som er gift. Personen, som skal have foretaget indgrebet S Person, der er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet ( 110) Den særligt beskikkede værge V Person over 18 år, hvor det er betænkeligt, at pågældende anmoder om sterilisation på egen hånd ( 111) Person under 18 år, der er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet (omstændigheder som nævnt i 110) Person under 18 år, der er habil og ugift ( 111) Personen, som skal have foretaget indgrebet, og den særligt beskikkede værge Forældremyndighedens indehaver Personen, som skal have foretaget indgrebet, og forældremyndighedens indehaver S+V V S+V Dette fremgår af lovens 113 og bekendtgørelsens 1, stk. 4, nr. 1-4 og 5. I den situation, hvor den særligt beskikkede værge skal bekræfte, at vejledning har fundet sted, kan lægens vejledning først ske, når regionen endeligt har taget stilling til, hvorvidt en person er omfattet af lovens 110 eller 111, og der særligt er blevet beskikket en værge i sterilisationsspørgsmålet af Statsforvaltningen. Lægens forelæggelse af ansøgningen for regionen må således i første omgang ske uden skriftlig ansøgning. Ved ansøgning om sterilisation, der forudsætter en tilladelse, skal blanket V eller blanketterne S og V altid sendes til regionen. 3. Overlægens pligter Ved fremsættelse af en ansøgning over for en overlæge om sterilisation over af en person, der omfattet af lovens 110 eller 111 og som opholder sig et psykiatrisk sygehus eller en psykiatrisk sygehusafdeling eller er under tilsyn heraf, gælder de samme pligter for overlægen som for den praktiserende læge. 4. Tilbud om samtaleforløb Der skal tilbydes et samtaleforløb af kommunalbestyrelsen (kommunen) til den person, der er ude af stand til at forstå indgrebet (lovens 110), til den person, der er under 18 år og ikke har indgået ægteskab, og til den person, hvor det er betænkeligt, at personen selv anmoder om sterilisation (lovens 111). Tilbuddet skal gives forud for et samråds behandling af en anmodning om sterilisation (lovens 112, stk. 3 og bekendtgørelsens 2, stk. 1), 6

7 Regionen skal oplyse den eller dem, der søger om sterilisation af en person, der er omfattet af lovens 110 eller 111, om kommunens tilbud om samtaleforløb (bekendtgørelsens 3, stk. 1). Regionen bør i den forbindelse oplyse om, hvor ansøgeren eller ansøgerne skal henvende sig, såfremt de ønsker at gøre brug af kommunens tilbud om samtaleforløb 4.1. Formålet med samtaleforløb Formålet med samtalerne er at sikre, at personen får mulighed for refleksion over at blive steriliseret på de præmisser, som den enkelte måtte have. Nogle udviklingshæmmede personer m.v. kan have gavn af en dialog. Reglerne tilsigter at beskytte og respektere den enkeltes selvbestemmelse og personlige integritet. Tilbud om samtaleforløb kan således give anledning til, at personen kan modtage støtte til at forme og tilkendegive sin egen holdning til at blive steriliseret. Der er alene tale om et tilbud om et samtaleforløb, som der ikke er pligt til at tage imod, ud fra hensynet til den enkelte og respekt for dennes selvbestemmelse og personlige integritet Kommunens gennemførelse af samtaleforløb Samtaleforløbet skal foretages af en seksualvejleder eller socialrådgiver med særlig viden på området, der er udpeget af kommunen. Den udpegede må ikke have daglig kontakt med personen (bekendtgørelsens 2, stk. 3). Kommunen kan foretage samtaleforløb i eget regi eller indgå aftaler med andre kommuner eller regioner om gennemførelse af samtaleforløb Tilrettelæggelse og indhold af samtaleforløb Samtaleforløbet skal bestå af mindst to eller flere samtaler med personen, der skal have foretaget indgrebet (bekendtgørelsens 2, stk. 2). Samtaleforløbet skal vedrøre mulige konsekvenser af sterilisation, herunder familiedannelse med og uden børn. Desuden kan samtaleforløbet vedrøre spørgsmål om pågældendes seksualitet efter sterilisation m.v. (bekendtgørelsens 2, stk. 4). Samtaleforløbet tilrettelægges sådan, at der skabes mulighed for refleksion og rum for dialog. I en eller flere samtaler kan der deltage en person, der er særligt uddannet som brugervejleder i regi af en organisation, der har dokumenteret erfaring med uddannelse af brugervejledere (bekendtgørelsens 2, stk. 5). I praksis er brugervejlederne uddannet i regi af Udviklingshæmmedes Landsforbund. Den seksualvejleder eller socialrådgiver, der varetager samtaleforløbet, rekvirerer en brugervejleder til samtaleforløbet, hvis personen ønsker, at der deltager en brugervejleder. Familiemedlemmer eller andre relationer, eksempelvis tætte venner eller kæreste, kan deltage i samtalerne, såfremt personen selv måtte ønske det. Dette skal også ses i sammenhæng med, at overvejelser om sterilisation typisk kan være berørt tidligere gennem dialog med familie, venner eller omsorgspersoner. Hvor personen har en partner, kan det i samtaleforløbet drøftes, om uønsket graviditet i stedet kunne forebygges på anden måde, herunder om partneren kunne anvende prævention, eller om det var mere nærliggende, at partneren blev steriliseret Erklæring om samtaleforløb På baggrund af samtaleforløbet udarbejder den seksualvejleder eller socialrådgiver, der har varetaget samtaleforløbet, en erklæring om, at samtaleforløbet er gennemført. Af erklæringen skal følgende fremgå: Navn på personen, der skal have foretaget indgrebet. Navn og kontaktoplysninger på den, der har varetaget samtaleforløbet. Datoer for samtalerne. Sted, hvor samtalerne er afholdt. Oplysninger om der har deltaget brugervejleder eller andre i samtaleforløbet. (bekendtgørelsens 2, stk. 6) 7

8 Erklæringen skal ikke indeholde oplysninger om samtalernes nærmere indhold, herunder de personlige overvejelser, som måtte fremkomme i forbindelse med samtalerne, da erklæringen alene skal dokumentere, at samtaleforløbet er gennemført. Hvis personen vælger kun at tage imod en samtale eller vælger at afbryde et forløb, skal der også udarbejdes en erklæring. Den seksualvejleder eller socialrådgiver, der har varetaget samtaleforløbet, skal sende erklæringen til regionen (bekendtgørelsens 3, stk. 4). 5. Betingelser for tilladelse og vurdering heraf Samrådet kan give tilladelse til sterilisation til en person, der er omfattet af lovens 110 eller 111, hvis en række betingelser er opfyldt (lovens 107, stk. 1 og 2). Det er således ikke tilstrækkeligt, at omstændighederne taler derfor, jf. formuleringen i lovens 111. Der kan efter sundhedslovens 107, stk. 1 gives tilladelse, hvis: 1) der på grund af arvelige anlæg hos ansøgeren eller dennes ægtefælle eller samlever er en sådan fare for, at eventuelle børn vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse, at det må anses for ønskeligt at forebygge fødsler, 2) ansøgeren eller dennes ægtefælle eller samlever på grund af sindssygdom eller anden sjælelig lidelse, svag begavelse, grovere karakterafvigelser eller alvorlig legemlig sjælelig lidelse er uegnet til at drage omsorg for børn på en forsvarlig måde, 3) der af særlige grunde er betydelig fare for, at ansøgeren eller dennes ægtefælle eller samlever ikke kan gennemføre et fremtidigt svangerskab, eller at barnet ikke vil blive levedygtigt eller vil blive født med væsentlige beskadigelser eller 4) de forhold, hvorunder ansøgeren og dennes familie lever, gør det påkrævet at undgå barnefødsel. Ved afgørelsen tages hensyn til familiens helbredsmæssige, boligmæssige og økonomiske forhold samt antallet af hjemmeværende børn og til, om det må forventes, at flere børn vil medføre en væsentlig belastning af forholdene gennem forringelse af ansøgerens helbredstilstand, betydelig forøgelse af dennes arbejdsbyrde eller på anden måde. Ved afgørelse af om sterilisation kan tillades, skal særligt lægges vægt på, om de forhold, der begrunder sterilisationen, kan antages at være af varig karakter. Der skal særlig lægges vægt på, om svangerskab kan forebygges hensigtsmæssigt på anden måde (lovens 107, stk. 2). Sterilisation af personer under 18 år må ikke tillades, medmindre ganske særlige forhold taler derfor (lovens 107, stk. 3). Forhold af varig karakter Kravet i lovens 107, stk. 2 om at de forhold, der begrunder sterilisationen, kan antages at være af varig karakter, medfører, at tilladelse kun kan gives, hvis senmodning vurderes at være usandsynlig. Efter Abortankenævnets praksis skal den pågældendes udviklingspotentiale være belyst ved en speciallægeerklæring. Der bør indhentes en aktuel speciallægeerklæring udarbejdet af en psykiater eller alternativt en neurolog, der vurderer pågældendes evne til at drage omsorg for børn på forsvarlig måde, mulighederne for senmodning og mulighederne for at anvende prævention. Speciallægeerklæringen kan i øvrigt anvendes i vurderingen af, om det er betænkeligt at lade personen anmode om sterilisation på egen hånd. Hensigtsmæssig forebyggelse af svangerskab Kriteriet om, at der særligt skal lægges vægt på, om svangerskab kan forebygges hensigtsmæssigt på anden måde, indebærer, at anden form for prævention skal have været overvejet forud for ansøgningen om sterilisation, men anvendelsen af anden prævention skal ikke nødvendigvis have være afprøvet, ligesom anvendelse af anden prævention ej heller skal være udelukket. Der er således mulighed for at meddele tilladelse i de situationer, hvor det skønnes uhensigtsmæssigt for personen at anvende andre svangerskabsforebyggende midler. Det kan eksempelvis være situationer, hvor personen af praktiske eller medicinske grunde ikke med tilstrækkelig compliance selv kan administrere p-piller, eller andre situationer, eksempelvis i forhold til bivirkninger eller lignende. Hvis personen allerede har afprøvet andre svangerskabsforebyggende midler, skal dette tillægges vægt. 8

9 Det vurderes endvidere uhensigtsmæssigt, at personen allerede forud for ansøgningen skal befinde sig i en risikopræget situation og således være seksuelt aktiv eller af andre grunde være udsat for en konkret risiko for at blive besvangret. Der skal således ikke nødvendigvis foreligge oplysninger om, at personen skal være seksuelt aktiv. Dette gælder også for personer under 18 år i forhold til vurderingen af ganske særlige forhold (sundhedslovens 107, stk. 3). 6. Den behandlende læges pligter ved tilladelse Der kan foretages sterilisation af en person, der er omfattet af lovens 110 eller 111, når der foreligger en tilladelse fra et samråd eller Abortankenævnet. Den behandlende læge skal således sikre sig, at en sådan tilladelse foreligger, før indgrebet foretages. Den behandlende læge skal endvidere sikre, at personen modtager information om indgrebet og risikoen for komplikationer og bivirkninger efter sundhedslovens almindelige regler om information og samtykke. 7. Klage over samrådets afgørelse Samrådets afgørelser om sterilisation kan indbringes for Abortankenævnet både af personen, som har søgt om sterilisation eller som der er søgt sterilisation for, af forældremyndighedens indehaver eller af værgen (lovens 108, stk. 2, 110 og 111). En klage over samrådets afgørelse kan indgives mundtligt eller skriftligt til regionen (bekendtgørelsens 6). 9

Vejledning om sterilisation

Vejledning om sterilisation VEJ nr 9667 af 28/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2014032074 Senere

Læs mere

Årsberetning 2014. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning 2014. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2014 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indhold Forord... 5 1. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation... 7 1.1. Samrådet

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 2 Statistik 24 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i

Læs mere

Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation Marts 27 Statistik 2 Statistik over afgørelser om abort, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i Abortankenævnet Indhold De regionale

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed i 211 1.2. Svangerskabsafbrydelse

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015 Demens juridiske udfordringer Inside, 13. januar 2015 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Uddrag af sundhedsloven

Uddrag af sundhedsloven Region Syddanmark Uddrag af sundhedsloven Samrådet for abort og sterilisation 16-07-2012 Internt ledelsessekretariat Uddrag af: Sundhedsloven, afsnit VII og VIII Lovbekendtgørelse nr 913 af 13. juli 2010

Læs mere

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 25 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Årsberetning 2017 Abortankenævnet. Styrelsen for Patientsikkerhed

Årsberetning 2017 Abortankenævnet. Styrelsen for Patientsikkerhed Årsberetning 217 Abortankenævnet Styrelsen for Patientsikkerhed September 216 Kolofon Titel på udgivelsen: Årsberetning 217 Abortankenævnet Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Revideret den 1. juli 21 Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 216 Statistik 213 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

Årsberetning 2018 Abortankenævnet. Styrelsen for Patientklager

Årsberetning 2018 Abortankenævnet. Styrelsen for Patientklager Abortankenævnet Styrelsen for Patientklager Juni 218 1 Kolofon Titel på udgivelsen: Abortankenævnet Udgivet af: Styrelsen for Patientklager Olof Palmes Allé 18H 82 Aarhus N Telefon: 72 33 7 4 E-post: stpk@stpk.dk

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 652 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 9136

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk (på computer, skrivemaskine

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Rådgivning ved abortus provocatus

Rådgivning ved abortus provocatus Rådgivning ved abortus provocatus Alment...2 Abort/fosterreduktion efter den normale abortsgrænse (12. graviditetsuge)...3 Samrådsabort hvis kvinden er under 18 år (sundhedsloven 99)...3 Arbejdsgang ved

Læs mere

UDDRAG AF STRAFFELOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Ref./ JH

UDDRAG AF STRAFFELOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Ref./ JH STRAFFELOVEN Incest 210. Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, straffes med fængsel indtil 6 år. Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægtskab. Stk. 2. Den, der har samleje

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Når mor og far strides

Når mor og far strides Når mor og far strides Et minefelt hvis den praktiserende læge involveres, når striden angår de små børn Af Per Fraulund Sørensen og Ole Nørskov Biografi Per Fraulund Sørensen er fuldmægtig, cand. jur.

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge:

Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge: Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge: 09.12.2010 Navngivning Send blanketten til kirkekontoret i det sogn, hvor moren bor. Er barnet født i Sønderjylland, skal du sende blanketten

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter I medfør af 7, 15, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Beboeres retsstilling på plejehjem

Beboeres retsstilling på plejehjem Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Beboeres retsstilling på plejehjem Plejehjemmet Falkenberg et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SAMMENFATNING

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2016 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold Forord... 3 1. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation... 4 1.1 Samrådet i

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Det videnskabsetiske Komitésystem

Det videnskabsetiske Komitésystem En dyster fortid etisk selvransagelse Afvejning af videnskabelig god forskning versus etisk forsvarlig forskning Nürnbergkoden (1947): Det første internationale medicinsk etiske dokument (vægt på frivillighed

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 2013/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-14841 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og

Læs mere

VEJLEDNING OM. vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Praktiske oplysninger... 1 3. Vedtægtsændringer skal være velbegrundede...

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Årsrapport Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 27 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2017 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold Forord... 3 1. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation... 4 1.1 Samrådet i

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Forældremyndighed 2.1. Etablering af fælles forældremyndighed 2.1.1. Fælles forældremyndighed efter 6, 7 eller 7 a

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Børn og unges rettigheder i sundhedsregi

Børn og unges rettigheder i sundhedsregi Børn og unges rettigheder i sundhedsregi På det uformelle plan Set, hørt og forstået På det formelle plan Danmark tilsluttede sig FN s Børnekonvention i 1991 Hav øje for mangfoldigheden i familiemønstre

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt Den Kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt for Den Kommunale Dagpleje i Lemvig Kommune Gældende fra 1. januar 2010 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Der vælges en bestyrelse med et flertal

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Årsrapport Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 26 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018 Demens juridiske udfordringer Sløjfen, januar 2018 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?... 3

Læs mere

Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2009 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation regionsyddanmark.dk Indhold Forord................................................................. 4 1. Samrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og vedog om videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.

Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og vedog om videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og vedog om videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. I medfør af 15, stk. 5, 16, stk. 6, 42, stk. 2, 42 e, stk. 32,

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Årsrapport Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 28 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.)

Høring over udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Att: sum@sum.dk med kopi til ani@sum.dk. Rentemestervej 8 2400 København NV Tel + 45 7221 6860 www.etiskraad.dk Den 1. maj 2012 J.nr.:

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31 8543 Hornslet Tlf. 8699 4444 Fax 8699 6644 E-mail: adv@soelgaard-knudsen.dk VÆRGEMÅL Værgemål for børn og unge: For mindreårige er indehaveren af forældemyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed,

Læs mere

Årsberetning 2016 Abortankenævnet. Styrelsen for Patientsikkerhed

Årsberetning 2016 Abortankenævnet. Styrelsen for Patientsikkerhed Årsberetning 2016 Abortankenævnet Styrelsen for Patientsikkerhed Marts 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Årsberetning 2016 Abortankenævnet Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2013 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indhold Forord...5 1. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation...7 1.1. Samrådet i

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere