Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v."

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015, som ændret ved 32 i lov nr. 174 af 24. februar 2015, 5 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, lov nr. 995 af 30. august 2015, 38 i lov nr. 994 af 30. august 2015 og 8 i lov nr af 30. august 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 17, stk. 2, 2. pkt., og 17, stk. 3, 4. pkt., indsættes efter rehabiliteringsteam :, jf. dog stk I 17 indsættes som stk. 4: Stk. 4. I sager efter stk. 2 og stk. 3, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at en sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og I 18, stk. 2, indsættes efter rehabiliteringsteam :, jf. dog stk I 18 indsættes som stk. 3: Stk. 3. En sag kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når kommunen vurderer, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres og 1) sundhedskoordinatoren har udtalt sig i sagen eller 2) personen er terminalt syg. 5. I 19 indsættes som stk. 5: Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med ministeren for sundhed og ældre fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelsen og indholdet af sundhedskoordinatorens inddragelse i sager efter 18, stk. 3, nr I lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., foretages følgende ændringer: 1. I 9, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter førtidspension :, jf. dog 17, stk. 4, og 18, stk. 3, i lov om social pension. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft 1. juni Stk. 2. 1, nr. 1 og 2, finder alene anvendelse for ansøgninger om førtidspension indgivet efter lovens ikrafttræden. 1

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob er ultimo oktober 2015 blevet enige om at undtage visse sager om førtidspension fra behandling i rehabiliteringsteamet med henblik på at afbureaukratisere kommunernes sagsbehandling. Det drejer sig om to forskellige sagstyper: 1. ansøgningssager på det foreliggende grundlag, når kommunerne vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension og 2. sager om tilkendelse af førtidspension, når kommunerne vurderer, at personen er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Baggrunden for forslaget er blandt andet, at flere kommuner har påpeget, at det er unødvendigt brug af rehabiliteringsteamets ressourcer, at disse sager skal behandles i rehabiliteringsteamet. Ifølge aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob kan der ikke træffes afgørelse om førtidspension, uden at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet. Derfor skal alle sager om førtidspension - også ansøgningssager - behandles i rehabiliteringsteamet. Formålet med rehabiliteringsteamet er - med udgangspunkt i den enkelte persons samlede situation - at sikre en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder med fokus på beskæftigelse og uddannelse, så den enkelte person så vidt muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet. I ansøgningssager, har personen krav på, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, uanset hvilken indstilling rehabiliteringsteamet kommer med, og kommunen skal træffe en afgørelse, som personen har mulighed for at klage over. I en del af ansøgningssagerne er der ingen tvivl om, at personen ikke opfylder betingelserne for at få tilkendt førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag, og at der efterfølgende skal gives afslag på førtidspension. I sådanne sager oplever kommunerne, at det er unødigt ressourcekrævende, at sagerne uden undtagelse skal forelægges rehabiliteringsteamet. Desuden forlænger disse proceskrav den samlede sagsbehandlingstid, hvilket er til ugunst for borgeren. Desuden har kommunerne gjort opmærksom på, at der også er førtidspensionssager, hvor der ikke er tvivl om, at borgeren opfylder betingelserne for at få tilkendt førtidspension, fordi det er helt åbenbart, at personen ikke vil kunne blive selvforsørgende. Det er formålsløst at stille krav om, at sagen skal forelægges for rehabiliteringsteamet, hvis det på forhånd er udelukket, at rehabiliteringsteamet kan pege på indsatser, der kan bidrage til at udvikle borgerens arbejdsevne. I sådanne sager oplever kommunerne ligeledes, at kravene forlænger sagsbehandlingstiden, og at det er en unødig brug af rehabiliteringsteamets ressourcer, at sagerne behandles i rehabiliteringsteamet. Med lovforslaget får kommunalbestyrelsen mulighed for at træffe afgørelser om afslag på førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet i sager, hvor der søges om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag, når kommunen vurderer, at personen utvivlsomt ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension. Derudover får kommunalbestyrelsen mulighed for at træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres. Borgeren har mulighed for at klage over den afgørelse om førtidspension, som kommunen herefter måtte træffe. Lovforslaget har til formål at forenkle sagsbehandlingsprocessen og de formelle krav til proceduren ved behandlingen af førtidspensionssager i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at udfaldet af sagen på forhånd er klart. Ved at give kommunerne mulighed for at undlade at forelægge disse sager for rehabiliteringsteamet, fjernes unødige sagsgange i kommunerne og sagsbehandlingstiden forkortes. Samtidig slipper man for at bruge ressourcer på disse sager i kommunernes rehabiliteringsteam, og teamet kan i stedet fokusere på at behandle de sager, der kræver en tværfaglig vurdering. Det bemærkes, at lovforslaget alene giver kommunerne mulighed for at undlade at forelægge disse sager for rehabiliteringsteamet, og at kommunen fortsat kan forelægge sagen for rehabiliteringsteamet, hvis kommunen ønsker det. 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Ansøgningssager, hvor personen utvivlsomt ikke opfylder betingelserne for førtidspension Gældende ret En borger med begrænsninger i arbejdsevnen kan søge om hjælp til forsørgelse. Det er herefter op til kommunen at gennemføre en helhedsvurdering og på den baggrund træffe beslutning om, hvilken type hjælp der er den rette. I forbindelse med den førtidspensionsreform, der trådte i kraft den 1. januar 2003, blev der indført en særlig ansøgningsmulighed på det foreliggende dokumentationsgrundlag i 17, stk. 2. Hensigten med ansøgningsmuligheden var at sikre, at en person kan få truffet en afgørelse i sin sag, hvis personen mener, at sagen er tilstrækkelig belyst, dvs. at der er tilstrækkelig dokumentation for, at personens arbejdsevne er varigt nedsat i en sådan grad, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt. Ansøgningsmuligheden ændrer ikke ved de betingelser, der skal være opfyldt som forudsætning for tilkendelse af førtidspension, jf. 16, stk. 3. Reglen giver de borgere, hvor dokumentationsgrundlaget er tilstrækkeligt, ret til at få truffet en 2

3 afgørelse på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Men hvis borgeren indgiver en ansøgning om førtidspension uden at dokumentationsgrundlaget er tilstrækkeligt så skal der gives afslag på førtidspension. Når en person har indgivet en ansøgning om førtidspension, skal kommunen i alle tilfælde forelægge sagen for rehabiliteringsteamet. Til brug for sagen udarbejdes rehabiliteringsplanens forberedende del ud fra sagens oplysninger. Efter forelæggelsen for rehabiliteringsteamet skal kommunen på det foreliggende dokumentationsgrundlag påbegynde en sag om førtidspension og efterfølgende træffe afgørelse om tilkendelse eller afslag. Tilsvarende gælder for personer, der søger om seniorførtidspension efter 17, stk. 3. Er der søgt førtidspension efter 17, stk. 3, kan kommunen dog indhente nye oplysninger til brug for sagens behandling i teamet Den foreslåede ordning Det foreslås, at kommunen i ansøgningssager får mulighed for at træffe afgørelse om afslag på førtidspension, uden at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet. Det er en betingelse, at kommunen vurderer, at personen utvivlsomt ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension. Kommunen skal fortsat udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del ud fra sagens oplysninger. Er der tale om en sag om seniorførtidspension efter 17, stk. 3, kan kommunen fortsat indhente nye oplysninger til brug for sagens behandling i teamet. Kommunen skal foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag. Hvis det vurderes, at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension, kan kommunen give afslag på førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Det kan fx være tilfældet i sager, hvor der ikke er den nødvendige dokumentation i sagen, til at kommunen kan vurdere personens helbred eller arbejdsevne, eller sager hvor personen er tilstrækkelig udredt, men hvor sagens oplysninger dokumenterer, at borgerens arbejdsevne ikke er nedsat i en sådan grad, at der kan tilkendes førtidspension. Er der tvivl om, hvorvidt en person skal have afslag på førtidspension, skal sagen som hidtil forelægges rehabiliteringsteamet, inden sagen kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension. Opstår der tvivl om sagens udfald, efter at den er overgået til behandling efter reglerne om førtidspension uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, skal sagen forelægges rehabiliteringsteamet, inden der træffes afgørelse Tilkendelse af førtidspension i helt åbenbare sager Gældende ret Efter de gældende regler skal alle sager om førtidspension forelægges rehabiliteringsteamet, inden der kan træffes afgørelse om, at de overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Rehabiliteringsteamet skal efter gældende regler også behandle sager, der vedrører personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. I rehabiliteringsteamet deltager sundhedskoordinatoren, der er regionens repræsentant i teamet. Det er sundhedskoordinatorens opgave at yde sundhedsfaglig rådgivning om borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse, og denne rådgivning indgår i rehabiliteringsteamets indstilling til kommunen. De gældende regler herom fremgår af 14 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 23. december I tilfælde, hvor personens arbejdsevne er nedsat i væsentligt omfang, og det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres, skal rehabiliteringsplanens forberedende del udfyldes i relevant og muligt omfang, og den forberedende del skal udgøre et tilstrækkeligt grundlag for behandling af sagen i rehabiliteringsteamet. Til brug for forberedelse af sagen til rehabiliteringsteamet skal kommunen rekvirere lægeattest fra den praktiserende læge. Sagen kan behandles i rehabiliteringsteamet uden den praktiserende læges vurdering, hvis kommunen vurderer, at der foreligger tilstrækkelige helbredsmæssige oplysninger i sagen. Alle afgørelser om førtidspension bliver indberettet til Ankestyrelsen med henblik på at kunne følge udviklingen Den foreslåede ordning Det foreslås, at kommunen får mulighed for at træffe afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension samt tilkende førtidspension, uden at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet, når en person er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres. Kommunen skal foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag. Sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen, kan fx vedrøre personer med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning, personer med en alvorlig hjerneskade eller en person med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor prognosen er kort levetid, eller sygdommen er hastigt accelererende. Det foreslås, at sundhedskoordinatoren skal udtale sig i alle sager (dog ikke terminalsager), hvor kommunen vurderer, at der kan træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Formålet er at sikre, at det fortsat er en sundhedskoordinator fra regionens kliniske funktion, der foretager en kvalificeret sundhedsfaglig vurdering af sagerne og således kan bidrage med sin erfaring fra de sager, der behandles i rehabiliteringsteamet. 3

4 Når sundhedskoordinatoren har udtalt sig i sagen, skal kommunen som efter de gældende regler vurdere, om der skal træffes afgørelse, om at sagen skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension. Det foreslås, at ministeren efter forhandling med ministeren for sundhed og ældre bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om sundhedskoordinatorens inddragelse i sager om førtidspension, som undtages fra behandling i rehabiliteringsteamet. Der henvises til de specielle bemærkninger til forslaget til 1, nr. 5. Det foreslås, at førtidspensionssager vedrørende terminalt syge skal kunne overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet og uden udtalelse fra sundhedskoordinatoren. Ved terminalt syg forstås i denne lov personer, som er uafvendeligt døende samt personer, hvor døden forventes at indtræde det næste halve år, og hvor aktiv sygdomsbehandling er ophørt. Begrebet omfatter således personer i den sene palliative fase og i den terminale fase, jf. Anbefalinger for den palliative indsats, Sundhedsstyrelsen, Baggrunden for at undtage sager med terminalt syge både fra behandling i rehabiliteringsteamet og fra sundhedskoordinatorens vurdering er, at den lægefaglige dokumentation i disse sager er entydig. Det foreslås dog, at rehabiliteringsplanens forberedende del fortsat skal udfyldes i relevant og muligt omfang, i de sager som efter forslaget kan behandles uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Der foreslås heller ingen ændring for så vidt angår muligheden for at behandle sagen efter reglerne om førtidspension uden den praktiserende læges vurdering, hvis kommunen vurderer, at der foreligger tilstrækkelige helbredsmæssige oplysninger i sagen. I sager, hvor den forberedende del af rehabiliteringsplanen ikke i forvejen er udarbejdet, vil der således kun være behov for at udfylde en mindre del af rehabiliteringsplanens forberedende del. Lovforslaget ændrer ikke på, hvem der kan få tilkendt førtidspension, og borgerne skal fortsat opfylde de samme betingelser for at få tilkendt førtidspension. Kommunerne skal indberette alle tilkendelser af førtidspension til Ankestyrelsen. Som opfølgning på dette lovforslag vil indberetningsskemaet til Ankestyrelsen blive justeret, således at sundhedskoordinatorens vurdering vil fremgå af indberetningen. Derved vil det blive muligt at følge udviklingen i kommunernes praksis for tilkendelse af førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Det forventes, at kommunerne vil opnå en mindre administrativ besparelse ved at gennemføre lovforslaget. Da kommunerne ikke er blevet økonomisk kompenseret for kravet om, at sagerne skal behandles i rehabiliteringsteamet, forventes en undtagelse af disse sager ikke at ville medføre økonomiske konsekvenser. Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget vurderes at medføre en administrativ lettelse for de personer, hvis sager bliver undtaget fra behandling i rehabiliteringsteamet, da det vil indebære kortere sagsbehandlingstid. For de borgere, som modtager afslag på førtidspension i ansøgningssager uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, vil kommunerne hurtigere kunne komme i gang med at behandle sagen med henblik på de udviklingsaktiviteter/forsørgelsesgrundlag, som borgeren i stedet vurderes at være berettiget til. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring til følgende organisationer m.v.: Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, ATP, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Seniorer, Dansk Socialrådgiverforening, Det Centrale Handicapråd, DUKH, Foreningen for Førtidspensionister, Forsikring & Pension, KL, SAND, Udbetaling Danmark Ældre Sagen. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, Det forventes at kommunerne vil få en 4

5 kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser mindre besparelse. Forslaget vil lette det administrative arbejde i kommunerne. Forslaget vil medføre en kortere sagsbehandlingstid for de pågældende borgere. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 og 2 Kommunerne skal efter gældende regler forelægge alle sager om førtidspension for rehabiliteringsteamet, inden der kan træffes afgørelse, om at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Som udgangspunkt kan man ikke søge om førtidspension, men om hjælp til forsørgelse. Det er dog muligt at søge om førtidspension på det foreliggende grundlag jf. 17, stk. 2, i lov om social pension og om seniorførtidspension jf. 17, stk. 3, i lov om social pension. Det foreslås at ændre 17, i lov om social pension, således at ansøgningssager, hvor kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension, kan undtages fra behandling i rehabiliteringsteamet. Kommunen skal foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag. Hvis det vurderes, at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension, kan kommunen give afslag på førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Det kan fx være tilfældet i sager, hvor der ikke er den nødvendige dokumentation i sagen, til at kommunen kan vurdere personens helbred eller arbejdsevne, eller sager hvor personen er tilstrækkelig udredt, men hvor sagens oplysninger dokumenterer, at borgerens arbejdsevne ikke er nedsat i sådan en grad, at der kan tilkendes førtidspension. Eksemplerne er ikke udtømmende. Muligheden for at undtage sager fra behandling i rehabiliteringsteamet er frivillig for kommunen, og kommunen kan således vælge at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet, uanset om kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne om førtidspension. Er der tvivl om, hvorvidt en person skal have afslag på førtidspension, skal sagen som hidtil forelægges rehabiliteringsteamet, inden sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Personen kan fortsat klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse om førtidspension. Klagen skal sendes til kommunen inden 4 uger efter, at personen har modtaget afgørelsen. Kommunens forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet er en del af den faktiske forvaltningsudøvelse som led i sagsbehandlingen. Når kommunen vurderer, at en sag skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, er der tale om en processuel beslutning. Processuelle beslutninger er ikke afgørelser og 5

6 kan derfor ikke indbringes for klageorganerne. Der kan derfor ikke klages over, at sagen forelægges, eller at sagen ikke forelægges for teamet, ligesom der heller ikke kan klages over teamets indstilling i en sag. Til nr. 3 og 4 Kommunerne skal i dag forelægge alle sager om førtidspension for rehabiliteringsteamet, inden sagen kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension. Kommunen skal sikre, at personen opfylder betingelserne for førtidspension, herunder at arbejdsevnen er varigt nedsat. Det foreslås at ændre 18 i lov om social pension, således at kommunen får mulighed for at træffe afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension efter i lov om social pension, uden at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet, når det er helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres. Dog skal sundhedskoordinatoren udtale sig, med mindre der er tale om en terminalt syg person. Forslaget betyder, at kommunen kan træffe afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, uden at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet, når det vurderes, at der ikke er brug for den tværfaglige og helhedsorienterede vurdering, som rehabiliteringsteamet normalt fortager, og at rehabiliteringsteamets behandling af sagen ikke vil ændre på sagens udfald. Kommunen skal foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag. Sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen, kan fx vedrøre personer med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning, personer med en alvorlig hjerneskade eller en person med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor prognosen er kort levetid, eller sygdommen er hastigt accelererende. Der vil således ofte være tale om personer, hvis arbejdsevne længe har været og også aktuelt er meget svært nedsat, hvis helbredsforhold er klarlagte og stationære, hvor helbredsforholdene forklarer den nedsatte arbejdsevne og hvor relevant genoptræning og social støtte har været iværksat uden effekt på arbejdsevnen. Det er ikke en hindring for tilkendelse af førtidspension, at det fortsat kan være relevant at yde social støtte og støtte til at udvikle eller vedligeholde funktionsevnen, alene med henblik på at bevare eller udvikle personens livskvalitet Det foreslås i 18, stk. 3, nr. 1, at sundhedskoordinatoren skal udtale sig i de sager, som undtages fra behandling i rehabiliteringsteamet; dog ikke hvis sagen angår en terminalt syg person. Når sundhedskoordinatoren har udtalt sig i sagen, skal kommunen som efter de gældende regler vurdere, om der skal træffes afgørelse om, at sagen skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension. Det foreslås, at ministeren efter forhandling med ministeren for sundhed og ældre bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om sundhedskoordinatorens inddragelse i sagen i bekendtgørelsesform, se bemærkningerne til 1, nr. 5. Det foreslås i 18, stk. 3, nr. 2, at når der foreligger dokumentation for, at personen er terminalt syg, kan sagen overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet og uden sundhedskoordinatorens udtalelse. Ved terminalt syg forstås i denne lov personer, som er uafvendeligt døende samt personer, hvor døden forventes at indtræde det næste halve år, og hvor aktiv sygdomsbehandling er ophørt. Begrebet omfatter således personer i den sene palliative fase og i den terminale fase, jf. Anbefalinger for den palliative indsats, Sundhedsstyrelsen, En person anses som terminalt syg, hvis det er lægeligt dokumenteret, fx i form af en lægeattest. Muligheden for at undtage sager fra behandling i rehabiliteringsteamet er frivillig for kommunerne, og kommunen kan således vælge at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet, hvis kommunen ønsker det, uanset om kommunen vurderer, at sagen er åbenbar. Personen kan fortsat klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse om førtidspension. Klagen skal sendes til kommunen inden 4 uger efter, at personen har modtaget afgørelsen. Kommunens forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet er en del af den faktiske forvaltningsudøvelse som led i sagsbehandlingen. Når kommunen vurderer, at en sag skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, er der tale om en processuel beslutning. Processuelle beslutninger er ikke afgørelser og kan derfor ikke indbringes for klageorganerne. Der kan derfor ikke klages over, at sagen forelægges, eller at sagen ikke forelægges for teamet, ligesom der heller ikke kan klages over teamets indstilling i en sag. Til nr. 5 Det foreslås i 19, stk. 5, at beskæftigelsesministeren efter forhandling med ministeren for sundhed og ældre bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelsen og indholdet af sundhedskoordinatorens inddragelse i sager om førtidspension, som undtages fra behandling i rehabiliteringsteamet. Bemyndigelsen kan blandt andet bruges til at fastsætte nærmere regler om sundhedskoordinatorens muligheder for at møde borgeren og dennes sagsbehandler. 6

7 Bemyndigelsen kan også bruges til at fastsætte nærmere regler, om sundhedskoordinatorens udtalelse. Herunder om at udtalelsen skal indeholde en sundhedsfaglig vurdering af, om det på baggrund af sagens oplysninger er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres. Bemyndigelsen skal endvidere anvendes til at fastsætte regler, om at aftale om sundhedskoordinatorens sundhedsfaglige rådgivning i disse sager også skal indgå i den samarbejdsaftale som kommunerne og regionerne skal indgå efter 13 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Til 2 Til nr. 1 Kommunen kan i dag ikke træffe afgørelse i sager om førtidspension, uden sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet, og teamet har afgivet indstilling i sagen. Det foreslås som konsekvens af lovforslagets 1, at undtage sager omfattet af den foreslåede 17, stk. 4, og 18, stk. 3, i lov om social pension fra behandling i rehabiliteringsteamet. Derved vil kommunen få mulighed for at kunne træffe afgørelse om førtidspension uden sagen har været behandlet i rehabiliteringsteamet i ansøgningssager om førtidspension og seniorførtidspension, når kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for førtidspension og i sager om førtidspension efter i lov om social pension, når der er tale om en sag, hvor det er helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og at det er helt åbenbart at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger og bemærkningerne til 1, nr Til 3 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juni Det foreslås i stk. 2, at denne lovs 1, nr. 1 og 2, alene finder anvendelse for ansøgninger om førtidspension, som indgives efter lovens ikrafttræden. Ansøgninger efter 17, stk. 2, og 17, stk. 3, i lov om social pension, der er indgivet før lovens ikrafttrædelsestidspunkt, men som ikke er færdigbehandlet af kommunen inden den 1. juni 2016, og hvor kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension, skal således forelægges rehabiliteringsteamet, inden der kan træffes afgørelse, om at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. 7

8 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015, som ændret ved 32 i lov nr. 174 af 24. februar 2015, 5 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, lov nr. 995 af 30. august 2015, 38 i lov nr. 994 af 30. august 2015 og 8 i lov nr af 30. august 2015, foretages følgende ændringer: 17. Stk. 2. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Stk. 3. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har rettet henvendelse herom. Stk. 5. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter regler for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. stk Stk. 2. Det er en betingelse for, at en sag kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, at sagen har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam. 1. I 17, stk. 2, 2. pkt., og 17, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter rehabiliteringsteam :, jf. dog stk I 17 indsættes som stk. 4: Stk. 4. I sager efter stk. 2 og stk. 3, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at en sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og I 18, stk. 2, indsættes efter rehabiliteringsteam :, jf. dog stk I 18 indsættes som stk. 3: Stk. 3. En sag kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når kommunen vurderer, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke 8

9 kan forbedres og 3) sundhedskoordinatoren har udtalt sig i sagen eller 4) personen er terminalt syg. 19. Stk I 19 indsættes som stk. 5: Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med ministeren for sundhed og ældre fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelsen og indholdet af sundhedskoordinatorens inddragelse i sager efter 18, stk. 3, nr I lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., foretages følgende ændringer: 9. Kommunalbestyrelsen skal oprette et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling i alle sager, inden der træffes beslutning om og tilkendes ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension. Indstillingen skal indeholde rehabiliteringsteamets vurderinger i forhold til borgerens muligheder for at opnå beskæftigelse eller uddanne sig. Herudover afgiver rehabiliteringsteamet indstilling i sager om jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 2, og i sygedagpengesager, hvor personen er visiteret til kategori 3 efter 12 i lov om sygedagpenge. Stk I 9, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter førtidspension :, jf. dog 17, stk. 4, og 18, stk. 3, i lov om social pension. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft 1. juni Stk. 2. 1, nr. 1 og 2, finder alene anvendelse for ansøgninger om førtidspension indgivet efter lovens ikrafttræden. 9

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lovforslag nr. L 145 Folketinget 2015-16 Fremsat den 2. marts 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 2015/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/15482 Fremsat

Læs mere

LÆ 265. København 2014

LÆ 265. København 2014 LÆ 265 Store Praksisdag København 2014 Disposition Hvad er det, der er anderledes? Ny lovgivning om førtidspension og fleksjob Den praktiserende læges rolle Gennemgang af LÆ 265 Hvor kan jeg hente hjælp?

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål NOTAT $ T1 T Svar på de 12 konkrete spørgsmål September 2015 J.nr.2015-4148 Her finder I svar på jeres 12 spørgsmål. Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at: Det er kommunerne, der vurderer den enkelte

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 193 Bilag 1 Offentligt 29. JANUAR 2018 7520659 SFS/ATAB Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension 1. INDLEDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 17 stk1 - Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Sager om førtidspension. for rehabiliteringsteamet. Resumé. Marts 2019

Sager om førtidspension. for rehabiliteringsteamet. Resumé. Marts 2019 Marts 2019 Sager om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet Resumé 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING 3 Baggrunden for undersøgelsen 3 Formålet med undersøgelsen 3 KAPITEL 2

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til 2015/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457 Fremsat den

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013

Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013 Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013 Reformens vigtigste sigtelinjer Flere unge skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for førtidspension Borgeren skal medinddrages

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 492 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397

Læs mere

1. Karakteristik af åbenbare sager

1. Karakteristik af åbenbare sager (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07402 Vejledning om sager, hvor kommunen

Læs mere

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 2014/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027135 Fremsat den

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet Antal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Bilag 1. Status på reformen om førtidspension og fleksjob 1. halvår 2014 Udviklingen i ressourceforløb

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob:

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Der er fuld gang i evalueringen af FØP-reformen. Dels er der offentliggjort en hovedrapport om evaluering af reglerne om førtidspension

Læs mere

Udkast til (4. december 2012)

Udkast til (4. december 2012) Udkast til (4. december 2012) Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, førtidspension eller anden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam

Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam N O T A T Januar 2018 Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam Indledning STAR har gennemført en analyse af 78 konkrete sager, med henblik på at belyse kommunernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Orientering om behandling af sager om førtidspension... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension Fremsat den dato/måned/årstal af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (Præcisering af regler om ressourceforløb

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om førtidspension - ung person - udviklingshæmmet - udviklingsmuligheder

Ankestyrelsens principafgørelse om førtidspension - ung person - udviklingshæmmet - udviklingsmuligheder KEN nr 9705 af 30/06/2015 Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3720-41691 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse 33-15

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om rehabiliteringsteam - partsrepræsentant - møde

Ankestyrelsens principafgørelse om rehabiliteringsteam - partsrepræsentant - møde KEN nr 10863 af 12/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-0099-59211 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber.

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber. Notat Sagsnr.: 2012/0009182 Dato: 13. januar 2013 Titel: Orientering om reform af førtidspension og fleksjob Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Reform af førtidspension og fleksjob træder

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

Snitflade mellem ressourceforløb og førtidspension

Snitflade mellem ressourceforløb og førtidspension Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 167 Offentligt Snitflade mellem ressourceforløb og førtidspension Belyst ud fra lovgivningen og Ankestyrelsens og domstolenes praksis Ankechef Pernille

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Marts Bilagsrapport Sager om førtidspension. uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet

Marts Bilagsrapport Sager om førtidspension. uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet Marts 2019 Bilagsrapport Sager om førtidspension afgjort uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet ANKESTYRELSEN Telefon: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15 Postadresse: Ankestyrelsen, 7998 statsservice

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2017-18 Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Som borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har du mulighed

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension 2017/1 LSF 193 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/01792 Fremsat den

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU - 25.02.2014

TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU - 25.02.2014 TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU - 25.02.2014 Fra erhvervsevne til arbejdsevne Det rummelige arbejdsmarked og førtidspensionsreform fra 2001 Flest muligt beskæftiges på det ordinære arbejdsmarked,

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265?

Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265? Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265? Horsens LÆ 265 Lægeattest til Rehabiliteringsteam Formål Attesten udspringer af lov om aktiv beskæftigelsespolitik, 30 a. Blanketten

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurdere, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne til

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1092 af 03/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere