Matematik Faghæfte 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik Faghæfte 2019"

Transkript

1 Matematik Faghæfte 2019

2 Matematik Indledning 3 Folkeskolens formål 4 Fælles Mål 5 Læseplan 23 Undervisningsvejledning 67

3 Indledning Et af folkeskolens vigtigste formål er at give eleverne kundskaber og færdigheder i samarbejde med forældrene. Folkeskolens fag og emner er centrale for dette formål. Det er gennem undervisning i fag og emner, at eleverne skal forberedes til videre uddannelse og få lyst til at lære mere. Folkeskolens fag og emner skal også bidrage til at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling og forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Hver dag leverer skolerne en vigtig indsats for at leve op til skolens og fagenes formål. Skolen skal understøtte lærerne, lederne og pædagogerne i opgaven med at tilrettelægge god undervisning med udgangspunkt i deres professionelle dømmekraft og efter lokale forhold. Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder vejledende læseplaner og undervisnings vejledninger i fag og emner for at tydeliggøre rammerne for undervisningen og understøtte de fagprofessionelle i deres arbejde. Ministeriets læseplaner og undervisningsvejledninger fra 2019 fremhæver særligt to forhold: Sammenhængen mellem skolens formål, fagenes formål og indholdet i det enkelte fag; og det professionelle råderum i tilrettelæggelsen af undervisningen. Læseplanerne og undervisningsvejledningerne (2019) afspejler de løsnede bindinger i Fælles Mål. De nationale rammer for undervisningen er stadig fastsat i Fælles Mål. Fagenes formål, kompetenceområder, kompetencemål og de tilhørende færdighedsog vidensområder fastsætter, hvad eleverne skal kunne på bestemte klassetrin. Inden for disse rammer er der metodisk og didaktisk frihed til at tilrettelægge undervisningen med respekt for fagenes forskellighed, elevernes faglige forudsætninger og med fokus på elevens faglige og alsidige udvikling. Med udgangspunkt heri skal undervisningen give eleverne de bedste forudsætninger for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge samt mulighed for at tilegne sig de kompetencer, færdigheder og den viden, der ligger i de enkelte fag. En række fagpersoner fra folkeskolen, professionshøjskoler og faglige foreninger har været centrale i udformningen af læseplaner og undervisningsvejledninger. Børne- og Undervisningsministeriet takker alle for konstruktiv medvirken undervejs. Børne- og Undervisningsministeriet står for den endelige udformning af materialet. Aftale om øget frihed om Fælles Mål i folkeskolen Folkeskoleforligskredsen indgik den 19. maj 2017 en aftale om øget frihed om Fælles Mål i folkeskolen. Aftalen løsner bindingerne i Fælles Mål og gør alle færdigheds- og vidensmål i Fælles Mål vejledende. Det har medført en ændring af folkeskoleloven samt en ændring af bekendtgørelserne om Fælles Mål og børnehaveklassen. Som opfølgning på aftalen har Børne- og Undervisningsministeriet udsendt vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger til folkeskolens fag og obligatoriske emner. Læseplanerne og undervisningsvejledningerne (2019) er samlet i faghæfter sammen med skolens formål og fagets Fælles Mål. Matematik 3

4 Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Matematik 4

5 Fælles Mål

6 Indhold 1 Fagets formål 7 2 Fælles Mål 8 Kompetencemål 8 Opmærksomhedspunkter 9 Fælles Mål efter klassetrin Efter 3. klassetrin 10 Efter 6. klassetrin 12 Efter 9. klassetrin 14 Fælles Mål efter kompetenceområde Matematiske kompetencer 16 Tal og algebra 18 Geometri og måling 20 Statistik og sandsynlighed 22 Fælles Mål Matematik 6

7 1 Fagets formål Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og sam arbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. Fælles Mål Matematik 7

8 2 Fælles Mål Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik. Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik. Tal og algebra Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger. Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. Geometri og måling Eleven kan anvende geometriske begreber og måle. Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål. Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. Statistik og sandsynlighed Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser. Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder. Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed. Fælles Mål Matematik 8

9 Opmærksomhedspunkter Kompetenceområde/ færdigheds- og vidensområde Klassetrin Opmærksomhedspunkter Tal og algebra / Tal Efter 3. klassetrin Eleverne kan anvende trecifrede tal til at beskrive antal og rækkefølge. Tal og algebra / Regnestrategier Efter 3. klassetrin Eleven kan addere og subtrahere enkle naturlige tal med hovedregning og lommeregner. Geometri og måling / Måling Efter 3. klassetrin Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt i enkle hverdagssammenhænge. Tal og algebra / Regnestrategier Efter 6. klassetrin Eleven kan vælge hensigtsmæssig regningsart til løsning af enkle hverdagsproblemer og opstille et simpelt regneudtryk. Eleven kan gennemføre regneprocesser inden for alle fire regningsarter med inddragelse af overslag og lommeregner. Matematiske kompetencer / Kommunikation Efter 6. klassetrin Eleven kan uddrage relevante oplysninger i enkle matematikholdige tekster. Tal og algebra / Tal Efter 9. klassetrin Eleven kan gennemføre simple procentberegninger med overslag og lommeregner. Tal og algebra / Formler og algebraiske udtryk Efter 9. klassetrin Eleven kan sætte tal i stedet for variable i en simpel formel. Fælles Mål Matematik 9

10 Fælles Mål efter klassetrin Efter 3. klassetrin Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Matematiske kompetencer Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik. 1. Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer. Problembehandling kendetegn ved undersøgende arbejde. Eleven kan undersøge enkle hverdags situationer ved brug af matematik. Modellering sammenhænge mellem matematik og enkle hverdags situationer Eleven kan løse enkle matematiske problemer. enkle strategier til matematisk problemløsning. Eleven kan tolke matematiske resultater i forhold til enkle hverdagssituationer. sammenhænge mellem matematiske resultater og enkle hverdagssituationer. Tal og algebra Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal. 1. Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge. Tal* enkle naturlige tal. Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal. Regnestrategier* strategier til enkle beregninger med naturlige tal Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge. Eleven kan genkende enkle decimaltal og brøker i hverdags situationer. naturlige tals opbygning i titalssystemet. enkle decimaltal og brøker. Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal. Eleven kan udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal. strategier til hovedregning, overslags regning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer. strategier til multiplikation og division. Geometri og måling Eleven kan anvende geometriske begreber og måle. 1. Geometriske egenskaber og sammenhænge Eleven kan kategorisere figurer. egenskaber ved figurer. Eleven kan beskrive egne tegninger af omverdenen med geometrisk sprog. Geometrisk tegning geometriske begreber. 2. Eleven kan kategorisere plane figurer efter geo metriske egenskaber. geometriske egenskaber ved plane figurer. Eleven kan tegne enkle plane figurer ud fra givne betingelser og plane figurer, der gengiver enkle træk fra omverdenen. metoder til at tegne enkle plane figurer, herunder med et dynamisk geo metriprogram. 3. Eleven kan opdage sammenhænge mellem plane og enkle rumlige figurer. geometriske egenskaber ved enkle rumlige figurer. Eleven kan bygge og tegne rumlige figurer. metoder til at bygge og tegne rumlige figurer. Statistik og sandsynlighed Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser Eleven kan anvende tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger. Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med enkle data. Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med forskellige typer data. Statistik tabeller og enkle diagrammer. enkle metoder til at indsamle, ordne og beskrive enkle data. enkle metoder til at indsamle, ordne, beskrive og tolke forskellige typer data, herunder med regneark. Eleven kan udtrykke intuitive chance størrelser i hverdags situationer og enkle spil. Eleven kan udtrykke chancestørrelse ud fra eksperimenter. Sandsynlighed chancebegrebet. chanceeksperimenter. Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål * Se opmærksomhedspunkter Fælles Mål Matematik 10

11 Ræsonnement og tankegang Eleven kan stille og besvare matematiske spørgsmål. Eleven kan give og følge uformelle matematiske forklaringer. Eleven kan opdage systemer i figur- og talmønstre. Eleven kan beskrive systemer i figur- og talmønstre. Algebra om kendetegn ved matematiske spørgsmål og svar. Eleven har viden om enkle matematiske forklaringer. om enkle figurog talmønstre. om figur- og talmønstre. Færdigheds- og vidensområder og -mål Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer. om konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer. Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik. Eleven kan vise sin matematiske tænkning med uformelle skrift lige noter og tegninger. Eleven kan anvende enkle fagord og begreber mundtligt og skriftligt. om enkle mundtlige og visuelle kommu nikationsformer, herunder med digitale værktøjer. om forskellige former for uformelle skriftlige noter og tegninger. om enkle fagord og begreber. Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, beregning og under søgelse. Eleven kan anvende digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger. om konkrete materialer og redskaber. om metoder til under søgelser, tegning og beregning med digitale værktøjer. Eleven kan opdage regneregler og enkle sammenhænge mellem størrelser. om sammenhænge mellem de fire regningsarter. Placeringer og flytninger Eleven kan beskrive objekters placering i forhold til hinanden. Eleven kan beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri. Eleven kan beskrive positioner i et gitternet. om forholdsord, der kan beskrive placeringer. om metoder til at frem stille figurer og mønstre med spejlingssymmetri, herunder digitale værktøjer. om angivelse af placeringer i gitternet. Eleven kan beskrive længde, tid og vægt. Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt. Eleven kan sammenligne enkle geometriske figurers omkreds og areal. Måling* om længde, tid og vægt. om standardiserede og ikkestandardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måle redskaber. om måleenheder for areal. Fælles Mål Matematik 11

12 Efter 6. klassetrin Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Matematiske kompetencer Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. 1. Eleven kan opstille og løse matematiske problemer. Problembehandling kendetegn ved lukkede, åbne og rene mate matiske problemer samt problemer, der vedrører omverdenen. Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser. Modellering enkle modellerings processer Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning. forskellige strategier til matematisk problem løsning, herunder med digitale værktøjer. Eleven kan anvende enkle matematiske modeller. enkle matematiske modeller. Tal og algebra Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Eleven kan anvende decimaltal og brøker i hverdagssituationer. Eleven kan anvende negative hele tal. Tal brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet. negative hele tal. Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi. Eleven kan udvikle metoder til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative hele tal. Regnestrategier* beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneark. strategier til bereg ninger med decimaltal, enkle brøker og negative tal. 3. Eleven kan anvende procent, enkle potenser og pi. procentbegrebet, enkle potenser og pi. Eleven kan udføre beregninger med procent, herunder med digitale værktøjer. strategier til beregninger med procent. Geometri og måling Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål. 1. Geometriske egenskaber og sammenhænge Eleven kan kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler. vinkeltyper og sider i enkle polygoner. Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser. Geometrisk tegning geometriske tegne former, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder tegneformer i digitale værktøjer Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer. Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved rumlige figurer. vinkelmål, linjers indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af figurer, herunder med dynamisk geometriprogram. polyedre og cylindere. Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger. Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige metoder. skitser og præcise tegninger. geometriske tegne former til gengivelse af rumlighed. Statistik og sandsynlighed Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sand synligheder Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data. Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser. Eleven kan sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske deskriptorer. Statistik grafisk fremstilling af data. metoder til at behandle og præsentere data, herunder med digitale værktøjer. hyppighed, frekvens og enkle statistiske deskriptorer. Eleven kan undersøge tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter. Eleven kan undersøge chancestørrelser ved simulering af chanceeksperimenter. Eleven kan beskrive sandsynlighed ved brug af frekvens. Sandsynlighed metoder til at under søge tilfældighed og chance gennem eksperimenter. metoder til simulering af chanceeksperi menter med digitale værktøjer. sammenhængen mellem frekvenser og sandsynlighed. Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål * Se opmærksomhedspunkter Fælles Mål Matematik 12

13 Ræsonnement og tankegang Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde. Eleven kan anvende ræsonnementer til at udvikle og efterprøve hypoteser. Eleven kan finde løsninger til enkle ligninger med uformelle metoder. Eleven kan anvende enkle algebraiske udtryk til beregninger. Eleven kan anvende variable til at beskrive enkle sammenhænge. Algebra om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, herunder undersøgende arbejde med digitale værktøjer. om enkle ræsonnementer knyttet til udvikling og efterprøvning af hypoteser. om lighedstegnets betydning og om uformelle metoder til løsning af enkle ligninger. om variables rolle i formler og om brug af variable i digitale værktøjer. om variables rolle i beskrivelse af sammenhænge. Placeringer og flytninger Eleven kan beskrive placeringer i koordinatsystemets første kvadrant. Eleven kan beskrive placeringer i hele koordinatsystemet. om koordinatsystemets første kvadrant. om hele koordinat-systemet. Færdigheds- og vidensområder og -mål Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation* Hjælpemidler Eleven kan oversætte regneudtryk til hverdagssprog. Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og udtryk med matematiske symboler. Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal. Eleven kan anslå og bestemme rumfang. Måling om hverdagssproglige oversættelser af regneudtryk. om hverdagssproglige oversættelser af udtryk med matematiske symboler. om forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal, herunder metoder med digitale værktøjer. om metoder til at anslå og bestemme rumfang. Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik. Eleven kan mundtligt og skriftligt kommu nikere varieret med og om matematik. Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt og skriftligt. om formål og struktur i tekster med og om matematik. om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik, herunder med digitale medier. om fagord og begreber. Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præcision. Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål. om forskellige hjælpemidlers anvendelighed i matematiske situationer. om forskellige konkrete materialer og digitale værktøjer. Eleven kan fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger. om metoder til at fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger, herunder med digitale værktøjer. Eleven kan bestemme omkreds og areal af cirkler. om metoder til at bestemme omkreds og areal af cirkler. Fælles Mål Matematik 13

14 Efter 9. klassetrin Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Matematiske kompetencer Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik. 1. Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser. Problembehandling elementer i problemløsningsprocesser. Eleven kan afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model. Modellering strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen. 2. Eleven kan gennemføre modelleringsprocesser, herunder med ind dragelse af digital simulering. elementer i modelleringsprocesser og digitale værktøjer, der kan understøtte simulering. 3. Eleven kan vurdere problemløsnings processer. problemløsnings processer. Eleven kan vurdere matematiske modeller. kriterier til vurdering af matematiske modeller. Tal og algebra Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. 1. Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent. Tal* sammenhængen mellem decimaltal, brøk og procent. Eleven kan udføre sammensatte beregninger med rationale tal. Regnestrategier regningsarternes hierarki. 2. Eleven kan anvende potenser og rødder. potenser og rødder. Eleven kan udføre beregninger vedrør ende procentuel vækst, herunder r entevækst. procentuel vækst og metoder til vækst beregninger i regneark, herunder viden om renter, lån og opsparing. 3. Eleven kan anvende reelle tal. irrationale tal. Eleven kan udføre beregninger med potenser og rødder. regneregler for potenser og rødder. Geometri og måling Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål Geometriske egenskaber og sammenhænge Eleven kan undersøge sammenhænge mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold. Eleven kan undersøge egenskaber ved linjer knyttet til polygoner og cirkler, herunder med digitale værktøjer. ligedannethed og størrelsesforhold. linjer knyttet til polygoner og cirkler. Eleven kan undersøge todimensionelle gen givelser af objekter i omverdenen. Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser. Geometrisk tegning muligheder og begrænsninger i tegneformer til gengivelse af rumlighed. metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer. Statistik og sandsynlighed Eleven kan vurdere statistiske under søgelser og anvende sandsynlighed Eleven kan forklare sammenhænge mellem sidelængder og vinkler i retvinklede trekanter. Eleven kan vælge relevante deskriptorer og diagrammer til analyse af datasæt. Eleven kan undersøge sammenhænge i omverdenen med datasæt. Eleven kan kritisk vurdere statistiske undersøgelser og præsentationer af data. Statistik den pythagoræiske læresætning og trigonometri knyttet til retvinklede trekanter. statistiske deskriptorer, diagrammer og digitale værktøjer, der kan behandle store datamængder. metoder til undersøgelse af sammenhænge mellem datasæt, herunder med digitale værktøjer. stikprøveundersøgelser og virkemidler i præsen tation af data. Eleven kan anvende udfaldsrum og tællemåder til at forbinde enkle sandsynligheder med tal. Eleven kan beregne sammensatte sand synligheder. Eleven kan anvende sandsynlighedsregning. Sandsynlighed udfaldsrum og tælle måder. sandsynlighedsmodeller og sandsynlighedsberegninger. statistisk og teoretisk sandsynlighed. Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål * Se opmærksomhedspunkter Fælles Mål Matematik 14

15 Ræsonnement og tankegang Eleven kan skelne mellem hypoteser, definitioner og sætninger. Eleven kan skelne mellem enkelttilfælde og generaliseringer. Eleven kan udvikle og vurdere matematiske ræsonnementer, her under med inddragelse af digitale værktøjer. Eleven kan udvikle metoder til løsninger af ligninger. Eleven kan opstille og løse ligninger og enkle uligheder. Eleven kan opstille og løse enkle ligningssystemer. om hypoteser, definitioner og sætninger. om forskel på generaliserede matematiske resultater og resultater, der gælder i enkelttilfælde. om enkle matematiske beviser. Færdigheds- og vidensområder og -mål Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler Eleven kan argumen tere for valg af matematisk repræsentation. Eleven kan anvende udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer. om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation. om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer. Eleven kan kommu nikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision. Eleven kan kritisk søge matematisk information, herunder med digitale medier. Eleven kan kommu nikere mundtligt og skriftligt om matematik på forskellige niveauer af faglig præcision. Ligninger Formler og algebraiske udtryk* Funktioner om strategier til løsning af ligninger. om ligningsløsning med og uden digitale værktøjer. om grafisk løsning af enkle ligningssystemer. Placeringer og flytninger Eleven kan analysere mønstre og symmetrier i omverdenen. Eleven kan undersøge sammenhænge mellem kurver og ligninger. om kategorisering af geometriske mønstre og symmetrier. om metoder til at under søge sammenhænge mellem kurver og ligninger, herunder med digitale værktøjer. Eleven kan beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske repræsentationer. Eleven kan udføre omskrivninger og beregninger med variable. Eleven kan sammen ligne algebraiske udtryk. Eleven kan omskrive mellem måleenheder. Eleven kan bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale værktøjer. Eleven kan bestemme afstande med beregning. Måling om geometriske repræsentationer for algebraiske udtryk. om metoder til omskrivninger og beregninger med variable, herunder med digitale værktøjer. om regler for regning med reelle tal. om sammenhænge i enhedssystemet. om formler og digitale værktøjer, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og rumfang af figurer. om metoder til afstandsbestemmelse. Eleven kan anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer. Eleven kan anvende ikke-lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer. om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog. om informationssøgning og vurdering af kilder. om afsender- og modtagerforhold i faglig kommunikation. om repræsentationer for lineære funktioner. om repræsentationer for ikkelineære funk tioner. Eleven kan vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation. Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler. Fælles Mål Matematik 15

16 Fælles Mål efter kompetenceområde Matematiske kompetencer Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Efter 3. klassetrin Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik. 1. Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer. Problembehandling kendetegn ved undersøgende arbejde. Eleven kan undersøge enkle hverdags situationer ved brug af matematik. Modellering sammenhænge mellem matematik og enkle hverdags situationer Eleven kan løse enkle matematiske problemer. enkle strategier til matematisk problemløsning. Eleven kan tolke matematiske resultater i forhold til enkle hverdagssituationer. sammenhænge mellem matematiske resultater og enkle hverdagssituationer. Efter 6. klassetrin Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. 1. Eleven kan opstille og løse matematiske problemer. Problembehandling kendetegn ved lukkede, åbne og rene matematiske problemer samt problemer, der ved rører omverdenen. Eleven kan gennem føre enkle model leringsprocesser. Modellering enkle modelleringsprocesser Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning. forskellige strategier til matematisk problemløsning, herunder med digitale værktøjer. Eleven kan anvende enkle matematiske modeller. enkle matematiske modeller. Efter 9. klassetrin Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik. 1. Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsnings processer. Problembehandling elementer i problemløsningsprocesser. Eleven kan afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model. Modellering strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen. 2. Eleven kan gennem føre modellerings processer, herunder med inddragelse af digital simulering. elementer i model leringsprocesser og digitale værktøjer, der kan understøtte simulering. 3. Eleven kan vurdere problemløsnings processer. problemløsningsprocesser. Eleven kan vurdere matematiske modeller. kriterier til vurdering af matematiske modeller. Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål * Se opmærksomhedspunkter Fælles Mål Matematik 16

17 Ræsonnement og tankegang Eleven kan stille og besvare matematiske spørgsmål. om kendetegn ved matematiske spørgsmål og svar. Færdigheds- og vidensområder og -mål Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer. om konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer. Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik. Eleven kan vise sin matematiske tænkning med uformelle skriftlige noter og teg-ninger. om enkle mundtlige og visuelle kommu nikationsformer, her under med digitale værktøjer. om forskellige former for uformelle skriftlige noter og tegninger. Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse. om konkrete materialer og redskaber. Eleven kan give og følge uformelle matematiske forklaringer. om enkle matematiske forklaringer. Eleven kan anvende enkle fagord og begreber mundtligt og skriftligt. om enkle fagord og begreber. Eleven kan anvende digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger. om metoder til undersøgelser, tegning og beregning med digitale værktøjer. Ræsonnement og tankegang Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde. Eleven kan anvende ræsonnementer til at udvikle og efterprøve hypoteser. om enkle ræsonnementer knyttet til under søgende arbejde, herunder under søgende arbejde med digitale værktøjer. om enkle ræsonnementer knyttet til udvikling og efterprøvning af hypoteser. Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation* Hjælpemidler Eleven kan oversætte regneudtryk til hverdagssprog. Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og udtryk med matematiske symboler. om hverdagssproglige oversættelser af regneudtryk. om hverdagssproglige oversættelser af udtryk med matematiske symboler. Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik. Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik. Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt og skriftligt. om formål og struktur i tekster med og om matematik. om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik, herunder med digitale medier. om fagord og begreber. Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præcision. Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål. om forskellige hjælpe midlers anvendelighed i matematiske situationer. om forskellige konkrete materialer og digitale værktøjer. Ræsonnement og tankegang Eleven kan skelne mellem hypoteser, definitioner og sætninger. om hypoteser, definitioner og sætninger. Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsenta tion. om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation. Eleven kan kommu nikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision. om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog. Eleven kan vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation. om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler. Eleven kan skelne mellem enkelttilfælde og generaliseringer. om forskel på generali serede matematiske resultater og resultater, der gælder i enkelttilfælde. Eleven kan kritisk søge matematisk information, herunder med digitale medier. om informationssøgning og vurdering af kilder. Eleven kan udvikle og vurdere matematiske ræsonnementer, herunder med inddragelse af digitale værktøjer. om enkle matematiske beviser. Eleven kan anvende udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer. om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer. Eleven kan kommu nikere mundtligt og skriftligt om mate matik på forskellige niveauer af faglig præcision. om afsender- og modtagerforhold i faglig kommunikation. Fælles Mål Matematik 17

18 Tal og algebra Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Efter 3. klassetrin Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal. 1. Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge. Tal* enkle naturlige tal. Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal. Regnestrategier* strategier til enkle beregninger med naturlige tal. 2. Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge. naturlige tals opbygning i titalssystemet. Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal. strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer. 3. Eleven kan genkende enkle decimaltal og brøker i hverdagssituationer. enkle decimaltal og brøker. Eleven kan udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal. strategier til multiplikation og division. Efter 6. klassetrin Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger. 1. Eleven kan anvende decimaltal og brøker i hverdagssituationer. Tal brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet. Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi. Regnestrategier* beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneark. 2. Eleven kan anvende negative hele tal. negative hele tal. Eleven kan udvikle metoder til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative hele tal. strategier til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative tal. 3. Eleven kan anvende procent, enkle potenser og pi. procentbegrebet, enkle potenser og pi. Eleven kan udføre beregninger med procent, herunder med digitale værktøjer. strategier til beregninger med procent. Efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser.w 1. Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent. Tal* sammenhængen mellem decimaltal, brøk og procent. Eleven kan udføre sammensatte beregninger med rationale tal. Regnestrategier regningsarternes hierarki. 2. Eleven kan anvende potenser og rødder. potenser og rødder. Eleven kan udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, herunder rentevækst. procentuel vækst og metoder til vækstberegninger i regneark, herunder viden om renter, lån og opsparing. 3. Eleven kan anvende reelle tal. irrationale tal. Eleven kan udføre beregninger med potenser og rødder. regneregler for potenser og rødder. Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål * Se opmærksomhedspunkter Fælles Mål Matematik 18

19 Færdigheds- og vidensområder og -mål Algebra Eleven kan opdage systemer i figur- og talmønstre. enkle figur- og talmønstre. Eleven kan beskrive systemer i figur- og talmønstre. figur- og talmønstre. Eleven kan opdage regneregler og enkle sammenhænge mellem størrelser. om sammenhænge mellem de fire regningsarter. Algebra Eleven kan finde løsninger til enkle ligninger med uformelle metoder. lighedstegnets betydning og om uformelle metoder til løsning af enkle ligninger. Eleven kan anvende enkle algebraiske udtryk til beregninger. variables rolle i formler og om brug af variable i digitale værktøjer. Eleven kan anvende variable til at beskrive enkle sammenhænge. om variables rolle i beskrivelse af sammenhænge. Ligninger Formler og algebraiske udtryk* Funktioner Eleven kan udvikle metoder til løsninger af ligninger. strategier til løsning af ligninger. Eleven kan beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske repræsentationer. om geometriske repræsentationer for algebraiske udtryk. Eleven kan anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer. repræsentationer for lineære funktioner. Eleven kan opstille og løse ligninger og enkle uligheder. om ligningsløsning med og uden digitale værktøjer. Eleven kan udføre omskrivninger og beregninger med variable. om metoder til omskrivninger og beregninger med variable, herunder med digitale værktøjer. Eleven kan anvende ikke-lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer. repræsentationer for ikke-lineære funktioner. Eleven kan opstille og løse enkle ligningssystemer. grafisk løsning af enkle ligningssystemer. Eleven kan sammenligne algebraiske udtryk. regler for regning med reelle tal. Fælles Mål Matematik 19

20 Geometri og måling Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Efter 3. klassetrin Eleven kan anvende geometriske begreber og måle. Geometriske egenskaber og sammenhænge 1. Eleven kan kategorisere figurer. egenskaber ved figurer. Eleven kan beskrive egne tegninger af omverdenen med geometrisk sprog. Geometrisk tegning geometriske begreber. 2. Eleven kan kategorisere plane figurer efter geometriske egenskaber. geometriske egenskaber ved plane figurer. Eleven kan tegne enkle plane figurer ud fra givne betingelser og plane figurer, der gengiver enkle træk fra omverdenen. metoder til at tegne enkle plane figurer, herunder med et dynamisk geometriprogram. 3. Eleven kan opdage sammenhænge mellem plane og enkle rumlige figurer. geometriske egenskaber ved enkle rumlige figurer. Eleven kan bygge og tegne rumlige figurer. metoder til at bygge og tegne rumlige figurer. Efter 6. klassetrin Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål. Geometriske egenskaber og sammenhænge 1. Eleven kan kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler. vinkeltyper og sider i enkle polygoner. Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser. Geometrisk tegning geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder tegneformer i digitale værktøjer. 2. Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer. vinkelmål, linjers indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af figurer, herunder med dynamisk geometriprogram. Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger. skitser og præcise tegninger. 3. Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved rumlige figurer. polyedre og cylindere. Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige metoder. geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed. Efter 9. klassetrin Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. Geometriske egenskaber og sammenhænge 1. Eleven kan undersøge sammenhænge mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold. ligedannethed og størrelsesforhold. Eleven kan undersøge todimensionelle gengivelser af objekter i omverdenen. Geometrisk tegning om muligheder og begrænsninger i tegneformer til gengivelse af rumlighed. 2. Eleven kan undersøge egenskaber ved linjer knyttet til polygoner og cirkler, herunder med digitale værktøjer. linjer knyttet til polygoner og cirkler. Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser. metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer. 3. Eleven kan forklare sammenhænge mellem sidelængder og vinkler i retvinklede trekanter. den pythagoræiske læresætning og trigonometri knyttet til retvinklede trekanter. Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål * Se opmærksomhedspunkter Fælles Mål Matematik 20

21 Færdigheds- og vidensområder og -mål Placeringer og flytninger Måling* Eleven kan beskrive objekters placering i forhold til hinanden. forholdsord, der kan beskrive placeringer. Eleven kan beskrive længde, tid og vægt. længde, tid og vægt. Eleven kan beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri. metoder til at fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri, herunder digitale værktøjer. Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt. standardiserede og ikkestandardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber. Eleven kan beskrive positioner i et gitternet. angivelse af placeringer i gitternet. Eleven kan sammenligne enkle geometriske figurers omkreds og areal. måleenheder for areal. Placeringer og flytninger Måling Eleven kan beskrive placeringer i koordinatsystemets første kvadrant. koordinatsystemets første kvadrant. Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal. forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal, herunder metoder med digitale værktøjer. Eleven kan beskrive placeringer i hele koordinatsystemet. hele koordinatsystemet. Eleven kan anslå og bestemme rumfang. metoder til at anslå og bestemme rumfang. Eleven kan fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger. metoder til at fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger, herunder med digitale værktøjer. Eleven kan bestemme omkreds og areal af cirkler. metoder til at bestemme omkreds og areal af cirkler. Placeringer og flytninger Måling Eleven kan analysere mønstre og symmetrier i omverdenen. kategorisering af geometriske mønstre og symmetrier. Eleven kan omskrive mellem måleenheder. sammenhænge i enhedssystemet. Eleven kan undersøge sammenhænge mellem kurver og ligninger. metoder til at undersøge sammenhænge mellem kurver og ligninger, herunder med digitale værktøjer. Eleven kan bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale værktøjer. formler og digitale værktøjer, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og rumfang af figurer. Eleven kan bestemme afstande med beregning. metoder til afstandsbestemmelse. Fælles Mål Matematik 21

22 Statistik og sandsynlighed Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Efter 3. klassetrin Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser. 1. Eleven kan anvende tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger. 2. Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med enkle data. Statistik om tabeller og enkle diagrammer. enkle metoder til at indsamle, ordne og beskrive enkle data. Eleven kan udtrykke intuitive chancestørrelser i hverdagssituationer og enkle spil. Sandsynlighed om chancebegrebet. 3. Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med forskellige typer data. enkle metoder til at indsamle, ordne, beskrive og tolke forskellige typer data, herunder med regneark. Eleven kan udtrykke chancestørrelse ud fra eksperimenter. chanceeksperimenter. Efter 6. klassetrin Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder. 1. Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data. 2. Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser. Statistik grafisk fremstilling af data. metoder til at behandle og præsentere data, herunder med digitale værktøjer. Eleven kan undersøge tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter. Eleven kan undersøge chancestørrelser ved simulering af chanceeksperimenter. Sandsynlighed metoder til at undersøge tilfældighed og chance gennem eksperimenter. metoder til simulering af chanceeksperimenter med digitale værktøjer. 3. Eleven kan sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske deskriptorer. hyppighed, frekvens og enkle statistiske deskriptorer. Eleven kan beskrive sandsynlighed ved brug af frekvens. om sammenhængen mellem frekvenser og sandsynlighed. Efter 9. klassetrin Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed. 1. Eleven kan vælge relevante deskriptorer og diagrammer til analyse af datasæt. Statistik statistiske deskriptorer, diagrammer og digitale værktøjer, der kan behandle store datamængder. Eleven kan anvende udfaldsrum og tællemåder til at forbinde enkle sandsynligheder med tal. Sandsynlighed om udfaldsrum og tællemåder. 2. Eleven kan undersøge sammenhænge i omverdenen med datasæt. metoder til undersøgelse af sammenhænge mellem datasæt, herunder med digitale værktøjer. Eleven kan beregne sammensatte sandsynligheder. sandsynlighedsmodeller og sandsynlighedsberegninger. 3. Eleven kan kritisk vurdere statistiske undersøgelser og præsentationer af data. stikprøveundersøgelser og virkemidler i præsentation af data. Eleven kan anvende sandsynlighedsregning. statistisk og teoretisk sandsynlighed. Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål Fælles Mål Matematik 22

23 Læseplan

24 Indhold 1 Om læseplanens funktion 25 2 Læseplanens opbygning 26 3 Fagets formål og identitet Fagområdet matematik og matematik som fag i skolen 27 4 Fagets kompetenceområder og kompetencemål Overblik over kompetenceområderne og sammenhængen mellem dem Beskrivelse af de enkelte kompetenceområder og mål Matematiske kompetencer Tal og algebra Geometri og måling Statistik og sandsynlighed 33 5 Udviklingen i indholdet i undervisningen trinforløb, klassetrin trinforløb, klassetrin trinforløb, klassetrin 49 6 Tværgående emner og problemstillinger 57 7 Tværgående temaer Sproglig udvikling It og medier Innovation og entreprenørskab 61 8 Opmærksomhedspunkter Opmærksomhedspunkter efter 3. klassetrin Opmærksomhedspunkter efter 6. klassetrin Opmærksomhedspunkt på klassetrin 63 9 Ordforklaringer Referencer 65 Læseplan Matematik 24

25 1 Om læseplanens funktion Læseplanen beskriver grundlaget for undervisningen i faget. Læseplanen fortolker forholdet mellem skolens formål, lovens centrale bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse og de fagspecifikke bestemmelser i Fælles Mål. Fagformålet beskriver, hvordan faget bidrager til at opfylde folkeskolens formål, og angiver den overordnede retning for tilrettelæggelsen af undervisning i faget. Fagformålet og de underliggende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder er således den overordnede ramme for lærerens overvejelser om tilrettelæggelse af undervisningen, herunder overvejelser vedrørende valg af undervisningens indhold. Læseplanen udfolder de bindende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområderne i Fælles Mål, hvor det faglige indhold konkretiseres. Læseplanen uddyber kompetencemålene og beskriver det indhold og den progression, der skal knytte sig til kompetencemålene, med henblik på at give en ramme for lærernes valg af indhold. Læseplanen beskriver de bindende færdigheds- og vidensområder, der ligger under fagets kompetencemål på de enkelte trinforløb. Færdigheds- og vidensområderne angiver i overskriftsform afgørende faglige elementer i arbejdet hen imod at indfri kompetencemålene som udgangspunkt for bestræbelsen på at opfylde fagformålet og skal danne udgangspunkt for tilrettelæggelsen af undervisningen. Læseplan Matematik 25

26 2 Læseplanens opbygning Læseplanen for matematik er opbygget, så de enkelte kapitel kan læses uafhængigt af hinanden. Kapitel 3 beskriver fagets formål og identitet. Kapitlet fokuserer især på, hvordan matematikundervisning kan rette sig mod folkeskolens formål. Kapitel 4 beskriver fagets kompetenceområder og kompetencemål. Kapitlet fokuserer især på kompetenceområdernes indbyrdes sammenhænge. Kapitel 5 beskriver undervisningens indhold for hvert trinforløb (1.-3. klassetrin, klassetrin og klassetrin). Beskrivelserne tager udgangspunkt i de kompetencemål, der er knyttet til trinforløbet. Kapitel 6 beskriver fagets rolle i tværgående emner og problemstillinger. Kapitel 7 beskriver, hvordan matematik kan bidrage til folkeskolens tværgående temaer. Kapitel 8 beskriver opmærksomhedspunkterne i matematik. Sidst i læseplanen findes forklaringer på udvalgte ord. Læseplan Matematik 26

27 3 Fagets formål og identitet Kapitlet indledes med formålet for faget matematik. Det efter følgende afsnit beskriver matematik som fagområde og som fag i skolen. Afsnittet fokuserer især på, hvordan matematik undervisning kan rette sig mod folkeskolens formål. Fagets formål Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. 3.1 Fagområdet matematik og matematik som fag i skolen Fagområdet matematik har en alsidig natur, der påvirker de fleste menneskers liv. For det første er matematik et system af redskaber til brug i hverdagsliv, samfundsliv og arbejdsliv. For det andet er matematik et videnskabsfag, som søger at udvikle ny viden inden for matematikken og at give svar på spørgsmål, der hører til inden for andre fagområder. Matematik er for mange mennesker også et rum for en særlig slags æstetiske oplevelser, der kan vedrøre kreativitet og en oplevelse af indsigt og klarhed. Som fag i folkeskolen bygger matematik på denne alsidige natur, men i folkeskolen skal fagets forskellige aspekter ses i forhold til det overordnede formål med skolen. Matematik i folkeskolen bygger på fagområdet matematik i det omfang og på en sådan måde, at undervisningen sigter imod folkeskolens formål. I folkeskolen består fagets indhold på den ene side af fagligt stof, der især vedrører matematik som et system af redskaber. Dette faglige stof er beskrevet under Tal og algebra, Geometri og måling samt Statistik og sandsynlighed. På den anden side består indholdet af seks kompetencer. Disse seks kompetencer er beskrevet under Matematiske kompetencer. Læseplan Matematik 27

28 Det er hensigten, at læreren sammentænker matematisk stof og matematiske kompetencer i undervisningen. Fagformålet for matematik beskriver i stk. 1, hvad der er den overordnede hensigt med faget i folkeskolen. Undervisningen skal bidrage til at gøre eleverne i stand til at kunne begå sig hensigtsmæssigt i de matematikrelaterede situationer, de kan møde i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv som borgere i et demokratisk samfund (jf. fagformålet stk. 1). Det medfører bl.a., at eleverne skal have mulighed for at opdage, beskrive, fortolke og forklare fænomener i verden ved hjælp af matematik. Fagformålets stk. 2 beskriver, hvordan matematikundervisning skal foregå i folkeskolen. Eleverne skal selvstændigt og gennem dialog have mulighed for at erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation (jf. fagformålet stk. 2). Eleverne får sådanne muligheder, når de selvstændigt og i samarbejde med andre elever deltager i udviklingen af begreber og metoder og indgår i den type processer, der er beskrevet i kompetenceområdet Matematiske kompetencer. Det tilstræbes i den forbindelse, at undervisningen har en form, der giver hver elev mulighed for at opleve sig selv som en aktiv, undersøgende og ligeværdig deltager i klassens samarbejde om og med matematik. Fagformålets stk. 3 beskriver, hvorfor eleverne skal lære matematik i folkeskolen. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og gøre dem i stand til at forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. I folkeskolen får eleverne mulighed for at opleve og erkende matematikkens rolle ved både at arbejde med matematik som et selvstændigt fagområde og ved at anvende matematik i en mangfoldighed af sammenhænge. Eleverne får mulighed for at forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse ved at deltage i udviklingen af matematiske modeller og ved at reflektere over de muligheder og begrænsninger, der kan være ved konkrete modeller. Set i forhold til de overordnede idéer med folkeskolen, som kommer til udtryk i folkeskolens formål, bidrager matematik både i kraft af indhold og form. Fagets indhold bidrager især ved at give eleverne mulighed for at tage stilling og handle i situationer, der vedrører matematik (jf. folkeskolens formål, stk. 2), og ved at give eleverne grundlag for at forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse i vores samfund (jf. folkeskolens formål, stk. 3). Fagets form bidrager til folkeskolens formål ved at bygge på elevernes aktive deltagelse i et ligeværdigt fællesskab. På den måde forbereder faget også igennem sin form eleverne på deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre (folkeskolens formål, stk. 3). Læseplan Matematik 28

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Matematik Fælles Mål 2019

Matematik Fælles Mål 2019 Matematik Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Opmærksomhedspunkter 5 Fælles Mål efter Efter 3. 6 Efter 6. 7 Efter 9. 8 Fælles Mål efter kompetenceområde Matematiske

Læs mere

Matematik. Måloversigt

Matematik. Måloversigt Matematik Måloversigt Fagformål Eleverne skal i faget matematik udvikle kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering MULTI 7 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Læs og skriv matematik Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik

Læs mere

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik Maj 2014 Matematiske kompetencer Tal og algebra Statistik og sandsynlighed Geometri og måling Skrivegruppen Annette Lilholt, lærer Hjørring Line Engsig, lærer Gentofte Bent

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning

Læs mere

Årsplan for 9 årgang

Årsplan for 9 årgang Årsplan 9.årgang matematik 09-00: Matematrix grundbog 9.kl Kopiark Færdighedsregning 9.kl Computer Vi skal i løbet af året arbejde med følgende IT værktøjer: Excel Matematikfessor Wordmat Excel, og wordmat

Læs mere

Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling )

Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling ) Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling ) Kompetenceområde Klassetrin Faser 1 Eleven kan kategorisere Efter klassetrin Eleven kan anvende geometriske begreber og måle Eleven kan kategorisere

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3B Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Andre tal Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer (fase

Læs mere

Matematik. Odense 12. september 2014

Matematik. Odense 12. september 2014 Matematik Odense 12. september 2014 Fra undervisningsmål til læringsmål Fokus på elevernes læring Kompetencemål Målstyret undervisning Forenkling og præcisering klaus.fink@uvm.dk Side 2 Fagformål Fælles

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse. Kapitel 1: Godt i gang

Årsplan matematik 5. klasse. Kapitel 1: Godt i gang Årsplan matematik 5. klasse Kapitel : Godt i gang I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i 4. klasse. Kapitlet er udformet som en storyline

Læs mere

MULTI 6 Forenklede Fælles Mål

MULTI 6 Forenklede Fælles Mål MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklende Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleverne kan anvende forskellige strategier til matematisk

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Matematika rsplan for 8. kl

Matematika rsplan for 8. kl Matematika rsplan for 8. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Årsplan for matematik 3.klasse 2019/20

Årsplan for matematik 3.klasse 2019/20 Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3A Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Decimaltal og store tal Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal

Læs mere

Matematik Matematik efter Lillegruppen (0-1 kl.)

Matematik Matematik efter Lillegruppen (0-1 kl.) Matematik Matematik efter Lillegruppen (0-1 kl.) Undervisningsministeriets forenklede fælles mål: Matematiske kompetencer Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik Problembehandling

Læs mere

Matematika rsplan for 9. kl

Matematika rsplan for 9. kl Matematika rsplan for 9. kl. 2019-2020 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Årsplan for 2.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 2.klasse 2018/19 Matematik Årsplan for 2.klasse 2018/19 Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020

Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020 Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah

Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Materialer: arbejdsbog, /9 begrebsbog Uger Indhold Videns eller færdigheds mål Materialer Evaluering 34-38 kende de reelle tal og En Negative tal

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Årsplan for 3.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 3.klasse 2018/19 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Matematika rsplan for 5. kl

Matematika rsplan for 5. kl Matematika rsplan for 5. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Matematika rsplan for 6. kl

Matematika rsplan for 6. kl Matematika rsplan for 6. kl. 2019-2020 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan i matematik klasse

Årsplan i matematik klasse 32-36 Brøker og Én brøk - forskellige betydninger en helhed ved hjælp af brøker. en helhed ved hjælp af brøker. Eleven kan bruge brøker til at beskrive forholdet mellem to størrelser. Eleven kan argumentere

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Årsplan for 2. årgang. Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet

Årsplan for 2. årgang. Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet Årsplan for. årgang Trix A Kapitel : Jubii Det første kapitel i. klasse samler op på det matematiske stof, som eleverne har lært i. klasse. Jubii giver dermed læreren mulighed for at screene, hvor klassen

Læs mere

Årsplan for 2. årgang Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet

Årsplan for 2. årgang Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet Årsplan for. årgang 08-9 Materialer: Trix A, Trix B samt tilhørende kopiark. Trix træningshæfte. Øvehæfte og 4. Andet relevant materiale. Trix A Kapitel : Jubii Det første kapitel i. klasse samler op på

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

Årsplan for 1.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 1.klasse 2018/19 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Undervisningsplan 3-4. klasse Matematik

Undervisningsplan 3-4. klasse Matematik Undervisningsplan 3-4. klasse Matematik Formålet for faget matematik Guldminen 2019/2020 Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan

Læs mere

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan, matematik 4. klasse 2018/2019

Årsplan, matematik 4. klasse 2018/2019 Årsplan, matematik 4. klasse 2018/2019 Fagformål for faget matematik: Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17

Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17 Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17 Undervisningen søger vi at tilrettelægge hensigt på at opfylde formålet for faget. Det overordnede formål lyder: Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

EN SKOLE FOR LIVET. Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter (4 uger) Tal på tal

EN SKOLE FOR LIVET. Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter (4 uger) Tal på tal FAG: Matematik KLASSETRIN: 6. Klasse Hvert kapitel i Kontext er beregnet til ca. 4-5 uger. I kapitlerne regnes henholdsvis i hånden, på lommeregner samt i IT-programmer som GeoGebra og Excel. I løbet af

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2018/2019

Årsplan i matematik for 9. klasse 2018/2019 Årsplan i matematik for 9. klasse 2018/2019 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik i marts 27. marts 2014 Læringskonsulenter klar med bistand Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt

Læs mere

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 BINDENDE/VEJLEDENDE BINDENDE MÅL OG TEKSTER: FAGETS FORMÅL KOMPETENCEMÅL (12 STK.) FÆRDIGHEDS-

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Uge Komptencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Aktiviteter

Uge Komptencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Aktiviteter FAG: Matematik KLASSETRIN: 5. klasse Hvert kapitel i Kontext er beregnet til ca. 5 uger. I kapitlerne regnes henholdsvis i hånden, på lommeregner samt i IT-programmer som GeoGebra og Excel/numbers. Der

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Matematik samlet evaluering for Ahi Internationale Skole

Matematik samlet evaluering for Ahi Internationale Skole efter 3.klasse. e efter 6.klasse. e Skole efter 9.klasse. e indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik (tankegangskompetence formulere sig skriftligt og mundtligt

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Fagformål for faget Eleverne skal i faget udvikle kompetencer opnå færdigheder viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i relaterede situationer i deres aktuelle fremtidige daglig-, fritids-,

Læs mere

Årsplanens temaer er opbygget efter følgende 4 faser (pånær tema 8 størrelsesforhold): Fase 1: Førtanken - intro og synlige mål:

Årsplanens temaer er opbygget efter følgende 4 faser (pånær tema 8 størrelsesforhold): Fase 1: Førtanken - intro og synlige mål: Årsplan i matematik 6. og 7. klasse Årsplanens temaer er opbygget efter følgende 4 faser (pånær tema 8 størrelsesforhold): Fase 1: Førtanken - intro og synlige mål: Vi snakker på klassen om temaets navn

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen Årsplan for matematik i 8. klasse Årsplanen er opbygget ud fra kapitlerne i kernebogen Kontext+ 8. De forskellige kapitler tager udgangspunkt i matematikholdige kontekster, som eleverne på den ene eller

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Indholds- og årsplan matematik

Indholds- og årsplan matematik Indholds- og årsplan matematik Formål Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik Målgruppe: 07A Periode: Oprettet af: GL Mål for undervisningen: Matematik, 2017/18, 7. klasse. Undervisningen vil veksle mellem fælles gennemgang og selvstændigt arbejde, både individuelt

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Årsplan i matematik 9 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah

Årsplan i matematik 9 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Årsplan i matematik 9 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Eleverne arbejder med fem hovedemner 1) Tal, systemer og regneregler 2) Økonomi 3) Trigonometri 4) Data og Chance 5) Grafer og lineære sammenhæng

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Mars 6./7. Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 6. og 7. klasse. Da der er et stort spring i emnerne i mellem disse trin er årsplanen udformet ud fra Format 7, hvortil

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 17/18

Årsplan for matematik i 4. klasse 17/18 Årsplan for matematik i 4. klasse 17/18 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan 2017/2018 Matematik 8. kl. Kapitel 1: Regnehierarkiet

Årsplan 2017/2018 Matematik 8. kl. Kapitel 1: Regnehierarkiet Årsplan 07/08 Matematik 8. kl. I grundbogen Matematrix 8 arbejder elevern med bogens emner og opgaver (næsten) udelukkende på computer i word, excel og geogebra. Eleverne skal udover det daglige arbejde

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2019/2020

Årsplan i matematik for 8. klasse 2019/2020 Årsplan i matematik for 8. klasse 2019/2020 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik 2016-17 Uge Tema/emne Metode/mål 33 Brøker + talforståelse Matematiske arbejdsmåder(metode) 34 Brøker + procent 35 Excel 35 GeoGebra/Geometri 36 Geometri 37 Emneuge 38 Geometri 39

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Årsplan for 2.klasse 2017/18 Matematik

Årsplan for 2.klasse 2017/18 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Årsplan 2018/19 Matematik 3. årgang. Kapitel 1: Jubii

Årsplan 2018/19 Matematik 3. årgang. Kapitel 1: Jubii Årsplan 08/9 Matematik. årgang TriX A Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Kapitlet har især fokus på kerneområderne

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

FFM Matematik pop-up eftermiddag. CFU, UCC 11. Maj 2015

FFM Matematik pop-up eftermiddag. CFU, UCC 11. Maj 2015 FFM Matematik pop-up eftermiddag CFU, UCC 11. Maj 2015 Formål Deltagerne har: Kendskab til Forenklede Fælles Måls opbygning Kendskab til tankegangen bag den målstyrede undervisning i FFM Kendskab til læringsmål

Læs mere

Årsplan matematik 6. Klasse

Årsplan matematik 6. Klasse Årsplan matematik 6. Klasse 2018-2019 Materialer til 6.årgang: - Matematrix grundbog 6.kl - Matematrix arbejdsbog 6.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 6.kl - Computer Vi skal i løbet af året

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Årsplan i matematik for 7. klasse 2018/2019

Årsplan i matematik for 7. klasse 2018/2019 Årsplan i matematik for 7. klasse 2018/2019 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra de nye forenklede fællesmål. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne i FAKTOR, Sigma 7 samt

Læs mere

Årsplan for matematik i 7.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 7.kl. på Herborg Friskole Uge Emne 32 33-36 37-40 Brøker Lineære funktioner 41 Emneuge + motionsdag 42 43-50 Geometri, areal og rumfang Kompetenceo m-råder/mål handle Færdigheds-og vidensmål anvende sammenhængen mellem regningsarternes

Læs mere

Årsplan i matematik for 7. klasse 2019/2020

Årsplan i matematik for 7. klasse 2019/2020 Årsplan i matematik for 7. klasse 2019/2020 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra de nye forenklede fællesmål. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne i FAKTOR, Sigma 7 samt

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål Klasse: Jorden mat Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 4. og 5. klasse. Bøgerne er bygget op, så emnerne følger hinanden hele vejen, hvorfor årsplanen er opbygget efter disse.

Læs mere

Matematik 8. klasse. Grindsted Privatskole 2017 / 2018

Matematik 8. klasse. Grindsted Privatskole 2017 / 2018 Undervisningen vil tage udgangspunkt i materialerne på Matematikfessor samt suppleres med forløb i itunes U og OneNote. Derudover vil der løbende blive arbejdet med problemregning og færdighedsregning.

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole Årsplan for i 5.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceområder/mål 32 Opstartsuge 33- Regn med store 36 tal Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Eleven kan gennemføre enkle

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Fagplan for matematik

Fagplan for matematik Fagplan for matematik Formål Undervisningen i matematik skal give eleverne lyst til, forståelse for og teoretisk baggrund for at analysere, vurdere, kontrollere og argumentere, når de i deres dagligdag

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Årsplan 9 Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9 Klasse i Matematik tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet) Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere