Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)"

Transkript

1 BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) I medfør af 27, stk. 2, 29, 30, stk. 1, 3 og 4, 33, stk. 1, 34, 37, 44, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7, nr. 1, og 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Generelt Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Svin: Alle dyr af familien Suidae, herunder vildtlevende svin. 2) Bedrift: En landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, hvor der permanent eller midlertidigt opdrættes eller holdes svin. 3) Vildtlevende svin: Svin, der ikke holdes eller opdrættes på en bedrift. 4) Kontaktbedrift: Bedrift, hvor afrikansk svinepest kan være ført ind som følge af beliggenheden eller via personer, svin, køretøjer eller andet. 5) Avlsmateriale: Sæd, oocytter og embryoner fra svin. 6) Vektorer: Flåter af arten Ornithodorus erraticus. Anmeldelse 2. Den, som i sin varetægt har dyr, som er eller kan mistænkes for at være angrebet af afrikansk svinepest skal straks tilkalde en dyrlæge. Stk. 2. Den, der har mistanke om forekomst af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin, skal straks foretage anmeldelse til Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Tilkaldelse eller anmeldelse skal ske, såfremt der blandt svin forekommer pludselige dødsfald eller ét eller flere af følgende symptomer: forhøjet legemstemperatur, nedsat ædelyst, ukoordinerede bevægelser og vaklende bagben under gang, tåreflåd, brækninger og forstoppelse eller blodig diarré, røde eller blålige misfarvninger i huden, især på ben og ører, og eventuelt lammelser. Symptomerne udvikles gradvist i nævnte rækkefølge. Desuden kan der være reproduktionsforstyrrelser. Mistænkte bedrifter 3. Hvis et eller flere svin på en bedrift mistænkes for at være inficeret med afrikansk svinepestvirus, jf. 2, pålægger Fødevarestyrelsen bedriften et offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn omfatter, at: 1) den besætningsansvarlige skal føre en liste, der ajourføres dagligt over antallet af svin i hver kategori med angivelse af sundhedstilstanden for svinene, herunder antallet af døde svin, 2) den besætningsansvarlige skal påse, at alle bedriftens svin holdes i deres stalde eller lukkes inde andetsteds, hvor de er isoleret, 3) flytning af svin til eller fra bedriften ikke er tilladt, 1

2 4) til- eller fraførsel af andre dyr end svin kun må ske med tilladelse fra Fødevarestyrelsen, 5) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter, avlsmateriale, foder, redskaber, materialer, gødning, gylle, strøelse eller affald fra bedriften, medmindre der foreligger tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen, 6) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter eller avlsmateriale fra bedriften med henblik på samhandel inden for EU, 7) den besætningsansvarlige skal lade bedriften undergå en epidemiologisk undersøgelse i henhold til 38, 8) den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning, og 9) ejer eller bruger af bedriften skal lade udtage prøver til laboratorieundersøgelse efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal sørge for, at der sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori svinene opholder sig, og ved bedriftens ind- og udgange. Desinfektion skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Personer, der skal ind på eller forlader bedriften, skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til mindskelse af risikoen for spredning af afrikansk svinepest. Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte liste skal opbevares i mindst 5 år. Stk. 4. Hvis Fødevarestyrelsen udfra en epidemiologisk vurdering finder det påkrævet, kan Fødevarestyrelsen lade foranstaltningerne i 9-12 finde anvendelse på den smittemistænkte bedrift. 4. Færdsel til eller fra bedriften af mennesker, køretøjer eller transportmidler m.v. må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Køretøjer eller transportmidler, der efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen forlader bedriften, jf. stk. 1, skal desinficeres omhyggeligt efter Fødevarestyrelsens anvisning, inden de forlader bedriften. 5. Foranstaltningerne i 3 og 4 finder ligeledes anvendelse på kontaktbedrifter. 6. Hvis Fødevarestyrelsen på baggrund af en epidemiologisk vurdering finder det påkrævet, oprettes en midlertidig kontrolzone omkring den i 3 eller 5 nævnte bedrift. Foranstaltninger i 3 og 4 kan finde anvendelse på svinebedrifterne i kontrolzonen. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan udtage prøver fra svin fra bedrifter beliggende i kontrolzonen for således at af- eller bekræfte tilstedeværelsen af afrikansk svinepest. 7. Tilsyn pålagt i henhold til 3, 5 eller 6 ophæves af Fødevarestyrelsen, når mistanken er afkræftet. Smittede bedrifter 8. En bedrift anses for smittet med afrikansk svinepest, når Fødevarestyrelsen på baggrund af kliniske undersøgelser, post-mortem eller laboratoriemæssige undersøgelser foretaget på DTU Veterinærinstituttet finder, at bedriften er inficeret med afrikansk svinepest. Bekæmpelse 9. Når afrikansk svinepest er konstateret på en bedrift, pålægges bedriften eller opretholdes bedriften i et offentligt tilsyn, jf. 3, hvorefter: 1) den besætningsansvarlige skal føre en liste, der ajourføres dagligt, over antallet af svin i hver kategori med angivelse af sundhedstilstanden for svinene, herunder antallet af døde svin, 2) den besætningsansvarlige skal påse, at alle bedriftens svin holdes i deres stalde eller lukkes inde andetsteds, hvor de er isoleret, 3) flytning af svin til eller fra bedriften ikke er tilladt, 4) til- eller fraførsel af andre dyr end svin kun må ske med tilladelse fra Fødevarestyrelsen, 2

3 5) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter, avlsmateriale, foder, redskaber, materialer, gødning, gylle, strøelse eller affald fra bedriften, medmindre der foreligger tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen, 6) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter eller avlsmateriale fra bedriften med henblik på samhandel inden for EU, 7) den besætningsansvarlige skal lade bedriften undergå en epidemiologisk undersøgelse i henhold til 38, og 8) den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal sørge for, at der sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori svinene opholder sig, og ved bedriftens ind- og udgange. Desinfektion skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Kravet i 1. pkt. gælder, indtil Fødevarestyrelsen har meddelt den i 12, stk. 2, nævnte godkendelse. Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte liste skal opbevares i mindst 5 år. 10. Når afrikansk svinepest er konstateret på en bedrift, skal samtlige svin på bedriften omgående aflives og destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 2. Kød fra svin fra bedriften, der er slagtet i den periode, hvor Fødevarestyrelsen antager, at smitten har været på bedriften, skal så vidt muligt opspores og underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning. Ligeledes skal kroppe af svin fra bedriften, der er døde i samme tidsrum, destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 3. Alt materiale, affald, foder m.v. som efter Fødevarestyrelsens vurdering kan indeholde afrikansk svinepestvirus, destrueres eller underkastes anden behandling, således at eventuel tilstedeværelse af afrikansk svinepestvirus uskadeliggøres. Destruktion eller anden behandling skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 4. Alt avlsmateriale, som opbevares på bedriften, skal underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning. Avlsmateriale, der er opsamlet fra svin på bedriften i en periode, hvor smitten antages at have været på bedriften, skal så vidt muligt opspores og underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning. 11. Mandskab og redskaber anvendt i forbindelse med aflivning og destruktion skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 2. Den ansvarlige for transportmidler og udstyr, der har været anvendt i forbindelse med transport af svinene eller svinekroppene, skal påse, at disse rengøres, desinficeres og om nødvendigt behandles med insektbekæmpelsesmiddel efter Fødevarestyrelsens anvisning. 12. Når en smittet svinebesætning er aflivet, skal der foretages en foreløbig rengøring, desinfektion og om nødvendigt insektbekæmpelse efter Fødevarestyrelsens anvisning. Disse foreløbige foranstaltninger skal efterfølges af en rengøring, desinfektion og om nødvendigt insektbekæmpelse, hvor: 1) alle rum, hvori svinene har opholdt sig, samt maskiner og materiel snarest rengøres, desinficeres og om nødvendigt behandles med insektbekæmpelsesmiddel efter Fødevarestyrelsens anvisning, og 2) gødning, gylle, strøelse og andet kontamineret materiale fra ejendommen skal inden de nævnte foranstaltninger deponeres, destrueres, nedgraves eller på anden måde behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 2. Den i stk. 1, 2. pkt., nævnte rengøring, desinfektion og om nødvendigt insektbekæmpelse godkendes af Fødevarestyrelsen inden genindsættelse af svin, jf. 33 og 34. Stk. 3. Mandskab og redskaber anvendt i forbindelse med rengøring, desinfektion og om nødvendigt insektbekæmpelse skal underkastes rensning og desinfektion efter Fødevarestyrelsens anvisning. 3

4 13. Når afrikansk svinepest konstateres på en bedrift, der består af to eller flere adskilte produktionsenheder, kan Fødevarestyrelsen, på nærmere fastsatte vilkår, for så vidt angår sunde svineproduktionsenheder på en inficeret bedrift, helt eller delvist, dispensere fra 9-12, såfremt disse produktionsenheders struktur, størrelse og indbyrdes afstand, og den virksomhed, der foregår der, er af en sådan art, at produktionsenhederne med hensyn til opstaldning, pasning og fodring er klart adskilt fra de øvrige, således at afrikansk svinepestvirus ikke kan spredes fra den ene produktionsenhed til den anden. 14. Hvis Fødevarestyrelsen udfra en epidemiologisk vurdering finder det påkrævet, kan Fødevarestyrelsen lade foranstaltningerne i 9-12 finde anvendelse på kontaktbedrifter. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan lade udtage prøver fra en kontaktbedrift med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for afrikansk svinepest. 15. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og på særlige vilkår, helt eller delvist, dispensere fra bestemmelserne i 9-12, hvis et udbrud er blevet bekræftet i et laboratorium, en zoologisk have, en dyrepark eller et indhegnet område, hvor der holdes svin til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af arter eller bevarelse af sjældne racer. Kapitel 2 Oprettelse af zoner 16. Når der er konstateret afrikansk svinepest hos svin på en bedrift, oprettes en beskyttelseszone og en overvågningszone omkring bedriften. Beskyttelseszonen, der har en radius på mindst 3 km, indgår i overvågningszonen, der har en radius på mindst 10 km. Foranstaltninger i beskyttelseszonen 17. I beskyttelseszonen skal den, der har svin i sin varetægt, anmelde alle døde eller syge svin på bedriften til Fødevarestyrelsen. 18. Inden for beskyttelseszonen er det ikke tilladt, at: 1) flytte eller transportere svin ad offentlig eller privat vej, bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, jf. dog stk. 3 og 19, 2) bortfjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for beskyttelseszonen til transport af svin eller andre husdyr samt eventuelt forurenet materiale fra en bedrift eller fra et slagteri, der ligger i beskyttelseszonen, uden at disse er blevet rengjort, desinficeret og om nødvendigt behandlet med insektbekæmpelsesmiddel efter Fødevarestyrelsens anvisning, 3) til- eller fraføre en bedrift beliggende i beskyttelseszonen andre dyrearter end svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse, 4) til- eller fraføre avlsmateriale fra en bedrift uden Fødevarestyrelsens tilladelse, eller 5) foretage kunstig sædoverføring på andres svin samt embryotransplantation mellem besætninger af svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 3. Transittransport ad landevej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold kan finde sted efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Stk. 4. Personer, der skal ind på eller forlader bedriften, skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til mindskelse af risikoen for spredning af afrikansk svinepest. 19. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at svin fjernes fra bedrifter i beskyttelseszonen tidligst 40 dage efter afslutning af den i 12, stk. 1, 1. pkt., nævnte foreløbige rengøring, desinfektion og i givet fald insektbekæmpelse, såfremt de transporteres direkte til: 1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen, til omgående slagtning, 4

5 2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, eller 3) under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere tillade, efter der er forløbet tidligst 40 dage, og såfremt der opstår dyrevelfærdsmæssige problemer eller andre problemer med at holde svinene på bedriften, at svin på nærmere fastsatte vilkår flyttes fra en bedrift i beskyttelseszonen for at blive transporteret direkte til: 1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen til omgående slagtning, 2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives, og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, eller 3) under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen. 20. Svin på bedrifter, der er beliggende i en beskyttelseszone, underkastes klinisk inspektion efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning med henblik på, at bedriften kan erklæres fri for afrikansk svinepest. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere lade udtage prøver fra en bedrift i beskyttelseszonen med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for afrikansk svinepest. 21. Foranstaltningerne i beskyttelseszonen ophæves tidligst, når: 1) Fødevarestyrelsen har godkendt rengøring og desinfektion af den inficerede bedrift, og insekterne i givet fald er bekæmpet, 2) svin på samtlige bedrifter i beskyttelseszonen er erklæret klinisk fri for afrikansk svinepest, og 3) der er gennemført laboratorieundersøgelse på alle bedrifter med svin i beskyttelseszonen til påvisning af eventuel tilstedeværelse af afrikansk svinepest. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte undersøgelser må tidligst finde sted 45 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring, desinfektion og i givet fald insektbekæmpelse, jf. 12, stk. 1, 1. pkt., på den inficerede bedrift. 22. Fødevarestyrelsen kan nedsætte den i 19, stk. 1 eller 2, fastsatte frist på 40 dage og den i 21, stk. 2, fastsatte frist på 45 dage til 30 dage, når der af Fødevarestyrelsen er gennemført et intensivt prøvetagnings- og undersøgelsesprogram, der udelukker tilstedeværelsen af afrikansk svinepest på den pågældende bedrift. Foranstaltninger i overvågningszonen 23. I overvågningszonen skal den, der har svin i sin varetægt, anmelde alle døde eller syge svin på bedriften til Fødevarestyrelsen. 24. Inden for overvågningszonen er det ikke tilladt, at: 1) flytte og transportere svin ad offentlig eller privat vej, bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, jf. dog stk. 3 og 25, 2) bortfjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for overvågningszonen til transport af svin eller andre husdyr samt eventuelt forurenet materiale fra en bedrift eller fra et slagteri, der ligger i overvågningszonen, uden at disse er blevet rengjort, desinficeret og om nødvendigt behandlet med insektbekæmpelsesmiddel efter Fødevarestyrelsens anvisning, 3) til- eller fraføre en bedrift andre dyrearter end svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse, 4) til- eller fraføre en bedrift eller et sæd- eller embryonlager avlsmateriale uden Fødevarestyrelsens tilladelse, eller 5) foretage kunstig sædoverføring på andres svin samt embryotransplantation mellem besætninger af svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. 5

6 Stk. 3. Transittransport ad landevej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold kan finde sted efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Stk. 4. Personer, der skal ind på eller forlader bedriften, skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til mindskelse af risikoen for spredning af afrikansk svinepest. 25. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at svin fjernes fra bedrifter i overvågningszonen tidligst 30 dage efter afslutning af den i 12, stk. 1, 1. pkt., nævnte foreløbige rengøring, desinfektion og i givet fald insektbekæmpelse, såfremt de transporteres direkte til: 1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen, til omgående slagtning, 2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives, og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, eller 3) under særlige omstændigheder til et andet sted i overvågningszonen eller beskyttelseszonen. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere tillade, efter der er forløbet tidligst 40 dage, og såfremt der opstår dyrevelfærdsmæssige problemer eller andre problemer med at holde svinene på bedriften, at svin på nærmere fastsatte vilkår flyttes fra en bedrift i overvågningszonen for at blive transporteret direkte til: 1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen, til omgående slagtning, 2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives, og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, eller 3) under særlige omstændigheder til et andet sted i overvågningszonen eller beskyttelseszonen. 26. Svin på bedrifter, der er beliggende i overvågningszonen, skal underkastes klinisk inspektion efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning med henblik på, at bedriften kan erklæres fri for afrikansk svinepest. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan lade udtage prøver fra en bedrift i overvågningszonen med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for afrikansk svinepest. 27. Overvågningszonen ophæves af Fødevarestyrelsen, når styrelsen vurderer, at der ikke længere er risiko for afrikansk svinepest, og 1) Fødevarestyrelsen har godkendt rengøring og desinfektion af den inficerede bedrift, og insekterne i givet fald er bekæmpet, 2) svinene på samtlige bedrifter i zonen er erklæret klinisk fri for afrikansk svinepest, og 3) efter der, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt, er gennemført laboratorieundersøgelse på bedrifter med svin i zonen, til påvisning af eventuel tilstedeværelse af afrikansk svinepest. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte undersøgelser må tidligst finde sted 40 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring og desinfektion på de inficerede bedrifter. 28. Fødevarestyrelsen kan nedsætte den i 25, stk. 1, fastsatte frist på 30 dage til 21 dage, den i 25, stk. 2 fastsatte frist på 40 dage til 30 dage, og den i 27, stk. 2, fastsatte frist på 40 dage til 20 dage, når der af Fødevarestyrelsen er gennemført et intensivt prøvetagnings- og undersøgelsesprogram, der udelukker tilstedeværelsen af afrikansk svinepest på den pågældende bedrift. Foranstaltninger i tilfælde af bekræftelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin 29. Når der er konstateret afrikansk svinepest hos vildtlevende svin oprettes en bekæmpelseszone. Stk. 2. Den, der finder et dødt, vildtlevende svin i zonen, skal indberette fundet til Fødevarestyrelsen. 30. Svinebedrifter beliggende i den i 29 nævnte bekæmpelseszone pålægges et offentlig tilsyn, som omfatter, at: 1) den besætningsansvarlige skal føre en liste, der ajourføres dagligt, over antallet af svin i hver kategori med angivelse af sundhedstilstanden for svinene herunder antallet af døde svin, 6

7 2) den besætningsansvarlige skal påse, at alle svin på bedriften holdes i deres stalde eller andre steder, hvor de kan holdes isoleret fra vildtlevende svin og materiale, der kan have været i kontakt med vildtlevende svin, 3) der kun må føres svin til eller fra en bedrift med tilladelse fra Fødevarestyrelsen, 4) den besætningsansvarlige skal sørge for, at der efter Fødevarestyrelsens anvisning anvendes desinfektions- og, om nødvendigt, insektbekæmpelsesmidler ved ind- og udgange til de stalde, hvori svinene opholder sig, og ved bedriftens ind- og udgange, 5) det er forbudt at bringe materiale eller udstyr, som kan være kontamineret med afrikansk svinepestvirus, ind på en svinebedrift, og 6) den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 2. Endvidere må der kun til- eller fraføres avlsmateriale fra en bedrift eller fra et sæd- eller embryonlager i zonen med tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte liste skal opbevares i mindst 5 år. 31. På en bedrift i en bekæmpelseszone skal svinene underkastes en klinisk inspektion efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning med henblik på, at bedriften kan erklæres fri for afrikansk svinepest. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere lade udtage prøver fra en bedrift i bekæmpelseszonen med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for afrikansk svinepest. Stk. 3. Enhver, der ved jagt eller nedskydning nedlægger vildtlevende svin, skal lade udtage og indsende blodprøve af disse til undersøgelse for afrikansk svinepest. 32. Fødevarestyrelsen ophæver den i 29 nævnte bekæmpelseszone samt det i 30 nævnte offentlige tilsyn, når styrelsen finder det forsvarligt udfra en smittemæssig vurdering. Kapitel 3 Genindsættelse af svin og andre husdyr 33. Genindsættelse af svin på bedriften må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Tilladelsen kan tidligst gives 40 dage efter, at Fødevarestyrelsen har godkendt den i 12, nævnte rengøring, desinfektion og i givet fald insektbekæmpelse og under forudsætning af, at: 1) alle svinene ankommer inden for en periode på 20 dage og kommer fra bedrifter, der ikke er omfattet af restriktioner for afrikansk svinepest, 2) der foretages en serologisk undersøgelse af svinene i den genopbyggede besætning. Prøveudtagning med henblik på denne undersøgelse må tidligst finde sted 45 dage efter, at de sidste svin er ankommet, og 3) ingen svin flyttes fra bedriften før de negative resultater af den i nr. 2 nævnte undersøgelse foreligger. Stk. 2. Dog kan genindsættelse af svin på bedriften indledes med indsættelse af kontrolsvin, der er blevet kontrolleret for tilstedeværelse af antistoffer mod afrikansk svinepest med negativt resultat eller kommer fra bedrifter, der ikke er omfattet af restriktioner for afrikansk svinepest. Anbringelse af dyrene skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Svinene kontrolleres 45 dage efter indsættelse på bedriften for tilstedeværelsen af antistoffer. Hvis ingen af svinene har udviklet antistoffer mod afrikansk svinepest, kan der, når resultaterne foreligger, genindsættes en hel besætning. Ingen svin må flyttes fra bedriften, før de negative resultater af den serologiske undersøgelser foreligger. Stk. 3. Genindsættelse af svin på friland skal altid ske efter den i stk. 2 nævnte procedure. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan under hensyntagen til den epidemiologiske situation meddele undtagelse fra reglerne i stk. 1-3, når der er gået mere end 6 måneder fra afslutning af rengøring og desinfektion af ejendommen. 34. Hvis forekomsten af afrikansk svinepest på en bedrift har været forbundet med vektorer, må der først genindsættes svin på bedriften 6 år efter afslutning af de i 12, stk. 1, omhandlede foranstaltninger. 7

8 Stk. 2. Den i stk. 1 fastsatte frist kan dog nedsættes af Fødevarestyrelsen, når: 1) der er gennemført særlige foranstaltninger, som kan udrydde vektoren fra de lokaliteter og steder, hvor svinene skal holdes eller kan komme i kontakt med vektoren, eller 2) vektorens persistens ikke udgør nogen særlig risiko for overførsel af afrikansk svinepest. Stk. 3. De i stk. 2, nr. 1, omhandlede foranstaltninger skal godkendes af Fødevarestyrelsen, og der skal fremlægges dokumentation for Fødevarestyrelsen for opfyldelse af kravet i stk. 2, nr. 2. Stk. 4. Genindsættelse efter bestemmelsen i stk. 2 skal indledes med indsættelse af kontrolsvin, der er blevet kontrolleret for tilstedeværelse af antistoffer mod afrikansk svinepest med negativt resultat, eller som kommer fra bedrifter, der ikke er omfattet af restriktioner for afrikansk svinepest. Anbringelse af dyrene skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Svinene skal kontrolleres 45 dage efter indsættelsen på bedriften for tilstedeværelsen af antistoffer. Hvis ingen af svinene har udviklet antistoffer mod afrikansk svinepest, kan der, når resultaterne af kontrollen foreligger, genindsættes en hel besætning. Stk. 5. Svin, der er genindsat efter bestemmelsen i stk. 4, må ikke flyttes fra ejendommen, før der foreligger negativt resultat af serologiske undersøgelse af prøver, der er indsamlet tidligst 60 dage efter fuld genindsættelse. 35. Genindsættelse af andre husdyr end svin må kun ske med skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Tilladelsen meddeles ud fra en vurdering af risikoen for spredning af sygdommen eller for vektorernes persistens i forbindelse med genindsættelse. Kapitel 4 Foranstaltninger ved bekræftelse af afrikansk svinepest hos svin på et slagteri eller i et transportmiddel 36. Ved konstatering af et tilfælde af afrikansk svinepest på et slagteri skal: 1) alle modtagelige dyr på slagteriet straks aflives efter Fødevarestyrelsens anvisning, 2) kroppe, slagteaffald og affald af dyr, der kan være inficeret og kontamineret, forarbejdes efter Fødevarestyrelsens anvisning, 3) bygninger og udstyr, herunder transportmidler, rengøres, desinficeres og om nødvendigt behandles med insektbekæmpelsesmiddel efter Fødevarestyrelsens anvisning, og 4) der på Fødevarestyrelsens anmodning udtages prøver, med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for afrikansk svinepest. Stk. 2. På et slagteri, hvor der forefindes dyr, som er smittet med afrikansk svinepest, foretager Fødevarestyrelsen en epidemiologisk undersøgelse, jf. 38. Stk. 3. Slagteriet skal påse, at ingen dyr indbringes på slagteriet, før der er gået mindst 24 timer efter slagteriet er rengjort, desinficeret og om nødvendigt behandlet med insektbekæmpelsesmiddel efter Fødevarestyrelsens anvisning, og disse foranstaltninger er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen. Stk. 4. Foranstaltningerne nævnt i 9-12 finder anvendelse på den bedrift, som de inficerede svin eller svinekroppe kommer fra og på kontaktbedrifter. 37. Hvis der konstateres et tilfælde af afrikansk svinepest i et transportmiddel, skal den ansvarlige for transportmidlet påse, at: 1) alle modtagelige dyr i transportmidlet straks aflives efter Fødevarestyrelsens anvisning, 2) kroppe, slagteaffald og affald af dyr, der kan være inficeret og kontamineret, forarbejdes efter Fødevarestyrelsens anvisning, 3) transportmidlet rengøres, desinficeres og om nødvendigt behandles med insektbekæmpelsesmiddel efter Fødevarestyrelsens anvisning, og 4) der på Fødevarestyrelsens anmodning udtages prøver med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for afrikansk svinepest. 8

9 Stk. 2. Ingen dyr må transporteres med transportmidlet, før der er gået mindst 24 timer efter transportmidlet er rengjort, desinficeret og om nødvendigt insektbehandlet efter Fødevarestyrelsens anvisning, og disse foranstaltninger er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Foranstaltningerne nævnt i 9-12 finder anvendelse på den bedrift, som de inficerede svin eller svinekroppe kommer fra, og på kontaktbedrifter. Kapitel 5 Epidemiologisk undersøgelse i forbindelse med mistanke om og udbrud af afrikansk svinepest 38. En epidemiologiske undersøgelse iværksat i medfør af denne bekendtgørelse omfatter angivelse af: 1) det tidsrum, hvor der kan være forekommet afrikansk svinepestvirus på bedriften, 2) den mulige kilde til afrikansk svinepest på bedriften og identifikation af andre bedrifter med svin, som kan være blevet inficeret eller kontamineret fra samme kilde, 3) personer, køretøjer, svin, svinekroppe, kød, avlsmateriale eller andet materiale, som kan have overført virus til eller fra de pågældende bedrifter, og 4) muligheden af, at vektorer eller vildtlevende svin er årsag til spredning af sygdommen. Kapitel 6 Foranstaltninger til at forhindre spredning af afrikansk svinepest via vektorer 39. Hvis der er mulighed for eller mistanke om tilstedeværelse af vektorer på en bedrift, hvor der er bekræftet afrikansk svinepest, kontrollerer Fødevarestyrelsen den inficerede bygning og dens omgivelser ved fysisk kontrol og om nødvendigt ved opsætning af fælder. Stk. 2. Såfremt der bekræftes tilstedeværelse af vektorer, skal der udføres relevante laboratorieprøver til bekræftelse eller udelukkelse af tilstedeværelsen af afrikansk svinepestvirus i vektorerne. Fødevarestyrelsen iværksætter da yderligere relevante overvågnings-, kontrol- og bekæmpelsesforanstaltninger på bedriften og i området omkring bedriften. 40. Hvis tilstedeværelsen af vektorer bekræftes ved de i 39 omhandlede undersøgelser, og det ikke er praktisk muligt at bekæmpe dem, må der ikke holdes svin og om nødvendigt andre husdyr på bedriften i mindst 6 år, jf. dog 34, stk Kapitel 7 Vaccination 41. Det er ikke tilladt at vaccinere mod afrikansk svinepest. Stk. 2. Manipulering, fremstilling, opbevaring, levering, distribution og salg af afrikansk svinepestvaccine er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Kapitel 8 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 42. Med bøde straffes den der 1) overtræder 2, stk. 2 eller 3, 3-5, 6, stk. 1, 2. pkt., 9-12, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 29, stk. 2, 30, 31, 33, 34, stk. 1, 35, 36, stk. 1, 3 eller 4, 37, 40 eller 41, eller 2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af 13, 15, 19, 25 eller 34. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december

10 Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 498 af 13. juni 2003 om bekæmpelse af afrikansk svinepest ophæves. Fødevarestyrelsen, den 8. december 2015 P.D.V. PER S. HENRIKSEN / Marianne Marer 10

11 1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets Direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest, EF-Tidende 2002, nr. L 192, side 27, som senest ændret ved Rådets direktiv 2008/73/EF af 15. juli 2008 om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område, EU-Tidende 2008, nr. L 219, side

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af hestepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af hestepest 1) BEK nr 1429 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue 1) BEK nr 933 af 17/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-14-2301-01061 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1) BEK nr 1480 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0060 DA 03.09.2008 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg

Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg I medfør af 27, stk. 2, 29, 30, stk. 1, 3 og 4, 32, 33, 34, stk. 1, 53, stk. 1, 62 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 3. juli

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Klassisk svinepest beredskabsplan. Operationel manual

Klassisk svinepest beredskabsplan. Operationel manual Klassisk svinepest beredskabsplan Operationel manual Januar 2004 Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til Kontor for Husdyrsygdomme ( va1@fdir.dk)

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr 1112 af 21/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 08-0116-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1)

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1) BEK nr 307 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-6022-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest. (EFT L 316 af , s.

RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest. (EFT L 316 af , s. 2001L0089 DA 13.11.2007 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer BEK nr 1479 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Forslag til direktiv (KOM(2002) 736 C5-0029/2003 2002/0299(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Forslag til direktiv (KOM(2002) 736 C5-0029/2003 2002/0299(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. marts 2003 PE 322.174/21-69 ÆNDRINGSFORSLAG 21-69 Udkast til betænkning (PE 322.174) Wolfgang Kreissl-Dörfler EF-foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om BVD hos kvæg

Bekendtgørelse om BVD hos kvæg Bekendtgørelse om BVD hos kvæg I medfør af 27, stk. 2, 29, 30, stk. 1, 3, og 4, 32, 33, 34, stk. 1, 53, stk. 1, 62 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 3. juli 2017, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1)

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1) BEK nr 1355 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-31-00069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1)

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1) LOV nr 281 af 06/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0008489 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) 2009/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2009-5400-0015 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd 1) BEK nr 502 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2012-20-2301-00900 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Mund- og klovesyge beredskabsplan. Operationel manual. juni 2004. Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg

Mund- og klovesyge beredskabsplan. Operationel manual. juni 2004. Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Mund- og klovesyge beredskabsplan Operationel manual juni 2004 Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til va1@fdir.dk Definitionsliste...12

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) (Ændring af regler om belægningsgrad,

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 8. december 2008 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2008-12105-142 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument 2 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer,

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner

Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner I medfør af 5, 8, stk. 2, 27, stk. 2, 30, stk. 1 og stk. 3, 32-34, 35, 37, 58, stk. 1 og 2, 61, 66 a og 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

2013 Udgivet den 30. april 2013. 17. april 2013. Nr. 416.

2013 Udgivet den 30. april 2013. 17. april 2013. Nr. 416. Lovtidende A 2013 Udgivet den 30. april 2013 17. april 2013. Nr. 416. Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1)

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1) BEK nr 9 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. BEK nr 1339 af 10/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2014/033124 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1) BEK nr 452 af 16/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0114-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 963 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-30-31-00054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1280 af 14/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og fødevaremin., Fødevarstyrelsen, j.nr. 2018-14-31-00449 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. BEK nr 120 af 02/02/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00362 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 1181 af 15/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00086 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1)

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1) BEK nr 558 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrlsen, j.nr. 2011-20-2301-00719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1) Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1) I medfør af 28, 32, 35, 36, 37, 45, stk. 1 og 2, 49, stk. 1, 50, 51 og 60, stk. 3 i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies BEK nr 914 af 15/12/1987 (Gældende) Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies I medfør af lov nr. 156 af 14. april 1920 om smitsomme sygdomme hos husdyrene, jf. lovbekendtgørelse nr. 906 af 15. december 1987

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere