Råderetskatalog for Rødovre Boligselskab Afdeling 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råderetskatalog for Rødovre Boligselskab Afdeling 20"

Transkript

1 Råderetskatalog for Rødovre Boligselskab Afdeling 20 Indhold: Generelt om boligændringer og forbedringer Afsnit 1 Hvad er råderet? Afsnit 2 Fem regler om råderet Afsnit 3 Godtgørelse Afsnit 4 Råderetskataloget Afsnit 5 Konflikter hvad så? Afsnit 6 Installationsretten Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette sin bolig efter egne ønsker og behov. 1. juli 2005 blev reglerne for råderet ændret for, at der kan anlægges en fleksibel og liberal praksis, således at beboerne får mulighed for at udføre flere arbejder og ikke mindst forbedringer i boligen, end man kunne tidligere. Der skelnes mellem forandringsarbejder og forbedringsarbejder. Forbedringsarbejder kræves ikke reetableret ved fraflytning. Forandringsarbejder forbedrer ikke det lejedes værdi. De kan være permanente eller arbejder, der kræves reetableret ved fraflytning. Alt forandringsarbejde og forbedringsarbejde skal godkendes af boligorganisationen som værende håndværksmæssigt forsvarligt udført. Det skal være tydeligt, hvad der er gjort. Ved skjulte ændringer, skal ændring tilses inden der lukkes til, fx underlag til fliser og skjulte el-installationer. Afsnit 1: Hvad er råderet Råderet er en ret for beboerne i alle almene boliger. Ideen er at give den enkelte beboer en høj grad af frihed til at forbedre eller ændre sin bolig. Råderet er den enkelte beboers ret til at gennemføre forbedringer eller ændringer i sin bolig. Der er to former for råderet nemlig: 1. Råderet inde i boligen 2. Råderet udenfor boligen. Derudover findes der: 3. Installationsretten. 1. Råderet inde i boligen: Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni Nr. 627 i 82 til Vedtaget 15. maj 2007 Side 1 af 13

2 og med 95. Man kan udføre forbedringer i sin lejlighed. Forbedringer er arbejder, der øger det lejedes værdi, fx nyt køkken, nyt badeværelse. Disse giver ret til godtgørelse. Desuden kan man udføre ændringer, fx at opsætte/nedtage ikke bærende skillevægge, men der gives ikke godtgørelse til ændringer. Installering af hårde hvidevarer hører ikke under råderetten, men under installationsretten. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde i boligen tilladt, dog skal boligen stadig bevare sit præg af at være en almen bolig. Forbedringsarbejder giver ret til godtgørelse, medmindre der er tale om særlig energiforbrugende forbedringer. Der findes dermed ikke en udtømmende liste over, hvilke forbedringsarbejder en beboer kan udføre i sin bolig. På næste side kan du finde eksempler på forbedringsarbejder som inspiration. Boligændringer Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder, men boligændringer, kan boligorganisationen stille krav om, at du retablerer ved fraflytning (fører tilbage til det oprindelige). Der skal i så fald altid betales et depositum. Deposita skal altid betales kontant. I afnit 4 finder du: A) Eksempler på forbedringer du har mulighed for at udføre i din bolig B) Liste over hvilke boligændringer du har mulighed for at udføre i din bolig Hvis du har forslag om tilføjelser til listen over tilladte boligændringer, så kontakt din afdelingsbestyrelse, som kan medtage dine forslag næste gang, råderets-kataloget skal revideres. Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte (Rødovre Boligselskab Teknisk Afdeling). Vedligeholdelse påhviler lejeren. Ved manglende vedligeholdelse pålægges lejer, at betale for vedligeholdelse og ligeledes betales for istandsættelse ved fraflytning, såfremt dette skønnes nødvendigt. 2. Råderet udenfor boligen: Man kan også få tilladelse til, at der kan udføres arbejder udenfor boligen. Det er afdelingsmødet der bestemmer, hvilke arbejder der kan tillades. Der kan være tale om både forbedringsarbejder og ændringer. Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23.- Nr. 627 i 80 til og med 93. Råderet udenfor boligen giver kun ret til godtgørelse, hvis der er tale om en forbedring. Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder men kun ændringer, kan der stilles krav om reetablering ved fraflytning. Der skal i så fald altid betales et depositum til Rødovre Boligselskab. Deposita skal altid betales kontant og forud. I det følgende kan du læse om, hvilke muligheder der er for at forbedre og ændre udenfor boligen. Hvis du har forslag om tilføjelser, så kontakt din afdelingsbestyrelse, som kan medtage dine forslag næste gang, råderetskataloget skal revideres. Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte Rødovre Boligselskab Teknisk Afdeling Vedtaget 15. maj 2007 Side 2 af 13

3 Vedligeholdelse påhviler lejeren. Ved manglende vedligeholdelse pålægges lejer, at betale for vedligeholdelse og ligeledes betales for istandsættelse ved fraflytning, såfremt dette skønnes nødvendigt. 3. Installationsretten: Her gives der ret til at udføre sædvanlige installationer i boligen, herunder ret til at opsætte antenne for at modtage radio- og tv-programmer. Reglerne herfor er fastlagt i loven med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger. Under installationsretten er det tilladt at installere/udskifte hårde hvidevarer, men husk at de opstillede hårde hvidevare er afdelingens ejendom, og skal derfor opbevares i Afdelingen. Afsnit 2: Fem regler om råderet 1. Generelle betingelser 2. Beboeren anmelder eller ansøger 3. Beboeren skal have svar inden 8 uger 4. Forbedringer giver ret til godtgørelse 5. Boligændringer der kræves reetableret 1. Generelle betingelser: Råderetten forudsætter tre ting: De forbedringer, der udføres under råderetten, skal være rimelige og hensigtsmæssige. De må ikke fratage boligen karakter af almen bolig ellers dens karakter af ældre- eller handicapvenlig bolig. Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt Visse ting skal altid udføres af autoriserede håndværkere. Det gælder især for el-arbejde og vand-, varme- og sanitetsarbejde (VVS) Den enkelte beboer må gerne selv lave meget arbejde som gør-det-selv mand. Det færdige resultat skal dog være håndværksmæssigt i orden. Inspektøren skal vurdere om kvaliteten er i orden undervejs i arbejdet og til slut. Vær opmærksom på at gør-det selv-arbejde ikke regnes med, når inspektøren opgør værdien af et råderetsarbejde. 2. Beboeren anmelder eller ansøger: Beboeren skal altid fremsende en ansøgning eller anmeldelse til: Rødovre Boligselskab - Teknisk Afdeling, når han/hun vil anvende råderetten. Råderetsarbejder må ikke sættes i gang, før der foreligger en skriftlig tilladelse fra Rødovre Boligselskab Teknisk Afdeling. 3. Beboeren skal have svar inden 8 uger: Hvis ikke der foreligger et skriftligt afslag senest 8 uger efter, at Rødovre Boligselskab Teknisk afdeling har modtaget en anmeldelse om arbejder, der hører under Råderet inde i boligen eller Råderet udenfor boligen, kan beboeren dog påbegynde arbejdet uden tilladelse. Ved beregningen af fristen ses bort fra juli måned. Arbejder under Installationsretten skal kun anmeldes og kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen, men love og regler skal overholdes, så det anbefales at afvente boligorganisationens svar. 4. Forbedringer giver ret til godtgørelse: En beboer, der har gennemført forbedringer omfattet af Råderet inde i boligen og Råderet udenfor boligen, Vedtaget 15. maj 2007 Side 3 af 13

4 har ret til godtgørelse efter reglerne i loven. Der kan ikke gives godtgørelse for arbejder, der kun er ændringer og heller ikke for arbejder under Installationsretten. 5. Boligændringer der kræves reetableret: For boligændringer hvor der kræves retablering ved fraflytning, skal der altid betales et rimeligt depositum til sikkerhed for udgifterne til reetablering. Afsnit 3: Godtgørelse Hvem skal betale? Det er beboeren, som betaler for forbedringen/forandringen efter råderetten. Der er ingen tilskud eller andre direkte økonomiske virkninger for boligafdelingens økonomi. Hvis beboeren låner pengene, opnår han/hun ret til at trække renteudgiften fra på selvangivelsen. Maksimun for godtgørelsen En beboer opnår ret til en godtgørelse, hvis han/hun har udført forbedringer, der er godkendt efter råderetten og er håndværksmæssigt korrekt lavet. Godtgørelsen for forbedringsarbejder er for 2006 fastsat til maksimalt ,00 kr. Godtgørelsen afskrives over år. Afskrivningsperioden fastsættes efter den enkelte forbedrings forventede holdbarhed. De nærmere regler herfor er fastlagt i loven med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger og fastsættes af boligselskabet. Det beregnede godtgørelsesbeløb fratrækkes en eventuel værdi af den eksistrerende installetion (det gamle køkken er måske en smule værd, når et nyt sættes ind). Godtgørelsen fratrækkes også eventuelle udgifter til særlig energiforbrugende foranstaltninger, fx elektrisk håndklædetørrer. Læg mærke til at egen arbejdskraft som gør-det-selv-arbejder ikke tæller med i værdiansættelsen, men det gør materialerne. Afsnit 4: Råderetskataloget A. Forbedringsarbejder: Alle forbedringer og ændringer er sat op i skema i Bilag 1 1. Energibesparende arbejder: Installation af termostatventiler af mærket???? Ved installation og montering af termostatventiler skal autoriserede håndværkere benyttes. Kontakt din varmemester herom. 2. Andre ressourcebesparende arbejder: Opsætning af vandbesparende køkkenbatteri Opsætning af vandbesparende håndvaskbatteri Opsætning af vandbesparende brusebatteri Opsætning af vandbesparende toilet Vedtaget 15. maj 2007 Side 4 af 13

5 Vær opmærksom på, at det ikke er alle fabrikater af termostatblandingsbatterier, der kan klare tryktabet i ejendommens rørinstallation. Hovedparten af fabrikater har dog termostatblandingsbatterier, som kan udligne tryktabet i ejendommens rørinstallation. Tal med din VVS-installatør herom. 3. Samlet forbedring af køkken og/eller bad inklusiv eventuel flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge: Opsætning af vandafvisende vægbeklædning Udskiftning/opsætning af radiator Ved udskiftning af køkkeninventar har den nuværende installation en værdi, som bliver modregnet ved beregning af godtgørelse. Udskiftning af el-installationer skal udføres af autoriserede håndværkere og skal overholde stærkstrømsreglementet. Stærkstrømsreglementet kræver, at installationen af hårde hvidevarer er ekstra beskyttet med jordforbindelse eller HPFI-relæ. Ved opsætning af ekstra beskyttelse med HPFI-relæ afholder afdelingen udgiften hertil. Kontakt din varmemester herom. Udskiftning af VVS-installationer skal udføres af autoriserede håndværkere. Ved modernisering af køkken eller bad, hvori der indgår nye fliser, skal der lægges 1 m² vægfliser på lager hos varmemesteren. Ved fjernelse/flytning/opsætning af skillevægge skal man være opmærksom på bærende og stabiliserende konstruktioner. Denne forbedring kræver kommunal godkendelse og skal opfylde bygningsreglementets krav herom. 4. Tekniske installationer, herunder el-installationer: Opsætning af beslysningsarmatur Opsætning af lampeudtag Opsætning af afbrydere Opsætning af stikkontakter Opsætning af lysdæmpere Stærkstrømsreglementet skal overholdes. Ny installation og forandring af eksisterende må kun udføres af autoriserede håndværkere. Beboeren må dog godt - jævnfør reglerne i stærkstrømsreglementet - udskifte afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, men på betingelse af, at beboeren har kendskab hertil. Afdelingen forestår vedligeholdelse af boligens faste el-installationer herunder HPFI-relæer. Kontakt din varmemester herom. - Etablering af flere radio- og TV-udtag Etablering af flere telefonstik Vær opmærksom på, at afdelingen har hybridnet, og anlægget er serieforbundet. Kontakt antennefirma ved ændringer af anlægget, eventuelt via ejendomsfunktionæren. (-mesteren.) 5. Andre forbedringsarbejder i boligen: Ingen forslag Vedtaget 15. maj 2007 Side 5 af 13

6 B. Liste over tilladte boligændringer inde i boligen 1. Boligændringer som ikke kræver retablering ved fraflytning: Blænding af mellemdør 1 Malerbehandling af hoveddør invendig 2 Skabe i entre 3 Ændring af gulvbelægning 4 Andre køkkenskabe 5 Bemærkninger: 1 Mellemdøre må overfladebehandles med maling. Ved blænding af mellemdøre skal de nedtagede døre og karme opbevares på ejendommen. 2 Hoveddør må kun males på den indvendige side. 3 Indbygget skab i entre må gerne flyttes. Antal af skabe skal forblive uforandret. Skabslåger må overfladebehandles med maling. 4 Det er tilladt at lægge nyt gulv i parket af alle træsorter, der er overfladebehandlet med lak eller lud. 5 Køkkenskabe må gerne flyttes. Antallet af skabe skal forblive uforandret. Køkkenskabene kan malerbehandle eller lakeres. 2. Boligændringer som kræver reetablering ved fraflytning: Nedtagning/flytning af radiator. Dette skal der søges om. Nedtagne radiatorer skal forblive i afdelingen. Nedtagning/flytning af radiator udføres af autoriserede håndværkere. Kontakt din ejendomsmester herom. Der deponeres et passende kontantbeløb for reetablering inden arbejdet igangsættes. 3. Opsætning og nedtagning af ikke bærende skillevægge: Det er tilladt at opsætte eller nedtage ikke bærende skillevægge. De skal ikke reetableres ved fraflytning, men der gives heller ikke nogen godtgørelse. Rødovre Kommune har dog mulighed for at begrænse denne rettighed, da antallet af rum i boligen herved ændres. Rødovre Boligselskab har endnu ikke modtaget besked fra kommunen om deres holdning. Når vi modtager besked fra kommunen, vil retningslinierne vedrørende skillevægge blive skrevet ind i råderetskataloget. Ikke tilladt Det er ikke tilladt at skifte vinduer. Stuevinduer skal males udvendig med brun alkydmaling. Spørg varmemester. Stuevinduerne bliver med mellemrum malet udvendigt af maleren på afdelingens regning. C. Boligændringer udenfor boligen Vedtaget 15. maj 2007 Side 6 af 13

7 1. Forbedringsarbejder udenfor boligen (altaner og haver): Ingen tilladte. 2. Boligændringer der ikke kræver reetablering ved fraflytning: Ændring af farve på altangulv 1 Opsætning af markise i stof af godkendt mærke 2 Erstatning af hæk med hegn 3 Beplantning i haver 4 En ekstra række fliser 5 Træ-terrasse på samme areal som fliser er tilladte Redskabsrum 6 Maling af vægge på altaner og terrasser 7 Bemærkninger: 1 Altangulvet må kun malerbehandles med betonmaling. 2 Markisen skal være en godkendt type og vedligeholdes af beboeren. Markisen skal være intakt ved fraflytning. Anvisning på fastgørelse skal følges. Kontakt din varmemester herom. Husk at søge afdelingsbestyrelsen om tilladelse inden opsætning. 3 Det er muligt at erstatte hækken rundt om stuelejlighedernes haver med et hegn, men der skal søges om tilladelse hos afdelingsbestyrelsen inden opsætning. 4 Beplantning skal overholde husordenen med hensyn til højde. Træer, der står i haverne, og rager op over 1. sals balustrade, skal klippes ned såfremt de skygger for lejerne på 1. sal eller derover og lejerne forlanger dem klippet ned. 5 Fliser i haven, der kan lægges 2 rækker fliser svarende til 60 cm. Det er tilladt at lægge 60 cm ekstra række fliser i haven, i håndværksmæssigt forsvarlig metode med rigtige underlag, og flisebelægningen skal være harmonisk at se på med ensartede fliser på hele terassen. 6 Redskabsrum kan opsættes ved endelejligheder. Der kan/skal søges om tilladelse hos bestyrelsen om opsætning af væg-redskabsrum. De ned skrevne mål skal overholdes (med målene) 80 x 200 x 204 cm (dybde x bredde x højde) af trykimprægneret træ med skråt tag og to låger (ses for enden af blok 2 mod nord) (Bauhaus 2500 kr. pr ). Redskabsrum der ønskes opsat på terrasser må ikke rage uden for den overdækkede terrasse. Redskabsrum skal vedligeholdes. 7 Det er tilladt at male betonvæggene på altaner/terrasser med den type maling, som varmemesteren hjemkøber (der er tale om en særlig maling, der tillader væggene at ånde). Der må kun bruges de farver som er godkendt af afdelingsstyrelsen. Farvekort forefindes på varemesterens kontor. Maling af murstensvægge er ikke tilladt. Anvendes en forkert maling skal den fjernes for lejers regning, idet det påvirker byggeri og varmeforbrug i negativ retning. Fælles for alle ændringer er at de anmeldes til Rødovre Boligselskab. Ligesom det også er fælles for alle ændringer, at der skal søges inden arbejdet påbegyndes. Vedtaget 15. maj 2007 Side 7 af 13

8 3. Arbejder udenfor boligen der ikke er forbedringer. Her kræves retablering ved fraflytning: Opsætning af Væksthuse. Opsætning af drivhuse: Det skal ligne et minidrivhus købt i Silvan eller Bauhaus og skal være fastgjort. Mål: maks. cm. 80 X 140 x 200 (dybde x bredde x højde) Skråt tag og skydedør. Materialer: Glas, plastik og aluminium. Drivhuset skal placeres op ad muren og fastgøres forsvarligt. Drivhus skal fjernes af lejer ved fraflytning. (såfremt nye lejer ikke er interesseret i det). Drivhus kan ses på altanen blok 2 opgang D. Husk at søge om tilladelse. Målene ses i Afsnit 4: Råderetskatalog C: Boligændringer udenfor boligen nr. 6. Opsætning af væksthuse og skabe til redskaber, må ikke rage udenfor den overdækkede terrasse. 4. Arbejder udenfor boligen der ikke er tilladt: At bygge udestuer Opsætning af flagstænger Lukning af terrasse Lukning af altaner Der må ikke lægges fliser og sten i haverne udover 60 cm.(se de i stk. 2 nævnte eksempler) Det er ikke tilladt at skifte vinduer. Vinduer skal udvendig males med brun alkydmaling. Spørg varmemester. Vinduer bliver udvendigt med mellemrum malet af maler på afdelingens regning Der gøres opmærksom på at overtrædelse af disse regler er misvedligeholdelse af lejemålet. Afsnit 5: Konflikter hvad så Hvis inspektøren og en beboer ikke kan blive enige om en løsning på en konflik i en sag om råderet, så er det muligt for begge parter at inddrage en uvildig part, nemlig Beboerklagenævnet i kommunen. Beboerklagenævnet har en jurist som formand og en repræsentant for henholdsvis beboer- og udlejersiden. Det koster kun 119 kr. i 2005 at indgive en sag til beboerklagenævn (gebyret reguleres årligt). Beboerklagenævnet er ikke en domstol, men et middel til at opklare uenigheder i en sag hurtigere end ved boligretten. Alle sager om råderet kan behandles. Afsnit 6: Installationsretten Reglerne er beskrevet i Lov om leje af almene boliger af 10. september Nr. 920 i 35 og i 36. I installationsretten er der listet en række installationer og forbedringer, som beboeren har ret til at foreta- Vedtaget 15. maj 2007 Side 8 af 13

9 ge, medmindre boligorganisationen Rødovre Boligselskab Teknisk Afdeling kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Forskellen på råderet og installationsret er: Ved installationsretten skal installationen tages med ved fraflytning. Ved råderet skal installationen blive i boligen ved fraflytning. Under Installationsretten kan der kræves reetablering ved fraflytning. Ønsker du at udføre arbejder, der hører under Installationsretten, skal du give Rødovre Boligselskab Teknisk Afdeling besked, inden du foretager installationen. Rødovre Boligselskab vil inden 14 dage fremsende en tilladelse eller afslag med betingelse og/eller begrundelse herfor. Afdelingen kan stille krav om depositum til reetablering. Deposita skal altid betales kontant og forud inden arbejdet sættes i gang. I det følgende kan du læse om mulighederne for at udføre installationer i og forbedringer af boligen under installationsretten i din afdeling. Dette betyder ikke, at det kun er disse arbejder, der kan gennemføres. Er du i tvivl om noget, så kontakt Rødovre Boligselskab Teknisk Afdeling.. 1. Sædvanlige installationer i boligen: Udskiftning/opsætning af belysningsarmatur Udskiftning/opsætning af lampeudtag Udskiftning/opsætning af afbrydere Udskiftning/opsætning af stikkontakter Udskiftning/opsætning af lysdæmpere Udskiftning/etablering af flere radio- og TV-udtag Udskiftning/etablering af flere telefonstik Opsætning af vandbesparende blandingsbatterier Opsætning af brusekabine Udskiftning af komfur Udskiftning/opsætning af emhætte Udskiftning af køleskab Installation af vaskemaskine Installation af opvaskemaskine Installation af tørretumbler Opsætning af tørreskab Opsætning af strygerulle Bemærkninger: Installationer under installationsretten skal udføres efter gældende love og regler. Se også bemærkningerne under Råderet inde i boligen. 2. Opsætning af antenner/paraboler: Beboeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter boligorganisationens anvisninger til modtagelse af radio- og tv-programmer. Beboeren afholder selv udgiften til opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af antenneinstallationen. Bemærkninger: Ifølge husordenen er det ikke tilladt at opsætte paraboler i haverne eller på altanerne. I tilfælde af evt. opsætning af paraboler, og de overstiger et omfang på 1 meter i diameter, skal ansøgning indsendes til Vedtaget 15. maj 2007 Side 9 af 13

10 boligorganisationen, der anmelder dette til Rødovre kommune i henhold til bygningsreglementets kapitel 1.6 stk. 1 afsnit e. På grund af modtagerforholdene i afdelingen og blokkenes geografiske placering har det været nødvendigt at anvise forskellige placeringer af paraboler på de forskellige blokke. Vedtaget 15. maj 2007 Side 10 af 13

11 Bilag 1 FORBEDRINGSARBEJDER BEMÆRKNINGER: INDE I BOLIGEN: Energibesparende arbejde: Installation af termostatventiler. Der skal benyttes autoriseret håndværker. Ressourcebesparende arbejder som opsætning af Vandbesparende: Køkkenbatterier Håndvaskbatteri Brusebatteri Toilet Vær opmærksom på det ikke er alle fabrikater af termostatblandingsbatterier, der kan klare tryktabet i ejendommens rørinstallationer. Tal med en VVSinstallatør. Forbedring af køkken: Tekniske installationer, herunder el-installationer: Ved udskiftning af køkkeninventar. Såfremt det er nødvendig at flytte, fjerne eller opsætte skillevæg i forbindelse med ændring af køkken, vil denne flytning være en del af køkkenet Opsætning af: Belysningsarmatur Lampeudtag Afbrydere Stikkontakter Lysdæmpere Etablering af flere: radio- og TV-udtag & telefonstik Antal af skabe skal forblive uforandret Nuværende inventar har en værdi, som modregnes godtgørelse. Opmærksomheden henledes på bærende og stabiliserende konstruktioner. Evt kommunal godkendelse undersøges. Ny installation, forandring af eksisterende og udskiftning af VVSinstallationer skal udføres af autoriserede håndværkere. Stærkstrømsreglementet skal overholdes. Vær opmærksom på afdelingen har hybridnet, og anlægget er serieforbundet. Kontakt varmemester. UDENFOR BOLIGEN: Altaner og Haver BEMÆRKNINGER: Ingen BOLIGÆNDRINGER SOM BEMÆRKNINGER: IKKE KRÆVER RETABLERING VED FRAFLYTNING Mellemdør: Blænding/maling af mellemdøre - Ved blænding skal de nedtagne Vedtaget 15. maj 2007 Side 11 af 13

12 må overfladebehandles døre + karme opbevares på ejendommen. Hoveddør: Hoveddør må males Kun på den indvendige side. Skabe i entre: Skabe må flyttes. Skabslåger må overfladebehandles med maling Antal skabe skal forblive uforandret. Gulvbelægning: Det er tilladt at lægge nyt gulv i Gulvet skal være overfladebe- Køkkenskabe: paket af alle træsorter Skabe må flyttes og kan malerbehandles eller lakeres handlet med lak/lud. Antal af skabe skal forblive uforandret. UDENFOR BOLIGEN: BEMÆRKNINGER: Altangulv: Ændring af farve på altangulv Altangulvet må kun malerbehandles med betonmaling. Markise: Opsætning af markise i stof. Markisen skal være af godkendt type. Anvisning på fastgørelse skal følges. Tilladelse skal søges hos bestyrelsen. Markisen skal vedligeholdes af beboeren, og skal være intakt ved fraflytning. Kontakt varmemester. Hæk: Hæk må erstattes med et hegn. Tilladelse skal søges hos bestyrelsen. Haver: Beplantning i haver. Beplantning skal overholde husordenen med hensyn til højde. Fliser: Ekstra række fliser i haven. Der kan lægges optil 60cm. ekstra række fliser af ensartet type. Træ-terrasse: Er tilladt på samme areal som Redskabsrum: Maling: BOLIGÆNDRINGER SOM KRÆVER RETABLERING VED FRAFLYTNING alm. fliser. Redskabsrum kan opsættes ved ende-lejligheder. Ønskes redskabsrum opsat på terrasser, må redskabsrummet ikke rage udenfor den overdækkede terrasse. Maling af vægge på altaner og terrasser er tilladt. Det er dog ikke tilladt at male murstensvægge. Tilladelse skal søges hos bestyrelsen. De beskrevne mål skal overholdes. Det påhviler beboeren at vedligeholde redskabsrummet. Kræves ikke reetableret. Der må kun bruges en bestemt type maling af hensyn til byggeriet. Farvekort findes hos varmemesteren som også hjemkøber malingen. BEMÆRKNINGER: Radiatorer Nedtagning/flytning af radiator Der skal søges om tilladelse. Arbejdet skal udføres af autoriserede håndværkere. Radiator skal Vedtaget 15. maj 2007 Side 12 af 13

13 Skillevægge Opsætning/nedtagning af ikke bærende skillevægge. De enkelte kommuner har mulighed for at begrænse denne rettighed, da antallet af rum i boligen ændres. opbevares på ejendommen. Kontant beløb deponeres til retablering. Boligselskabet har ikke modtaget besked fra kommunen ang. retningslinier, besked herom følger. Er tilladt og skal ikke retableres ved fraflytning. Der gives ikke godtgørelse. ARBEJDER UDENFOR BOLIGEN DER IKKE ER TILLADT Bygning af udestuer eller drivhuse Opsætning af flagstænger Lukning af terrasse Lukning af altaner Der må ikke lægges fliser og sten i haverne udover de nævnte 60 cm. DER GØRES OPMÆRKSOM PÅ AT OVERTRÆDELSE AF DISSE REGLER ER MISLIGHOLDELSE AF LEJEMÅLET. Vedtaget 15. maj 2007 Side 13 af 13

Råderet. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark. Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007

Råderet. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark. Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007 Råderet 4801-02-03 og 06 Eskemosepark Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007 Råderet Generelt om boligændringer og boligforbedringer i en almen bolig. Udvidet råderet inde i boligen. Udvidet

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde i boligen

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet. For beboerne i Fredensborg boligselskab 5402 Niverød IV

Råderet. For beboerne i Fredensborg boligselskab 5402 Niverød IV Råderet For beboerne i Fredensborg Boligselskab Afdeling 5402 Niverød IV Fredensborg boligselskab 5402 Niverød IV Godkendt på afdelingsmøde den 17. november 2009 www.4eren.dk 1 Generelt om boligændringer

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde i boligen

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Råderetskatalog - Lillerød Boligforening, afdeling 12 - Lindebakken/Lindehøj

Råderetskatalog - Lillerød Boligforening, afdeling 12 - Lindebakken/Lindehøj Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette sin bolig efter egne ønsker og behov. 1. juli 2005 er reglerne

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet. I det følgende kan du læse om, hvilke muligheder der er for at forbedre og ændre din bolig udenfor boligen.

Råderet. I det følgende kan du læse om, hvilke muligheder der er for at forbedre og ændre din bolig udenfor boligen. Råderet Generelt om boligændringer og boligforbedringer i en almen bolig. Udvidet råderet inde i boligen. Udvidet råderet udenfor boligen. Installationsretten. Råderet udenfor boligen Reglerne er beskrevet

Læs mere

Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo Råderets

Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo Råderets Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo 723-06 Råderets Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette sin

Læs mere

Råderetskatalog for Andelsboligforeningen Engparken Råderets

Råderetskatalog for Andelsboligforeningen Engparken Råderets Råderetskatalog for Andelsboligforeningen Engparken 754-01 Råderets Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette

Læs mere

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Domea Boliger i hele Danmark Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse. Side 3 Om råderet.. side 3 Forbedring eller forandring. Side

Læs mere

Råderetskatalog for Boligselskabet Strandparken Råderets

Råderetskatalog for Boligselskabet Strandparken Råderets Råderetskatalog for Boligselskabet Strandparken 755-04 Råderets Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette

Læs mere

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej Generelt om råderetten: INDIVIDUEL RÅDERET Gennem råderetten er der skabt mulighed for, at du kan indrette din almene bolig efter eget behov

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TOFTEGÅRDEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af Råderetskatalog Rugvænget Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er ikke omfattet af råderetten...

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 26 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangen. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangen. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangen Hvidovre Boligselskab Hvidovre Boligselskab 3802-9 - Baunevangen Råderetsreglement vedtaget på afdelingsmødet den 11 marts 2008 Indhold Generelt om råderet og godtgørelse

Læs mere

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Boligselskabet Danbo Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Forbedring inden for boligen Lejeren har ret til at udføre enhver form for forbedring inde i boligen og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning.

Læs mere

Råderetskatalog for Boligselskabet Strandparken Råderets

Råderetskatalog for Boligselskabet Strandparken Råderets Råderetskatalog for Boligselskabet Strandparken 755-06 Råderets Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette

Læs mere

I det følgende uddybes punkt for punkt installationer i og forbedringer af boligen under

I det følgende uddybes punkt for punkt installationer i og forbedringer af boligen under Reglerne er beskrevet i Lov om leje af almene boliger af 17. december 1997 - Nr. 968 i 35 og i 36. Arbejder, der hører under, giver ret til at foretage installationer og forbedringer i boligen, medmindre

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd. 29, Stationsparken 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Nybrovænge Ældre. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Nybrovænge Ældre. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Råderetskatalog Nybrovænge Ældre Administreret af 1 Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen...

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for EGEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Gadehavegård. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Gadehavegård. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Råderetskatalog Gadehavegård Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Råderetskatalog 2015. Afdelingerne 3, 8, 10 og 11 Vedtaget på afdelingsmødet 2015.

Råderetskatalog 2015. Afdelingerne 3, 8, 10 og 11 Vedtaget på afdelingsmødet 2015. Råderetskatalog 2015 Afdelingerne 3, 8, 10 og 11 Vedtaget på afdelingsmødet 2015. Indholdsfortegnelse De 5 hovedregler... 3 Forbedringer, ret til godtgørelse ved fraflytning og der kan ikke kræves retablering...

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 25 af 32 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 26 af 32 Råderet Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

AFDELING 39. Råderetskatalog

AFDELING 39. Råderetskatalog 1.ste UDKAST AFDELING 39 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aabafd39.dk) Maj 2010 Indledning Reglerne om råderet findes i kapitel 8 i Lov om leje af almene boliger samt i kapitel 18 i Bekendtgørelse

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Den legale råderet De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for PILEPARKEN 6 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Råderetskatalog. Prags Boulevard. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Råderetskatalog. Prags Boulevard. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Prags Boulevard Råderetskatalog Prags Boulevard Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd.25 EGEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Afd. 110 Højbo 1 19 og 2 26 Bakkebo 1-12 RÅDERETTEN

Afd. 110 Højbo 1 19 og 2 26 Bakkebo 1-12 RÅDERETTEN Afd. 110 Højbo 1 19 og 2 26 Bakkebo 1-12 RÅDERETTEN Den 1. juli 2005 blev der vedtaget en lov om råderet i den almene boligsektor. Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 406 ELVERPARKEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 1. SEPTEMBER 2011 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen

Læs mere

Råderetskatalog Boholteparken

Råderetskatalog Boholteparken Boholteparken Køge. Råderetskatalog Boholteparken Administreret af Råderetskatalog for boholteparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 14. september 2015 Side 1 af 11 Råderetten Lejet men helt dit eget!...

Læs mere

Råderetskatalog for Seniorbofællesskabet Strædet

Råderetskatalog for Seniorbofællesskabet Strædet Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog for Seniorbofællesskabet Strædet Godkendelse og ikrafttræden: Administreret af Disse råderetsregler er vedtaget på et afdelingsmøde maj 2006 - sidst ændret 25. maj

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger Hvad er råderet Råderetten blev indført i lovgivningen i 1993 og er siden blevet udvidet, og er nu fastlagt i lejeloven 62.a, lov om almene boliger og bekendtgørelse

Læs mere

AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N

AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N Den 1. juli 2005 blev der vedtaget en lov om råderet i den almene boligsektor. Boligindretning optager mange danskere, og ideer og muligheder for at

Læs mere

Afd. 128 Svinget og Ærøvej 1-23 RÅDERETTEN

Afd. 128 Svinget og Ærøvej 1-23 RÅDERETTEN Afd. 128 Svinget 11 33 og Ærøvej 1-23 RÅDERETTEN Den 1. juli 2005 blev der vedtaget en lov om råderet i den almene boligsektor. Boligindretning optager mange danskere, og idèer og muligheder for at forandre

Læs mere

Friere råderet Afdeling 5. Tranekær 2-44, Kildevej 2-10 & 20-34, Bag hækken 1-18 & 13-34 og Ved jernbanen 2-12

Friere råderet Afdeling 5. Tranekær 2-44, Kildevej 2-10 & 20-34, Bag hækken 1-18 & 13-34 og Ved jernbanen 2-12 Friere råderet Afdeling 5 Tranekær 2-44, Kildevej 2-10 & 20-34, Bag hækken 1-18 & 13-34 og Ved jernbanen 2-12 Sundby-Hvorup Boligselskab informerer Friere råderet Nye regler udvider dine muligheder for

Læs mere

AFD. 14 - Skovkrogen 1-20 RÅDERETTEN

AFD. 14 - Skovkrogen 1-20 RÅDERETTEN AFD. 14 - Skovkrogen 1-20 RÅDERETTEN Den 1. juli 2005 blev lov om råderet i den almene boligsektor vedtaget. Boligindretning optager mange danskere, og ideer og muligheder for at forandre boligerne synes

Læs mere

AAB Afdeling 40. Råderetskatalog

AAB Afdeling 40. Råderetskatalog AAB Afdeling 40 Råderetskatalog Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette sin bolig efter egne ønsker og behov. 1. juli 2005 er reglerne ændret, det

Læs mere

Frederiksberggade 64 68 & Bryndumsvej 2-8, 10 A B C. Afdeling 1. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Frederiksberggade 64 68 & Bryndumsvej 2-8, 10 A B C. Afdeling 1. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Side 1 af 6 Frederiksberggade 64 68 & Bryndumsvej 2-8, 10 A B C Afdeling 1 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 30. Stenbjergparken

Råderetsregler 2014. Afd. 30. Stenbjergparken Råderetsregler 2014 Afd. 30 Stenbjergparken Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke

Læs mere

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening Retningslinjer og vejledning for Hobro Boligforening Retningslinier og vejledning Retningslinier og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse, forbedringer, ændringer og moderniseringer af boligforeningens

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen bl danmarks almene boliger 2 Råderetten Indhold Om råderet 4 Arbejder inde i boligen 6 Arbejder uden for boligen 8 Anmeldelse af arbejderne 10

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 026 Nis Petersens Gård. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 026 Nis Petersens Gård. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 026 Nis Petersens Gård Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Sneppevej 1-35, 4-34. Afdeling 9. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Sneppevej 1-35, 4-34. Afdeling 9. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Sneppevej 1-35, 4-34 Afdeling 9 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Håndværkervej 40-46, 117-221. Afdeling 30. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Håndværkervej 40-46, 117-221. Afdeling 30. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Håndværkervej 40-46, 117-221 Afdeling 30 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De to typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 VIRUMGÅRD RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 VIRUMGÅRD RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Lyngby almennyttige Boligselskab side 29 af 33 Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Afd. 122 Kløverholm 1-4, 16-38, 41-43, 45, 47, 49, 51A, 51B, 53A, 53B Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29. Råderetten

Afd. 122 Kløverholm 1-4, 16-38, 41-43, 45, 47, 49, 51A, 51B, 53A, 53B Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29. Råderetten Afd. 122 Kløverholm 1-4, 16-38, 41-43, 45, 47, 49, 51A, 51B, 53A, 53B Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29 Råderetten Den 1. juli 2005 blev der vedtaget en lov om råderet i den almene boligsektor. Boligindretning

Læs mere

Råderetskatalog for Seniorbofællesskabet Strandhusene

Råderetskatalog for Seniorbofællesskabet Strandhusene Råderetskatalog for Seniorbofællesskabet Strandhusene 1 Hvad må man!!! Hvad må man ikke!!! Inde i boligen: Fri råderet til forbedringer og forandringen Uden for boligen: Råderetten er betinget af de løbende

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TORVEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 27 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

RÅDERETSBESTEMMELSER - AFDELING 12

RÅDERETSBESTEMMELSER - AFDELING 12 RÅDERETSBESTEMMELSER - AFDELING 12 FORORD Boligselskabet VIBORG påbegyndte i 1991 arbejdet med at udarbejde råderetsbestemmelser for boligselskabets afdelinger. Hensigten var og er stadig at give beboerne

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

A/B FRYDENHØJPARKEN RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

A/B FRYDENHØJPARKEN RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! A/B FRYDENHØJPARKEN RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen...

Læs mere

Råderetsregler 2008. Afd. 36. Skovvej og Sundsvallgade

Råderetsregler 2008. Afd. 36. Skovvej og Sundsvallgade Råderetsregler 2008 Afd. 36 Skovvej og Sundsvallgade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og

Læs mere