MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 5, 22. marts Af planterådgiver Henning Frostholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 5, 22. marts Af planterådgiver Henning Frostholm"

Transkript

1 TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 5, 22. marts 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Kvælstofprognosen 2019 Vækstregulering af vintersæd Bekæmpelse af glimmerbøsser ARRANGEMENTER OG KURSER Hoven - SAGRO inviterer på smagsprøver, innovation og iværksætteri MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver Henning Frostholm Det ser nu ud til, at vi igen skal have en periode med tørt og stabilt vejr uden regn. Det betyder, at der nu snart kan køres på markerne igen. Der er mange ting at gå i gang med for det første bør vintersædsmarkerne kontrolleres for ukrudt. Er der store mængder af énårig rapgræs eller mere problematiske arter som agerrævehale og gold hejre, skal der foretages en bekæmpelse så snart der kan køres i marken. Se artikel om tidlig ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 4. Hold også øje med manganmangel og medtag evt. mangan til ukrudtssprøjtningen eller kør alene med mangan. Mange vintersædsmarker er allerede i stadie 30-31, og det er derfor også nu, der skal tages stilling til, om afgrøden skal vækstreguleres. Det er i de tidlige stadier, man får den bedste effekt af de forskellige midler. Se mere i afsnit om vækstregulering i dette nr. Under inspektion af vintersædsmarkerne er det også værd at kigge efter symptomer på Havrerødsot; det milde vejr i efteråret har givet lusene gode betingelser for at sprede sygdommen. Billede 1 Kør nu ikke ud i markerne før jorden kan bære (Foto: Henning Frostholm, SAGRO).

2 Vinterrapsmarkerne er også langt fremme i udvikling, og det er nu for sent at bekæmpe kamiller med Galera. Det kan stadig nås med Matrigon, men det skal være inden der kan ses gule knopper i marken. Se tidligere afsnit om ukrudt i vinterraps i TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 3. Det kan også være aktuelt med vækstregulering af vinterraps. I forsøgene er der dog kun opnået sikre medudbytter i 3 ud af 30 forsøg. Der bør derfor kun vækstreguleres, hvor afgrøden er ekstrem kraftig og plantetallet er høj (50 60 pl.pr m 2 ). Det er kun Caryx der er godkendt til vækstregulering i vinterraps om foråret. Skadedyr som glimmerbøsser kan også snart dukke op i vinterrapsmarkerne, se artikel om glimmerbøsser i vinterraps i dette nr. Bemærk at der skelnes mellem skadetærskel i gode og svækkede rapsmarker. Gødskning Det vil nu også være relevant at begynde tildeling af gødning til vintersædsmarkerne. Kvælstofprognosen er netop blevet offentlig gjort (se artikel senere i dette nr.) og det er derfor vigtigt at gødningsplanen tilpasses de nye behov inden markerne tildeles den sidste gødning - specielt i år, hvor prognosen viser, at behovet for kvælstof er mindre end normalt. Har du kun marker med JB 1 og 3 er der dog ingen ændringer i forhold til det oprindelige behov. Da der i marts er faldet usædvanlig meget nedbør, er der risiko for at der kan være udvasket næringsstoffer fra rodzonen efter at prøverne til kvælstofprognosen er udtaget. Dette emne har SEGES vendt i en artikel, som vi bringer uddrag af herunder. Artiklen vurderer også risikoen for udvaskning fra allerede udbragt gødning artiklen omtaler dog ikke gylle udbragt til vårsæd, men her må vi forvente en betydelig udvaskning af næringsstofferne, da der jo ikke har været et etableret rodnet til at holde på gødningen. Det er dog vores indtryk, at det kun er ganske få, der har kørt gylle ud i februar på marker, hvor der skal etableres vårsæd. Faglig betydning af kvælstofprognosen 2019 for gødningsbehovet Kilde: Seges Kvælstofprognosen 2019 viser et mindre kvælstofbehov end normalt. De store nedbørsmængder i marts indtil nu (17. marts) vurderes ikke at have afgørende indflydelse på prognosens angivelser. N-min er større end normalt både i vår- og vintersæd. Kvælstofprognosen viser et lavere kvælstofbehov i 2019 end normalt. Det viser målinger af jordens N-min-indhold i februar. Den meget høje nedbørsmængde i marts vurderes ikke at ændre kvælstofprognosens forudsigelser væsentligt. Også N-min-indholdet i vintersædsmarker er højere end normalt i 2019, hvilket betyder, at behovet for tidlig gødskning af vintersæd er mindre end normalt. Behovet for svovl følger kvælstofbehovet, og antages derfor også at være lidt mindre i år end normalt. Hvad betyder de store nedbørsmængder i marts? Kvælstofprognosen bygger på N-min-målinger foretaget i første halvdel af februar. Derefter antages det, at klimaet er omkring normalen herefter. Fra den 15. februar til den 17. marts er der faldet fra 50 til 70 mm nedbør mere end normalt. Desuden har temperaturen været mere end 4 grader højere. Det må derfor antages, at der er sket et større tab af kvælstof fra rodzonen end normalt, siden prøverne blev udtaget. Normalt tabes der ca. 0,9 kg kvælstof pr. ha pr. 10 mm ekstra nedbør. Hvis det også er tilfældet i år, vil det ekstra tab udgøre 4-6 kg kvælstof pr. ha. Omvendt betyder den højere temperatur en større frigivelse af det organisk bundne kvælstof og en større optagelse i vinterafgrøderne. En anden usikkerhedsfaktor er, at den vandmættede jord i marts kombineret med relativt høje temperaturer kan betyde et større tab af kvælstof ved denitrifikation end normalt. Det gælder specielt på lerjord. Det er derfor vanskeligt præcist at sige, hvordan det afvigende vejr har påvirket mængden af tilgængeligt kvælstof i jorden. Der kan derfor være ekstra behov for i vækstsæsonen at vurdere afgrødernes kvælstofstatus. Det er pligtigt at korrigere bedriftens kvælstofkvote for kvælstofprognosen, men det er fortsat muligt at omfordele kvælstof mellem marker, alt efter hvordan behovet varierer. Vintersædens kvælstofstatus Vintersæden har optaget mere kvælstof end normalt i efterårsperioden. Men N-min-indholdet under vintersædsmarker i februar 2019 er alligevel højere end normalt. N-min-indholdet i vintersædsmarker tyder således på, at vintersæden har mindre behov for tidlig gødning end normalt, og man generelt kan følge den strategi for tilførsel af kvælstof til vintersæd, som er beskrevet i artiklen i TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 2.

3 Andre næringsstoffer Svovl Indholdet af tilgængeligt svovl i jorden antages generelt at følge kvælstofindholdet, fordi sulfat-svovl udvaskningsmæssigt set svarer til nitrat-kvælstof. Derfor kan der ikke forventes mere svovlmangel i 2019 end normalt. Kalium Kalium kan på grovsandet jord udvaskes fra de øverste jordlag. Nedbøren i 2018/19 afviger ikke så meget fra normalen, at det forventes at give nogen behov for korrektioner af gødningstildelingen. Bor Bor kan også udvaskes. Men ligesom svovl og kalium forventes ikke nogen ændring af afgrødernes forsyning med bor på grund af de høje nedbørsmængder. Hvad er udvaskningen fra allerede udbragt gødning? Ovenstående retningslinjer gælder for det generelle gødningsbehov baseret på udvaskningen af jordens indhold af næringsstoffer i forhold til normalt. En del valgte at bruge det fine vejr i februar til at udbringe en del gødning til vintersæd og vinterraps. Det vurderes, at ca. 1/3 af vintersædsarealet og ca. halvdelen af vinterrapsarealet har fået handelsgødning på nuværende tidspunkt og ca. halvdelen af græsset har fået gylle. Der er dog regionale forskelle. Siden gødningen er bragt ud, er der imidlertid faldet betydelige mængder nedbør. På regionsniveau er der faldet mm mere end normalt siden midt i februar, men lokalt kan det være mere. Har den megen nedbør betydet, at gødningen er tabt? Generelt er den ekstra nedbør på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig til, at gødningen er tabt i betydeligt omfang. Dog kan der være sket tab på den grovsandede jord. I tabel 1 er vist en oversigt over tabsrisiko. Tabel 1. Risiko for udvaskning af nitrat, ammonium, sulfat og kalium fra udbragt gødning. En betydelig mængde handelsgødning er udbragt som svovlsur ammoniak, hvor kvælstoffet er på ammoniumform, så her er risikoen for udvaskning lav uanset jordtype. Er der derimod udbragt ammoniumnitrat i f.eks. NS 27-4 på grovsandet jord, er der risiko for, at en del af nitraten og sulfaten er udvasket, og her kan der være behov for at supplere. Kvælstofprognosen 2019 Så kom kvælstofprognosen for Kvælstofbehovet er 15 kg pr. ha lavere end normalt på lerjord undtaget i Nordjylland og på JB 2+4 er kvælstofbehovet 5 kg lavere end normalt i en del af landet. JB 1 og 3 er ikke påvirket af prognosen. Kvælstofprognosen for 2019 viser et mindre kvælstofbehov end normalt. På landsplan er kvælstofbehovet knap tons eller omkring 3,9 kg N pr. ha landbrugsareal mindre end normalt. Kvælstofprognosen for 2019 er som tidligere beregnet på grundlag af målinger af N-min i jorden på 133 marker i Kvadratnettet i februar måned 2019 suppleret med modelberegninger. Resultaterne af N-min målinger i februar 2019 er sammenholdt med det gennemsnitlige N-min-indhold målt i februar i Kvadratnettet i perioden I kvælstofprognosen indgår den ekstra nedbør i marts måned i 2019 ikke. Årsagen er, at nedbøren fra 1. september 2018 til udgangen af februar 2019 har været fra 20 til 90 mm mindre end normalt. Samtidig var jorden meget tør i efteråret 2018.

4 Hvor gælder prognosen? Prognosens angivelser i tabellen og på kortet anvendes på marker med vinterkorn eller forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren, dvs. græs, vinterraps og lign., men den gælder for vinterkorn. Prognosen gælder for både vandede og uvandede jorder. Vækstregulering af vintersæd Af planterådgiver Marie Uth Behovet for vækstregulering er generelt større i år end normalt. Det er vigtigt, at du tager bestik af situationen i dine vintersædsmarker og lægger en strategi. Vi ser mange marker, der blev sået tidligt i den tørre sensommer, og som er vokset kraftigt til hen over vinteren. Hvis der samtidig er tale om god jord er der stor risiko for, at afgrøderne går i leje. Her er det relevant at begrænse N- tildelingen og at bruge mulighederne for at vækstregulere med kemi. Husk på at vækstregulering nemt kan koste udbytte. Ofte ser vi et udbyttetab på et eller to tønder korn, men i rug ser vi også skader med udbyttetab på op mod 10 hkg pr. ha. Omvendt er der en stor værdi i at undgå høstbesvær som følge af lejesæd. Overvej derfor nøje, om vækstregulering er relevant i dine marker. Rug er den kornart, hvor vi ser størst forekomst af lejesæd. I hybridvinterbyg er der også ofte behov for vækstregulering. I vinterhvede ser vi især problemer med lejesæd på lerjorde. Billede 2 Dronefoto fra den 18. juni 2018 af demonstrationsforsøg med vækstregulering i Gørding. På billedet ses vinterbyg øverst, hvede i midten og rug forneden. Rugen gik i leje på nær fire parceller, som det ses på billedet. De fire parceller er vækstreguleret den 18. april, som var første gang, hvor der var godt vækstvejr efter behandlingen. Set fra højre er det 0,3 l/ha Moddus Start og 0,4 l/ha Cuadro. De to sidste parceller er split-behandlinger, hvor der er genbehandlet den 9. maj (Foto: Nicolai S. Kjær, SAGRO). Løsningsforslag til vækstregulering

5 Behandlingstidspunktet fastlægges ud fra midlets godkendelse og vejr- og vækstforhold. Vækstregulering virker kun, når der er vækst i afgrøden på behandlingstidspunktet og nogle dage frem. Jo kraftigere vækst, des kraftigere effekt af vækstreguleringen. Afgrøden må ikke være stresset på behandlingstidspunktet eller i den følgende uge, da det kan give afgrødeskade. Stress kan f.eks. skyldes nattefrost, tørke eller høj sol. Billede 3 Ved hjælp af rød maling kan man vise at rug har en noget hurtigere vækst i strækningsfasen end hvede og byg. Derfor ser vi også en stor højdereduktion i rug, når den vækstreguleres i en god vækstperiode (Foto: SAGRO). Vi anbefaler at vækstregulere tidligt, hvis forholdene er til det. Hvis vækstreguleringen udskydes til slut april-start maj, er der stor risiko for at afgrøden kan blive stresset af vandmangel, eller at afgrøden begynder at skride. Begge dele kan give afgrødeskade. Det er godt at vækstregulere når: Der er god vækst Der er min o C Der ikke er nattefrost Der ikke er risiko for tørkestress i de kommende dage Du kan stile efter af lave én velplaceret behandling, eller du kan vælge at lave en split-behandling, hvor du starter ud med en mindre dosering i den første del af strækningsfasen og følger op ved behov til sidst i strækningsfasen. En splitbehandling er skånsom, og der er større chance for at opnå tilfredsstillende effekt af vækstreguleringen. Se løsningsforslag i tabel 2. I tabellen er vist dosering ved sprøjtning én gang. Ved split-behandling er det som udgangspunkt passende med to gange en halv dosering. Hvis der køres to gange med det samme middel, må der samlet set ikke bruges mere, end hvad der svarer til maks. doseringen. Hvis du vælger at køre med flere forskellige typer af midler, er der ikke samme risiko for at overskride begrænsningerne. Tabel 2 Tabel 2 Løsningsforslag til vækstregulering i vintersæd. Midlerne kan også blandes og/eller deles op i en splitsprøjtning. Vi anbefaler at medtage spredeklæbemiddel med mindre der blandes med svampemiddel. Begge dele styrker effekten. Der er en række parallel-produkter til vækstreguleringsmidlerne, hvilket fremgår af tabel 3 (kilde: Seges).

6 Forebyggelse af aks- og strånedknækning i vinterbyg Til forebyggelse af aks- og strånedknækning i vinterbyg kan bruges en mindre dosis Cerone eller Terpal lige før skridning. Brug 0,15-0,2 l/ha Cerone eller 0,3-0,45 l/ha Terpal. Blanding med ukrudtsmiddel Vækstreguleringsmidler må som udgangspunkt ikke blandes med ukrudtsmidler. Der er dog enkelte undtagelser. De mest relevante er beskrevet nedenfor. Der er også andre muligheder for at blande midlerne, men det kan i nogle tilfælde give afgrødeskade. Vi har erfaring for at ca. 0,3 l/ha Cossack OD kan blandes med ca. 0,5 l/ha Cycocel i vinterhvede og rug. Så hvis du alligevel skal ud med Cossack OD i en periode med få sprøjtedage, kan du tage lidt Cycocel med. Græsmidlet øger den vækstregulerende virkning af Cycocel. Flyvehavremidlerne Primera Super og Foxtrot kan blandes med Cycocel ifølge firmaerne. Nye vækstreguleringsmidler Der er blevet godkendt en række nye vækstreguleringsmidler til korn, men der er ikke nye aktivstoffer i spil. De nye produkter er kopi-produkter af tidligere midler eller midler, der har skiftet navn i forbindelse med salg. Du kan få et overblik over midlerne i tabel 3. Tabel 3 Oversigt over godkendte vækstreguleringsmidler til korn, samt deres temperaturkrav (kilde: middeldatabasen.dk). Nye begrænsninger i brug af trinexapac ( Moddus-produkter ) Af planterådgiver Marie Uth Miljøstyrelsen har strammet op på brugen af vækstreguleringsmidler indeholdende trinexapac. Konsekvensen er, at der kun må bruges ret begrænsede mængder af aktivstoffet trinexapac. Hvis du vil anvende mere end et trinexapacprodukt i løbet af foråret, skal du passe meget på ikke at overskride den samlede godkendte mængde.

7 På nye etiketter for trinexapac-midler fremgår en tekst om de nye, stramme begrænsninger. Hvis du kun bruger ældre produkter uden denne tekst, har de nye regler ingen konsekvenser for dig. Hvis du bruger ét middel med den nye tekst på etiketten, får det konsekvenser for alle trinexapac-midler, du anvender i afgrøden. Teksten på etiketten er oftest: De angivne doseringer af trinexapac må ikke overskrides. Hvis der i samme vækstsæson anvendes andre produkter indeholdende trinexapac, skal doseringerne omregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser (N) i den pågældende afgrøde. Eksempel: Hvis der ved splitbehandling i frøgræs er anvendt 0,4 L/ha af produkt x svarende til 0,5 N, må der efterfølgende kun anvendes en dosering svarende til 0,5 N af et andet produkt indeholdende trinexapac Du kan undgå at bekymre dig om disse nye begrænsninger, hvis du kun bruger trinexapac én gang pr. sæson. I en split-strategi kan en behandling med trinexapac i stedet kombineres med Cycocel, Medax Top, Terpal eller Cerone. Beregning af den lovlige mængde trinexapac Beregning af den lovlige mængde trinexapac foretages på følgende måde: Normaldosis for de enkelte midler i de enkelte afgrøder fremgår af tabel 4. Eksempel fra en rugmark, hvor der er anvendt en split-behandling med 0,15 l/ha Moddus Start efterfulgt af 0,3 l/ha Moddus M: 1. gang: (0,15 / 0,5) * 100 = 30 % 2. gang: (0,3 / 0,6) * 100 = 50 % I alt er der anvendt 80 % af den tilladte mængde, hvilket er ok. Hvis samme split-strategi blev anvendt i hvede, ville resultatet blive: 1. gang: (0,15 / 0,3) * 100 = 50 % 2. gang: (0,3 / 0,4) * 100 = 75 % I alt er der anvendt 125 % af den tilladte mængde, hvilket ikke er ok. I frøgræs giver de nye begrænsninger størst udfordringer. Nedenfor er vist to forslag til lovlige split-behandlinger i frøgræs: 0,75 l/ha Medax Top efterfulgt af 0,8 l/ha Moddus M (eller tilsvarende) 0,4 l/ha Moddus M (eller tilsvarende) efterfulgt af 0,5 l/ha Medax Max Tabel 4 Oversigt over normaldosis (= maks.-dosis) for trinexapac-produkter. Ifølge de nye regler, må der ved splitbehandling samlet set ikke bruges mere end én normaldosis af hensyn til forbruget af trinexapac. Bemærk i øvrigt, at der er begrænsninger på dosis ved splitbehandling for midlerne Moddus Start og Medax Max (kilde: Seges). Bekæmpelse af glimmerbøsser Af planterådgiver Marie Uth Det er ved at være tid til at holde øje med glimmerbøsser i vinterraps. Inden for de sedeste par år er skadetærsklerne justeret, da Seges har fundet ud af, at glimmerbøsser ikke er så skadevoldende som hidtil antaget. Det er dog stadig relevant at holde øje med forekomsten, da vi en sjælden gang imellem oplever betydelige, skadevoldende angreb.

8 Glimmerbøsserne kan meget vel begynde at røre på sig inden længe. De kommer frem fra deres vinterhi i hegn o.lign. ved ca. 9 o C. Glimmerbøsser begynder at flyve ind i markerne ved o C, og længere flyveture kræver ca. 15 o C. Billede 4 Rapsplante med glimmerbøsser og skulpesnudebiller (Foto: Marie Uth, SAGRO). Der er to gode grunde til kun at sprøjte mod glimmerbøsser, når der er et reelt behov for det: For at forebygge resistens. Der er stigende problemer med resistens blandt skadedyr i raps overfor skadedyrsmidlerne For at beskytte snyltehvepse, der er værdifulde nyttedyr i vinterraps. Snyltehvepse parasitterer i stort omfang skadedyrenes larver, og mængden af snyltehvepse har derfor betydning for angrebsstyrken af skadedyr året efter. Snyltehvepse flyver i rapsmarkerne både i det tidlige forår og under blomstring, og de bekæmpes dermed også af skadedyrsmidlerne Skadetærskler Glimmerbøsserne gør størst skade i det helt tidlige knopstadie, hvor løvbladene endnu dækker knopperne. De vejledende bekæmpelsestærskler er: I det tidlige knopstadie: 8 stk. pr. plante ved normal vækst (4 stk. pr. plante i en svækket rapsmark) I det sene knopstadie: 10 stk. pr. plante ved normal vækst (5 stk. pr. plante i en svækket rapsmark) Løsningsforslag Relevante midler til bekæmpelse af glimmerbøsser fremgår af tabel 5. Der er kun fire aktuelle midler, da der er udviklet resistens mod de øvrige godkendte midler, og de fire midler er jævnbyrdige. For at forsinke resistensudvikling hos skulpesnudebiller mod pyrethroider ønskes Biscaya anvendt mod skulpesnudebiller. Da Biscaya kun må anvendes én gang pr. vækstsæson, anbefales de øvrige tre midler derfor anvendt mod glimmerbøsser. Plenum 50 WG og Avaunt er afmeldt og rester skal anvendes i løbet af Fremover er et andet middel, Avaunt 150 EC, godkendt. Virkningstiden kan forventes at være minimum 5-6 dage. Ved lave temperaturer og mindre angreb er virkningstiden længere. Tabel 5 Løsningsforslag til bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps.

9 Billede 5 Skulpesnudebille i vinterraps. Skulpesnudebillerne kan gøre betydelig skade i rapsen under blomstring. Biscaya er det bedste middel mod skulpesnudebiller, og derfor bør den ikke bruges til målrettet bekæmpelse af glimmerbøsser (Foto: SAGRO). ARRANGEMENTER OG KURSER Hoven - SAGRO inviterer på smagsprøver, innovation og iværksætteri Husk SAGROs aften med whisky og spændende indlæg om nicheproduktion. Det er den 26. marts kl på Knaplund mikrodestilleri, Herningvej 9, Hoven, 6880 Tarm. Læs mere og tilmeld dig på sagro.dk - eller ring på tlf

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST VINTERRAPS Irene Skovby Rasmussen, VKST Vinterraps i foråret 2018 Status i rapsmarkerne? Gødskning hvordan fordeler vi gødningen? Ukrudt opfølgende behandlinger Vækstregulering kan det betale sig? Skadedyr

Læs mere

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 10, 3. maj Af planterådgiver Christian Hansen. Aktuelt i marken

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 10, 3. maj Af planterådgiver Christian Hansen. Aktuelt i marken TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 10, 3. maj 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken REGLER OG TILSKUD Oprydning i dine beholdninger af planteværnsmidler VANDING Vandbalancen MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 10

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 10 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 10 Foråret er nu ved at indfinde sig, og jeg vil opfordre jer til at tage en tur i marken,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Side 1 af 7 Etablering af vårsæd i fuld gang! Vi har haft en god og tør periode og

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Gødskning - N-Status i marken lige nu - Efterafgrøder værdi - Gødskning -2019 Vækstregulering -Behov for behandling -Valg af midler

Læs mere

Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker

Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker Agenda Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker Vintersæd, vinterraps og frøgræs Hvordan gøder vi bedst vårsæd? Hvor lang er vi med de målrettede efterafgrøder

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 23 Nu går det rigtig stærkt. Med den meget varme har afgrøderne gået fra begyndende strækning til skridning på meget kort tid. Det er rigtig skadedyrs

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Vårsæden er nu spiret frem mange steder, selvom det har været en kold periode den

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

MARK. Indhold. Svampesygdomme i korn. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 16, 20. juni Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Svampesygdomme i korn. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 16, 20. juni Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 16, 20. juni 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Aflugning af flyvehavre De problematiske græsser VANDING Vandbalancen MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver Marie Uth Svampesygdomme

Læs mere

VÆKSTREGULERING. En nødvendighed i Vækstregulering i korn fordele/ulemper

VÆKSTREGULERING. En nødvendighed i Vækstregulering i korn fordele/ulemper VÆKSTREGULERING En nødvendighed i 2019 Vækstregulering i korn fordele/ulemper A Tab ved lejesæd, i hvede 20 % af arealet går i leje 50 dage før høst i 65 grader Primo juli, udbytte tab ca. 20% Forventet

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet AfgrødeNyt NR. 23-16. september 2015 INDHOLD Aktuelt Havrerødsot i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på vinterrapsmarkerne. I øjeblikket ser vi marker på kimbladstadiet

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 20 4. september 2013 Indhold Aktuelt i marken På trods af den tørre jord er rapsen de fleste steder spiret pænt frem, men der er marker, hvor fremspiringen afventer lidt mere jordfugt. Disse

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Side 1 af 14 Det er nu endelig blevet lidt varmere temperaturer, så jeg forventer

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

så er det lys bladplet, og du bør bekæmpe hurtigst muligt. Se mere i AfgrødeNyt nr. 2.

så er det lys bladplet, og du bør bekæmpe hurtigst muligt. Se mere i AfgrødeNyt nr. 2. AfgrødeNyt NR. 3-5. april 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Vækstregulering i vintersæd Kontrollér vintersæden for næringsstofmangel Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken Det lune vejr har

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Det våde vejr fortsætter, men måske bedring i næste uge! Vi sælger stadig lidt såsæd,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

FÅ HÅNDVÆRKET TILBAGE I MARKEN 16,7. Frontløber: Cultan gødskning sparer 20 pct. N og hæver protein 23/ 30/ 26/

FÅ HÅNDVÆRKET TILBAGE I MARKEN 16,7. Frontløber: Cultan gødskning sparer 20 pct. N og hæver protein 23/ 30/ 26/ NR. 4 // APRIL 2016 Ny rekord fra N.Z. 16,7 ton hvede pr. ha Frontløber: FÅ HÅNDVÆRKET TILBAGE I MARKEN Cultan gødskning sparer 20 pct. N og hæver protein Sprøjt ikke ukrudt for tidligt i vårsæd 23/ Nye

Læs mere

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april Af planterådgiver Henning Frostholm. Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april Af planterådgiver Henning Frostholm. Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019 TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019 ARRANGEMENTER OG KURSER SØRVAD - Opfølgning på så-demo Sprøjteopfølgningskursus - Herning 8.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 25, 3. oktober Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 25, 3. oktober Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 25, 3. oktober 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Belkar i raps Manganmangel i vintersæd Hold farmtracking opdateret, så den virker optimalt REGLER OG TILSKUD Nedvisning af ukrudt

Læs mere

er symptomer på manganmangel, så bør du, så snart det er muligt udbringe lidt svovlsur ammoniak og/ eller mangan, hvis det ikke allerede er sket.

er symptomer på manganmangel, så bør du, så snart det er muligt udbringe lidt svovlsur ammoniak og/ eller mangan, hvis det ikke allerede er sket. AfgrødeNyt NR. 2-22. marts 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Ukrudt i vintersæd Glimmerbøsser i vinterraps Lys bladplet Talius nyt svampemiddel mod meldug Kvælstofprognosen Kommende arrangementer Vigtige datoer

Læs mere

Kunsten at vækstregulere

Kunsten at vækstregulere Kunsten at vækstregulere En guide til at vækstregulere efter behov og på det rigtige tidspunkt For advarselssætninger og symboler læs etiketten eller se www.syngenta.dk. Medlem af Dansk Planteværn Kunsten

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

MARK. Indhold. Indberetning af efterafgrøder. Aktuelt i raps. TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september Belkar. Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Indberetning af efterafgrøder. Aktuelt i raps. TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september Belkar. Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september 2017 Indhold MARK Aktuelt i marken Ukrudtsbekæmpelse om efteråret i vintersæd REGLER OG TILSKUD Gennemgå kemi-lageret for udgåede midler ARRANGEMENTER HJERM

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22 Det er varmt og efterhånden også tørt mange steder. Vi har så sandelig ofte periodevejr!

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42 Side 1 af 11 Æv hvor det driller! En ting er, at det er og har været svært at få

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 23 17. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Vi følger med i tidligt sået vintersæd Handel med pligtige efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Vejrudsigten lover dage med ca. 20

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Kunsten at vækstregulere

Kunsten at vækstregulere Kunsten at vækstregulere En guide til at vækstregulere efter behov og på det rigtige tidspunkt 1 2 3 For advarselssætninger og symboler læs etiketten eller se www.syngenta.dk. Medlem af Dansk Planteværn

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Side 1 af 14 De fleste må opgive at få mere vintersæd etableret! Med de seneste dages

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 34

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 34 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 34 Side 1 af 12 Onsdag var årets største høstdag! I går var vist årets største høstdag

Læs mere

Økologisk vinterraps

Økologisk vinterraps Økologisk vinterraps - 2018 Landmandsdata fra 37 økologiske vinterrapsmarker i 2018 viser store udbytteforskelle og potentielle udbyttebegrænsende faktorer. Sammenligning med data fra tilsvarende registreringer

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 5 23. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på udviklingen af vintersædsmarkerne. Hvedemarker ses fra st. 30 33 (begyndende strækning 3 knæ dannet). De vinterbygmarker,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Vi er nu inde i en tørvejrs periode, og for mange vil det betyde, at der skal tages

Læs mere

Hvorfor svigtede rapsen i 2016?

Hvorfor svigtede rapsen i 2016? Hvorfor svigtede rapsen i 2016? Strategi for 2017 Claus S. Madsen Agropro Planteavlsmøde den 25. januar 2017 Undersøgelse udbytte og behandling Variationen i udbytte er fra 2750 4880 kg frø pr. ha en forskel

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 24-11. oktober 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bønnefrøbiller i hestebønner Dyser til afdriftsreduktion Dispensation til anvendelse af Kerb i vinterraps Vigtige datoer Aktuelt i marken Selvom

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY TM BELFRY STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS Hyvido hybrid vinterbygsorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det drejer sig specielt om såtid,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 4-6. april 2016 INDHOLD Aktuelt Vækstregulering af vinterraps Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps Lys bladplet i vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd Vigtige datoer Aktuelt i marken

Læs mere

GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING

GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING Indeholder uddrag fra SEGES Per Skodborg Nielsen, planterådgiver UDFASNING AF UNDERGØDSKNING RÅPROTEIN I KORN 1998-2015 MERVÆRDI AF 1 % MERE PROTEIN Kr. pr. 100 kg Soya Hvedepris,kr.

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Gødningsaktuelt. Gødskningsstrategi for vinterhvede. Gødskning af frøgræs. YaraVita Brassitrel Pro. Gødskning af vårsæd. Gødskning af vinterrug

Gødningsaktuelt. Gødskningsstrategi for vinterhvede. Gødskning af frøgræs. YaraVita Brassitrel Pro. Gødskning af vårsæd. Gødskning af vinterrug Gødningsaktuelt Nr. 2 marts 2014 1. årgang www.yara.dk Gødskningsstrategi for vinterhvede Den tidlige vækststart giver en lang vækstsæson, det øger gevinsten ved delt gødskning. Gødskning af frøgræs Som

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 Side 1 af 10 En fantastisk god vækstsæson Ja det vil jeg faktisk driste mig til at

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Dyrkning af frø og industriafgrøder ved landskonsulenterne Christian Haldrup og Ghita Cordsen Nielsen

Dyrkning af frø og industriafgrøder ved landskonsulenterne Christian Haldrup og Ghita Cordsen Nielsen Dyrkning af frø og industriafgrøder ved landskonsulenterne Christian Haldrup og Ghita Cordsen Nielsen Dias 1 Se på frø og raps Chr: Gødning Græsukrudt Vækstregulering Ghita Cordens Nielsen Rapsjordlopper

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden Nr. 11 19. april 2016 Svampebekæmpelse i vintersæd 2016 Aktuelt i vinterraps o Er din raps velforsynet med næringsstoffer o Hold rapsen sund med svampebekæmpelse Vær i år også opmærksom på lys bladplet

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36 Side 1 af 15 Nu rettes blikket mod etablering af vintersæd! Mange kan ånde lettet

Læs mere

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 9 21. maj 2014 Indhold Aktuelt i marken Vækstregulering i vårsæd Bekæmpelse af aksfusarium i hvede Vigtige datoer Aktuelt i marken De fleste har gennemført 1 eller 2 svampebekæmpelser i

Læs mere

Aulum Sprøjteplaner forår 2019

Aulum Sprøjteplaner forår 2019 Aulum 2019 Sprøjteplaner forår 2019 Vårbyg 2019 Foderbyg Bredbladet ukrudt 0,2 l/ha Pixxaro Senest st. 39 5 g/ha Ally eller Express sx 0,03 l/ha Diflanil + 0,15 l/ha Sprede/klæbe Ukrudt, græsser og bredbladet

Læs mere

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World RAPSSTRATEGI Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Solutions for the Growing World Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt Mange mulige sprøjtedage Visuelle symptomer

Læs mere

Billede 1: Majsmark den 21. maj efter 40 mm regn/hagl på en time (Foto: Christina S. Jørgensen, SAGRO).

Billede 1: Majsmark den 21. maj efter 40 mm regn/hagl på en time (Foto: Christina S. Jørgensen, SAGRO). TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 13, 23. maj 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vårsæd Skadedyr i korn Vanding MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver Henning Frostholm Så kom der endelig

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Rundt om vækstregulering af korn

Rundt om vækstregulering af korn Rundt om vækstregulering af korn Hvorfor vækstregulere korn? Vækstregulering af korn handler om at reducere risikoen for lejesæd samt nedknækning af strå og aks. Lejesæd medfører tab af udbytte, øget tidsforbrug

Læs mere

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen KHL 30 januar 2019 Hans Maegaard Hansen Verdens produktionen af græsfrø USA 42% Canada 6% Europa 43% Australien 1% Argentina 4% New Zealand 4% 1.000 tons EU-data for græs- og kløverfrø 300 250 200 150

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

bygrust i senere udviklede marker, deles svampesprøjtningen.

bygrust i senere udviklede marker, deles svampesprøjtningen. AfgrødeNyt NR. 7-6. maj 2015 INDHOLD Aktuelt Nyt om frøgræs Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring Bekæmpelse af rodukrudt i korn Timers tørvejr Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er stor forskel

Læs mere

PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC

PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC AGENDA FMC Agricultural Solutions globalt FMC Agricultural Solutions i DK nye produkter FMC Agricultural Solutions i DK hjemtagne produkter

Læs mere

MARK. Indhold. Vanding. Nødmodne aks i hvede. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 18, 10. juli Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Vanding. Nødmodne aks i hvede. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 18, 10. juli Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 18, 10. juli 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Høst af vinterraps REGLER Regler for slåning af støtteberettigede arealer med græs og slåningsbrak ARRANGEMENTER Ribe dyrskue

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 5-13. april 2016 INDHOLD Aktuelt Vigtige datoer Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring Knækkefodssyge i vintersæd Ally og Express har mange navne Aktuelt i marken Selvom vi snart

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37 Det er frustrerende, men dog alligevel håbefuldt! Side 1 af 14 Kun få kom i gang

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Highlights 2016 Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Planteavlsåret 2015/2016 - skuffende for mange men store variationer Mod nye højder..

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 10 den 22. marts Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail:

Situationen i marken. Plantenyt nr. 10 den 22. marts Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Plantenyt nr. 10 den 22. marts 2016 - Situationen i marken - Glimmerbøsser i vinterraps - TEMA: Sådan kan du bruge CropSAT.dk - Tilbud på Animan gåseskræmmer Situationen i marken Svovlgødskning er vigtig

Læs mere

Forebyg lejesæd flertrinsraket

Forebyg lejesæd flertrinsraket Forebyg lejesæd flertrinsraket Etablering (sos) Gødningsstrategi (vtl) Vækstregulering (laa) AgroPro Planteavlsdag Comwell 27. januar 2016 Vi forventer meget af en hvedeplante: Store aks med mange kerner

Læs mere

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Rapsstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 2-18. marts 2015 INDHOLD Aktuelt Kvælstofprognosen 2015 Aktuelt i rødsvingel og rajgræs Glimmerbøsser i vinterraps Caryx Bormangel i vinterraps Brug af Galera Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Læs mere

Tidlig vækstregulering med Moddus Start. Erfaringer Martin Clausen, Senior Field Expert, Syngenta

Tidlig vækstregulering med Moddus Start. Erfaringer Martin Clausen, Senior Field Expert, Syngenta Tidlig vækstregulering med Moddus Start. Erfaringer 2015 Martin Clausen, Senior Field Expert, Syngenta 250 g/l Trinexapac Må anvendes tidligt fra BBCH 25 i korn og fra stadie 30 i frøgræs Påvirker planters

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 2-17. marts 2016 INDHOLD Aktuelt Etablering af vårbyg Bekæmpelse af græsukrudt i vintersæd Vækstregulering i vintersæd Gødskningsstrategier i vintersæd Kommende arrangementer Vigtige datoer

Læs mere

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Kan god gylle gøres bedre? Nye og gamle additivers effekt Kerneudbytte, hkg pr. ha. Effekt af a. nitrifikationshæmmere

Læs mere